Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-05-25

Sammanträde 2004-05-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby Gårds äldreboende, Ormängsgatan 10

Frågestund 18.00 till 19.00

3 Protokolljusterare och tid för justering

Bordlagt ärende

4 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. (Utsänt ärende nr 49A-2004 )

Dnr: 532-229-2004

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 20 april 2004 återremitterade stadsdelsnämnden de delar av ärendet som rörde Nälsta servicehus och Starbogården p.g.a. att de fackliga förhandlingarna inte var avslutade. Fackliga förhandlingar har därefter hållits den 6 maj 2004. Ärendet kring Nälstas avveckling har behandlats i lokala pensionärsrådet vid dess möte den 30 april 2004. Rådets synpunkter framgår av bilagt protokoll. Förvaltningen föreslår att Nälsta servicehus ska avvecklas då det enligt servicehusutredningen inte går att bygga om samt har brister i tillgängligheten. Förvaltningen föreslår vidare att den ges i uppdrag att utreda möjligheten att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.


Handläggare: Gudrun Sjödin, 508 05 411

Nya beslutsärenden

5 Tertialrapport 1 år 2004 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd jämte delårsrapport per den 30 april. (Utsänt ärende nr 71-2004 )

6 ILS-rapport maj 2004 (Integrerad ledning och styrning) (Utsänt ärende nr 72-2004 )

Dnr: 102-289-2004

Handläggare: Anders Ödmark, 508 05 178

7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport år 2003 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 73-2004 )

Dnr: 100-267-2004

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2003 till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2004-05-28
I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet. I bilaga till revisionsberättelsen framgår att stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat inte är helt tillfredsställande och att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt tillräcklig medan bokslut och räkenskaper är rättvisande.


Handläggare: Per Lindegren , 508 040 38

8 Hässelby Gårds äldreboende – Yttrande till Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 74-2004 )

9 Kvalitetsgarantier 2004 – äldreomsorgsavdelningen. (Utsänt ärende nr 75-2004 )

Dnr: 043-291-2004

Stadens kvalitetsstrategi förutsätter att utförarenheterna utformar s k
kvalitetsgarantier. Dessa skall godkännas av nämnden. I garantierna beskrivs
enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan förvänta sig
av verksamheten.


Handläggare: Marit von Rosen, 508 05 413

10 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse. (Utsänt ärende nr 80-2004 )

Dnr: 302-294-2004

Förslag till insatser/projekt har arbetats fram via arbetsgrupperna och samverkansgruppen inom Stadsdelsförnyelse.

Handläggare: Eva Tångfeldt, 508 05 201

11 Nya förskoleplatser i Hässelby Gård i förskolan Friherregatan 7. (Utsänt ärende nr 77-2004 )

Dnr: 404-293-2004

Förvaltningen föreslår att f.d. daghemslokalen på Friherregatan 7 verksamhetsanpassas till Förskola på 2000-talet med målet att kunna ta emot 35-40 barn i lokalerna. Anpassningskostnaderna kommer att hyresföras efter hyresförhandlingar med Svenska Bostäder. Förskolan föreslås tillhöra resultatenhet Hässelby Gård förskolor. Stimulansbidrag med summa 0,9 mkr kommer sökas i samband med start.

Handläggare: Inger Rindsjö, 508 04 067

12 Begäran om tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet enligt SoL och LSS. (Utsänt ärende nr 78-2004 )

Dnr: 022-245-2004

Handläggare: Hans Lindé, 508 05 136

13 Kompetensutveckling för fritidsledare i öppna verksamheter i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta - Ansökan om medel ur kompetensfonden. (Utsänt ärende nr 79-2004 )

Dnr: 2004-290-2004

Handläggare: Hans Lindé, 508 05 136

14 Inriktningsärende gällande förändringar av verksamhetslokaler i anslutning till Hässelby Torg. (Utsänt ärende nr 81-004 )

Dnr: 311-321-2004

Handläggare: Stefan Kristensson, 508 05 063
Ärendedokument
Relocation- Hby C (40 kb)

Remisser

15 Miljömiljarden, projektansökningar - Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 83-2004 )

Dnr: 304-266-2004

Handläggare: Mikael Hietala, 508 04 168

16 SL:s utbudsplan 2005. Remiss från Gatu- och fastighetskontoret. (Utsänt ärende nr 82-2004 )

Dnr: 308-269-2004

Handläggare: Mikael Hietala, 508 04 168

Anmälningar och Redovisningar

17 Protokoll från lokala pensionärsrådet.Handläggare: Gudrun Sjödin, 508 05 411

18 Protokoll från lokala handikapprådet.Handläggare: Charlotte Brandorf

19 Förbättra missbruksvården – svar på skrivelse från (kd).

Dnr: 512-295-2004

Förvaltningen svarar på de frågor som ställs i skrivelsen om att förbättra missbruksvården. Förvaltningen redovisar därutöver pågående utvecklings- och förbättringsarbeten i missbruksvården

Handläggare: Conny Sernfalk

20 Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn - Svar på enkät från länsstyrelsen.

Dnr: 510-125-2004

Handläggare: Peter Forslund, 508 05 338

21 Beräknat behov av bostäder med särskilt service för vuxna enligt LSS, perioden 2004-2008.

Dnr: 522-296-2004

För perioden 2004-2005 bedöms behovet tillgodoses genom att lediga platser uppstår i befintliga gruppbostäder i och utanför stadsdelen, platser önskas i privat verksamhet och genom samverkan med lokala fastighetsägare för att få fler servicelägenheter/ytterlägenheter. Behovet av gruppboenden med vissa speciella inriktningar kan under perioden bli svårt att tillgodose.

För perioden 2006-2008 är behovet av olika typer av boenden betydligt större och kan kräva viss nyproduktion. För att få tillgång till fler servicelägenheter/ytterlägenheter behöver samverkan med lokala fastighetsägare fortsätta.


Handläggare: Gunilla Ljungholm, 508 05 209

22 Delegationsförteckning avseende ekonomiska/administrativa ärenden samt ärenden inom omsorgen om funktionshindrade.

Dnr: 013-297-2004

Handläggare: Staffan Stavling, 508 05 013

23 Inkomna handlingar, inkl inkomna Medborgarförslag.

Dnr: 017-298-2004

Handläggare: Charlotte Brandorf

24 Uppdragslista

Nya beslutärenden (fortsättning)

25 Åtgärdsplan och rutiner med anledning av genomförd inköps- studie avseende folköls- och tobaksförsäljning. (Utsänt ärende nr 84-2004 )

Dnr: 326-324-2004

Handläggare: Ulg Haag, 508 05 308

26 Tillstånd för studieresa till Paris och Barcelona 2004 – Vinstagårdsskolan (utsänt ärende nr 85-2004)

Dnr: 416-337-2004

Handläggare: Kenneth Wernqvist, 508 05 151

Förvaltningschefens information

27 Information

 Kunskaper kring skolmåltider
 Brand på förskola
 Hässelby Gårds äldreboende.

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokolljusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2004-06-02.

§4 Förändringar inom verksamhetsområdet särskilda boenden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. (Utsänt ärende nr 49A-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 5 maj 2004 (utsänt ärende nr 49A-2004).

Dnr 532-229-2004.

Delvis återremitterat ärende vid sammanträdet den 20 april 2004, § 6.

Ärendet bordlades vid sammanträde den 7 maj 2004, § 4

Sammanfattning av ärendet

Vid sitt sammanträde den 20 april 2004 återremitterade stadsdelsnämnden de delar av ärendet som rörde Nälsta servicehus och Starbogården p.g.a. att de fackliga förhandlingarna inte var avslutade. Fackliga förhandlingar har därefter hållits den 6 maj 2004. Ärendet kring Nälstas avveckling har behandlats i lokala pensionärs- rådet vid dess möte den 30 april 2004. Rådets synpunkter framgår av bilaga till ärendet. Förvaltningen föreslår att Nälsta servicehus ska avvecklas då det enligt servicehusutredningen inte går att bygga om samt har brister i tillgängligheten. Förvaltningen föreslår vidare att den ges i uppdrag att utreda möjligheten att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden.

-----------------

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag att avveckla Nälsta servicehus och ger i stället förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nedbringa kostnaderna enligt nedan

      2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förhandla med fastighets
          ägaren Stockholmshem AB om uppsägning av de allmänna utrymmena vid
          Nälsta servicehus i syfte att minska lokalkostnaderna vid servicehuset.

     3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i första hand arbeta för att
         Starbogården ska finnas kvar i Nälstaanläggningen i andra hand integrera
         Starbogården i annat äldreboende i stadsdelen.

      4.Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag så att   
         lediga lägenheter vid Nälsta kan erbjudas personer som har rätt till
         seniorboende enligt kommunens gällande beslut.

Stadsdelsnämnden anför

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 maj återremitterades detta ärende då överläggningarna med personalorganisationerna inte var slutförda.

Stadsdelsnämnden bestämde då att hålla ett extra möte den 7 maj då förhandlingarna beräknades vara avslutade. Många synpunkter har sedan dess kommit från olika håll, boende, anhöriga, stadsdelsnämndens pensionärsråd, personalorganisationerna m.fl. samtliga positiva till att servicehusboendet ska finnas kvar. Detta ledde till att nämnden fann det lämpligt att undersöka ytterligare hur frågan om framtiden av Nälsta servicehus skulle kunna lösas med det underskott i budgeten som verksamheten har.

Möjligheten gavs därmed att träffa de boende och inhämta deras synpunkter vilket är ett viktigt underlag för det slutliga ställningstagandet.

Stadsdelsnämnden beslutade därför att bordlägga ärendet den 7 maj.

Ärendet

Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtandet föreslagit stadsdelsnämnden att Nälsta servicehus ska avvecklas samt att Starbogårdens dagverksamhet ska integreras i något av stadsdelsområdets övriga äldreboenden.

Nälsta servicehus är ett litet äldreboende och prisas av både boende, anhöriga och personal.

Att förvaltningen trots detta nu föreslår denna förändring är att stadsdelens samtliga äldreboenden ska rymmas inom de ekonomiska ramarna som stadsdelen blivit tilldelad av fullmäktige, det finns ett överskott av servicehuslägenheter i stadsdelen och i staden och de äldres behov av heldygnsomsorg ökar i antal i stadsdelen Fler heldygnsboenden måste därför prioriteras.

Skälen till förslaget att lägga ner Nälsta är flera.

Stadsdelen har i dag med gällande kriterier för servicehusboende ett överskott på servicehusplatser

Nälsta servicehus har enligt stadens servicehusutredning brister i tillgängligheten och kan inte byggas om till heldygnsomsorg vilket finns ett ökat behov av stadsdelen. Nälsta har i förhållande till övriga äldreboenden mycket höga lokalkostnader för gemensamma utrymmen.

De boende i Nälsta har idag mycket skiftande behov av vård och omsorg vilket för med sig en högre kostnad för personalinsatser.

Servicehuset går idag med kraftigt underskott.

I förvaltningens kontakter med fastighetsägaren Stockholmshem har nu framkommit att diskussioner pågått i bolaget om annan användning av de gemensamma utrymmena. Detta skulle kunna leda till att servicehuset skulle kunna minska ytomfånget och därmed kostnaderna för lokalerna.

Stadsdelsnämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att förhandla med Stockholmshem om en sådan förändring.

Vidare anser nämnden att förvaltningen i första hand ska arbeta för att Starbogården ska vara i anslutning till Nälsta servicehus och i andra hand integreras vid annat äldreboende i stadsdelen.

De lediga lägenheter som finns ska erbjudas personer som har rätt till seniorboende enligt de gällande besluten i kommunen. Förvaltningen får uppdraget att ta upp frågan om seniorbostäder med Stockholmshem och kommunstyrelsens äldreberedning.

Stadsdelsnämnden vill betona att de som idag har sitt boende i Nälsta servicehus kommer att få bo kvar enligt den önskan som framförts av de boende och deras anhöriga.

Stadsdelsnämnden finner därmed att Nälsta servicehus ska finnas kvar som servicehus för de personer som idag bor där. Åtgärder ska vidtas för att minska lokalytorna och därmed kostnaderna för lokalerna.

De lediga lägenheter som finns ska kunna erbjudas som seniorboenden enligt stadens riktlinjer. På sikt ska boendet kunna övergå till ett seniorboende enligt stadens riktlinjer.

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta att
avslå en avveckling av Nälsta servicehus och att integrera Starbogårdens dagverksamhet i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden."

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

" På en direkt fråga vid stadsdelsnämnden 20 april 04, om vilka åtgärder förvaltningen räknar på för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet för 2004, pekade chefen för äldreomsorgen särkilt ut nedläggningen av Nälsta servicehus. I tertialrapport 1 år 2004 sidan 17 skriver man om omstruktureringsåtgärder som aktualiseras för att "underlätta" budgethållningen – avveckla Nälsta äldreboende samt omlokalisera Starbogårdens dagverksamhet. Att nedmonteringen av en väl fungerande, och av boende, anhöriga samt personal uppskattad verksamhet är djupt olycklig är att uttrycka sig milt. Att säga att det beror på något annat än majoritetens vilja att spara pengar på äldreomsorgen vore en direkt lögn. Hela ärendet ger en obehaglig känsla av snabb process och hastiga besparingar. Det är ingen hemlighet att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd brottas med dålig ekonomi och att budgeten inte kommer att kunna hållas om inte nedskärningar görs.

Moderaterna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd kan inte gå så hastigt och brutalt fram när det gäller Nälsta servicehus – dess boende med anhöriga och personal.

Förslaget till avveckling verkar uteslutande styras av majoritetens vilja att snabbt minska budgetunderskottet på äldreområdet på bekostnad av människor som behöver hjälp och stöd i sitt boende och i sin vardag.

Det senaste året har det kommit upprepade larmrapporter som tyder på att biståndsbedömningen för boende i servicehus blir allt restriktivare, och det framstår med ökad tydlighet att en översyn av tillämpningen av riktlinjerna är nödvändig. En översyn bör genomföras snarast och därefter kan diskussioner påbörjas om eventuella förändringar av de särskilda boendena.

Ett av argumenten som framförs i förvaltningens avvecklingsförslag är att det finns en överkapacitet, och att det är en kostnad när lägenheter står tomma. Det har framkommit att det finns två lediga lägenheter i Nälsta servicehus. Detta samtidigt som det står två personer i kö enligt redovisningen av kösituationen gällande mars 04 till 2-rumslägenheter – den lägenhetsform som just Nälsta servicehus kan erbjuda.

Vidare framgår det inte av underlaget vad som ska hända med fastigheten när avvecklingen av Nälsta servicehus har skett. Detta är anmärkningsvärt och borde självfallet framgå för att ge nämnden möjlighet att fatta ett beslut som tar hänsyn till helheten.

Många äldre har blivit oroliga inför att behöva flytta och kritik har framförts angående bristande kommunikation med boende och anhöriga – Nälsta servicehus är ej undantaget. Det är vår skyldighet som politiker att ge våra medborgare klara och tydliga besked."

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

"Det aktuella ärendet kommer nu upp för tredje gången och vi fortsätter kräva att de väl fungerande verksamheterna Nälsta servicehus och Starbogården inte ska avvecklas.

Vi hävdar alltså fortfarande att välfungerande lokala äldreboenden, av förhållandevis begränsad storlek, generellt för den enskilda omsorgstagaren är den tryggaste lösningen. Nälsta servicehus och Starbogården är sådana, uppskattade av både anhöriga och omsorgstagare.

Det är därför av betydelse att vår förvaltning ges möjligheter att behålla och utveckla äldreomsorgen vid dessa båda verksamheter."

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

Ärendets fortsatta behandling

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på (fp):s förslag .

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s avslagsyrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att hemställa till kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

 1. Hemställa till Kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus.
 2. Därutöver anföra

Folkpartiet liberalerna avslår en avveckling av Nälsta servicehus, vilket vi även yrkade på nämndmötena 2004-04-20 och 2004-05-07. Nälsta servicehus är en mycket bra verksamhet som också fått kvalitetsutmärkelse. De äldre är mycket nöjda med boendet, vården och omsorgen. Under hotet av nedläggning har intresserade äldre inte vågat söka till det populära boendet. Vänstermajoriteten har beslutat om en stor avveckling och omvandling av heldygnsomsorg och servicehusboenden i stadsdelen utan att genomföra en genomgående analys och kartläggning av behov och efterfrågan av olika boendeformer.

De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldreboenden som tagits sedan i slutet av 2002 minskar snabbt beståndet av platser trots att de äldre ökar mest i Hässelby-Vällingby i jämförelse med övriga Stockholm. Socialstyrelsen har varnat för den snabba avvecklingen som nu genomförs av vänstermajoriteten. Folkpartiet liberalerna vill ha en analys och kartläggning av efterfrågan på äldreboenden innan staden genomför en så dramatisk omvandling som nu planeras. Omvandlingar och avvecklingar måste också jämföras med lokala prognoser och inte styras av stadsdelarnas besparingsbehov för att minska budgetunderskott. Ett underskott som orsakats av den styrande majoritetens kraftigt minskade satsningar på äldreomsorgen.

I stadsdelen har Råcksta Ålderdomshem avvecklats (-110 platser) och vänstermajoriteten avstår nu från att nyttja Kv. Räknestickan till ett nytt ålderdomshem vilket var beslutat av den borgerliga majoriteten f.g. mandatperiod. Vänstermajoriteten har också beslutat att (-170 platser) omvandla servicehus till seniorboenden utan att begreppet Seniorboende är definierat.

Den allt restriktivare biståndsbedömningen gör att det blir allt svårare att få möjlighet att flytta in i ett servicehus. Vi har upprepade gånger framfört behovet av förnyade riktlinjer för servicehus.

Folkpartiet liberalerna avslår också att Starbogårdens dagverksamhet ska integreras i något av stadsdelsområdets befintliga äldreboenden. Detta är en mycket bra verksamhet som ska få vara kvar. Vänstermajoriteten har tidigare beslutat om att lägga ned förebyggande icke biståndsbedömd dagverksamhet för äldre i stadsdelen. Det behövs mer och inte mindre verksamhet för våra äldre i stadsdelen. På Folkpartiets initiativ har ett Friskvårdscentrum införts i stadsdelen som är mycket uppskattat. Det är dock ett komplement till annan verksamhet.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda reservationer."

§5 Tertialrapport 1 år 2004 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd jämte delårsrapport per den 30 april. (Utsänt ärende nr 71-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 maj 2004 (utsänt ärende nr 71-2004).
Dnr 102-288-2004.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 1 och delårsrapport per 30 april för överlämnande till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetförstärkning för lokalåtgärder med 18,4 mkr i enlighet med uppgifter i tjänsteutlåtandet (sid 19ff)
 3. Stadsdelsnämnden överlämnar sitt handlingsprogram för stadsdelsförnyelsen (bilaga 2) till kommunstyrelsen
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdraget 2004-01-27 (§ 4)att ta fram en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron tillsammans med tillhörande tidsplan är besvarat i och med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Det här är en rapport som innehåller mycket text och lite siffror. Språket och tonen i rapporten lämnar en del övrigt att önska. Vi förvånas över uttryck som "Förvaltningen är trött men taggad.", vilka mer för tankarna till interna pm från marknadsavdelning inom ett av dessa imploderade dot.com-bolag från slutet av nittiotalet. Moderaterna finner att dokumentet brister i att förmedla saklig och tydlig information. forts.

Moderaterna ser med växande oro på det prognostiserade underskottet och undrar vad majoriteten avser göra för att reducera detta. Man kan naturligtvis be till högre makter och hoppas på att en ny fördelningsnyckel ska rädda Häselby-Vällingby ur knipan. Om så sker är detta dock inte i år, och inte ens nästa år lär vi få se en tydlig förändring med de övergångsregler som föreslås. Så vad görs till dess?

Man kan som lokal stadsdelsnämnd inte bara strunta i att man har en budget att följa och helt obstruera mot en verklighet man inte råkar gilla. Tyvärr – det är faktiskt bara att gilla läget! Det är ju dessutom ens egna partikamrater (och ibland högt ärade stadsdelsnämndsledamöter själva som i annan roll) inom resp. majoritetsparti som i fullmäktige beslutat om dessa budgetramar samt vad värre är – ens egna kamrater som i riksdagen beslutat att brandskatta stockholmsregionen så till den milda grad att vi nu får suga rejält på ramarna. Eftersom stadens majoritet tydligen anser det vara viktigare att införa dyra och ovälkomna biltullar, hippa projekt, ödsla miljoner på fler tjänstemän, broschyrer, lokaler och jippon, bygga världshistoriens dyraste studentbostäder och höja skatten för vanligt folk måste de i konsekvensens namn finna andra metoder för att få de lokala stadsdelsnämnderna att gå ihop. Att månad efter månad presentera allt större underskott ser föga förtroendeingivande ut.

Siffrorna pekar mot ett oroväckande stort budgetunderskott, och för att snygga till siffrorna så vill man hemställa hos kommunstyrelsen om budgetförstärkning i stället för att på ett konkret sätt ta itu med bland annat arbetslöshets- och bidragsproblematiken.

Från moderaternas sida kan vi inte stödja tanken på att begära mer pengar i stället för att lösa problemen, och vi har mycket svårt att förstå vad den sittande majoriteten väntar på. Klarar man inte av att hantera stadens ekonomi och förvaltning föreslår vi att man lämnar över rodret i våra mer kompetenta händer.

Majoriteten pratar och pratar om vilka åtgärder som ska vidtas och samma saker nämns om och om igen i jämförelse med rapporterna från 2003, men de facto har mycket lite skett och uträttats av den sittande majoriteten sedan maktskiftet den 1 januari 2003.

Rapporten talar väl om hur barnomsorgsgarantin klaras, vilket är en högaktuell fråga med hänsyn till att det nyligen gått ut remisser från stadshuset om förändringar i resursfördelningssystemet och där Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd synes vara en av förlorarna. Remisserna behandlades på nämnmötet 2004-04-20. För vår stadsdel innebär det en minskning med 6 miljoner kronor på BUS.

Som vanligt talar man högtidligt och nästan besvärjande om demokrati och medborgarinflytande. Begrepp vars innehåll lyst med sin frånvaro i hanterandet av lokalerna på Loviselundsvägen 155. Även stadsdelsförnyelsen lyfts upp som någonting positivt och bra när det gäller demokratiska processer. Moderaterna anser det mest demokratiskt att inte ha stadsdelsförnyelsen och dess byråkrati, utan istället låta skattepengarna gå direkt till kärnverksamheterna.

Vi har funnit det intressant att läsa stycket om det ökande behovet av demensboende i stadsdelen. En skrivning som väcker förhoppningar om att förvaltningen kommer att nyttja alla de boenden som finns inom vår stadsdel – även privata sådana som Sjöberga Gård.

Det är många värderingar moderaterna inte delar vilka ligger till grund för tertialrapporten och vi skulle helst se att riktlinjer för nämndens verksamheter utformats efter moderaternas förslag till budget. Vi har ovan tagit upp några av de invändningar vi har mot skrivningarna i rapporten och majoritetens beskrivning av verkligheten. Dock finns det delar i rapporten vi sympatiserar med, mycket av skrivningen kring sjukfrånvaro är en sådan.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att stadsdelsnämnden beslutar

1 att godkänna punkt 4 i förvaltningens förslag till beslut

2 att i övrigt avslå förvaltningens förslag till beslut"

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. I huvudsak godkänna tertialrapport 1 och delårsrapport per 30 april för överlämnande till kommunstyrelsen.

2. Hemställa hos kommunstyrelsen om budgetförstärkning för lokalåtgärder med
18,4 Mkr i enlighet med uppgifter i tjänsteutlåtandet.

3.Hemställa hos kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus.

4. Hemställa hos kommunstyrelsen om att medel erhålls för att täcka Socialpsykiatrin och att ett rättvisare fördelningssystem med korrekta ekonomiska incitament behöver tas fram för de socialpsykiatriska verksamheterna.

5. Hemställa hos kommunstyrelsen om att Stockholm avskaffar socialbidraget i dess nuvarande form och att ett nytt system "Stockholm jobbar" med jobbmatchning m.m. införs för människor som är arbetsföra.

6. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram tydliga konsekvensanalyser gällande kommande besparingsförslag inom de olika verksamheterna innan beslut kan tas.

7. Stoppa den stora pågående avvecklingen och omvandlingen av äldreboenden och servicehus och uppdra till förvaltningen att återkomma med en tydlig och genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av heldygnsomsorg, gruppboende för dementa, servicehus m.m. och de äldres efterfrågan av olika boendeformer.

8. Avslå en avveckling av Nälsta servicehus och integrering av Starbogårdens dagverksamhet till annat befintligt äldreboende i stadsdelen

9.Uppdra till förvaltningen att återkomma med en genomgående konsekvensanalys hur enskilda och anhöriga drabbas om platser för korttidsboende omvandlas och blir färre.

10. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning gällande skollokalernas behov av verksamhetsanpassning, upprustning m.m.

11. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning hur en restriktivare biståndsbedömning inom äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatrin drabbar de enskilda.

12. Uppdra till förvaltningen att ytterligare fördjupa och bredda det arbete som påbörjats med att analysera och följa upp hur väl nämndens generella åtaganden har infriats, för att nämnden ska få bättre underlag för att kunna bedöma konsekvenserna av besparingsåtgärderna.

13. Därutöver anföra

Folkpartiet liberalerna ser med oro på de redan tagna besparingarna inom de viktiga kärnverksamheterna och kommande besparingar som kommer att drabba stadsdelen.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsumentrådgivning, Demokratiberedning, central konsumentnämnd, trängselskattskansli m.m. i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på äldreomsorg, skola, förskola och omsorg om funktionshindrade.

Vi motsätter oss i största möjliga mån besparingar på de prioriterade verksamheterna; skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Skattetrycket på stockholmarna; ökade skatter, höjda fastighetsskatter, skatteutjämningen, införande av trängselskatter, höjda avgifter m.m. gör att Stockholms tillväxt avstannar. För närvarande är företagarnas riskvilja låg och arbetslösheten och socialbidragen ökar markant vilket också i förlängningen medför minskad välfärd. Vi förordar nya arbetssätt för att bryta arbetslösheten och få människor i arbete. Det måste tas krafttag mot den höga ungdomsarbetslösheten.

I stadsdelen visar äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, socialpsykiatrin, familj- och individomsorgen och försörjningsstöd på underskott med besparingar som följd. Även övriga verksamheter hotas av besparingar p.g.a. löne- och prishöjningar inte kompenserats i budgeten.

Vänstermajoritetens förslag till nytt fördelningssystem kommer att innebära att Hässelby-Vällingby förlorar resurser från förskola och grundskola till andra stadsdelar.

Det i ett läge när grundskolan (2004) i Hässelby-Vällingby inte fått någon höjning av skolpengen. Dessa neddragningar kan innebära större barngrupper i förskolan och färre lärare i skolan.

Skollokalerna måste rustas upp och verksamhetsanpassas. Stadsdelen måste kunna erbjuda eleverna en god arbetsmiljö i skolan. Detta viktiga arbete har avstannat. Barnen och ungdomarna måste tillförsäkras att deras resurser inte går till annat.

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och hemsjukvård för att de äldre ska kunna få en reell valfrihet. Under förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsorgen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldreboenden som tagits sedan i slutet av 2002 minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldre ökar mest i Hässelby-Vällingby i jämförelse med övriga Stockholm. Folkpartiet liberalerna vill ha en kartläggning och analys av efterfrågan på äldreboenden innan staden genomför en så dramatisk omvandling som nu planeras. Omvandlingar och avvecklingar måste också jämföras med lokala prognoser och inte styras av stadsdelarnas besparingsbehov för att minska budgetunderskott. Ett underskott som orsakats av den styrande majoritetens kraftigt minskade satsningar på äldreomsorgen. I ärendet framkommer också att behovet av sjukhems- och demensboende ökar mer än vad som förutsågs vid budgeteringen!

Den allt restriktivare biståndsbedömningen gör att det blir allt svårare att få möjlighet att flytta in i ett servicehus. Vi har upprepade gånger framfört behovet av förnyade riktlinjer för servicehus. Folkpartiet liberalerna är mycket kritisk till att restriktivare biståndsbedömning genomförs av besparingsskäl. Vi vill betona att detta inte får leda till sämre valfrihet, vård och omsorg, utan att likställighet ska råda i stadsdelen och lagar, förordningar, policydokument m.m. måste följas.

De äldre livskvalitet på äldre dagar är viktig och måste utvecklas. Förebyggande verksamhet behövs och vi är kritiska till att vänstermajoriteten lagt ned icke biståndsbedömd dagverksamhet i stadsdelen. forts.

Även anhörigstödet är beroende av att dagverksamheten fungerar och att det finns nog med korttidsboendeplatser i stadsdelen. Nu vill vänstermajoriteten omvandla platser för korttidsboende.

Vänstermajoriteten har även beslutat dra ned på Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) vilket påverkar tillsyn och uppföljning negativt.

Det finns stort behov av gruppboenden för funktionshindrade och utbyggnad måste ske och åtgärder vidtas för att bra boende för de funktionshindrade ska kunna erbjudas.

Folkpartiet liberalerna har reserverat sig mot att människor inte ska kunna få daglig verksamhet utanför stadsdelen och den allt striktare bedömningen av insatser och begärt konsekvensanalyser hur detta drabbar de enskilda.

Inom socialpsykiatrin är det viktigt att rätten till bra boende, arbete /sysselsättning, fungerade boendestöd värnas. Det ska vara möjligt att kunna utnyttja verksamhet; t.ex. Västerorts Aktivitetscentrum i andra stadsdelar för de som så önskar. Hässelby-Vällingby är den stadsdel i Stockholm som har störst andel psykiskt funktionshindrade p.g.a. närheten till f.d. Beckomberga sjukhus. Stadsdelen får inte ersättning efter prestation och går därför med underskott på detta område. Idag tas det inte hänsyn till de stora behov som finns i omedelbar närhet till f.d. stora mentalsjukhus och hos nämnder som byggt ut sin heldygnsomsorg. Förutsättningarna för att möta det stora behovet av insatser och uppfylla intentionerna skulle väsentligen öka med ett rättvisare fördelningssystem med korrekta incitament. Folkpartiet liberalerna anser att stadsdelen ska säkerställa de psykiskt funktionshindrades rättigheter och har gått emot vänstermajoritetens stora besparingar på detta område.

Personalen är en nyckelfråga för att kunna erbjuda medborgarna en bra verksamhet och stadsdelen behöver ett framåtsyftande personalutvecklingsarbete.

Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna måste ytterligare förbättras och förstärkas. Nämnden måste få en tydlig månadsrapportering med tillhörande verksamhetsuppföljning för att tidigt kunna konstatera budgetavvikelser och kunna vidta åtgärder. Det är också viktigt att redovisa hur minskade ekonomiska resurser påverkar verksamhetens uppdrag.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda reservationer."

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

" Efter att ha tagit del av tertial- och delårsrapport känner vi djup oro över hur stadsdelsnämndens ekonomi utvecklar sig. Vi menar att den oroande utvecklingen till stor del har sin grund i beslut fattade av den nuvarande politiska majoriteten i Stockholm stad. Socialbidragskostnaderna forstätter vara höga, tillväxten har minskat och ungdomsarbetslösheten har ökat. Kombinerat med de allmänna kostnadsökningarna kan vi bara konstatera att stadsdelsnämndens verksamheter är uppenbart underfinansierade.

De aktuella rapporterna påvisar oroväckande tydligt att när den nuvarande majoriteten i valet 2002 lovade minskade barngrupper i förskolan, kollo till alla barn, träffpunkter för ungdomar i alla stadsdelar, fritidskubbar till alla barn, förstärkt kulturutbud samt förbättrad äldre- och handikappsomsorg är det man i huvudsak lyckats åstadkomma nu år 2004 en skattehöjning på 50 öre. I stadsdelsnämndernas verksamheter ser vi dock generellt mest återkommande nedskärningar och besparingar.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§6 ILS-rapport maj 2004 (Integrerad ledning och styrning) (Utsänt ärende nr 72-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 maj 2004 (utsänt ärende nr 72-2004).
Dnr 102-289-2004.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje ordinarie sammanträde med stadsdelsnämnden (exklusive januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om ekonomi och verksamhet i enlighet stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS). Eventuella beslut i nämnden om åtgärder, som aktualiseras med anledning av innehållet i rapporterna, bereds i särskild ordning.

ILS-rapporterna är alltså förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Prognosticerade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Parallellt med föreliggande ILS-rapport föreläggs nämnden ett tjänsteutlåtande med Tertialrapport 1 med delårsbokslut. Tertialrapporterna är nämndens rapportering till kommunstyrelsen om verksamhet och ekonomi. De utformas innehållsmässigt på sätt som anvisas av stadsledningskontoret.

____________________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport år 2003 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 73-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 maj 2004 (utsänt ärende nr 73-2004).
Dnr 100-267-2004.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2003 till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2004-05-28

I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet. I bilaga till revisionsberättelsen framgår att stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat inte är helt tillfredsställande och att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt tillräcklig medan bokslut och räkenskaper är rättvisande.

__________________________________

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämnar detta ärende till nämndens revisorer.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Godkänna förvaltningens yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämna detta till nämndens revisorer.

2. Uppdra till förvaltningen att förbättra prognossäkerheten för anslag 1i de ekonomiska prognoserna.

3. Uppdra till förvaltningen att ge nämnden en samlad rapportering över hur olika avvikelser fördelas inom stadsdelsnämnden och att arbetet inom äldreomsorgen organiseras så att allvarliga fel, brister och försummelser upptäcks snabbt och anmäls och åtgärdas.

4. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning gällande elevvårdsinsatser i stadsdelen med tillhörande åtgärdsplaner med förslag till förbättringar.

5. Därutöver anföra

Revisionskontoret ser med viss oro på nämndens möjligheter att utveckla verksamheterna inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och handikappomsorgen enligt de uppdrag som nämnden åtagit sig och samtidigt klara budgethållningen.

Genom fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola, barnomsorg o.s.v.

Det finns tecken på att elevernas hälsa har försämrats under senare år och det framkommer i rapporten att det är tveksamt om staden genomför tillräckliga elevvårdsinsatser och att det bl.a. saknas ett gemensamt system för att säkerställa en god kvalitet av insatserna. Med anledning av detta vill vi ha en redovisning hur detta fungerar i stadsdelen.

Rättvisande prognoser är avgörande för en bra styrning och kontroll av verksamheten."

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) anslöt sig till förslaget.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§8 Hässelby Gårds äldreboende – Yttrande till Länsstyrelsen. (Utsänt ärende nr 74-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 april 2004 (utsänt ärende nr 74-2004).
Dnr 022-050-2004.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt kompletterande redovisning angående åtgärder som kommer att vidtas vid Hässelby Gårds äldreboende med anledning av den kritik som riktats mot äldreboendet.

_____________________________

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Snarast återkomma till nämnden och redovisa hur verksamheten vid Hässelby Gårds äldreboende kvalitetssäkras för att garantera att de äldre får den goda och säkra vård de har rätt till.

2. Uppdra till förvaltningen att ge nämnden en samlad rapportering över hur olika avvikelser fördelas inom stadsdelsnämnden och att arbetet inom äldreomsorgen organiseras så att fel, brister och försummelser upptäcks direkt och snabbt åtgärdas.

3. Säkerställa att bemanningen är tillräcklig (även kvällar och helger).

4. Snarast få upp Folkpartiet liberalernas uppdrag gällande "Trygghetslarmen måste ge trygghet" (2003-12-16) för att säkerställa att larmen och rutiner kring dessa fungerar tillfredställande.

5. Därutöver anföra

Länsstyrelsen har riktat hård kritik mot Hässelby Gårds äldreboende. Bristerna måste snarast rättas till så att de äldre får den trygga och säkra vård de har rätt till. Folkpartiet liberalerna vill ha en redovisning över hur verksamheten vid äldreboendet kvalitetssäkras. Organisation och uppföljning måste finnas inom äldreomsorgen som gör att brister, fel och försummelser inom äldreomsorgen snabbt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

2004-03-23 begärde Folkpartiet liberalerna och fler partier i nämnden att verksamheten vid Hässelby Gårds äldreboende löpande ska redovisas till nämnden.

Redan 2003-12-16 lade Folkpartiet liberalerna uppdrag i nämnden gällande trygghetslarmen och rutiner kring dessa p.g.a. att det kommit signaler om att dessa inte fungerar tillfredställande i stadsdelen. Detta ärende kommer upp i nämnden först 2004-06-15 , vilket vi anser otillräckligt, eftersom det förekommit allvarliga incidenter kring detta i stadsdelen redan i november 2003.

Äldreomsorgen måste ha en bemanning som säkerställer de äldre en säker och god vård och omsorg.

Vänstermajoriteten har genomfört besparingar inom äldreomsorgen under 2003 och under 2004 får verksamheten inte ens någon ökning som täcker löne- och prisökningar vilket medför ytterligare besparingar. I revisionskontorets årsrapport 2003 framkommer oro över nämndens möjligheter att klara verksamheten enligt de uppdrag som nämnden åtagit sig och samtidigt hålla budget."

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

" Från moderaterna känner vi bestörtning över hur förhållandena varit på Hässelby Gårds Äldreboende, vilka Länsstyrelsen riktat stark kritik mot.

Det är av största vikt att förvaltningen tar till sig av kritiken och att de nu framtagna åtgärderna verkligen genomförs och följs upp.

Moderaterna finner det i sammanhanget oroväckande att förvaltningen till dagens nämndmöte underlåtit att föra upp den stående punkten på varje nämndmöte vilket en enig nämnd tog på moderaternas initiativ den 23 mars -04, gällande information om Hässelby Gårds Äldreboende."

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§9 Kvalitetsgarantier 2004 – äldreomsorgsavdelningen. (Utsänt ärende nr 75-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 april 2004 (utsänt ärende nr 75-2004).
Dnr 043-291-2004.

Sammanfattning av ärendet

Stadens kvalitetsstrategi förutsätter att utförarenheterna utformar så kallade kvalitetsgarantier. Dessa skall godkännas av nämnden. I garantierna beskrivs enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan förvänta sig av verksamheten.

_____________________________

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

§10 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse. (Utsänt ärende nr 80-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 maj 2004 (utsänt ärende nr 80-2004).
Dnr 302-294-2004.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner följande projekt inom ramen för
stadsdelsförnyelse.

Skatepark i Grimsta
"Miljöförbättrande åtgärder på innergården, kvarteret Labyrinten".
Ett projekt inom ramen för Centrumkompaniets satsning på
stadsdelsförnyelsen.

 • Trivselskapande åtgärder i Hässelby Strand – projektansökan från
  Hässelbystrandsgruppen
 • Samverkansarbete i Smedshagen

- Växtkraft för barn och ungdomar i Hässelby

2. Stadsdelsnämnden återremitterar följande projekt för ytterligare beredning:

- Utveckling av nätverk – Hässelby byalag
- Fritidsverksamhet funktionshindrade ungdomar
- Kultursamverkansprojekt Hässelby - Tensta
- D.M.D Showverksamhet för ungdomar
- Visning av dokumentärfilm
- Trivselskapande åtgärder i Hässelby - Vällingby
- Ungdomsverksamhet, motor & fysisk träning Hässelby Strand
- Projektledning

 1. Stadsdelsnämnden anför följande

 

 

Nämnden vill denna gång återremittera många projekt. Den främsta orsaken till detta är att alla ansökningar inte är bifogade till tjänsteutlåtandet och många frågetecken uppstått kring dessa projekt. När det gäller förslaget om de trivselskapande åtgärderna i stadsdelen anser nämnden att de i sig är positiva, men måste enligt kriterierna för att beviljas medel komma ifrån nätverk eller arbetsgrupper i stadsdelen, så som t ex ansökan från Hässelbystrandsgruppen gör.

Nämnden vill påtala att arbetsformerna i stadsdelsförnyelsen har valts i syfte att fördjupa demokratin. Det är därför inte acceptabelt att projektledaren och förvaltningen föreslår avslag för projekt, som har presenterats vid samverkansmötena och bemötts positivt från deltagarna, utan att nämnden får ta del av ansökan och utan att tjänsteutlåtandet innehåller en noggrann redovisning av grunderna för förslaget om avslag.

Det är viktigt att projektledaren och förvaltningen tolkar kriterierna för projekten inom stadsdelsförnyelsen så att deltagarna i verksamheten förstår på vilka grunder projektförslag godkänns eller underkänns.

Stadsdelsnämnden anser att öppen demokrati, information, klara beslutsvägar och genomskinlighet ska prägla handläggningen av stadsdelsförnyelsen.

Nämnden ger därför av ovanstående skäl förvaltningen i uppdrag att ytterligare bereda ett antal projektförslag och vid behov ompröva förslagen till beslut.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

2. Uppdra till förvaltningen att tillse att även särskolebarn och särskoleungdomar har möjlighet till fritidsverksamhet.

3. Därutöver anföra

En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tydliga riktlinjer och fokus på några få, grundläggande områden. Annars är risken uppenbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna en dag tar slut. Den långsiktiga vägen till integration är genom jobb och bra skolor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt, utan anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.

Förslaget till stadsdelsförnyelse innehåller mycket lite av de element i den tidigare ytterstadssatsningen som gav människor mer reell makt över boende, jobb, utbildning m.m. Istället föreslås en rad delmål som handlar om ny byråkrati. Ingen av de åtta delmålen handlar om fler jobb och bättre tillväxt.

Utvärderingen av ytterstadssatsningen pekar på vissa brister i samarbetet mellan förvaltningar och bolag. Slutsatsen av detta har resulterat i en katalog av nya byråkratiska förslag i riktlinjerna för den nya satsningen på stadsdelsförnyelse.

Folkpartiet liberalerna tog initiativ till ett förebyggande Friskvårdscentrum för äldre i stadsdelen. Det är mycket positivt att denna verksamhet nu har kommit igång.

Vi anser dock att denna viktiga verksamhet för äldre ska ingå i den ordinarie verksamheten för att inte hotas av nedläggningen när projektet är slut. Vi ifrågasätter också att vänstermajoriteten lagt ned icke biståndsbedömd dagverksamhet för äldre i stadsdelen.

Särskolebarn och särskoleungdomar behöver en egen träffpunkt och möjlighet till att idka olika idrottsaktiviteter. Stadsdelarna borde samarbeta för att kunna erbjuda en bra fritidsverksamhet och goda exempel borde kunna tas till vara från andra kommuner."

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Stadsdelsförnyelse i sig är ett påfund av den sittande majoriteten där man satsar på att sprida ut pengar till många små projekt för att kunna framställa sig själva som alla goda gåvors givare. Erfarenhet från tidigare satsningar säger att det kommer att leda till lite resultat och ökad byråkrati.

Goda verksamheter ska behandlas och vägas mot övrig verksamhet i ordinarie budgetprocess. Det kan vara riktigt att i projektform pröva nya idéer, men även projektet som arbetsform kan rymmas inom ordinarie budget.

Moderaternas vill att pengarna ska gå till kärnverksamheterna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Med hänvisning till ovanstående yrkar moderaterna att stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningen förslag till beslut"

Reservation

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§11 Nya förskoleplatser i Hässelby Gård i förskolan Friherregatan 7. (Utsänt ärende nr 77-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 april 2004 (utsänt ärende nr 77-2004).
Dnr 404-293-2004.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen föreslår att f.d. daghemslokalen på Friherregatan 7 verksamhetsanpassas till Förskola på 2000-talet med målet att kunna ta emot 35-40 barn i lokalerna. Anpassningskostnaderna kommer att hyresföras efter hyresförhandlingar med Svenska Bostäder. Förskolan föreslås tillhöra resultatenhet Hässelby Gård förskolor. Stimulansbidrag med summa 0,9 mkr kommer sökas i samband med start.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2004 starta förskoleverksamhet i lokalerna Friherregatan 7 i enlighet med redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden anmäler för kännedom förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden och Gatu- och fastighetsnämnden.

 

§12 Begäran om tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet enligt SoL och LSS. (Utsänt ärende nr 78-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 maj 2004 (utsänt ärende nr 78-2004).
Dnr 022-245-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på plan för tillsyn av enskild verksamhet enligt SoL och Lss. Begärd av Länsstyrelsen i Stockholm.

§13 Kompetensutveckling för fritidsledare i öppna verksamheter i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta - Ansökan om medel ur kompetensfonden. (Utsänt ärende nr 79-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 maj 2004 (utsänt ärende nr 79-2004).
Dnr 204-290-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till kompetensfonden om medel för till tjänsteutlåtandet bifogade projekt.

 

 

§14 Inriktningsärende gällande förändringar av verksamhetslokaler i anslutning till Hässelby Torg. (Utsänt ärende nr 81-004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 maj 2004 (utsänt ärende nr 81-2004).
Dnr 311-321-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner planeringsinriktning gällande förändring av verksamhetslokaler i anslutning till Hässelby Torg i enlighet med redovisning i ärendet.

§15 Miljömiljarden, projektansökningar - Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 83-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 april 2004 (utsänt ärende nr 83-2004).
Dnr 304-266-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta att lämna ärendet utan eget ställningstagande."

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

"Majoriteten, och då främst socialdemokraterna, har en märklig böjelse för att lyfta pengar ut ur verksamheternas normala medelstilldelning och lägga dem i särskilda högar för majoriteten att spendera efter eget skön. Exemplen är många, det är stadsdelsförnyelse, storstadssatsning, Blommanpengar, Wernerssonpengar, Personpengar, miljömiljarden osv. Listan kan göras längre. Anledningen till detta är att man vill framställa sig själva som alla goda gåvors givare, att den goda gåvan skall associera till Partiet och generera pluspoäng vid kommande val. Förfarandet nådde förhoppningsvis sitt apex – eller snarare nadir – när Björn Rosengren åkte runt i Norrbotten och köpte röster inför det interna ordförandevalet. Förfarandet undergräver allmänhetens förtroende för det parlamentariska systemet.

Moderaterna är kritiska till denna "projektifiering" av verksamheterna och det ökande godtycket i tillstyrkande av medelsansökningar som kommer av att bedömning av vilka verksamheter som uppfyller kriterierna flyttas från förvaltning till politiker. Det som är gott, rationellt och ekonomiskt riktigt skall in i ordinarie hantering, bedömas och vägas mot all annan verksamhet inom budget. Även projektet som arbetsform kan rymmas inom ordinarie budgetbehandling."

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§16 SL:s utbudsplan 2005. Remiss från Gatu- och fastighetskontoret. (Utsänt ärende nr 82-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 maj 2004 (utsänt ärende nr 82-2004).
Dnr 308-269-2004.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§17 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde
den 30 april 2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde
den 26 april 2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Förbättra missbruksvården – svar på skrivelse från (kd).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 maj 2004.
Dnr 512-295-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Dennis Brinkeback (kd) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) anslöt sig till:

" Vi tackar för förvaltningens utförliga svar och har med intresse tagit del av redovisningen över det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet i missbruksvården. Det är ingen tvekan om att vår förvaltning, med nu givna mindre gynnsamma förutsättningar, försöker göra sitt bästa för att hantera missbruksvården i stadsdelen.

Vi tvingas dock konstatera att antalet drogmissbrukare i behov av hjälp inte minskar och att i synnerhet situationen för hemlösa missbrukare i Stockholms stad hela tiden försämras. Den nuvarande politiska majoriteten förmår inte hantera denna fråga."

§20 Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn - Svar på enkät från länsstyrelsen.

Anmäldes Socialdelegerades beslut från den 6 maj 2004, § 15 angående
" Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldutsatta kvinnor och barn
Dnr 510-125-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Beräknat behov av bostäder med särskilt service för vuxna enligt LSS, perioden 2004-2008.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 maj 2004.
Dnr 522-296-2004.

Sammanfatting av ärendet

För perioden 2004-2005 bedöms behovet tillgodoses genom att lediga platser uppstår i befintliga gruppbostäder i och utanför stadsdelen, platser önskas i privat verksamhet och genom samverkan med lokala fastighetsägare för att få fler servicelägenheter/ytterlägenheter. Behovet av gruppboenden med vissa speciella inriktningar kan under perioden bli svårt att tillgodose.

För perioden 2006-2008 är behovet av olika typer av boenden betydligt större och kan kräva viss nyproduktion. För att få tillgång till fler servicelägenheter /ytterlägenheter behöver samverkan med lokala fastighetsägare fortsätta.

__________________________

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§22 Delegationsförteckning avseende ekonomiska/administrativa ärenden samt ärenden inom omsorgen om funktionshindrade.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 maj 2004.
Dnr 013-297-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Inkomna handlingar, inkl inkomna Medborgarförslag.

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna Medborgarförslag.
Dnr 017-298-2004.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 maj 2004.
Dnr 010-299-2004.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Åtgärdsplan och rutiner med anledning av genomförd inköps- studie avseende folköls- och tobaksförsäljning. (Utsänt ärende nr 84-2004 )

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 maj 2004 (utsänt ärende nr 84-2004).
Dnr 326-324-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen.

§26 Tillstånd för studieresa till Paris och Barcelona 2004 – Vinstagårdsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 maj 2004 (utsänt ärende nr 85-2004).
Dnr 416-337-2004.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Vinstagårdsskolans studieresa till Paris den 1 juni till den 4 juni 2004 och studieresa till Barcelona den 26 maj till den 1 juni 2004.

 

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§27 Information

 • Elisabeth Dérantz, avdelningschef för barn-, ungdom-, skola informerade om kunskap och utbildning om skolmåltider i stadsdelens skolor.
 • Elisabeth Dérantz informerade om branden på förskolan Astrakangatan 125.
 • Lennart Keberg, avdelningschef för äldreomsorgen informerade om den aktuella situationen på Hässelby Gårds äldreboende.

§28 Trollbodaskolan

Anmäldes skrivelse 25 maj 2004 från ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) med följande lydelse:

" Folkpartiet liberalerna uppdrar till förvaltningen

att snarast få en redovisning över det aktuella läget på Trollbodaskolan."

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

§29 Möjligheten för äldre att få bo i servicehus

Anmäldes skrivelse 25 maj 2004 från Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) med följande lydelse:

"Besparingarna inom äldreomsorgen märks allt tydligare runt om i staden. I lokaltidningar och andra sätt gör äldre människor sina röster hörda över att t.ex. möjligheten till särskilda boenden blir allt mindre. Detta gäller inte minst servicehus.

Folkpartiet liberalerna har länge velat se över riktlinjerna för servicehus. Enligt förvaltningen är möjligheterna utifrån gällande kriterier att få servicehus begränsade. Den allt restriktivare biståndsbedömningen gör att det blir allt svårare att få möjlighet att flytta in i ett servicehus. Därför är det mycket angeläget att snarast få en bild av hur den faktiska situationen är i vår stadsdel.

Frågan är mycket angelägen med tanke på den pågående omstruktureringen och omvandlingen av äldreboenden i stadsdelen. I staden har det beslutats att en tredjedel av stadens servicehusplatser ska omvandlas till seniorbostäder, vilket mycket drastiskt riskerar att minska utbudet av särskilda boenden för äldre till ett alltför lågt antal.

I Hässelby-Vällingby har Råcksta Ålderdomshem avvecklats (-110 platser) och vänstermajoriteten avstår nu från att nyttja Kv. Räknestickan till ett nytt ålderdomshem. Vänstermajoriteten har också beslutat att 170 servicehusplatser ska omvandlas till seniorboende. Det föreslås också att den mycket kvalitativa verksamheten på Nälsta servicehus ska läggas ned (-26 platser). Detta skulle innebära att endast en del av Skolörtens äldreboende i Hässelby skulle kunna erbjuda servicehus i stadsdelen.

Med anledning av ovanstående uppdrar vi till förvaltningen att:

1. Återkomma till nämnden med en redovisning av hur många personer som sökt servicehus under 2003 och 2004 och hur många av dessa som har beviljats plats på servicehus.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§30 Om konsekvenser av förändrade resursfördelningssystem

Anmäldes skrivelse 25 maj 2004 från Catharina Hillerström Vagli m fl (m) som Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till, enligt följande lydelse.

"Stadshusmajoriteten har sänt ut remisser om förändringar av resursfördelningssystemen i staden. I vissa fall föreslås påtagliga förändringar för stadsdelarnas verksamheter. I de förslag till remissvar som presenterats från stadsdelsförvaltningen talas i stora drag om konsekvenserna. Detta är emellertid sällan tillräckligt för de medborgare och väljare som oroas av de drastiska nedskärningarna på vissa verksamheter.

Med anledning av ovanstående yrkar moderaterna att stadsdelsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag:

1. Att redovisa vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas och vilka konsekvenser inom respektive verksamhetsområde förslagen kommer att få

2 Att redovisa hur dessa åtgärder i stadsdelen kommer att påverka andra politiskt uppställda mål, exempelvis minskningen av barngruppernas storlek."

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

 

§31 Användning av lokalerna på Loviselundsvägen 155

Anmäldes skrivelse 25 maj 2004 från Catharina Hillerström Vagli m fl (m) med följande lydelse:

"I vecka 20 kom det en in inbjudan till nämndens ledamöter om att verksamheten på Loviselundsvägen 155 skulle invigas den 17 maj. Lovisa, en dagverksamhet för psykiskt sjuka i Hässelby.

Dagen för invigningen framkom det på plats att verksamheten inte skulle starta just den dagen då det saknades staket mot förskolan Sunnanäng. Något som får anses vara klokt med tanke på de löften som givits från majoriteten. Dock hade det varit tacknämligt om oppositionen hållits informerade.

Då majoriteten på aprilmötet givit förvaltningen i stort sett fria händer att driva verksamhet i lokalen med hänvisning till del olika förslag som fanns medtagna, så känner vi moderater en oro dels över vilken typ av verksamhet som kommer att drivas i lokalen och dels över hur informationen kring detta kommer att ske.

Med hänvisning till ovanstående yrka moderaterna att stadsdelsnämnden beslutar
ge förvaltningen i uppdrag

1. Att redovisa vilken eller vilka verksamheter som kommer att drivas i lokalen.

2. Att redovisa hur boende i närområdet är informerade och framledes hålls informerade.

3. Att redovisa hur föräldrarna på Sunnanäng är informerade och framledes hålls informerade.

4. Att redovisa hur personalen på Sunnanäng är informerade och framledes hålls informerade samt hur personalen blivit instruerade att agera om någonting skulle inträffa på Loviselundsvägen 155.

5. Att redovisa i övrigt vilken beredskap som finns om något skulle inträffa med brukarna av lokalen.

6. Att redovisa hur tryggheten kan säkras för barnen som vistas på Sunnanäng."

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.