Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-12

Sammanträde 2007-06-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnä Läs mer...mndens politiker i caféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet (sk Caféträff) samt att därefter stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Öppnande av sammanträdet. Klockan 19:00

3 a Fyllnadsval till nämndens sociala utskott, Socialdelegerade.

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Återremitterat ärende

5 Aktivitetsplan för konkurrensutsättning.

Återremitterad bilaga 2 till Tertialrapport 1 år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Dnr 102-212-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Protokoll från nämndens råd

6 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

7 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

8 Månadsrapport juni 2007 - ekonomi och verksamhet.

Dnr 102-203-2007
Utsändes senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Årsrapport 2006 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Yttrande till revisorsgrupp 3, dnr 3504/59-07. Dnr 102-228-2007
Årsrapporten tidigare utsänd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till åtgärder för budgethållning. Uppdrag i anslutning till Tertialrapport 1/2007.

12 Inrättande av gemensam avdelning för Individ- och familjeomsorgen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Dnr 001-249-2007

13 Tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Hässelby-Vällingby, Stockholms stad.

Redogörelse till Länsstyrelsen, bet. 7010-07-011397. Dnr 530-221-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum - (Delegationsärende). Dnr 011-250-2007

15 Lokaleffektivisering inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

16 Nälsta gruppbostad, om- och tillbyggnad.

- Genomförandeärende. Dnr 313-251-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Inrättande av gruppboende på Edelundavägen 5.

- Genomförandeärende. Dnr 313-023-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser (remisserna tidigare utsända)

18 Vägutredning – Effektivare Nord-Sydliga förbindelser.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-1210-07. Dnr 301-182-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 ”Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhets-området för kommunalt vatten och avlopp.”

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 315-1298-07. Dnr 301-191-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inriktning för Järvalyftet.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-1325-07. Dnr 301-191-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken. (Ds 2007:9).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1456-07. Dnr 500-210-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Avgifter vid exponering av det offentliga rummet - Motion från (s).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1171-07. Dnr 300-192-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

23 Inkomna handlingar.

Dnr 013-253-2007
Utsändes senare.

24 Uppdragslista.

25 Anmälan revisorernas Årsöversikt för 2006 samt stadsrevisionens Revisionsstrategi 2007-2010 med revisionsplan 2007.

Dnr 100-255-2007
Tidigare utsänd.

26 Utegrupp i förskolan Solleftegatan 14, Råcksta – Redovisning.

27 Säkerhet vid våra förskolor.

Svar på skrivelse från (v). Dnr 400-256-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Caféverksamhet vid Ormängstorget.

Svar på skrivelse från (v). Dnr 521-205-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Prognos över behovet av barnomsorg i förhållande till beräknad

tillgång höstterminen 2007. Dnr 403-586-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Redovisning av synpunkter lämnade av medborgare vid Caféträffen innan sammanträdet.

Mötesinformation

Ordförande Birgitta Wahlman (m) §§ 1-32

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m)
Per Hallberg (m)
Curt Dahlgren (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Jonas Vikman (kd)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Eva Oivio (s)
Seyfi Dogan (s)
Leif Larsson (v)
Tomas Melin (mp)

Tjänstgörande ersättare
Bogdan Godymirski (m) §§ 33-41

Ersättare
Svante Erlandsson (m), §§ 1-22, Margareta Åkerblom (m), §§ 1-22, Bogdan Godymirski( m), §§1-32, Elias Granqvist (m), Ingriel Th Larsson (m), Roland Blank (m), Fatima Nur (fp), §§ 1-22, Emma Lennartsson (s), 1-12, Bengt Roxne (s), Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s),
Birgitta Wosse (mp),

Anmält förhinder
Nils Elfvik (v).

I tjänsten närvarande
Leif Spjuth (stadsdelsdirektör), Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Kenneth Wernqvist, Annika Persson, Marja Niemi, Ingrid Lindeborg, Anders Ödmark, Björn Larsson, Mona Thorin, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare
Yvonne Elkström, §§ 1-12, Jan-Erik Berg §§ 1-12

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Kaj Nordquist (s) välkommen som ny ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 a Fyllnadsval till nämndens sociala utskott - Socialdelegerade

Antecknades att stadsdelsnämnden vid sitt sammanträde den 15 juni 2007, § 39, godkänt ledamot Örjan Sjögrens begäran om avsägelse av uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i Socialdelegerade.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser ersättare Bengt Roxne (nuvarande ersättare i Socialdelegerade) till ledamot, tillika vice ordförande i Socialdelegerade, med rätt att fatta beslut enligt 6, 9, 11, 27, 30, 43 2p §§ LVU (1990:52) samt 13, 45 2p §§ LVM (1988:870).

2. Stadsdelsnämnden utser ledamot Erik Aranda som ersättare i Socialdelegerade.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-06-19.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ledamot Bo Arkelsten att jämte vice ordfö­rande Berit Kruse justera dagens protokoll från och med § 33.

§4 Förvaltningschefens information

· Branden i Grimstaskogen

Sven-Göran Södergren informerade om branden i Grimstaskogen på ett område mellan maltesholms- och Kanaanbadet, stort som cirka tre fotbollsplaner. Släckningsarbetet är helt klart och ansvaret har nu återgått till markägaren Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms stad.

· Medborgarhuset Trappan

Sven-Göran Södergren informerade om det pågående arbetet planeringen av Trappans utveckling och framtid. Troligtvis kommer ombyggnationen kunna starta våren 2008 och vara klart vintern 2008/09.

Förvaltningen återkommer med en skriftlig redovisning vid nämndens augustisammanträde.

· Växthusen vid Solbacken

Sven-Göran Södergren informerade om alternativ placering av växthusen vid Solbacken, bygglovskrav, flytt- och driftskostnader m.m.

§5 Aktivitetsplan för konkurrensutsättning

Återremitterad bilaga 2 till Tertialrapport 1 år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 maj 2007.

Dnr 102-212-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar aktivitetsplan för konkurrensutsättning
till Kommunstyrelsen (bilaga 2 till Tertialrapport 1 år 2007 för
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår aktivitetsplanen för konkurrensutsättning

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Den moderatstyrda majoriteten går nu hårt fram tillsammans med folkpartiet och kristdemokraterna med en totalutförsäljning av i princip samtliga verksam­heter såväl i stadsdelen som i staden.

Detta är ett systemskifte vars huvudsakliga syfte är att få en ändring till stånd av ideologiska skäl och utan att hänsyn tas till brukare, personal och boende i Vällingby och Hässelby.

Aktivitetsplanen som nu ligger i nämnden för ställningstagande innehåller
42 nya objekt som ska konkurrensutsättas under denna mandatperiod allt ifrån sjukhem och äldreboenden till arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst och social­psykiatriska verksamheter.

Förutom detta så bjuds förskolepersonal och andra in till informationsmöten och uppmanas att avknoppa sig och bilda eget. Enligt förvaltningen avgörs från gång till annan om egen regi får/ska lämna anbud. Vi finner det självklart att så gott som vid alla upphandlingar ska kommunen/stadsdelen finnas som anbuds­givare.

Stadsdelen har idag en hel del verksamheter som drivs av entreprenörer av olika slag t ex fritidsverksamhet för ungdomar och renhållning, park och vinterunderhåll.

Vi socialdemokrater är inte emot alternativ drift av verksamheter men det måste vara för den enskildes och människornas bästa som en sådan förändring genomförs och inte endast av dogmatiska ideologiska skäl.

I ärendet framkommer att upphandling av verksamheter för äldre ska admini­streras centralt i staden. Vad detta innebär framgår inte varför en förklaring är på sin plats. Vem har ansvar för vad?

Vårt alternativa förslag från socialdemokraterna är att satsningar av olika slag ska vara på personalen. Fortbildning, vidareutbildning, förbättrad arbetsmiljö samt tydliga ansvarsbeskrivningar för de olika verksamheterna ska tas fram. I nära kontakt med berörda, föräldrar, brukare, anhöriga måste synpunkter in­hämtas. Pensionärsråd, förtroenderåd, handikappråd och andra intresseorgani­sationers synpunkter är viktiga i detta arbete

Socialdemokraterna säger av ovanstående skäl nej till Aktivitetsplanen och vill i stället använda pengarna för att satsa på utveckling och kvalitet i verksamhe­terna.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

”Miljöpartiet tycker det är positivt att delar av stadens verksamheter konkur­rensutsätts. Konkurrensutsättning kan vara en del i att effektivisera, men också att bryta upp en alltför stor byråkratisk koloss. Individer har småskaliga pro­blem, och miljöpartiet tror att småskaliga lösningar har bäst förutsättningar för dessa, både ur ett effektivitets- och medmänsklighetsperspektiv.

Det är positivt att mindre aktörer ska ges större möjligheter i upphandlingen.

Miljöpartiet anser att brukarna och/eller de anställda ska erbjudas att driva verksamheten vidare i första hand. Det är positivt att förvaltningen i fall av avknoppning i någon mån kommer att vara behjälpliga.

Miljöpartiet tycker det är positivt att egenregianbud kommer att övervägas från fall till fall. Det är en hållning helt i linje med miljöpartiets politik i frågan. Det ska också tilläggas att upphandlingsprocessen är relevant även där ett eventu­ellt egenregi-anbud vinner, eftersom det givit anledning till tydligare vad man ska göra och åtar sig att göra. Det vinner både det politiska styret och medbor­garna på.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Jonas Vikman (kd) och Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvalt­ningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (m+fp+kd+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Ordförande utsåg förvaltningens förslag som huvudförslag. Ordförande ställde (s):s förslag mot (v):s förslag för att utse motförslag.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse (s):s förslag som motförslag.

Ordförande ställde huvudförslaget mot motförslaget.

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag (huvudförslag).

Nej-röst för bifall till (s):s förslag (motförslag).

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 8 ja-röster /Birgitta Wahlman (m),

Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Curt Dahlgren (m), Ingela Gille Rausén (fp), Jonas Vikman (kd), Tomas Melin (mp) mot

5 nej-röster Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s), Leif Larsson (v), har stads­delsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§6 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 25 maj 2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 21 maj 2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Månadsrapport juni 2007. Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 juni 2007.

Dnr 102-203-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§9 Årsrapport 2006 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Yttrande till revisorsgrupp 3, dnr 3504/59-07

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 maj 2007.

Dnr 102-228-2007.

Sammanfattning

Revisorerna konstaterar i sin årsrapport att stadsdelsnämnden överskridit sin budget men att nämndens styrning och uppföljning av verksamheten bedöms godtagbar liksom att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

De förhållanden som revisorerna påpekat har förtecknats i en åtgärdsplan, som inarbetats i ärendet. Åtgärdsplanen kommer att följas upp vid möten med led­ningsgruppen och redovisas för stadsdelsnämnden i september och tillställas revisionskontoret.

_____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar till revisionsgrupp 3 förvaltningens tjänste­utlåtande som yttrande över årsrapporten.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Nämnden betraktar framförd, i vissa stycken hård kritik, som mycket allvar­lig. Revisorernas kritik går i huvudsak tillbaka till 2006 och tidigare d.v.s. den period som den förra majoriteten hade verksamhetsansvar för.

Den kanske allvarligaste kritiken rör äldreomsorgen - nämnden har brustit i sitt ansvar att bedöma, styra och följa upp äldreomsorgens nettokostnader. Dessutom har nämnden mycket sent lämnat information om det kritiska läget dessutom underlåtit att vidta åtgärder, vilket nu lett till ett mycket allvarligt läge.

Kritiken avser tyvärr inte bara äldreomsorgen, utan även brister i den allmänna ekonomiska styrningen och uppföljningen påtalas.

Nämnden har (under lång tid) fått information om stora avvikelser i tertial-rapporterna mellan prognos och faktiskt utfall, men åtgärder har inte vidtagits (t.ex. begäran om omslutnings­förändringar)

Till detta framför revisorerna även kritik inom olika verksamheter och områden som barnomsorgen, ungdomars drogvanor, ekonomiskt bistånd, ej verkställda beslut, dokumentation mm

Även om det finns många väl kända förklaringar till de brister revisorerna på­talat, anser vi från alliansens sida att den förra majoriteten brustit i sitt ansvar och inte kan undgå kritik.

Vi välkomnar därför om nuvarande opposition nu tar ansvar och medverkar i nödvändigt förändringsarbete i våra medborgares intresse.

Vi anser även att förvaltningen har anledning att ta revisionsrapporten på stort allvar. Att kostnadsredovisningen inte uppfyller kommunallagens krav är syn­nerligen allvarligt. Att det finns stora brister i den ekonomiska styrningen, kontrollen och uppföljningen är också mycket allvarligt. Prognossäkerheten måste förbättras, budgetdisciplinen måste hållas. Kvalitetskriterier för verk­samheten måste upprättas och följas upp. Det förebyggande kvalitetsarbetet prioriteras. Alla former av kostnadsreduceringar i administrationen välkomnas. Men framför allt måste äldreomsorgen förbättras i många avseenden.

Trots den framförda kritiken vill vi från alliansens sida tydliggöra vårt fort­satta, fulla förtroende för förvaltningen.

Vi vill från alliansens sida naturligtvis uppfylla budgetkraven för 2007 och vi kommer naturligtvis sträva efter detta. Det kommer emellertid vara mycket svårt att innevarande år nå budgetmålen med tanke på den uppkomna situatio­nen, utan att mycket stora neddragningar i verksamheterna skull behöva göras med stora, negativa konsekvenser för utsatta grupper som följd.

Som årsrapporten anger, och även revisorerna, har vi inom alliansen initierat ett stort antal åtgärder i och med vårt tillträde. I de ärenden som bl.a. avhandlas idag (12 juni-07) framgår att ett handlingsprogram för äldreomsorgen utveck­lats, rutinerna för ekonomisk styrning och uppföljning har vidareutvecklats, nya rutiner för utförandedokumentation för funktionshindrade finns sedan nov. -06, utbildningsinsatser är planerade mm.

Totalt ligger ett besparingsprogram för resten av året som uppgår till 7,1 M SEK och för -08 till 19,3 M SEK (ärende 10). Vår bedömning är att föreslagna besparingar inte kommer drabba våra medborgare så hårt, men besparingspro­grammet ger förutsättningar för en ekonomi i balans.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi socialdemokrater vill med anledning av revisorernas årsrapport lyfta fram följande:

1. Omsorgen om våra äldre kräver bättre ekonomisk styrning – men också mer resurser

Det enskilt största underskottet under 2006 under anslag 1, nämndens verksamhet, beror på att kostnaderna för äldreomsorgen överskred budgeten. Detta är mycket allvarligt, och vi har därför, tillsammans med de borgerliga partierna i nämnden, tagit initiativ till en granskning av en extern konsult av äldreomsorgens organisation och ledning.

Vi är övertygade om att det med hjälp av en bättre organisation och ledning går att få ut mer och bättre äldreomsorg ur varje satsad skattekrona – men det räcker inte om vi vill förbättra omsorgen om våra äldre. Därför är vi beredda att också skjuta till mer resurser till äldreomsorgen, vilket vi visar i vårt socialdemokratiska budgetalternativ.

På denna punkt skiljer vi oss från den borgerliga majoriteten som inte ökar resurserna till omsorgen om våra äldre. Tvärtom är 2007 års budget för äldreomsorgen 439,4 miljoner kronor – vilket är mer eller mindre identiskt med utfallet för 2006. Om hänsyn tas till löneökningar innebär det i praktiken att resurserna till äldreomsorgen minskar – och redan i årets första tertialrapport visas att denna budget är på väg att överskridas med 17,6 miljoner kronor.

2. Färre i försörjningsstöd kräver fler i arbete och aktiva jobbinsatser – inte en slakt av all aktiv arbetsmarknadspolitik

Det är allvarligt att behovet av ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby är högt. Det kräver aktiva insatser för att få fler i arbete. Vi ser därför mycket allvarligt på att de tidigare insatserna, till exempel i form av Strategi Hässelby-Vällingby och Arbetsforum Vinsta nu rustas ned.

3. Yttre omständigheter bakom tillfällig ökning av barngruppernas storlek

När det gäller barngruppernas storlek i förskolan vill vi lyfta fram att det beror på yttre omständigheter, branden vid förskolan på Tumultgränd.

§10 Förslag till åtgärder för budgethållning

Uppdrag i anslutning till Tertialrapport 1/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 maj 2007.

Dnr 101-248-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har vid behandlingen av Tertialrapport 1 den 15 maj gett förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i juni återkomma med förslag till åtgärder för budgethållning.

I ärendet redovisas åtgärder för budgethållning i avsikt att öka effektiviteten på både kort och längre sikt.

För innevarande år beräknas förslagen medföra kostnadsminskningar om ca 7 mnkr i förhållande till budgetutfallsprognosen i maj och för år 2008 ca 19 mnkr.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till åtgär­der för budgethållning, med undantag för det som avser Nälsta servicehus på sidan 4 i förvaltningens tjänsteutlåtande

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om att skyndsamt medverka vid utredning av formerna för den fortsatta driften av det sär­skilda boendet Nälsta med målet att finna en accepterad boendeform inom av Kommunstyrelsen given budgetram, samt att stadsdelsnämnden ej fattar något beslut om någon förändring av verksamheten innan detta är klart.

3. Stadsdelsnämnden uttalar att förvaltningen har i uppdrag att både nu och framgent finna vägar för att på kortast möjliga tid uppnå budgetbalans. Detta får dock ej drabba medborgares rätt till en god vård och omsorg. För en del av underskottet finns historiska orsaker, vilka tar en tid att för­ändra, för en annan del finns orsak i prestationssystem och regler för medelstilldelning från Kommunstyrelsen – för vilka vissa nu ses över. Stadsdelsnämnden avser att noga följa dessa system och regler som ju har målet att uppnå likställighet mellan kommunens alla invånare – oavsett stadsdel. För att uppnå budgetbalans behöver en mängd kostnader ses över liksom ett antal nya arbetssätt, rutiner och metoder införas.

Som i detta ärende att tänka i nya banor, ompröva tidigare självklarheter samt även fördela kostnader till de andra kostnadsbärare som egentligen ska ha dem är kloka vägar att gå. Liksom att t ex ha noggrann kontroll över prestationer för att kunna äska kor­rekta omslutningsförändringar, och att noga vara informerad om regelverk för medelstilldelning är av största vikt. Härtill följer att en god, tydlig och tidig DIALOG med Stadsledningskontoret och Kommunstyrelsen är nödvän­dig, en dialog i vilken båda parter har ett ansvar.

Nämnden konstaterar att förvaltningen i och med detta förslag till beslut har påbörjat ett mycket seriöst, ambitiöst och målmedvetet arbete. De åtgärder för budgethållning som föreslås innehåller både nytänkande och konstrukti­vitet, tillsammans med en omsorg om de medborgare som är i behov av vård, omsorg och service.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens redovisning och förslag till åtgär­der för budgethållning med hänvisning till den socialdemokratiska budgetre­servationen i kommunfullmäktige

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

I tertialrapport 1 redovisade förvaltningen ett stort underskott för stadsdelens verksamheter, som sedan november då den nya borgerliga majoriteten tog över makten, har ökat med ca 10 mnkr.

Stadsdelen befinner sig nu i ett svårt ekonomiskt läge där förvaltningens för­slag som nämnden nu har att ta ställning till innebär besparingar på drygt 7 mnkr för innevarande år.

För att stadsdelens budget ska vara i balans vid årets slut måste dock förvalt­ningen föreslå nedskärningar och förändringar motsvarande ytterligare ca 25 mnkr!

Vi förutsätter att majoriteten tar sitt ansvar och antingen begär utökad budget hos kommunstyrelsen alternativt med det snaraste ger förvaltningen tydliga anvisningar om vilka verksamheter som ska minskas eller läggas ned.

Socialdemokraterna har i sin budgetreservation i kommunfullmäktige föreslagit drygt 20 mnkr mer för stadsdelen.

Vi valde att behålla skatten på oförändrad nivå för att se till att de viktiga verksamheterna som staden har att ansvar för får de medel som behövs. Detta gäller särskilt barn och unga samt äldre och funktionshindrade.

Socialdemokraterna har i samband med att T1 (tertialrapport 1) redovisats föreslagit att stads­delsnämnden av kommunstyrelsen ska begära ytterligare 15 mnkr för äldreom­sorgen. Den moderatstyrda majoriteten sa nej.

Stadsdelens äldre ökar kraftigt och med eftersläpande befolkningsprognoser (1,5-2 år) blir konsekvensen att stadsdelen har otillräckliga resurser. Fördel­ningsprinciper för staden måste därför ses över.

Vi hänvisar vidare till pensionärsrådets synpunkter från sammanträdet den 25.5 § 9

”Rådet befarar att föreslagna åtstramningar kommer att innebära stora risker för försämringar för äldreomsorgens verksamhet.

Rådet anser att Nälsta servicehus är välskött och bra och ett perfekt service­hus. Då många servicehuslägenheter redan lagts ner i stadsdelsområdet anser Rådet att Nälsta ska vara kvar som servicehus och Rådet ser det som en stor angelägenhet att förvaltningen arbetar för att alla lägenheterna blir uthyrda.”

Vidare anför rådet i § 6 samma sammanträde följande:

”Rådet framförde att det behövs mer pengar till äldreomsorgen för att kunna ge de äldre en god vård och omsorg.”

Vi instämmer i Rådets synpunkter och vill påminna den nuva­rande majoriteten om den helt klara och övertygande inställning ni framfört då förvaltningen förde Nälstas nedläggning på tal 2005. Vi vill även påminna förvaltningen och stadsdelsnämnden om att beslutet i en enig nämnd, 2005-02-15 §5, om Nälstas framtid med förskola i de större gemensamhets-lokalerna fortfarande gäller om inte annat beslutas.

Därtill riktar vi stark kritik emot förvaltningens förslag till besparing med hjälp av striktare biståndsbedömning i äldreomsorgen. De äldre i Hässelby-Vällingby har laglig rätt till insatser efter bedömning och denna rätt, anser vi, kan inte användas som potentiell besparingsåtgärd.

Under den förra mandatperioden med socialdemokratisk ledning fattade stads­delnämnden beslut om en generösare biståndsbedömning. Nu föreslår förvalt­ningen ett steg i motsatt riktning.

De nya riktlinjerna som ska remissbehandlas efter sommaren formulerar bi­ståndsbedömningen för t ex ansökan till särskilt boende, likt stadsdelsnämn­dens tidigare beslut. Det vore olämpligt att ”strama åt” endast för ett par måna­der innan de nya riktlinjerna ska träda i kraft.

Avslutningsvis har det framkommit att Handikapprådet inte haft möjlighet att yttra sig i detta ärende. Vi föreslår att förvaltningen snarast informerar Rådet om detta ärende och att nämnden får ta del av Rådets synpunkter. Förvaltningen har vanligtvis en bra kontakt med både pensionärs- och de olika handikapporganisationerna så vi ser denna informationsmiss som en enstaka händelse.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande att avslå förvaltningens redovisning och förslag till åtgärder för budget­hållning med hänvisning till den vänsterpartiets budgetreservationen i kommunfullmäktige.

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande att avslå förvaltningens redovisning och förslag till åtgärder för budget­hållning med hänvisning till miljöpartiets budgetreservation i kommun­fullmäktige samt instämmer vidare till följande del av (s):s reservationstext:

Vi hänvisar till pensionärsrådets synpunkter från sammanträdet den 25.5 § 9

”Rådet befarar att föreslagna åtstramningar kommer att innebära stora risker för försämringar för äldreomsorgens verksamhet.

Rådet anser att Nälsta servicehus är välskött och bra och ett perfekt service­hus. Då många servicehuslägenheter redan lagts ner i stadsdelsområdet anser Rådet att Nälsta ska vara kvar som servicehus och Rådet ser det som en stor angelägenhet att förvaltningen arbetar för att alla lägenheterna blir uthyrda.”

Vidare anför rådet i § 6 samma sammanträde följande:

”Rådet framförde att det behövs mer pengar till äldreomsorgen för att kunna ge de äldre en god vård och omsorg.”

Socialdemokraterna och Miljöpartiet instämmer i Rådets synpunkter och vill påminna den nuva­rande majoriteten om den helt klara och övertygande inställning ni framfört då förvaltningen förde Nälstas nedläggning på tal 2005. Vi vill även påminna förvaltningen och stadsdelsnämnden om att beslutet i en enig nämnd, 2005-02-15 §5, om Nälstas framtid med förskola i de större gemensamhetslokalerna fortfarande gäller om inte annat beslutas.

Därtill riktar vi stark kritik emot förvaltningens förslag till besparing med hjälp av striktare biståndsbedömning i äldreomsorgen. De äldre i Hässelby-

Vällingby har laglig rätt till insatser efter bedömning och denna rätt, anser vi, kan inte användas som potentiell besparingsåtgärd. Under den förra mandat-perioden med rödgrön ledning fattade stads­delnämnden beslut om en generösare biståndsbedömning. Nu föreslår förvalt­ningen ett steg i motsatt riktning.

De nya riktlinjerna som ska remissbehandlas efter sommaren formulerar bi­ståndsbedömningen för t ex ansökan till särskilt boende, likt stadsdelsnämn­dens tidigare beslut. Det vore olämpligt att ”strama åt” endast för ett par måna­der innan de nya riktlinjerna ska träda i kraft.

Avslutningsvis har det framkommit att Handikapprådet inte haft möjlighet att yttra sig i detta ärende. Vi föreslår att förvaltningen snarast informerar Rådet om detta ärende och att nämnden får ta del av Rådets synpunkter. Förvaltningen har vanligtvis en bra kontakt med både pensionärs- och de olika handikapporganisationerna så vi ser denna informationsmiss som en enstaka händelse”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§11 Handlingsplan för organisation och ledning av äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Uppdrag i samband med översyn av organisation och ledning av äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 maj 2007.

Dnr 001-149-2007.

Sammanfattning

Solving Bohlin & Strömberg har gjort en översyn av äldreomsorgen i Hässelby – Vällingby. Av redovisningen framgår att det behövs omfattande åtgärder i alla delar av organisationen. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 10 maj 2007 fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att till junisammanträdet återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder och handlingsplan för planerade åtgär­der. Förvaltningen redovisar i detta ärende förslag till handlingsplaner avse­ende samtliga nivåer inom organisationen och inom respektive verksamhetsen­het. I syfte att följa arbetet med genomförandet av föreliggande förslag till handlingsplan föreslås att en referensgrupp inrättas med representanter från stadsdelsnämnden och förvaltningen.

___________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan för organisation och ledning av äldreomsorgen.

2. Stadsdelsnämnden tillsätter en politisk referensgrupp för att följa arbetet med handlingsplanen. Referensgruppen föreslås innehålla 9 ledamöter, varav 4 från majoriteten och 4 från oppositionen samt ledas av stadsdels­nämndens ordförande. Referensgruppen rapporterar till stadsdelsnämnden och sammanträder efter överenskommelse. Inget arvode utgår.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Socialdemokraterna anser som övriga partier i stadsdelsnämnden att det är mycket angeläget att vidta olika åtgärder för att förbättra för de äldre i stads­delens verksamheter.

Det är angeläget att en ändring kommer till stånd utan fördröjning. Därför ställer vi oss i princip bakom förvaltningens förslag till handlinsplan.

Förvaltningen skriver följande

”Konsulternas bild är en organisation i kris när det gäller ledningsorganisatio­nen”

Vidare

”Av rapporten framgår dessutom att det krävs förändring av ledningsorganisa­tion, ledar- och ledningsutveckling och insatser för kompetensutveckling och arbetslagsutveckling. Konsulterna ser även behovet av en omfattande diskus­sion om bemötande, värdegrund och verksamhetsinriktning med nämnden och att ett kvalitetsarbete initieras bland alla anställda.”

Vi har i tidigare ärende sagt nej till förvaltningens förslag till Aktivitetsplan, dvs. konkurrensutsättningen av så gott som alla av stadsdelens verksamheter.

(se ärende 5, 2007-06-12). Vi instämmer följaktligen inte i förvaltningens för­slag att anpassa organisationen till ökad valfrihet och konkurrensutsättning på det sätt den moderatstyrda alliansen vill.

Vi finner det oacceptabelt att mitt i detta viktiga processinriktade förändrings­arbete där personalens delaktighet är en förutsättning för gott resultat så genomförs följande:

Hösten 2007

Upphandling av Råcksta sjukhem, avlastning/växelvård, demensboende, dagvård

Upphandling av rehabiliteringsenheten 50%

I övrigt kvarstår vi vid vår uppfattning att äldreomsorgen måste få en utökad budget

För att kunna erbjuda de äldre de insatser som behövs.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

§12 Inrättande av gemensam avdelning för Individ- och familjeomsorgen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 maj 2007.

Dnr 001-249-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att de bägge avdelningarna Vuxen och Arbete och bistånd och barn och ungdom sammanläggs från och med 1 oktober 2007. Namnet före­slås bli Avdelningen för individ- och familjeomsorg och kommer att ha totalt ca 220 anställda. Stadsdelen står inför stora utmaningar inför framtiden med bla. stor befolkningstillväxt och stor inflyttning av nya medborgare. Samarbetet mellan Individ- och familjeomsorgens olika delar behöver fördjupas och effektiviseras i form av minskad administration, tydligare ledningsfunktion och samlad kompe­tens i syfte att ge klienter och brukare bra stöd och hjälp genom mer samlade och bättre avvägda beslut om insatser.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bildar en avdelning för Individ och familjeomsorg i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

§13 Tillsyn av rättsäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Redogörelse till Länsstyrelsen, bet 7010-07-011397

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 maj 2007.

Dnr 530-221-2007.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms Län har vid tillsynsbesök i äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby i mars 2007, granskat hur handläggningsprocessen hante­ras i relation till lagstiftningen. Av Länsstyrelsens beslut 2007-04-27 framgår att nämnden helt uppfyller kraven i fyra av de sex bedömningskriterierna. I två av bedömnings-kriterierna, gällande utredning och information, påtalar Länsstyrelsen vissa brister. Förvaltningen har utifrån dessa brister upprättat en handlingsplan för att förbättra handläggningsprocessen och därmed stärka den enskildes rättssäkerhet vad gäller utredning och information.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlå­tande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det skall inledningsvis slås fast att det ej kan föreligga rättssäkerhet om den enskilde ej är medveten om eller ej informeras om sina rättigheter i ansök­ningsprocessen.

Här skall särskilt nämnas rätten att alltid få inkomma med ansökan för att se­dermera kunna överklaga ett negativt beslut. Samt att den enskilde ej skall ut­sättas för någon form av påverkan eller styrning av handläggare för att på så sätt kunna påverka den enskildes önskemål eller behov så att de passar för det kommunala utbudet/riktlinjerna.

Bedömningen skall därvid göras utifrån att den enskilde uppnår samma förut­sättning oavsett kön eller etnisk tillhörighet, samt oavsett faktisk ålder eller rådande hälsotillstånd.

Det bör här konstateras att förvaltningen har agerat föredömligt snabbt för att komma tillrätta med de brister som Länsstyrelsen påpekade i sitt beslut av den 27 april 2007. Dock är det absolut nödvändigt att säkerställa att de rutiner som föreslås verkligen kommer att implementeras i förvaltningens verksamhet och att den bristande rättssäkerhet som har kunnat konstateras, de facto kommer att upphöra.

När det sedan gäller Länsstyrelsens i Stockholm tillsynsbesök i Hässelby-Vällingby i mars 2007 i sig, så är det inte mer än rimligt att ifrågasätta validitet och legitimation av ovanstående.

Såsom även påpekas i själva granskningen så omfattar den enbart nio beslut, ett underlag som är så litet att det är svårt att dra några säkra statistiska slutsatser av resultatet (även om det är tillräckligt illa att formella brister har kunnat kon­stateras i något ärende över huvud taget). De granskade besluten rör personer över 65 år, utan att närmare definiera ålder på dessa.

Vid en närmare översyn av frågor och svar finner man att det är i det närmaste omöjligt att dra några säkra slutsatser av de svar som presenteras. Detta emane­rar ifrån att alla frågor ej är besvarade av samtliga tillfrågade och det finns ett antal frågor där det försvinner en procentuellt sett extremt hög andel av under­laget på grund av att de intervjuade ej kommer ihåg.

Än viktigare är bristen på information kring hur svaren har fördelat sig utslaget på den enskilde individen, d.v.s. är det samma individ som anger brister alter­nativt ej kommer ihåg vid samtliga frågeställningar?

Utöver det redan nämnda redogörs ej heller för frågornas exakta formuleringar, hur intervjuerna genomfördes, vilket utrymme de intervjuade har givits att ut­veckla sina svar och vilket utrymme intervjuarna har haft för att dra egna slut­satser av de avgivna svaren.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§14 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 maj 2007.

Dnr 011-250-2007.

Sammanfattning

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stads­delsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänst- nämnden att medverka till kunskapsutveck­lingen om utsatta barn. För att kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra åtgärder som utgör myndighets- utövning erfordras att stadsdelsnämnden delegerar viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum. Vidare behövs, för att socialtjänstnämnden för stadsdelsnämndens räkning ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra resultatet av verksam­heten vid Barncentrum, att stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden genomföra sådan utvärdering.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till social­sekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kon­takter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdels­nämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kva­litetssäkring enligt punkt 2 ovan, i enlighet med den till tjänsteut­låtandet bilaga.

§15 Lokaleffektivisering inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 maj 2007.

Dnr 311-174-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen gör en översyn över möjligheterna till lokaleffektivisering i stadsdelens samtliga lokaler. I ärendet redovisas möjligheter till lokalintegre­ring, dubbelutnyttjande och kostnadsbesparing avseende lokaler inom samtliga verksamhetsområden; hur det faktum att en hel del verksamhet av olika skäl kan komma att bedrivas av andra än stadsdelsförvaltningen kommer att på­verka förvaltningens planerade lokalutnyttjande och lokalbehov; en analys över hur befolkningsökningen kan hindras att leda till ökade lokalbehov och därmed ökande lokalkostnader; hur man kan minska den genomsnittliga ytan per arbetsplats för all verksamhet i förvaltningshuset, samt beskriver hur samrådet med SLK avseende byggplaner har sett ut, samt skulle kunna förbättras.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens redovisning med undantag för det som avser Nälsta servicehus på sidan 3 i förvalt­ningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en utred­ning med målsättning att införa kontorslandskap och flexibla kontor i förvaltningshuset på Hässelby torg 20-22, i enlighet med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättning­arna för en flytt av delar av förvaltningens verksamhet till Vinsta före­tagsområde.

4. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda vilka verksamheter som kan samlokaliseras, och vilka effektiviseringsvinster som därmed bedöms göras i form av sänkta lokal-, personal- och
logis­tikkostnader.

§16 Nälsta gruppbostad, om- och tillbyggnad

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 maj 2007.

Dnr 313-251-2007.

Sammanfattning

Nälsta gruppbostad i kv. Fästegåvan 16 på Solhagavägen 94 är lämplig att utöka med två lägenheter samt skapa möjligheter för erforderligt kontorsut­rymme för personalen. Nälsta gruppbostad är inriktad mot personer med mått­lig till lindrig utvecklingsstörning och är dimensionerad för fem brukare. Utökningen med två lägenheter i ett separat hus skapar en boendeform för bru­kare som klarar sig självständigare än de som bor i gruppboendets huvudbygg­nad. Förutsättningen är närheten till gruppboendet och det stöd personalen på gruppboendet kan ge. Förvaltningen anser att detta är ett lämpligt tillskott av boendeform för personer med denna lindriga grad av utvecklingsstörning och föreslår därför nämnden att uppdra åt förvaltningen att beställa genomförande av projektet hos Micasa.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att verksamhetsanpassa Nälsta gruppbostad till en hyresgrundande kostnad av ca 3,4 miljoner kronor och ett hyrestillägg år 1 om ca 287.000 kronor.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i samverkan med Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag på 0,6 miljoner kronor för särproduktionskostnader.

§17 Inrättande av gruppboende på Edelundavägen 5

Genomförandeärende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 juni 2007.

Dnr 313-023-2007.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 15 maj 2007, §

Sammanfattning

Servicehuslägenheter på Edelundavägen 5 i Hässelby villastad föreslås om­vandlas till boende för demenshandikappade för 18 personer. Lokalerna måste därvid omstruktureras, moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de föreslagna åtgärderna enligt redovisning i detta tjänsteutlåtande.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget för om- och tillbyggnad av förvalt­ningens gruppboende inom Skolörtens vård och omsorgsboende, och ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektet till en uppskattad kostnad på ca 15,7 miljoner kronor och ett hyrestillägg år ett på
ca 1,32 miljoner kronor.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag på 1,8 miljoner kronor.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för tomgångshyror på
1,27 miljoner kronor.

5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genomfö­rande, under förutsättning av kommunstyrelsens beslut.

§18 Vägutredning – effektivare nord-sydliga förbindelser

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-1210-07

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 maj 2007.

Dnr 301-182-2007.

Sammanfattning

Förbifart Stockholm är det alternativ som förvaltningen sammantaget anser vara lämpligast för att tillgodose dagens och morgondagens vägtransportbehov väster om Stockholms centrala delar. Förbifart Stockholm bör därför föras vidare i pla­neringen och genomföras. De viktigaste motiven är att Förbifart Stockholm på bästa sätt uppfyller projektmålen, stödjer den regionala utvecklingsplanen och är av riksintresse. Vidare finns bred uppslutning för Förbifart Stockholm i regionen. Planering och utbyggnad i kommunerna förutsätter sedan länge tillkomsten av Förbifart Stockholm.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till yttrande med anledning av bl.a. de kraftiga miljökonsekvenserna av en bro mellan norra Lovö och Grimsta

  2. Stadsdelsnämnden förordar Förbifart Stockholm med en helt dragen tunnel under Lambarfjärden, och med en sträcka ovan jord på Lovön där bebyggel­sen är gles och knappast någon kommer att störas av leden.

  3. Stadsdelsnämnden anför

Grundläggande utgångspunkter

Frågan om Förbifarts Stockholm var uppe i stadsdelsnämnden i september 2005. Då anförde vi socialdemokrater och vänsterpartiet att Vägverkets utred­ning rörande de nord-sydliga förbindelserna i stockholmsområdet innehöll flera brister, till exempel att de grundläggande utgångspunkterna för de olika alter­nativen var otillräckligt belysta. Exempelvis borde utvecklingstendenserna när det gäller regionplaneringen, t.ex. fördelningen av arbetsplatser och bostads­områden mellan regionens norra och södra delar, hur problemen med natur­resurserna, t.ex. de höjda oljepriserna, liksom utvecklingen av nya drivmedel (bränsleceller, batterier, etanol etc.) påverkar förhållandena för olika trafikslag m.m. ha utretts närmare.

Förbifart Stockholm

Vi delar uppfattningen att näringsliv och invånare i Hässelby och Vällingby har fördelar av alternativet Förbifart Stockholm och vill därför fortfarande förorda detta alternativ. Leden kan komma att underlätta person- och varutransporter på ett fördelaktigt sätt för företagen i t.ex. Vällingby centrum samt Vinsta och Lunda företagsområden. Dessutom underlättar det kommunikationerna för invånarna i Hässelby-Vällingby.

Därtill har det framhållits att Förbifart Stockholm ger bäst förutsättningar för möjligheten att färdas genom länet utan att belasta vägnätet i innerstaden, att skapa en förbifart för långdistanstrafik, att förbättra framkomligheten på infartslederna, att skapa en flerkärnig region samt att skapa en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen. Vi anser att leden troligen kommer att underlätta framväxten av en flerkärnig stockholmsregion, men vill uppmana till viss försiktighet när det gäller slutsatser om innerstaden och infartslederna. Det har påpekats att leden själv kommer att alstra mera biltrafik, varför det är tänkbart att trafikproblemen i innerstaden endast kommer att minska tillfälligt.

Ingen bro över Mälaren

Vi förespråkar Förbifart Stockholm, men står fast vid vår kritik av den bro som är föreslagen att dras mellan Grimsta och Lovö. Vi är övertygade om att denna bro kommer att förorsaka buller, som på grund av luft- vatten- och isförhållan­dena kan spridas mycket långt. Därtill kommer bron att helt dominera landska­pet mellan Kanaan- och Maltesholmsbaden och försämra tillgången till ostörda grönområden för flera tiotusentals människor. Detta föreslås ske, trots att Grimstaskogen är naturreservat och trots att Mälarstränderna är av riksintresse från naturvårdssynpunkt.

Grimsta naturreservat – med baden Maltesholmsbadet och Kanaanbadet - ut­nyttjas av många stockholmare. Det handlar inte bara om invånare i stadsdelen Hässelby-Vällingby, utan om invånare från hela nordvästra Stockholm – inklu­sive stora delar av Järvafältet. Många människor som utnyttjar dessa naturom­råden sommartid gör det i hög utsträckning för att de inte har annan tillgång till natur i form av sommarställen. Vi socialdemokrater menar att tillgång till vatten och natur inte får vara en klassfråga. Därför vill vi bevara de rekrea­tionsmöjligheter som finns i Grimsta naturreservat, med Maltesholmsbadet och Kanaanbadet.

Men frågan om en bro eller tunnel mellan Grimsta och Lovö handlar inte bara om tillgång till natur och vatten. Det handlar också om tillgång till tysta platser. Stockholm är en storstad, med allt vad det innebär av trafik och buller. Grimsta naturreservat är en oas, mitt i storstaden, dit vi kan gå för att uppleva tystnad och stillhet. En bro över fjärden mellan Grimsta och Lovö skulle helt förstöra dessa möjligheter.

Vi förordar således Förbifart Stockholm med den ändringen att ingen bro byggs mellan Lovön och Grimsta utan att den sträckan ersätts av tunnel. Förbifart Stockholm kan då antingen dras i tunnel i hela sin sträckning eller en sträcka kan läggas ovan jord på Lovön, där bebyggelsen är gles och knappast någon eller betydligt färre kommer att störas av leden.

Kollektivtrafik i Förbifart Stockholm

Det har föreslagits att leden ska bestå av tre körfält i vardera riktningen. Vi föreslår att ett fält i vardera riktningen reserveras för kollektivtrafik (tunnel­bana eller bussar). I det fortsatta utredningsarbetet bör det undersökas hur en sådan lösning påverkar trafikströmmarna. Det är för övrigt självklart att Förbifart Stockholm och andra trafikleder måste kompletteras med en omfat­tande utbyggnad av kollektivtrafiken.

Vi hänvisar vidare till remissvaret från arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) på Vägutredningen – effektivare nord-sydliga förbindel­ser.

Dnr 041-268a-2007”.

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag på remissen samt uttalade följande:

”Miljöpartiet i Hässelby-Vällingby motsätter sig byggandet av Förbifart Stockholm. Den föreslagna vägen binder upp stadens utveckling i ett bilbero­ende för decennier framåt efter färdigställandet.

Nya vägar ger ökat bilåkande, och vår stadsdel kommer i än högre utsträckning bli en stadsdel för bilägare.

Samtidigt står vi inför en verklighet där klimatpåverkan blir allt mer tydlig för allt fler politiker. Till och med vår moderate statsminister dristar sig till att ta upp miljöfrågorna. De klimatpåverkande utsläppen från transporter är en betydande del av dessa utsläpp.

Miljöpartiet vill minska växthusutsläppen med minst 80% till 2050. Vi har en plan att bli kvitt dagens svenska beroende av olja inom femton år. Den borger­liga majoriteten och socialdemokraterna vill istället bygga in oss i fortsatt olje­beroende, i ett starkare beroende av personbilen och i en situation med fler och högre utsläpp.

Miljöpartiet driver en omställning av den svenska bilparken till miljöbilar. Men tills svenska bilar i huvudsak är miljövänliga, är satsningar på fler vägar totalt naivt och oansvarigt. Istället bör vi satsa på kollektivtrafiken. För de 20-25 miljarder som Förbifarten åtminstone kommer kosta kan man investera i en hel del kollektivtrafik.


Vidare kan miljöpartiet konstatera att de partier som står bakom Förbifarten inte ser något behov av bättre förbindelser för dem som inte har råd att ha bil. Vad ska unga, äldre, invandrare, ensamstående mödrar med flera göra? Snällt sätta sig på den ständigt dyrare och mer eftersatta kollektivtrafiken? Denna betongallians av borgare och socialdemokrater visar sig än en gång föra en po­litik för dem som redan har, snarare än att stödja dem som står för behoven.

Till sist måste också nämnas de fruktansvärda och totala skadorna som Förbifarten kommer få på vår stadsdel. Bron mellan Lovön och Hässelby är en styggelse, som kommer att förstöra dessa områden för alltid.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yr­kande om avslag på remissen samt uttalade följande:

Vänsterpartiet vill framhålla de sociala aspekterna på förslaget förbifart Stockholm. Baden har blivit viktiga kontaktpunkter för många människor både för kringboende och andra speciellt Järvastadsdelarna, här grillar man, idrottar, solar och umgås familjevis. Många av dessa familjer har inte tillgång till som­marställen så baden blir deras sommarställen och semesterställen.

Det fordras inte mycket fantasi för att förstå vad högbron skulle betyda i minskad livskvalitet för dessa familjer och hur det skulle vara när området är en stor byggarbetsplats är mycket klart. I övrigt vill vi hänvisa till det remissvar som ARG (Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen) avgivit, (Dnr 041-268b-2007).”

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är med största tillfredsställelse den lokala Alliansen tar del av denna väg­utredning – en Förbifart har önskats länge. För största möjliga glädje och nytta förutsätter vi att alla tänkbara, eventuellt i dag ännu ej uppfunna, åtgärder för minimering av buller, avgaser och andra olägenheter kommer att användas på den del av Förbifarten som planeras i ytläge mellan Ekerö och Grimsta.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och leda­mot Jonas Vikman (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade avslag på

för­valtningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Ordförande utsåg förvaltningens förslag som huvudförslag.
Ordförande ställde (s):s förslag mot (v+mp):s förslag för att utse motförslag.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse (s):s förslag som motförslag.

Ordförande ställde huvudförslaget mot motförslaget.

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag (huvudförslag).

Nej-röst för bifall till (s):s förslag (motförslag).

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 7 ja-röster /Birgitta Wahlman (m),

Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Curt Dahlgren (m), Ingela Gille Rausén (fp), Jonas Vikman (kd)

4 nej-röster Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s), har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp+kd):s förslag.

Ledamot Tomas Melin (mp) och ledamot Leif Larsson (v) avstod.

§19 Förslag om att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhets­området för kommunalt vatten och avlopp

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 315-1298/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 maj 2007.

Dnr 301-191-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§20 Inriktning för Järvalyftet

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-1325-07

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 maj 2007.

Dnr 301-191-2007.

Sammanfattning

Remissvar på tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret, dnr 314/1325/2007

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2007 givit kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ett särskilt program avseende Järvafältet. Utifrån detta har stadsledningskontoret utarbetat det så kallade Järvalyftet, som är en allsidig program- och investeringssatsning som ska skapa positiv och ekonomisk utveckling på längre sikt. Enligt förslaget föreslås Järvalyftet genomföras i stadsdelarna runt Järvafältet.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopa förvaltningens tjänsteutlå­tande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om att Järvalyftet genom medverkan från Hässelby-Vällingby vidgas till ett Västerortslyft.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att utifrån Hässelby-Vällingbys specifika karaktär vidta nödvändiga åtgärder för att en lokal utvecklingsplan i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnd görs för hela stadsdelen Hässelby-Vällingby. Denna plan bör se över behov, resurser, förutsättningar och möjligheter avseende infra­struktur (vägar, kollektivtrafik, bredband mm), planering av bostäder och lokaler samt möjligheter för vård, omsorg och service, företagsam­het, handel och rekreation, samt

4. Stadsdelsnämnden uttalar

Det är med största tillfredsställelse stadsdelsnämnden tar del av remissen
om Järvalyftet och förvaltningens förslag till svar på den samma.
Lyftets grundtanke är ett i rättan tid och med rätta förtecken tydligt bryt
med den negativa spiral delar av Västerort så länge nu drabbats av.

De områden i Hässelby-Vällingby som nämnden särskilt vill betona i
behov av ett Järva/Västerortslyft är Trygghet och Arbetsmarknad.

Till det första kan samarbete med både kommunala och privata bo­stadsbolag föras, liksom tillskapandet av medborgarvärdar, utökat sam­arbete med den lokala polisen samt en satsning på förebyggande arbete med både småbarn och ungdomar. En god och interaktiv kommunika­tion, som ger både trygghet, service samt möjligheter för den lokala fö­retagsamheten och handeln är Vällingby e-Centers pilotprojekt Hässelby-Vällingby 100 %.
Möjligheterna till ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan stadsdelarna, hjälp till självhjälp samt inkluderandet av det civila samhället är exem­pel på goda ingredienser i Järvalyftsremissen.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande på avslag på förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade avslag på förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+s):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§21 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken Ds 2007:9

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-001456/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 maj 2007.

Dnr 500-210-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig i allt väsentligt bakom förslaget till uppföljningssy­stem för barnpolitiken. Förvaltningen anser att enkätfrågor som samlas in av bla SCB behöver ses över vad gäller formuleringar så att de tolkas rätt av de som svarar på dem. Då blir underlaget säkrare för framtida åtgärder inom barn­politiken. Förvaltningen föreslår vidare att målområde 3 om En god utbildning, kompletteras med indikatorn ”Inskrivningsfrekevens i förskolan”.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Motion om avgift vid exponering av det offentliga rummet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 maj 2007

Dnr 300-192-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen anser att ett lämpligt sätt att begränsa vepaskyltning på husfasa­der är att höja avgifterna kraftigt. Därigenom ökar intäkterna från de annonsö­rer som verkligen vill marknadsföra sina varor eller tjänster, samtidigt som av­giftens storlek gör att antalet minskar. Förvaltningen förordar därmed höjda avgifter framför färre beviljade bygglov.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar inte i enlighet med förvaltningens förslag, utan i stället uttala följande

Både med hänvisning till kommunalrättsliga principer om självkostnad men även till den politik som går ut på att stödja, och inte stjälpa, företagsamhet välkomnar stadsdelsnämnden de möjligheter till vepaskyltningar som finns i vår stadsdel.

Om någon ska tjäna på denna reklamkanal är det givetvis ägarna till de fas­tigheter som dekoreras, inte de kommunala myndigheterna. I fallet med det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder – den i Västerort säkert största vepaupphängaren – är det t ex ytterst oklart huruvida bolaget Sv Bostäder som vepaupphängare betalar en avgift till bolaget Sv Bostäder vepaplats­upplåtare.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§23 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-253-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 12 juni 2007.

Dnr 010-254-2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan revisorernas Årsöversikt för 2006 samt stadsrevisionens Revisions­strategi 2007-2010 med revisionsplan 2007

Anmäldes stadsrevisionens ärende från den 2 maj 2007, ”Anmälan revisorernas Årsöversikt för 2006 samt stadsrevisionens Revisionsstrategi 2007-2010 med revisionsplan 2007”

Dnr 100-255-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Redovisningsärende

Utegrupp i förskolan Solleftegatan 14, Råcksta

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 22 maj 2007.

Dnr 402-218-2007.

Sammanfattning

En utegrupp startas i förskolan Solleftegatan 14 i Råcksta, för verksamhetsåret 2007/08. En grupp barn och pedagoger har utomhusverksamhet mellan kl 9.00-11.30 och 13.30-15.00 varje dag. Lunch äts inne i förskolan.

Kostnaderna för utegruppen täcks av förskolepengen. Totalt kommer förskolan ha ca 40 barn inskrivna under verksamhetsåret 07/08.

Pedagogiskt program och schema för dagsrutiner för hela förskolan har utar­betats.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

Förskoleverksamhet i Ur och Skur modell eller en välplanerad verksamhet utomhus finns och har funnits i någon form under alla år. En verksamhet som bedrivs utomhus är för det mesta mycket positivt och bra för barnen, som regel också uppskattad av föräldrar. Redovisningen som nu nämnden får ta del av talar om att en förskola tänkt för 32 barn nu ska öka till 40 barn p g a att föräldrar önskar plats för yngre syskon.I princip är vi emot att barnantalet ökar med så många platser. Tidigare beslut i nämnden gäller och vad vi förstått att även den borgerliga majoriteten har lovat är att antalet barn i grupperna inte ska överskrida 14 barn 1-2 år och 16 barn 3-5 år.

Genom att förlägga stor del av dagens verksamhet i utemiljö är det både pedagogiskt bra och hälsosamt att komplettera med en profilering med utevistelse. Det har vi inget emot. Vi saknar dock föräldrarnas synpunkter.

Förändringen måste bedömas som en rejäl överinskrivning i barngrupperna och blir enligt vår mening ett ärende då nämnden måste ta ställning. Vi förväntar oss i framtida liknande ärenden att nämnden får ta ställning till barngruppsstorlekarna vid stora avvikelser från det som bestämts tidigare. Det är också önskvärt att få föräldrarnas synpunkter.

Vi vet av erfarenhet att då föräldrar väntar på förskoleplats så gör det inte så mycket med lite större grupper, men då barnet har börjat har föräldrar ofta med rätta, synpunkter på att barngrupperna är för stora”.

§27 Säkerhet vid våra förskolor

Svar på skrivelse från (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 maj 2007.

Dnr 400-256-2007.

Sammanfattning

En från nämnden inkommen skrivelse ställer frågan om staketen runt stadsde­lens förskolor är tillräckligt höga eller rätt konstruerade för att förhindra barnen från att smita från förskolan. Förskolestaket fungerar som tomtmarkörer och är inte avsedda för inspärrning.

Kontroll och underhåll av staketen sköts av fastighetsägaren, bekostat av lokal­hyra. Förändring av staketfunktion betraktas som verksamhetsanpassning, som bekostas av hyresgästen/stadsdelsförvaltningen.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§28 Caféverksamhet vid Ormängstorget

Svar på skrivelse från (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 maj 2007.

Dnr 521-205-2007.

Sammanfattning

Containerråttans dagliga verksamhet vid Ormängstorget, driver en caféverk­samhet. Leif Larsson (v) och Nils Elfvik (v) tycker att det är en bra verksamhet men att öppettiderna är sådana att förvärvsarbetande med normala arbetstider inte kan besöka caféet. De föreslår förlängd öppettid minst en dag i veckan och att bord och stolar ställs ut för en uteservering under sommarhalvåret. Containerråttan med caféverksamhet är öppet till 18.00 en kväll i veckan samt två lördagar/år. En utökning av öppettiderna är i dagsläget inte aktuellt. Inför 2007 har verksamheten inte ansökt om tillstånd att få ha uteservering.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§29 Prognos över behovet av barnomsorg i förhållande till beräknad tillgång höst­terminen 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 22 maj 2007.

Dnr 403-586-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsnämndens beslöt vid sitt sammanträde den 15 maj 2007, § 8, att förvalt­ningen skulle återkomma med en prognos över behovet av barnomsorg i förhållande till beräknad tillgång höstterminen 2007. Nämnden beslöt vidare, § 19, att överlämna skrivelse från (s) ”Angående brist på förskoleplatser i stads­delen”, för beredning. För att klara tremånadersgarantin har stadsdelen under våren tillämpat överinskrivning i förskolorna. På grund av svårigheter att bygga nya förskoleplatser enligt uppgjorda planer understiger f.n. platstillgången antalet inkomna ansökningar något. Förvaltningens plan är att kunna återgå till 2006 års platsnivå på förskolorna under hösten, och ändå klara det akuta behovet av nya placeringar.

___________________

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett förslag om återremittering av ärendet för komplettering av plan för hur och när barngruppernas storlek kan återställas till 2006 års nivå. Planen för att klara efterfrågan på platser redovisas både på kort sikt och på längre sikt och där det framgår vilka objekt som tas fram för de närmaste kommande åren.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering.

§30 Kompetensstegen – Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensut­veckling inom vård och omsorg om äldre

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 juni 2007.

Dnr 530-286-2007.

Sammanfattning

Öppna hemtjänsten ingår sedan september 2006, som en av fyra stadsdelar, i projektet ”Specialistutveckling av vårdpersonal” finansierat av Kompetens­stegen. Avsikten är att bygga upp demensteam i hemtjänsten. Det man nu ser är att den kompetensutveckling och det stöd som behövs för att göra detta möjligt för Hässelby-Vällingbys äldreomsorg inte kommer att rymmas inom de medel som beviljats. Förvaltningen ansöker därför om kompletterande medel till hemtjänstens del i projektet.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om totalt 1 006 000 kr i stöd från Kompetensstegen till kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre för åren 2007 och 2008.

§31 Nya sammanträdestider för hösten 2007

Stadsdelsnämnden beslutade om följande nya sammanträdestider för hösten 2007.

Nuvarande datum

Nya datum

Tisdag den 28 augusti

Tisdag den 28 augusti (samma)

Tisdag den 18 september

Torsdag den 20 september

Tisdag den 16 oktober

Tisdag den 23 oktober

Tisdag den 20 november

Tisdag den 27 november

Onsdag den 12 december

Tisdag den 18 december

Tid: Sammanträdena börjar kl 19:00.

Plats: Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen,

Vällingbyplan 9 nb i Vällingby centrum.

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnämndens politiker i caféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet (s.k. Caféträff) samt att därefter stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

ÖVRIGA FRÅGOR

§32 Synliggör det unika trådgårdsarvet i Hässelby!

Anmäld skrivelse 12 juni 2007 från Berit Kruse (s) enligt följande

Dnr 033-270-2007

”Stadsdelsnämnden har fått ett brev från Hässelby Hembygdsförening med begäran om att till kommande generationer bevara och påminna om att Hässelby varit en träd­gårdsstad med över 100 handelsträdgårdar. I brevet utvecklar föreningen en idé om detta som vi socialdemokrater tycker är mycket intressant och värdefullt. Vi stödjer detta och vill ge förvaltningen i uppdrag att kontakta de olika par­terna i frågan samt undersöka möjligheterna att realisera tanken.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.