Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-14

Sammanträde 2006-02-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

1 Öppnande av sammanträdet, klockan 19:00

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

Protokoll från nämndens råd

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

6 Protokoll från lokala handikapprådet. Utgår.

8 Redovisning av stadsdelsförnyelse verksamhetsåret 2005.

10 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

11 Kvalitetsgarantier 2006 för verksamheterna inom avdelningen Individ och familjeomsorg - Arbete och bistånd, barn och ungdom.

12 Studieresa till Gambia, 2006.

13 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 - Loviselundsskolan.

14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 - Containerråttans dagliga verksamhet.

15 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 - Vändpunktens dagliga verksamhet.

16 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 - Smedshagens korttidshem.

17 Fortsatt sandåtervinning i Stockholm stad.

18 Vällingbyskolan - Tillgänglighetsanpassning.

Inriktningsbeslut.
Dnr 312-056-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Vinstaskolan – Ombyggnad kök och matsal.

Inriktningsbeslut.
Dnr 312-057-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Hässelbygårdsskolan – Ombyggnad kök och matsal, hus F.

Genomförandebeslut.
Dnr 312-058-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

21 Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling.

Remiss från Revisionskontoret, 420/153-05.
Dnr 400-060-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Strategi för Agenda 21 arbetet i Stockholm stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, 303-5090/05.
Dnr 302-061-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Omsorgen om de funktionshindrade.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-4495-2005 av motion från (m).
Dnr 520-062-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-4794-2005.
Dnr 520-063-2006Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Delredovisning av uppdrag till affärsverket Svenska Kraftnät att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 315-4683-2005.
Dnr 300-064-2006

26 De apatiska barnens situation..

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-4491-2005 av skrivelse från (fp).
Dnr 510-065-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

27 Inkomna handlingar.

28 Uppdragslista.

29 Slutrapport för projektet ”Introduktion av MAPS och integrering av ASI och MAPS data från vuxna missbrukare med data från psykiatrisk, psykologisk och somatisk faktainsamling”.

Nya beslutsärenden (forts)

30 Inrättande av biblioteksråd.

31 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald.

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande Berit Kruse (s)
Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter
Eva Oivio (s)
Örjan Sjögren (s)
Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)
Birgitta Wosse (mp)
Birgitta Wahlman (m)
Bo Arkelsten (m)
Michael Sjöstrand (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare
Seyfi Dogan (s)
Ingrid Carlsson (s)

Ersättare
Peter Engberg (s)
Emma Lennartsson (s)
Nils Elfvik (v)
Tomas Melin (mp)
Svante Erlandsson (m)
Margareta Åkerblom (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Fahri Ölcer (fp)
Eva Aronsson (kd)

Anmält förhinder
Erik Guiteréz-Aranda (s), Bengt Roxne (s), Janet Mackegård (s), Bogdan Godymirski (m)

I tjänsten närvarande
Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz, Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Lena Fax, Lennart Keberg, Per Lindegren, Siw Lideståhl, Mona Thorin, Marja Niemi, Anders Ödmark, Charlotte Brandorf

Personalföreträdare
Lena Genberg, Barbro Runnquist
(öppna delen)

Tid för justering
2006-02-22

Vid protokollet
Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2006-02-22.

§4 Stadsdelsdirektörens information

Flyktingmottagning

Birgitta Härröd informerade om att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning kommer att få ta emot 400-500 nya flyktingar under våren. Detta på grund av den nya tillfälliga lagen. Idag arbetar tre personer på förvaltningen med flyktingmottagning. I och med detta behövs flera personer anställas som jobbar med detta. Förvaltningen återkommer i frågan.

Vällingbyskolan

Elisabeth Dérantz informerade med anledning av artikel i lokaltidningen Mitt i Västerort, att Vällingbyskolan har fått 12 anmälningar från Skolverket sedan 1997. Förvaltningen redovisade att i 9 av ärenden ansåg Skolverket inte att det fanns grund för anmälan. I tre ärenden var kritiken befogad.

Parkplan

Sven-Göran Södergren informerade om att en parkplan ska tas fram under året, tillsammans med bland annat markkontoret, för att se var det finns behov av att rusta parker, lekplatser och insatser för det rörliga friluftslivet.

Förvaltningen återkommer i frågan.

Gruppbostäder

Lena Fax informerade att förvaltningen ordnar ett möte den 7 mars där brukare på våra gruppbostäder och anhöriga bjuds in. Politikerna är välkomna. Funktionshindersombudsmannen kommer att närvara. Mötet äger rum kl. 18.30 på Trappan.

§5 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträden

den 27 januari 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§6 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Ärendet utgår då inget protokoll finns att anmäla.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2005 för Hässelby-Vällingby

stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 februari 2006.

Dnr 102-045-2006.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen del I och II samt bok­slutet för år 2005, med nedanstående anförande, och överlämnar del I och bokslutet till kommunfullmäktige och revisorerna.

 2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade överskott om 7,2 mnkr till resultatfonden (bilaga 1 blankett 6 till tjänsteutlåtandet).

 3. Stadsdelsnämnden anför

Stadsdelsnämndens majoritetspartier, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, konstaterar återigen att personalen som arbetar i Hässelby-Vällingby har genomfört ett arbete med god kvalitet och på ett ansvarsfullt sätt klarat arbetet inom de ekonomiska ramar som nämnden blivit tilldelad av kommunfullmäktige. Vi uppskattar detta och ger personalen och förvaltnings­ledningen en stor eloge för arbetet.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet fick januari 2003 ärva den förra borgerliga majoritetens 36 miljoner minus. Omstruktureringar, föränd­ringar och omprioriteringar av olika slag blev därför starten av innevarande mandatperiod. Förutom detta så sviktade arbetsmarknaden med början 2002 och arbetslösheten ökade. Följden blev även att behovet av försörjningsstöd ökade. Den summa som nu nämnden 2005 överskrider i anslaget för försörj­ningsstödet motsvarar knappt ca 0,9 % av nämndens totala budget. Det är ett mycket litet överskridande i en så stor verksamhet som ändå bedrivs i stads­delen.

Många personer i stadsdelen, och särskilt unga, står utan arbete vilket är oro­ande. Insatser har gjorts och arbetsmarknadsinsatserna kommer att intensifieras ytterligare under året.

Åren 2003-2005 präglas i övrigt

-av bostadsbyggande,

-utökning av förskoleplatser, minskat antal barn i grupperna,

-fler träffpunkter för ungdomar,

-konstgräs på fotbollsplaner och Hässelby idrottshall byggs

-byggstart av Smedshagsskolan,

-dagverksamhet och friskvård för äldre,

-långt framskridna planer för ett centrum för äldre, Hässelgården.

-arbetet med stadsdelsförnyelse har engagerat många Hässelby-Vällingbybor i alla åldrar m.m.

I verksamhetsplanen för 2006 (beslut 13.dec. 2005) framgår vad majoriteten vill genomföra inom samtliga områden som stadsdelsnämnden ansvarar för.

En av de nya verksamheterna som stadsdelsnämnden ansvarar för är flykting­arnas mottagande. Vad detta innebär beskrivs i verksamhetsberättelsen. Det handlar sammanfattat om förskolor och skolor till barnen, svenskundervisning (SFI) för vuxna och arbetsmarknadsintroduktion.

Hässelby-Vällingby stadsdel har uppskattat antalet flyktingar till ca etthundra personer.

Allt pekar på att antalet flyktingar kommer att mångdubblas i stadsdelen varför vi redan nu ger förvaltningen i uppdrag att ordna beredskap för utökningen så att de nya Hässelby-Vällingbyborna får en bra start i vår stadsdel.

Reservation

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvalt­ning­ens förslag.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­visning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Därutöver anföra:

För Stockholmarna och för medborgarna i Hässelby-Vällingby har 2005 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så är arbetslösheten fortsatt hög i Stockholm. Kostnaderna för socialbi­drag skenar iväg och bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar. Vänstermajoriteten missköter Stockholm.

Socialbidragsberoendet ökar

Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2005. Det är alarmerande att antalet unga bidragstagare stadigt ökar i stadsdelen. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Behovet av att ställa ökade krav för att få människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör Skärholmsmodellen tillämpas fullt ut i stadsdelen. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa allvarliga problem. Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en nu arbetsmarknadspolitik och integra­tionspolitik och ett bättre företagar- och näringslivsklimat.

Omfattande felprioriteringar

Barngrupperna i förskolan är fortfarande för stora, satsningen på skolan har ute­blivit och biståndsbedömningen till äldreomsorgen blir hårdare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens po­litik under 2005, där den kommunala administrationen tillåtits växa på kärnverk­samheternas bekostnad.

Stora besparingar på stadens äldre

De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En alltmer restriktiv biståndsbedömning i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraf­tig försämring av kvaliteten och valfriheten. Att allt fler äldre hamnar i stadsdels­arrest är fullständigt oacceptabelt.

Grundskola och särskola

I vänstermajoritetens budget fick skolpengen ingen ökning alls år 2004 och 2005 i stadsdelen. År 2006 höjs skolpengen med 1,7%, vilket inte ens täcker pris- och löneökningar. Detta leder naturligtvis till besparingar.

Särskolan har utsatts för stora besparingar. Stadsdelen får nu en medelstilldelning som är 4-5 Mkr än vad Utbildningsnämnden tidigare betalat för särskoleverksam­heten. Även finansieringen av stadsdelens skolskjutsar är underfinansierade. Den finansiella påfrestningen av besparingarna påverkar särskoleverksamheten; t.ex. nekas barn och ungdomar att åka och bada, och bärs också av den ordinarie verk­samheten i berörda grundskolor och av barn-, ungdoms- och skolavdelningen.

Fortsatt stora grupper i förskolan

Trots vallöftet om minskade barngrupper har mycket lite hänt när det gäller barn­gruppernas storlek i förskolan.

Ökad otrygghet, klotter och skräp

Majoritetens låga prioritering av människors yttre miljö i stadsdelen får allt mer synliga följder. Bristen på klottersanering gör att klottret hela tiden ökar och bi­drar till förslumning och otrygghet. Bristande sophantering och städning av par­ker, gator och torg minskar trivseln och ökar de sanitära problemen. Om vår stadsdel ska bli snygg och trygg krävs helt andra prioriteringar.

Det behövs en ny politisk ledning

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen. Skenande socialbidrag i kombination med besparingar på kärnverksamheten visar att vänstermajoriteten missköter sin uppgift.”

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi tackar förvaltningen för det gångna årets berättelse, och konstaterar att medarbetarna inom förvaltningen hängivet och professionellt bidragit till verk­samhetens bästa.

Vi blir dock oerhört bekymrade när vi ser vart den politiska ledningen i stads­huset och stadsdelsnämnden för oss.

Stockholmsregionen har under de senaste åren förlorat 25 000 jobb i privat sek­tor, samtidigt som arbetet med att halvera socialbidragsberoendet fullständigt ha­vererat. S-regimen i Stadshuset verkar ha gett upp; nu har man till och med satt fram målet från 2006 till 2007.

Det krävs krafttag för att vända kurvorna och få fler i arbete. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Antalet välvilliga men misslyckade projekt för in­tegration, jämställdhet och ungdomar bara stiger. Aldrig har väl så många männi­skor ställts utanför den ordinarie arbetsmarknaden; om det sedan heter arbetslös, praktik, ams-kurs, förtidspension, arbetsmarknadsåtgärd, friår, plusjobb, akade­mikerpraktik, sjukbidrag, eller vad man nu döper det till. Allt man vill ha är ett vanligt jobb med en lön man kan försörja sig på! Men på ett ställe har socialde­mokratin lyckats ordna jobb; byråkraterna på Stadsledningskontoret har under denna mandatperiod ökat från 328 till 557 tjänstemän! Men på vilket sätt gynnar alla dessa pärmbärare tillväxten?

För de svagaste grupperna; de hemlösa, i missbruk och prostitution har situatio­nen istället förvärrats. Människor är rädda för att åka tunnelbana eller promenera i sin egen stad på kvällen. Barnomsorgsgarantin har inte uppfyllts samtidigt som barngrupperna inte minskats så som utlovats. Vart är vi på väg?

Läser man stadsdelsnämndernas bokslut lite slarvigt ser det dock ut som om ma­joritetens skött ekonomin ganska hyggligt. Så vad bråkar vi om?

Jo, vi undrar bara lite stillsamt hur det hade gått om vi borgerliga inte hade sålt Birka Energi förra mandatperioden? Nu kunde vi betala tillbaka lån så att staden minskat sina årliga räntekostnader med ca 500 miljoner kronor. Och majoriteten har dessutom använt ca 4 miljarder (alltså fyra tusen miljoner kronor!) till den vanliga driften. Man har kallat dem Kompetensfond, Miljömiljard och allmänt slösat bort dem.

Dessa pengar var egentligen tänkta att bekosta nödvändiga investeringar i infra­strukturen. Nu har stadens alla förvaltningar vant sig vid en härligt stor kostym, sydd av tillfälliga pengar. Vad händer nu?

Med alla nya dyra lokaler, med alla nyanställda tjänstemän, med alla nya spännande projekt? Med all verksamhet som vi inte alls kommer att ha råd med? Man fasar för nästa års bokslut! Nej, så här vill vi inte ha det!

Stockholm måste prioritera en företagsvänlig och tillväxtorienterad politik. Det är bara med fler riktiga jobb och fler företag som tillväxt och välstånd ökar. Mindre pålagor, krångliga regler, bort med biltullar och hinder för friskolor och privata dagis! Vi vill underlätta för företagande och nyskapande, låta fler offentliga verk­samheter få drivas av entreprenörer och minska all klåfingrig detaljreglering. Människor kan och bör få bestämma själv över sina egna liv, få ta sitt ansvar för sin egen försörjning så långt möjligt, få välja det som känns rätt för sina barn och sin ålderdom. Staten och staden ska stå för trygghet, infrastruktur och vara den smidiga oljan i vårt gemensamma samhällsmaskineri. Men inte vara våra föräld­rar!

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt att vi behöver en ny politisk ledning i staden.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi vill tacka vår förvaltningen för den redovisade verksamhetsberättelsen. Inom givna ramar och under oket av den nuvarande politiska majoriteten i stadsdels­nämnde konstaterar vi att medarbetarna i förvaltningen hängivet gör sitt bästa.

Vi kan dock konstatera många brister i den kommunala servicen för Stockholms invånare. De senaste tre årens politiska styre har drabbat stadens svagaste grupper hårdast.

För oss visar det presenterade ärendet att det behövs en ny politisk ledning i staden. Vi kristdemokrater är tillsammans med moderaterna och folkpartiet redo att ta över!”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till (s+v+mp):s tilläggsför­slag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ordna beredskap för ökat flyktingmottagande i stadsdelen och återkomma till stadsdelsnämnden med information om detta.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§8 Redovisning av stadsdelsförnyelse verksamhetsåret 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 031-046-2006.

Sammanfattning

Förvaltningen har i verksamhetsberättelsen redovisat de demokrati- och förnyelsear­beten som skett i samverkan med medborgarna d.v.s. de insatser som genomförts under verksamhetsåret 2005 inom stadsdelsförnyelse.

______________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av stadsdelsförnyelse och dess insatser verksamhetsåret 2005.

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”De verksamheter som startat tack vare stadsdelsförnyelsemedel är säkert på många sätt trevliga och nyttiga för stadsdelen. Men om medborgarna skulle prio­ritera skulle många troligen föredra att man först såg till att alla som behöver en god äldreomsorg får det, att alla barn som behöver barnomsorg erbjuds en plats med hög kvalitet, att alla elever som går ut grundskolan kan läsa och skriva samt att invånarna känner sig trygga ute på gator och torg.

Problemet med alla dessa satsningar (stadsdelsförnyelse, ytterstadssatsning, kom­petensfond, storstadssatsning och allt vad de heter) är att de tar pengar och kraft från alla våra viktiga kärnverksamheter – de som ju är kommunens egentliga uppdrag.

Vi vill att skattepengarna ska gå kortaste vägen från den egna plånboken till daghemmet, skolan, äldreomsorgen eller liknande. Då gör pengarna bäst nytta och vi tappar inte så mycket på vägen.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tyd­liga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken up­penbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Den långsiktiga integrationen är bl.a. genom jobb och bra sko­lor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter är också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt. Folkpartiet liberalerna anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.”

§9 ILS-rapport februari 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 februari 2006.

Dnr 102-047-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka i Hässelby-Vällingby. Antalet hushåll med socialbidrag ökar och den genomsnittliga bidragstiden ligger på en högre nivå än för staden som helhet. Det är alarmerande att ungdomsarbetslös­heten är så hög och fortsätter att öka. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa allvarliga problem. Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbi­drag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och ett bättre företagar- och näringslivsklimat. Vi tror inte att socialdemokraternas Plus­jobb skapar fler jobb och löser den höga arbetslösheten.

Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Likställigheten och valfriheten för människor måste säkerställas. Idag nekas t.ex. äldre boenden i andra stadsdelar och människor inom socialpsykiatrin nekas dag­lig verksamhet i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl (stadsdelsarrest). Det visar sig också att människor får olika mycket hjälp, service och omsorg genom hemtjänsten beroende på i vilken stadsdel de bor. Detta bryter mot likställighets­principen i kommunallagen.

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet. Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl be­hövs.

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldre­boenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Vi anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av besparingsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över. Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare biståndsbedömning p.g.a. be­sparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby förlorar resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Vänstermajoritetens beslut om stadsdelarnas övertagande av ansvaret för särsko­lan, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, skolskjutsar m.m. har varit förenat med mycket oklarheter. Våra farhågor har också besannats att det nya schabloni­serade resursfördelningssystemet för särskolan, som beslutats av vänstermajori­teten, innebär ytterligare besparingar. Stadsdelen får nu en medelstilldelning som är 4-5 Mkr lägre än vad Utbildningsnämnden tidigare betalat för särskoleverk­samheten, vilket naturligtvis innebär nya besparingar. Bl.a. nekas barn och ung­domar inom särskoleverksamheten att åka och simma. Även finansieringen av stadsdelens skolskjutsar är underfinansierat med det nya systemet.

Den finansi­ella påfrestningen av besparingarna påverkar särskoleverksamheten och bärs också av den ordinarie verksamheten i berörda grundskolor och av barn-,ung­doms- och skolavdelningen.

Vi är kritiska till vänstermajoritetens Stadsdelsförnyelseprojekt. En meningsfull sats­ning i Stockholms ytterstadsdelar kräver tydliga riktlinjer och fokus på några grund­läggande områden. Annars är risken uppenbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Folkpartiet anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverk­samheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grund­läggande service. Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsumentrådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kostnader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prio­riteras framför satsningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshindrade.

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

§10 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 031-048-2006.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår godkännande av byggnation av nytt djurhus samt framdragande av vatten och avlopp i parkleken Gulsippan, Backlura. Byggnationen som ger större ytor för kaniner och fåglar och förbättrade hygienutrymmen för personal och besökare har påskyndats då Länsstyrelsen efter inspektion gjort flera påpekanden utifrån EU direktiv.

Detta innebär att om inte åtgärder vidtas omgående, kommer verksamheten med visningsdjur ej få fortsatt tillstånd.

Beräknad totalkostnad 1 300 tkr.

Kostnad för Stadsdelsförnyelse, 500 tkr.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner projektet i form av byggnation av nytt djurhus i parkleken Gulsippan, Backlura.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­visning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

 2. Därutöver anföra

En meningsfull satsning för människor i Stockholms ytterstadsdelar kräver tyd­liga riktlinjer och fokus på några grundläggande områden. Annars är risken up­penbar att de anslagna medlen sprids på en mängd projekt, som läggs ned när pengarna tar slut. Den långsiktiga integrationen är bl.a. genom jobb och bra sko­lor. Möjligheten att i ytterstaden ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter var också ett viktigt steg till ökad integration, vilket vänstermajoriteten stoppat. Vi är kritiska till en ytterstadssatsning genom projekt. Folkpartiet liberalerna anser att en kraftfull satsning måste ingå i den långsiktiga ordinarie verksamheten.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp), ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordfö­rande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+m+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§11 Kvalitetsgarantier 2006- för verksamheterna inom avdelningen Individ och famil­jeomsorg – Arbete och bistånd, barn och ungdom.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 februari 2006.

Dnr 045-050-2006.

Sammanfattning

I enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden har av­delningen arbetat fram kvalitetsgarantier för respektive verksamhetsområde. Garan­tierna är formulerade som ett antal åtaganden som avdelningen tar på sig gentemot brukaren/medborgaren. Det gäller exempelvis tillgänglighet, bemötande, delaktig­het och påverkansmöjligheter. Allt inom ramen för gällande lagstiftning och fast­ställd budget.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier 2006 för avdelningen Individ och familjeomsorg – Arbete och bistånd, barn och ungdom.

§12 Studieresa till Gambia 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 januari 2006.

Dnr 405-059-2006.

Sammanfattning

Smedshagsskolan har sedan 2001 haft kontakt och utbyte med Sukuta Primary School i Banjul i Gambia. De har gemensamt startat ett utvecklingsarbete, där Smedshagsskolans elever får nära insyn i förhållanden i en annan del av världen, så att eleverna kan nå läroplanens mål rörande internationella relationer, samtidigt som de kunnat stödja skolan i Gambia.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Smedshagsskolans studieresa till Gambia våren 2006.

§13 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006, Loviselundsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 24 januari 2006.

Dnr 042-051-2006.

Sammanfattning

Loviselundsskolan är en grundskola för skolåren 1-6, med förskoleklass och skolbarnsomsorg. På skolan finns även särskoleklasser och förberedelseklasser.

Totalt undervisas 330 elever i skolan.

Skolan har utöver den ordinarie grundskolan, särskilda undervisningsgrupper med undervisning för elever som är i behov av långsam läs- och skrivinlärning, samt för elever med ett annat modersmål än svenska.

Medarbetarna har ett stort engagemang och är delaktiga i arbetet med att skapa trygghet och trivsel för eleverna, vilket man ser som en grundföresättning för god inlärning. Skolans profil är; Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att få ta ansvar, lyckas i sitt arbete, öka sina kunskaper och känna trygghet och arbetsglädje. Nu önskar Loviselundsskolan delta i tävlingen om Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse. Deltagandet skall i enlighet med Kvalitetsutmärkelsen rikt­linjer nomineras av nämnd.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Loviselundsskolan till Stockholms stads kvalitets­utmärkelse 2006.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 – Containerråttans dagliga verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 januari 2006.

Dnr 044-052-2006.

Sammanfattning

Containerråttans dagliga verksamhet riktar sig till vuxna utvecklingsstörda perso­ner som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Containerråttan är en integre­rad och naturlig del av den sociala närmiljön. Man bedriver en affärsverksamhet för begagnade saker och egen tillverkning samt en caféverksamhet i angränsande lokal. Verksamheten präglas av ett tydligt ledarskap och personal med stor kom­petens och engagemang, tydliga rutiner som är väl förankrade hos medarbetarna. Under de senaste två åren har Containerråttans bokslut visat på en budget i ba­lans, detsamma gäller prognosen för 2006.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Containerråttans dagliga verksamhet till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2006.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§15 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 – Vändpunktens dagliga verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 januari 2006.

Dnr 044-053-2006.

Sammanfattning

Vändpunkten är en daglig verksamhet som vänder sig till personer som drabbats av hjärnskada i vuxen ålder. 10 personer går f.n. på Vändpunkten, en eller flera dagar i veckan, hel- eller halvdagar. Verksamhetens inriktning är att ge de perso­ner som kommer till Vändpunkten en stimulerande sysselsättning utanför hem­met. Deltagarna får en individuellt anpassad verksamhet utifrån varje persons egna behov och förutsättningar. På Vändpunkten anser man att människor mår bra av aktivering, behöver rutiner i sin vardag och mår bra av social gemenskap. Verksamheten präglas av stor kompetens och engagerade medarbetare. Man ar­betar strukturerat utifrån tydliga rutiner, individuella mål för varje brukare som följs upp och utvärderas regelbundet. Under de senaste två åren har Vändpunkten visat på en budget i balans, detsamma gäller prognosen för 2006.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Vändpunktens dagliga verksamhet till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2006.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§16 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006 – Smedshagens korttidshem

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 044-054-2006.

Sammanfattning

Smedshagens korttidshem erbjuder korttidsvistelse till vuxna personer med funk­tionsnedsättning som bor hemma hos föräldrar eller annan närstående och där be­hov av avlösning finns. Ca fem gäster tas emot samtidigt. Både gästerna och deras anhöriga ska känna trygghet såväl före som under och efter vistelsen på korttidshemmet. Verksamheten präglas av stor respekt för gästerna och deras an­hörigas önskemål och synpunkter. Medarbetarna har ett stort engagemang och är delaktighet i driften av verksamheten både då det gäller att ta tillvara den enskilde gästens möjligheter till en meningsfull och stimulerade vistelse på kort­tidshemmet och att driva verksamheten utifrån de givna ekonomiska förutsätt­ningarna. Under de senaste två åren har verksamhetens bokslut visat på en budget i balans detsamma gäller prognosen för år 2006.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Smedshagens korttidshem till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2006.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§17 Fortsatt sandåtervinning i Stockholm stad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 januari 2006.

Dnr 302-055-2006.

Sammanfattning

Att återvinna halkbekämpningssand innebär stora miljöfördelar då trans­porterna minskar liksom uttaget av naturgrus. Den insamlade sanden renas från tungmetaller och andra miljögifter. I Hässelby-Vällingby har mindre försök med sandåtervinning pågått under flera år och det senaste fullskale­försöket för hela Västerort år 2005 har finansierats från Miljömiljarden. Detta försök har gett mycket bra resultat och har uppnått en högre återvin­ningsgrad (76 procent) än förväntat. Under året har dock ett flertal oförut­sedda omständigheter medfört att medlen från Miljömiljarden inte räcker till för att driva försöksverksamheten under 2006, då projektet kan gå in i en expansiv fas och utöka sin verksamhet till andra stadsdelar. Därför hem­ställer nu Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd hos kommunstyrelsen om finansiering för fortsatta försök med sandåtervinning i Stockholm stad under 2006, med två miljoner kr, för att förfina en metod som kan medföra att Stockholm stad om ett par år kraftigt kan minska sin användning av naturgrus och reducera kostnaderna för inköp av naturgrus.

_____________________________

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om finansiering för
  fortsatt försök med sandåtervinning i Stockholm stad.

 2. Stadsdelsnämnden anför

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande och vill betona att det är angeläget att projektet efter flera lyckade år får fortsätta ut­vecklas.

Projektet ger långsiktigt besparande, det är en mycket god miljöåtgärd och det finns kapacitet att öka omfattningen till de västra delarna av staden samt delar av innerstaden.

Dessutom är det ett utmärkt exempel på hur utveckling i en stadsdel kan komma andra delar av staden till godo.

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd), och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens för­slag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§18 Vällingbyskolan – tillgänglighetsanpassning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 312-056-2006.

Sammanfattning

Vällingbyskolan är i behov av anpassningsåtgärder för att förbättra tillgänglig­he­ten för funktionshindrade. Skolan är med enstaka undantag inte anpassad ur till­gänglighetssynpunkt, då den består av ett stort antal separata ingångar till läro­sa­lar i olika plan. Stadens handikappolitiska program anger att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Det är därför angeläget att vidta de åtgärder som identifierats som nödvändiga i SISAB:s utredningsmaterial. Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att beställa en förslags­handling i syfte att kunna anpassa Vällingbyskolan efter dagens krav på tillgäng­lighet.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa förslagshandlingar på genomförandet av tillgänglighetsanpassning på Vällingby.

§19 Vinstaskolan – Ombyggnad kök och matsal

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 312-057-2006.

Sammanfattning

Vinstaskolans köks- och matsalsbyggnad är drabbad av arbetsmiljöproblem och fuktskador. Byggnaden är dessutom i behov av tillgänglighetsanpassning i syfte att uppfylla de krav som ställs på stadens byggnader. Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att beställa en förslagshandling på erforderliga om­byggnadsåtgärder för att kunna anpassa Vinstaskolan efter dagens krav på ar­betsmiljö och tillgänglighet.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa förslagshandlingar på genomförande av tillgänglighetsanpassning samt om- och tillbyggnad av kök och matsal på Vinstaskolan.

§20 Hässelbygårdsskolan – Ombyggnad kök och matsal, hus F

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 312-058-2006.

Sammanfattning

Köks- och matsalsbyggnaden på Hässelbygårdsskolan är i behov av upprustning så att dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö efterlevs. Förvaltningen har tidigare beställt förslagshandlingar på genomförandet av åtgärderna. Nämnden rekommenderas ge förvaltningen uppdraget att beställa ombyggnationen av SISAB i enlighet med redovisningen i tjänsteutlåtandet.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförande av till­gänglighetsanpassning samt om – och tillbyggnad av kök och matsal på Hässelbygårdsskolan.

§21 Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Sammanfattande bedömningar och slutsatser

Revisionsrapport dnr 420/153-2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 28 december 2005.

Dnr 400-691-2005.

Dnr 400-060-2006.

Sammanfattning

Revisorsgrupperna 1, 3 och 4 har sedan 2000 granskat skolornas arbete mot mobb­ning och annan kränkande behandling vid tretton grundskolor och tre gymnasie­skolor i Stockholm. Resultatet har tidigare redovisats i tre granskningsrapporter. Detta är den fjärde och sammanfattande rapporten; ”Skolornas arbete för att mot­verka mobbing och andra former av kränkande behandling” som överlämnats till utbildningsförvaltningen och stadsdelsnämnderna för yttrande. Revisorskontoret anser att utöver stadens Skolplan och Strategi för elevhälsa behövs en stadsövergri­pande policy med konkret vägledning för skolornas arbete mot alla former av krän­kande behandling samt riktlinjer för dokumentation och förvaring av handlingar i samband med sådana ärenden.

_________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar tillsammans med nedanstå­ende anförande förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revi­sionsrapporten.

2. Stadsdelsnämnden anför

Stadsdelsnämnden anser att kritiken som revisorerna framför i sin rapport är allvarlig och måste tas på allvar.

I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2006 (beslut 13.12 2005) står föl­jande:

”Skolan motverkar alla former av kränkande behandling.

Skolornas handlingsprogram ses över så att de överensstämmer med Skolverkets rekommendationer. I handlingsplanen ska inkluderas alla former av kränkande behandling.”

Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2006 som synes redan planerat en förbättring på området.

Nämnden instämmer i övrigt i förvaltningens synpunkter och förslag i tjänste­utlåtandet.

Reservation

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­visning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Hemställa till kommunstyrelsen ta fram ett förslag om en för staden gemen­sam policy mot mobbning och annan kränkande behandling.
 2. Därutöver anföra:

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom den nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den tidigare bor­gerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsöver­gripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behand­ling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forsknings­baserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exem­pel.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

Ärendets fortsatta behandling

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett förslag om ett gemensamt tilläggsför­slag och yrkade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till (s+v+mp):s tilläggsför­slag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i april återkomma med skriftlig redovisning av hur arbetet fortskrider på skolorna och vilka åtgärder som planeras för det fortsatta arbetet.

§22 Strategi för Agenda 21-arbete i Stockholms stad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 302-061-2006.

Sammanfattning

Ett helhetsgrepp behöver tas kring arbetet med hållbar utveckling i Stockholm. Hållbar utveckling enligt Agenda 21 består av tre ömsesidigt beroende dimensio­ner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Stadens arbete med Agenda 21 har idag till stor del fokus på miljöfrågor och är ofta kortsiktigt på grund av att fi­nansiering till stora delar baseras på tids­begränsade projektanslag. Enligt strate­gin för Agenda 21-arbetet föreslås stadens styrdokument och arbetsområden samordnas. Viktiga styrdokument för detta kommer att bli Vision Stockholm och en lokal policy för hållbar utveckling. Stadsdelsförvaltningen anser att det är bra att man nu försöker balansera och sammanjämka alla aspekter av en hållbar ut­veckling i en gemensam strategi.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

Att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på
re­missen samt anföra

att en god miljö är viktigt för alla som bor och verkar i vår stad. Kravet på en god miljö ska dock balanseras av de krav på utveckling en modern stad ställer så att utvecklingen blir hållbar ur alla aspekter.

Det kanske inte är vettigast att använda medel till en organisation av Agenda 21-tjänstemän som dessutom arbetar rätt isolerat i sina respektive stadsdelar och för­valtningar. Ju mindre skattepengar vi lägger på administration, tjänstemän och andra kringkostnader desto mer kan vi använda för att hålla staden ren och fräsch, klottersanering samt att hålla råttorna borta från sopstationerna.”

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­visning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. Därutöver anföra följande:

Det är viktigt att ha ett miljöperspektiv i det arbete som bedrivs i staden. Detalje­rade regler och alltför långtgående hänsynstaganden får dock inte hindra att sta­den får växa och utvecklas, vilket tyvärr sker idag i alltför stor utsträckning. Folkpartiet ställer sig inte bakom den kostsamma satsning på Agenda 21-samord­nare som majoriteten gör i årets budget. Folkpartiet anser inte att Agenda 21-arbetet är ett effektivt sätt att ta itu med stadens miljöfrågor. Att göra som den socialistiska majoriteten och rycka bort 27 miljoner kronor från stadsmiljöverk­samhet till Agenda 21 känns helt främmande, när det finns akuta miljöproblem som måste lösas. Vi kan bland annat se hur nedskräpningen ökar och leder till snusk i parker och på gator och torg. Råttor och människor får slåss vid skräpsta­tionerna.

Pengarna behövs istället till att hålla staden ren och fräsch. Miljön i staden är på vissa ställen oacceptabel. Klotter, skräp och sopstationer som är rena sanitära olägenheter och drar till sig råttor, är ett tecken på en stad i förslumning.

Folkpartiet har därför istället satsat pengarna för Agenda 21-samordnarna på klottersanering och städning.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bi­fall till förvaltningens förslag.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§23 Omsorg om de funktionshindrade

Remiss från kommunstyrelsen av motion från Kristina Axén Olin (m) och Peter Lundén Welden (m)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 520-062-2006.

Sammanfattning

Genom motion (dnr 326- 4495-2005) till Stockholms fullmäktige hemställer Kristina Axén Olin (m) och Peter Lundén Welden (m) i frågor om kundvalssy­stem, gemensam nämnd, utbyggnation av gruppbostäder, huvudmannaskap och finansiering för LSS.

Förvaltningen anser att det är bra att staden tar fram en tidtabell för utbyggnatio­nen av gruppbostäder och att handikapp- och anhörigföreningar bjuds in att ta del av planeringen. Det är också viktigt att staten tar sitt finansieringsansvar för LSS. Förvaltningen anser sig inte kunna lämna några synpunkter på övrigt i den remit­terade motionen eftersom den enligt förvaltningen utgör politiska frågeställ­ningar.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnar i övrigt motionen utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden rekommenderar att motionen avseende omsorgen om de funktionshindrade bifalles

samt att därutöver anföra:

Stadens omsorg om funktionshindrade ska hålla hög kvalitet. Arbetet ska präglas av tydlighet och öppenhet, där klagomålshantering, individualisering, kompe­tensutveckling och inflytande är ledord.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller de funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälp­medel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå föränd­ring.”

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. I huvudsak bifalla motionen

 2. Därutöver anföra

Mycket kan förbättras inom handikappomsorgen i Stockholm. Tillgängligheten, valfriheten och byggande av fler gruppbostäder är exempel på områden där arbe­tet måste intensifieras. Många funktionshindrade upplever idag en ”stadsdelsar­rest” som hindrar dem från att delta i t.ex. dagverksamheter i andra stadsdelar. I stadsdelen nekas idag människor att delta i verksamheten på Västerorts Aktivitetscenter som ligger i en närliggande stadsdel.

Folkpartiet liberalerna anser att ett pengsystem ska införas för att öka valfriheten för funktionshindrade, men att ansvaret för omsorgen om de funktionshindrade fortsatt skall ligga i de lokala nämnderna.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+kd):s förslag.

§24 Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshind­rade – svar på remiss från Kommunstyrelsen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 520-063-2006.

Sammanfattning

Den 1 juli 2005 infördes nya dokumentationsbestämmelser i Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Den ger alla som arbetar med att utföra vård och omsorg inom omsorg om personer med funktionsnedsättning skyldighet att dokumentera insatsernas utförande.

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat men vill lyfta fram följande:

- Att ”alla handlingar ska förvaras säkert” behöver tydliggöras.

- En genomförandeplan ska delges ansvarig biståndshandläggare inom 15 dagar, efter det att beställningen inkommit till den verksamhet som ska utföra insatsen. 15 dagar förefaller kort tid, speciellt för insatser som kontaktperson, korttidsfa­milj, avlösare, ledsagare och personlig assistent.

- Att ha gemensam begreppsförklaring är bra för att slippa begreppsförvirring.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

§25 Delredovisning av uppdrag till affärsverket för Svenska Kraftnät att utreda ut­formningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 januari 2006.

Dnr 300-720-2005

Dnr 300-064-2006

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

§26 De apatiska barnens situation

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 januari 2006.

Dnr 510-688-2005

Dnr 510-065-2006

Sammanfattning

Från 2004 och fram till januari 2006 har fem barn med uppgivenhetssyn­drom bott i Hässelby-Vällingby. Utredningar inleddes i samtliga fall och beslut fattades om insatser. Det har inte funnits skäl att misstänka att något av dessa barn blivit utsatta för misshandel eller andra övergrepp och ingen av dem finns heller med bland de som Migrationsverket misstänker har blivit utsatta.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Flyktingbarn som drabbas av apati är en tragisk konsekvens av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera in­satser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer.

I det fram­tida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.”

Särskilt uttalande

Ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Skrivelsen från folkpartiet är ett politiskt lågvattenmärke.

I sin skrivelse till kommunstyrelsen insinuerar folkpartiet att polisanmälningarna som Migrationsverket (MTG) har gjort är en bricka i den socialdemokratiska regeringens spel för att misstänkliggöra och slutligen avvisa familjer med apatiska barn.

Låt oss först slå fast att det är Migrationsverket som gjort polisanmälningarna. Verket är en självständig myndighet och har som alla myndigheter en skyldighet att agera om de har information som tyder på att barn far illa.

Flyktingfamiljer med barn har redan en utsatt situation utan att folkpartiet använder den som brickor i ett dunkelt politiskt syfte på flyktingområdet. Även tidigare har folkpartiet – på riksplanet – kommit med politiska utspel som ej gynnat varken flyktingarna eller flyktingpolitiken.

Det nu aktuella politiska folkpartiutspelet är ett lågvattenmärke och speciellt allvarligt eftersom det är undertecknat av en person som skall leda Stockholm vid en eventuell borgerlig valseger i hösten val.

Enligt vår uppfattning innebär socialtjänstlagen (SoL) en skyldighet för socialtjänsten att omedelbart inleda en utredning när man får uppgifter om att ett barn med uppgivenhetssyndrom bor i stadsdelen. Så har också skett inom socialtjänsten vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Utredningar har inletts i samtliga fall och beslut har fattats om insatser. Vidare framgår att samtliga barn fått stöd från barnpsykiatrin och den somatiska vården. Socialtjänsten har alltså – såvitt kan bedömas – skött sina åläggande på ett förtjänstfullt sätt och i samverkan med hälso- och sjukvården.

Ett utredningsuppdrag – enligt folkpartiets förslag – fyller ingen funktion, utom möjligen politiskt för folkpartiet. Lagen är tydlig och socialtjänsten tar sitt ansvar, vilket folkpartiet ej tycks tro. En pågående polisutredning sätter ej heller socialtjänstens utredningsansvar enligt socialtjänsten ur spel. Socialtjänsten ska oavsett eventuella pågående polisutredningar ta sitt ansvar. Dock kan en polisutredning bli en del i ett utredningsmaterial.

Sammanfattningsvis får vi framhålla att folkpartiets förslag skall lämnas utan åtgärd.”

§27 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby

stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-066-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 14 februari 2006.

Dnr 010-067-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Slutrapport för projektet ”Introduktion av MAPS och integrering av ASI och MAPS data från vuxna missbrukare med data från psykiatrisk, psykologisk och somatisk faktainsamling”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 24 januari 2006.

Dnr 510-078-2006.

Sammanfattning

Projektet ”Introduktion av MAPS och integrering av ASI och MAPS data från vuxna missbrukare med data från psykiatrisk, psykologisk och somatisk faktain­samling” är ett pilotprojekt som pågått under tiden oktober 2003 till oktober 2005. Länsstyrelsen beviljade medel till projektet under förutsättning att det till minst hälften finansierades av stadsdelförvaltningen. Projektets målsättning var att införa MAPS- metoden som komplement till ASI i det löpande klientbaserade utredningsarbetet och att skapa en detaljerad databas för den integrerade vården av de vuxna missbrukarna. Målgruppen var 50 vuxna klienter av båda kön, köns­fördelning 50/50. Under projekttiden har samtliga socialsekreterare utbildats i metoden och på Vuxenenheten finns möjlighet till fortsatt utbildning och hand­ledning i metoden genom internutbildare på enheten. MAPS används nu som en metod i utredningsskedet med Vuxenenhetens klienter även utanför projektet samt för klienter som ska bedömas för avdelningens behandlingsprogram. Grunden för en databas för ASI och MAPS finns på Vuxenenheten. Denna kan användas till framtida utvärderingar och metodutveckling.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§30 Biblioteksråd – Inrättande och val till rådet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 februari 2006.

Dnr 010-079-2006.

Sammanfattning

Stockholms fullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 5 december 2005 , § 26, att Biblioteksråd inrättas från och med den 1 januari 2006 i samtliga stadsdelsnämnder.

Rådet är ett till nämnden rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att främja samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek.

Biblioteksrådet skall bestå av tre ledamöter, varav en ordförande och samman­kallande i rådet. Respektive stadsdelsnämnd utser ledamöterna för ett år i taget (motsvarande mandatperiod som gäller för stadsdelsnämnden).

_____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för klargörande om rådets medlem­mar måste bestå av ledamöter eller ersättare från Stadsdelsnämnden.

§31 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jäm­ställdhet och mångfald

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 februari 2006.

Dnr 030-080-2006.

Sammanfattning

I Stockholms stadsbudget 2006 avsätts sju miljoner kronor i central medelsreserv för insatser för ökat valdeltagande och utvecklad deltagardemokrati samt för ar­betet med jämställdhets-, minoritets- och mångfaldsfrågor. Av dessa medel är 2,1 mnkr reserverade för informationsinsatser kring de nationella minoriteterna. Resterande 4,9 mnkr ska fördelas till valdeltagandeinsatser och deltagardemo­kratiinsatser samt till insatser för ökad jämställdhet och mångfald.

Stadsdelsnämner och facknämnder har inbjudits att ansöka om medel för detta.

En nämnd kan ansöka om medel till flera olika insatser. Endast stadsdelsnämnder kan söka medel för valdeltagandeinsatser och deltagar- demokratiinsatser.

Ansökningarna ska behandlas i nämnd och vara hos Stadsledningskontoret senast den 1 mars. Ansökningarna handläggs av Stadsledningskontoret, Välfärd och utbildningsavdelningen, utbildning och arbetsmarknadsenheten. Beslut om för­delningen av medlen fattas av kommunstyrelsen.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel till insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald i enlighet med vad som redovisas i bilagd ansökan till detta tjänsteutlå­tande.


Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Staden vill avsätta 4.9 miljoner kronor för att öka valdeltagandet, deltagardemo­kratin jämställdheten och mångfalden.

Det är väl trevligt, men fungerar det verkligen? Om man vill öka valdeltagande kanske man behöver förtydliga de politiska skiljelinjerna. Kanske trycka upp material på olika språk?

Vi ifrågasätter verkligen att använda stadsdelens medarbetare som valinformatö­rer? Hur bekvämt känns det för personalen att agera neutrala informatörer? Är och ska de vara neutrala i sin egna politiska uppfattning? Dessutom är ju männi­skor ibland i beroendeställning visavi personal.

Bäst ”deltagardemokrati” får man genom valfrihet. Och jämställdhet kan man nog inte köpa. Man måste handla! När de borgerliga partierna styrde förra perio­den anställde staden 20 förvaltnings- och bolagschefer; 9 kvinnor och 11 män. Den rödgröna nuvarande majoriteten har anställt 16 chefer, 3 kvinnor och 13 män.

Och mångfalden ska man väl bejaka, men varför ska den studeras med 50 000 kr för socialantropologiska studier?

4.9 miljoner skulle man kunna få många vårdbiträden för eller jättegod skolmat eller ……..”

§32 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2006. Friskvårdscent­rum vid Hässelby Gårds äldreboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 7 mars 2006.

Dnr 043-095-2006.

Sammanfattning

Friskvårdscentrum är ett aktivitetscentrum och en mötesplats för stadsdelens äldre. Verksamheten ska främja ett fysiskt och socialt aktivt liv för målgruppen, och styras av målgruppens önskemål och behov. Personalen arbetar med stort engagemang och i nära samverkan med representanter från olika organisationer och äldregrupper inom stadsdelsområdet. Verksamheten har under den tid den funnits utvecklats till ett populärt inslag i Hässelby-Vällingbys äldreomsorgsverksamhet. Friskvårdscent­rum fick 2005 ett hedersomnämnande i samband med tävlingen om Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse. Man önskar tävla även 2006 vilket förvaltningen ser mycket positivt på.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Friskvårdscentrum vid Hässelby Gårds äldrebo­ende till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2006.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§33 Ändring av sammanträde

Beslöts att tidigarelägga sammanträdet den 30 maj 2006 till den 23 maj 2006.

§34 Socialbidragsberoendet och ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka i Häs­selby-Vällingby

Anmäldes skrivelse från Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) med följande lydelse:

”Sedan december 2003 har antalet socialbidragstagare stadigt ökat i stadsdelen.

Det är alarmerande att antalet unga bidragstagare är så hög och fortsätter att öka. Antalet hushåll med socialbidrag ökar och den genomsnittliga bidragstiden ligger på en högre nivå än för staden som helhet.

Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa allvarliga problem. Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en ny arbetsmark­nadspolitik och integrationspolitik och ett bättre företagar- och näringslivsklimat.

Hässelby-Vällingby är en av de stadsdelar med störst underskott gällande social­bidrag.

Skärholmen, som också är en ytterstadsförort, har genom att införa ”Skärholmsmodellen” arbetat framgångsrikt och har idag ett överskott gällande socialbidrag i stadsdelen.

Med anledning av ovanstående uppdrar vi till förvaltningen:

Att snarast återkomma till nämnden med en redovisning av de ökande socialbidragen i stadsdelen.

Att nämnden får en dragning av ”Skärholmsmodellen” eller får göra ett studiebesök till denna verksamhet.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.