Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-05-07

Sammanträde 2004-05-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hässelby äldreboende, Hässelby gård, Ormängsgatan 10, Hässelby

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 49A-2004)

Dnr: 532 - 229-2004

Vid sitt sammanträde den 20 april 2004 återremitterade stadsdelsnämnden de delar av ärendet som rörde Nälsta servicehus och Starbogården p.g.a. att de fackliga förhandlingarna inte var avslutade. Fackliga förhandlingar har därefter hållits den 6 maj 2004. Ärendet kring Nälstas avveckling har behandlats i lokala pensionärsrådet vid dess möte den 30 april 2004. Rådets synpunkter framgår av bilagt protokoll. Förvaltningen föreslår att Nälsta servicehus ska avvecklas då det enligt servicehusutredningen inte går att bygga om samt har brister i tillgängligheten. Förvaltningen föreslår vidare att den ges i uppdrag att utreda möjligheten att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

Handläggare: Gudrun Sjödin, 508 05 411

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Protokolljusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2004-05-12.

§4 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 49A-2004)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 maj 2004 (utsänt ärende nr 49A-2004).
Dnr 532-229-2004.
Delvis återremitterat ärende vid sammanträdet den 20 april 2004, § 6.

         Sammanfattning av ärendet

Vid sitt sammanträde den 20 april 2004 återremitterade stadsdelsnämnden de delar av ärendet som rörde Nälsta servicehus och Starbogården p.g.a. att de fackliga förhandlingarna inte var avslutade. Fackliga förhandlingar har därefter hållits den
6 maj 2004. Ärendet kring Nälstas avveckling har behandlats i lokala pensionärs- rådet vid dess möte den 30 april 2004. Rådets synpunkter framgår av bilaga till ärendet. Förvaltningen föreslår att Nälsta servicehus ska avvecklas då det enligt servicehusutredningen inte går att bygga om samt har brister i tillgängligheten. Förvaltningen föreslår vidare att den ges i uppdrag att utreda möjligheten att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

_______

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

          Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet.

"Vi yrkade att nämndens skulle avgöra ärendet vid dagens sammanträde och att nämnden skulle besluta följande:

Hela ärendet ger en obehaglig känsla av snabb process och besparingar. Det är ingen hemlighet att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd brottas med dålig ekonomi och budgeten kommer inte att kunna hållas om inte nedskärningar görs. Men att gå så drastiskt och snabbt fram när det gäller Nälsta servicehus är ingenting som vi moderater kan ställa oss bakom.

Förslaget till avveckling tycks nästan uteslutande ha styrts av majoritetens vilja att snabbt minska budgetunderskottet på äldreområdet och detta på bekostnad av den grupp människor som behöver hjälp och stöd i sitt boende och i sin vardag. Det senaste året har upprepade larmrapporter kommit som tyder på att biståndsbedömningen för en bostad i servicehus blir allt restriktivare och det framstår med all tydlighet att en översyn och förnyelse av riktlinjer är av högsta prioritet. En översyn som bör genomföras snarast och först därefter kan diskussioner påbörjas om eventuella förändringar när det gäller särskilda boenden.

Ett av argumenten som läggs fram i förvaltningens förslag till avveckling är att det finns en överkapacitet och att det är problem när lägenheter står tomma. Det framkommer att det finns två lediga lägenheter i Nälsta servicehus. Detta samtidigt som det står två personer på kö enligt redovisningen av kösituationen gällande mars 2004 till 2-rumslägenheter. Den lägenhetsform som just Nälsta servicehus kan erbjuda.

Det framgår inte heller i underlaget vad som ska hända med själva fastigheten när avvecklingen av Nälsta servicehus har skett. Detta är mycket anmärkningsvärt och borde självklart framgå klart och tydligt.

Många äldre har blivit oroliga inför vetskapen att behöva flytta och kritik har framförts angående dålig kommunikation med medborgare – Nälsta servicehus är inget undantag. Det är vår skyldighet som politiker att kunna ge våra medborgare klara och tydliga besked och med detta anför vi följande:

Stadsdelsnämnden beslutar

Att avslå en avveckling av Nälsta servicehus och att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden."

          Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet.

"Vi yrkade att nämndens skulle avgöra ärendet vid dagens sammanträde och att nämnden skulle besluta följande:

1. Avslå en avveckling av Nälsta servicehus och att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

2. Hemställa till Kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus.

3. Därutöver anföra

Folkpartiet liberalerna avslår en avveckling av Nälsta servicehus, vilket vi även yrkade på nämndmötet 2004-04-20. Nälsta servicehus är en mycket bra verksamhet som också fått kvalitetsutmärkelse. De äldre är mycket nöjda med boendet, vården och omsorgen. Under hotet av nedläggning har intresserade äldre inte vågat söka till det populära boendet. Vänstermajoriteten har beslutat om en stor avveckling och omvandling av heldygnsomsorg och servicehusboenden i stadsdelen utan att genomföra en genomgående analys och kartläggning av behov och efterfrågan av olika boendeformer.

De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldreboenden som tagits sedan i slutet av 2002 minskar snabbt beståndet av platser trots att de äldre ökar mest i Hässelby-Vällingby i jämförelse med övriga Stockholm. Socialstyrelsen har varnat för den snabba avvecklingen som nu genomförs av vänstermajoriteten. Folkpartiet liberalerna vill ha en analys och kartläggning av efterfrågan på äldreboenden innan staden genomför en så dramatisk omvandling som nu planeras. Omvandlingar och avvecklingar måste också jämföras med lokala prognoser och inte styras av stadsdelarnas besparingsbehov för att minska budgetunderskott. Ett underskott som orsakats av den styrande majoritetens kraftigt minskade satsningar på äldreomsorgen.

I stadsdelen har Råcksta Ålderdomshem avvecklats (-110 platser) och vänstermajoriteten avstår nu från att nyttja Kv. Räknestickan till ett nytt ålderdomshem vilket var beslutat av den borgerliga majoriteten f.g. mandatperiod. Vänstermajoriteten har också beslutat att (-170 platser) omvandla servicehus till seniorboenden utan att begreppet Seniorboende är definierat.

Den allt restriktivare biståndsbedömningen gör att det blir allt svårare att få möjlighet att flytta in i ett servicehus. Vi har upprepade gånger framfört behovet av förnyade riktlinjer för servicehus.

Folkpartiet liberalerna avslår också att Starbogårdens dagverksamhet ska integreras i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden. Detta är en mycket bra verksamhet som ska få vara kvar. Vänstermajoriteten har tidigare beslutat om att lägga ned förebyggande icke biståndsbedömd dagverksamhet för äldre i stadsdelen. Det behövs mer och inte mindre verksamhet för våra äldre i stadsdelen. På Folkpartiets initiativ har ett Friskvårdscentrum införts i stadsdelen som är mycket uppskattat. Det är dock ett komplement till annan verksamhet.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda reservationer".

          Reservation

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) reserverade sig mot beslutet.

"Jag yrkade att nämndens skulle avgöra ärendet vid dagens sammanträde och att nämnden skulle besluta följande:

Att avslå förvaltningens förslag om att avveckla verksamheten vid Nälsta servicehus, Starbogården 67.
Att behålla verksamheten vid Nälsta servicehus, Starbovägen 67.
Att därutöver anföra:

Generellt bör välfungerande lokala äldreboenden, av förhållandevis begränsad storlek, vara den för den enskilda omsorgstagaren tryggaste lösningen.

Nälsta servicehus är ett sådant, uppskattat av både anhöriga och omsorgstagare. Det är därför av betydelse att förvaltningen ges möjligheter att behålla och utveckla äldreomsorgsverksamheten där".

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde samt lade fram varsitt tilläggsyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena angående frågan om bordläggning och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande att ärendet skulle bordläggas.

Votering begärdes och följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (s)+(v)+(mp):s yrkande att bordlägga ärendet.

Nej-röst för bifall till (m+fp+kd):s yrkande att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröstningen avslutad och anmälde att med 7 ja-röster /Berit Kruse (s), Eva Oivio (s), Kaj Nordquist (s), Bengt Roxne (s), Örjan Sjögren (s), Ann-Christine Isaksson Ketzel (v), Birgitta Wosse (mp) mot 6 nej-röster /Catharina Hillerström Vagli (m), Bo Arkelsten (m), Svante Erlandsson (m) Helen Jäderlund Eckardt (fp), Katariina Güven (fp), Dennis Brinkeback (kd) har stadsdelsnämnden beslutat enligt (s)+(v)+(mp):s yrkande att bordlägga ärendet.