Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-01-07

Sammanträde 2004-01-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
Hässelby Torg 20, Plaisiren, Hässelby Gård

Extra sammanträde

2 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val samt fyllnadsval till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2004.

4 Protokolljusterare och tid för justering

5 Val till Socialdelegerade för år 2004. (Utsänt ärende nr 1-2004).

Dnr: 012-xxx-2004

Handläggare: Staffan Stavling, 508 05 013

6 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM. (Utsänt ärende nr 2-2004).

Dnr: 013-xxx-2004

Handläggare: Staffan Stavling, 508 05 013

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val samt fyllnadsval till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2004.

Anmäldes beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den
1 december 2003 angående val samt fyllnadsval till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2004.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§4 Protokolljusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse
Catharina Hillerström Vagli (m) att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2004-01-07.

§5 Val till Socialdelegerade för år 2004. (Utsänt ärende nr 1-2004).

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-02 (Utsänt ärende
nr 1-2004) angående "Val till Socialdelegerade ".

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare i Socialdelegerade

Ledamöter

Örjan Sjögren (s)

Katariina Güven (fp)

Eva Oivio (s)

Catharina Hillerström Vagli (m)

Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)

Ersättare

Bengt Roxne (s)

Janet Mackegård (s)

Margareta Åkerblom (m)

Birgitta Wosse (mp)

Dennis Brinkeback (kd)

 

 1. Stadsdelsnämnden utser Örjan Sjögren (s) till ordförande och
  Katariina Güven (fp) till vice ordförande i Socialdelegerade.
 2. Beslutet gäller från och med den 7 januari 2004.

 

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§6 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM. (Utsänt ärende nr 2-2004).

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-02 (Utsänt ärende nr

2-2004) angående "Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM".

Dnr 013-xx-2004.

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden förordnar, vid sidan om ordförande Berit Kruse, ledamot Örjan Sjögren, ledamot Katariina Güven och ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel rätt att fatta beslut
 2. enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

  enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas

  enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 43 § 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

  enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande

 3. Stadsdelsnämnden delegerar till ordförande Berit Kruse, ledamot Örjan Sjögren, Katariina Güven och ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel beslutanderätten avseende beslut
 4. enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

  enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 45 § 2p LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

 5. Beslut tagna genom förordnande och delegation anmäls och protokollsförs i Socialdelegerade, vars protokoll i sin helhet anmäls i Stadsdelsnämnden.
 6. Beslutet gäller från och med den 7 januari 2004 och tills vidare.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD