Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-25

Sammanträde 2005-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

- Projektet Steget Före (se även p 24)
- Hastighetsdämpande åtgärder på Växthusvägen – Medborgarförslag

- Åtgärder mot farlig och störande mopedkörning – skrivelse från (kd).
- Behovet av att skapa en ombonad centrumanläggning i Hässelby
Gård - skrivelse från (s)+(v)+(mp).
- Råcksta sjukhem – rapport kvalitetsuppföljning.
- Volontärverksamhet

Förvaltningens förslag utsändes
senare.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagt ärende (utsänds ej på nytt)

5 Implementering samt redovisning av projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

Anmälan protokoll från nämndens råd

6 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

7 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

8 ILS-rapport oktober 2005.

9 Principer gällande uttag av avgifter för aktiviteter För Hässelby-Vällingby grundskolor, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatoriska särskolan.

10 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

11 Sjudygnsparkeringsplatser – ändrade regler.

12 Ombyggnad av Hässelby Gårds äldreboende.

13 Förskoleprojekt: Vinsta, Enspännargatan m fl.

14 Tillgänglighet –Hörselslingor i konferensrum.

15 Tillstånd för studieresa till Paris, Hässelby Villastads skola.

16 Tillstånd för studieresa till Milton Keynes England, Grimstaskolan.

Remisser

17 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS.

Remiss från Länsstyrelsen, dnr 7022-05-49786. Dnr 022-521-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-2779/2005. Dnr 303-453-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag till Stockholms stads brottsförebyggande program.

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 325-2663/2005. Dnr 500-449-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

20 Inkomna handlingar.

21 Uppdragslista.

22 Redovisning av Stockholms stads skolundersökning.

23 Redovisning av projekt som finansieras utöver de av kommun- fullmäktige fastställda budgetramarna. – Skrivelse från (m).

24 Hemlösa barnfamiljer i Hässelby-Vällingby. Utvärdering av projektet Steget Före.

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande                                                     Berit Kruse (s)

Vice ordförande                                              Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter                                                     Eva Oivio (s) §§ 1-28

                                                                    Erik Guiteréz-Aranda (s)

                                                                    Bengt Roxne (s)

                                                                    Örjan Sjögren (s) §§ 1-16

                                                                    Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)

                                                                    Birgitta Wosse (mp)

                                                                    Catharina Hillerström Vagli (m)

                                                                    Bo Arkelsten (m)

                                                                    Michael Wiklund (m)

                                                                    Helen Jäderlund Eckardt (fp)

Tjänstgörande ersättare                                  Ingela Gille Rausén (fp)

                                                                    Janet Mackegård (s) §§ 17-32

                                                                    Ingrid Carlsson (s) §§ 29-32

Ersättare Peter Engberg (s), Nils Elfvik (v), Svante Erlandsson (m), Margareta Åkerblom (m), Fahri Ölcer (fp), Bogdan Godymirski (m),

Anmält förhinder Katariina Güven (fp), Kaj Nordquist (s), Annett Öhman-Karlsson (s), Tomas Melin (mp), Eva Aronsson (kd).

I tjänsten närvarande Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz, Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Siw Lideståhl, Lennart Keberg, Marie Sundström, Marja Niemi, Tom Thorell, Eva Thångfeldt, Peter Forslund, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare Jan-Erik Berg

(öppna delen)

Tid för justering 2005-11-03

Vid protokollet

Staffan Stavling

 

§1 Öppnande av sammanträdet samt utseende av sekreterare

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2005-11-03.

§4 Förvaltningschefens information

Volontärverksamhet

Peter Forslund informerade om det aktuella läget vad avser starten av volontärverksam­heten i Hässelby-Vällingby. Skriftligt material delades ut.

Steget Före

Marie Nordfeldt informerade om utvärdering av projektet Steget Före (bostadslösa barnfamiljer).

Se även under § 24.

Hastighetsdämpande åtgärder på Växthusvägen (Medborgarförslag)

Sven-Göran informerade att Trafikkontoret inkommit med svarsskrivelse på
Medbor­garförslaget. Förvaltningen återkommer med förslag till nästkommande sammanträde.

Åtgärder mot farlig och störande mopedkörning

Sven-Göran informerade om åtgärder som vidtagits för att minska problemet med farlig och störande mopedkörning. Skriftligt material tidigare utsänt.

Ombonad centrumanläggning i Hässelby Gård

Eva Thångfeldt informerade om insatser för en mer ombonad centrumanläggning
i Hässelby Gård. Skriftligt material tidigare utsänt.

Råcksta sjukhem

Marie Sundström (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS) informerade om upp­följningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet vid Råcksta sjukhem. Hon bedömer att säkerheten är god och återkommer med uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Friskvårdscentrum

Ordförande Berit Kruse framförde från nämndens sida ett stort tack till
Friskvårds­centrum som fick ett hedersomnämnande i klassen äldreomsorg vid årets
Kvalitets­utmärkelse. Grattis!

§5 Implementering samt redovisning av projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 september 2005.

Dnr 031-475-2005.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 20 september 2005, § 10.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av implementeringsplan av pågå­ende stadsdelsförnyelseprojekt inom förvaltningens ordinarie verksamhetsbud­get.

2. Stadsdelsnämnden godkänner sammanställning och redovisning av beslutade stadsdelsförnyelseprojekt.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bokslut/ verksamhetsbe­rättelse för år 2005 samt i tertialrapport 1, 2006 återkomma med redovisningar av och förslag på hur övriga projekt ska avslutas eller fortskrida.

4. Stadsdelsnämnden anför

Stadsdelsnämnden ser med stor tillfredsställelse att projekten inom stadsdelsförny­elsen bidragit till att viktiga verksamheter har startat inte minst för barn och ungdo­mar i Hässelby-Vällingby.

Friskvårdscentrum för äldre är en mycket uppskattad och lyckad verksamhet som kommer att fortsätta och vara en viktig del för de äldre i stadsdelen och som på ett naturligt sätt integreras i stadsdelens äldreboende vid Ormängsgatan i Hässelby Gård.

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning och ställer sig bakom de förslag som föreslås implementeras i ordinarie verksamheter.

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bokslut/verksamhetsberättelse för 2005 samt i tertialrapport 2006 återkomma med redovisningar om och förslag på hur övriga projekt inom stadsdelsförnyelsen ska fortskrida eller avslutas.


Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tyd­liga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken
up­penbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Den långsiktiga integrationen är bl.a. genom jobb och bra
sko­lor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt. Folkpartiet liberalerna anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Förvaltningen har presenterat många mycket bra projekt som gynnar medbor­garna inom vår stadsdel. Dock är det beklagligt att dessa pengar ska fördelas på ett sätt som kallas demokratiskt då en stor del äts upp av personal, lön och admi­nistrativa kostnader.

Låt dessa pengar i stället ingå i förvaltningens ordinarie budget så skulle en mer långsiktig planering gynna brukarna ännu bättre.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens för­slag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§6 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 9 september 2005 och den 13 oktober 2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 3 oktober 2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 ILS-rapport oktober 2005

(Integrerad ledning och styrning)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 oktober 2005.

Dnr 102-554-2005.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade på återremittering av ärendet vad gäller punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på (kd+m):s återremitteringsyrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Att återremittera punkt 2

Att i övrigt lägga rapporten till handlingarna

Att därutöver anföra

Frågan om utvecklandet av en modern ABC-stadsdel behöver behandlas som ett eget ärende och behöver alltså lyftas ut ur rapporten och återkomma till nämnden för beslut.”

Ärendets fortsatta handläggning

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och
le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan med åtgärder
för att utveckla Hässelby-Vällingby till en ABC-stadsdel i modern tappning.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

 1. Lägga rapporten till handlingarna.

 2. Delvis godkänna förvaltningens förslag till plan med åtgärder att utveckla Hässelby-Vällingby till en ABC-stadsdel i modern tappning.

 3. Därutöver anföra

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka i Hässelby-Vällingby. Anta­let hushåll med socialbidrag ökar och den genomsnittliga bidragstiden ligger på en högre nivå än för staden som helhet.

Det är alarmerande att ungdomsarbets­lösheten är så hög. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa all­varliga problem.

Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och ett bättre företagar- och närings­livsklimat. Vi tror inte att socialdemokraternas Plusjobb skapar fler jobb och löser den höga arbetslösheten.

Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Likställigheten och valfriheten för människor måste säkerställas. Idag nekas t.ex. äldre boenden i andra stadsdelar och människor inom socialpsykiatrin nekas daglig verksamhet i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl (stadsdelsarrest). Det visar sig också att människor får olika mycket hjälp, service och omsorg genom hemtjänsten beroende på i vilken stadsdel de bor. Detta bryter mot lik­ställighetsprincipen i kommunallagen.

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet. Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl be­hövs.

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldre­boenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Vi anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av besparingsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över.

Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare bistånds-bedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby förlorar resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Vänstermajoritetens beslut om stadsdelarnas övertagande av ansvaret för särsko­lan, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, skolskjutsar m.m. har varit förenat med mycket oklarheter. Våra farhågor har också besannats att det nya schabloni­serade resursfördelningssystemet för särskolan, som beslutats av vänstermajori­teten, innebär ytterligare besparingar. Stadsdelen får nu en medelstilldelning som är 5 Mkr lägre än vad Utbildningsnämnden tidigare betalat för särskoleverksam­heten, vilket naturligtvis innebär nya besparingar.

Vi är kritiska till vänstermajoritetens Stadsdelsförnyelseprojekt. En meningsfull satsning i Stockholms ytterstadsdelar kräver tydliga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken uppenbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Folkpartiet an­ser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn­verksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsument­rådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kost­nader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prio­riteras framför satsningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshind­rade.

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

§9 Principer gällande uttag av avgifter för aktiviteter för Hässelby-Vällingby grund­skola, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatoriska särskola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 september 2005.

Dnr 400-555-2005.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§10 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 oktober 2005.

Dnr 031-556-2005.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förlängning av, D.M.D. ungdomsprojekt inom showdans, motsvarande 100 tkr samt återremitterar den del i ansökan som rör bl.a. start av en orkester för ytterligare utredning.

 2. Stadsdelsnämnden återremitterar ansökan om förnyelse av lekplatsen Aftonsuset i Hässelby Gård för ytterligare utredning.

 3. Stadsdelsnämnden anför följande

Ungdomsprojektet D.M.D., Dans- Musik- Design, är ett mycket framgångsrikt ungdomsprojekt. Projektet ser nu möjligheter och har stort intresse för att ut­veckla verksamheten ytterligare nu i form av att bl.a starta en orkester.

Den sammanlagda sökta summan är 290 tkr. Förvaltningen föreslår 100 tkr, samma summa som tidigare men tar inte ställning i sak till den del i ansökan som handlar om ytterligare utveckling. Stadsdelsnämnden ser positivt på detta ungdomsprojekt och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag som inkluderar bl.a tillkomst av en orkester.

Ansökan om medel för förnyelse av lekplatsen Aftonsuset behöver komplette­ras med en tydlig spec.ekonomisk beräkning varför stadsdelsnämnden återre­mitterar ärendet. Stadsdelsnämnden vill även veta vem som ansvarar för denna lekplats/yta idag och vad underhållet beräknas uppgå till. Det bör också framgå vilka de boendes egna insatser för detta projekt är och blir.


Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

 2. Därutöver anföra

En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tyd­liga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken up­penbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Den långsiktiga integrationen är bl.a. genom jobb och bra sko­lor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt. Folkpartiet liberalerna anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Som vi tidigare uttalat vill vi återigen betona vikten av att stadsdelsnämnden av­seende projekt inom stadsdelsförnyelsen noterar vilka projekt som kan innebära framtida underhållskostnader för staden. Vid förslag på tillstyrkande av sådana projekt bör förvaltningen beröra hanteringen av dessa framtida kostnader i sitt tjänsteutlåtande.

Det är ofta bra projekt och goda initiativ som genom stadsdelsförnyelsen får möjlighet att förverkligas och vår förvaltning gör generellt ett gott arbete med att bereda alla inkommande projektansökningar. När det handlar om saker som det är rimligt att kommunen bör vara med och finansiera borde dock dessa i princip ligga i den ordinarie budgeten.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Förvaltningen har presenterat många mycket bra projekt som gynnar medbor­garna inom vår stadsdel. Dock är det beklagligt att dessa pengar ska fördelas på ett sätt som kallas demokratiskt då en stor del äts upp av personal, lön och admi­nistrativa kostnader.

Låt dessa pengar i stället ingå i förvaltningens ordinarie budget så skulle en mer långsiktig planering gynna brukarna ännu bättre.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§11 Sjudygnsparkeringsplatser – ändrade regler

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 6 oktober 2005.

Dnr 305-557-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslår trafiknämnden att införa parkeringsförbud på sju­dygnsparkeringar inom stadsdelsområdet en dag i veckan under veckan under vintersäsongen enligt förvaltningens förslag.

§12 Ombyggnad av Hässelby Gårds äldreboende

Inriktningsbeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 oktober 2005.

Dnr 313-558-2005.

Sammanfattning

Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott, HSU och Hässelby-Vällingby stads­delsnämnd har beslutat om ett samverkansprojekt kring personer med omfattande omvårdnadsbehov i Hässelby. Beslutet innebär bl.a. en lokalisering av en äldre­vårdscentral inom den fastighet som idag inrymmer Hässelby Gårds äldreboende, delar av kommunens paramedicinska verksamhet, seniorboende och gemensam­hetsutrymmen. I syfte att skapa ett underlag för kommande hyresförhandlingar och upprättandet av förslagshandlingar föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett utredningsavtal med FB Servicehus AB i syfte att skapa lokaler i Hässelby Gårds äldreboende så att lämplig service kan erbjudas de äldre.

___________________

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) meddelade att de lämnar ärendet i sin helhet utan eget ställningstagande.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade på återremittering av ärendet vad gäller den del i ärendet som rör restaurang, matsal och upphandling av mat för ytterligare utred­ning.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade avslag på (s+v+mp) återremitte­ringsyrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet vad gäller den del i ärendet som rör restaurang, matsal och upphandling av mat för ytterligare utredning.

Ärendets fortsatta behandling

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade på återremittering av hela ären­det.

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) yrkade avslag på (fp):s återremitteringsyrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen att återkomma med en tydlig och genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av heldygns­omsorg, gruppboende för dementa, servicehus m.m. och de äldres behov och öns­kemål av olika boendeformer och service”.

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utifrån nämndens direktiv, med undantag av kosthållet, teckna ett utredningsavtal med FB Servicehus AB så att ändamålsenlig service kan erbjudas de äldre.

2. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt redovisningen.

3. Stadsdelsnämnden anför följande

Det är angeläget att utredningen påbörjas. Nämnden ställer sig bakom förvalt­ningens redovisning med undantag av den del som beskriver restaurang, matsal och upphandling av maten.

Stadsdelsnämnden återremitterar den delen som handlar om maten för förtyd­ligande. Förslag ska tas fram, hur och varifrån maten ska levereras till Hässelby Gårds äldreboende i den övergångsperiod som lär bli nödvändig då nuvarande entreprenadavtal går ut i januari 2006 och köket i nuvarande restau­rang är utdömt. Nämnden vill även ha ett beskrivning av kostnaderna för kö­kets eventuella ombyggnad med anledning av arbetsmiljöinspektionens an­märkningar.

I majoritetens budgetförslag för år 2006 är ett av de sk ska-kraven för äldreom­sorgen:

”Förbättra livskvaliteten genom att tillse att maten är vällagad och närings­riktig samt att matsituationen är inbjudande”.

Detta måste gälla även under övergångsperioden i avvaktan på en permanent lösning.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande:

 1. Hemställa hos kommunstyrelsen om en stadsövergripande granskning av vil­ken påverkan en alltmer restriktiv biståndsbedömning i stadsdelarna får på tillgången av tomma servicehuslägenheter.

 1. Hemställa hos kommunstyrelsen att se över riktlinjerna för servicehus i syfte att valfrihet och likställighet ska råda för de äldre.

 1. Därutöver anföra

Folkpartiet liberalerna är mycket positiva till att en Äldrevårdscentral kommer igång i vår stadsdel, vilket vi varit med och tagit initiativ till. Vi är mycket glada över att Friskvårdscentrumet har blivit så populärt.

Äldrecentrums utredning gällande omvandling av servicehus till seniorbostäder i Stockholm visar att det varit ogenomtänkt, dålig information och gått alltför snabbt, vilket bidragit till stor oro bland de äldre. Utredningen visar också att det inte funnits någon definition av begreppet seniorbostad. Seniorbostäderna riskerar att bli servicehus utan trygghet och service. Hälften av alla som beviljats senior­bostad har särskilda medicinska eller sociala skäl och skulle egentligen behöva servicehus.

Gällande vänstermajoritetens mycket snabba omvandling av servicehus till seni­orbostäder i stadsdelen, är det stor risk att de äldres behov och önskemål av boen­den inte kan tillgodoses.

Gällande samverkansprojektet mellan landstinget och stadsdelsförvaltningen ser vi farhågor gällande de äldres medicinska säkerhet, kontinuiteten i vården och omsorgen och hur samarbetet mellan de två huvudmännen ska säkerställa en god och säker vård och omsorg även kvälls- och nattetid.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillåta en omvandling av stadens servicehus­bestånd till s.k. seniorbostäder. Folkpartiet liberalerna är positiva till en omvand­ling av vissa alternativt delar av servicehus till seniorbostäder med hyresrätt. Vi vill starkt betona att detta endast får ske om verklig behovsbrist uppstår – det får ej ske av att fler servicehus blir tomma p.g.a. restriktivare biståndsbeslut av be­sparingsskäl. Servicehus ska finnas kvar för att kunna erbjuda de äldre en mång­fald och olika nyanser av äldreboenden.

Omvandlingen till seniorbostäder har skett utan att det har funnits någon defini­tion av vad som ryms inom begreppet seniorbostad.

Mycket tyder på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts moti­vera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare biståndsbedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna. Folkpartiet liberalerna anser inte att en omvand­ling är försvarbar om inte stadsdelarna tydligt kan påvisa att omvandlingen sker p.g.a. ett reellt överskott av tomma platser och inte som en budgethållningsåtgärd.

Vi efterfrågar en ordentlig redovisning hur de äldres behov tas tillvara, så att de äldre får det boende, vård och omsorg de har rätt till. Det får inte bli så att äldre sjuka lämnas ensamma i seniorbostäder. Tillräckligt många platser måste finnas kvar i servicehusen för att täcka efterfrågan.

Det är angeläget att omvandlingen inte leder till en minskning av det totala antalet bostäder för äldre. Behovet av olika typer av bostäder för äldre är fortfarande stort. I Hässelby-Vällingby har den rödgröna majoriteten avvecklat Råcksta Ålderdomshem (-110 platser) och beslutat att omvandla Hässelby Gårds äldrebo­ende (-137 platser) och Skolörtens äldreboende (-32 platser) servicehus till seniorboende. Den rödgröna majoriteten har tvingats backa från att av­veckla/omvandla verksamheten vid Nälsta servicehus.

De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldreboenden som tagits under de se­naste åren minskar snabbt beståndet av platser trots att de äldreäldre ökat i stads­delen. Socialstyrelsen har varnat för den snabba avvecklingen som nu genomförs av den rödgröna majoriteten.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda reservationer.”

§13 Förskoleprojekt: Vinsta, Enspännargatan m fl

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 oktober 2005.

Dnr 312-559-2005.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att godkänna omfördelningen av loka­ler för förskoleverksamhet enligt redovisning i detta ärende. Förskolorna ges därmed ytterligare kapacitet. Syftet är att snabbt skapa fler förskoleplatser med hänsyn till den snabba befolkningstillväxten i Hässelby-Vällingby stadsdelsom­råde. För finansiering av bearbetningsprocessen och startkostnader söks stimu­lansbidrag om totalt 3,5 mnkr.

_____________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att omfördela lokalan­vändningen i syfte att tillskapa fler förskoleplatser i enlighet med redovis­ning i detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer om godkännande av detta ärende hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag om totalt 3,5 mnkr.

§14 Tillgänglighet – hörselslingor i konferensrum

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 oktober 2005.

Dnr 311-560-2005.

Sammanfattning

Stockholm stads handikappolitiska program säger att staden skall bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Begreppet ”den fysiska tillgängligheten” in­kluderar även förutsättningarna att personer med syn- och hörselskador ska kunna kommunicera och ta del av information, samt kunna delta i möten m.m.

Förvaltningen avser därför att förhandla med hyresvärden om att installera per­manenta hörselslingor i konferenslokalerna Plaisiren och Markelius i Hässelby Torg 20-22, huvudkontoret. Vidare har förvaltningen för avsikt att köpa in en portabel slinga för nyttjande i nämndens sammanträdeslokaler, utanför huvud­kontoret.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och åtgärdsplan.

§15 Tillstånd för studieresa till Paris, Hässelby Villastads skola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 oktober 2005.

Dnr 405-561-2005.

Sammanfattning

Hässelby Villastads skolans elever, som läst franska som språkval har sedan ele­verna började sina språkstudier i skolår sju, planerat en studieresa till Paris.

Gruppen består av 15 elever i skolår 9 samt ledare. En föräldragrupp har medverkat i planeringen och organiserat finansieringen av resan genom försäljningar och di­verse bidrag.

Syftet med resan är att praktiskt använda sina kunskaper i franska genom att lyssna och tala språket, möta jämnåriga elever och få ta del av fransk skola och fransk kultur. Gruppen kommer dels besöka skolor, dels göra studiebesök vid sevärdheter i Paris. Resan har förberetts vid lektioner i skolan genom att eleverna fått göra häften om Paris historia och sevärdhe­ter, tränat dialoger m.m. Studieresan är en del av undervisningen som be­slutats av skolan.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Hässelby Villastads skola studieresa till Paris, Frankrike för elever i skolår 9 under tiden 21-25 maj 2006.

§16 Tillstånd för studieresa till Milton Keynes, Grimstaskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 oktober 2005.

Dnr 405-562-2005.

Sammanfattning

Grimstaskolan har tagit kontakt med skolor i Milton Keynes, en stad i England som är med i nätverket The European New Towns Plattform, och planerat en resa dit för 33 av skolans elever. Eleverna kommer att bo i familjer hos jämnåriga ”faddrar” i Milton Keynes och följa de engelska ungdomarna under deras skoldagar. Syftet med resan är att träna engelska språket, få insikt i hur det är att gå i skola i England och lära sig om det engelska samhället. Gruppen kommer att besöka sevärdheter i London för att anknyta till skolans undervisning i historia, naturvetenskap och konst. Eleverna har under hösten arbetat med projektet, ” Att vara medborgare i det svenska samhället”, där de studerat medborgares rättigheter och skyldigheter och undersökt olika former för samhällsservice. Nu har de i uppgift att ta reda på de engelska förutsättningarna för att kunna göra jämförelser.

Studieresan är en del av undervisningen som beslutats och bekostas av skolan.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Grimstaskolans studieresa till Milton Keynes, England för elever under 21-25 november 2005.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§17 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om ändring i tillståndet för en­skild verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind­rade (LSS).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 26 september 2005.

Dnr 022-521-2005.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt yttrande av Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd angående ansökan från TBK education AB, org. Nr 556560- 1548, om ändring av tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § LSS. Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot att TBK:s ansökan om ändring av verksamheten från 4 till 5 boenden.

­­­­­­­­­­­­­____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker att TBK education AB, organisations­nummer 556560- 1548, erhåller ändrat tillstånd för bostad med sär­skild service med namn Hässelby gruppbostad med Adress Riddersviksvägen 125, 165 72 Hässelby från nuvarande 4 till 5 boenden

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt ytt­rande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§18 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2779/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 oktober 2005.

Dnr 303-453-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag.
2. Därutöver anföra

Stadsdelsnämnderna har ett ansvar för att förbättra miljön. Det är tyvärr alldeles för vanligt med överfulla papperskorgar och skräpiga miljöer. Sopor och matres­ter bidrar inte bara med en allmän förfulning av staden, utan utgör även ett sani­tärt problem. Nedskräpningen av huvudstaden måste upphöra. Folkpartiet anslår därför mer resurser till städning. Att sjösätta en kampanj mot nedskräpningen är bra, men kampen mot nedskräpningen skulle påbörjats för länge sedan.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande till vilket vice ordförande Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till enligt följande:

”Det är positivt att se att fler krafter i staden uppmärksammar problemet med nedskräpning. Klotter, nedskräpning och annan skadegörelse skapar otrygga miljöer och därmed större problem än bara en förfulad stad. En informations­kampanj kan naturligtvis vara en del i det viktiga arbetet, förutsatt att den är rätt utformad. Utöver detta krävs också ökade resurser och bättre samordning av sta­dens städnings- och renhållningsverksamhet. Inte minst kan nedgrävning av åter­vinningsstationer bidra positivt till en mindre skräpig miljö.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), le­damot Birgitta Wosse (mp), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd+m):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§19 Förslag till Stockholms stads brottsförebyggande program

Remiss från Stadsledningskontoret, Välfärd och utbildingsavdelningen, dnr 325-2663/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 oktober 2005.

Dnr 500-449-2005.

Sammanfattning

Socialtjänstförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande brottsförebyggande program. I det program som framtagits anges att stadens övergripande mål med det brottsförebyggande arbetet är att minska sannolikhe­ten för brott och reducera skadeverkningar(inklusive rädsla) av brott i Stockholms stad. De övergripande målen delas upp i fem delmål, där förvalt­ningar och bolag själva bör avgöra vilka av målen som är mest relevanta för de­ras verksamhet. I programmet anges även ett antal områden i det brottsförebyg­gande arbetet som ska prioriteras. Arbetet ska koordineras med det drogförebyg­gande arbetet och andra tvärsektoriella relaterade arbetsområden. För att skapa förutsättningar för att uppnå det övergripande målet och prioriteringsmålen ges fyra generella råd. I programmet

Förvaltningen är positiv till förslaget till det brottsförebyggande programmet och anser att det i stort är väl genomtänkt. Med några få mindre justeringar har det brottsförebyggande programmet förutsättningar att bidra till att tydliggöra och utveckla stadens och stadsdelens brottsförebyggande arbete.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsledningskontoret (SLK).

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Vi förslår stadsdelsnämnden att som remissvar avge rekommendationerna:

Att förslaget omarbetas så att det brottsförebyggande programmet får ett antal väl avvägda konkreta och mätbara mål.

Att två av dessa mål har inriktningen ”minska våldet och otryggheten i offentliga miljöer” samt ”minska narkotikahandeln”.

Att förslaget i sin helhet omarbetas så att det ges formen av ett resultatinriktat handlingsprogram.

Att i övrigt bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra:

Stockholms stad behöver ett bra brottsförebyggande program. Ett program inrik­tad på att ge de som bor och vistas i Stockholm en trygg och säker miljö där man i så liten utsträckning som möjligt riskerar att utsättas för brott. Det remitterade förslaget är inte ett sådant program!

Programförslaget berör behovet av lokalt engagemang i lokala brottsförebyg­gande råd med stöd av ett centralt råd med ett eget kansli. Att ett centralt brotts­förebyggande råd med ett kansli inte utesluter (utan tvärtom förutsätter) lokalt engagemang är i och för sig korrekt. Men, förslaget för inte fram hur Stockholms stads centrala och samordnande brottsförebyggande arbete konkret ska bedrivas. Att det enda konkreta som nu framkommer av programförslaget är att staden be­höver tillsätta fler kommunala tjänstemän är djupt otillfredsställande.

Förslaget till brottsförebyggande program behöver alltså omarbetas från grunden och förses med konkreta mätbara mål. Att, bland annat, inrikta sig på att minska gatuvåldet och den ökande (ofta helt öppna) narkotikahandeln skulle vara ett bra sätt för att nystarta ett brottsförebyggande arbete utifrån vad stockholmarna tycker är viktigt.”

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

1. Som svar på remissen anföra:

Vi anser att det brottsförebyggande programmet ska återremitteras för att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil.

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera per­soner har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att an­svariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsföre­byggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottslig­heten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forsk­ningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara re­sultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på an­talet brott som begås.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa be­slut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott och 24-timmarsga­ranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åt­gärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet.

Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga ingripanden från socialtjänsten. I dag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den över huvud taget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunernas socialtjänst att snabbt ta kon­takt med ungdomar och deras föräldrar, är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminali­tet.”

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna ut­veckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsföre­byggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottslig­heten.

Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänste­män. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdoku­ment av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal per­soner med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsga­ranti för borttagande av klotter.


Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åt­gärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder be­hövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. forts.

Det är ge­nom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v),

le­damot Birgitta Wosse (mp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+m):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§20 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby

stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-563-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 oktober 2005.

Dnr 010-564-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Redovisning av Stockholms stads skolundersökning 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 september 2005.

Dnr 400-565-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§23 Redovisning av projekt som finansieras utöver de av kommunfullmäktige

fastställda budgetramarna

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 6 oktober 2005.

Dnr 100-566-2005.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§24 Hemlösa barnfamiljer i Hässelby-Vällingby

Utvärdering av projektet - Steget före

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 14 oktober 2005.

Dnr 510-579-2005.

Sammanfattning

Projektet Steget före har pågått under tiden mars 2003 till och med februari 2005 och har möjliggjorts tack vare projektbidrag från Socialstyrelsen. Arbetet har varit inriktat på att stödja och hjälpa akut bostadslösa barnfamiljer till egen bostad. Under projektperioden har kostnaderna för köpta platser på hotell, härbärgen och vandrarhem minskat samtidigt som förvaltningen kunnat disponera fler jourlägen­heter. Inom projektets ram har även flera familjer kunnat erbjudas mer långsiktiga boendelösningar i form av 1:a och 2:a handskontrakt. Förvaltningen planerar att under 2006 fortsätta arbetet inom befintlig budget.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger utvärderingen av projektet Steget före till handling­arna.

§25 Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby

Anmäldes skrivelse 25 oktober 2005 från Catharina Hillerström Vagli m fl (m) med följande lydelse:

”Det blir allt mer tydligt att biståndsbedömningen i Hässelby-Vällingby stads­delsområde när det gäller de äldre är mycket restriktiv. Biståndshandläggarna har en svår uppgift att balansera mellan individens behov och önskemål, gällande riktlinjer och de ekonomiska förutsättningarna. S+v+mp har satt en budget om de inte kan följa och en av de grupper som drabbas är de äldre. I början av mandat­perioden satsades det stort på omorganisation och återkommunalisering av bl a Skolörten, pengar som istället hade kunnat komma de äldre till godo.

De flesta som ansöker om att få komma till servicelägenhet får avslag med moti­veringen att behovet av omsorg och service kan tillgodoses i den nuvarande bo­staden med hemhjälp och trygghetslarm. Här tar man enbart hänsyn till medi­cinska skäl. S.k. psykosocial skäl räknas ej trots att den sökande kan vara otrygg, rädd och uttrycker starka önskemål om att slippa känna sig ensam i sitt boende. I Socialdelegerade kommer det upp ärenden där den sökande kan vara en bit över 90-år, kanske nästan blind, nyligen hemskickad efter en kortare sjukhus vistelse på grun av lårbensbrott eller liknande och inga nära släktingar finns. Från mode­raternas sida har vi tidigare ställt frågor kring hur stadens riktlinjerna för bi­ståndsbedömning av äldre tolkas i Hässelby-Vällingby. Vi är av den uppfatt­ningen man är mycket restriktiv av rent ekonomiska själ och individens rätt att själv vara med och påverka över sitt eget liv är helt underordnat.

Det har nu framkommit att det finns ett stort antal tomma servicelägenheter i stadsdelen. Om det nu är så att sittande majoritet anser att det inte finns ekonomi att ta hand om våra äldre på ett värdigt sätt, hur kan man då få ekonomi i att inte nyttja sig av de tomma servicelägenheterna? Handlar allting bara om ekonomi för s+v+mp? Handlar det om att kunna säga att det finns inget behov av service- lägenheter i Hässelby-Vällingby för att sedan kunna omvandla dessa tomma lägenheter till seniorboende med hyresrätt? Ett betydligt mindre kostsamt alternativ för vänstermajoriteten.
Med anledning av detta vill vi uppdra åt förvaltningen

att redovisa hur många servicelägenheter som finns i Hässelby-Vällingby och hur många av dem som står tomma

att redovisa kostnaderna för servicelägenheterna som idag nyttjas av våra medbor­gare

att redovisa kostnaderna för de tomma servicelägenheterna

att redovisa hur många ansökningar till servicelägenheter som görs per månad samt hur många av dessa som avslås”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.§26 Stoppa besparingarna på de mest utsatta barnen och ungdomarna i särskolan

Anmäldes skrivelse 25 oktober 2005 från Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) med följande lydelse:

”Vid årsskiftet övergick ansvaret för den obligatoriska särskolan, enligt vänster­majoritetens beslut, från Utbildningsnämnden till Stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämnderna har nu fått ansvaret för både placering av elever och skol­skjutsverksamheten. Detta har drabbat barnen och ungdomarna genom inskränkt valfrihet. Ersättningen för korttidstillsyn enligt LSS har kraftigt minskats. Som exempel kan nämnas barn som nekats att åka till simhallen. Risken är uppenbar att dessa barn och ungdomar inte får möjlighet till samma valfrihet (stadsdelsar­rest) som alla andra barn och ungdomar har att kunna välja skola, fritids, fritids­verksamheter m.m.

Samtidigt införde vänstermajoriteten det nya schabloniserade resursfördelnings­systemet. Våra farhågor har besannats att detta innebär ytterligare besparingar och att valfriheten, kvaliteten och specialistkompetensen hotas.

Rektorer och förvaltning har signalerat om att resurserna inte räcker på detta om­råde. Detta drabbar både särskoleverksamheten och den ordinarie grundskole­verksamheten. Av ILS-rapporten för oktober 2005 framkommer att stadsdelen nu får en medelstilldelning som är 5 Mkr lägre än vad Utbildningsnämnden tidigare betalat för särskoleverksamheten.

Folkpartiet liberalerna anser att det är oacceptabelt att spara på de mest utsatta barnen och ungdomarna. Grunden måste vara att utgå från barnens behov och föräldrarnas/barnens önskemål.

Med anledning av ovanstående uppdrar vi till förvaltningen:

Att återkomma med en konsekvensbeskrivning hur den minskade medelstilldel­ningen på 5 Mkr drabbar särskole- och grundskoleverksamhet m.m.

Att hemställa till kommunstyrelsen att återföra ansvaret för särskolan till Utbildningsnämnden.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§27 Sammanträdestider för år 2006

Beslöts om följande sammanträdes tider för år 2006:

Tisdag

31 januari

kl 19:00

i

Hässelby

Tisdag

14 februari

kl 19:00

i

Vällingby

Tisdag

28 mars

kl 19:00

i

Hässelby

Tisdag

25 april

kl 19:00

i

Vällingby

Tisdag

30 maj

kl 19:00

i

Hässelby

Tisdag

13 juni

kl 19:00

i

Vällingby

Tisdag

29 augusti

kl 19:00

i

Hässelby

Tisdag

26 september

kl 19:00

i

Vällingby

Tisdag

31 oktober

kl 19:00

i

Hässelby

Tisdag

28 november

kl 19:00

i

Vällingby

Tisdag

12 december

kl 19:00

i

Hässelby

Plats: Hässelby Gårds äldreboende, Aulan, nb

Ormängsgatan 10, Hässelby Gård

Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, nb

Vällingbyplan 9, Vällingby Centrum

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Före varje sammanträde mellan 18:00 – 19:00 kan allmänheten ställa frågor till de förtroendevalda.

§28 Ändring av tid för sammanträde

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslöt att ändra sammanträdet den 1 december 2005 till

den 29 november 2005.