Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-28

Sammanträde 2006-11-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby Gårds äldreboende, Aulan nb, Ormängsgatan 10, HÄSSELBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

Bordlagda ärenden (utsänds ej på nytt)

5 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen.

Återremitterat ärende

6 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse.

Återremitterad del (Seniorhus). Dnr 031-491-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.Utsändes senare.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.Utsändes senare.

Nya beslutsärenden

9 Sammanträdestider för år 2007.

11 Reviderad plan för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden 2006 för stadsdelsgrupp 1 (Kista, Rinkeby, Spånga-Tensta, Bromma, Vällingby-Hässelby).

12 Inrättande av profilklasser, Vällingbyskolan.

13 Tillstånd för studieresa till Baltikum, Vinstagårdsskolan.

14 Tillstånd för studieresa till London, Vällingbyskolan.

Remisser

16 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av ny, om- och tillbyggnader i stadsnämndernas och utbildningsnämndens lokaler. Remiss från revisorsgrupp 3 och 4, dnr 420/159-06.

17 Skolgårdar.

Remiss från Kommunstyrelsen av beslut från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående skrivelse från (v), (s), (mp). Dnr 312-503-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

18 Inkomna handlingar.

19 Uppdragslista.

20 Slutrapport- Uppstart av Säteritakets stödboende i Hässelby.

21 Redovisning av skolornas arbete för att motverka diskriminering och andra former av kränkande behandling.

22 Kameraövervakning.

Svar på skrivelse från (kd). Dnr 023-533-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Återremitterat ärende

23 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad.

(inriktningsbeslut). Dnr 313-392A-2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

24 Anmälan Revisorernas granskning av tertial- och delårsrapport 2 år 2006.

Mötesinformation

Ordförande Fredrik Wallén (kd)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Eva Oivio (s)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Bengt Roxne (s)
Örjan Sjögren (s)
Birgitta Wosse (mp)
Birgitta Wahlman (m)
Bo Arkelsten (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Katariina Güven (fp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m)
Nils Elfvik (v)

Ersättare
Seyfi Dogan (s)
Ingrid Carlsson (s)
Peter Engberg (s)
Tomas Melin (mp)
Margareta Åkerblom (m)
Fahri Ölcer (fp)
Ingela Gille Rausén (fp)
Janet Mackegård (s)
Bogdan Godymirski (m)

Anmält förhinder
Michael Sjöstrand (m) Ann-Christine Isaksson-Ketzel (-) Emma Lennartsson (s) Eva Aronsson (kd)

I tjänsten närvarande
Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz, Lena Fax, Sven-Göran Södergren, Per Lindegren, Tom Thorell, Marja Niemi, Anders Ödmark, Mona Thorin, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare -----

(öppna delen)

Tid för justering 2006-12-06

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Wallén förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Wallén utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2006-12-06.

§4 Förvaltningschefens information

Ingen information fanns att lämna för dagen.

§5 Ansvarsfördelning och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 21 augusti 2006.

Dnr 530-394-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 13,
den 26 september 2006, § 5 och 31 oktober 2006, § 6.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har genom fyra olika beslut under våren gett förvaltningen
i uppdrag att på ett samlat sätt redovisa hur verksamheten inom äldreomsorgen styrs och följs upp. Nämnden önskar också få ett förslag om var ansvaret som verksamhetschef lämpligen bör ligga. Vidare vill nämnden få belyst hur chefska­pet kan utövas under kvällar, helger och nätter. Förvaltningen lämnar i detta ärende en redogörelse på de frågeställningar nämnden tagit upp i samband med de olika besluten.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag samt uttalar att då frågan om ansvar, ledning och uppföljning av äldreomsorgen är mycket komplex åter­kommer nämnden till förvaltningen i december med ett uppdrag innefattande en noggrann genomlysning.

§6 Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2006.

Dnr 031-491A-2006

_____________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att 73.500 kronor avsätts för projektet Seniorhus.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), tjänstgörande ersättare Nils Elfvik (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stadsdelsnämnden har att ta ställning till en ansökan från SPF Vällingby som efter samråd med SPF Hässelby söker bidrag med 73 500 kr till Seniorhus i Vinsta.

Ansökan ligger på gränsen till föreningsbidrag och där finns särskilda bestäm­melser för hur de ska utbetalas. SPF är också en av flera pensionärsorganisationer vilket kan uppfattas som att en organisation gynnas framför andra.

Vi finner ändå att detta projekts innehåll ligger i linje med den politik som den avgångna majoriteten numera oppositionen står för, alltså att stödja förebyggande friskvårdsverksamheter med möjlighet för äldre att träffas i en stimulerande social miljö.

Vi förutsätter att verksamheten är öppen för var och en av seniorerna i stadsdelen.

Med den förändring som nu ändå föreslås, att SPF Vällingby står som ekono­miskt ansvariga, kan ansökan beviljas.”

§7 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

den 23 november 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträde

den 13 november 2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Sammanträdestider för år 2007

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2007.

Dnr 010-522-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdestider för 2007 enligt följande

03 januari onsdag

30 januari torsdag

13 februari ”

20 mars ”

17 april ”

15 maj ”

12 juni ”

juli uppehåll

28 augusti ”

18 september ”

16 oktober ”

20 november ”

12 december onsdag

Sammanträdena börjar klockan 19:00.

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Sammanträdena föregås av en frågestund där allmänhe­ten kan ställa frågor till nämndens ledamöter/ersättare.

§10 ILS-rapport november 2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 november 2006.

Dnr 102-523-2006.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om ekonomi och verksamhet i enlighet med stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS). ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Progno­stiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Av rapporten framgår att budgetunderskott beräknas inom omsorg om äldre och funktionshindrade samt inom ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§11 Reviderad plan för vård- och omsorgsboenden stadsdelsgrupp 1 (Kista, Rinkeby, Spånga-Tensta, Bromma, och Vällingby-Hässelby stadsdelsnämnder)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2006.

Dnr 531-524-2006.

Sammanfattning

Under år 2006 ska stadsdelsnämnderna i stadens fem regioner justera sina äldre­boendeplaner från år 2002. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tillhör re­gion/ grupp1, tillsammans med stadsdelsnämnderna i Kista, Rinkeby, Spånga-Tensta och Bromma. De förvaltningar som ingår i stadsdelsgrupp 1 har i samar­bete tagit fram underlag till en reviderad plan för vård och omsorgsboende. För­valtningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden godkänner den reviderade planen för stadsdelsgrupp 1 med avseende på den del som berör Hässelby-Vällingby stads­delsnämnd.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till reviderad plan för vård och omsorgsboende 2006 för stadsdelsgrupp 1 med avseende på den del som berör Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

2. Stadsdelsnämnden uttalar att olika nyanser av boenden ska kunna erbjudas.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver

En senare genomgång av äldreomsorgen vad gäller behov och tillgång kan komma att påverka åtgärdsplanen.

En ordentlig kartläggning och analys måste tas fram för att få ett bra beslutsunderlag av verkligt behov av boenden för äldre i stadsdelen. Även riktlinjer och biståndsbedömning behöver ses över.

Det är viktigt att kunna erbjuda olika nyanser av boenden. Vi vill bevara servicehusen som boendeform.

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett förslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), tjänstgörande ersättare Nils Elfvik (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (kd+m+fp):s förslag.

§12 Inrättande av profilklasser, Vällingbyskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 november 2006.

Dnr 400-525-2006.

Sammanfattning

Vällingbyskolan har ansökt om att från hösten 2007 få inrätta profilklasser

för elever i skolår 7-9 med inriktning Europa och matematik/naturvetenskap.

Europaklassen kommer att ha utökad timplan i samhällsorienterande ämnen. Lektionen tas från elevens val och ryms inom den garanterade undervisningstiden för eleverna. MA/NO-klassen kommer att ha en lektion matematik och en lektion naturorienterande ämnen mer än övriga klasser. Dessa lektioner tas från elevens val och ryms inom den garanterade undervisningstiden för eleverna. Intresset för att elever skall förbättra sina kunskaper i MA/NO är ett prioriterat mål, som Vällingbyskolan vill möta på detta sätt. De elever i Vällingby- och Nälstaskolan som valt inriktning redan i skolår 6 kommer att ha förtur till att fortsätta sina studier i Europaklassen och MA/NO-klassen. För övrigt kan elever fritt söka till klasserna efter skolans informationsmöte i januari.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att Vällingbyskolan inrättar profilklasser med inriktning Europa och matematik/naturorienterande ämnen.

§13 Tillstånd för studieresa till Baltikum, Vinstagårdsskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 oktober 2006.

Dnr 405-526-2006.

Sammanfattning

Vinstgårdsskolan har genom Stadsdelsförnyelse och Kompetensfonden fått möjlig­het att genomföra ett demokratiprojekt med sina elever. Nu ämnar man besöka ett av våra grannländer för få en inblick i hur annorlunda förutsättningarna kan vara för barn och unga. På detta sätt kan förståelse och tolerans öka hos eleverna. Eleverna kommer att besöka barnhem och skolor för att knyta kontakter för framtida kun­skapsutbyte. Kostnaderna för resan ingår i de projektmedel skolan tilldelats. Studie­resan är en del av undervisningen som beslutats av skolan. Studieresa utanför Norden skall enligt gällande delegationsförteckning beslutas av nämnden.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Vinstagårdsskolans studieresa till Baltikum för elever ur arbetsenhet 2 under tiden 14-16 december 2006.

§14 Tillstånd för studieresa till London, Vällingbyskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Dnr 405-527-2006.

Sammanfattning

Vällingbyskolan planerar en studieresa till London för samtliga elever i skolår sex.

De 45 eleverna och deras lärare samt ytterligare personal kommer att gemensamt besöka London under några dagar i april 2007. Datum för resan är ännu inte fast­ställt. Syftet med resan är att eleverna dels skall få träna på att praktiskt använda sina kunskaper i engelska genom att lyssna och tala språket, dels genom studiebe­sök få uppleva London med dess alla sevärdheter. Resan förbereds under lektioner i skolan genom att eleverna får studera Londons historia och sevärdheter, träna dialo­ger och läsa texter. Studieresan är en del av undervisningen som beslutats av sko­lan. Kostnaderna för resan ryms inom skolans budget för läromedel. Studieresa utanför Norden skall enligt gällande delegationsförteckning beslutas av nämnden.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Vällingbyskolans studieresa till London för eleverna i skolår 6 under april 2007.

§15 Rapportering av ej verkställda beslut - Åtgärdsplan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2006.

Dnr 022-463-2006.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 31 oktober 2006 , § 30, att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till åtgärdsplan för de biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader. Detta med anledning av förvaltningens rapport om ej verkställda beslut.

__________________

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), tjänstgörande ersättare Nils Elfvik (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till (s+v+mp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förtydligande vad gäller begreppet mellanboende (se bilaga 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande.)

§16 Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av ny, om- och tillbyggnader i stadsnämndernas och utbildningsnämndens lokaler”.

Remiss från revisorsgrupp 3 och 4, dnr 420/159-06

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 november 2006.

Dnr 300-528-2006.

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat samtliga stadsdelsnämnders och utbildnings­nämndens redovisning av kostnader för ny, - om, och tillbyggnader i lokaler och redovisat denna i särskild promemoria. Promemorian har via stadens revisorer överlämnats till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden för yttrande senast den 9 december 2006. Promemorian har även lämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrandet och överläm­nar det till revisorsgrupp 3 och 4.

§17 Svar på skrivelse Skolgårdar

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 322-3623-2006

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 november

Dnr 312-503-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-529-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 28 november 2006.

Dnr 010-530-2006.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Slutrapport från projektet ”Uppstart av Säteritakets stödboende i Hässelby”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006.

Dnr 520-531-2006.

Sammanfattning

Förvaltningen erhöll för perioden 1 oktober 2005 – 30 september 2006, 650 tkr i statliga projektmedel som avsattes i samband med dåvarande regering­ens satsning på psykiatrin och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder, s.k. Miltonpengar.

Projektet avsåg att starta upp ett stödboende – Säteritaket – för personer med psykisk funktionsnedsättning, utveckla samarbetsrutiner med landstinget, hjälpa brukaren att få tryggt boende med bra stöd och för brukaren ett minskat behov av slutenvård. Projektet har uppnått målen och stadsdelen har under pro­jekttiden fått en utökning med boendeplatser för målgruppen med 8 lägenheter i stödbo­endet och 5 fristående lägenheter. Modellen kommer att användas i kommande utbyggnad av boendeplatser för målgruppen.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner projektrapporten

§21 Redovisning av skolornas arbete för att motverka diskriminering och andra former av kränkande behandling

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 8 november 2006.

Dnr 400-532-2006.

Sammanfattning

Arbetet mot mobbning och kränkande behandling har under året fått ytterligare stor vikt i förskolorna och skolornas arbete. Den 1 april 2006 fattade riksdagen beslut om en ny lag; Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ställde nya krav på att förskolornas och skolornas arbete mot diskriminering och andra former av kränkande behandling beskrivs i en Likabehandlingsplan, där det tydligt skall framgå hur skolorna arbetar. Då arbetet med att ta fram Likabehandlingsplanen skall ske i samarbete med personal, barn och elever och föräldrar, har arbetet pågått under våren och

en stor del av hösten.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§22 Kameraövervakning

Svar på skrivelse från (kd)

Anmäldes stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 november 2006 med svar på skrivelse från (kd) angående kameraövervakning.

Dnr 023-533-2006.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig positiv till metoden att med hjälp av kameraövervakning preventivt arbeta för en ökad säkerhet och därmed trygghet på de av våra gator och torg som i dag är brottsutsatta. Kameraövervakning ska ses som en av flera åtgärder för ökad trygghet. När det gäller huvudmannaskap anser förvaltningen att det är en polisiär fråga att upprätthålla säkerheten på gator och torg och att ett kameraövervakningssystem då är en del i polisens arbete för att kunna utföra sitt uppdrag. Finansiering och hantering bör därför ligga hos polisen.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Wallén (kd) lämnade ett eget särskilt uttalande till vilket ledamot Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) anslöt sig till enligt följande:

”Vi tackar för förvaltningens svar och har för avsikt att fortsätta bevaka frågan. Rätt använd och väl avvägd kameraövervakning av vissa platser har förutsätt­ningar att bli en effektiv del i stadsdelens (och övriga Stockholms) samlade
brotts­förebyggande arbete.

Som en del i ett strukturerat internt säkerhetsarbete ska kameraövervakning inte heller underskattas. Dels för att förebygga (exempelvis) inbrott och skadegörelse i olika kommunala verksamheter. Dels för att ge en ökad möjlighet för förvalt­ningen att, som en medveten målsägande, förse polisen med bra underlag för att finna de skyldiga efter ett brottsligt angrepp.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade ett eget särskilt uttalande till vilket tjänstgörande ersättare Nils Elfvik (v) och ledamot Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till enligt följande:

”Vi vill med detta uttalande uppvisa de principiella problem det medför med ökad kameraövervakning i vårt samhälle. Under de senaste åren har man från reger­ingshåll presenterat förslag som innebär ökade befogenheter för polisiära myndig­heter att övervaka sina medborgare. Den påstådda organiserade brottsligheten har oftast fungerat som argument för de ökade befogenheterna och inslagen av ökad övervakning är inte enbart en isolerad händelse i Sverige utan är en utveckling som har internationell karaktär. Men medan diskussionerna utomlands kring möj­ligheter och risker med övervakning har handlat om demokratiska rättigheter och maktdelning mellan medborgare och stat, är den svenska debatten tyst och und­fallande.

Kameraövervakning kan vara rimligt inom vissa situationer för myndigheterna att klara upp vissa typer ut av brott och poliser måste ibland kunna använda metoder som kan uppfattas som identitetskränkande av enskilda individer. Däremot håller vi inte med om förvaltningens resonemang om att ”en ökning av trygghet bör för det stora flertalet överskugga den eventuella upplevelsen av kränkning som över­vakning kan skapa”. Från vår sida menar vi att rätten till personlig helgd och in­tegritet är ett fundament för den demokratiska rättstaten och att negligera detta från förvaltningshåll är en farlig utveckling som riskerar att undergräva förtroen­det mellan medborgare och myndigheter. Självfallet ska polisen inom vissa fall få verktyg att bekämpa brottslighet men dessa får aldrig undergräva demokratins fundament, nämligen rätten till den personliga integriteten.”

§23 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 november 2006.

Dnr 313-392A-2006.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006, § 11 och den 26 september 2006, § 5.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 31 oktober 2006, § 5.

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av fler platser på gruppboenden för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2 i hela staden. Förvaltningen undersöker därför möjlig­heterna att komplettera redan befintliga gruppbostäder och har funnit att Nälsta gruppbostad i kv. Fästegåvan 16 på Solhagavägen 94 är lämplig att utöka med två lägenheter samt skapa möjligheter för erforderligt kontorsutrymme för perso­na­len. Nälsta gruppbostad är inriktad mot personer med måttlig till lindrig ut­veck­lingsstörning och är dimensionerad för fem brukare. Utökningen med två lä­gen­heter i ett separat hus skapar en boendeform för brukare som klarar sig mer själv än de som bor i gruppboendet. Förutsättningen är närheten till gruppboendet och det stöd personalen på gruppboendet kan ge. Förvaltningen anser att detta är ett lämpligt tillskott av boendeform för personer med denna lindriga grad av ut­veck­lingsstörning och föreslår därför nämnden att tillstyrka projektet.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att i gruppbostaden inrätta totalt sju lägenheter, varav två i en separat byggnad.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare och återkomma till nämnden.

3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om
stimulansbidrag om 0, 1 mnkr för beställarstöd enligt särskild ordning.

§24 Anmälan revisorernas granskning av tertial- och delårsrapport 2 år 2006

Anmäldes revisorernas granskning av tertial- och delårsrapport 2 år 2006.

Revisorerna granskning 14 november 2006 översänd för nämndens kännedom.

Dnr 100-542-2006.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.