Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-20

Sammanträde 2006-06-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hässelby Gårds äldreboende, Aulan nb, Ormängsgatan 10, Hässelby

Extrasammanträde

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande Berit Kruse (s)

Vice ordförande ------

Ledamöter
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Bengt Roxne (s)
Örjan Sjögren (s)
Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)
Birgitta Wosse (mp)
Birgitta Wahlman (m)
Bo Arkelsten (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare
Seyfi Dogan (s)
Margareta Åkerblom (m)
Bogdan Godymirski (m)

Ersättare
Janet Mackegård (s), Ingrid Carlsson (s), Peter Engberg (s), Fahri Ölcer (fp), Tomas Melin (mp) Ingela Gille Rausén (fp)

Anmält förhinder
Fredrik Wallén (kd) Eva Oivio (s) Michael Sjöstrand (m) Emma Lennartsson (s) Eva Aronsson (kd) Nils Elfvik (v) Svante Erlandsson (m)

I tjänsten närvarande
Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Lennart Keberg, Marja Niemi.

Personalföreträdare --------

Tid för justering 2006-06-29

Vid protokollet

Staffan Stavling

 

§1 Öppnande av sammanträdet.

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse ledamot Birgitta Wahlman att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 29 juni 2006.

§4 Yttrande till Länsstyrelsen över tillsynsbeslut avseende Hässelby Gårds äldreboende, enheterna C1 och C2

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 juni 2006.

Dnr 022-338-2006.

Sammanfattning

Länsstyrelsen genomförde i april 2006 en oanmäld tillsyn av enheterna C1 och C2 vid Hässelby Gårds äldreboende. Vid tidigare tillsyn 2004 framförde Länsstyrelsen kritik mot att personer med dement beteende bor inom samma enheter som personer som inte har detta handikapp. Vidare hade man framfört kritik mot att det var ojämn kvalitet på personalens bemötande, utbildning och kunskaper i svenska. Allvarliga klagomål hade också riktats mot kosten och möjligheterna till en meningsfull vardag. Vid tillsynen i april 2006 konstaterade att problem kvarstod och de förändringar som genomförts inte varit tillräckliga. I anslutning till den omedelbara återkopplingen intensifierades förbättringsarbetet inom de områden som Länsstyrelsen lyft fram. Den handlingsplan som redovisas i ärendet ska ligga till grund för ett förändringsarbete, som även kvalitetssäkras över tid. Förutsättningarna för att omstrukturera ålderdomsverksamheten ska utredas skyndsamt och presenteras för nämnden för ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till omstrukturering och ombyggnation av ålderdomsverksamheten med anledning av Länsstyrelsens påpekanden.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till augustinämnden och redovisa förändringar/uppdateringar i den föreslagna handlingsplanen samt hålla boende och anhöriga informerade om de löpande förändringarna.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av ledningsorganisationen på de berörda enheterna enligt nedan.

4. Stadsdelsnämnden godkänna i övrigt förvaltningens utlåtande som svar på Länsstyrelsens tillsyn av enheterna C 1 och C 2 på Hässelby Gårds äldreboende.

5. Stadsdelsnämnden anför

Länsstyrelsen riktar i sin tillsynsrapport allvarlig kritik mot stadsdelsnämnden för brister på enheterna C 1 och C 2 i Hässelby Gårds äldreboende.

Kritiken gäller blandningen av demenssjuka och icke demenssjuka boende.

Kritiken gäller även brister när det gäller bemötande, trygghet och säkerhet, social stimulans och miljö.

Förvaltningen har sedan april 2006, vilket är bra, genomfört och påbörjat vissa förändringar vilket återges i bilagorna.

Nämnden ser allvarligt på kritiken och ger förvaltningen i uppdrag att med hög prioritet fortsätta arbetet med att förbättra verksamheten för de boende på enheterna.

Enheterna har idag 21 respektive 22 boende.

Det är stora enheter och där bor blandade målgrupper. Nämnden instämmer i Länsstyrelsens tillsynsrapport att verksamheterna måste delas upp så att de demenssjuka får sitt eget boende i mindre grupper.

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag att bygga om enheterna, diskutera med de boende och deras anhöriga om eventuell flytt och byte av lägenheter. Förvaltningen får i uppdrag att med det snaraste ta kontakt med hyresvärden angående behovet av lokalförändringarna.

I avvaktan på denna förändring måste erbjudandet av boende för dementa upphöra till enheterna.

Det skrivs i tjänsteutlåtandet om kartläggning av boende med demenssjukdomar Om förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande med kartläggning menar demensutredning av de boende måste den genomföras av landstinget och där adekvat personal.

Vid besök vid äldreboendet av två av nämndens ledamöter framkom tydligt att maten är under all kritik, den har ofta hunnit bli kall innan den serveras. Matsalen och vardagsrummen måste inredas så att en trevlig och stimulerande miljö skapas. Måltiderna är för många äldre den stund på dagen som man ser fram emot.

De boende framförde starkt missnöje med maten och miljön.

Flera betonar att man inte förstår varandra och personalens svenskkunskaper är viktiga. Det måste vid anställningstillfället klargöras att den tilltänkta personalen kan tala, förstå och skriva svenska. Den som jobbar inom vården måste, förutom vardagssvenska, kunna sådan svenska så att inga missförstånd uppstår i vården och omsorgen om den enskilde.

Nämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att fortsätta förbättringsarbetet med anledning av den kritik som framkommit och till nämnden redovisa senast i september 2006 hur långt arbetet framskridit.

Nämnden hänvisar också till förvaltningsuppdraget (beslut 2006-05-23 ärende 11)

”Vem ser till att åtgärder vidtas och att rapportering sker till nämnden?
Det är oklart i organisationen.

Nämnden är ytterst ansvarig för att äldreomsorgen bedrivs med kvalitet. Uppföljning och utvärdering är bl.a. de instrument som nämnden behöver
för att kunna bedöma detta.

Stadsdelsnämnden ger av ovanstående skäl förvaltningen i uppdrag att ta
fram en plan för

- hur uppföljningsarbetet ska ske

- vem som gör vad i organisationen

- vem som ansvarar för att åtgärder vidtas då behov uppstår etc.

samt redovisa äldreomsorgens förvaltningsorganisation, personalstat och linjeorganisation

Nämnden ger nu förvaltningen i uppdrag som tillägg till ovanstående uppdrag med anledning av den kritik som framförts av Länsstyrelsen att se över chefernas arbetssätt, eventuellt inrätta föreståndare/gruppledare och organisera dessa i lämpligt stora arbetslag för att tillgodose de boendes behov av vård och omsorg på bästa sätt. Arbetsledare måste finnas tillgänglig även under natt- och helgpassen.

Reservation

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

  1. I huvudsak godkänna förvaltningens utlåtande som svar på Länsstyrelsens tillsyn.

  1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa ett förslag till omstrukturering av ålderdomshemsverksamheten med anledning av Länsstyrelsens påpekanden.

  1. Uppdra till stadsdelsförvaltningen att löpande redovisa uppföljningen av åtgärdsplanen vid Hässelby Gårds Äldreboende till nämnden tills alla brister är åtgärdade, samt hålla boende och anhöriga informerade.

  1. Snarast återkomma till nämnden och redovisa hur verksamheten kvalitetssäkras på Hässelby Gårds Äldreboende för att garantera att de äldre får den goda och säkra vård och omsorg de har rätt till.

  1. Uppdra till stadsdelsförvaltningen att konkret och snarast göra de förändringar av ledning, styrning, organisation och verksamhet som krävs för att säkerställa en god omvårdnad,

  1. Uppdra till stadsdelsförvaltningen att ge nämnden en samlad rapportering hur olika avvikelser fördelas inom stadsdelsnämnden och att arbetet inom äldreomsorgen organiseras sa att fel, brister och försummelser upptäcks direkt och snabbt kan åtgärdas.

  1. Säkerställa att bemanningen är tillräcklig (även kvällar, nätter och helger).

  1. Uppdra till stadsdelsförvaltningen att till annat beslutas månadsvis rapportera till stadsdelsnämnden om förändringsarbetet samt förhållandena inom såväl Hässelby Gårds äldreboende samt övrig äldreomsorg inom Hässelby-Vällingby.”

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande

”Det är med bestörtning, sorg och vrede man tar del av Länsstyrelsens synnerliga allvarliga kritik mot förhållandena på Hässelby Gårds äldreboende. Vad utsätter vi våra gamla för? Än allvarligare blir det när det visar sig att Länsstyrelsen redan år 2004 riktade kritik mot samma äldreboende – förhållandena sedan dess har alltså inte förbättrats, utan till och med förvärrats.

Av kritiken framgår att det är allvarliga missförhållanden inom de flesta områden; bemötande, trygghet, social stimulans och miljö. Man pekar på smutsiga, slitna lokaler med unken urinstinkande luft, i vissa fall oaptitlig mat och en embarmerlig måltidssituation, brister i dokumentation och organisation.

De största och allvarligaste bristerna handlar dock om personalen; som beskrivs som underdimensionerad och otillräckligt utbildad för att ge en god omvårdnad till personer med demenssjukdomar. Ca hälften (!!!) bemöter de äldre empatiskt, resten inte. En del beskrivs som direkt olämpliga eller till och med elak. Man spenderar tid vilandes i dagrummen eller tittandes på TV – när samtidigt de gamla lider av undersysselsättning och otrygghet. Man går ut och röker och lämnar över 20 vårdtagare helt ensamma och skyddslösa. Till och med har hänt att kvällspersonal gått hem innan nattpersonal har kommit!

Vad är det för äldreomsorg Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tillhandahåller för dessa våra skyddslösa äldre? Socialdemokrater, miljö- och vänsterpartister har makten i stadsdelsnämnd, kommunfullmäktige, landsting, riksdag och regering. De bär ansvaret och detta ansvar borde vila tungt!”

Särskilt uttalande

Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”De äldre på Hässelby Gårds Äldreboende måste säkerställas en god och säker vård och omsorg.

Länsstyrelsen riktar återigen allvarlig kritik mot brister på enheterna C1 och C2 på Hässelby Gårds äldreboende. Brister gäller blandningen av demenssjuka och icke demenssjuka boende, bemötande, trygghet och säkerhet, social stimulans, larm och larmrutiner, personalen har inte alltid tillräcklig kunskap i svenska språket, måltider, utevistelse, kompetens, dokumentation, information m.m.

Vidare framkommer att enheterna lämnas obemannade nattetid av och till. Kvällar och nätter är särskilt sårbara. Vårdtagarna har i stor utsträckning stora vårdbehov av mer eller mindre akut karaktär även under jourtid. Äldreomsorgen måste ha en bemanning (även kvällar, nätter och helger) som är tillräcklig för att säkerställa de äldre en god vård och omsorg.

Det är mycket allvarligt att tidigare påtalade brister inte är åtgärdade. Bristerna måste snarast rättas till, så att de äldre får den säkra vård och omsorg de har rätt till. Brister kvarstår, trots allvarlig kritik vid tidigare tillsyn. Uppföljningen och kvalitetssäkringen av verksamheten måste fungera kontinuerligt för att tidigt kunna upptäcka brister i vården och omsorgen. Vid brister i verksamheten ska åtgärdsprogram med tillhörande tidsplaner snarast upprättas för att direkt rätta till de brister som uppkommer. De äldre ska säkerställas en god och säker vård och omsorg.

Folkpartiet liberalerna vill ha en redovisning över hur verksamheten vid äldreboendet kvalitetssäkras. Rätt organisation, fungerande rutiner uppföljning och tillsyn måste finnas inom äldreomsorgen som gör att fel, brister och försummelser snabbt ska kunna upptäckas och åtgärdas. Tillräckliga åtgärder måste vidtas för att undanröja risken att brister upprepas.

Även Äldreinspektörerna har i senaste granskningen av äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby 2005 riktat stark kritik mot Ålderdomshemsboende C1 och C2 på Hässelby Gårds Äldreboende. Kritiken sammanfaller väl med Länsstyrelsens tillsynsbeslut.

Behovet av gruppboende för personer med demenssjukdom är omfattande. Därför placeras demensutredda äldre på ålderdomshem och sjukhem med inriktning på somatiska sjukdomar.

Personer med diagnosen demens ska inte vårdas på ålderdomshem och sjukhem. Vård och omsorg av dementa ställer andra krav på bemanning, kunskap och kompetens.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda yrkanden och reservationer gällande brister på Hässelby Gårds Äldreboende.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp)

lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt anmälde varsitt särskilt uttalande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§5 Utemiljön vid Hässelby Gårds äldreboende

Anmäldes skrivelse 20 juni 2006 från Berit Kruse m fl (s) med följande lydelse:

”Förtroenderådet på Hässelby Gårds äldreboende har vid tidigare tillfälle i samband med presentation av Hässelgårdens framtida verksamhet fört fram att trädgårdsmöblerna vid äldreboendets uteplats/trädgård inte är anpassade till äldre som behöver stöd för att både sätta sig och resa sig i stolen.

Det finns en stor risk för att trädgårdsstolarna, som är mycket vackra i sin utformning, inte fyller måttet för säkerhet för äldre och risk för fallskador föreligger därmed.

Hyresvärden Micasa lovade att åtgärda problemet tidigare under våren. Ingenting har hänt.

Den fina uteplatsen som för övrigt skulle vara något liknande ”Sinnenas trädgård” har inte färdigställts och ej heller skötts. Det är torrt, fullt med ogräs och vackra träkärl med belysning står tomma utan växter.

Förvaltningen måste med det snaraste och inför midsommarhelgen se till att iordningställa uteplatsen för de boendes trevnad.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.