Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-04-20

Sammanträde 2004-04-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Trappan, Vällingbysalen, Vällingby Centrum

Frågestund 18.00 till 19.00

3 Protokolljusterare och tid för justering

Nya beslutsärenden

4 ILS-rapport april 2004 (Integrerad ledning och styrning) (Utsänt ärende nr 47-2004 )

Dnr: 102-227-2004

Handläggare: Anders Ödmark, 508 05 178

5 Redovisning av interna åtgärder - omsorg av funktionshindrade (Utsänt ärende nr 48-2004 )

Dnr: 520-228-2004.

Handläggare: Mats Karlsson, 508 05 410

6 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. (Utsänt ärende nr 49-2004 )

7 Tillsyn av Hemtjänst, Vällingby. Redovisning med anledning av Länsstyrelsens beslut. (Utsänt ärende nr 50-2004 )

Dnr: 022-127-2004

Länsstyrelsen har tillsatt äldreskyddsombud vilkas uppgift är att tillsyna äldreomsorgen i länet. För närvarande genomförs en granskning av äldreomsorgen i stadsdelen.

Handläggare: Marit von Rosen, 508 05 413

8 Planeringsinriktning för socialpsykiatrin under 2004 (Utsänt ärende nr 51-2004 )

Dnr: 520-230-2004

Förvaltningen presenterar sin planeringsinriktning för socialpsykiatrin under 2004 samt överväganden och förslag till förändrings- och förbättringsarbeten inom socialpsykiatrin. Förvaltningen svarar även på inkomna skrivelser och uppdrag som genom nämndbeslut lämnats till förvaltningen för beredning.Handläggare: Siw Lideståhl , 508 042 15

9 Rapport om kvalitetsarbetet 2003 –2004 inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade. (Utsänt ärende nr 39-2004)

Dnr: 044-150-2004

Handläggare: Gunilla Ljungholm, 508 05 209

10 Kvalitetsgarantier 2004 för verksamheter inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade. (Utsänt ärende nr 40-2004 )

Dnr: 044-151-2004

Handläggare: Gunilla Ljungholm, 508 05 209

11 Näringslivsprogram – Uppföljning. (Utsänt ärende nr 52-2004 )

Dnr: 002-231-2004

Handläggare: Mikael Hietala, 508 04 168

12 Kvalitetsgarantier inom pedagogisk verksamhet (Utsänt ärende nr 53-2004 )

Dnr: 042-232-2004

Stadens kvalitetsstrategi förutsätter att utförarenheterna utformar s.k. kvalitetsgarantier. Dessa ska godkännas av nämnden. I garantierna beskrivs enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan förvänta sig av verksamheten.

Handläggare: Berit Ek, 508 04 064

13 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse samt handlingsprogram. (Utsänt ärende nr 54-2004 )

Dnr: 302-233-2004

Handläggare: Eva Tångfeldt, 508 05 201

14 Tillsynsplan 2004 för enskild verksamhet - Hem för vård och boende (HVB). Begäran från Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 55-2004 )

Dnr: 510-128-2004

Handläggare: Peter Forslund, 508 05 338

Remisser

15 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg. Begäran från Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 56-2004 )

Dnr: 542-214-2004.

Handläggare: Gudrun Sjödin, 508 05 411

16 Tillstånd för studieresa till Irland – Smedshagsskolan. (Utsänt ärende nr 57-2004 )

Dnr: 416-234-2004

Handläggare: Kenneth Wernqvist, 508 05 151

17 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 58-2004 )

Dnr: 400-136-2004

Handläggare: Kenneth Wernqvist, 508 05 151

18 Resursfördelningen inom äldreomsorgen. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 59-2004 )

Dnr: 530-144-2004

Handläggare: Lennart Keberg , 508 040 21

19 Ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 60-2004 )

Dnr: 510-145-2004

Handläggare: Peter Forslund, 508 05 338

20 Ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 61-2004 )

21 Tolkförmedling - kvalitet, registrering, tillsyn. Remiss från Kommunstyrelsen av bestänkande (SOU 2004:15). (Utsänt ärende nr 62-2004 )

Dnr: 500-146-2004

Handläggare: Peter Forslund, 508 05 338

22 Tillväxt Stockholm - Småföretagsdelegationens tillväxtdokument. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 63-2004 )

Dnr: 009-179-2004

Handläggare: Mikael Hietala, 508 04 168

23 Förslag till tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad S.T.A.N.-programet. Remiss från kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 64-2004 )

Dnr: 500-046-2004

Handläggare: Ulg Haag, 508 05 308

24 Ej verkställda beslut och domar; omsorgen om funktionshindrade – Yttrande över revisionsrapport, dnr 420/01-04. (Utsänt ärende nr 65-2004 )

Dnr: 520-066-2004

Handläggare: Lena Fax , 508 041 94

25 Stadens arbete med att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan – Yttrande över revisionsrapport. (Utsänt ärende nr 66-2004 )

Dnr: 200-135-2004

Handläggare: Marianne Lindberg, 508 04 029

26 Nya bostäder på Astrakangatan i Hässelby Gård. Inbjudan till samråd för förslag till ny detaljplan för kv Stillheten inom stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2003-11560-54. (Utsänt ärende nr 67-2004 )

Dnr: 301-173-2004

Handläggare: Helene Henriksson, 508 05 022

Anmälningar och Redovisningar

27 Protokoll från lokala pensionärsrådet.Handläggare: Gudrun Sjödin, 508 05 411

28 Protokoll från lokala handikapprådet.Handläggare: Charlotte Brandorf, 508 05 014

29 Sexualundervisning i skolorna – svar på skrivelse.

Dnr: 400-235-2004

Handläggare: Berit Ek, 508 04 064

30 Skolörtens äldreboende – Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

Dnr: 022-073-2004

Handläggare: Marit von Rosen, 508 05 413

31 Redovisning av avvikelser mellan ILS-rapport för december och bokslut 2003

Dnr: 102-239-2004

Handläggare: Per Lindegren , 508 040 38

32 Inkomna handlingar.

Dnr: 017-236-2004

Handläggare: Charlotte Brandorf, 508 05 014

33 Uppdragslista.

Dnr: 010-237-2004

Handläggare: Staffan Stavling, 508 05 013

34 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 1 för 2004 (Utsänt ärende 70-2004)

Dnr: 102-248-2004

Handläggare: Per Lindegren , 508 040 38

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokolljusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse
vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske
den 28 april 2004.

§4 ILS-rapport april 2004 (Integrerad ledning och styrning) (Utsänt ärende nr 47-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 april 2004 (Utsänt ärende nr 47-2004).

Dnr 102-227-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger ILS-rapporten till handlingarna.

§5 Redovisning av interna åtgärder - omsorg av funktionshindrade (Utsänt ärende nr 48-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 mars 2004 (Utsänt ärende nr 48-2004)

Dnr 520-228-2004.

Sammanfattning av ärendet

Efter ett bokslut med ett underskott för år 2003 och ett förväntat underskott för år 2004 för avdelningen omsorg om funktionshindrade redovisas ett åtgärdsprogram i syfte att göra besparingar på kort och på lång sikt. Redovisningen innehåller en förändrad delegationsordning, besparingar på arbetsresor för brukare till och från daglig verksamhet, hemtagning av brukare som har extern dagligverksamhet till egen, genomgång och uppföljning av alla insatser beslutade av biståndshandläggarna där insatserna runt brukarna ska ses som en helhet, striktare bedömning av semesterresor i enlighet med gällande domstolspraxis. Inom daglig verksamhet och särskilda boenden genomförs de förslag som beslutades 2003 samt pågår översyn av schema för att budgethållning inom enheterna.

________

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade återremittering på delar
av ärendet. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot
Catharina Hillerström Vagli m fl (m) anslöt sig till (fp):s yrkande.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

         Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

          Återremittera striktare bedömningar av insatser såsom ledsagare vid semesterresor,    kontaktpersoner för brukare boende på gruppboende med daglig verk-samhet, antalet hemtjänsttimmar, antalet ledsagartimmar, behovet av och antalet timmar/tillfällen avlösning och uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med genomarbetade konsekvensanalyser av besparingarna.

Återremittera besparingar på arbetsresor till och från daglig verksamhet och uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en konsekvens beskrivning och hur detta drabbar de enskilda."

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli

m fl (m) anslöt sig till (fp):s yrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder för att få budgeten i balans.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Uppdra till förvaltningen att undanta prioriterad verksamhet; (skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade) från besparingar i största möjliga mån och återkomma till nämnden med besparingsförslag inom administration och icke prioriterade verksamhet.

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning av hur de enskilda drabbas av en restriktivare biståndsbedömning.

3. Avslå att brukare ej ska ha möjlighet till daglig verksamhet utanför stadsdelen.

4. Uppdra till förvaltningen att ytterligare fördjupa och bredda det arbete som påbörjats med att analysera och följa upp hur väl nämndens generella åtaganden har infriats, för att nämnden ska få bättre underlag för att bedöma konsekvenserna och effekterna av besparingsåtgärderna."

Särskilt uttalande

         Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

" Folkpartiet liberalerna ser med stor oro på tidigare och kommande besparingar på viktiga verksamheter i stadsdelen. Vi motsätter oss i största möjliga mån besparingar på de prioriterade verksamheterna; skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Folkpartiet liberalerna är kritisk till att en restriktivare biståndsbedömning genomförs av besparingsskäl.

Vi vill betona att detta inte får leda till sämre valfrihet, vård och omsorg i stadsdelen, utan att likställighet ska råda i staden och lagar, förordningar, policydokument m.m. måste följas. Konsekvenser av vänstermajoritetens besparingar kan bl.a. bli att människor blir satta i "stadsdelsarrest" och inte får möjlighet att välja sysselsättning, daglig verksamhet m.m. utanför stadsdelen

Vänstermajoriteten mäktar inte med att prioritera resurserna dit de bäst behövs så att kvalitetssatsningar kan göras på de viktigaste verksamheterna. Vi vill införa och utveckla pengsystem inom barnomsorg, skola, vård och omsorg för att säkerställa att resurserna går direkt ut till verksamheterna och att de enskilda får en ökad valfrihet.

I stadsdelen visar omsorgen om funktionshindrade, äldreomsorgen, socialpsykiatrin och familj- och individomsorgen på underskott. Även på övriga viktiga verksamheter räcker inte den rödgröna majoritetens budget ens till löne- och prisutvecklingen, vilket leder till besparingar.

Folkpartiet liberalerna satsar mer på skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade än vad vänstermajoriteten gör genom att prioritera dessa verksamheter framför t.ex. allmän konsumentupplysning och spara på den politiska och administrativa organisationen m.m. Vi vill också att resurserna ska gå direkt ut till verksamheterna och inte som den rödgröna majoriteten, att dessa resurser ska gå över stadsdelsförvaltningen och riskera att försvinna till annat.

Socialbidragen och arbetslösheten ökar. Folkpartiet liberalerna förordar nya arbetssätt för att bryta arbetslösheten och få människor i arbete. Vi har vid ett flertal tillfällen lagt uppdrag i denna viktiga fråga.

Tillsyn, uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av verksamheterna är av yttersta vikt och måste ytterligare förstärkas. Inom omsorgen om funktionshindrade och äldreomsorgen är MAS:arna en viktig del i detta arbete. Folkpartiet liberalerna reserverade sig mot vänstermajoritetens besparingsförslag 030826 att dra ned på antalet MAS:ar i stadsdelen.

Gällande tidigare av vänstermajoriteten tagna besparingsbeslut gällande omsorg om funktionshindrade; avveckling av daglig verksamhet och avveckling av gruppbostäder (030826) anser vi att dessa besparingsbeslut saknade tydliga konsekvensanalyser."

§6 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. (Utsänt ärende nr 49-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 5 april 2004 (utsänt ärende nr 49-2004).
Dnr 532-229-2004.

          Sammanfattning av ärendet

Förändrade behov och strategier av särskilda boenden har framkommit i för-hållande till den reviderade äldreboendeplanen 2002. Förvaltningen föreslår att max 80 nya lägenheter för omvårdnadsboende ska tillskapas för stadsdelsområdet. Förvaltningen föreslår vidare att Nälsta servicehus ska avvecklas då det enligt servicehusutredningen inte går att bygga om samt har brister i tillgängligheten.

_______

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade återremittering på delar av ärendet.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

         Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

        "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:
         Att återremittera den stora pågående omvandlingen av servicehus till seniorboende och förslaget   om att avstå från den rätt nämnden har att nyttja för ett nytt äldreboende i Kv. Räknestickan och att    uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en genomgående analys och kartläggning av behovet av heldygnsomsorg och de äldres efterfrågan av olika boendeformer."

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade på återremittering av punkterna 4 och 5 i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar punkterna 4 och 5 i förvaltningens tjänsteutlåtande om förslaget att avveckla Nälsta servicehus samt utreda möjligheten att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet om återremiss.

Ärendets fortsatta behandling

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade på bordläggning av punkterna 1-3 i förvaltningens tjänsteutlåtande. forts.

         Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta  
         Wosse (mp) yrkade avslag på bordläggningsyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om bordläggning.

         Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bordläggning av punkterna 1-3 i förvaltningens tjänsteutlåtande avseende möjligheten att planera för ett nytt centrumnära äldreboende, planera för att inrätta två gruppboendeenheter på Råckstavägen inom Bromma stadsdelsområde samt att avstå från den rätt som nämnden har att nyttja den så kallade bollplanen i kv Räknestickan för ett nytt äldreboende.

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

 

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka
 2. möjligheten att finna en lokalisering och planera för ett nytt centrumnära

  äldreboende med max 60 lägenheter för heldygnsomsorg.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samverkan med
 4. Bromma stadsdelsförvaltning planera för att inrätta 18 lägenheter avsedda för

  två gruppboendeenheter på Råckstavägen inom Bromma stadsdelsområde.

 5. Stadsdelsnämnden beslutar att avstå från den rätt som nämnden har att nyttja,
 6. den s.k. bollplanen i Kv. Räknestickan, för ett nytt äldreboende.

 7. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att initiera ett nära samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning beträffande planering av äldreboenden.

 Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) deltog inte i  beslutet.

        Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

           1 Avslå en avveckling av Nälsta Servicehus och integrering av  Starbogårdens dagverksamhet i  annat äldreboende i stadsdelen.

 1. Uppdra till förvaltningen att finna en lokalisering och planera för ett nytt centrumnära äldreboende med heldygnsomsorg.
 2. Uppdra till förvaltningen att i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning planera för att inrätta 18 lägenheter avsedda för två gruppboendeenheter på Råckstavägen inom Bromma stadsdelsområde.

    4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en tydlig och genomarbetad analys och kartläggning  av  behovet av heldygnsomsorg och de äldres efterfrågan av olika boendeformer och en redovisning hur  antalet heldygnsomsorgsplatser och servicehusplatser har förändrats i stadsdelen sedan år 2000.

   5 Uppdra till förvaltningen att återkomma med en befolkningsprognos för äldre som tar hänsyn till att de äldre inte blir friskare utan sjukare.

  6 Hemställa till kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus.

  7 Därutöver anföra

Det är av yttersta vikt att det verkliga behovet av särskilt boende med heldygnsomsorg kartläggs och vi uppdrar till förvaltningen att återkomma med en tydligare redovisning för att få ett ordentligt beslutsunderlag. Under förra mandatperioden tillkom över 500 platser inom de särskilda boendena i Stockholm. I Hässelby-Vällingby ökar de äldre mest i hela Stockholm samtidigt som vänstermajoriteten minskar antalet platser inom särskilda boenden med heldygnsomsorg och servicehusboende av besparingsskäl. Detta riskerar att skapa nya köer och minskad valfrihet. Socialstyrelsen har varnat för den snabba avvecklingen som nu genomförs av vänstermajoriteten. Vi efterfrågar en tydlig redovisning av hur heldygnsomsorgsplatserna i stadsdelen förändrats sedan år 2000.

Råcksta Ålderdomshem har nu avvecklats (-110 platser). Vänstermajoriteten avstår i detta ärende att nyttja Kv. Räknestickan för ett nytt ålderdomshem vilket var beslutat av den borgerliga majoriteten. I detta ärende föreslås också att Nälsta servicehus avvecklas (-26 platser). Detta servicehus är har bra kvalitet på verksamheten och vi vill därför avslå avvecklingen.

Vänstermajoriteten beslutade också (031216) att samtliga servicehuslägenheter på Hässelby Gårds Äldreboende (-161) och att en del av Skolörtens servicehuslägenheter

(-32) ska omvandlas till seniorboende. Folkpartiet liberalerna reserverade sig mot detta beslut. Samma beslut togs av Kommunstyrelsens Äldreomsorgsberedning 040415.

En tredjedel av alla kommunala servicehus vill nu vänstermajoriteten raskt omvandla till seniorboenden.

Den allt restriktivare biståndsbedömningen gör att det blir allt svårare att få möjlighet att flytta in i ett servicehus. Vi har upprepade gånger framfört behovet av förnyade riktlinjer för servicehus. Detta påverkar direkt omfattningen av den planerade

servicehusomvandlingen. Omvandlingsplanerna måste också jämföras med lokala prognoser. Även begreppet Seniorlägenhet måste definieras – ska det finnas gemensamhetslokaler, hur blir möjligheten till kvalificerad omvårdnad för de äldre, annan service m.m. Förslaget till omvandling tycks ha styrts av stadsdelars vilja att snabbt omvandla kostsamma servicehus för att minska budgetunderskottet inom äldreomsorgen. Ett underskott som orsakats av den styrande majoritetens kraftigt minskade satsningar på äldreomsorgen.

USK:s befolkningsframskrivningar, som ligger till grund för planeringen av äldreboenden, bygger till viss del på antaganden att om en allt friskare befolkning (ny beräkning efter vänstermajoritetens makttillträdande år 2002). Nya forskningsrön tyder på motsatsen – vi blir inte friskare utan sjukare. Detta innebär att nuvarande prognoser kan vara felaktiga vilket får allvarliga konsekvenser.

De stopp- och avvecklingsbeslut för äldreboenden som tagits sedan slutet av 2002 minskar snabbt beståndet av platser. En tredjedel av Stockholms alla servicehusplatser vill vänstermajoriteten snabbt göra om till Seniorboenden. Folkpartiet liberalerna är i grunden positiva till en omvandling, men det måste baseras på de äldres efterfrågan på olika boendeformer – inte av stadsdelarnas besparingsbehov. Vi vill ha en analys av efterfrågan på såväl servicehus som seniorbostäder innan staden genomför en så pass dramatisk omvandling som nu planeras.

Vi ser mycket positivt på ett centrumnära äldreboende med heldygnsomsorg.

Vänstermajoriteten har tidigare beslutat att lägga ned förebyggande icke biståndsbedömd dagverksamhet för äldre i stadsdelen. Nu föreslås att Starbogårdens dagverksamhet ska integreras i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

Folkpartiet liberalerna avslår detta förslag. Det behövs mer och inte mindre verksamhet för våra äldre i stadsdelen.

På Folkpartiet liberalernas initiativ har ett Friskvårdscentrum införts i stadsdelen vilket är mycket bra. Det är dock ett komplement till annan verksamhet.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas återremiss där vi kräver en genomgående analys och kartläggning av behovet av heldygnsomsorg och de äldres efterfrågan av olika boendeformer för att kunna ta ställning i ärendet och även till tidigare lagda reservationer."

§7 Tillsyn av Hemtjänst, Vällingby. Redovisning med anledning av Länsstyrelsens beslut. (Utsänt ärende nr 50-2004 )

Tillsyn av hemtjänst i Vällingby
Redovisning med anledning av Länsstyrelsens beslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 24 mars 2004 (utsänt ärende nr 50-2004).
Dnr 022-127-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

           Särskilt uttalande

Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

"Det är glädjande att läsa att Länsstyrelsens sammanfattande bedömning till stor del är positiv och att de kommer till slutsatsen att både pensionärer och anhöriga känner sig trygga med personalen som upplevs vara både vänlig och respektfull.

Den framförda kritiken kring bl a dålig kontinuitet, stress och information kring vem som ska komma samt kunskapen om Lex Sarah är viktigt att komma till rätta med. Från moderaternas sida vill vi understryka vikten av att åtgärda Länsstyrelsens kritik med det snaraste."

§8 Planeringsinriktning för socialpsykiatrin under 2004 (Utsänt ärende nr 51-2004 )

Planeringsinriktning för socialpsykiatrin under 2004

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 april 2004 (utsänt ärende nr 51-2004).
Dnr 520-230-2004.

         Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen presenterar sin planeringsinriktning för socialpsykiatrin under 2004 samt överväganden och förslag till förändrings- och förbättringsarbeten inom socialpsykiatrin. Förvaltningen svarar även på inkomna skrivelser och uppdrag som genom nämndbeslut lämnats till förvaltningen för beredning.            ______

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade på återremittering av punkterna 1 och 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till (m):s yrkande.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

          Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremittering av punkterna 1 och 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande om modifierad inriktning av Loviselundsvägen 155 och planeringsinriktning för kommande boendealternativ i stadsdelen".

Särskilt uttalande (röstförklaring)

"Vi Kristdemokrater instämmer även i förslaget att funktion och verksamhets- inriktning avs. lokalerna på Loviselundsvägen bör återremitteras. Ingen av de tidigare brådskande anledningarna till att snabbt starta upp ett boende där gäller tydligen längre. Den mycket begränsade dagverksamhet förvaltningen nu presenterat att lokalerna planeras att användas till verkar inte stå i proportion till lokalernas omfattning och läge.

          Däremot lägger vi, i nuläget, inga aspekter på vad lokalerna kan och bör användas till framöver"

Ärendets fortsatta behandling

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade på återremiss av punkt 5 i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

         Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremittering av punkt 5 i förvaltningens förslag som gäller hemflyttningar, sysselsättning / träfflokalsverksamhet, boendestöd, samverkan med landstingspsykiatrin, biståndshandläggarna, brukarinflytande samt anhörigstöd".

Ärendets fortsatta beredning

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om modifierad inriktning av Loviselundsvägen 155 och att förvaltningen återkommer till nämnden under hösten 2004 för ny uppföljning och förslag om fortsatt utveckling.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att behålla befintligt antal boendestödjare, d v s ej genomföra den neddragning som föreslogs nämnden i augusti 2003.

3   Stadsdelsnämnden avslår förslaget att utreda förutsättningarna att bygga en  gruppbostad vid Enspännargatan 25.

4   Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till planeringsinriktning I övrigt gällande hemflyttningar, sysselsättningar/träfflokalverksamhet, boendestöd, samverkan med landstingspsykiatrin, biståndshandläggarna, brukarinflytande samt anhörigstöd.

5  Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i det kommande planeringsarbetet utgå från den inriktning som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet angivit i ärendet bilagd skrivelse daterad
2003-11-25.

6  Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens svar på de inkomna skrivelser och uppdrag som genom nämndbeslut lämnats för beredning.

7.  Stadsdelsnämnden överlämnar detta beslut till gatu- och fastighetsnämnden, socialtjänstnämnden och Stockholms läns landstings sjukvårdsberedning för Norra Stockholm.

8.  Stadsdelsnämnden anför

  Stadsdelsnämnden ser med tillfredsställelse att ett första samlat dokument tagits fram i samråd med nämndens handikappråd och IFS (Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykotiska sjukdomar).

  Beskrivningen av de insatser som görs idag samt förvaltningens överväganden och förslag till förändringar inom socialpsykiatriska området lägger en grund för det fortsatta arbetet mer långsiktiga arbetet.

  Stadsdelsnämnden vill att i den fortsatta planeringen av boenden ska beslutet i majoritetens skrivning daterad 2003-11-25 gälla och ger förvaltningen uppdraget att påbörja överläggningar med de berörda facknämnderna i staden, gatu- och fastighetsnämnden och socialtjänstnämnden. 

  Stadsdelsnämnden säger nej till förslaget om att utreda boendemöjligheten vid Enspännargatan och inväntar förslag i enlighet med det tidigare beslutet som ovan hänvisats till.

  Stadsdelsnämnden instämmer i förvaltningens uppfattning att samverkan med landstingspsykiatrin måste utvecklas och ger av den anledningen förvaltningen i uppdrag att snarast ta initiativ till överläggningar med landstinget.

  Överläggningarna bör leda till en skriftlig överenskommelse mellan stadsdelsnämnden och landstingspsykiatrin med fokusering på den enskildes behov och rättigheter.

  Reservation

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:
  1. Godkänna förvaltningens förslag att behålla befintligt antal boendestödjare och uppdra till förvaltningen att undersöka om antalet boendestödjare ytterligare behöver utökas p.g.a. hemtagning av personer till stadsdelen.

  2. Uppdra till förvaltningen att finna en lämpligare lokalisering än Loviselundsvägen 155 gällande stödboende, träffpunkt m.m.

  3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga gruppboenden i stadsdelen och att förvaltningen snarast återkommer med en redovisning.

  4. Slå fast brukares valfrihet och möjlighet till sysselsättning m.m. i andra stadsdelar.

  5. Undersöka möjligheten att ordna träfflokalverksamhet i Hässelby.

  6. Tillskapa nya boenden i stadsdelen för psykiskt funktionshindrade.

  7. Uppdra till förvaltningen att snarast arbeta fram system för kvalitetsuppföljning inom socialpsykiatrin för att kunna garantera en god vård, omsorg, sysselsättning, bra boendestöd m.m.

  Samt hemställa hos kommunstyrelsen om att:

  8. Medel erhålls för att täcka Socialpsykiatrin och att ett rättvisare fördelningssystem med korrekta incitament behöver tas fram för de socialpsykiatriska verksamheterna.

  9. Därutöver anföra

  Socialpsykiatrin handlar om omsorgen om samhällets mest utsatta människor. Psykiatrivården fungerar inte tillfredställande och det behövs en total översyn av psykiatrin. I detta läge har vänstermajoriteten tagit beslut i 10 av 18 stadsdelar på stora besparingar. Längst gick dessa besparingar i Hässelby-Vällingby. Beslut togs 2003-08-26 att skära ned antalet boendestödjare och sysselsättningsverksamhet. Förutom sämre vård och omsorg leder naturligtvis dessa beslut till sämre valfrihet ("stadsdelsarrest"). Det är glädjande att vänstermajoriteten äntligen tagit sitt förnuft till fånga och stoppar neddragningen av antalet boendestödjare. Det faktum att beslutet dröjt i åtta månader har tvingat människor att leva i ovisshet. En ovisshet som naturligtvis blir extra påfrestande för människor med psykiska funktionshinder.

  Folkpartiet liberalerna ifrågasätter om inte boendestödjarna behöver utökas eftersom hemtagning av personer från övriga landet ska ske.

  Folkpartiet liberalerna har reserverat sig mot vänstermajoritetens stora besparingsbeslut (20030826) att dra ned på antalet boendestödjare och att minska kostnader för träff- och arbetsverksamhet vilket medför att människor nekas att gå på sysselsättningsverksamhet (Västerorts Aktivitetscenter) i andra stadsdelar.

  Vi har sedan detta besparingsbeslut tagits ideligen yrkat på att besparingar inom socialpsykiatrin ska stoppas och att en genomgående analys både ekonomiskt och verksamhetsmässigt måste göras för att kunna se konsekvenserna av ett så stort besparingsbeslut som drabbar utsatta människor. Det är glädjande att vänstermajoriteten äntligen backar från det dåligt underbyggda beslutet och låter boendestödjarna vara kvar.

  Det är mycket angeläget att kunna erbjuda de psykiskt funktionshindrade som är placerade ute i landet ett boende, stöd och sysselsättning i stadsdelen. Det måste finnas tillgång till fler bra bostäder och gruppboenden för att kunna erbjuda bra livskvalitet. Vi vill att förvaltningen snarast undersöker möjligheten att bygga fler gruppboenden och undersöker möjligheten till även andra placeringar än Enspännargatan 25.

  Samverkan mellan kommun och landsting måste fungera för att vården och omsorgen ska fungera. Det är viktigt att samverkansavtalen innehåller tidplaner. Den kort- och långsiktiga planeringen är mycket viktig för att säkerställa en bra vård, sysselsättning och ett bra boende.

  Hässelby-Vällingby har strukturella problem gällande socialpsykiatrin. I stadsdelen bor många människor med psykiska funktionshinder p.g.a. närheten till f.d. Beckomberga sjukhus. Stadsdelen får inte ersättning efter prestation och går därför med underskott på detta område. Vi anser att stadsdelen ska säkerställas de psykiskt funktionshindrades rättigheter till ett bra boende och en meningsfull sysselsättning m.m. och att stadsdelen ska få kompensation för detta. Förutsättningarna för att möta det stora behovet av insatser och att uppfylla intentionerna skulle väsentligen öka med ett rättvisare fördelningssystem med korrekta incitament. Det behövs en stadsövergripande granskning av socialpsykiatrins resurser och en granskning av socialpsykiatrins andel av stadsdelarnas resurser. Samverkan och samsyn måste också förbättras mellan socialtjänsten och psykiatrin för att psykiatrireformens mål och intentioner ska kunna uppnås.

  Vänstermajoriteten har beslutat att ett stödboende ska ligga på Lovislundsvägen 155.

  De borgerliga partierna reserverade sig mot detta beslut och ville att alternativa placeringar av stödboendet skulle tas fram, vilket vänstermajoriteten motsatte sig. Placeringen i nära anslutning till en förskola är olycklig. Den socialdemokratiska regeringens utlovade satsningar i budgeten har uteblivit.

           För övrigt hänvisar vi till tidigare lagda reservationer"

           Reservation

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Det är en mycket bra redovisning av den nuvarande situationen som förvaltningen har gjort och den ger en tydlig bild över hur det ser ut i vårt stadsdelsområde. Den här typen av redovisningar vill vi moderater uppmuntra till och uppmanar samtliga avdelningar att ta fram liknande material.

                      Det är också en mycket nedslående läsning över hur det ser ut i verkligheten.

  Med all tydlighet framkommer också hur illa underbyggt tidigare förslag var när det gäller placeringen av psykiskt funktionshindrade på Loviselundsvägen 155. Något som vi moderater gång efter annan påtalat.

  Då beslutet togs 2003-09-23 yrkade hela oppositionen på återremittering av det ursprungliga ärendet.

  Det modifierade förslag som nu är framtaget gällande lokalerna på Loviselundsvägen 155 är en träffpunkt med olika aktiviteter under 4 timmar per dag måndag – fredag. Det går att läsa att målgruppen är den samma som i det ursprungliga förslaget. Det finns också en text gällande utvecklingsmöjligheter där det framkommer att lokalen kan bli ett komplement till Kompassen. Där är det viktigt att notera att det inte är biståndsbedömda personer som deltar. Det finns även fler förslag på vad lokalen eventuellt ska komma att användas till.

  Under punkt 1 står det också med all tydlighet att förvaltningen ska återkomma till nämnden under hösten 2004 för ny uppföljning och förslag om fortsatt utveckling.

  Den tanken som presenteras visar hur illa underbyggt förslaget är och hur osäker förvaltningen är på hur det kan komma att fungera. Uppenbarligen är det någon typ av försöksverksamhet som ska drivas på Loviselundsvägen 155. Hur stor oro just detta med en försöksverksamhet skapa bland både föräldrar till barn på Sunnanängs förskola samt de boende runt omkring med denna typ av förslag verkar ingen ta någon som helst hänsyn till.

  I övrigt så finns det uppgifter om hur förvaltningen gått ut med information till både Sunnanäng och till boende i området innan något nämndbeslut är taget på det nya förslaget, det är en informationsgång som inte är acceptabel. Helt givet är att först ska nämnden informeras och sedan beslut tas. Går någon form av information ut till medborgare eller brukare, så anser vi moderater att nämnden ska få samma information till del, och detta samtidigt inte i efterhand eller inte alls.

  När det gäller lokalerna på Loviselundsvägen 155 så framstår det som direkt olämpligt att placera personer med psykiskt funktionshinder i just dessa, både när det gäller dagverksamhet och boende. Det är mycket viktigt att vi i vår stadsdel tar hem de personer som vill komma tillbaka till Hässelby och Vällingby och att vi bereder dem en bra och trygg boendemiljö samt vardag. Det finns andra och mer lämpliga lokaler i stadsdelsområdet att nyttja sig av och vi moderater vill att förvaltningen får i uppdrag att leta efter dessa. Exempelvis så finns det tomma lägenheter på Malörtsgränd som tidigare varit servicelägenheter men nu föreslås göras om till seniorbostäder med hyresrätt. Dessa lägenheter borde vara mycket lämpliga för hemtagningsprojektet av psykiskt funktionshindrade.

  Återigen framkommer mycket tydligt att just när det gäller lokalen på Loviselundsvägen 155 så är det ett otydligt och ej tillräckligt genomarbetat förslag som läggs fram till nämnden.

  Med anledning av ovan vill vi moderater föreslå följande:

  Förslag till beslut

  Stadsdelnämnden beslutar att återremittera förslag 1

  att ge förvaltningen i uppdrag att hitta alternativ användning för lokalerna på Loviselundsvägen 155. Exempelvis tillfråga förskolan Sunnanäng om deras behov av att utöka sin verksamhet med ytterligare en lokal.

                                          att återremittera förslag 2

  att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram lämpliga boendelokaler inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområdet för hemtagning av psykiskt funktionshindrade.
  att godkänna förslag 3

  att godkänna förslag 4

  att återremittera förslag 5

  att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag med hänvisning till ovan anförda.

  att godkänna förslag 6."

  Särskilt uttalande

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

  " Socialpsykiatrin är en av de verksamheter som är svårast att hantera kommunalt. Mycket komplicerade avväganden avseende människor med individuella och ibland väldigt omfattande omsorgsbehov och behov av annat allmänt socialt stöd (t.ex. bostad) ska vägas mot kommunala resurser som inte är tillräckliga.

  Det finns all anledning att ifrågasätta flera delar av uppdelningen i ansvar mellan kommun, landsting och även staten avseende samhällets vård, omsorg och övriga stöd med anknytning till psykiatri."

  §9 Rapport om kvalitetsarbetet 2003 –2004 inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade. (Utsänt ärende nr 39-2004)

  Rapport om kvalitetsarbete 2003-2004 inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 26 januari 2004 (Utsänt ärende nr 39-2004).
  Dnr 044-150-2004.
  Ärendet utgick vid nämndens sammanträde den 23 mars 2004, § 8.

            Sammanfattning av ärendet

  En systematisk och strukturerad bedömning av kvalitetsarbetet inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade gjordes under hösten 2003. Bedömningen gjordes utifrån stadens kvalitetsstrategi. I arbetet ingick det även att implementera stadens kvalitetsstrategi i avdelningens arbete.

  På boenden och daglig verksamhet för funktionshindrade har det alltid pågått ett kvalitetsarbete där brukaren sätts i centrum. Man arbetar med individuellt anpassade mål och uppföljningar av målen för varje enskild brukare. Under hösten 2003 påbörjades en process, där man strävar efter ett långsiktigt strukturerat kvalitetsarbete, där tydliga mål formuleras för verksamheten och där resultaten av uppföljningarna ska ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

  Grunden till ett strukturerat kvalitetsarbete arbetades fram, i september 2003, med en tydlig ansvarsfördelning för olika moment i kvalitetsprocessen, där medarbetarna är delaktiga och formerna för dialogen med brukarna utvecklas.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

          Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

  " Det är intressant att läsa i sammanfattningen om hur det alltid har pågått ett kvalitetsarbete och att man arbetar med individuellt anpassade mål och uppföljning av målen för varje enskild brukare. Vidare talar man om ett långsiktigt strukturerat kvalitetsarbete med tydliga målformuleringar och at resultaten av uppföljningarna ska ligga till grund för fortsatta utvecklingsarbete.

  I rapporten från 2003-12-30, sidan 5 kan man läsa om att ingen verksamhet arbetar systematiskt med någon form av uppföljning av sina åtaganden. Denna mening lämnar en hel del frågetecken.

  Med tanke på rapporten så vill vi moderater ha ett förtydligande och ett mer genomarbetat svar från förvaltningen gällande rapporten om kvalitetsarbetet."

  Särskilt uttalande

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

  " Det är mycket bra att avdelningen Omsorg om funktionshindrade arbetar för ett långsiktigt strukturerat kvalitetsarbete, där tydliga mål och kvalitetsgarantier formuleras för verksamheten. Detta möjliggör bättre uppföljning och utveckling av verksamheten.

  I ärendet framkommer att ingen verksamhet systematiskt arbetar med någon form av uppföljning av sina åtaganden. Några verksamheter har arbetat med brukarenkäter men det är oklart om man gjort det under 2003 och planerar göra det under året. Det är av yttersta vikt att uppföljningen fungerar för att kunna säkerställa brukarna att de får den vård och omsorg som de har rätt till. Folkpartiet liberalerna utgår från att detta viktiga kvalitetsarbete snarast utvecklas inom stadsdelen."

  §10 Kvalitetsgarantier 2004 för verksamheter inom avdelningen Omsorg om funktionshindrade. (Utsänt ärende nr 40-2004 )

  Kvalitetsgarantier 2004 för verksamheterna inom avdelningen  Omsorg om funktionshindrade

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 26 januari 2004 (Utsänt ärende nr 40-2004).
  Dnr 044-151-2004.
  Ärendet utgick vid nämndens sammanträde den 23 mars 2004, § 9.

  Sammanfattning av ärendet

  Under hösten 2003 har avdelningen präglats av stora förändringar. Organisationen har förändrats vilket bl.a. inneburit att ansvarsfördelningen mellan enhetschefer och biträdande enhetschefer (vid årsskiftet ändrades titeln från verksamhetsledare till biträdande enhetschef) förändrats. Att arbeta fram en verksamhetsplan med åtaganden som säkras genom arbetssätten och uppföljning samt beskriva resursutnyttjande och utveckling har varit en ny arbetsuppgift för biträdande enhetschefer. Dessutom har omstruktureringar medfört att vissa verksamheter slås ihop eller läggs ner.

  Samtliga garantier är granskade av avdelningschefen och utvecklingssekreteraren. Utifrån denna granskning och den dialog som utvecklingssekreteraren fört med biträdande enhetschefer bedöms kvalitetsgarantierna för 2004 vara trovärdiga. Viss hänsyn har, vid bedömningen, tagits till att detta är första gången som biträdande enhetschefer skrivit en verksamhetsplan med kvalitetsgarantier.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner de till tjänsteutlåtandet bifogade kvalitetsgarantier
  för avdelningen omsorg om funktionshindrade. Kvalitetsgarantierna gäller
  år 2004.

           Särskilt uttalande

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
  " Det är mycket bra att avdelningen Omsorg om funktionshindrade arbetar för ett långsiktigt strukturerat kvalitetsarbete, där tydliga mål och kvalitetsgarantier formuleras för verksamheten. Detta möjliggör bättre uppföljning och utveckling av verksamheten.

  I ärendet framkommer att ingen verksamhet systematiskt arbetar med någon form av uppföljning av sina åtaganden. Några verksamheter har arbetat med brukarenkäter men det är oklart om man gjort det under 2003 och planerar göra det under året. Det är av yttersta vikt att uppföljningen fungerar för att kunna säkerställa brukarna att de får den vård och omsorg som de har rätt till. Folkpartiet liberalerna utgår från att detta viktiga kvalitetsarbete snarast utvecklas inom stadsdelen."

  §11 Näringslivsprogram – Uppföljning. (Utsänt ärende nr 52-2004 )

  Näringslivsprogram
  Uppföljning

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 22 mars 2004 (utsänt ärende nr 52-2004).
  Dnr 022-231-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner redogörelsen och lägger den till handlingarna

  §12 Kvalitetsgarantier inom pedagogisk verksamhet (Utsänt ärende nr 53-2004 )

  Kvalitetsgarantier inom pedagogisk verksamhet

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 6 april 2004 (utsänt ärende nr 53-2004).
  Dnr 042-232-2004.

           Sammanfattning av ärendet

  Stadens kvalitetsstrategi förutsätter att utförarenheterna utformar s.k. kvalitetsgarantier. Dessa ska godkännas av nämnden. I garantierna beskrivs enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan förvänta sig av verksamheten.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner de kvalitetsgarantier för förskolor och skolor inom barn-, ungdoms- och skolavdelningen som biläggs förvaltningens tjänsteutlåtande.

   

  §13 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse samt handlingsprogram. (Utsänt ärende nr 54-2004 )

  Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse samt handlingsprogram

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 54-2004).
  Dnr 302-233-2004.

           Sammanfattning av ärendet

  Stadsdelsförnyelsearbetet i stadsdelen har påbörjats med bildande av arbetsgrupper, projekt- och samverkansorganisation samt ett antal startade projekt. För att fullfölja några av de projekt som beslutades av nämnden i oktober 2003 krävs ytterligare ekonomiska resurser.

  Stadsdelsförnyelseprojektet i Hässelby-Vällingby har via framtidsscenarier med samverkansorganisationen processat fram en framtidsvision samt ett handlingsprogram med lokala mål för det fortsatta arbetet.

   

  BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förlängningen samt utökningen av medel till redan beslutade projekt inom stadsdelsförnyelsen gällande: Mötesplatser för ungdomar, Friskvårdscentra på Hässelby Gårds äldreboende, Prisma
  2. Dispositionsplan för Hässelby Torg godkänns
  3. Stadsdelsnämnden godkänner Handlingsprogrammet för stadsdelsförnyelsen i Hässelby – Vällingby
  4. Stadsdelsnämnden godkänner följande nya projekt inom stadsdelsförnyelsen: Kulturveckor, Äventyrsveckor, Kultur i kvarteret, Naturupprustning, Trygghetsskapande åtgärder Hässelby Torg, Gårdsupprustningen i Mötesplats förskola Smedshagen enligt nedan
  5. Stadsdelsnämnden återemitterar följande projekt för ytterligare uppgifter: Projektledning, Samverkan i Smedshagen, Grimsta och Hässelby Gård och Växtkraft enligt nedan

      6.       Stadsdelsnämnden godkänner att Svenska Bostäders kostnadsandel (6mkr)     för upprustning/anpassning av Vällingby fritidsgård (Tegelhögen) inräknas i bolagets satsning på stadsdelsförnyelsen.

       7.       Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anordna ett seminarium angående det fortsatta arbetet enligt nedan

       8.       Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se till att följande punkter tillgodoses i det fortsatta stadsdelsförnyelsearbetet.

  - stadsdelsförnyelsens projekt antas ett år i taget och vidarebeviljande av ett projekt föregås av en avstämning/utvärdering av detsamma i samverkansgruppen

  - projektledning får delegation på 100.000 kronor bl a i syfte att godkänna igångsättande av angelägna ungdomsprojekt under tiden medel sökes, för att inte deltagarna "tappar sugen" p g a den utdragna byråkratiska process som föregår alla projektansökningar.

  - de kommande tjänsteutlåtandena till nämnden ska innehålla protokoll från

  samverkansgruppens möten

         9 Stadsdelsnämnden anför vidare

  Nämnden vill börja med att berömma den aktivitet som projektledningen under kort tid lyckats skapa inom stadsdelsförnyelsen! Många av idéerna är mycket angelägna – inte minst mötesplatserna för ungdomar och friskvårdscentrumet för äldre. Samtidigt är det en del frågor som nämnden vill få bättre belysta och några principiella ställningsstaganden där nämnden till och med avslår redovisade förslag på projekt.

  Det viktigaste styrmedlet i stadsdelsförnyelsen är den vision, som arbetas fram för projektet och som konkretiseras i handlingsprogrammet. Nämnden vill i seminarieform få möjlighet att diskutera det fortsatta arbetet med stadsdelsförnyelse fram till och med 2006.

  När det gäller projektledningen vill nämnden se en tydlig budgetering år för år i detta arbete. Nämnden vill också betona att de avsatta medlen på 200.000.- till samverkansarbete i Grimsta, Hässelby Gård och Smedshagen avser ett metodiskt, professionellt genomtänkt stadsdelsarbete av den typen som bedrevs i Smedshagen av konsulterna Rabelius & Söderström under 1997 – 98. Detta processarbete är viktigt då det knyter ihop alla aktörerna i en stadsdel, skapar gemensamma, regelbundet återkommande möten bland dem och ytterst syftar till att aktivera de boende, som inte är vana vid att få sina röster hörda i den demokratiska processen. Vi vill betona att detta arbete måste bedrivas i Grimsta och Hässelby Gård samt följas upp i Smedshagen, och det just är dessa konsulter som nämnden anser förvaltningen skall anlita som stöd till den nuvarande projektledningen i det fortsatta arbetet. Det är inte meningen att starka grupper och föreningar i stadsdelen snabbt skaffar sig stora andelar av stadsdelsförnyelsens medel på bekostnad av dem, som inte är informerade eller medvetna om sina möjligheter eller vet hur man gör för att driva igenom ett projekt.

  Nämnden vill också få en redovisning för det samverkansarbete som idag bedrivs i Smedshagen; hur stadsdelsgruppens arbete ser ut, vem som håller i det, hur organiseras det och på vilket sätt arbetar man för en utökad delaktighet i stadsdelen.

  Förskolan Framtidsfolket har initierat ett lovvärt projekt om upprustning av förskolans gård i dialog med barn, föräldrar, personal och konstnärer. Nämnden vill tillstyrka denna del, men betonar att samverkansarbetet i form av fadderverksamhet, praoplatser mm mellan förskolan och skolan skall inrymmas i skolans och förskolans ordinarie verksamhet.

  När det gäller projektet Växtkraft vill nämnden inte ställa sig bakom en ensidig påverkan till kristendomen i ett mångkulturellt sammanhang, som anges som målet för projektet (bilaga 9, s2)

  "Mål …meningsfullt ungdomsarbete. Detta görs utifrån SMU:s målsättningar … och att föra budskapet om Jesus Kristus till unga människor

  Vi uppmanar projektet Växtkraft att inkomma med en ny ansökan till stadsdelsförnyelsen med ändrad inriktning i detta hänseende.  

  Nämnden godkänner en upprustning av Vällingby fritidsgård (Tegelhögen) då den avser en verksamhetsanpassning av lokalen till en modernare fritidsgård.

  Reservation

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

  1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

  2. Uppdra till förvaltningen att tillse att även särskolebarn och

  särskoleungdomar har möjlighet till fritidsverksamhet.

  Särskilt uttalande

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

  "En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tydliga riktlinjer och fokus på några få, grundläggande områden. Annars är risken uppenbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna en dag tar slut. Den långsiktiga vägen till integration är genom jobb och bra skolor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt, utan anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.

  Förslaget till stadsdelsförnyelse innehåller mycket lite av de element i den tidigare ytterstadssatsningen som gav människor mer reell makt över boende, jobb, utbildning m.m. Istället föreslås en rad delmål som handlar om ny byråkrati. Ingen av de åtta delmålen handlar om fler jobb och bättre tillväxt.

  Utvärderingen av ytterstadssatsningen pekar på vissa brister i samarbetet mellan förvaltningar och bolag. Slutsatsen av detta har resulterat i en katalog av nya byråkratiska förslag i riktlinjerna för den nya satsningen på stadsdelsförnyelse.

  Folkpartiet liberalerna tog initiativ till ett förebyggande Friskvårdscentrum för äldre i stadsdelen. Det är mycket positivt att denna verksamhet nu har kommit igång.

  Vi anser dock att denna viktiga verksamhet för äldre ska ingå i den ordinarie verksamheten för att inte hotas av nedläggningen när projektet är slut. Vi ifrågasätter också att vänstermajoriteten lagt ned icke biståndsbedömd dagverksamhet för äldre i stadsdelen.

  Särskolebarn och särskoleungdomar behöver en egen träffpunkt och möjlighet till att idka olika idrottsaktiviteter. Stadsdelarna borde samarbeta för att kunna erbjuda en bra fritidsverksamhet och goda exempel borde kunna tas till vara från andra kommuner."

  Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

  " Då beslutet gällande stadsdelsförnyelse togs i oktobernämnden -03 påtalade vi moderater tillsammans med folkpartiet, vikten av att endast satsa på några få grundläggande områden för att inte hamna i en situation där de anslagna medlen sprids på en mängd olika projekt och på så vis snabbt också tar slut.

  Detta är uppenbart vad som inträffat då man redan nu ansöker om utökning av medlen till de beslutade projekten. Vår oro kring projektform och dess kortsiktighet befäst ytterligare.

  Att det har gått så långt att det nu finns ett förslag på att hyra in vakter på Hässelby Gård tyder på ett samhälle som inte mår bra. Avsaknaden av Poliser blir mycket tydlig i denna skrift och det vore önskvärt att majoriteten tar till sig av detta.

  Vi moderater vill uppmana Stadsdelsnämnden att uppvakta justitieminister Thomas Bodström och påtala det skriande behovet av fler poliser i hela Stockholm Län och synnerhet i Västerort."

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) anslöt sig till (fp):s förslag.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

  §14 Tillsynsplan 2004 för enskild verksamhet - Hem för vård och boende (HVB). Begäran från Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 55-2004 )

  § 14
  Tillsynsplan 2004 för enskild vårdverksamhet – Hem för vård och boende -(HVB)
  Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7012-2004-009274)

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 55-2004).
  Dnr 510-128-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som
  sitt svar på Länsstyrelsens begäran om tillsynsplan för enskild verksamhet (HVB).

  §15 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg. Begäran från Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 56-2004 )

  § 15
  Tillsynsplan 2004 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg
  Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län (beteckning 7010-04-18551)

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 7 april 2004 (utsänt ärende nr 56-2004).
  Dnr 542-214-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på Länsstyrelsens begäran om tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

  §16 Tillstånd för studieresa till Irland – Smedshagsskolan. (Utsänt ärende nr 57-2004 )

  § 16
  Tillstånd för studieresa till Irland

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 17 mars 2004 (utsänt ärende nr 57-2004).
  Dnr 416-234-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner Smedshagsskolans studieresa till Irland,
  den 9-13 maj 2004.

  §17 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 58-2004 )

  § 17
  Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom.
  Remiss (dnr 321-838/04) från Kommunstyrelsen i Stockholm

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 5 april 2004 (utsänt ärende nr 58-2004).
  Dnr 400-136-2004.

           Sammanfattning av ärendet

  Stadsledningskontoret föreslår ändringar i nuvarande resurstilldelningssystem. För skolbarnsomsorgen och familjedaghemsverksamheten föreslås ingen ändring, och för skolbarnsomsorgens fritidsklubbar läggs inget förslag.

  Förslaget innebär att verksamheterna tilldelas dels ett grundbelopp per barn och dels ett socioekonomisk tilläggsbelopp baserat på andelen barn/familjer inom stadsdelen med låg inkomst, enbart förgymnasial utbildning och utländsk härkomst.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

          Reservation

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

            Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s  yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

  §18 Resursfördelningen inom äldreomsorgen. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 59-2004 )

  § 18
  Resursfördelning inom äldreomsorgen
  Remiss (dnr 327-295/2004) från Kommunstyrelsen i Stockholm

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 mars 2004 (utsänt ärende nr 59-2004).
  Dnr 530-144-2004.

            Sammanfattning av ärendet

  Förvaltningen anser att hittillsvarande resursfördelningsmodell för äldreomsorgen är väl genomtänkt och ger en rimlig fördelning av resurserna. Föreslagna förändringar är att se som väl motiverade justeringar och tillstyrks.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

           Reservation

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

  §19 Ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 60-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
  den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 60-2004).
  Dnr 510-145-2004.

            Sammanfattning av ärendet

  Stadsledningskontoret föreslår ett nytt sätt att fördela pengar mellan stadsdelsnämnderna till ekonomsikt bistånd (huvudsakligen socialbidrag). Förvaltningen stödjer i huvudsak förslaget.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

            Reservation

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

  §20 Ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 61-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 61-2004).
  Dnr 302-143-2004.

            Sammanfattning av ärendet

  Stadsledningskontoret har med hjälp av utrednings- och statistikkontoret (USK) tagit fram en ny modell för att fördela medel för stadsdelsförvaltningarnas fysiska verksamhet. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd skulle om denna modell tillämpas få ca 3,5 Mkr mer för fysisk verksamhet. Det finns felaktiga mängder i de tabeller som utgör underlag för fördelningsmodellen. När dessa mängder rättas till blir utfallet något större än vad som nu redovisats. Stadsledningskontoret föreslår övergångsregler som innebär att förändringen genomförs med 50 % under år 2005. Det innebär att den nya modellen får fullt genomslag först 2006. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning anser, med hänsyn till den stora eftersläpningen av anslagna medel och ett stort uppdämt underhållsbehov, att den nya fördelningsmodellen ska tillämpas fullt ut redan år 2005.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

           Reservation

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

  §21 Tolkförmedling - kvalitet, registrering, tillsyn. Remiss från Kommunstyrelsen av bestänkande (SOU 2004:15). (Utsänt ärende nr 62-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande 2 april 2004 (utsänt ärende nr 62-2004).
  Dnr 500-146-2004.

           Sammanfattning av ärendet

  I betänkandet föreslås åtgärder för att strama upp tolkförmedlingarna. Förvaltningen stödjer i huvudsak förslaget.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

   

  §22 Tillväxt Stockholm - Småföretagsdelegationens tillväxtdokument. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 63-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 mars 2004 (utsänt ärende nr 63-2004).
  Dnr 009-179-2004.

           Sammanfattning av ärendet

   I huvudsak är de föreslagna punkterna i dokumentet Tillväxt Stockholm bra. En koppling till tidigare beslutade program och mål saknas dock. Delar av dokumentet borde kunna integreras med stadens näringslivsprogram och även synkroniseras med stadens miljöprogram och skulle då samstämmigt kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för Stockholm.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

   


  Reservation

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

  1. Delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
  2. Därutöver anföra

            Skattehöjning och skatteutjämning slår hårt mot Stockholm.

  Stockholm är idag en stad som går stora utmaningar till mötes med trafikproblem, bostadsbrist, skattehöjningar, ökad arbetslöshet, skatteutjämning, trängselskatter och besparingar inom kärnverksamheterna. Det behövs offensiva åtgärder för att få fart på tillväxten i huvudstaden. Stockholm befinner sig nu i en nedåtgående spiral där höjda skatter och avgifter bidrar till att förvärra problemen istället för att avhjälpa dem.

  Låg tillväxt i Stockholm är skadligt, inte bara för staden och länets invånare utan även för övriga landet. Prognosen för år 2004 är att Stockholm stad kommer att få 740 Mkr mindre i skatteintäkter. Om det går dåligt för Stockholm blir det mindre att omfördela till andra.

            Skatteutjämning

  Stadsmakterna d.v.s. regering och riksdag, gör allt för att hindra Stockholms expansion. Genom ett helt orimlig skatteutjämningssystem dräneras Stockholm sakta men säkert på skattemedel. Det nya förslaget till utjämningssystem innebär få glädjeämnen för Stockholm. Det svåröverskådliga systemet tar fortfarande inte hänsyn till det höga kostnadsläge som finns i staden.

            Fler konkurser och dåligt företagsklimat

  Under perioden januari till juli år 2003 har antalet företagskonkurser i Stockholm ökat med 15 % jämfört med samma period år 2002. Motsvarande siffra för hela riket är 6%.

  Vänstermajoriteten i staden har fört med sig att företagsamheten i Stockholm nu går på sparlåga. Företag i vår region har större problem än i andra regioner. Arbetslösheten ökar. Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning också för en väl fungerande sektor. En övergripande målsättning för Stockholm stad måste därför vara att medverka till ett klimat där nya företag kan bildas och de gamla växa och utvecklas.

            Trängselskatter

  Ett av de tydligaste löftessveken är införandet av trängselskatter. Dessa kommer att drabba framförallt människor med lägre inkomster, utan tjänstebilar och förmånsbilar. Drygt 30% av alla bilister i rusningstrafiken är personer som tjänar mindre än 18 000 kr per månad. Sannolikt kommer trängselskatter inte bara innebära privatekonomiska försämringar utan även medföra negativa konsekvenser för näringslivet.

            Minskad inflyttning

  Inflyttningen till Stockholm har minskat vilket har flera orsaker. Bostadsbristen och den höga fastighetsskatten gör det omöjligt för många att bosätta sig i regionen.

            Stopp för privata alternativ

  Vänstermajoriteten stoppar aktivt privata alternativ och återkommunaliserar verksamheten.

             Kommunala bolag

  När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det också att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Folkpartiet liberalerna anser att kommuner inte ska bedriva spekulativ verksamhet med skattebetalarnas pengar. Det finns starka skäl för att se över stadens kommunala bolag."

  Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

  "Vi överlämnar ärendet utan eget ställningstagande."

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

           Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall  till förvaltningens förslag.

  §23 Förslag till tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad S.T.A.N.-programet. Remiss från kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 64-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 64-2004).
  Dnr 500-046-2004.

            Sammanfattning av ärendet

  Staden antog 1995 sin nuvarande alkohol- och narkotikapolitiska strategi 1995, och reviderades 1998. Sedan det nu gällande programmet antogs har förutsättningarna för att bedriva ett alkohol- och drogförebyggande arbete förändrats. Det nya förslaget bygger på aktuell forskning om effekter i såväl förebyggande arbete som inom vård- och behandling. Förutom alkohol och narkotika omfattas nu även tobak och programmet är övergripande för stadens alla verksamhetsområden, även stadens ansvar som arbetsgivare finns med. Programmet omfattar de tre nivåerna förebyggande insatser, tidiga insatser samt vård- och behandlingsinsatser. För att skapa ett brett synsätt, har hänsyn tagits såväl till sociala- kriminologiska- och folkhälsoperspektiv.

  Förvaltningen anser att förslaget till STAN-programmet är i stort väl genomtänkt. Målen kan dock, vad gäller vård och behandling, synas vara högt ställda med hänsyn till befintliga resurser och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting. Med några mindre justeringar har STAN-programmet stora möjligheter att bidra till att utveckla stadens och stadsdelens drogförebyggande och behandlande arbete. Stadsdelsförvaltningen ställer sig därför positiv till det nya STAN-programmet.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

  Reservation
  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

  1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

  2. Avsnitt 9, "Staden som arbetsgivare", stryks ur programmet.

  Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

  " STAN-programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda. Avsnittet är rumphugget, är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i det program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även fler aspekter än de som nu tas upp i programmet kan diskuteras.

  Vidare vill vi understryka att den detaljstyrning av verksamheten i stadsdelsnämnds- och skolnivå som föreslås i programmet inte stämmer överens med tanken att styrning sker i och med beslut av budget. Stadsdelarna måste ha möjlighet att ta fram arbetssätt som passar den egna verksamheten utifrån lokala förutsättningar.

  Detaljstyrningen innebär också att stadsdelens resurser för just dessa insatser är uppbundna redan innan kommunfullmäktiges budget är tagen som vägledning. Detta problem förvärras ytterligare om kommunstyrelsens budgetprocess förläggs till senhösten." forts.

  Särskilt uttalande

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

  " Stadens nya förslag till alkohol- och narkotikapolitiskt program tar upp en rad angelägna områden och utgör en viktig grund för Stockholm stads arbete med dessa frågor. I vissa delar är dock programmet alltför otydligt. Den del av programmet som behandlar staden som arbetsgivare bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang.

  Ett verkningsfullt alkohol- och narkotikapolitiskt program ställer krav på tydlighet. Förslaget innehåller en rad formuleringar som signalerar en hög ambitionsnivå i arbetet, men erbjuder få svar på mer detaljerade frågor om vad som faktiskt avses med denna höga ambitionsnivå. För att bli verkningsfullt måste programmet kompletteras med tydliga preciseringar kring vad denna höga ambitionsnivå innebär.

  Tydligheten bör också förstärkas när det gäller krav på uppföljning av de verksamheter och planer som tas upp i programmet. Exempelvis inom skolans värld är en uppföljning av den faktiska utvecklingen alldeles avgörande för att kunna påverka ungdomars droganvändning. Planer och temadagar har i sig ingen stark förändringskraft – för detta krävs ett kontinuerligt arbete med attityder.

  Vi vill peka på behovet av en tydligare inriktning mot en evidensbaserad missbruksvård. Idag finns en stor mängd forskning och kunskap kring effekten av olika behandlingsmetoder, som självfallet ska ligga till grund för all missbruksvård.

  Även hanteringen av tillfälliga alkoholtillstånd bör ägnas större uppmärksamhet i staden. Denna tillståndsgivning är idag ofta dåligt underbyggd och uppföljningen är mycket bristfällig. Då tillfälliga serveringstillstånd ofta är årligen återkommande, är en förbättrad utvärdering av stor betydelse.

  STAN-programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda. Avsnittet är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i detta program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även aspekter än de som nu tas upp i programmet (exempelvis kring tobak och andra hälsorisker) kan diskuteras."

           Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till (m)+(fp):s förslag.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag om bifall till förvaltningens förslag.

  §24 Ej verkställda beslut och domar; omsorgen om funktionshindrade – Yttrande över revisionsrapport, dnr 420/01-04. (Utsänt ärende nr 65-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 april 2004 (utsänt ärende nr 65-2004). Dnr 520-066-2004.

           Sammanfattning

  Revisionskontoret har under 2003 genomfört en granskning inriktad mot individuella åtgärder för personer med funktionshinder. Granskningen har omfattat ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt hjälpbehov. Rapporten visar att ej verkställda beslut och domar har ökat men att stadsdelsnämnderna inte medvetet förhalar att verkställa beslut. Revisionskontoret anser att stadsdelsförvaltningarna regelbundet bör följa upp och ompröva alla aktuella beslut samt att göra regelbundna behovsinventeringar av behovet av bostäder med särskild service. Revisionskontoret anser att staden centralt måste ta ett fastare grepp över planering, utbyggnad och finansiering av driften av bostäder med särskild service. Förvaltningen delar revisionskontorets synpunkter.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisionskontorets rapport.

   

   

  §25 Stadens arbete med att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan – Yttrande över revisionsrapport. (Utsänt ärende nr 66-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 april 2004 (utsänt ärende nr 66-2004).
  Dnr 200-135-2004.

  Sammanfattning av ärendet
  Förvaltningen anser att rapportens slutsatser om personal- och kompetensför sörjningen i staden stämmer med förvaltningens uppfattning i frågan. Vissa kompletterande synpunkter från Äldreomsorgen och Barn-, ungdoms- och skolavdelningen lämnas.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar och förvaltningens tjänstutlåtande som
  sitt yttrande över revisionskontorets rapport.

           Reservation

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande"

  Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

  "Det är mycket bra att denna granskning har gjorts och av svaret att döma så finns det en hel del brister i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Att man inte tar ett helhetsperspektiv är direkt destruktivt för både personal och nämndens ekonomi. Och med det följer givetvis också bristen på ett långsiktigt tänkande och agerande.

  Intressant är det faktum gällande avsaknad och brist på offensiva strategier för att utnyttja de möjligheter som finns i den nya lärarutbildningen för att påverka de blivande lärares kompetens och inriktning. Och framför allt påpekande att Stockholm inte kunnat uppträda som en kommun i dialog inom KSL: ram och med Lärarhögskolan. Ineffektiviteten verkar ha fått ett rejält fäste här.

  Vi stödjer fullt ut BUS-avdelningens tankar kring hur det lokala arbetet skulle kunna drivas när det gäller möjligheten att sammanföra uppgifter kring analys av behov av förskoleplatser i framtiden samt uppgifter kring pensionsavgångar."

  Beslutsgången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd+m):s förslag.

  §26 Nya bostäder på Astrakangatan i Hässelby Gård. Inbjudan till samråd för förslag till ny detaljplan för kv Stillheten inom stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2003-11560-54. (Utsänt ärende nr 67-2004 )

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 april 2004 (utsänt ärende nr 67-2004).
  Dnr 301-173-2004.

  BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.
  2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till Gatu- och fastighetsnämnden.

  §27 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

  Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde
  den 2 april 2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  §28 Protokoll från lokala handikapprådet.

  Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde
  den 29 mars 2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  §29 Sexualundervisning i skolorna – svar på skrivelse.

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 april 2004.
  Dnr 400-235-2004.

            Sammanfattning av ärendet

  Skolans uppdrag är att förbereda barn och unga inför vuxenlivet. I detta arbetet ska enligt läroplanen arbetet med värdegrunden vara framträdande. Sex- och samlevnad är som övergripande fråga direkt kopplat till värdegrundsområdet. Läroplanen uppmanar varje rektor och skola att hitta sina lösningar på hur det ämnesövergripande och värdegrundsbaserade lärandet ska utformas.

  Varje skola har sedan utformat sitt eget program för hur undervisningen ska bedrivas och organiseras. Undervisningen kring frågor om homo-, bi- och transgenderpersoners sexualitet sker både i tema- och projektform men också i den vanliga ämnesundervisningen. De flesta skolor har ämnet Livskunskap eller motsvarande på schemat. Behov finns av fortbildning för lärare kring dessa frågor.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen.

           Reservation

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

  att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

  att i samarbete med RFSL erbjuda samtliga elever i åk 7-9 minst en halv dags information om HBT och HBT –relaterade frågor.

  att i samarbete med RFSL erbjuda samtliga lärare som undervisar i åk 7-9 ett utbildningspaket för att höja kompetensen kring HBT och HBT-relaterade frågor."

  Ärendegången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd+fp):s förslag.

  Ärendets fortsatta behandling

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett förslag till anförandetext och yrkade bifall till detta. Ordförande Berit Kruse m fl (s), vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till (m):s förlag.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden anför följande:

  Det framkommer klart och tydligt i svaret från förvaltningen att det finns brister
  i sexualundervisningen i stadsdelsnämndens område och då företrädesvis inom HBT-frågor. Bl a speglar det sig mycket bra i referatet från Grimstaskolans
  NO- lärare, där citatet rör "homo-bisexualitet samt transvestitfrågor".

  T:et i HBT står inte för transvestit – detta är mycket viktigt.

  T:et står för transsexuell och transpersoner är individer vars könsidentitet och eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln.

  Varje individ måste själv få definiera sin identitet och avgöra om hon vill definiera sig som transperson eller något annat. Att vara transperson är inte
  i sig en typ av könsidentitet utan ett sätt att förhålla sig till könsidentiteter.

   

   

  §30 Skolörtens äldreboende – Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 mars 2004.
  Dnr 022-073-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

  §31 Redovisning av avvikelser mellan ILS-rapport för december och bokslut 2003

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 mars 2004.
  Dnr 102-239-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

  Reservation

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

  "Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

  Uppdra till förvaltningen att utveckla månadsrapportering och ILS-rapporter så att tillförlitligheten i rapporterna säkras och för att tidigt kunna konstatera budgetavvikelser.

  Månadsrapporteringen till nämnden ska inkludera verksamhetsuppföljning för att bl.a. kunna redovisa hur minskade ekonomiska resurser påverkar verksamheternas uppdrag.

  Därutöver anföra

  Det är av yttersta vikt att månadsrapportering och annan redovisning avspeglar verkligheten. Avvikelsen mellan ILS-rapport för december och bokslutet 2003 var stor. Nämnden måste ha en tillförlitlig redovisning för att kunna fatta rätt beslut.
  Den ekonomiska rapporteringen är mycket viktig, men det är lika viktigt att rapporteringen inkluderar verksamhetsuppföljning för att nämnden ska ha ett bra beslutsunderlag."

  Särskilt uttalande

  Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

  " Det svar som kommit nämnden till del är inte på det minsta vis tillfredsställande. Det är mycket viktigt att nämnden och framför allt för oss i opposition att kunna förlita oss på att ILS-rapporterna som månadsvis presenteras är tillförlitliga.

  Att det finns en viss avvikelse i rapporterna kontra ett bokslut är fullt förståeligt, vi talar då om en mindre avvikelse. ILS-rapporterna i sig har också blivit allt bättre och mer informativ kring varje budgetområde.

  Men, den kraftiga skillnaden som rådde föregående år mellan december månads rapport och bokslutet för 2003 får inte upprepas."

  Ärendegången

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Catharina Hillerström m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till (fp):s förslag.

  Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

  §32 Inkomna handlingar.

  Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
  Dnr 017-236-2004.

  Ordförande Berit Kruse m fl (s), lade fram förslag om en kompletterande rubrik med namnet "Medborgarförslag" i förteckningen över inkomna handlingar. Övriga ledamöter anslöt sig till förslaget.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden beslutar att förteckningen över inkomna handlingar kompletteras med rubriken "Medborgarförslag".

  §33 Uppdragslista.

  Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 20 april 2004.
  Dnr 010-237-2004.

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  §34 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 1 för 2004 (Utsänt ärende 70-2004)

  Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 april 2004 (utsänt ärende nr 70-2004).
  Dnr 102-248-2004.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa lägsta belopp för periodiseringar av kostnader och intäkter i tertialbokslutet till 100.000 kronor.

  §35 Förvaltningschefens information

  • Anmäldes tjänsteskrivelse 20 april 2004 "Rädda miljöbilssatsningen i Stockholm" som svar på skrivelse från stadsdelsnämndens sammanträde
   den 17 februari 2004, § 35
   Dnr 304-282-2004.

  Särskilt uttalande

  Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

  "Vi tackar för det skriftliga svaret och noterar problemet med brist på tankställen för miljöbilar. Det är trist att Stockholms stad, vars nuvarande politiska ledning pratar runt men håller tunt inom miljöområdet, uppenbarligen inte lyckats medverka till att göra det tillräckligt attraktivt för näringsidkare att saluföra miljöbränsle.

  Vi i stadsdelarna bör dock ändå föregå med gott exempel och det känns, oaktat tankningsproblematiken, rimligt att t.ex. alla stadsdelsnämndens leasingbilar ska vara drivna med miljöbränslet etanol eller el."

  Särskilt uttalande

  Ledamot Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

  " Vi i stadsdelarna bör föregå med gott exempel och det känns, oaktat tankningsproblematiken, rimligt att t.ex. alla stadsdelsnämndens leasingbilar ska vara drivna med miljöbränslet etanol eller el."

   

  • Anmäldes tjänsteskrivelse 9 mars 2004 "Göra Stockholm till en ekologiskt hålbar storstad" som svar på skrivelse från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2004, § 29.
   Dnr 304-283-2004.

   

  • Lennart Keberg informerade muntligt om det aktuella läget vid Hässelby Gårds äldreboende. Vid sammanträdet den 25 maj kommer nämnden att föreläggas ett tjänsteutlåtande om äldreboendet.

   

  • Anmäldes skriftlig redovisning av skolornas elevskyddsombud mars 2004, elevvårdsteam år 2003 och förteckning över antalet skolpsykologer och skolkuratorer i skolorna.
   Dnr 410-284-2004.

  §36 Administrationsavdrag för de kommunala hemtjänsterna

  Anmäldes skrivelse 20 april 2004 från Catharina Hillerström Vagli m fl (m) med följande lydelse:

  " I den omfattande utvärdering som slk gjort av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad framkommer bl a att vissa av stadens egen-regienheter går med förlust. En snabbt genomförd enkät av slk till stadsdelarna visar att flera stadsdelar arbetar med att åtgärda sådana underskott inom sina resultatenheter. Av 12 svarande stadsdelar uppger 6 att man har enheter inom den egna regin som går med förlust. Dessutom varierar hanteringen av de administrativa kostnaderna för hemtjänsten. De flesta stadsdelar gör ett varierande procentuellt avdrag för den gemensamma administrationen , medan det också förekommer att den egna regin subventioneras med kostnader.

           Med anledning av ovanstående vill vi moderater veta

  • hur stort är det procentuella avdraget för den gemensamma administrationen inom kundvalsmodellen i denna stadsdel,
  • om den egna regin subventioneras med kostnader och vilka kostnader.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

  §37 Kunskap kring skolmåltider

  Anmäldes skrivelse 20 april 2004 från Catharina Hillerström Vagli m fl (m) med följande lydelse:

  " Det finns en tendens i dagens samhälle att våra barn får mer och mer problem kring ökad vikt. Bra kosthållning och motion är utan tvekan två mycket viktiga faktorer för barnens välmående.

  Några av skolorna i stadsdelsområdet har haft förmånen att få vidareutbildning i kosthållning och hur man på ett enkelt och bra sätt kan laga mer hälsosam mat utan att för den skull öka kostnaderna. Exempelvis så har Loviselundsskolan har haft en informationsdag som hölls av Jörgen Klein.

  Vi moderater vill förorda att samtliga skolor i Hässelby och Vällingby får ta del av denna typ av kunskap och med anledning av ovanstående föreslår vi

  att samtliga anställda som är verksamma inom skolbespisningen ges kontinuerlig utbildning/information i att laga hälsosam mat till eleverna i både förskola och skola."

   

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

   

  §38 Extra sammanträde

  Togs upp frågan om extra sammanträde för behandling av ärendet om Nälsta servicehus m.m.

  BESLUT

  Stadsdelsnämnden beslutar om extra sammanträde den 7 maj 2004, klockan 15.00.