Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-06-14

Sammanträde 2005-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Trappan, Vällingbysalen, Vällingby Centrum

Frågestund 18.00 till 19.00.

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

Återremitterade ärenden

4 Information och uppsökande arbete inom äldreomsorgen.

5 Beräknat behov av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. perioden 2005-2009 – Redovisning.

6 Redovisning av förutsättningarna för införande av badvakter på alla allmänna strandbad i Hässelby Vällingby sommarsäsongen 2005.

Nya beslutsärenden

7 ILS-rapport juni 2005 (Integrerad ledning och styrning).

Dnr 102-343-2005
Utsändes senare.

8 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

9 Handlingsplan för utveckling av demokratin i Hässelby-Vällingby.

Dnr 012-345-2005
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Sjöberga Gård – Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg, enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen.

12 Underlag för planering av parkprojekt åren 2006 - 2008.

13 Skolprojektet Astrakan.

14 Loviselundsskolan – ombyggnad av kök, inriktningsbeslut.

Remisser

15 Nya bostäder på Multrågatan i Råcksta

Inbjudan till samråd angående detaljplaneförslag för kvarteret Kontot i stadsdelen Råcksta, Dp 2004-06187-54.
Dnr 301-292-2005

16 Utställning av detaljplaneförslag för nya bostäder vid Kuskgränd/ Lövstavägen i Hässelby Gård.

Remiss av utställt detaljplaneförslag för kv Tamburen vid Kuskgränd i stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2001-16326-45.
Dnr 301-300-2005

17 Resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1700/2005.
Dnr 511-275-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan.

Remiss från Renhållningsnämnden, dnr 30-0200/03.
Dnr 302-242-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt” – motion från (kd).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-757/2005 av motion från (kd).
Dnr 530-139-2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Bättre anpassning och större flexibilitet av skolundervisning och lov – motion från (m).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 322-1656/2005 av motion från (m).
Dnr 400-253-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 305-1449/2005 av motion från (fp).
Dnr 322-272-2005

Anmälningar och Redovisningar

22 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

23 Protokoll från lokala handikapprådet.

24 Våld mot lärare. Svar på skrivelse från (fp).

25 Personalstrategiska frågor – Redovisning av personalstatistik för 2004.

26 Inkomna handlingar.

27 Uppdragslista.

Nya beslutsärenden (forts.)

28 E-center Vällingby IT hemma-äldreomsorg. Ansökan om projektmedel hos Kompetensfonden.

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande                                                Berit Kruse (s)                                     

Vice ordförande                                         Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter                                                 Eva Oivio (s),

Erik Guiteréz-Aranda (s)

Bengt Roxne (s)

Örjan Sjögren (s)                 §§ 1-17

Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)

Birgitta Wosse (mp)

Catharina Hillerström Vagli (m)

                                                                 Bo Arkelsten (m)

                                                                 Helen Jäderlund Eckardt (fp)

Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare                              Ingrid Carlsson (s)                §§ 18-36

                                                                 Svante Erlandsson (m)

                                                                

Ersättare                                                    Peter Engberg (s), Tomas Melin (mp),
Margareta Åkerblom (m), Eva Aronsson (kd)

Ingela Gille Rausén (fp),

 

Anmält förhinder                                        Annett Öhman-Karlsson (s), Janet Mackegård (s), Kaj Nordquist (s), Nils Elfvik (v),
Michael Wiklund (m), Bogdan Godymirski (m), Fahri Ölcer (fp)

 

I tjänsten närvarande            Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz,

Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Lena Fax, Tom Thorell, Marja Niemi, Ulf Haag, Karin Fant, Charlotte Brandorf.

 

 Personalföreträdare             Jan-Erik Berg

(öppna delen)   

 

Tid för justering                                       2005- 06-22   

 

Vid protokollet                                                             

 

Staffan Stavling

 

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§2 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2005-06-22.

§3 Förvaltningschefens information

· Bergslagsplan – Bergslagsrondellen, trafiksäkerhet

Sven-Göran Södergren informerade om Trafikkontorets synpunkter i frågan och de åtgärder de avser att genomföra. Skriftligt material tidigare utsänt.

· Försäljning av tobak och folköl – Kontroll, varning m m

Ulf Haag informerade om genomförda tillsynskontroller som genomförts under maj månad. Under hösten kommer nämnden eventuellt föreläggas ärenden om sanktioner för de försäljningsställen som inte följer lagstiftningen.

· Ekologiskt odlade livsmedel

Karin Fant informerade om nämndens mål för inköp av ekologiskt odlade livs­medel (10% för 2005 och 15% för 2006) och hur målet för 2005 skall nås.

· Förskoleutbyggnad – lägesrapport

Elisabeth Dérantz informerade om pågående och planerad förskoleutbyggnad i stadsdelen. Skriftlig lägesrapport delades ut.

· Skolavslutningen torsdagen den 9 juni 2005.

Elisabeth Dérantz informerade om skolavslutningen torsdagen den 9 juni 2005 och att den som helhet varit lugn.

§4 Informations- och uppsökande arbete bland äldre

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 mars 2005.

Dnr 531-209A-2005.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 26 april 2005, § 11 och den 19 maj 2005, § 5.

Sammanfattning av ärendet

I samband med stadsdelsnämndens beslut den 16 december 2004 om Verk­samhetsplan för 2005 uppdrog nämnden till förvaltningen att åter­komma till nämnden med förslag om hur informations- och uppsökandear­betet bland äldre ska kunna genomföras samt beräknad kostnad för detta. Stads­delsförvaltningen redovisar i detta ärende hur arbetet är planerat att genomföras, dels genom direkt uppsökande arbete bland makar och dels genom information i samband med en äldreomsorgsmässa under en dag i september. Den totala kostnaden beräknas till ca 134 000 kronor.

_____________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur man ska säkerställa att alla äldre i Hässelby-Vällingby blivit kontaktade och tillfrågade.

 

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till anförandetext och yrkade bifall till detta.

Oppositionen yrkade avslag på förslaget till anförandetext.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden anför följande

Stadsdelsnämnden är positiv till att förvaltningen återupptagit det uppsökande arbetet i organiserad form ibland de äldre i stadsdelen. Det är viktigt att de äldre får veta vilken stöd och hjälp från samhällets sida som de har rätt att få. Nämnden är också positiv till initiativet att ordna en äldremässa för att nå de äldre.

Dock vill nämnden komplettera förslaget till beslut med följande

Alla pensionärer som inte har äldreomsorg ska kontaktas av förvaltningen, inte bara de som är makar/sammanboende, utan också de som är ensamstående. De bör kontaktas samtidigt per brev och inte som tidigare i ett senare skede.

Nämnden vill också att det uppsökande arbetet kompletteras med ett folkhälso­perspektiv liknande det som finns i Köpenhamn.

Målet ska vara att på sikt och inför verksamhetsplanen 2006 kunna få fram modeller och metoder som breddar det uppsökande arbete genom att förutom information också gälla ett förebyggande hälsoarbete. Redan nu kan som för­valtningen föreslår detta arbete påbörjas bland annat genom ett enkelt fråge­formulär till de pensionärer som nu kommer att kontaktas.

Nämnden ser också positivt till ett samarbete med landstinget när det gäller de uppsökande hälsosamtal som landtinget planerar nästa år.

Med den uppsökande verksamheten jämte det samverkansprojekt med lands-tinget som stadsdelsnämnden har kan vi nå målet att ge våra äldre ett bra och friskare liv.

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på förslaget till anförandetext.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Den planerade inriktningen som här redovisas för är bra och vi stödjer den till fullo. Men vill ändå förtydliga och skicka med förvaltningen ett önskemål om att man tittar mer på hur man kommer i kontakt med dem som inte svarar på brev. Det är en väldigt komplex fråga som lätt kan gå över gränsen om en persons in­tegritet samtidigt som det säkerligen finns äldre som inte svarat på brev men som verkligen behöver hjälp och stöd.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

 2. Uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndenmed en redovisning hur arbetet fortskrider och säkerställa att de äldre får ökad tillgång till information och det viktiga uppsökande arbetet.

Därutöver anföra

Uppsökande arbete och informationssatsning har inte genomförts i stadsdelen i organiserad form sedan våren 2003. Det är mycket positivt att stadsdelen nu ska börja arbeta aktivt med detta viktiga arbete.

20041202 lade Folkpartiet liberalerna ett uppdrag till stadsdelnämnden för att införa ett strukturerat arbete gällande förebyggande uppsökande verksamhet bland äldre.

Allt fler människor bor hemma, utan hjälp, i allt högre åldrar. Ett sätt att öka för­utsättningarna för ännu fler att klara sig på egen hand och känna trygghet kan vara bl.a. genom förebyggande uppsökande arbete och en bra informationssprid­ning.

Mellan åren 1999 och 2002 genomfördes försöksverksamhet med strukturerat förebyggande verksamhet i 21 kommuner och kommundelar runt om i Sverige.

I Stockholm stad ingick Rinkeby SDF i försöket. Syftet var bl.a. att öka livskvali­teten, tryggheten och förbättra hälsan, liksom att öka kommunens kunskaper om behovet av insatser på äldreomsorgsområdet. Viktigt var också att se till att de äldre fick information om hur kommunens äldreomsorg fungerar, ge goda råd om kost och motion, ge demonstration av hjälpmedel, ge information om sociala nät­verk m.m. Utfallet blev på sina håll mycket positivt. Det uppsökande arbetet gav många äldre klart förbättrade kunskaper om vart de skulle vända sig för olika ty­per av stöd och bidrog till ökad trygghet.

I Danmark är förebyggande hembesök en lagstadgad rättighet sedan 1996. Alla personer ska där erbjudas två förebyggande hembesök per år av sin kommun. Det danska exemplet har också visat att enkla insatser som installation av hjälpmedel i lägenheten, liksom kost- och motionsråd m.m. har haft en positiv effekt på äldre människors hälsa.

Det är viktigt att detta viktiga arbete snabbt kommer igång och vi hänvisar till tidigare lagda reservation 2005-05-19 i ärendet.”

§5 Beräknat behov av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, perioden 2005-2009 – Redovisning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 maj 2005.

Dnr 520-291A-2005.

Sammanfattning av ärendet

Förändringarna av det beräknade behovet av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS har sedan den senaste redovisningen 2004 11 23 förändrats mar­ginellt. För perioden 2005-2006 finns ett ökat behov av servicelägenheter. Det på­går ett arbete för att få tillgång till fler servicelägenheter. Behovet av gruppbostäder bedöms kunna tillgodoses genom att lediga platser uppstår i befintliga gruppbostä­der i och utanför stadsdelen. Behovet av gruppbostäder med vissa speci­ella inriktningar kan under perioden bli svåra att tillgodose samtidigt som det i andra gruppbostäder med specialinriktning, under en kortare period, kan finnas lediga lägenheter.

_______________

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner denna del av redovisningen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med de två återstående frågorna i beslut 2005-05-19, § 23 angående lediga lägenheter samt att väcka frågan angående gemensam planering etc.

§6 Redovisning av förutsättningarna för införande av badvakter på alla allmänna strandbad i Hässelby-Vällingby sommarsäsongen 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 maj 2005.

Dnr 303-121-2005.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 19 maj, § 26.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ytterligare underlag för bemanning med badvakter på Lövsta- samt Allmänna badet (Södra Hässelby Villastad). Bemanningsförslaget har utgått ifrån utbildade badvakter (ej simlärare). Det framtagna bemanningsförslaget innehåller förutom personal-, drift- arbetsledning- samt administrationskostnader också en kostnad för hyra av personallokaler, samt en kostnad för installation av el. Rekrytering av personal beräknas ske via frivillig organisationer, vilket även sker i dag på sommarverksamheterna på Kaanan- och Maltesholmsbadet. Enligt livrädd­ningssällskapet krävs en bemanning på minst två livräddningsutbildade personer per bad., bl.a. på grund av säkerhetsskäl och internationell standard. Bemannings­förslaget på Allmänna- samt Lövstabadet beräknas bestå av två badvakter sju dagar i veckan under tio sommarlovsveckor.

_________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra vad som sägs nedan i detta beslut.

Beträffande inrättande av badvakter i Lövstabadet o Allmänna badet i Hässelby villastad.

Ovanstående bad är vad man kallar för ”anordnade bad”. D.v.s. badplatser där i det här fallet kommunen ansvarar för och sköter driften av bryggor och annan utrustning.

Sådana bad drar vanligtvis till sig fler badande, vilket i sin tur medför en ökad risk för fall- o drunkningsolyckor.

Innevarande säsong finns inga pengar avsatta i budget för att anställa badvakter godkända av svenska livräddningssällskapet. Detta är olyckligt med tanke på att bad och öppet vatten utgör några av de största enskilda farorna i barn och ungas liv.

Mot bakgrund av att behoven varit många och ekonomin ansträngd i stadsdelen har maj. endast kunnat budgetera för fullgod badvaktsfunktion på de större baden; Kanan, Maltesholm o.s.v. Kommande år måste en omprioritering göras på så sätt att pengar avsätts även till de mindre baden.

För att minska risken för att något ändå händer och bidra till en ökad trygghet anser vi det värdefullt om en vuxen person kunde finnas under dagtid på i för­sta hand Allmänna badet med tanke på att Lövstabadet redan har vuxennärvaro i form av personal från Hässelby fritid som förlägger delar av sin verksamhet där.

Vi uppdrar därför åt förvaltningen att undersöka förutsättningarna att:

anställa i första hand en person med funktion allmän ordningsvakt/fritidsledare.

Personen i fråga ska ha sin placering i Allmänna badet.

En sådan tjänst borde kunna administreras genom någon av de entreprenörer som verkar i stadsdelsområdet.

Utrustning som måste anskaffas torde vara:

· 1 husvagn med toalettank

· 1 st mobiltelefon

Personen i fråga skall ha till uppgift att övervaka den allmänna ordningen på stranden och i vattnet samt avvärja alltför våldsamma och riskfyllda lekar. Vid ev. olycka kalla på ambulans och räddningspersonal.

Som ett komplement skall skyltar placeras – väl synligt – där stadsdelsnämn­den upplyser om att inga auktoriserade badvakter finns på plats och att en fritidsledare/ordningsvakt endast ansvarar för allmän ordning och trivsel på badet samt att densamma har möjlighet att tillkalla hjälp via mobil­telefon om en olycka inträffar.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Att stadsdelsförvaltningen omgående utökar badvaktsverksamheten vid Hässelby-Vällingbys strandbad till att utöver Kanaan- och Maltesholmsbadet även innefatta Hässelby allmänna bad och Lövstabadet.

Att i övrigt godkänna förvaltningens redovisning

Att därutöver anföra:

Precis som vi tidigare angivit ser vi behovet av badvakter även vid strandbad som en praktiskt och principiellt viktig fråga. Vi noterar förvaltningens redovis­ning av kostnaderna för den utökning vi föreslår och bedömer den kostanden som i stort sett väl övervägd. I perspektivet av att vi vill utveckla en verksamhet som ytterst syftar till att rädda liv anser vi dessutom kostnaden som rimlig.

Vi anser, precis som tidigare, att kommunens sed­vanliga ”badvaktsansvar” för bassängbad även borde gälla vid kommunala strandbad.

Här i vår stadsdel är det knappast praktiskt möjligt att bevaka alla tänkbara bad­platser vid Mälarens stränder. Men, vi anser dock att det vid de fyra största strandbaden (där det dessutom redan förut finns andra kommunala åtaganden) borde vara så att den underbara bad- och rekreationsmöjlighet som erbjuds borde matchas av bästa möjliga skydd och säkerhet.”

Beslutsgången

Ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ordförande Berit Kruse m fl (s), och le­damot Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till förslaget.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (v+s+mp):s förslag.

§7 ILS-rapport juni 2005

(Integrerad ledning och styrning)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 juni 2005.

Dnr 102-343-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda utta­lande:

” Generellt kan vi konstatera att det fortsätter vara en stor skillnad mellan politisk retorik och praktik från de tre majoritetspartierna även under 2005. S, v och mp har lovat satsningar i verksamheterna men driver istället på tuffa besparingar i linjen.

Majoritetskoalitionen har lagt mycket prestige i att lova minskningar av för-skolans barngrupper, ändå fortsättar barngrupperna att vara för stora.

Även socialbidragskostnaderna har man lovat minska, ändå fortsätter social-bidragskostnaderna vara orimligt höga, arbetslösheten ska minska men fortsätter vara hög o.s.v. o.s.v.

Ett grundläggande problem är dessutom majoritetens syn på skatter kontra bidrag (en syn som återkommer i alla socialdemokratiskt styrda församlingar) Majoriteten framställer skatteinkomsterna som någon slags procentuttag av en fast summa pengar i samhället när det i själva verket är de som har ett arbete de kan försörja sig på som kan bidra med skatteintäkter till stat och kommun. Det vill säga, det är inte hur många procent man tar ut i skatt som är det enda väsentliga. Vad som har minst lika stor betydelse är hur många människor som verkligen kan förvärvsarbeta och betala skatt. Majoriteten försvarar ett skatte- och bidragsystem där människor med lägre inkomster förlorar på att arbeta i förhållande till att försörjas av bidrag.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”För varje månad som går ökar underskottet för anslag 2. Att det är ett underskott är knappast förvånande med hänvisning till den politik som sittande majoritet s+v+mp för. Vad som dock är mycket överraskande är att det budgeterade under­skottet ökar med miljonbelopp från månad till månad. Underskottet och dess storlek torde inte vara allt för svårt att uppskatta redan i början av åter med en korrekt lagd budget. Vare sig befolkningsmängden eller arbetsmarknaden har på något drastiskt sätt förändrat sig i motsvarande grad mot siffrorna i Hässelby-Vällingby SDN ILS rapport.

Från moderaternas sida efterlyser vi åter igen krafttag mot bidragsberoende och mot arbetslöshet. Sänk skatterna och gör det möjligt för dem som arbetar att kunna leva på sin lön.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka. Det är alarmerande att ung­domsarbetslösheten är så hög. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa allvarliga problem. Det behövs ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik och ett bättre näringslivsklimat för att komma åt dessa problem. Trots konjunkturuppgång har Stockholm stad ej fått fler arbeten.

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet.

Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl be­hövs.

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldre­boenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Folkpartiet liberalerna anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av bespa­ringsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över. Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restrikti­vare biståndsbedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby kommer att förlora resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Vänstermajoriteten beslut fr.o.m. 2005 innebär att systemet att fördela medel till stadsdelsnämndernas pedagogiska verksamheter förändrats. Detta medför att även förvaltningens sätt att fördela medlen vidare till förskolor och skolor i stadsdelen förändras.

Rapporten visar också att övertagandet av korttidstillsyn för ungdomar över 12 år varit förenat med mycket oklarheter och det är osäkert om stadsdelen får full er­sättning. Våra farhågor har också besannats att det nya schabloniserade resurs­fördelningssystemet för särskolan som beslutats av vänstermajoriteten innebär ytterligare besparingar.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn­verksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service.

Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsument­rådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kost­nader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prio­riteras framför satsningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshind­rade.

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

§8 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 maj 2005.

Dnr 031-344-2005.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner utökning av det pågående naturvårdsprojektet inom ramen för stadsdelsförnyelse.

 2. Stadsdelsnämnden avslår projektet Cirkusskola

 3. Stadsdelsnämnden återremitterar projektet
  Invandrarkvinnojour för ytterligare utredning och bedömning

 4. Stadsdelsnämnden anför följande

  Frågan om kvinnofrid och våld mot kvinnor är angeläget för stadsdels­nämnden att engagera sig i. Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram pågår och många kvinnor och då särskilt invandrarkvinnor kan vara i behov av olika stödinsatser. Ett ideellt/frivilligt arbete inom detta område är därför intressant. Frågorna som kommit upp på stadsdelsförnyelsens samverkans­möte är viktiga men får inte relevanta svar. Nämnden finner att ansökan bör bearbetas ytterligare och med medverkan av större delar av förvaltningen. Det finns inget som talar för att behovet av kvinnojourer i vår stadsdel eller i andra stadsdelar har minskat. Vi befarar att här finns ett dolt behov och ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en mer genomtänkt redovisning.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

2. Därutöver anföra

En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tyd­liga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken up­penbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Den långsiktiga integrationen är bl.a. genom jobb och bra sko­lor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt. Vi anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)lämnade följande särskilda utta­lande:

”Som vi tidigare uttalat vill vi återigen betona vikten av att stadsdelsnämnden avseende projekt inom stadsdelsförnyelsen noterar vilka projekt som kan inne­bära framtida underhållskostnader för staden. Vid förslag på tillstyrkande av sådana projekt bör förvaltningen beröra hanteringen av dessa framtida kostnader i sitt tjänsteutlåtande.

Det är ofta bra projekt och goda initiativ som genom stadsdelsförnyelsen får möj­lighet att förverkligas. När det handlar om saker som det är rimligt att kommun bör vara med och finansiera borde dock dessa i princip ligga i den ordinarie budgeten.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till förslaget.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) anslöt sig till förslaget.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§9 Demokratifrågor i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd – en lägesrapport

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 juni 2005.

Dnr 012-345-2005.

Sammanfattning

Utifrån skrivelser från s, v och mp (januari 2004 och mars 2005) har förvalt­ningen fått i uppdrag att återkomma i en rad demokratifrågor, bland annat kring information till utomnordiska medborgare.

I denna lägesrapport redogörs kortfattat kring de demokratiprojekt som bedrivs och de som planeras. Redogörelsen kan ses som en idèlista, vilken efter hand kan utökas med fler projekt eller idéer. I rapporten redogörs också för planerna att förbättra informationen till utomnordiska medborgare.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering med förslag till medborgarval och brukarmedverkan i verksamheter inom omsorg om funktions­hindrade.

§10 Kompetensstegen – Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveck­ling inom vård och omsorg om äldre

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 juni 2005.

Dnr 530-346-2005.

Sammanfattning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommuner­nas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under åren 2005 – 2007 planeras drygt en miljard av­sättas till satsningen.

Förvaltningen föreslår att stöd ska ansökas från Kompetensstegen för tre olika aktiviteter till en totalkostnad på 1 435 500 kronor.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om stöd från Kompetens­stegen till kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§11 Sjöberga Gård – Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning äldreom­sorg, enligt 13 kap 5 § SoL

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 maj 2005.

Dnr 327-347-2005.

Sammanfattning

Inom stadsdelen bedrivs enskild verksamhet med inriktning gruppboende för personer med demenssjukdomar vid Sjöberga Gård. I verksamheten finns plats för 11 boende. Förvaltningen genomförde den 3 maj 2005 till­synsbesök vid denna verksamhet. Den sammantagna bedömningen efter genomgång av verksamhets-beskrivning, kvalitetssystem, rutiner, doku­mentationsgranskning, rundvandring på de olika våningsplanen och samtal med verksamhetschef är att Sjöberga Gård är ett väl fungerande gruppbo­ende med ett gott omhändertagande och god vård och omsorg om de bo­ende.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i enlighet med 13 kap 5 § SoL.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till:

”Det är särskilt glädjande med den positiva inställning och bedömning som för­valtningen i Hässelby-Vällingby SDN nu tagit när det gäller det privat drivna gruppboendet Sjöberga Gård.

Låt oss också hoppas att man ser till att använda detta gruppboende till behö­vande i vårt stadsdelsnämndsområde i stället för att som nu skicka våra medbor­gare till Flemmingsberg eller andra avlägset belägna platser. Något som är van­ligt förekommande idag trots anhörigas starka protester och hänvisning till psykosociala aspekter.

Enligt lag så ska de psykosociala aspekterna väga minst lika tungt som de medi­cinska i bedömningen av den enskilde personen, men tack vare de stora nedskär­ningarna och kostnadsbesparingarna som sittande majoritet s+v+mp genom drivit så tvingas tjänstemännen i förvaltningen att göra omänskliga bedömningar och allt som oftast även bortprioritera de privata alternativen, trots att de kan vara både billigare och bättre än de kommunala.”

§12 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 juni 2005.

Dnr 303-348-2005.

Sammanfattning

Det i utsänt underlag föreslagna projektet Nälstabäcken bör utgå och medel bör i stället läggas på direkta upprustningar för att ersätta och komplettera de boll­planer, lekplatser och gräsytor som tagits i anspråk för bostadsbebyggelse enligt de förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande.

Dessutom bör naturmark utmed frekventerade parkvägar upprustas med perenn­planteringar och vackert blommande träd mm.

En del av tillgängliga medel bör avsättas för nödvändiga reinvesteringar av trappor murar och asfalterade parkvägar. De flesta av dessa anläggningar har inte underhållits sedan de byggdes för ca 50 år sedan och flera är i behov av ombygg­nad.

______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänstutlåtande som svar på
remissen från Markkontoret.

§13 Skolprojektet Astrakan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 maj 2005.

Dnr 520-349-2005.

Sammanfattning

Utifrån ett av avdelningens generella åtaganden har dagliga verksamheten Astrakan utvecklat en projektidé. Projektet riktar sig till skolbarn i en av stads­delens skolor och ska genomföras i samarbete med avdelningen för barn, ung­dom och skola. Barnen ska minst en gång per år få göra ett studiebesök på dag­liga verksamheten Astrakan. Där kommer de, under en sjuårsperiod, att få infor­mation om utvecklingsstörning och om hur det är att arbeta med personer som är utvecklingsstörda. Informationen som barnen får kommer att anpassas till deras ålder, mognad och möjlighet att ta den till sig. Projektets syfte är att marknads­föra Astrakan som ”en god arbetsplats”, ge information om utvecklingsstörning för att minska fördomarna mot denna grupp och bidra till att det även i framtiden finns kompetent personal att rekrytera.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ger avdelningen omsorg om funktionshindrade i
  uppdrag att söka finansiering för att genomföra projektet.

 2. Stadsdelsnämnden ger avdelningens omsorg om funktionshindrade i
  uppdrag att fortsätta planera projektet.

§14 Åtgärder i kök och matsal på Loviselundsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 juni 2005.

Dnr 312-350-2005.

Sammanfattning av ärendet

Loviselundsskolan har länge varit föremål för mindre åtgärder för att tillgodose myndighetskravet i kök- och matsalsbyggnaden. På grund av grundläggande fukt-, ventilations- och värmeproblem har genomförda reparationer inte haft någon varaktig effekt. SISABs bedömning är att det inte är möjligt att åstad­komma en tillfredsställande miljö med mindre än att en total ombyggnadsrenove­ring av kök- och matsalsbyggnaden genomförs.

____________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisat förslag till åtgärder i kök och mat­salsbyggnad på Loviselundsskolan.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa förslagshandlingar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att säkerställa mathållningen under byggnadstiden.

 3. Stadsdelsnämnden översänder detta ärende för kännedom till Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§15 Nya bostäder på Multrågatan i Råcksta

Inbjudan till samråd angående detaljplaneförslag för kvarteret Kontot i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2004-06187-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 juni 2005.

Dnr 301-292-2005.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen tillstyrker förslaget till byggnation av ett bostadshus i 3-4 våningar med ca 70 hyreslägenheter vid Multrågatan i Råcksta. Lägenheterna får ett cent­ralt läge med närhet till Råcksta centrum och allmänna kommunikationer samt tillgång till hiss. Beräknad byggstart 2006. En del av befintlig parkmark övergår till kvartersmark samtidigt som parkeringen bakom befintliga punkthus på Jämtlandsgatan omvandlas till en gemensam utegård för bostadshusen.

När det gäller kvarteret Kontot är det mycket angeläget att stadsdelen får en ut­ökad byggrätt avseende en förskola för ca 60 barn på befintlig tomt. Av pedago­giska skäl bör enplanslösning eftersträvas.

Förvaltningen har också behov av 10 st. 1:or för funktionshindrade i Råcksta. Dessutom behöver de en 3:a eller 4:a om ca 80 kvm som träffpunkt. Om detta behov kan tillgodoses vid tidigare tidpunkt inom annat kvarter i området, utgår detta önskemål betr. kv. Kontot.

________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till Marknämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till:

”Det är jättebra och glädjande att fler bostäder byggs i vår stadsdel då behovet är stort. MEN återigen är det hyreslägenheter som byggs. I stort sett så är det nästa bara hyreslägenheter som byggs i Hässelby och i Vällingby. Från vår sida vill vi uppmana s+v+mp att låta privata aktörer komma in och att det på Multrågatan byggs lägenheter med bostadsrätter i stället.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) anslöt sig till:

”Vid nybyggnation är det viktigt att undersöka möjligheten till fler gruppboenden i stadsdelen. Även möjligheten att reservera boenden utan trappor och hiss för äldre över 65 år på bottenvåningarna borde undersökas.

Det är viktigt att sophanteringen ses över och löses på bästa möjliga sätt

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§16 Utställning av detaljplaneförslag för nya bostäder vid Kuskgränd/Lövstavägen i Hässelby Gård

Remiss av utställt detaljplaneförslag för kv Tamburen vid Kuskgränd i stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2001-16326-45

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 juni 2005.

Dnr 301-300-2005.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tidigare ställt sig positiv till bostadsbebyggelse på kv. Tamburen, under förutsättning att bl.a. trafiksäkerhet, parkeringsproblematik, förskoleallokering, sophantering, insyn och parkskötsel kunnat lösas i linje med förvaltningens remissvar. I stadsbyggnadskontorets planbeskrivning daterad 2005-05-02 framgår dock att inga av förvaltningens centrala synpunkter beaktats vid utarbetandet av detaljplanförslaget.

Ej heller har man vidtagit erforderliga åtgärder avseende markanvisning för för­skola, insyn, sophämtning, snöröjning och parkskötsel. Planförslaget är i dess nuvarande form således behäftat med så många och så allvarliga brister att en fullgod boendemiljö inte kan tillgodoses. Om inte tillräcklig hänsyn tas till dessa synpunkter, kommer trafiksituationen – både avseende säkerhet och parkerings­utrymme, samt boendesituationen i övrigt, att bli mycket allvarlig.

_______________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som synpunkter på detaljplanförslaget för kv Tamburen. (Dp 2001-16326-54)

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för känne­dom till Gatu- och fastighetsnämnden.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§17 Resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1700/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2005.

Dnr 511-275-2005.

Sammanfattning

Stadsledningskontorets finansavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till ett nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin. Förslaget är ute på remiss till socialtjänstnämnden och samtliga stadsdelsnämnder.

_____________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

 1. Delvis bifalla förvaltningens förslag.

 2. Hemställa till kommunstyrelsen att uppvakta landstinget för att hitta en modell för att bättre kunna förutsäga antalet personer med psykiska funktionshinder i stadsdelen.

 3. Hemställa till kommunstyrelsen att staden i väntan på en utökad rättighetslagstiftning tydliggör vilka rättigheter psykiskt funktionshindrade har. Det handlar om rätten till boende, sysselsättning, god omsorg m.m.

 4. Därutöver anföra

Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen del­påse vilket är mycket bra. Förslaget innebär dock att stadsdelen endast får 3,5 Mkr i ytterligare resurser vilket långt ifrån täcker underskottet på detta område. Med detta förslag kommer det att krävas även i fortsättningen att resurser omför­delas från andra verksamheter i stadsdelen eller att ytterligare besparingar genomförs.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att stadsdelen har så många personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hässelby-Vällingbys höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräck­ligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett psykindex. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsled­ningskontoret.

Hässelby-Vällingby är den stadsdel i Stockholm som har störst andel psykiskt funktionshindrade bl.a. p.g.a. närheten till gamla Beckomberga sjukhus.

Hela den aktuella populationen bör beaktas och rätt ekonomiska incitament bör ingå. Hänsyn måste tas till de stora behov som finns i omedelbar närhet till f.d. stora mentalsjukhus och hos nämnder som byggt ut sin heldygnsomsorg.

Det är viktigt att rätten till ett bra boende, arbete/sysselsättning, meningsfull fritid, fungerande boendestöd m.m. värnas. Förutsättningarna för en meningsfull vardag måste förbättras. P.g.a. vänstermajoritetens besparingar drabbas männi­skor av stadsdelsarrest och nekas sysselsättning på Västerorts Aktivitetscentrum i Bromma vilket är oacceptabelt.

Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget. Stadsdelen måste arbeta aktivt med att få fram fler boenden. Personer som bor utanför Stockholm och vill flytta tillbaka måste få möjlighet till detta och också få adekvat boendestöd och sysselsättning.

Människor med psykiska funktionshinder är en mycket utsatt grupp. De borde omfattas av en rättighetslagstiftning, på samma sätt som människor med fysiska funktionshinder får rättigheter enligt LSS och LASS. Stockholm bör uppvakta regeringen för att påskynda en lagstiftning som tydliggör psykiskt funktionshind­rades rättigheter.

De förändringar som har gjorts av den svenska psykiatrin sedan 1960-talets slut har inneburit stora förbättringar av situationen för många människor med psy­kiska funktionshinder. Men tyvärr har reformerna haft stora brister. När männi­skor med allvarliga psykiska funktionshinder skickats ut för att klara sig själva i en bristfälligt fungerande öppenvård har det skapats en situation där människor blir lidande p.g.a. välvilliga men misslyckade reformer.

Den psykiatriska vården och omsorgen måste förändras på alla nivåer. Stockholm stad har ett stort ansvar för detta. Socialpsykiatrin måste reformeras för en funge­rande samverkan med landstinget och för att resurserna inom socialpsykiatrin blir tillräckliga.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till enligt följande:

”Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för social­psykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya försla­get innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis Kungsholmen får 3,8 miljoner kr mindre i det nya systemet vilket motsvarar nästan 145 % av deras nuvarande tilldelning.

Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funk­tionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklar­ingsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), le­damot Birgitta Wosse (mp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd+m):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§18 Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

Remiss från Renhållningsnämnden, dnr 30-0200/03

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 maj 2005.

Dnr 302-242-2005.

Sammanfattning

Renhållningsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en ny renhållningsordning som ska börja gälla år 2006. Förslaget består av förändrade föreskrifter och en avfallsplan som ska identifiera strategiska mål för avfallshan­teringen.

Förvaltningen anser att avfallsplanen ger en god beskrivning av nuläget men att mer fokus bör läggas på utveckling som leder till att det blir både enklare och billigare för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt. Förvalt­ningen efterfrågar också större tydlighet avseende ansvarsfördelningen i de före­slagna åtgärderna.

________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar som sitt svar på remissen

 2. Stadsdelsnämnden föreslår ytterligare konkretion angående remissen enligt
  nedan

Förvaltningen konstaterar att avfallsplanen ger en god beskrivning av nuläget men borde lägga mera fokus på utveckling som leder till enklare och billigare hantering av såväl hushålls- som verksamhetsavfall. Här instämmer vi med förvaltningen och menar att ett konkret åtgärdsprogram saknas när det gäller de fyra målen i avfallsplanen. Bilaga 1 är bra när det gäller uppställningen av målen samt nyckeltalen men borde kompletteras med åtgärder på ett tydligt sätt. Det finns kommuner som är mycket tydliga och enkla med sina planer, som kan vara intressanta att titta på, t.ex. Gästrike.

För att åstadkomma en större konkretion skulle det vara bättre med större mål, t.ex. Mål 3: ”50% av hushållsavfallet ska återvinnas år 2010” samt en priorite ­ring bland målen – nu syns det inte vad som är viktigast.

När det gäller ytterligare idéer och konkretion vill vi lyfta fram följande:

* En enklare populärversion av planen är viktig – texten är i planen svårläst, budskapet otydligt, mer bilder! I visionen bör man saga något om viljan till att åstadkomma ett fastighetsnära källsorteringssystem.

* Medborgarkontoren, infocentren och Agenda 21 arbetare i stadsdelsnämn­derna bör användas mera för att informera om avfallsfrågor, källsortering av sopor mm.

* Renhållningsnämnden borde reda ut tillsynsfrågan om återvinningsstationer i kommunen.

* När det gäller villa- och radhusområden borde renhållningsnämnden söka upp dessa och vara behjälplig med mera gemensamma sorteringsutrymmen.

* Renhållningsnämnden bör arbeta hårdare för att få ordning på verksamhets­avfallsfrågan (företagen utnyttjar ofta producenternas återvinningsstationer i stället för att ordna hämtning själva) - tillskriv regeringen i frågan!

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. att som svar på remissen anföra:

Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna.

Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar.

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av ren­hållningsordningen. Moderaternas vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefat­tar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majorite­ten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hus­hålls- och matavfall är välkända.

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorter­ingshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upp­handling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra ut­redningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst er­hålles med upphandlade entreprenader inom detta område.

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa in­samlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god ren­hållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest ef­fektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl prak­tiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder.

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en- och flerfamiljsbo­städer måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer. Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet.

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende.

Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till med­borgarnas och den enskilda människans särskilda behov.”

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföra

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om der är mer miljö- och samhälls­ekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är felkonstruerade. Invånarna lägger ned tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sor­teringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på så­dant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära käll­sorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem av den ”vanliga” soppåsen.

Vänstermajoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 % av (32 000 ton) mat­avfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och från röt­ning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en hel­hetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, mins­kade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.”

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§19 Inrättande av ”Äldreomsorg Direkt” – motion från (kd)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-757/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 maj 2005.

Dnr 530-139-2005.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att besvara en motion från Ewa Samuelsson (kd) om ett telefonnummer för direkt­kontakt till äldreomsorgen, ”Äldreomsorgen direkt”.

Förvaltningen är positiv till förslaget om en direktkontakt till äldreomsorgen men anser att organisationen för denna servicefunktion behöver ytterligare utredas.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remis­sen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla den aktuella motionen.

Att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till:

”Motionären väcker en bra idé om att göra tillgängligheten till stadens äldreomsorg större. Risken för framförallt inledande oklarheter kring vilken omsorg man behö­ver och har rätt till skulle sannolikt minska betydligt med ett införande av det före­slagna systemet.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till:

”Äldreombudsmannen gör ett mycket bra och uppskattat arbete. Hennes tid är dock begränsad och medborgare är hänvisade att ringa under telefontid. Även Trygghetsjouren fyller sin funktion vid behov av akut hjälp till våra äldre.

Tanken med en funktion som ”Äldreomsorgen Direkt” skulle vara att medbor­gare lätt skulle få svar på enklare frågor eller bli slussade vidare till rätt person i staden. Många äldre har inte Internet så att de kan gå in på hemsidor och få svar. De flesta av oss uppskattar när vi lätt kan få tag i en person att ställa våra frågor till. I dag sker vid telefonuppringning också ofta vidarekopplingar via knappte­lefoner vilket kan skapa osäkerhet för de äldre. ”Äldreomsorgen Direkt” skall vara som ett slags journummer som man kan ringa för att få hjälp. Om staden centralt inte kan/vill inrätta denna medborgarservice bör stadsdelsnämnderna uppmanas att enskilt eller några tillsammans ta ansvar för att inrätta en ”Äldreomsorgen Direkt” funktion.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§20 Bättre anpassning och större flexibilitet av skolundervisning och lov

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m), dnr 322-1656/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 maj 2005.

Dnr 400-253-2005.

Sammanfattning

Yvonne Fernell-Ingelström (m) har i en motion till kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige skall besluta:

 1. att i stadens skolor införa möjligheten till flexibla sportlov och höst­lov i syfte att anpassa skolan efter arbetslivets avtal och regler samt att möjliggöra en ökning av den totala närvaron för varje elev.

 2. att låta varje enskild skola tillsammans med föräldrar avgöra hur dessa ledigheter i varje enskilt fall kan lösas.

Förvaltningens lämnar följande synpunkter

 1. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att avvisa motio­nens förslag att införa flexibla sport och höstlov.

 2. Förvaltningen anser att motionens andra förslag redan finns inskrivet i grundskoleförordning och delegationsförteckning.

______________

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§21 Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 305-1449/2005 av motion från (fp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 juni 2005.

Dnr 322-272-2005.

Sammanfattning

1 juni 2004 beslutade kommunfullmäktige om revidering av avgifter för offentlig plats. Revideringen genomfördes fr o m 2005-01-01.

Stadens rätt att ta ut avgifter vid upplåtelse av offentlig plats grundar sig på Lag (1957:259). Där står att ersättning för upplåtelsen skall utgå i form av en avgift som kan anses skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader till följd av upplåtelsen och övriga omständig­heter.

Enligt uppgift har syftet med revideringen av avgiftssystemet varit att skapa en lätthanterlig och rättvis avgiftssättning. Senaste revidering av avgiften dessförin­nan genomfördes 1999-2000. Enligt motion från (fp) har det dock visat sig att många nyttjare får en chockhöjning av avgifterna. Stadsdelsförvaltningen konsta­terar efter kontroll av de nya avgifterna att det blir höjningar på mellan 8,9 % och 59 % för de gatukök och kiosker som finns inom stadsdelsområdet, utom i ett fall då det bli en sänkning med 90,5%.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), ledamot Catharina Hillerström Vagli
m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta att bifalla den remitterade motionen”.

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordföande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) anslöt sig till:

”Syftet med revideringen av avgiftssystemet var att skapa en lätthanterlig och rättvis avgiftssättning. Det visar sig dock att det nya systemet medför chockhöjda avgifter, vilket medför att ett antal småföretagare riskerar att slås ut.

I Hässelby-Vällingby varierar höjningarna för stadsdelens kiosker och gatukök mellan 8,9 % och 59 %. Systemet har inte blivit rättvist och lätt att tillämpa som avsikten var.

Kriterierna som ligger till grund för avgifterna är svåra att tolka, samtidigt som de i många fall är för trubbiga för att vara rättvisa.

Vi vill stoppa det nya avgiftssystemet intill dess en konsekvensanalys genomförts. Sedan ska ett nytt avgiftssystem konstrueras utifrån slutsatserna av denna konse­kvensanalys.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till den remitterade motionen.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§22 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde den 27 maj 2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde den 23 maj 2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Våld mot lärare

Svar på skrivelse från (fp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 maj 2005.

Dnr 400-352-2005.

Sammanfattning

Folkpartiet liberalernas representanter i stadsdelsnämnden har i skrivelse begärt en redovisning om det förekommit våld mot lärare i stadsdelen under senaste året, samt redovisa om skolorna har handlingsplaner gällande våld och hot mot lärare.

Förvaltningen föreslår att

Barn-, ungdoms och skolavdelningen utarbetar ett förslag till handlings­plan mot hot och våld, som utdelas till samtliga skolor och förskolor, för vidare bearbetning på enheterna.

_____________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen.

§25 Personalstrategiska frågor – Redovisning av personalstatistik för 2004

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 maj 2005.

Dnr 200-354-2005.

Sammanfattning

Förvaltningen brukar lämna en personalstatistikbilaga till verksamhetsbe­rättelsen varje år. I verksamhetsberättelsen för 2004 utelämnades bilagan och presenteras istället som ett tjänsteutlåtande till nämnden i juni 2005.

Personalstatistiken är i denna form mer omfattande, mer analyserande och utgör därmed ett bättre underlag för personalstrategiska beslut under året.

______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§26 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-355-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§27 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 14 juni 2005.

Dnr 010-356-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Ansökan till Kompetensfonden – projekt ”Hässelby-Vällingby 100 % - ett nätsam­hälle för alla i Stockholm

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 juni 2005.

Dnr 530-365-2005.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade att ärendet skulle bordläg­gas.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade på att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande om avslag på (m+fp+mp):s yrkande om bordläggning

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och

le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Kompetensfonden.

Särskilt uttalande (röstförklaring)

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och
le­damot Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Av olyckliga omständigheter har ärendet angående E-center Vällingby kommit sent till nämnden vilket är mycket beklagligt. Ärendet handlar om att stadsdels­nämnden godkänner en ansökan till kompetensfonden om projektmedel för ett mycket intressant utvecklingsområde som kommer att komma hela stadsdelen tillgodo.

Majoriteten uppfattade under den diskussion som fördes vid nämndens samman­träde angående ärendet att den borgerliga oppositionen inte i sak motsatte sig satsningen utan kände otillfredsställelse för att ärendet kom sent och av den an­ledningen ville begära bordläggning. I normala fall då tiden medger finner majo­riteten naturligt att gå med på bordläggning. I detta speciella fall fanns skäl att göra ett undantag.

Förarbetet har kommit en bra bit på väg och att bordlägga ärendet skulle innebära drygt två månaders försening.”

Särskilt uttalande (röstförklaring)

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och lämnade följande särskilda utta­lande:

”Om ansökan i det aktuella ärendet bifalls finns förutsättningar för att det projekt som startas kommer att involvera många samverkanspartners och engagera även framtida politiska majoriteter i Stockholms stad. Att ett sådant strategiskt ärende läggs till stadsdelsnämnden vid sittande bord är därför särskilt otillfredsställande. Med de förutsättningarna hade egentligen den enda möjligheten att åstadkomma en rimlig politisk beredning av ärendet varit att bordlägga det. Den nu rådande nämndmajoriteten ville dock inte gå med på någon bordläggning.

Eftersom vi i princip ser positivt på det aktuella ärendet och tror att projektet (om det genom ansökan får förutsättningar att komma igång) kan innebära stora vinster i tillgänglighet till IT-samhället för våra äldre så valde dock även vi att bifalla det. Oaktat detta vill vi alltså understryka att strategiska ärenden såsom detta, även om det rör saker man politiskt principiellt är för, MÅSTE tillställas nämnden i god tid.”

§29 Barn i behov av särskilt stöd inom Hässelby-Vällingby förskolor och skolor

Anmäldes skrivelse 14 juni 2005 från Berit Kruse m fl (s), Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och Birgitta Wosse (mp) med följande lydelse:

”Det har kommit till vår kännedom att diagnostiserade barn, vilkas speciella behov av undervisning inte kan tillgodoses inom ramen för grundskolorna i Hässelby-Vällingby och vilkas föräldrar hittat lämpliga skolformer på annan plats i Stockholms område, inte beviljats dessa.

Det finns även en central överenskommelse mellan landstinget och kommunen (Bus-överenskommelsen) angående barn i behov av särskilt stöd inom stadsdels­nämndens område, som ska handläggas enligt det så kallade BUS-avtalet. Detta handlar om vilka insatser som behövs och av vem dessa ska utföras samt kost­nadsfördelningen mellan de två huvudmännen.

Det är mot bakgrund av det ovan som vi vill ha en redovisning av följande frågor till nästkommande nämnd:

 1. Hur många barn och ungdomar i behov av särskilt stöd har vi inom
  förvaltningen?

 2. Vilka diagnoser har dessa barn?

 3. Hur tillgodoser vi deras behov i förskola och skola?

 4. Vilka riktlinjer följer förvaltningen när det gäller att tillgodose dessa barns behov?

 5. Finns det någon kö avseende diagnostiserande av barn och hur ser den ut?

 6. När beräknar förvaltningen att en överenskommelse kan vara kvar med lands­tinget och när kommer denna redovisas för nämnden? Finns ett funge­rande basteam?”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§30 Minska barngrupperna i förskolan

Anmäldes skrivelse 14 juni 2005 från Fredrik Wallén (kd) med följande lydelse:

”Mindre barngrupper i förskolan är en av de viktigaste åtgärderna för att höja kvaliteten i förskolans verksamhet. Trots upprepade löften från den nuvarande politiska majoriteten i Stockholm med socialdemokraterna i spetsen om högst 14 barn i respektive småbarnsgrupp (med sikte på 12) så minskar inte antalet barn. I skuggan av majoritetens självsäkra löften och dessutom diffusa uttalanden om minskningar med ”0,4 barn här och 0,9 barn där” så det särskilt förvånande att majoriteten inte har avsatt tillräckligt med pengar för att verkligen minska antalet barn i barngrupperna.

Var och en kan konstatera att det är långt kvar. Enligt en aktuell sammanställning för staden som helhet är det ännu mer än 230 förskolegrupper inom den kommu­nala förskolan som har 19 barn eller fler. Bland de stadsdelsnämnder med flest sådana stora grupper återfinns Hässelby-Vällingby.

Enligt modern utvecklingsforskning kan inte små barn relatera till alltför många människor i sin närmaste omgivning. Det finns alltså starka argument för varför mindre barngrupper är en investering i barns hälsa. Mindre barngrupper är också viktigt för personalens arbetsmiljö. Att istället öka personaltätheten genom att anställa fler barnskötare och förskollärare, men inte minska barngruppernas storlek, når inte det viktigaste syftet med mindre barngrupper även om det kan förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för personalen.

Barngruppernas storlek har varit uppe på stadsdelsnämndens dagordning tidigare. I skenet av de senaste statistiksammanställningarna (där alltså vår stadsdels­nämnd utmärker sig negativt) är det dock särskilt viktigt att ännu intensivare dis­kutera frågan och, framförallt, vidta åtgärder.

Vi föreslår därför att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att:

 1. redovisa en förklaring till varför så många av stadens barngrupper med fler än 19 barn återfinns i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

 2. redovisa sin bedömning av när barngrupperna som har fler barn än genomsnittet i staden kommer att kunna minskas till de utlovade antalen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.