Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-03

Sammanträde 2007-01-03

Datum
Klockan
09.00
Plats
Plaisiren, Hässelby Torg 20, HÄSSELBY

2 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2007.

4 Protokolljusterare och tid för justering

Nya beslutsärenden

5 Val till Socialdelegerade för år 2007.

6 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM.

7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007.

8 Val till stadsdelsnämndens handikappråd 2010.

Mötesinformation

Ordförande Birgitta Wahlman (m)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m)
Per Hallberg (m)
Curt Dahlgren (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Jonas Vikman (kd)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Örjan Sjögren (s)
Leif Larsson (v)

Tjänstgörande ersättare
Emma Lennartsson (s)
Birgitta Wosse (mp)

Ersättare
Svante Erlandsson (m)
Margareta Åkerblom (m)
Ingeriel Thunholm Larsson (m)
Roland Blank (m)
Fatima Nur (fp)
Bengt Roxne (s)
Ingrid Carlsson (s)
Nils Elfvik (v)

Anmält förhinder
Eva Oivio (s), Tomas Melin (mp), Bogdan Godymirski (m), Elias Granqvist (m), Seyfi Dogan (s)

I tjänsten närvarande
Elisabeth Dérantz (tf stadsdelsdirektör)

Personalföreträdare ---

Tid för justering 2007- 01 - 04

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2007

Anmäldes beslut från Kommunfullmäktiges sammanträden den 11 december 2006 angående val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2007.

Dnr 010-001-2007

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§4 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse

vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-01-04.

§5 Val till Socialdelegerade (utskott för enskilda ärenden) för år 2007

Förslag till ledamöter och ersättare i Socialdelegerade finns redovisat i memorial den 3 januari 2007.

Dnr 010-002-2007

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare i Socialdelegerade

Ledamöter

Carina Klevenvall (m)

Margareta Åkerblom (m)

Ingela Gille Rausén (fp)

Örjan Sjögren (s)

Eva Oivio (s)

Ersättare

Bo Arkelsten (m)

Elias Granqvist (m)

Roland Blank (m)

Bengt Roxne (s)

Birgitta Wosse (mp)

2. Stadsdelsnämnden utser Carina Klevenvall (m) till ordförande och
Örjan Sjögren (s) till vice ordförande i Socialdelegerade.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§6 Delegation och förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 december 2006.

Dnr 011-003-2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden förordnar, vid sidan om ordförande Birgitta Wahlman, ledamot Carina Klevenvall, ledamot Örjan Sjögren och ledamot Ingela Gille Rausén rätt att fatta beslut
enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 43 § 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande
enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande

2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordförande Birgitta Wahlman, ledamot Carina Klevenvall, ledamot Örjan Sjögren och ledamot Ingela Gille Rausén beslutanderätten avseende beslut
enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud
enligt 45 § 2p LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

3. Beslut tagna genom förordnande och delegation anmäls och protokollförs i Socialdelegerade, vars protokoll i sin helhet anmäls i Stadsdelsnämnden.

Beslutet gäller tills vidare.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 december 2006.

Dnr 012-004-2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser följande nominerade ledamöter och ersättare till Hässelby-Vällingby lokala pensionärsråd

Ordinarie Ersättare

Sigvard Ländin (PRO) Ulla Nilsson (PRO

Birgit Grahn (PRO) Bengt Arlevind (PRO)

Kerstin Johansson (PRO) Sven Karlsson (PRO)

Lars-Erik Eriksson (SPF) Per-Erik Bergman (SPF)

Per Westerberg (SPF) Margareta Apelskog (SPF)

2. Stadsdelsnämnden beslutar att ersättarnas inträde till tjänstgöring ska ske en­ligt förslaget i förvaltningens tjänsteutlåtande.

§8 Val till lokalt handikappråd år 2007-2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 december 2006.

Dnr 012-005-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser följande nominerade ledamöter till
Hässelby-Vällingby handikappråd.

Ledamöter
Organisationer

Marita Innergård (DHR)

De Handikappades Riksförbund

Lars Lindén (HRF)

Hörselskadades förening i Stockholm

Lars Norrman (RSMH)

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Barbro Eld Eriksson (SRF)

Synskadades Riksförbund i Stockholm

Birgitta Jacobsson (IFS)

Intresseföreningen för Schizofreni

Heidi Nordin(RBU)

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholm

Hans Hammarlund (FUB)

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna