Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-31

Sammanträde 2006-10-31

Datum
Klockan
19.00
Plats
Hässelby Gårds äldreboende, Aulan nb, Ormängsgatan 10, Hässelby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

- Tillgänglighet för utryckningsfordon i Vällingby C.
-
-

Bordlagda ärenden (utsänds ej på nytt)

5 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad.

(inriktningsbeslut). Dnr 313-392-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen.

7 Projektplan för Navigatorcentrum Nord.

Återremitterat ärende

8 Fördelning av resurser för barn med behov av särskilt stöd. Redovisning av nämnduppdrag.

Protokoll från nämndens råd

9 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

10 Protokoll från lokala handikapprådet.

12 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

13 Tillstånd studieresa till London, Nälstaskolan.

14 Tillstånd studieresa till Hamburg, Hässelby Villastads skola.

15 Vällingbyskolan – Nybyggnad av kök och matsal.

Genomförandebeslut. Dnr 312-458-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Sörgårdens gruppbostad, om- och tillbyggnad.

Inriktningsbeslut. Dnr 313-494-2006
Utgår.

Remisser

18 Inrätta en skuldakut - skrivelse från (mp) till kommunstyrelsen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-3539/2006. Dnr 511-464-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 En bättre tillsyn av missbruksvården (SOU 2006:57).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-3353/2006. Dnr 511-417-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-3469/2006. Dnr 400-427-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Policy för upphandling och konkurrensutsättning.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 125-2436/2006. Dnr 110-372-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-3490/2006. Dnr 300-487-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

23 Inkomna handlingar.

24 Uppdragslista.

25 Projekt Dagismorfar.

Svar på skrivelse från (v+s+mp) Dnr 530-405-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan ”Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2005.”

27 Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy.

Mötesinformation

Ordförande Berit Kruse (s)

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter
Eva Oivio (s)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Bengt Roxne (s)
Örjan Sjögren (s) ej § 35
Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)
Birgitta Wosse (mp)
Birgitta Wahlman (m)
Bo Arkelsten (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m)
Seyfi Dogan (s) § 35

Ersättare
Seyfi Dogan (s), Ingrid Carlsson (s), Peter Engberg (s), Emma Lennartsson (s), Nils Elfvik (v) Tomas Melin (mp), Margareta Åkerblom (m), Fahri Ölcer (fp), Ingela Gille Rausén (fp), Eva Aronsson (kd)

Anmält förhinder
Michael Sjöstrand (m), Janet Mackegård (s), Bogdan Godymirski (m)

I tjänsten närvarande
Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz, Lena Fax, Elisabeth Dahlö, Lennart Keberg, Siw Lideståhl, Marja Niemi, Anders Ödmark, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare
Yvonne Elkström

(öppna delen)

Tid för justering 2006-11-07

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2006-11-07.

§4 Förvaltningschefens information

  • Tillgänglighet för utryckningsfordon
    Sven-Göran Södergren informerade om hur framkomligheten säkras för utryckningsfordon i Vällingby centrum under ombyggnadstiden

  • Förskolesituationen i stadsdelen

Elisabeth Dérantz informerade om förskolesituationen för senhösten 2006 och början av 2007 på grund av nedbrunnen förskola och förseningar i för­skolebyggnationer.

  • Barnstöd
    Elisabeth Dahlö informerade om projektet Barnstöd som startade våren 2005 och där målgruppen är barn till missbrukare och barn som lever i familjevåld.

Skriftlig rapport kommer inom kort.

Hässelby-Vällingby har utsetts till pilotstadsdel för att konkretisera projektet.

  • Informerades att sammanträdet den 28 november 2006 äger rum på Hässelgården, Ormängsgatan10, Hässelby.

§5 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 augusti 2006.

Dnr 313-392-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 11 och
den 26 september 2006, § 5.

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av fler platser på gruppboenden för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2 i hela staden. Förvaltningen undersöker därför möjlig­heterna att komplettera redan befintliga gruppbostäder och har funnit att Nälsta gruppbostad i kv. Fästegåvan 16 på Solhagavägen 94 är lämplig att utöka med
två lägenheter samt skapa möjligheter för erforderligt kontorsutrymme för perso­na­len. Nälsta gruppbostad är inriktad mot personer med måttlig till lindrig ut­veck­lingsstörning och är dimensionerad för fem brukare. Utökningen med två separata lägenheter med egen ingång skapar en boendeform för brukare som kla­rar sig mer själv än de som bor i gruppboendet. Förutsättningen är närheten till gruppboendet och det stöd personalen på gruppboendet kan ge. Förvaltningen anser att detta är ett lämpligt tillskott av boendeform för personer med denna lindriga grad av utvecklingsstörning och föreslår därför nämnden att tillstyrka projektet.

_______________________

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp), ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning i samarbete och utifrån det lokala handikapprådets synpunkter.

§6 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2006.

Dnr 530-394-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 13 och den 26 september 2006, § 5.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har genom fyra olika beslut under våren gett förvaltningen
i uppdrag att på ett samlat sätt redovisa hur verksamheten inom äldreomsorgen styrs och följs upp. Nämnden önskar också få ett förslag om var ansvaret som verksamhetschef lämpligen bör ligga. Vidare vill nämnden få belyst hur chefska­pet kan utövas under kvällar, helger och nätter. Förvaltningen lämnar i detta ärende en redogörelse på de frågeställningar nämnden tagit upp i samband med de olika besluten.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§7 Projektplan för Navigatorcentrum Nord

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 september 2006.

Dnr 510-447-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 26 september 2006, § 21.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2006 att inrätta Navigatorcentrum Nord med lokalisering till Kungsholmen. Kommunstyrelsen har anslagit 9,6 mkr för verksamheten under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007. Projektplanen har utarbetats av en styrgrupp i vilken Hässelby-Vällingby är representerad. Centrat kommer att drivas av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och verksam-heten vänder sig till ungdomar i åldern 16-19 år från samtliga stadsdelar norr om Gamla stan och som ej påbörjat eller i förtid avslutat sina gymnasiestudier. Navigatorcentrum Nord medför inga ytterligare kostnader för förvaltningen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner för egen del föreliggande projektplan.

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Projektet Navigatorcentrum ligger inte inom ramen för Alliansens politik. Detta därför att vi anser att statliga insatser för att minska arbetslösheten ofta visat sig kosta mer än vad de smakar. Vill man hjälpa ungdomar som hoppat av gymnasiet och minska ungdomsarbetslösheten skulle det vara mycket smartare och effekti­vare att upphandla verksamheten hos någon av de mycket duktiga och erfarna aktörerna på detta område.

Bland annat vill den nya majoriteten i stadshuset att staden ska satsa på samarbete med privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen.

Vi tror även att dylik verksamhet ska ha en lokal prägel, för att bättre kunna sam­verka med de goda lokala krafter som finns ute i samhället.

När nu navigatorcentrumet startat med en projekttid till 1/7 2007 avvaktar vi ut­vecklingen. Men konstaterar att möjligheten till bra resultat ökar om även privata aktörer släpps in, varför vi förväntar oss att så sker med - en mindre förändring av projektbeskrivningen.”

§8 Fördelning av resurser för barn med behov av särskilt stöd

Redovisning av nämnduppdrag

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 28

Dnr 404-401-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av fördelning av resurser för barn med behov av särskilt stöd

§9 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 13 oktober 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde

den 17 oktober 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§11 ILS-rapport oktober 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2006.

Dnr 102-490-2006.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om ekonomi och verksamhet
i enlighet med stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS).
ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Progno­stiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Av rapporten framgår att det ekonomiska läget för förvaltningen har försämrats något i förhållande till föregående rapport. Förvaltningsledningen har därför beslutat att efter diskussion med de fackliga organisationerna finna lämpliga for­mer för generellt tvingande restriktioner för att så långt möjligt hålla tillbaka kostnadsutvecklingen.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till särskilt uttalande lagt september 2006 enligt följande.

Förvaltningen redovisar överlag en bra och intressant utveckling av stadsdelens verksamheter.

Arbetet med utbyggnad av förskoleplatser är t ex mycket tillfredställande.
I de månatliga ILS-rapporterna har nämnden på ett bra sätt kunnat följa förändringarna i samtliga verksamheter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ställer sig nu frågande till och är mycket oroade över det underskott inom äldreomsorgen som redovisas i tertialrapport 2 i septembernämnden.

Från ILS-rapporten under mars/april prognostiserades för äldreomsorgen ett
un­derskott om 3 miljoner kronor och från tertialrapport 1, i maj är summan –
4 miljoner kronor.

När nu tertialrapport 2 redovisas i september har underskottet ökat till
10 miljoner kronor. Denna summa inkluderar även ett underskott för omsorgen om funktionshindrade och då är sk ”skärpt uppföljning och vardagsrationaliser­ingar” planerade inom verksamheterna

Orsaker till underskottet kan enligt förvaltningen vara

- ökat behov av insatser

- generösare biståndsbedömning

- tomma lägenheter i servicehusen etc.

Stadsdelsnämnden har vid flera tillfällen tagit upp frågan om kvalitetsuppfölj­ning, kontroll och säkerhet samt behovet av tidsangivna åtgärdsplaner. Det måste även redovisas hand i hand med budgetuppföljningar. Organisationen måste också anpassas till äldreomsorgens behov och ange tydliga gränser för ansvar och befogenheter på samtliga nivåer.

Den avgående och den nya majoriteten är överens om att detta område måste för­bättras . Av den anledningen kommer nämnden att i november under en dag gemensamt med förvaltningen gå igenom äldreomsorgen både vad gäller kvali­tetsnivåer, resurstilldelning/budgethållning och för detta ändamål en lämplig organisation.”

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

Det överskridande som kom fram efter valet har nu ytterliggare ökat. Det är med oro vi åser detta. Vi konstaterar att om besparingsåtgärder hade satts in tidigt skulle underskottet ej vara så stort. Inom Alliansen har vi gång på gång efterlyst dylikt. Att den sista oktober besluta om restriktioner hjälper inte – det finns ju endast två månader kvar att spara in kostnader på.

Enligt förvaltningen beror en del av underskottet på ökade vårdkostnader – vi ut­går därför ifrån att tilläggsanslag på grund av prestationsökningar kommer att sö­kas från kommunstyrelsen.

Gällande personer med funktionsnedsättning vill vi särskilt betona möjligheten till valfriheten – dvs att inte endast hänvisa vårdtagarna till stadsdelsförvaltning­ens egna verksamheter.

I övrigt vill vi dock peka på de verksamheter som faktiskt går runt utan vare sig över- eller underskridande. Med tanke på de stora volymerna förstår vi svårighe­terna i prognostiserandet och vi vill här ge en eloge för bra budgethållning.”

§12 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2006.

Dnr 031-491-2006

_____________

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade på återremittering av ärendet vad gäller projektet Seniorhus. Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ansökan om Seniorhus för ytterligare genom­lysning av ärendets möjligheter och frågetecken samt uttalar att det är stort be­hov av att kunna erbjuda äldre människor möjlighet till fysiska, intellektuella och sociala aktiviteter. Denna förebyggande verksamhet bidrar till en god livs­kvalitet för äldre i stadsdelen och att behoven av vård och omsorg senareläggs. Därför vill vi återremittera ärendet gällande Seniorhus och uppdra till förvalt­ningen att återkomma till novembernämnden med eventuella lösningar på de problem som finns, så att en ny bedömning av verksamheten i Vällingby kan göras.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner följande projekt:

· Vidareutveckling av lekparken Aftonsuset 50 tkr

· Nattvandrarna i Hässelby 20 tkr

· Alla har rätt till böcker! 21 tkr

· Gulsippan bikepark 20 tkr

· Musikliv i Prisma 35 tkr

· Dirtcykling 36 tkr

· DeDinPoik 22 tkr

· Dispositionsplan Hässelbytorg 300 tkr

2. Stadsdelsnämnden avslår följande projekt:

· Power-box utrustning, Hässelby Hembyggds förening 25 tkr

· Power-box utrustning, Hässelby sport klubb 25 tkr

· Förskolan Rödklövern i Smedshagen 127 tkr

· Utvecklande av förskolan Strandrågens utemiljö 200 tkr

· Projektet ”sinnenas gård” 300 tkr

3. Stadsdelsnämnden godkänner återföring av projektmedel:

· Återföring 139 tkr

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vid förra stadsdelsnämnden konstaterade en stor del av nämnden att ansökan om musikinstrument till gruppen DeDinPoik innehöll frågetecken, och borde ha ut­retts vidare innan beslut togs. Vi blev då upplysta om att ansökan redan var be­viljad i enlighet med delegationsreglerna som godkänner tjänstemannabeslut upp till 100 000 kr. Vi blir därför förvånade när vi vid detta sammanträde får en tilläggsansökan i samma ärende om 22 000 kr – vilket de facto innebär att hela ärendet egentligen handlar om 120 000 kr – dvs över gränsen för delegation.

Eftersom den första summan redan är utbetald, och tilläggsansökan delvis handlar om larmkostnader föreslår vi den beviljas, men vill ändå påpeka att detta förlopp inte kan anses vara i delegationsordningens anda. Vi förutsätter att förvaltningen – som beslutade om bidraget – nu är extra uppmärksam över hur medlen används och redovisas.”

§13 Tillstånd för studieresa till London, Nälstaskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 september 2006.

Dnr 405-492-2006.

Sammanfattning

Nälstaskolan planerar en studieresa till London för samtliga elever i skolår sex.

De 54 eleverna och deras lärare samt ytterligare personal kommer att gemensamt besöka London under några dagar i april 2007. Datum för resan är ännu inte fast­ställt.

Syftet med resan är att eleverna dels skall få träna på att praktiskt använda sina kunskaper i engelska genom att lyssna och tala språket, dels genom studiebesök få uppleva London med dess alla sevärdheter. Resan förbereds under lektioner i skolan genom att eleverna får studera Londons historia och sevärdheter, träna dialoger och läsa texter.

Studieresan är en del av undervisningen som beslutats av skolan. Kostna­derna för resan ryms inom skolans budget för läromedel. Studieresa utanför Norden skall enligt gällande delegationsförteckning beslutas av nämnden.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Nälstaskolans studieresa till London för eleverna i skolår 6 under april 2007.

§14 Tillstånd för studieresa till Hamburg, Hässelby Villastads skola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 september 2006.

Dnr 405-439-2006.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Hässelby Villastads skolas studieresa till Hamburg för elever i skolår 9 under tiden 20-27 maj 2007.

§15 Vällingbyskolan – Nybyggnad av kök och matsal

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 oktober 2006.

Dnr 312-458-2006.

Sammanfattning

Köks- och matsalslokalerna är i behov av ombyggnad och renovering p.g.a. bris­ter i arbetsmiljön . Förvaltningen har tidigare beställt förslagshandlingar på ge­nomförandet av åtgärderna. Nämnden rekommenderas ge förvaltningen uppdra­get att beställa nybyggnationen av SISAB, med målet att påbörja byggandet i juni 2007.

__________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att beställa nybyggnad av kök och matsal enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer om godkännande av ärendet hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§16 Sörgårdens gruppbostad, om- och tillbyggnad

Inriktningsbeslut

Dnr 313-494-2006

Ärendet utgår då det inte är färdberett av förvaltningen.

§17 Löpande tillsyn av enskilt driven korttidstillsyn enligt LSS 9:7

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2006.

Dnr 327-495-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn av enskilt driven korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9:7) och översänder redovisningen till
Länsstyrelsen i Stockholms län.

§18 Om att inrätta en skuldakut

Skrivelse till Kommunstyrelsen från Christopher Ödmann (fp)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-3539/2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 511-464-2006.

Sammanfattning

Budget- och skuldrådgivningen är en viktig verksamhet inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. År 2005 utökades denna genom att ytterligare en budget- och skuldrådgivare anställdes, vilket halverade väntetiden. Förvalt­ningen anser dock att en skuldakut eller bidrag till frivilligorganisationer inte är den mest effektiva vägen att gå. Om det blir aktuellt att styra ytterligare resurser till budget- och skuldrådgivning är det sannolikt effektivare att det i så fall sker i form av utökning av förvaltningens befintliga verksamhet inom området.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen.

§19 En bättre tillsyn av missbruksvården (SOU 2006:57)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-3353-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 511-417-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 – 2010.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-3469-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 400-427-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§21 Policy för upphandling och konkurrensutsättning

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 125-2436-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 110-372-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-3490-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 300-487-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande.

§23 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-496-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 31 oktober 2006.

Dnr 010-497-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Projekt ”Dagismorfar”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006.

Dnr 530-405-2006.

Sammanfattning

Förvaltningen ser positivt på förslaget att pensionärer ska ges möjlighet att bidra med sina tjänster på våra daghem som ”dagismorfar” på försök under ett år. Ingen ersättning utgår.

Förskolecheferna inom stadsdelsområdet är positiva till att pensionärer kommer till förskolorna för att hjälpa till med sysslor som är lämpliga utifrån barnens be­hov och pensionärens livserfarenhet och intresse. Det är dock viktigt för verk­samheten i övrigt att en kontinuitet i uppdraget kan uppnås utifrån de uppgifter som blir aktuella, under vilken period pensionären kan delta och vilka tider som ska gälla.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse kring inrättande av dagismorfar.

§26 Anmälan - Funktionshindersombudsmannens årsrapport för 2005

Anmäldes ”Funktionshindersombudsmannens årsrapport för 2005”, dnr 326-1355/2006 samt protokollsutdrag 23 augusti 2006, § 35 från Kommunstyrelsen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§27 Information om förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy

Anmäldes stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006 med redo­visning av förvaltningens nya alkohol- och drogpolicy.

Dnr 200-493-2006.

Sammanfattning

Den 19 april 2006 antogs av Förvaltningsgruppen en ny alkohol- och drogpolicy som gäller internt, dvs för anställda i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Policyn har utarbetats i samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organi­sationerna. Stadsdelens policy är att alla våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria, vilket innebär att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid samt att alkohol inte får förtäras i lokalerna vid någon tid på dygnet. Vi ska arbeta förebyggande med alkohol- och drogfrågor, t ex genom att diskutera frågorna på arbetsplatsträffar. Förutom ställningstagande i policyfrå­gan ingår även rutiner som ska följas när det uppstår problem relaterade till alko­hol eller droger på arbetsplatserna.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§28 Handlingsplan utifrån äldreomsorgsinspektörernas granskning av äldreomsor­gens verksamhet i Hässelby-Vällingby 2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2006.

Dnr 530-500-2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamheternas handlingsplaner.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till stadsledningskontoret.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att ärendet tas med till nämndens Äldreomsorgskon­ferens den 9 – 10 november 2006.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§29 Tillstånd för deltagande i World Championship in Cooperation, Grimstaskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2006.

Dnr 200-505-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att tre lärare från Grimstaskolan deltar i World Championschip in Cooperation, UNEP och Globetrees möte i Nairobi och Kampala.

§30 Rapportering av ej verkställda beslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens rapport över ej verkställda beslut finns redovi­sat i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2006.

Dnr 022-463-2006

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporteringen samt uppdrar till förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan till sammanträdet den 28 november 2006.

§31 Extra sammanträde

Stadsdelsnämnden beslöt om ett extra sammanträde torsdagen den 9 november 2006.