Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-28

Sammanträde 2007-08-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnä Läs mer...mndens politiker i caféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet (sk Caféträff) samt att därefter stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Protokoll från nämndens råd

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet. (2st)

Se § 5 och § 6 i protokollen ang nämndärenden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

7 Månadsrapport augusti 2007 - ekonomi och verksamhet.

8 Delårsbokslut 2007 – Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

9 Plan för intern kontroll år 2007.

10 Utveckling av Trappan till ett levande kulturhus.

11 Ny krisledningsplan för psykiskt och socialt omhändertagande inom Hässelby-Vällingby.

12 Ansökan till Myndigheten för skolutveckling om medel för utvecklings-arbete om samverkan mellan socialtjänst och skola.

13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Remisser

14 Stockholms stads Äldreplan 2007 - 2011.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1781-07.
Omedelbar justering
Dnr 530-232-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1752-07.

Omedelbar justering
Dnr 530-269-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-2273-07.
Omedelbar justering
Dnr 305-282-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-2308-07.
Dnr 530-280-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-2297-07.

Omedelbar justering
Dnr 301-298-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Nytt schablonsystem.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-2604-07.
Omedelbar justering
Dnr 520-322-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 119-2456-07.

Omedelbar justering
Dnr 300-320-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

22 Inkomna handlingar.

Dnr 013-340-2007
Utsändes senare.

23 Uppdragslista.

24 Personliga ombud inom missbruksvården.

Svar på skrivelse från (v). Dnr 511-206-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 SL:s inbjudan till yttrande över trafikförändringar 2007. Anmälan av förvaltningsyttrande

26 Barnuppdraget – Anmälan från Länsstyrelsen samt anmälan av förvaltningens svarsskrivelse.

Nya beslutsärenden (forts)

27 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 2 för 2007.

28 Nedskrivning av fordringar.

Mötesinformation

Ordförande Birgitta Wahlman (m)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m)
Per Hallberg (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Jonas Vikman (kd)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Eva Oivio (s) §§ 8-17
Seyfi Dogan (s)
Leif Larsson (v)
Tomas Melin (mp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m)
Ingrid Carlsson (s) §§ 1-7 + 18-41

Ersättare
Margareta Åkerblom (m), Bogdan Godymirski( m), Elias Granqvist (m), Ingriel Th Larsson (m), Fatima Nur (fp), Ingrid Carlsson (s) §§ 8-17, Kaj Nordquist (s) ej §10, Birgitta Wosse (mp).

Anmält förhinder
Roland Blank (m), Emma Lennartsson (s), Bengt Roxne (s), Nils Elfvik (v).

I tjänsten närvarande
Leif Spjuth (stadsdelsdirektör), Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Lena Fax, Annika Persson, Marja Niemi, Ingrid Lindeborg, Anders Ödmark, Mona Thorin, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare
Yvonne Elkström, §§ 1-14

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-09-04.

§4 Förvaltningschefens information

· Situationen inom äldreomsorgen – öppna hemtjänsten

Stadsdelsdirektör Leifs Spjuth informerade om den diskussion som bland annat förts i media den senaste veckan angående den Lex Sarah-anmälan som gjorts av en av de anställda inom hemtjänsten. Leif informerade om vidtagna åtgärder och om vad som kommer att ske framöver.

· Bränder under sommaren

Stadsdelsdirektör Leifs Spjuth och avdelningschef Sven-Göran Södergren informerade också om de bränder som ägt rum på två förskolor i stadsde­len. Branden på den privata förskolan på Melongatan i Hässelby strand var mycket svår och barnen är nu evakuerade till andra förskolor. Branden på den kommunala förskolan på Fyrklöverbackarna innebar mindre skador och barnen kan gå kvar på förskolan.

§5 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträden den 4 juni och den 10 augusti 2007.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att skyndsamt ta fram erforderlig programvara, dator och lokal så att den sedan länge önskade Trygghetsringningen kan komma igång, samt utse en kon­taktperson från förvaltningens sida.

2. Stadsdelsnämnden lägger för övrigt anmälan till handlingarna.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§6 Anmälan protokoll från lokala handikapprådet

Inget justerat protokoll finns att anmäla.

§7 Månadsrapport augusti 2007 – ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2007.

Dnr 102-333-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande.

”Vi socialdemokrater är starkt oroade för att inte få någon information om hur budgetbalans ska kunna uppnås innevarande år. Den sittande högeralliansen verkar tro att lösningen kommer av sig själv

I ” Tertialrapport 1 år 2007 ” ( 15 maj, 07 ) och i ärendet ”Förslag till åtgärder för budgethållning” ( 12 juni, 07) tar vi upp vår oro över det stora budgetunderskott som då låg på ca 25 miljoner kr.

I tertialrapporten föreslog socialdemokraterna att situationen måste beskrivas för kommunstyrelsen med begäran om utökade medel för stadsdelen.

Förslaget röstades ned och vi avvaktade juniärendet som skulle vara det stora saneringsärendet med målet att åstadkomma en budget i balans. Vi begärde även konsekvenser för verksamheterna om en kraftig sanering skulle genomföras.

När nu månadsrapporten kommer i augusti konstaterar vi att underskottet inte har förändrats och att förskolorna med sitt överskott hjälper till att hålla tillbaks en ökning av underskottet

Detta gör att vi undrar om förskolorna får det de behöver och om barngrupperna ökar i storlek.

Den moderatledda högeralliansen är tyst och föreslår inga förändringar utan väntar igen på nästa redovisning som kommer med Tertialrapport 2.

Vi står kvar vid vår begäran att kommunstyrelsen ska öka budgetramarna för stadsdelen

Och uppmanar högeralliansen att snarast vidta åtgärder så att verksamheterna kan komma i balans med god kvalité! Det är fyra månader kvar på året”.

§8 Delårsbokslut 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2007.

Dnr 102-334-2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer delårsbokslutets balans- och resultaträk­ning för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning enligt bilaga 1 i tjäns­teutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att överföra resultatfonderna för resultatenhe­terna inom skolan till utbildningsnämnden enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenheterna inom skolan från och med den 1 juli 2007.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§9 Plan för intern kontroll år 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2007.

Dnr 100-335-2007.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvar­liga fel och skador. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för intern kontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas särskilt under året.

Föreliggande plan innehåller - utöver sedvanliga redovisningskontroller – bl.a. kontroller avseende säkerhet, hanteringen av ekonomiskt bistånd (socialbidrag) myndighetsutövningen inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samt införandet av det datorbaserade systemet för dokumentation av omsorgs­insatser (ParaSoL).

Rapport till nämnden sker i verksamhetsberättelsen för år 2007. Om skäl före­ligger, som motiverar en skyndsam rapportering, informeras nämnden snarast möjligt.

_____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner planen för intern kontroll år 2007.

§10 Utveckling av Trappan till ett levande kulturhus

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 augusti 2007.

Dnr 033-336-2007.

Sammanfattning

Utifrån uppdrag från stadsdelsnämnden har stadsdelsförvaltningen i samverkan med kulturförvaltningen, Svenska Bostäder och medborgarhusföreningen Trappan enats om att säkra Trappan som en kulturell mötesplats i Vällingby. Gruppen har tillsammans arbetat fram en plan för hur verksamheten i Trappan kan utvecklas med ett bredare och mer innovativt kulturutbud för att nå nya mål­grupper. En projektledare anställs med uppdrag att analysera verksamheten och arbeta fram förslag hur Trappan ska kunna bli en attraktiv kulturmötesplats som fylls med innovativ processinriktad kulturverksamhet som riktar sig till en vidgad målgrupp. Svenska Bostäder kommer att genomföra en förnyelse- och tillgäng­lighetsanpassning av lokalerna.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden anslår 200 000 kronor för Trappans verksamhet för målgruppen unga vuxna avseende resten av 2007.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande i enlighet med nedanstående justeringar.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till konkret handlingsplan till sammanträdet i oktober.

Frågan om Trappan har varit föremål för diskussioner, utredningar och beslut i en följd av år. Hyresvärden Svenska Bostäder har sedan flera år tillbaka signalerat att byggnaden behöver en genomgripande ombyggnation och re­novering. Av olika omständigheter har planarbetet för detta dragit ut länge på tiden. Osäkerheten kring detta har lett till att verksamheten vid Trappan inte kunnat planeras eller utvecklas; ej heller har det gått att finna lämplig hållbar finansiering och stadigvarande samarbetspartners.

Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till den inriktning till förändring av fö­reningen Trappans verksamhet som Trappan, Svenska Bostäder, stadsdels­förvaltningen och Kulturnämnden gemensamt föreslagit. Satsning på unga vuxna och på att bredda verksamheten är angelägna. forts. beslut

forts. beslut

Nya trappan ska, efter ombyggnation och renovering, nå nya målgrupper och involvera fler externa samarbetspartners. Av vikt är att förslagen även fort­sättningsvis nogsamt förankras hos berörda parter.

Det är samtidigt viktigt att framhålla att Trappan som en samlingspunkt och resurs för det lokala föreningslivet är en viktig och central del av verksam­heten.

Tjänsteutlåtandet ger vid handen att: ”Den framtida organisationen av Trappan ska utredas vidare.” Trappan har idag en förening som huvudman, har haft så sedan 1950-talet och stadsdelsnämnden vill förtydliga att huvud­mannaskapet inte är en fråga för nämnden och är alltså inte föremål för ut­redning i stadsdelsnämndens regi.

Tjänsteutlåtandet säger att: ”Den framtida finansieringslösningen får diskute­ras efter hand som handlingsplanen kommer fram.” Det har nu snart gått sju månader efter det att stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att utreda en eko­nomisk och verksamhetsmässig lösning för Trappan. Frågan om ekonomi berörs inte alls i tjänsteutlåtandet. Ekonomin måste nu avhandlas med hög prioritet i det fortsatta arbetet, oaktat att det inte är stadsdelsförvaltningen som äger frågan. Förvaltningen uppdras därför att verka för att en kalkyl av­seende vad renovering och ombyggnation kommer att kosta upprättas samt hur en prognos över den framtida hyreskostnaden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till

”Medborgarhuset Trappan är enligt socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet en av hörnstenarna i 50-talets Vällingby centrum.

Här har föreningslivet blommat, folk har träffats, detta är samlingsplatsen för gemensamma aktiviteter, diskussioner och debatter, musik konst och annat.

Vi är många, både politiker och medborgare som värnar om Trappans fortsatta liv.

Vi har genom åren kämpat för Trappans överlevnad och vi kommer att fortsätta den kampen. Den borgerliga majoritetens förslag är att Trappan även i år ska få ”överlevnadspengar”. I detta läge är det positivt.

Medborgarhuset Trappan är dock i behov av en långsiktig planering med poli­tisk hållbarhet över partigränserna.

Lokalen ska nu enligt planerna rustas och tillgänglighetsanpassas och diskus­sioner pågår om hur verksamhet i Trappan i framtiden ska finansieras.

Ersättningslokaler där Trappans verksamhet kan bedrivas under ombyggnads­tiden behövs.

För oss är det viktigt

Att Trappan är självskriven huvudman för verksamheten och hyresgäst hos Svenska bostäder och därmed tecknar hyreskontraktet

att föreningslivet även i fortsättningen har sin hemvist i medborgarhuset Trappan.

att det också i fortsättningen ska finnas utrymme i Trappan för ett icke kom­mersiellt kulturliv dvs föreningsliv och kultur med folklig förankring

att staden även framöver ekonomiskt stödjer Trappans verksamhet och att detta beaktas i budget för 2008 och åren framöver”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

Kaj Nordquist deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§11 Ny krisledningsplan för psykiskt och socialt omhändertagande inom Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 juli 2007.

Dnr 032-337-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen har för att ytterligare stärka och betona vikten av ett väl organi­serat krisledningsarbete tagit fram en ny krisledningsplan. Planen beskriver hur det psykosociala stödarbetet ska organiseras och arbetets olika skeden, både före, under och efter krisen. Organisation, ansvar och struktur för krislednings­arbetet är i linje med stadens centrala krisledningsplan.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny krisledningsplan

för psykiskt och socialt omhändertagande inom Hässelby-Vällingby, daterad
den 29 maj 2007.

§12 Ansökan till Myndigheten för skolutveckling om medel för utvecklingsarbete gällande samverkan mellan socialtjänst och skola

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2007.

Dnr 510-338-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden ansöker hos Myndigheten för skolutveckling om ett projektbi­drag om 1.505.000 kronor för att genom tidiga insatser i samverkan med skola och socialtjänst fånga upp ogiltig frånvaro hos barn och ungdomar för att bättre främja deras möjligheter till snabbt återförande till skolan. Projektet föreslås pågå i 12 månader under 2007-2008 och stadsdelens egen finansiering beräknas till 150.000 kronor. Projektet kommer att dokumenteras och en slutrapport tas fram efter projekttidens utgång. Av tidsskäl har ansökan insänts i maj 2007 och gäller under förutsättning av nämndens beslut.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan och projektbeskrivning till Myndigheten för skolutveckling.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 juli 2007.

Dnr 510-339-2007.

Sammanfattning

Riksdagen har inom ramen för satsningen ”Ett kontrakt för livet” för åren 2005-2007 anslagit medel för att utveckla kommunernas missbruksvård. Syftet med denna ansökan är att fortsätta utvecklingen med att uppnå ökad tillgänglighet till missbruksvården för unga vuxna (18 -25 år) med tungt missbruk. Detta genom att utveckla vårdkedjan för den aktuella åldersgruppen med att införa en lokal behandlingsgaranti för snabbare behandlingsinsatser och införa ett lokalt öppen­vårdsprogram. Ansökan omfattar 2.165.000 kronor för 2007 . Projektet kommer att redovisas och utvärderas efter projekttidens utgång. Av tidsskäl har ansökan insänts till Länsstyrelsen i juni 2007 och gäller under förutsättning av nämndens beslut.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan och projektbeskrivning till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§14 Förslag till Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-1781-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande 8 augusti 2007.

Dnr 530-232-2007.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till ny äldreomsorgsplan för Stockholms stad för perioden 2007-2011 till samtliga stadsdelsnämnder och till stadsledningskontoret för yttrande senast den 30 augusti 2007. Förvaltningen anser att förslaget till Äldreplan 2007 – 2011 är tydligt skriven och på ett bra sätt anger under vilka förutsättningar stadens äldreomsorg ska utvecklas och bedrivas under planperioden. Förvaltningen har därutöver vissa synpunkter och förslag till smärre förtydliganden och tillägg i texten som framförs i detta ärende.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Vi anser att den framtagna planen på det stora hela är bra men instämmer i lokala pensionärsrådets uppfattning att i det fortsatta arbetet inarbeta de syn­punkter som framkommit i kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) att äldre­planen även borde handla om stadens övriga verksamhetsområden, tex till­gänglighet, kommunikation, kommunal offentlig service.

Vi vill betona vikten av att det finns träffpunkter för äldre. Många äldre bor en­samma kvar hemma i den egna bostaden och det ökar behovet av mötesplatser.

Träffpunkterna ska vara tillgängliga för alla och stadsdelen och därmed staden måste ha det grundläggande ansvaret för att aktiviteter kan erbjudas. Sådana aktiviteter kan exempelvis vara, sång, musik, teater, friskvård, IT- och språk­kurser, möjligheter att inta gemensamma måltider, bridge- och boulespel eller bara för samvaro.

Frivilligverksamheterna ska ses som ett komplement till stadens verksamheter.

Bra lokaler och mötesplatser ska finnas tillgängliga under dagtid för dessa aktiviteter.

En kommunal och väl utbyggd äldreomsorg är den bästa garanten för att de äldre i vår stad ska kunna ska kunna leva under goda och trygga levnadsför­hållanden.

I nu gällande äldreomsorgsplan finns ett avsnitt om biståndsbeslut och dess betydelse för rättsäkerheten för äldre vilket saknas i det nya förslaget, vilket är anmärkningsvärt. Det finns ingen förklaring varför detta är borttaget.

Vi vill vidare till skillnad från de borgerliga partierna att fixartjänsten för de äldre ska gälla från 67 år och inte från 75 som skrivs i förslaget.

Samverkan med landstinget är en förutsättning för att de äldre ska kunna få en sammanhängande bra vård och omsorg. Det långtgående samarbete som starta­des under förra mandatperioden har stannat upp i och med maktskiftet och måste med det snaraste återupptas och vidareutvecklas. Det handlar till stor del om trygghet och kontinuitet för de äldre.

Till sist anser vi att planer och riktlinjer måste ha en därtill anpassad budget med stor prognossäkerhet för att kunna realiseras och vi förutsätter att budget 2008 får ett kraftigt ökat anslag för äldreomsorgen istället för skattesänk­ningar.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s): förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 331-1800-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 augusti 2007.

Dnr 510-290-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen är positiv till förslaget att inrätta fem Jobbtorg i Stockholm och förordar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Förvaltningen förordar också att lokaliseringen av Hässelby-Vällingbys och Brommas gemensamma Jobbtorg sker i nära anslutning till stadsdelens Arbetsforum i Vinsta. Under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut anser förvaltningen att frågor som rör personaldimensionering vid Jobbtorgen samt finansieringen av Jobbtorgen noga ska utredas i det fort­satta detaljplaneringsarbetet. Utökade personalresurser kan komma att behövas då Jobbtorgens uppdrag och målgrupper utökas väsentligt jämfört med Arbetsforums nuvarande. Förvaltningen anser när det gäller finansieringen att större hänsyn måste tas till stadsdelar som har stor inflyttning och växande be­folkning. Inriktningen att Jobbtorgen i första skedet lyder under stadslednings­kontoret är positivt. Gemensamma mål och intentioner gäller då för hela sta­den. Vidare anser förvaltningen att tidplanen för genomförandet förefaller allt­för kort.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om inrättande av Jobbtorg

i Stockholm.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteut­låtande som svar på remissen och överlämna det till kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden anför vidare

Språkundervisning

Vi socialdemokrater anser att språkundervisningen i svenska är en förutsättning för att människor med utländsk bakgrund ska kunna etablera sig på arbets­marknaden. Språkundervisningen sker lämpligast i kombination med arbete och/eller praktik. I språkundervisningen SFI (svenska för invandrare) bör ar­betsmarknadskunskap och samhällsinformation om det svenska samhällets funktioner, historia och traditioner inkluderas.

Ungdomar

Insatser för unga människor måste förstärkas varför vi anser att en ungdoms­sektion inom jobbtorget måste finnas i syfte att stödja ungdomarna i deras val av utbildning och arbete. Ungdomssektionens inriktning bör särskilt vända sig till ungdomar som av olika anledningar ej klarat grundskole- och eller/gymnasiestudier och av den anledningen har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Detta blir särskilt viktigt nu när den borgerliga majoriteten lägger ned Navigatorscentrum som just var tänkt för den gruppen ungdomar.

Utvidga målgruppen

Socialdemokraterna anser också att Jobbtorgens verksamhet ska omfatta de som är arbetslösa på grund av sociala och medicinska skäl. Samarbete med myndighetsinstanser måste utvecklas. Ett sådant exempel kan vara täta kon­takter och samarbete med den nya Arbetsförmedlingen som planeras från års­skiftet

2007/2008.

Finansieringen

Jobbtorgen föreslås finansieras med stadsdelarnas budget för exempelvis för­sörjningsstöd och flyktingstöd men också att arbetsmarknadsåtgärder ska minskas med 10 procent.

I praktiken skulle detta innebära för Hässelby-Vällingby stadsdel en anslags­minskning med 8 miljoner kr för helåret 2008 och att det nuvarande anslaget på 7 miljoner kr till arbetsmarknadsåtgärder flyttas över till Jobbtorget.

Socialdemokraterna ser mycket kritiskt på hur man finansierar projektet Jobbtorget. Istället för att ansöka om nya pengar till projektet, väljer man att finansiera det från områden som redan idag är underfinansierade i stadsdels­budgeten.

Vi förstår förvaltningens och kommunledningens resonemang kring att kostna­der för försörjningsstöd kan minskas om fler kommer i arbete, men faktum är att alla får inte jobb på grund av olika omständigheter som kan bero på brister i det svenska språket, brist på arbetserfarenhet, men också strukturell ålders- och etnisk diskriminering och frånvaro av arbete under en mycket lång tid. Vi anser därför inte att det är motiverat att riskera människors liv och hälsa som det skulle innebära om försörjningsstödet minskades på det sätt som remissförslaget föreslår. Jobbtorgets finansiering bör istället byggas på att kommunledningen skjuter till nya pengar, istället för att bidra till ytterligare underfinansiering av stadsdelens verksamheter.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet och vill särskilt beakta av­snittet i (s):s reservationstext under rubriken Finansieringen.

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och leda­mot Jonas Wikman (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förslaget om inrättandet av Jobbtorg är ett av de viktigare besluten för att ge bidragsberoende människor möjlighet till en egen försörjning. Förslaget är konstruktivt och nyskapande.

Att förslaget handlar om ett helt nytt angreppssätt är viktigt att poängtera – detta är inte de traditionella kommunala arbetsmarknadsverksamheterna i nya kläder eller med nytt namn, utan ett helt nytt sätt att arbeta. Av vikt är även att verksamhetens resultat – oavsett utövare – går att mäta, samt att stadsdelsför­valtningarna i god tid ställer om sina egna verksamheter för att minimera om­ställningskostnader, lokalhyror och personalkostnader.”

Särskilt uttalande

Ledamot Tomas Melin (mp) och ersättare Birgitta Wosse (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet de Gröna har i sak inget att invända mot förvaltningens förslag, men önskar på ett mer principiellt plan invända mot den generella arbetsmark­nadspolitiken. Denna socialdemokratiska arbetsmarknadspolitik, som nu även omfattas av borgarna (eller om det var tvärtom), fokuserar på tvångsåtgärder och straff för att sätta människor i arbete, inte för att ge dem en meningsfull vardag. Den människosyn som dagens arbetsmarknadspolitik utformas efter är skrämmande. Ett perspektiv där man tror att ens invånare hellre ligger på sof­fan, än gör något positivt med sin dag.

Miljöpartiet, å andra sidan, tror på människan. Vi ser att även om en person i perioder kan vara utan arbete kommer hon alltid söka sig tillbaka till arbets­marknaden, om hon känner att hon där kan göra nytta. Under tiden hon befin­ner sig mellan arbeten, inklusive de fall där hon inte själv finner ny meningsfull sysselsättning, måste hon ha stöd från samhället. Ingen vinner på att man kros­sar människor i byråkratins och ofrihetens grottekvarn.

Miljöpartiet ansluter sig vidare till (s):s reservationstext om finansiering enligt följande: ”Jobbtorgen föreslås finansieras med stadsdelarnas budget för exempelvis för­sörjningsstöd och flyktingstöd men också att arbetsmarknadsåtgärder ska minskas med 10 procent.

I praktiken skulle detta innebära för Hässelby-Vällingby stadsdel en anslags­minskning med 8 miljoner kr för helåret 2008 och att det nuvarande anslaget på 7 miljoner kr till arbetsmarknadsåtgärder flyttas över till Jobbtorget”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), leda­mot Jonas Vikman (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till för­valtningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg. Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-1752-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007.

Dnr 530-269-2007.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens äldrerotel har remitterat ett förslag till införande av kund­valssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder och till äldrenämnden för yttrande senast den

31 augusti 2007. Förvaltningen är i stort sett positiv till förslaget och anser att kundvalet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, förutom det kund­val som redan införts i hemtjänsten, nu tar ytterligare ett steg mot en ökad val­frihet för de äldre. Förvaltningen har därutöver vissa synpunkter och förslag till förtydliganden och tillägg vad gäller valfrihetssystemet i stort och som fram­förs i detta ärende.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Vi ser med tillfredställelse att det nu finns ett förslag till införande av kund­valssystem för vård- och omsorgsboenden. Förslaget innebär att äldre stockholmare som beviljats plats har rätt att välja boende i hela staden och även i andra kommuner.

Den äldre gör sitt val utifrån de platser som finns lediga.

Det är också bra att det införs möjlighet att kunna ställa sig i kö till ett bo­ende som för tillfället är fullt och att i väntan på ledig plats kunna bo kvar hemma eller tillfälligt flytta till ett annat boende. Den möjligheten måste också finnas i vår stadsdel, eventuella problem med en sådan kösituation måste lösas.

Grunden för en riktig valfrihet är att det finns olika inriktningar att välja mellan. Då handlar det inte bara om huruvida den äldre vill bo i ett kom­munalt äldreboende eller ett entreprenaddrivet. Det handlar förstås också om att det finns en mångfald bland de privata utförarna. forts. beslut

forts.beslut

Just därför är ett pengsy­stem bra och just därför hade det också varit bra om Stockholms stad haft möjlighet att införa en modell med auktorisationsförfarande. Med

dagens lagstiftning är detta inte möjligt enligt stadens juridiska avdelning och det är därför som en entreprenadupphandling bör ske.

Redan idag sker ramupphandlingen av enstaka platser i stadsledningskonto­rets och äldreförvaltningens regi. Det är troligt att förutsättningarna för en större mångfald kan öka även inom entreprenadupphandlingarna om också dessa upphandlingar sker centralt. Det bör då finnas ett klart uttalat syfte att öka mångfalden.

Om entreprenadupphandlingarna flyttas från stadsdelsnämnderna till stads­ledningskontoret är det synnerligen viktigt att det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och att de aktivitetsplaner som beslutats i stadsdelsnämnderna är gällande såvida inte någon stadsdelsnämnd beslutar att revidera sin plan.

Eftersom staden precis som idag ska kunna säga upp avtal som inte efterlevs och stadsdelsnämnderna även framgent kommer att ha ansvaret för äldreom­sorgen är det viktigt att det även i framtiden finns kompetens och kunskap i staden om driften av vård- och omsorgsboenden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade ärendet utan eget ställningsta­gande och uttalade följande:

”Vi konstaterar att ärendet är mycket motsägelsefullt och att det finns stora och viktiga frågeställningar som inte är utredda.

Rubriken på denna remiss anser vi vara grovt missvisande. Den enda valfrihets aspekt som påverkar den enskilde äldre som vi har kunnat utläsa är det faktum att den äldre i framtiden ska ställa sig i kö till ett boende. Dock inte till ett ser­vicehus som undantas i hela kundvalsärendet.

Vi måste påminna den sittande borgerligheten att enligt er mening då ni var i opposition så var det viktigt och bråttom med att erbjuda servicehusboende. Nu ska de äldre vänta på regeringens utsago!

Vidare, de äldre efterfrågar inte en utökad marknad med fler entreprenörer. De äldre vill ha god omvårdnad, omsorg och service med hög kvalité.

Tyvärr missar detta kundvalssystem helt det som gör skillnad för de äldre i vardagen.

I remissunderlaget finns en mängd olika frågor som behöver besvaras under det fortsatta arbetet tex

- ersättningssystem till utförare och hur mätningar ska genomföras

- hur kommande eventuell lagändring kommer att påverka modellen

- avtalstidernas längd och upphävande vid misskötsel

- kommunens yttersta ansvar, Vi saknar skrivningar om vikten av att
bibehålla en andel av verksamheten i kommunal regi, det behövs för
valfrihe­tens skull och stadens måste kunna upprätthålla och utveckla sin
egen kompe­tens. (kommunen måste alltid rycka in när enskild verksamhet
sviker)

- att egen regi alltid ska lägga anbud vid upphandling

- exkluderingen av servicehusen i modellen

- närhetsprincipen kontra geografiska mångfaldsområden

- kundvalsmodell och mångfald i geografiska områden kontra region-
perspekti­vet

- åtskiljandet av ansvar, befogenheter och uppföljningen centralt/lokalt

- hur ska kö systemet utformas och vilka kriterier gäller för köandet

- tidpunkten för införande av modellen

Vi utgår ifrån att de äldres upplevelser och önskemål blir vägledande inom äld­reomsorgen. Servicehusen bör ingå i ett eventuellt system och iså fall gälla alla särskilda boendeformer för äldre.

Vi anser att egen regi anbud i dessa fall alltid ska lämnas i alla upphandlingar.

Långa avtalstider får inte innebära större hinder för staden som beställare att säga upp avtal vid konstaterade brister. 5 År kan vara en rimligare avtalstid än 10 år som förslås.

Focus i ärendet är inte de äldre. Det borde vara de äldre och deras behov av stöd och omvårdnad som står i centrum och inte företagens villkor. Från de äld­res synpunkt tror vi knappast att det är mest angeläget att välja mellan ett stort antal företag. Ökad personaltäthet är ett av de främsta kraven för att råda bot på kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Vi är oroade över de sammantagna förändringar som nu genomförs både inom stadens och i landstingets olika ansvarsområden. Samverkan med landstinget är en förutsättning för att de äldre ska kunna få bra vård och omsorg.

Det långtgå­ende samarbetet som startades under förra mandatperioden har stannat upp. En god samverkan stärker tryggheten och förbättrar kontinuiteten för de äldre.

Vi socialdemokrater är för den enskildes rätt att få välja men hur och av vem ska platserna och den överproduktion som behövs för reell valfrihet betalas?

Det går inte med sänkta skatter.

Risken finns att det stannar vid modellen KK, köande kundval”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade ärendet utan ställningstagande och anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade ärendet utan ställningstagande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-2273-07

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 augusti 2007.

Dnr 305-282-2007.

Sammanfattning

Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA) är ett fordonsbaserat, tekniskt stödsystem som ger bilförare hjälp att inte överskrida hastighetsgränsen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt har det visat sig ha god effekt, och i genomförda tester har genomsnittshastigheten minskat med 3-4 km/tim. Vägverket bedömer att ISA skulle minska antalet trafikolyckor med ca 20 procent vid ett storskaligt infö­rande. Stadens försök med ISA har gett positiva resultat, med bland annat en markant minskning av antalet hastighetsöverträdelser. Även andra positiva sido­effekter har uppnåtts, exempelvis minskad bränsleförbrukning och minskat for­donsslitage. ISA-systemet har inte någon negativ inverkan på framkomligheten i trafiken. Trafikkontoret har föreslagit att ISA införs successivt i en rimlig takt i stadens fordon, med målsättningen att samtliga av stadens egna eller leasade for­don har ISA senast år 2010. Förvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna strategin för införandet av ISA.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om Införandestrategi för ISA.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Carina Klevenvall (m), tjänstgörande ersättare Svante Erlandsson (m) samt ersättarna Elias Granqvist (m) och Bogdan Godymirski (m) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är den enskilde bilförarens ansvar att följa trafikreglerna. Ett system som ISA ger illusionen att ansvaret ligger hos någon annan. Dessutom kan avsteg från rådande trafikrytm i vissa fall inverka menligt på trafiksäkerheten och framkalla onödig stress. Det finns också anledning att beakta att dylikt upp­handlingskrav försvårar för mindre företag att lägga anbud på körningar åt Stockholms stad.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2308-2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007.

Dnr 530-280-2007.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år till samtliga stadsdels­nämnder för yttrande senast den 7 september 2007. Förvaltningen anser att för­slaget till riktlinjer är väl genomarbetat utifrån gällande lagstiftning, föreskrif­ter, riktlinjer m.m. Den enskildes rätt till insatser som stärker självbestämman­det, den egna förmågan och delaktighet lyfts fram på ett bra sätt. Förvaltningen anser dock att vissa förtydliganden behöver göras i delar av avsnitten vad gäller socialtjänstlagen, handläggning av ärenden och dokumentation, stöd och hjälp i ordinärt boende, stöd till anhöriga och närstående.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om - Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Det är med förvåning vi konstaterar att trots den långa tid som gått sedan majo­riteten skiftades i stadshuset så är innehållet i princip detsamma som tidigare förslag.

Det är dock glädjande att riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt SOL och LSS inom äldreomsorgen nu äntligen är på väg . I huvudsak hade dessa förslag redan kunnat vara verklighet om inte det tidigare genomarbetade och förankrade förslaget hade återemitterats av den nu sittande borgerliga majori­teten. I stort stämmer alltså denna något reviderade upplaga överens med den som vänstermajoriteten föreslog 2006.

I sakfrågan finns flera viktiga förbättringar. Särskilt vill vi lyfta fram att krite­rierna för att få äldreboende förändras så att den enskilde äldres egen upple­velse, sociala oro och ohälsa skall kunna utgöra grund för särskilt boende.

Detta stämmer överens med det beslut stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby tog hösten 2005 på initiativ av den dåvarande vänstermajoriteten.

Att den äldre ska kunna välja mellan matlåda och hemlagat är också en viktig förändring.

Vi avstyrker av den anledningen förvaltningens förslag om att det i stället för matlagning ska stå tillredning av mat!

Det som dock saknas som vi socialdemokrater vill tillföra är en valfrihetsre­form som innebär att alla äldre över 75 år ska kunna få 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

Med denna reform skulle makten över insatsen flyttas från myndighetsut­övande till den enskilde äldre.

Möjlighet att få välja boende är en självklarhet som inte bara ska gälla inom staden utan också hela länet. Uppföljningar av detta måste ske löpande så att modellen säkerställs med tanke på att kundvalsmodellen är motsägelsefull i detta avseende.

Vi vill också framföra att vi vill ha en friare organisation för fixartjänsterna. Vi vill inte ha gränsen om 6 timmar maximalt, åldersgränsen ska vara 67 år med ambitionen att alla som fyllt 65 år ska omfattas av denna reform.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§19 Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-2297-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 augusti 2007.

Dnr 301-298-2007.

Sammanfattning

Idrottsnämndens tidigare genomförandebeslut att uppföra en tillfällig fullstor idrottshall i Hässelby har återtagits på grund av för höga kostnader. Idrottsför­valtningen har därefter, i samverkan med SISAB, föreslagit att man i stället ut­ökar den planerade gymnastiksalen vid den nybyggda Smedshagsskolan till att bli en fullstor idrottshall. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att upp­föra en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan. I och med uppförandet får stadsdelsområdet en kapacitetsökning för inomhusidrotten i stadsdelsområdet. Förvaltningen anser att idrottshallen bör får en sådan utformning att även mindre inomhusidrotter kan nyttja kapaciteten. Man bör även möjliggöra för flexibelt lokalanvändande.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om - Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi välkomnar med öppna armar den planerade fullstora idrottshallen vid Smedshagskolan.

Efter ett drygt decennium av politiskt velande drev den förra majoriteten soci­aldemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet igenom en ny Smedshagsskola.

Många aktiva föräldrar har under åren kämpat för att de undermåliga pavil­jongerna skulle ersättas med en skola som är en värdig och stimulerande miljö för den unga generationen att växa och hämta kunskap i. En skola som också kommer att användas på ett mångfaldigt sätt.

Skolan står nu färdig och invigs i början av september 2007 och nu planeras den stora hallen därtill. Utmärkt!

Grattis Smedshagsområdet och övriga ungdomar i Hässelby-Vällingby”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funk­tionsnedsättning – nytt schablonsystem

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-2604-07

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007.

Dnr 520-322-2007.

Sammanfattning

Översynen av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funk­tionsnedsättning har delats upp i två etapper. I den första etappen behandlades det s.k. fasta anslaget. Den andra etappen har delats upp i två delar. Den första delen som kommunfullmäktige beslutade om i oktober 2005 fastställde princi­per för det nya resursfördelningssystemet. I den andra delen som detta ärende gäller, föreslås vilken ersättning som ska gälla i de nya ersättningsnivåerna, på vilket sätt nivåbedömningar ska utföras och konsekvensbeskrivningar utifrån kommunfullmäktiges principbeslut. De schabloner som föreslås är inte en peng riktad till en enskild person utan en metod för att fördela medel till stadens stadsdelsnämnder. Schablonsystemet föreslås gälla från och med den 1 januari 2008.
Förvaltningen stöder, i huvudsak, förslaget till nytt resursfördelningssystem men effekterna av det nya systemet är svårt att se då nuvarande system inte har kunnat jämföras med förslaget samt att vissa frågor kvarstår att utreda.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anför följande

Vi anser att förvaltningens tjänsteutlåtande är tydligt och redovisar på ett bra sätt de problem som stadsdelen och denna viktiga verksamhet dragits med.

Det är dock problematiskt att det kvarstår ett stort antal frågor som måste lösas. Det försvårar bedömningen av den nya modellen och det är svårt att se vilka konsekvenser detta får för brukarna.

Vi anser att övergångsregler behövs i denna typ av förändring. Det bör också avsättas medel i centrala medelsreserven för att mildra eventuella negativa effekter för brukarna som kan uppstå.

Hässelby-Vällingby är en sådan stadsdel där privata gruppboenden har eta­blerat sig i, vilket innebär att vi får en kostnadsökning vi ej kunnat påverka. Detta måste lösas på en stadsövergripande nivå.

Vi vill här särskilt trycka på det som förvaltningens tar upp tjänsteutlåtandet angående privata gruppboenden:

”I de fall privata gruppboenden etablerat sig inom stadsdelsnämndens om­råde utan att stadsdelen själv beslutat om placeringarna av de boende, före­slås en ersättning om 50 % av skillnaden mellan faktisk kostnad och nivå­sättning fram till dess att kostnadsansvaret för dessa placeringar utretts.”

Vi instämmer i förvaltningens skrivning att 100 % ska utgå! Hässelby-Vällingby har en opåverkbar kostnadsökning med ca 4 miljoner pga. nuva­rande system.

En genomtänkt och noggrann uppföljning behövs av denna nya modell som nu planeras för verksamheten.

Om förslaget beslutas av fullmäktige är risken är stor att Hässelby-Vällingbys egna invånare med detta får sämre vård och omsorg än kom­muninvånarna i övrigt för att spara in de cirka 4 miljonerna som denna mer­kostnad lågt räknat medför.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§21 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 119-2456-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 augusti 2007.

Dnr 300-320-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen anser att den föreslagna resursfördelningsmodellen kan förbätt­ras så att den ger en rättvisare fördelning mellan stadsdelsnämnderna, i synner­het beträffande fördelningen av medel mellan söderort och västerort. I Hässelby-Vällingbys perspektiv innebär den föreslagna resursfördelningsmo­dellen negativa konsekvenser för stadsmiljöverksamheten. Förvaltningen före­slår därför att den föreslagna resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverk­samheten omarbetas eftersom den inte helt uppfyller de krav som ställts vid upprättandet, nämligen att den ska vara rättvis, objektiv och accepterad.

Förvaltningen anser vidare att:

· den föreslagna folkfaktorns betydelse bör utredas ytterligare

· parkmarkstalets viktning i proportionen till naturmarkstalet bör utredas ytterli­gare

· budgeten för övrig stadsmiljö bör utredas ytterligare i syfte att minska ande­len till förmån för grönyteskötseln

· budgetfördelningen mellan trafikkontoret och stadsdelsnämnderna ska ingå i en förnyad utredning av stadsmiljöverksamhetens fördelningsnyckel.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden föreslår att den föreslagna resursfördelningsmodellen omarbetas för att åstadkomma en rättvisare fördelning mellan stadsdelarna.

  2. Stadsdelsnämnden överlämnar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

  3. Stadsdelsnämnden anför vidare

Socialdemokraterna stödjer till fullo förvaltningens oro till detta förslag. Om förslaget genomförs så som det är skrivet innebär det en markant försämring av ytterstaden och i detta ärende Västerort.

Även under åren 2002-2006 var fördelningen sned mellan söder- och västerort. I den borgerliga majoritetens budget för 2007 förstärktes snedfördelning mar­kant.

Västerort har 900 000 kvadratmeter mer anlagd parkmark än söderort.

Det rimmar då mycket dåligt att det nya fördelningsförslaget blir ytterligare en betydelsefull sänkning för den västra delen av staden och södra delen av staden får kraftigt ökat anslag.

Hur har utredaren tänkt? Och vad bygger denna upp och nedvända viktning på

Detta förslag till fördelning av medel kan bara leda till en ny revidering.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) leda­mot Jonas Vikman (kd), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+v+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-340-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 28 augusti 2007.

Dnr 010-341-2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Personliga ombud inom missbruksvården

Skrivelse till stadsdelsnämnden från (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 juni 2007.

Dnr 511-206-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen konstaterar att det saknas ekonomiska förutsättningar att inrätta personligt ombud inom missbruksvården. Det viktiga i klientarbetet är i stället att fokusera på att motivera den enskilde till åtgärder och behandling som bry­ter drogmissbruket. Om frågan ändå skulle bli aktuell bör den utredas centralt i staden och i så fall införas i alla 14 stadsdelar, inte bara någon eller några.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna förvaltning­ens tjänsteutlåtande.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet.

§25 SLs inbjudan till yttrande över trafikförändringar 2008

Remiss från Trafiknämnden, dnr T2007-330-01774

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 juli 2007.

Dnr 305-281-2007.

Sammanfattning

Trafikkontoret har inbjudit alla stadsdelsnämnder att inkomma med synpunkter på SL:s utbudsplan för år 2008. När det gäller förändringar i Hässelby-Vällingby, anser förvaltningen att spårvägsreservat i Översiktsplan 99 bör bevaras, att Kyrkhamn/Lövstaområdet får god kollektivtrafikförsörjning sommartid, samt att SL tydligare markerar vilka bussar som är tillgänglighetsanpassade i tidtabellerna. Då trängselskatterna återinförs anser förvaltningen att busstrafiken bör förstärkas i de områden i Hässelby-Vällingby som har långt till närmsta bussförbindelse. Förvaltningen emotser även en för-djupad gemensam framtidsplanering beträffande kollektivtrafikförsörjningen. Det är även viktigt att säkerställa god tillgänglighet för funktionshindrade i kollektivtrafiken.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Tomas Melin (mp) och ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Miljöpartiet de Gröna finner tjänsteutlåtandet väl övervägt och mycket väl­formulerat. Inte minst uppskattar vi följande skrivning, och vill uppmärk­samma nämndens ledamöter, samt eventuella övriga läsare av protokollet, på denna:

”I vissa delar av Hässelby Villastad och Kälvesta är invånarna mycket bilbero­ende p.g.a. den begränsade tillgången till kollektivtrafik. I vissa områden pla­nerade man från början för transport enbart med bil och det lider invånarna av än idag.”

Ordvalet slår huvudet på spiken. De Gröna ser dock att det inte bara är Villastads- och Kälvestainvånarna själva som lider av bilberoendet. Hela sam­hället lider, både av bilberoendet här och annorstädes. Tyvärr är viljan bland övriga politiker att arbeta för individens frihet från bilen klart undermålig. Socialdemokrater och borgare lever kvar i dåtiden, och satsar hellre på fler gammalmodiga projekt för fortsatt bilberoende, av typen Förbifart Stockholm.

Ett annat exempel på något som byggt in invånarna i vår stadsdel i ökat bilbe­roende är Barkarby Handelsplats. Utbyggnaden kring Barkarby Outlet och IKEA fortsätter, och platsen är naturligtvis populär även för Hässelby- och Vällingbyborna, med tanke på dess närhet. Tyvärr är det krångligt att ta sig dit, om man inte färdas med bil. I framtiden vore det rimligt att se en spårvagn gå via vår stadsdel upp förbi handelsplatsen. På kort sikt kan man istället tänka sig en förlängning/omläggning av någon av Järfällabussarna från Vällingby.

Ett annat problem, som Miljöpartiet också nämnt i vårt förslag till verksam­hetsplan för 2007, är att kollektivtrafikförbindelsen till Järfälla bryts nattetid. Detta medför att det blir svårare för resenärer längs pendeltågets Bålsta-linje att ta sig direkt till de västra delarna av Stockholms stad. Istället måste man resa in i Sthlm city, för att sedan ta sig ut igen. Detta försvårar framför allt för stads­delens invånare att ta del av andra centrum som är mer närbelägna än Sthlm city, till exempel Jakobsbergs Centrum.”

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till texten i (mp):s särskilda uttalande.

§26 Barnuppdraget – Anmälan beslut från Länsstyrelsen samt anmälan av förvaltningens svarsskrivelse

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2007.

Dnr 510-303-2007.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har genom uppdrag från regeringen att granska den sociala barn- och ungdomsvården i landet, ”Barnuppdraget”. I granskningen i Stockholms län har ingått fyra kommuner och två stadsdelar, där Hässelby-Vällingby stadsdels- nämnd är en av stadsdelarna.

I Länsstyrelsens beslut uppges att Hässelby-Vällingby har en fungerande orga­nisation som garanterar att anmälningar om barn kan tas emot och bedömas under såväl dagtid som, via socialjouren, under övrig tid. Det finns rutiner för hur en anmälan ska tas om hand och hur ställningstagandena ska göras.

Länsstyrelsen har begärt in en beskrivning av de förändringar som gjorts efter Länsstyrelsens granskningsbesök och en plan över hur stadsdelen kommer att åtgärda eventuellt kvarstående påpekade brister.

Stadsdelsförvaltningen har i svarsskrivelse 2007-07-30 sänt in sådan beskriv­ning.

Länsstyrelsens beslut och förvaltningens svarsskrivelse anmäls till nämnden.

_____________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna, samt uppdrar åt förvalt­ningen att vid nämndens slutna sammanträde månadsvis rapportera om läget vad gäller den sociala barn- och ungdomsvården inom nämndens ansvarsom­råde.

§27 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 2 för 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 augusti 2007.

Dnr 102-342-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer lägsta belopp för periodiseringar av kostnader och intäkter i tertialbokslutet till 100 000 kronor.

§28 Nedskrivning av fordringar

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 augusti 2007.

Dnr 103-348-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden nedskriver fordringar med totalt 121 798 kronor.

§29 Redogörelse av frågeställningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de fråge­ställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

Nedan följer några frågor som togs upp

· Taxiresor till språkförskola som ligger utanför stadsdelen.

· Personliga ombud. En tjänst är vakanshållen.

· Träd som är i dåligt skick, grenar blåser ner vid hård blåst.
Frågan är åtgärdad av förvaltningen.

· Behov av rensning från vattenväxter vid stadsdelens bad.
Frågan är åtgärdad av förvaltningen.

· Oro för budgetunderskottet avseende äldreomsorgen.

· Synpunkter att informera även om positiva saker som sker inom äldreomsorgen.

· Hässelby Strand – Frågor om när ombyggnationen startar.

· Bra att trygghetsringning nu kan komma igång inom äldreomsorgen.

· Fråga om hundrastgårdar inom stadsdelen.