Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-30

Sammanträde 2007-01-30

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendeval Läs mer...da (sk Caféträff).

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

- Rapport om projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse
Dnr 031-008-2007
-
-

Protokoll från nämndens råd

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet (två protokoll)

6 Protokoll från lokala handikapprådet.

8 Tillsyn av Törngårdens barnboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

9 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet, Hässelby Strand, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

10 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet, Hässelby Villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

11 Tillsyn av Törngårdens vuxenboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

12 Ansökan till Länsstyrelsen om projektmedel – ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”.

14 Inrättande av gruppboende på Edelundavägen 5.

Genomförandebeslutbeslut.
Dnr 313-023-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Inrättande av dagverksamhet på Sandviksvägen 157.

Genomförandebeslutbeslut.
Dnr 313-024-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Uppförande av förskolepaviljong på fastigheten Rödtoppan 1, Vinsta.

17 Förskoleplan för området Backlura, Smedshagen, Trollboda för år 2006-2015.

Anmälningar och Redovisningar

18 Inkomna handlingar.

Dnr 013-016-2007
Utsändes senare.

19 Uppdragslista.

Dnr 010-017-2007
Utsändes senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan ”Beslut om läsårsdata för Hässelby-Vällingby skolor läsåret 2007/2008”.

Mötesinformation

Ordförande Birgitta Wahlman (m)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m)
Curt Dahlgren (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Jonas Vikman (kd)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Eva Oivio (s)
Örjan Sjögren (s) §§ 1-7
Leif Larsson (v)
Tomas Melin (mp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m) §§ 1-21
Bogdan Godymirski (m) §§ 22-27
Emma Lennartsson (s) §§ 8-27

Ersättare
Elias Granqvist (m), Ingriel Th Larsson (m), Roland Blank (m), Bogdan Godymirski (m) §§ 1-21, Fatima Nur (fp) §§ 1-21, Bengt Roxne (s), Emma Lennartsson (s) §§ 1-7, Ingrid Carlsson (s), Seyfi Dogan (s), Birgitta Wosse (mp), Nils Elfvik (v) §§ 1-7

Anmält förhinder
Per Hallberg (m), Margareta Åkerblom (m)

I tjänsten närvarande Elisabeth Dérantz (tf stadsdelsdirektör), Sven-Göran Södergren, Lena Fax, Birgitta Härröd, Lennart Keberg, Per Lindegren, Åsa Crafoord, Marja Niemi, Mona Thorin, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare Yvonne Elkström, Jan-Erik Berg, Lena Genberg

Tid för justering 2007-02-06

Vid protokollet

Staffan Stavling

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-02-06.

§4 Förvaltningschefens information

· Rapport om projekt inom ramen för stadsdelsförnyelse

Dnr 031-008-2007.

Projektledare Eva Tångfeldt informerade om den rapport som är gjord för Stadsdelsförnyelsen. 33 miljoner kronor har Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fått till 75 stadsdelsförnyelseprojekt. De flesta av projekten har bedrivits i Hässelby gård, Grimsta och Smedshagen. Flera av projekten kommer att finnas kvar, men med annan finansiering.

· Utredning kring äldreomsorgen

Tillförordnade stadsdelsdirektör Elisabeth Dérantz informerade om att en utredning pågår kring struktur och organisation inom hela äldreomsorgen. Slutrapporten kommer att redovisas för nämnden på sammanträdet i mars.

· Ny organisation

Ett förslag till ny organisation för stadsdelförvaltningen kommer att finnas för beslut på nämndmötet i mars. Ny organisation planeras från den 1 juli.

§5 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträden den 15 december 2006 och den 12 januari 2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§6 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från Lokala handikapprådets sammanträden den 15 januari och den 22 januari 2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Verksamhetsplan år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 januari 2007.

Dnr 101-009-2007

Antecknades att central förhandling begärts enligt 14 § andra stycket

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och att denna ännu inte fullgjorts.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) yrkade på återremittering av ärendet för fullgörande av förhandlingsskyldigheten enligt MBL. Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd) yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet komplettering av resultatet från

den centrala förhandlingen med de fackliga organisationerna.

 

§8 Tillsyn av Törngårdens barnboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 januari 2007.

Dnr 542-010-2007.

Sammanfattning

Törngårdens barnboende är en bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9:8 § LSS. Målgrupp är barn från sju år med tidig utvecklingsnivå med funktionshinder inom autismspektraområdet med begränsad beteenderepertoar. På gruppbostaden finns det plats för tre brukare. Törngårdens barnboende är beläget i en fristående villa med trädgård i utkanten av ett villaområde. Barnboendets övergripande mål är att erbjuda ett boende i en trygg och förutsägbar miljö På gruppboendet arbetar tio personer och en verksamhetschef.

För att säkerställa kvaliteten på verksamheten är det viktigt att dokumentationen anpassas till de nya dokumentationsbestämmelser som infördes 2005 07 01 i LSS. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade kommer förvaltningen att skicka ut till verksamheten. Att man har anpassat dokumentation och förvaringen av dokumenten till gällande riktlinjer kommer att följas upp i samband med tillsynen 2007. I övrigt bedöms Törngårdens barnboende ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§9 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby strand, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 januari 2007.

Dnr 542-011-2007.

Sammanfattning

Törngårdens dagliga verksamhet ligger i Hässelby Strand och har fyra brukare. Verksamheten riktar sig till brukare som tillhör LSS personkrets 1 med diagnosen autism. Verksamheten arbetar med bl.a. caféverksamhet och servering vid interna kurstillfällen anordnade av företagets utbildningsenhet. Stor vikt läggs vid träning som fyller en praktisk funktion för brukarna. Arbetsmetoder som används grundar sig på ett pedagogiskt arbetssätt och inlärningsteoretiska teorier. Med hjälp av kommunikationsstödjande hjälpmedel stävar man efter att brukarna ska bli så självständig som möjligt.

För att säkerställa kvaliteten på verksamheten är det viktigt att dokumentationen anpassas till de nya dokumentationsbestämmelser som infördes 2005 07 01 i LSS. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade kommer förvaltningen att skicka ut till verksamheten. Att man har anpassat dokumentation och förvaringen av dokumenten till gällande riktlinjer kommer att följas upp i samband med tillsynen 2007.

Det pågår ett arbete med att färdigställa en pärm, med rutiner som gäller för verksamheten. Detta arbete bör färdigställs snarast. I övrigt bedöms Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby Strand ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§10 Tillsyn av Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 januari 2007.

Dnr 542-012-2007.

Sammanfattning

Törngårdens dagliga verksamhet i Hässelby Villastad ligger i ett villaområde i ett f.d. daghem med tillhörande gård med närhet till allmänna grönområden. Verksamheten riktar sig till personer med autism, autismliknande syndrom och Asbergers syndrom och som tillhör LSS personkrets 1. På verksamheten arbetar 12 brukare på heltid och en på deltid. Arbetsmetoder som används grundar sig på ett pedagogiskt arbetssätt och inlärningsteoretiska teorier. Med hjälp av kommunikationsstödjande hjälpmedel stävar man efter att brukaren ska bli så självständig som möjligt.

För att säkerställa kvaliteten på verksamheten är det viktigt att dokumentationen anpassas till de nya dokumentationsbestämmelser som infördes 2005 07 01 i LSS. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade kommer förvaltningen att skicka ut till verksamheten. Att man har anpassat dokumentation och förvaringen av dokumenten till gällande riktlinjer kommer att följas upp i samband med tillsynen 2007.

I övrigt bedöms Törngårdens dagliga verksamhet ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§11 Tillsyn av Törngårdens vuxenboende enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 januari 2007.

Dnr 542-013-2007.

Sammanfattning

Törngårdens vuxenboende ligger i en fristående villa med tillhörande trädgård. Gruppboendet riktar sig till vuxna personer som tillhör LSS personkrets 1 med funktionshinder inom autismspektraområdet. Arbetsmetoder som används grundar sig på tillämpad beteendeanalys, tydliggörande pedagogik och en tydlig struktur i miljö och lika bemötande, i likartade situationer. Med hjälp av kommunikationsstödjande hjälpmedel strävar man efter att brukarna ska bli så självständiga som möjligt. På gruppbostaden arbetar sju personer.

För att säkerställa kvaliteten på verksamheten är det viktigt att dokumentationen anpassas till de nya dokumentationsbestämmelser som infördes 2005 07 01 i LSS. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade kommer förvaltningen att skicka ut till verksamheten. Att man har anpassat dokumentation och förvaringen av dokumenten till gällande riktlinjer kommer att följas upp i samband med tillsynen 2007. I övrigt bedöms Törngårdens vuxenboende ha en inriktning i enlighet med målen för LSS.

____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med § 23 LSS.

§12 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel för projektet ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 januari 2007.

Dnr 510-014-2007.

Sammanfattning

Projektet ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” avses pågå under perioden februari 2007 till augusti 2008. Syftet är att pröva en kanadensisk samverkansmodell inom Västerorts Polismästardistrikt där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och åklagare för att förbättra arbetet med vuxna personer som utsatts för relationsvåldsbrott. Hässelby-Vällingby avses ingå som en av flera samarbetspartners och stadsdelens andel av medfinansie­ringen uppgår under 2007 till 100.000 kr. Detta beräknas rymmas inom bud­getram. Av tidsskäl har ansökan insänts till Länsstyrelsen i december 2006 och gäller under förutsättning av nämndens beslut.

____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Socialtjänstförvaltningens ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Stadsdelsnämnden anslår 100.000 kronor avseende sin andel i projektets genomförande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Ansökan till Europiska socialfonden om projektmedel – ”Jobb i sikte”

Ärendet utgår från dagens sammanträde då det inte är färdigberett av förvaltningen.

Dnr 510-015-2007.

§14 Inrättande av gruppboende på Edelundavägen 5

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 januari 2007.

Dnr 313-023-2007.

Sammanfattning

Servicehuslägenheter på Edelundavägen 5 i Hässelby villastad skall omvandlas till demensboende för 18 personer. Lokalerna måste därvid omstruktureras, moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de föreslagna åtgärderna enligt redovisning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget för om- och tillbyggnad av förvaltningens gruppboende inom Skolörtens vård- och omsorgsboende och ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektet till en uppskattad kostnad på 17,4 miljoner kronor och ett hyrestillägg år ett på
ca 1,44 miljoner kronor.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om rätt att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag på 1,8 miljoner kronor.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för tomgångshyror på
1,27 miljoner kronor.

5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genomförande, under förutsättning av Kommunstyrelsens beslut.

§15 Inrättande av dagverksamhet på Sandviksvägen 157

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 januari 2007.

Dnr 313-024-2007

Sammanfattning

Lokaler i äldreboendet vid Sandviksvägen 157 i Hässelby villastad skall omvandlas till dagverksamhet för 12-14 personer. Lokalerna, ett konferensrum, ett anhörigrum, del av restaurangen samt en personallokal måste omstruktureras, moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Fastighetsägaren, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, har tagit fram ett förslag på utformning av den nya dagverksamheten. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de föreslagna åtgärderna enligt redovisning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget för om- och tillbyggnad av förvaltningens dagverksamhet inom Skolörtens vård- och omsorgsboende och ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektet till en uppskattad kostnad om 4,6 miljoner kronor och ett hyrestillägg år ett om ca 380 tusen kronor.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om projektets genomförande med Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§16 Uppförande av förskolepaviljong på fastigheten Rödtoppan 1, Vinsta

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 januari 2007.

Dnr 313-025-2007.

Sammanfattning

Förskolebranden på Tumultgränd i augusti 2006 föranleder en inhyrning av en förskolepaviljong på Skogsnävegränd vid Björnbodaskolan i Vinsta. Förvaltningen anser att åtgärden är lämplig, då det finns en byggrätt på fastigheten Rödtoppan 1. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna ärendet, samt söka stimulansmedel i enlighet med redovisning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att hyra in en 6-avdelnings förskolepaviljong på 10 år för en beräknad totalkostnad på ca 15,7 miljoner kronor och en årshyra på ca 1,85 miljoner kronor per år.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansmedel på 2,6 miljoner kronor.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om rätt att genomföra projektet.

4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genomförande under förutsättning av Kommunstyrelsens beslut.

§17 Förskoleplan för området Backlura, Smedshagen, Trollboda år 2006-2015

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 januari 2007.

Dnr 400-026-2007

Sammanfattning

Barn-, ungdoms och skolavdelningen vill avveckla förskolan Drivbänksvägen 1 och flytta befintlig verksamhet till förskolan Snödroppsgränd 27 och Smedshagsvägen 5 som då byggs till. De 50 förskoleplatser som idag finns på Drivbänksvägen 1 samt handikappsavdelningen flyttas till dessa två förskolor.

_____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner den föreslagna omstruktureringen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett inriktningsärende i frågan.

§18 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-016-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 30 januari 2007.

Dnr 010-017-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Beslut om läsårsdata för Hässelby-Vällingby skolor läsåret 2007/2008

Anmäldes beslut 2 januari 2007 om läsårsdata för Hässelby-Vällingby skolor läsåret 2007/2008.

Dnr 400-018-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Kompetensstegen – Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 januari 2007.

Dnr 530-051-2007.

Sammanfattning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård- och omsorg om äldre. Kompetensstegen ska under åren 2005 till 2007 fördela drygt en miljard till aktiviteter som förbättrar vårdens och omsorgens kvalitet. Detta ska ske genom kompetensutveckling av personalen som arbetar nära de äldre.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om 1 150 000 kronor i stöd från Kompetensstegen till kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.