Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-26

Sammanträde 2006-09-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

Bordlagda ärenden (utsänds ej på nytt)

5 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad. (inriktningsbeslut).

6 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen.

Återremitterat ärende

7 Fördelning av resurser för barn med behov av särskilt stöd. Redovisning av nämnduppdrag.

Dnr 404-401-2006

Ärendet utgår.

Protokoll från nämndens råd

8 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

9 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

10 ILS-rapport september 2006.

11 Tertialrapport 2/2006 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

12 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

13 Volontärbyrån.

14 Sjöberga Gård-Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen.

Remisser (remisserna tidigare utsända)

16 Stödcentrum för unga brottsoffer – verksamhetsrapport.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2506/2006.

Dnr 511-340-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2426/2006.

Dnr 510-341-2006

18 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 021-2627/2006.

Dnr 001-368-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

19 Inkomna handlingar.

Dnr 013-433-2006

Utsändes senare.

20 Uppdragslista.

Nya beslutsärenden (forts.)

21 Projektplan för Navigatorcentrum Nord.

22 Vällingbyskolan – Nybyggnad av kök och matsal.

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande Berit Kruse (s)

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter
Eva Oivio (s)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Bengt Roxne (s)
Örjan Sjögren (s)
Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)
Birgitta Wosse (mp)
Birgitta Wahlman (m)
Bo Arkelsten (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m)

Ersättare
Seyfi Dogan (s), Ingrid Carlsson (s), Peter Engberg (s), Emma Lennartsson (s), Nils Elfvik (v), Tomas Melin (mp), Margareta Åkerblom (m), Bogdan Godymirski (m), Fahri Ölcer (fp), Ingela Gille Rausén (fp), Eva Aronsson (kd)

Anmält förhinder
Michael Sjöstrand (m) Janet Mackegård (s).

I tjänsten närvarande
Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz, Lena Fax, Birgitta Härröd, Lennart Keberg, Per Lindegren, Eva Thångfeldt, Anders Ödmark, Mona Thorin.

Personalföreträdare --------

(öppna delen)

Tid för justering 2006-10-03

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

Ordförande gratulerade alliansen till valframgången och då i synnerhet moderaternas valresultat.

Den tillträdande majoriteten tackade ordföranden för gratulationen.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2006-10-03.

§4 Förvaltningschefens information

  • e-Center (e-TV)

Lennart Keberg och Mona Thorin informerade om det pågående arbetet inom
e-Center att genom TV erbjuda allmänheten i Hässelby och Vällingby tjänster och information på ”mottagarens egna villkor”. Ett projekt med 200 hushåll startar inom kort.

§5 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 augusti 2006.

Dnr 313-392-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 11

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av fler platser på gruppboenden för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2 i hela staden. Förvaltningen undersöker därför möjlig­heterna att komplettera redan befintliga gruppbostäder och har funnit att Nälsta gruppbostad i kv. Fästegåvan 16 på Solhagavägen 94 är lämplig att utöka med två lägenheter samt skapa möjligheter för erforderligt kontorsutrymme för perso­na­len. Nälsta gruppbostad är inriktad mot personer med måttlig till lindrig ut­veck­lingsstörning och är dimensionerad för fem brukare. Utökningen med två separata lägenheter med egen ingång skapar en boendeform för brukare som kla­rar sig mer själv än de som bor i gruppboendet. Förutsättningen är närheten till gruppboendet och det stöd personalen på gruppboendet kan ge. Förvaltningen anser att detta är ett lämpligt tillskott av boendeform för personer med denna lindriga grad av utvecklingsstörning och föreslår därför nämnden att tillstyrka projektet.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§6 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2006.

Dnr 530-394-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 13

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har genom fyra olika beslut under våren gett förvaltningen i uppdrag att på ett samlat sätt redovisa hur verksamheten inom äldreomsorgen styrs och följs upp. Nämnden önskar också få ett förslag om var ansvaret som verksamhetschef lämpligen bör ligga. Vidare vill nämnden få belyst hur chefska­pet kan utövas under kvällar, helger och nätter. Förvaltningen lämnar i detta ärende en redogörelse på de frågeställningar nämnden tagit upp i samband med de olika besluten.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§7 Fördelning av resurser för barn med behov av särskilt stöd

Redovisning av nämnduppdrag

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 28

Dnr 404-401-2006.

Ärendet utgår då det inte är färdigberett av förvaltningen.

§8 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 8 september 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde

den 18 september 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 ILS-rapport september 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 september 2006.

Dnr 102-428-2006.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om ekonomi och verksamhet i enlighet stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS). ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Progno­stiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Vid sammanträdet den 26 september 2006 föreläggs nämnden ärende med Terti­alrapport 2 för 2006. Tertialrapporten är nämndens redovisning till kommunsty­relsen och i den redovisas ekonomiskt läge och verksamhetsuppgifter utifrån de anvisningar som stadsledningskontoret utfärdat. Av det skälet innehåller förelig­gande ILS-rapport inte någon text avseende verksamheterna utan endast sedvan­lig ekonomibilaga.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§11 Tertialrapport 2 år 2006 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd jämte delårs­rapport per 31 augusti

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 september 2006.

Dnr 102-429-2006.

Sammanfattning

Tertialrapporterna (inkl delårsbokslut) är nämndens rapportering till kommunsty­relsen om verksamhet och ekonomi. Tjänsteutlåtandet utformas enligt stadsled­ningskontorets anvisningar och innehåller de uppgifter som efterfrågas. Uppgifter som bedöms vara av intresse för nämnden men som inte efterfrågas av kommun­styrelsen behandlas i månadsvisa ILS-rapporter till nämnden.

Under de senaste månaderna har konstaterats en kraftig och svårförutsedd ökning av behovet av bistånd inom äldreomsorg och omsorg om personer med funk­tionshinder. Åtgärder vidtas i form av skärpt ekonomistyrning men mer genom­gripande strukturella insatser är nödvändiga. Bedömningen är att det blir svårt att under året undvika underskott.

I enlighet med vad som tidigare redovisats sker genom inflyttning en strukturell förändring som medför svårigheter att hålla socialbidragskostnaderna inom ra­men för de medel som stadens resursfördelningssystem ger stadsdelsnämnden.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 2 och delårsrapport per 31 augusti för överlämnande till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad samt om- och tillbyggnad i enlighet med de till tjänsteutlå­tandet bilagda blanketter 10-12.

Särskilt uttalande

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningen redovisar överlag en bra och intressant utveckling av stadsdelens verksamheter. Arbetet med utbyggnad av förskoleplatser är t ex mycket tillfredställande. I de månatliga ILS-rapporterna har nämnden på ett bra sätt kunnat följa förändring­arna i samtliga verksamheter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ställer sig nu frågande till och är mycket oroade över det underskott inom äldreomsorgen som redovisas i tertial­rapport 2 i septembernämnden. Från ILS-rapporten under mars/april prognosti-serades för äldreomsorgen ett un­derskott om 3 miljoner kronor och från tertial-rapport 1, i maj är summan –4 miljoner kronor.

När nu tertialrapport 2 redovisas i september har underskottet ökat till 10 miljoner kronor. Denna summa inkluderar även ett underskott för omsorgen om funktionshindrade och då är s.k. ”skärpt uppföljning och vardagsrationaliser­ingar” planerade inom verksamheterna

Orsaker till underskottet kan enligt förvaltningen vara

- ökat behov av insatser

- generösare biståndsbedömning

- tomma lägenheter i servicehusen etc.

Vi anser dock att ytterliggare och djupare analyser behöver göras vad avser orsakerna till underskottet.

Stadsdelsnämnden har vid flera tillfällen tagit upp frågan om kvalitetsuppfölj­ning, kontroll och säkerhet samt behovet av tidsangivna åtgärdsplaner. Det måste även redovisas hand i hand med budgetuppföljningar. Organisationen måste också anpassas till äldreomsorgens behov och ange tydliga gränser för ansvar och befo­genheter på samtliga nivåer.

Den avgående och den nya majoriteten är överens om att detta område måste
för­bättras . Av den anledningen kommer nämnden att i november under en dag gemensamt med förvaltningen gå igenom äldreomsorgen både vad gäller kvali­tetsnivåer, resurstilldelning/budgethållning och för detta ändamål en lämplig
or­ganisation.”

§12 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 september 2006.

Dnr 031-430-2006

__________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens beslut avseende följande projekt till handlingarna

· Trivsammare lekplats i Råcksta 100 000 kronor

· Djurhållning Gulsippan (utökning) 50 000 kronor

· Parkleken Gulsippan cykelpark (utökning) 50 000 kronor

· Musikverksamhet DeDin Poik 98 000 kronor

· Grindrör och crub till skateåkarna i Hässelby 39 000 kronor

2. Stadsdelsnämnden avslår projekten

· Hässelbygårdsskolans skolgård 150 000 – 200 000 kronor

· Unga ledare – utökning 125 000 kronor

· Ungdomsverksamhet i Grimsta 100 000 – 150 000 kronor

§13 Volontärbyrån

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 september 2006.

Dnr 031-431-2006.

Sammanfattning

Förslag om att Volontärbyråns verksamhet utvidgas så även kommunala verk­samheter inom Stockholms stad kan få hjälp med rekrytering av volontärer.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden hemställer hos Socialtjänstnämnden om ändring i Volontär­byråns avtal med Stockholms stad så att det blir möjligt för stadens egna verk­samheter att nyttja Volontärbyråns tjänster.

§14 Sjöberga Gård – Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg, enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Dnr 531-396-2006.

Sammanfattning

Inom stadsdelen bedrivs enskild verksamhet med inriktning gruppboende för

11 personer med demenssjukdomar vid Sjöberga Gård. Förvaltningen genom­förde den 14 juni och 16 augusti 2006 tillsynsbesök vid denna verk­samhet. Den sammantagna bedömningen är att Sjöberga Gård är ett väl fungerande gruppbo­ende med ett gott omhändertagande och god vård och omsorg om de boende.

Verksamheten behöver dock revidera nuvarande ledningssystem för kvali­tet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) och särskilja den sociala och me­dicinska dokumentationen. Vidare behöver en översyn göras av låsanord­ningar till dörrar, hiss och ytterdörr eftersom det inte är tillåtet att låsa in boende enligt social­styrelsens författningsbestämmelser. De avvikelser förvaltningen påtalar ska vara åtgärdade senast den 31 oktober 2006.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till
Läns­styrelsen i enlighet med 13 kap 5 § socialtjänslagen. Vidare överlämnas rap­porten till stadsledningskontoret.

§15 Nälsta äldreboende – Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården

februari-mars 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Dnr 541-432-2006.

Sammanfattning

Verksamheten gör ett mycket gott arbete utifrån var och ens förmåga och kun­skap. Under senvintern var det en del brister i organisationen och verksamheten hade periodvis olika inhyrda sjuksköterskor och ingen sjuksköterska som var an­svarig i verksamheten. Åtgärder vidtogs omedelbart genom att en sjuksköterska långtidsinhyrdes och verksamheten strukturerades upp. Det är viktigt att led­ningen för verksamheten tillsammans med den omvårdnadsansvariga sjukskö­terskan arbetar för att utveckla verksamheten.

Nälsta äldreboende har erhållit 176 poäng av 260 möjliga. Utvecklingsbehov finns inom de olika områdena där kvalitetskraven inte var helt tillfylles.

De områden som behöver förbättras och utvecklas redovisas under respektive ämnesområde. Uppföljningen har lämnats till ansvarig chef i maj månad för fakta granskning. Åtgärdsplan är upprättad och bifogas ärendet. Vidtagna åtgärder kommer att följas upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska genom den årliga uppföljningen.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen från medicinskt ansvarig sjuksköterska och uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder som framkommit vid uppföljningen.

§16 Stödcentrum för unga brottsoffer – verksamhetsrapport

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-2506/2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 september 2006.

Dnr 511-340-2006.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning föreslår som huvudalternativ att de fyra stödcentra för brottsoffer som idag finns i Stockholm, varav ett är lokaliserat till Vällingby, drivs vidare i form en stadsövergripande verk­samhet i Precens regi med finansiering via socialtjänstnämndens budget. Detta från och med 2007.

En grundläggande förutsättning är dock att po­lisdistrikten även fortsättningsvis ställer lokaler till verksamhetens förfo­gande utan kostnad för stadsdelsförvalt­ningarna.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande.

§17 Stocksholms stads program för kvinnofrid – Förslag till reviderat program

Remiss från Kommunstyrelseln, dnr 325-2426/2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 september 2006.

Dnr 510-341-2006.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ställer sig i bakom förslaget till revide­rat program och anser att förslaget är mycket mer konkret och vägledande än

ti­digare och att detta ger ett bra stöd till stadsdelarna i kvinnofridsarbetet och i vi­dareutvecklingen av de lokala handlingsplanerna. Förvaltningen har några för­slag på förtydliganden till programmet.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande.

§18 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 021-2627-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Dnr 001-368-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen.

§19 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-433-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 26 september 2006.

Dnr 010-434-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Projektplan för Navigatorcentrum Nord

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 september 2006.

Dnr 510-447-2006.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2006 att inrätta Navigatorcentrum Nord med lokalisering till Kungsholmen. Kommunstyrelsen har anslagit 9,6 mkr för verksamheten under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007. Projektplanen har utarbetats av en styrgrupp i vilken Hässelby-Vällingby är representerad. Centrat kommer att drivas av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och verksamheten vänder sig till ungdomar i åldern 16-19 år från samtliga stadsdelar norr om Gamla stan och som ej påbörjat eller i förtid avslutat sina gymnasiestudier. Navigatorcentrum Nord medför inga ytterligare kostnader för förvaltningen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§22 Vällingbyskolan – Nybyggnad av kök och matsal

Genomförandebeslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde då det inte är färdigberett av förvaltningen.

Dnr 312-458-2006.

§23 Äldrekonferens

Stadsdelsnämnden beslöt att uppdra till gruppledarna att återkomma med förslag till innehåll och tidpunkt (under november månad) för en konferensen om äldreomsor­gen.

§24 Tillgänglighet för utryckningsfordon

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) tog upp problemet med den besvärliga fram­komligheten för utryckningsfordon i Vällingby centrum under pågående ombyggna­tion.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning.