Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-03-22

Sammanträde 2005-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hässelby Gårds äldreboende Aulan nb, Ormängsgatan 10

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor
till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

1 Öppnande av sammanträdet.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

Bordlagd ärende (utsänds ej på nytt)

4 ILS-rapport februari 2005 (Integrerad ledning och styrning).

Nya beslutsärenden

5 ILS-rapport mars 2005 (Integrerad ledning och styrning)

Dnr 102-108-2005
Utsändes senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
5.pdf (12 kb)

6 Underlag till planering för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008.

7 Plan för internkontroll för 2005.

8 Kvalitetsgarantier 2005 för verksamheterna inom avdelningen Individ och familjeomsorg Vuxen.

9 Kvalitetsgarantier – för verksamheterna inom avdelningen Individ och familjeomsorg, Arbete och bistånd, barn och ungdom.

10 Kvalitetsgarantier - Äldreomsorg.

11 Kvalitetsgarantier - Barn, ungdom, skola.

12 Nominering för kvalitetsutmärkelse - Friskvårdscentrum vid Hässelby Gårds äldreboende.

13 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 - TBK Education, Solna Gruppboende.

Dnr: 043-115-2005

TBK EDUCATION är ett privat företag som startade 1998. Merparten av verksamheten finns i Uppsala men även i Stockholm och i Västmanland. Solna gruppboende startade 2003. Boendet som är beläget i ett höghusområde i en för ändamålet byggd lokal. Boendet består av fem lägenheter. De flesta av de boende har diagnoser som autism och Asperger Syndrom. Gemensamma svårigheter för brukarna är social interaktion, kommunikation samt begränsningar i det egna beteendet.
Avdelningen omsorg om funktionshindrade har sammanlagt fem brukare boende på TBK, varav en bor på boendet i Solna. Verksamheten bedriver ett boende med god kvalitet där brukarmedverkan och brukarnas anhöriga sätt i centrum. Personalen är utbildad i en tydliggörande pedagogik med en tydlig struktur i miljö och bemötande. Avdelningen omsorg om funktionshindrade är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs och anser att den har en tydlig och medveten inriktning i linje med målen för LSS.

14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse - Smedshagens korttidshem.

15 Yttrande till Socialstyrelsen Hässelby Gårds äldreboende

16 Yttrande till Länsstyrelsen i ärende om tillsyn - Råcksta sjukhem.

17 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

18 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade.

19 Torghandel på Vällingbyplan, i Hässelby Gård och i Hässelby Strand.

20 Upprustning av barnstuga i kv Fondbersån 1, Friherregatan 7 - genomförandebeslut.

21 Nyetablering av förskola i kv Ormängen 4, Ormängsgatan 71 i Hässelby Gård - inhyrningsärende.

22 Åtgärder för att reducera elektromagnetiskt fält från kraftledningen vid Björnbodaskolan.

23 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Skolörtens äldreboende.

24 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Hässelby Gårds äldreboende.

25 Ansökan till Länsstyrelsen. Utvecklingsmedel till projektet Kvalitets- register inom beroendevården för vuxna missbrukare.

26 Tillstånd för studieresa till Paris - Vinstagårdsskolan.

27 Tillstånd för studieresa till Gambia - Smedshagsskolan.

Remisser

28 Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad

Revisionsrapport, dnr 420/173-2004.
Dnr 520-659-2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nya bostäder på Enspännargatan i Hässelby Gård.

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kvarteret Herresätet 2 i stadsdelen Hässelby Gård, Dp 2004-04392-54.
Dnr 301-156-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr.
Dnr 302-090/091-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Beviljats men inte fått - Utredning om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-420/2005 (SOU 2004:118).

Dnr 010-100-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Förstudie kring samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-400/2005.
Dnr 033-099-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-4823/2004 av motion från (fp)

Dnr 302-030-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

34 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

35 Protokoll från lokala handikapprådet.

36 Redovisning av situationen vid fritidshemmen i stadsdelen.

37 Om förebyggande arbete mot självmordsförsök och självmord.

38 Redovisning statsbidrag för personligt ombud 2004.

39 Redovisning av förskolegrupper.

40 Redovisning av förutsättningarna för införande av badvakter på alla allmänna strandbad i Hässelby-Vällingby sommarsäsongen 2005.

41 Redovisning av kommunala bolagens insatser inom ramen för stadsdelsförnyelse 2004 i Hässelby-Vällingby.

42 Anmälan av förvaltningschefens ändrade beslut om läsårsdata 2005-2006 för Hässelby-Vällingby skolor.

43 Antalet vräkningar i stadsdelen – redovisning.

44 Inkomna handlingar.

Dnr 013-123-2005
Utsändes senare.

45 Uppdragslista.

Dnr 010-124-2005
Utsändes senare.

Nya beslutsärenden (forts)

46 Volontärsverksamhet.

Dnr xxx-xxx-2005
Utsändes senare.

47 Studieresa till Köpenhamn

Dnr xxx-xxx-2005
Utsändes senare.
Mötesinformation

Närvarande

Ordförande Berit Kruse (s)

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter Eva Oivio (s) §§ 14-59

Erik Guiteréz-Aranda (s)

Bengt Roxne (s)

Örjan Sjögren (s) §§ 1-32

Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)

Birgitta Wosse (mp)

Bo Arkelsten (m)

Katariina Güven (fp)

 

Tjänstgörande ersättare

Kaj Nordquist (s) §§ 33-59

Svante Erlandsson (m)

Margareta Åkerblom (m)

Ingela Gille Rausén (fp)

Ersättare Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s)

Nils Elfvik (v), Bogdan Godymirski (m)

Fahri Ölcer (fp)

 

Anmält förhinder

Catharina Hillerström Vagli (m),
Michael Wiklund (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Annett Öhman-Karlsson (s)

Janet Mackegård (s), Peter Engberg (s)

Tomas Melin (mp), Eva Aronsson (kd)

I tjänsten närvarande Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz,

Birgitta Härröd, Lennart Keberg, Siw Lideståhl, Rune Thurén, Mats Karlsson, Berit Ek, Christina Lenander, Tom Thorell, Hans Peters, Mona Thorin, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare Yvonne Elkström, Jan-Erik Berg, Lena Genberg

(öppna delen)

Tid för justering 2005-04-05

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2005-04-05.

§4 ILS-rapport februari 2005 (Integrerad ledning och styrning)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 14 februari 2005.
Dnr 102-051-2005.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 15 februari 2005, § 6.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka. Det är alarmerande att ung­domsarbetslösheten är så hög. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att komma åt dessa allvarliga problem. Det behövs ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik och ett bättre näringslivsklimat. Trots konjunkturuppgång har Stockholm stad inte fått fler arbeten.

Det måste finnas tillräckligt med platser på äldreboenden av olika nyanser, en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet. Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl be­hövs.

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. Genom avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldreboenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av plat­ser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Folkpartiet liberalerna anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av bespa­ringsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över. Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare bistånds­bedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby kommer att förlora resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn­verksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsument­rådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kost­nader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prio­riteras framför satsningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshind­rade.

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

§5 ILS-rapport mars 2005 (Integrerad ledning och styrning)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 14 mars 2005.
Dnr 102-108-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§6 Underlag till planering för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 mars 2005.
Dnr 101-109 -2005.

Sammanfattning av ärendet
Det åligger nämnden att till kommunstyrelsen ge underlag inför arbetet med sta­dens budget för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008. Underlaget ska vara kortfattat och övergripande. Trender, utvecklingstendenser, strukturella frå­gor, större avvikelser samt behov av nybyggnad, ombyggnad m.m. under kom­mande treårsperiod beskrivs med tyngdpunkt på 2006. Långsiktigheten i stadens planering måste förstärkas, vilket innebär att analys av utvecklingen även för år två och tre får större tyngd än tidigare.

_____________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner med nedanstående anförande som tillägg till underlaget till planering och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anför

Kultur

Utöver vad som anförts i tjänsteutlåtandet om insatser att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna samt bryta segregationen och fördjupa de­mokratin vill nämnden framhålla betydelsen av ett aktivt kulturliv.

Utbudet kan både fördjupas och breddas och vara tillgänglig för alla. Utrymme ska också kunna ges till genrer och konstområden som endast intresserar mindre grupper. En del av Stockholm kulturresurser bör omfördelas från inner­staden till ytterstaden.

En levande demokrati förutsätter att det finns mötesplatser. Medborgarhuset Trappan är en sådan mötesplats och måste ges ökade resurser så att byggnaden kan förses med hissar och göras fullt tillgänglig så att den kan fungera som ett fullskaligt kulturhus.

Nyligen har Skärholmen försetts med en förortsteater och Midsommarkransen med ett designcenter. Det bör övervägas att förlägga någon liknande kulturin­stitution inom Hässelby-Vällingby.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Underlaget för budget 2006 – 2008 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007. Folkpartiet liberalerna har inte samma prioriteringar för Stockholm stads och stadsdelens verksamhet. Vårt bud­getförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byrå­krati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med budget 2006 – 2008 hänvisar vi därför till de ut­gångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2005 års budget.

1. Att nämnden ställer sig bakom Folkpartiet liberalernas budgetförslag för Stockholm stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008.

2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.”

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Att nämnden ställer sig bakom Kristdemokraternas budgetförslag för

    Stockholm stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år
2007och 2008.

       2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till Kommunstyrelsen utan 
           eget ställningstagande från nämnden.”

Reservation

Ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Att nämnden ställer sig bakom Modereraternas budgetförslag för Stockholm stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008.

2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Bo Arkelsten m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

 

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till anförandetext och yrkade bifall till detta.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden anför följande

Skolorna

I ytterstadsområdena byggda under 50- och 60-talen visar staden upp en ojämn standard på skolorna. Problem med ventilation och lokalernas funktion finns på många håll i staden. I Hässelby och Vällingby blandas nya och väl verksam­hetsanpassade skolor (skola 2000) med äldre skolor vilka kan vara svåra att bedriva modern undervisning i.

Staden och stadsdelarna bör inventera och ta fram en långsiktig investerings­plan för hur framtidens skolor kan förbättras, gestalta sig och i vilken omfatt­ning beståndet behöver ändras och kompletteras. Detta är viktigt ur arbetsmil­jösynpunkt för både barn och personal.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§7 Plan för intern kontroll år 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 mars 2005.
Dnr 100-110-2005.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska inne­fatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året. I föreliggande plan har utöver redovisningskontrollerna (enligt bilaga) förts upp kontroller avseende bl.a. systematiskt brandskyddsarbete, myndighetsutövningen inom vården och försörjningsstöd.

Rapport till nämnden sker i verksamhetsberättelsen för år 2005. Om skäl före­ligger, som motiverar en skyndsam rapportering, informeras nämnden snarast möjligt.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens plan för intern kontroll 2005.

§8 Kvalitetsgarantier 2005 för verksamheterna inom avdelningen Individ och familjeomsorg Vuxen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 21 februari 2005.
Dnr 045-055-2005.

Sammanfattning av ärendet
Alla verksamheter inom avdelningen, förutom de personliga ombuden, har utifrån avdelningens inriktningsmål och generella åtaganden arbetat fram kvalitetsgarantier för 2005 för respektive verksamhet. I garantierna be­skrivs enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan förvänta sig av verksamheten. Här presenteras kvalitetsgarantierna för Hässelbymottagningen, Biståndshandläggarna inom Socialpsykiatriska en­heten, Ekeby, Paradsängen, Boendestödet, ArbetsCentrum, Kompassen, Träffpunkt Lovisa samt Lägenhetsverksamheten.

_____________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner de till tjänsteutlåtandet bilagda kvalitetsga­rantier för Individ och familjeomsorg Vuxen.

§9 Kvalitetsgarantier 2005 – för verksamheterna inom avdelningen Individ och familjeomsorg – Arbete och bistånd, barn och ungdom

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 045-111-2005.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av stadsdelsnämndens och kommunfullmäktiges fastställda generella åtaganden och prioriterade inriktningar har avdelningen arbetat fram kvalitetsgaran­tier för respektive verksamhetsområde. Garantierna är formulerade som ett antal åtaganden som avdelningen tar på sig gentemot brukaren/medborgaren. Det gäller exempelvis tillgänglighet, bemötande, delaktighet och påverkansmöjligheter. Allt inom ramen för gällande lagstiftning och fastställd budget.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner de till tjänsteutlåtandet bilagda kvalitetsgarantier för Individ och familjeomsorg, Arbete och bistånd, barn och ungdom.

§10 Kvalitetsgarantier – Äldreomsorg

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 februari 2005.
Dnr 043-112-2005.

Sammanfattning av ärendet
Stadens kvalitetsstrategi förutsätter att verksamheterna utformar s k kvali­tetsgarantier. Dessa skall godkännas av nämnden. I garantierna beskrivs enheternas åtaganden som syftar till att klargöra vad den enskilde kan för­vänta sig av verksamheten.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner de till tjänsteutlåtandet bifogade kvalitetsgarantier för äldreomsorgen.

§11 Kvalitetsgarantier 2005 – Barn, ungdom, skola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 042-113-2005.

Sammanfattning av ärendet
Alla verksamheter utom en förskolenhet har utifrån avdelningens inrikt­ningsmål och generella åtaganden arbetat fram kvalitetsgarantier för 2005 för respektive verksamhet. Implementering av garantierna har skett ute på respektive enhet. Dialog med enhetschefer har skett vid chefsmöten, konfe­renser och vid genomförda ILS-besök, då en utvärdering av verksamhets­plan och kvalitetsgarantier genomförts. Avdelningschef har granskat samt­liga kvalitetsgarantier och befunnit att dessa går att uppfylla och att de tro­värdiga.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner de till tjänsteutlåtandet bilagda garantier för för­skolor och skolor inom avdelningen Barn, ungdom och skola.

§12 Nominering för kvalitetsutmärkelse – Friskvårdscentrum vid Hässelby Gårds äldreboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 043-114-2005.

Sammanfattning av ärendet
Friskvårdscentrum är ett aktivitetscentrum och en mötesplats för stadsdelens äldre. Verksamheten skall främja ett fysiskt och socialt aktivt liv för målgruppen, och sty­ras av målgruppens önskemål och behov. Personalen arbetar med stort engagemang och i nära samverkan med representanter från olika organisationer och äldregrupper inom stadsdelsområdet. Under kort tid har verksamheten i Friskvårds-centrum ut­vecklats till ett populärt inslag i Hässelby-Vällingbys äldreomsorgs-verksamhet. Nu önskar Friskvårdscentrum delta i tävlingen om Stockholms stads Kvalitetsutmär­kelse, och i enlighet med Kvalitetsutmärkelsens riktlinjer skall bidrag nomineras i respektive nämnd.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Friskvårdscentrum till Stockholm stads kvalitets­utmärkelse 2005.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§13 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 – TBK EDUCATION, Solna gruppboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 mars 2005.
Dnr 043-115-2005.

Sammanfattning av ärendet
TBK EDUCATION är ett privat företag som startade 1998. Merparten av verk­samheten finns i Uppsala men även i Stockholm och i Västmanland. Solna gruppboende startade 2003. Boendet som är beläget i ett höghusområde i en för ändamålet byggd lokal. Boendet består av fem lägenheter. De flesta av de boende har diagnoser som autism och Asperger Syndrom. Gemensamma svårigheter för brukarna är social interaktion, kommunikation samt begränsningar i det egna be­teendet.

Avdelningen omsorg om funktionshindrade har sammanlagt fem brukare boende på TBK, varav en bor på boendet i Solna. Verksamheten bedriver ett boende med god kvalitet där brukarmedverkan och brukarnas anhöriga sätt i centrum. Perso­nalen är utbildad i en tydliggörande pedagogik med en tydlig struktur i miljö och bemötande. Avdelningen omsorg om funktionshindrade är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs och anser att den har en tydlig och medveten inrikt­ning i linje med målen för LSS.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar TBK EDUCATION, Solna gruppboende till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 – Smedshagens korttidshem

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 mars 2005.
Dnr 043-149-2005.

Sammanfattning av ärendet
Smedshagens korttidshem erbjuder korttidsvistelse till vuxna personer med för­ståndshandikapp som bor hemma hos föräldrar eller annan närstående och där behov av avlösning finns. Fem vuxna personer tas emot samtidigt. Både gästerna och deras anhöriga ska känna trygghet såväl före som under och efter vistelsen på korttidshemmet. Verksamheten präglas av stor respekt för gästerna och deras anhörigas önskemål och synpunkter. Medarbetarna har ett stort engagemang och är delaktighet i driften av verksamheten både då det gäller att ta tillvara den en­skilde gästens möjligheter till en meningsfull och stimulerade vistelse på kort­tidshemmet och att driva verksamheten utifrån de givna ekonomiska förutsätt­ningarna. Under de senaste två åren har verksamhetens bokslut visat på en budget i balans detsamma gäller prognosen för år 2005.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Smedshagens korttidsboende till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§15 Yttrande till Socialstyrelsen, rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Hässelby Gårds äldreboende, hus C, dnr 44-9417/2004

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 9 mars 2005.
Dnr 542-556-2005.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen genomförde den 22 november 2004 en tillsyn av verksamheten vid Hässelby Gårds Äldreboende, hus C. I Socialstyrelsens beslut betonas fyra förbättringsområden. Förvaltningen redovisar i ärendet hur arbetet har bedrivits och kommer att fortsätta och fullföljas så att Socialstyrelsens krav på förbätt­ringar kan tillgodoses.

­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Socialstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att åter rapportera till nämnden om de åtgärder som vidtagits.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till (s+v+mp):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§16 Råcksta sjukhem – Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av genomförd tillsyn

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 mars 2005.
Dnr 022-125-2005.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tillsatt äldreskyddsombud vilkas uppgift är att tillsyna äldreomsorgen i länet. För närvarande genomförs en granskning av äldre­omsorgen i stadsdelen.

__________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till Länsstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Stadsdelsnämnden kan från rapporten konstatera att det brister i på en rad punkter som borde vara självklara för att ge god vård och omsorg. Nämnden anser det vara viktigt att de äldre, även när de är sjuka och har stora omvård­nadsbehov, ska ha rätten och den personliga friheten att bestämma över sina liv. Rapportens kritik är omfattande och allvarlig och förhållandena måste sna­rast ändras.

Nämnden förutsätter att förvaltningen med det snaraste för nämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp), ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Uppdra till förvaltningen att snarast återkomma till nämnden med åtgärdsplaner med tillhörande tidplaner.

2. Uppdra till förvaltningen att säkerställa att bemanningen är tillräcklig (även helger, kvällar och nätter) för att kunna garantera att de äldre får den goda och säkra vård de har rätt till och återkomma till nämnden med en redovisning.

3. Uppdra till förvaltningen att snarast återkomma till nämnden med en redovisning och åtgärdsplan för att kunna garantera en god vård och omsorg i livets slutskede – ingen människa ska behöva dö ensam.

4. Uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning hur verksamheten kvalitetssäkras för att kunna ge de äldre den trygga och säkra vård och omsorg med innehåll som de har rätt till.

5. Därutöver anföra

Av rapporten framgår att det råder omfattande brister i vård och omsorg på en rad punkter. Kritiken gäller brister i de boendes rätt till självbestämmande, individu­ella insatser, meningsfull tillvaro, säkerhet, integritet och sekretess. Bristerna gäller även personalens bemötande och kunskaper. Länsstyrelsen lyfter även fram brister som rör den enskildas sociala situation på sjukhemmet. De allt kortare bo­endetiderna, som har ett nära samband med de omfattande omvårdnadsbehov de boende har vid inflyttningen, innebär stora påfrestningar i den sociala miljön.

Bristerna måste snarast rättas till så att de äldre får den trygga och säkra vård de har rätt till och en innehållsrik vardag. Äldre människor ska naturligtvis ha kvar rätten och den personliga friheten att påverka och bestämma över sina liv. De äldre ska inte tvingas anpassa sig till system och rutiner.

Av rapporten framkommer bl.a. att vid vård i livets slutskede får man inte ta in extrapersonal. Det är helt oacceptabelt att äldre människor ska behöva dö ensamma.

För att kunna erbjuda en god äldreomsorg är det mycket viktigt att ta hänsyn och utgå från varje enskild människas behov och önskemål. Först då finns det möjlig­het att lyckas med att ge en trygg vård och omsorg med innehåll. Idag är kunska­pen om sociala förhållanden mycket begränsade och det sociala innehållet för äldre blir allt sämre. Ofta upplevs tristess och händelselöshet i vardagen. Det finns också ett stort behov av bättre social dokumentation. Kunskapen om vem en människa är och vad som ger en meningsfull tillvaro är grundläggande för en god äldreomsorg. Det sociala innehållet och den individuella planeringen måste bli bättre.

Uppföljning av verksamheten måste fungera kontinuerligt för att tidigt kunna upptäcka brister i vården och omsorgen. Vid brister i verksamheten måste åt­gärdsplaner med tillhörande tidplaner upprättas för att snabbt rätta till de brister som uppkommer.

Äldreomsorgen måste ha en bemanning som säkerställer att de äldre får den goda och säkra vård och omsorg som de har rätt till. Viktigt att bemanningen även är tillräcklig på helger, kvällar och nätter.

Vänstermajoriteten har genomfört besparingar inom äldreomsorgen vilka kom­mer att fortsätta under 2005. Budgeten för 2005 täcker inte pris- och löneökning­arna.

De besparingar som de senaste åren drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En allt mer restriktiv biståndsbedömning i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraftig försämring av kvaliteten och valfriheten. Vi har efterfrågat konsekvensanalyser av vänstermajoritetens besparingsbeslut och också efterfrågat verksamhetsuppfölj­ningar i samband med de ekonomiska månadsrapporterna.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§17 Tillsynsplan 2004 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 mars 2005.
Dnr 520-092-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på Länsstyrelsens begäran om tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§18 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 februari 2005.
Dnr 520-093-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för tillsyn av enskild verksamhet inom omsorg om funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§19 Torghandel på Vällingbyplan, i Hässelby gård och Hässelby strand

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 322-116-2005.

Sammanfattning av ärendet
Inom stadsdelen finns 16 torgplatser, varav 13 är permanenta och 7 tillfälliga. Hässelby strand har en torgplats, Hässelby gård har fyra och Vällingby centrum har 8 permanenta och 7 tillfälliga torgplatser. Ombyggnationen av Vällingby centrum innebär att färre torgplatser kan hyras ut till dess att markarbetena är fär­diga. Förvaltningen avser därför att arbeta på ett flexibelt sätt både beträffande antalet torgplatser, deras placering och avgifternas storlek. Beträffande torgav­fallet kommer förvaltningen precis som förra året att ställa upp avfallsbehållare på en tomt i närheten av Lövstavägen dit torghandlarna är hänvisade med av­fallet. På grund av ombyggnationen är det i dagsläget svårt att uppskatta hur många torgplatser som kan hyras ut under den kommande torghandelssäsongen, därför uppskattar förvaltningen att nettointäkternas sjunker till ca 150 000 kr un­der den kommande torghandelssäsongen.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till disponering och taxor för torghandel inom Hässelby-Vällingby perioden 1 maj 2005 – 30 april 2006.

§20 Upprustning av barnstuga i kv Fondbersån 1, Friherregatan 7 – genomförande­beslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 312-150-2005.

Sammanfattning av ärendet
Friherregatan 7 i Hässelby Gård, är en f.d. dagislokal som använts av IoF-Vuxen­avdelningen de senaste åren. Förvaltningen avser att rusta upp och verksamhets­anpassa den till en ”Förskola på 2000-talet”. Målet är att tillgodose behovet av förskoleplatser i Hässelby Gård till befolkningstillväxten, som enligt USK:s pro­gnoser beräknas uppgå till 802 förskolebarn år 2013, jämfört med 557 barn år 2005. Förskolan på Friherregatan 7 kommer att organisera 3 avdelningar för åld­rarna 1-5 år, och är dimensionerad för ca 40 förskolebarn i en byggnad om ca 574 kvm. Anpassningskostnaden beräknas till 7,4 mnkr och hyreskostnaden blir totalt 0,94 mnkr/år avseende kallhyra samt drift och underhåll.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till upprustning av barnstuga i kv. Fondbersån till en investeringskostnad av 7,4 mnkr och en hyreskostnad av 0,94 mnkr/år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av upprustning av förskola Fondbersån enligt beskrivet ut­förande.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa projektet, under förutsättning av ett godkännande i Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott
om stimulansbidrag om 1,4 mnkr.

 

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

 

§21 Nyetablering av förskola i kv. Ormängen 4 på Ormängsgatan 71 i Hässelby Gård – inhyrningsärende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 312-151-2005.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att godkänna en inhyrning av lokal för förskoleverksamhet i kvarteret Ormängen 4 på Ormängsgatan 71 i Hässelby Gård. Lokalen ägs av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB), och skall verksamhetsanpassas i enlighet med ”Förskola på 2000-talet”, med kapacitet för 20 st. barn. Förskolan föreslås tillhöra resultatenhet Hässelby Gård förskolor. Stimulansbidrag om 1,2 mnkr kommer att sökas.

_________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att hyra in lokalen på Ormängsgatan 71 för förskoleverksamhet dimensionerad för 20 barn till en kostnad av 0,16 mnkr/år och verksamhetsanpassa den för 0,36 mnkr i en­lighet med redovisning i detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer om godkännande av detta ärende hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att förhyra lokalerna, och på­börja lokalanpassningarna.

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag om totalt 1,2 mnkr.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§22 Åtgärder för att reducera elektromagnetisk fält från kraftledning vid Björnbodaskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 312-152-2005.

Sammanfattning av ärendet
En närliggande kraftledning alstrar relativt höga elektromagnetiska fält vid Björnbodaskolan. Situationen vid Björnbodaskolan är likartat med den som varit vid Backluraskolan, där förvaltningen låtit reducera de elektromagne­tiska fälten med gott resultat.

För att utreda möjligheterna till reducering av magnetfältet har förvalt­ningen anlitat Vattenfall Utveckling AB som utfört beräkningar på hur in­spända faslinor skulle kunna minska magnetfältet från kraftledningen med ca 63-65 %. Förvaltningen har en strävan att leva upp till en försiktighets­princip och genomföra åtgärder som minskar exponeringen till rimlig kost­nad. Förvaltningen har för avsikt att beställa ombyggnaden av Svenska kraftnät och föreslår därför stadsdelsnämnden att ge förvaltningen i upp­drag att beställa ombyggnad av befintlig kraftledning till en kostnad av
2,5 mnkr.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa ombyggnad av befintlig kraftledning vid Björnbodaskolan till en kostnad av 2,5 mnkr.

§23 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Skolörtens äldreboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 mars 2005.
Dnr 541-145-2005.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga verksamheter gör ett mycket gott arbete och är aktiva när det gäller ut­veckling av verksamheten. Några brister och utvecklingsbehov finns dock inom de olika områdena där kvalitetskraven inte uppfylls. Dessa hänger ofta samman med tillgång till resurser och kompetens. Skolörtens äldreboende har erhållit 202 poäng av 260 möjliga. För att få poäng innebär det att verksamheterna ska upp­fylla kraven till fullo inom varje område. De områden som behöver förbättras och utvecklas redovisas under respektive ämnesområde.

Verksamheten är sårbar under kvällar och nätter då vårdpersonalen endast har tillgång till en patrullverksamhet. Vårdgivaren dvs. nämnden ansvarar enligt
2§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att ha den personal som behövs för att ge en god och säker vård.

___________________

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på (fp):s yrkande om återremiss.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar inte ärendet.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget

yrkande om återremiss av ärendet.

 

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning.

Särskilt uttalande

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Vi vill att nämnden skulle besluta följande:

1. Återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan för att tillse att verksamheten har den personal som behövs även under kvällar och nätter för att garantera de äldre den goda och säkra vård och omsorg de har rätt till.

2. Därutöver anföra

Det framkommer av ärendet att verksamheten är sårbar under kvällar och nätter då vårdpersonalen endast har tillgång till en patrullverksamhet.”

§24 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom Hässelby Gårds äldreboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 541-146-2005.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga verksamheter gör ett mycket gott arbete och arbetar med att utveckla verksamheten. Några brister och utvecklingsbehov finns dock inom de olika om­rådena där kvalitetskraven inte uppfylls. Dessa hänger ofta samman med tillgång till resurser och kompetens. Hässelby Gårds äldreboende har erhållit 178 poäng av 260 möjliga. För att få poäng innebär det att verksamheterna ska uppfylla kra­ven till fullo inom varje område. De områden som behöver förbättras och ut­vecklas redovisas under respektive ämnesområde.

Vårdgivaren dvs. nämnden ansvarar enligt 2 e § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att ha den personal som behövs för att ge en god och säker vård. Att arbeta med hälso- och sjukvård som är en verksamhet som i sig är riskfylld ställer höga krav på en väl fungerande organisation, rutiner, kontinuitet, struktur och en helhetssyn. Olika vårdgivare och patrullverksamhet medför ökade risker i den kommunala hälso- och sjukvården.

___________________

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på (fp):s yrkande om återremiss.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar inte ärendet.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget

yrkande om återremiss av ärendet.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning.

Särskilt uttalande

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Vi ville att nämnden skulle besluta följande

1. Återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan för att tillse att verksamheten har den personal som behövs även under kvällar och nätter och också återkomma med en konsekvensanalys hur olika vårdgivare kan medföra ökade risker i den kommunala hälso- och sjukvården och hur detta kan åtgärdas.

2. Därutöver anföra

Det framkommer av ärendet att olika vårdgivare och patrullverksamhet medför ökade risker i den kommunala hälso- och sjukvården.”

§25 Ansökan till Länsstyrelsen Utvecklingsmedel till projektet: ”Kvalitetsregister för lokal kommunal och landstingssamverkan inom beroendevården för vuxna missbrukare”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 510-153-2005.

Sammanfattning av ärendet
Detta är en ansökan om projektmedel till upprättandet av ett kvalitetsre­gister, byggt på samverkan mellan stadsdelens missbruksvård och lands­tingets beroendemottagning, dvs. Hässelbymottagningen. Registret tar till­vara erfarenheterna från ASI-MAPS-projektet och liknande studier. Upp­rättandet av ett lokalt kvalitetsregister kommer att innebära att kvalitetssäk­rade behandlingsprogram för vuxna missbrukare skapas.

Ansökan är insänd till Länsstyrelsen inför sista ansökningsdag den 1 mars 2005, men gäller enbart under förutsättning att nämnden godkänner den.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsbidrag med 480 000 kr från Länsstyrelsen i Stockholm till projekt ”Kvalitetsregister för lokal kommunal och landstingssamverkan inom beroendevården för vuxna missbrukare”.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§26 Tillstånd för studieresa till Paris - Vinstagårdsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 14 februari 2005.
Dnr 405-117-2005.

Sammanfattning av ärendet
Vinstagårdsskolans elever, som läst franska som språkval, har etablerat kontakt med en fransk skola, College Notre Dame i Draveil i Paris, och planerar en studieresa dit. Gruppen består av 17 elever i skolår 9 samt tre ledare, varav en lärare tidigare anordnat studieresor bland annat till Paris. Finansieringen av resan sker genom försäljningar och diverse bidrag. Syftet med resan är att praktiskt använda sina kun­skaper i franska genom att lyssna och tala språket, möta jämnåriga elever och få ta del av fransk skola och fransk kultur. Gruppen kommer dels besöka skolan, dels göra studiebesök vid sevärdheter i Paris.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Vinstagårdsskolans studieresa till Paris för elever i skolår 9 under tiden 30 maj – 2 juni 2005.

 

§27 Studieresa till Gambia - Smedshagsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 februari 2005.
Dnr 405-147-2005.

Sammanfattning av ärendet
Smedshagsskolan har sedan 2001 haft kontakt och utbyte med Sukuta Primary School i Banjul i Gambia. De har gemensamt startat ett utvecklingsarbete, där Smedshagsskolans elever får nära insyn i förhållanden i en annan del av världen, så att eleverna kan nå läroplanens mål rörande internationella relationer, samtidigt som de kunnat stödja skolan i Gambia.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Smedshagsskolans studieresor till Gambia under veckorna 10 och 11 våren 2005.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§28 Handläggning av insatser till personer med funktionshinder i Stockholms stad Revisionsrapport, dnr 4207173-2004

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 februari 2005.
Dnr 520-659-2005.

Sammanfattning av ärendet
Revisionskontoret har granskat handläggningen av insatser för personer med funktionshinder inom stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Skarpnäck. Syftet med granskningen har varit att bedöma rättsäkerheten i handläggningen av enskilda ärenden och att form­kraven för myndighetsutövning är uppfyllda. Hur samverkan mellan staden och landstinget fungerar i enskilda ärenden har också ingått i granskningen. Resultatet visar att Hässelby-Vällingby inte har en myndighetsutövning som fungerar tillfredställande. Revisionskontoret bedömer att arbetsbelast­ningen är för hög för att biståndshandläggarna ska kunna upprätthålla en säker handläggning och uppfylla kraven för en god dokumentation. Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning och har arbetat med att åtgärda problemen. Antalet biståndshandläggare har ökat och skriftliga ru­tiner rörande handläggning och dokumentation har skapats och förankrats i personalgruppen. Samverkan med landstinget fungerar bra.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorsgrupp 3 och 4.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§29 Nya bostäder på Enspännargatan i Hässelby Gård Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kvarteret Herresätet 2 i stadsdelen Hässelby Gård, Dp 2004-04392-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 301-156-2005.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen tillstyrker förslaget och anser det positivt att de lägenheter som ska byggas får ett centralt läge med närhet till Hässelby Gårds centrum och allmänna kommunikationer samt att de får tillgång till hiss. Även om den största delen av det äldre lägenhetsbeståndet i Hässelby Gård utgörs av hyreslägenheter, anser förvaltningen att det här tillskottet av hyreslägenheter är välkommet eftersom det kommer att byggas en hel del bostadsrätter i området. Men när det gäller utemil­jön anser förvaltningen inte att man uppfyller det som enligt Byggnadsordningen bör vara vägledande hänsynsregler i beslut om detaljplaner för stadsplaneområ­den av typen tunnelbanestad/ ABC-stad. Enligt dessa hänsynsregler ska natur­mark bibehållas eller återskapas inpå husen. Förvaltningen anser inte att den sly­röjning som föreslås kan anses tillräcklig för att kompensera att den fint bevuxna kullen och hällmarken tas i anspråk för det nya punkthuset. Förvaltningen önskar därför att man även anlägger en perennplantering i den nord-västra planare delen av fastigheten närmast Kavaljersstigen för att öka trivseln i den delen av området.

________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till Gatu- och fastighetsnämnden.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Stadsdelsnämnden lämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden lämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande för känne­dom till Gatu- och fastighetsnämnden.

3. Därutöver anföra

Vi anser att det är mycket positivt med fler bostäder så nära centrum och allmänna kommunikationer. Det är viktigt att se till att integrationen medverkas genom större lägenheter och bostadsrätter eftersom vid centrum finns idag ett stort antal små lägenheter i hyresrätter.

Vi anser att man kan bygga högre hus på tomten eftersom Hässelby gård är känt för höga hus vid höga platser. Nya husen behöver inte alltid underordnas i den befintliga miljön.

Antalet parkeringsplatser måste utökas redan vid planeringsstadiet med tanke på den parkeringssituationen som finns i Hässelby Gård.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till (fp):s yrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§30 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 302-090/091-2005.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och konsumentroteln önskar nämndens synpunkter på projektansök­ningar som planeras genomföras inom stadsdelsområdet. Synpunkter ska lämnas om projektförslagen står i strid med stadsdelsförvaltningens kom­petens eller verksamhetsinriktning.

____________________

Ledamot Bo Arkelsten m fl (m) meddelade att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Lämna ärendet utan eget ställningstagande.

2. Därutöver anföra

Folkpartiet stödde inte beslutet om att inrätta Miljömiljarden. Det är i grunden ett felaktigt sätt att använda skattebetalarnas medel. I den mån medel ska avsättas för miljöförstärkande åtgärder bör det redan från början vara klart definierade insatser och tas inom den ordinarie budgeten.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§31 Beviljat men inte fått – Utredning om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut Remiss från Kommunstyrelsen av SOU (2004:118)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 001-100-2005.

Sammanfattning av ärendet
I den remitterade utredningen (SOU 2004:118) föreslås lagändringar i kommu­nallagen, socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd och service till vissa funk­tionshindrade (LSS) till syfte att motverka att vissa kommunala gynnande beslut inte verkställs.

Följande förändringar föreslås:

- Utvidgad granskningsmöjlighet för kommunens revisorer

- Rapporteringsskyldighet till länsstyrelsen och kommunens revisorer av
gynnande beslut som inte verkställts inom två månader från och med dagen för
beslut

- Månatlig statistikrapport till kommunfullmäktige avseende gynnande
beslut som inte verkställts inom två månader från och med dagen för beslut

- Möjlighet för förvaltningsdomstol att ålägga ansvarig kommun - som inte inom
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller insats enligt 9 § LSS
som någon är berättigad till enligt beslut av ansvarig nämnd - att betala en
särskild avgift (lägst 10.000 kronor och högst 1.000.000 kronor).

Förvaltningen stöder förslaget men vill påpeka risker för fördröjd tid för besluts­fattande.

______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§32 Förstudie kring samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-400/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 033-099-2005.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en rapport ”En förstudie av samverkan mellan stadsdelsbibliotek och skolbiblio­tek”. Förslag har remitterats till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och ytterli­gare sex stadsdelsnämnder.

Rapporten är den första i en serie av tre. Förvaltningen anser att det angeläget att även de två ytterligare kommer att genomföras.

I samband med rapportens framtagande har en vision för ett nytt bibliotek på Hässelbygårdsskolan tagits fram. Det ska enligt visionen bli ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Förvaltningen är angelägen att projektet genomförs.

___________________

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) meddelade att de överlämnar ärendet utan ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uttalar sig positivt till inrättandet av en kombinerat skol- och folkbibliotek i Hässelbygårdsskolan

2. Stadsdelsnämnden anser att det är angeläget att ha kvar biblioteksfunktionen i Hässelby Strand enligt nedan

3. Stadsdelsnämnden överlämnar detta ärende som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden enligt nedan

4. Stadsdelsnämnden anför följande

forts.

forts. BESLUT

Ett kombinerat skol- och folkbibliotek skulle vara ett lyft för stadsdelen Hässelby Gård, ett gammalt önskemål sedan mitten av 1990-talet. Vi ser mycket positivt på det! Samtidigt värnar vi om biblioteksfunktionen i
Hässelby Strand, den får inte äventyras om man inrättar något nytt i
Hässelby Gård. Nyligen har Kommunstyrelsens ekonomiutskott fattat beslut
på att bygga om Hässelby Gymnasium och i en angränsande byggnad – före detta danshall – inrätta ett skolbibliotek och café. Nämnden anser att även detta bibliotek skulle kunna utvecklas till ett folkbibliotek med ett genomtänkt fungerande koncept. När det gäller detta måste Stadsbyggnadsnämnden informeras då det också är stora ombyggnadsplaner på gång i Hässelby Strands centrum med tänkt biblio­teksutrymme.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserve­rade sig mot beslutet förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) läm­nade följande särskilda utta­lande:

”Vi välkomnar en ökad samverkan och samordning mellan stadens olika biblio­tek. Just den lokala samordningen av verksamheter som bibliotek var ett av de främsta argumenten som förespråkarna av stadsdelsnämndsreformen lyfte fram när dessa infördes. Nu, åtta år senare, konstaterar vi att väldigt lite hänt på detta område.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§33 Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-4823/2004 av motion från (fp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 302-030-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Katariina Güven m fl (fp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Bifalla motionen.

2. Därutöver anföra

Det är inte en tillfällighet att insamlingen av tidningar är den fraktion som har haft störst framgång. Andelen tidningar som återvinns är nästan uppe i 90%. I Stockholm finns ett välfungerande insamlingssystem. Gamla tidningar har sam­lats in veckovis i portar och vid grindar. Returpapper kan bli nya tidningar, kar­tonger, hygienpapper och isolering i hus.

Tyvärr, har arbetsmiljöverket förbjudit hämtning av tidningar direkt vid fastig­heterna av arbetsmiljöskäl. Efter den 1 januari 2005 är invånarna förpassade till återvinningsstationerna.

Enligt miljöbalken har kommunen skyldighet att tillsammans med pappersprodu­centerna se till så att tidningar samlas in på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Men hittills har inte de ansvariga i Stockholm agerat för en fortsättning av den omtyckta och lönsamma fastighetsnära tidningsinsamlingen. Det är djupt olyck­ligt att den rödgröna majoriteten i Stadshuset passivt ser på när det enda källsor­teringssystem som faktiskt fungerar i Sveriges största stad raseras. Vi anser att renhållningsnämnden ska få i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda den fastighetsnära tidningsinsamlingen i Stockholm.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Katariina Güven m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till (fp):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§34 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 8 mars 2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§35 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde

den 28 februari 2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§36 Redovisning av situationen vid fritidshemmen i stadsdelen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 9 februari 2005.
Dnr 402-118-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§37 Om förebyggande arbete mot självmordsförsök och självmord

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 8 februari 2005.
Dnr 500-119-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§38 Redovisning av statsbidrag för personligt ombud 2004

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 022-078-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholm.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§39 Redovisning av förskolegrupper

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 2 mars 2005.
Dnr 403-120-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§40 Redovisning av förutsättningar för införande av badvakter på alla allmänna strandbad i Hässelby-Vällingby sommarsäsongen 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 4 mars 2005.
Dnr 303-121-2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kostna­der och förutsättningar för införande av badvakter på ”Allmänna badet” samt ”Lövsta badet” sommarsäsongen 2005.

2. Stadsdelsnämnden anser att den nuvarande prioriteringen med beman­ning på Maltesholms- samt Kanaanbadet är bra, och att det utifrån nuvarande förutsättningar är de strandbad som även fortsätt­ningsvis ska prioriteras vad gäller bemanning med badvakter.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Katariina Güven m fl (fp) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Att kommunen har en organisation för att kunna förebygga olyckor och ingripa vid drunkningstillbud på samtliga kommunala badhus och på bassängbad utom­hus anses av de flesta vara fullständigt naturligt. Vi anser att kommunens sed­vanliga ”badvaktsansvar” även borde gälla vid kommunala strandbad. Det är knappast praktiskt möjligt att bevaka alla tänkbara badplatser vid stadsdelens stränder. Men, i första hand, på SAMTLIGA de strandbad där stadsdelen redan har renhållningsansvaret och andra åtaganden borde det även finnas badvakter på lämpliga tider.”

Internationellt är badvakter på strandbad en mycket väletablerad företeelse och att begränsa (de dessutom där de ska vara redan till omfattningen begränsade) bad­vakterna på strandbaden till bara ett par platser känns inkonsekvent.

Vi vill därför:
Att stadsdelsförvaltningen inför ett system med badvakter på samtliga etablerade strandbad inom stadsdelen under den kommande sommaren 2005.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Katariina Güven m fl (fp) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) anslöt sig till (kd):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§41 Redovisning av de kommunala bolagens insatser inom ramen för stadsdelsförny­else 2004 i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 3 mars 2005.
Dnr 031-122-2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

2. Stadsdelsnämnden anför följande

Stadsdelsförnyelsearbetet innebär att de boende i vissa ytterstadsstadsdelar be­reds möjligheten att bilda arbetsgrupper och initiera förbättringsförslag i sin stadsdel/bostadsområde. Många boende har engagerat sig inom stadsdelsnämn­den stadsdelsförnyelse i Hässelby-Vällingby. Engagemanget från de boende inom allmännyttan är också viktigt att ta vara på och nämnden ser en klar fördel om stadsdelsförvaltningen i sitt fortsatta arbete med stadsdelsförnyelse ökar samarbetet med bostadsbolagen. De boende kan ha många behov och idéer om t.ex. gårdsupprustningar, lekplatser, belysning, förråd, bredbandsanslutning, kretsloppsanpassning av husen mm, frågor som är realiserbara genom medel från bolagen.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Katariina Güven m fl (fp) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Katariina Güven m fl (fp) och ledamot Bo Arkelsten m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§42 Anmälan av förvaltningschefens ändrade beslut om läsårsdata 2005-2006 för Hässelby-Vällingby skolor

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 25 februari 2005.
Dnr 400-148-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§43 Vräkningar i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande
den 1 mars 2005.
Dnr 501-155-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§44 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-123-2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§45 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 22 mars 2005.

Dnr 010-124-2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§46 Volontärverksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 mars 2005.
Dnr 031-165- 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger punkterna 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att två till fyra tjänstemän deltar i en resa till Kanada den 14-22 maj 2005 för att studera volontärmedverkan.

§47 Studieresa till Köpenhamn om uppsökande verksamhet och preventionsarbete inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 mars 2005.
Dnr 200-166-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner en studieresa till Köpenhamn för fyra till sex nämndledamöter och tre till fyra tjänstemän i enlighet med förslaget i förvaltningens tjänsteutlåtande.

§48 Förvaltningschefens information

· Friår

Anders Meuller informerade om det så kallade ”Friåret” för personalen i Stockholms stad och den aktuella situationen vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

· Inventarier på Vistet

Siw Lideståhl informerade om ägarförhållandet avseende de inventarier Vällingby församling köpt in till verksamheten på Vistet. Vällingby församling äger inventari­erna och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning disponerar dessa fritt.

· Boendetid på Råcksta sjukhem

Lennart Keberg informerade om boendetiderna på Råcksta sjukhem under åren 2003 och 2004. Skriftligt material delades ut.

§49 Utbyggnaden av förskoleplatser i stadsdelen

Anmäldes skrivelse 22 mars 2005 från Berit Kruse m fl (s), Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och Birgitta Wosse (mp) med följande lydelse:

”Majoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har i sin gemen­samma plattform för mandatperioden kommit överens om att förskolegrupperna under perioden ska minska med i snitt 2 barn.

Efter den befolkningsprognos som kom 2004 visar det sig att antalet små barn ökar starkt i stadsdelen, vilket är glädjande. Dessutom är vi en av de stadsdelar som får ett stort tillskott av lägenheter de närmaste åren. Det innebär, som tidi­gare redovisats för nämnden, att stadsdelen behöver bygga ett stort antal nya för­skoleavdelningar.

För att kunna garantera plats 3 månader efter ansökningsdagen och samtidigt minska barngruppernas storlek finns behov av att snabbt ta fram förslag på nya avdelningar. Förvaltningen måste därmed intensifiera arbetet med att ordna för­skolor snabbt men även på lång sikt.

Det gäller att fortsätta ”dammsuga” stadsdelen och se vilka möjligheter som finns. Det kommer att i detta läge finnas behov av att hyra förskolepaviljonger som kan placeras t ex i anslutning till redan befintliga skolor och förskolor.

Förvaltningen bör redan nu kunna avisera att stadsdelen har behov av förskollä­rare och barnskötare för de nya verksamheterna och gå ut med informativa an­nonser.

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till höstterminens start 2005 ordna förskoleplatser så att barngruppernas stor­lek fortsätter att minska.

att det inför det ackumulerande förskoleplatsbehovet som blir under vinter/vår 2006 skapas ytterligare förskoleplatser i syfte att uppnå målet.

att kösituationen/efterfrågan på platser, barngruppernas storlek och nytillkomna platser redovisas för nämnden, förslagsvis i samband med ILS-rapporten.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§51 Integrationscentrum

Anmäldes skrivelse 22 mars 2005 från Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) med följande lydelse:

”Vi hänvisar till skrivelsen under § 50 från Berit Kruse m fl (s) och Birgitta Wosse (mp) med följande tillägg.

Vi föreslår att en dylik verksamhet skyndsamt inryms i någon lämplig redan befintlig lokal.

En sådan lösning skulle kunna innebära ett snabbt igångsättande samtidigt som kostnadsbilden hålls på en lägre nivå.

Vårt förstahandsförslag är att förvaltningen undersöker möjligheten att inrymma en öppen rådgivning en eller två halvdagar/vecka i Kompassens lokaler.

Kompassen ligger centralt, har café och lunchservering samt andra öppna aktivi­teter som skulle kunna bidra till att nyinflyttande får mer kontakt med det svenska samhället.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§52 Arbetstidsförkortning

Anmäldes skrivelse 22 mars 2005 från Berit Kruse m fl (s), Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och Birgitta Wosse (mp) med följande lydelse:

”Majoriteten i Stockholms stad har beslutat avsätta 200 miljoner kronor ur kom­petensfonden för införande av arbetstidsförkortning för anställda inom äldreom­sorgen. Dessa pengar måste varje stadsdelsnämnd ansöka om.

Det mest färdiga projektet rörande arbetstidsförkortning är den s k Toyota-mo­dellen som innebär 30 timmars arbetsvecka + 2-4 timmars tid för reflektion, pla­nering och hälsa.

Inom Hässelby-Vällingby har ännu inget projekt initierats och vi anser det viktigt att vi går före i denna samhällsutvecklande åtgärd, som kan innebära stora vinster och ge positiva effekter för såväl arbetsgivare, arbetstagare, medborgare, brukare och samhället i övrigt.

Förslag

Med hänvisning till ovanstående ger vi förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ansökan till Kompetensfonden om arbetstidsförkortning, förslags­vis den sk Toyota-modellen för personal inom äldreomsorgen.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§53 Gruppboende utanför Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde

Anmäldes skrivelse 22 mars 2005 från Bo Arkelsten m fl (m) med följande lydelse:

” Det har framkommit att flertalet dementa blivit placerade på gruppboenden utanför vårt stadsdelsnämndsområde trots att det finns platser lediga bl a på Sjöberga Gård. Boende i Hässelby och Vällingby har blivit erbjudna platser i Flemmingsberg och i Södertälje utan någon som helst anknytning till dessa orter.

Med anledning av ovanstående ger vi förvaltningen i uppdrag

att redovisa hur många av våra medborgare som är placerade på gruppboenden utanför Hässelby Vällingby stadsdelsnämndsområde.

att redovisa för rutiner kring hur anhörigas önskemål bemötes.

att redovisa hur man ser på den psykosociala delen med möjlighet till närhet för de anhöriga.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.