Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnä Läs mer...mndens politiker i caféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet (sk Caféträff) samt att därefter stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Protokoll från nämndens råd

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

6 Protokoll från lokala handikapprådet.

8 Tertialrapport 2 år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Omedelbar justering
Dnr 102-364-2007
Utkast. Blanketter utsändes senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Statligt bidrag för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen – Öppenvård med särskilda villkor.

Redogörelse till Socialstyrelsen och stadsledningskontoret, dnr 116-3138/2007.
Omedelbar justering
Dnr 510-371-2007
Utsändes senare.

11 Besvarande av enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser (Barnuppdraget)

Begäran från Länsstyrelsen, dnr 7012-07-47703. Dnr 500-299-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

12 Riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

13 Rättvisemärkning av krogar som inte diskriminerar – Motion från (v).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-284/2007. Dnr 030-313-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

14 Inkomna handlingar.

15 Uppdragslista.

Dnr 010-362-2007
Utsändes senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Information om kvalitetsgranskning och uppföljning av läkemedels-hantering på Hässelgårdens äldreboende.

Redovisning från Caféträffen

17 Redovisning av synpunkter lämnade av medborgare vid Caféträffen innan sammanträdet.

Mötesinformation

Ordförande Birgitta Wahlman (m)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m)
Per Hallberg (m)
Elias Granqvist (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Erik Guiteréz-Aranda (s)
Seyfi Dogan (s)
Leif Larsson (v)
Tomas Melin (mp)

Tjänstgörande ersättare
Svante Erlandsson (m)
Emma Lennartsson (s)

Ersättare
Margareta Åkerblom (m), Bogdan Godymirski( m), Ingriel Th Larsson (m), Roland Blank (m), Fatima Nur (fp), Bengt Roxne (s), Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s), Birgitta Wosse (mp).

Anmält förhinder
Jonas Vikman (kd), Eva Oivio (s), Nils Elfvik (v).

I tjänsten närvarande
Leif Spjuth (stadsdelsdirektör), Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Lena Fax, Annika Persson, Marja Niemi, Anders Ödmark, Mona Thorin, Lena Nevbrandt, Annica Dominius, Marie Sundström, Raili Pettersson, Inger Rindsjö.

Personalföreträdare Ulla Rådling

(öppna delen)

Tid för justering 2007-09-26

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-10-26 .

§4 Förvaltningschefens information

Stadsdelsdirektör Leif Spjuth började med att presentera två nya avdelningschefer i förvaltningen: ekonomichef Lena Nevbrant och äldreomsorgschef Annica Dominius. Leif informerade också om att chefen för individ- och familjeomsorg Birgitta Härröd går i pension den första oktober och att den nya chefen Ingrid Brännström börjar den första november.

På nästa nämndsammanträde kommer representanter från stadsledningskontoret för att berätta om Vision 2030, vilket är ett viktigt styrande dokument för det kommande budgetarbetet.

Leif Spjuth informerade även om hur upphandlingar av stadsdelens verksamheter går till. Han berättade att upphandlingen av Råcksta sjukhem påbörjas under hösten och utförs av stadsledningskontoret. Upphandlingen av enheter inom funktionshinder har tidigarelagts.

Ordföranden Birgitta Wahlman informerade om det medborgarmöte som äger rum den tredje oktober på Prisma i Hässelby. Där ska framtidens äldreomsorg diskuteras med intresserade medborgare. Bland annat kommer äldreborgarrådet Eva Samuelsson att medverka.

Information gavs också om att Volontärbyrån kommer till Trappan i Vällingby den 24 oktober. Då kan medborgare som är intresserade av att jobba som volontärer komma hit och anmäla sitt intresse.

Förvaltningen informerade om att trafikkontoret har gjort mätningar av trafiken vid flera skolor i Stockholms stad. Värst var läget utanför Björnbodaskolan på Skattegårdsvägen, där många bilister kör alldeles för fort. Skattegårdsvägen har högsta prioritet från trafikkontoret vad gäller åtgärder för att begränsa hastigheten.

§5 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 31 augusti 2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Nämndens lokala råd är viktiga .

Socialdemokraterna anser att nämndens lokala råd fyller en ytterst viktig funktion. Råden är demokratiska organ med bred representation för Hässelby-Vällingbys invånare och som nämnden har att lyssna till innan beslut fattas i olika ärenden.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att de lokala rådens protokoll i de olika frågorna ska kommenteras av förvaltningen. De svar och kommentarer som förvaltningens olika tjänstemän ger råden ska även nämnden känna till. Nämnden får idag genom protokollen information om vad som varit uppe på dagordningen, vad råden anser, men det framkommer inte hur stadsdelsförvaltningens ledande och ansvariga tjänstemän ställer sig i de olika frågorna.

Vi önskar en förbättring i detta avseende och att rådens protokoll återigen kommenteras av förvaltningen innan de kommer på stadsdelsnämndens bord.”

§6 Anmälan protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 27 augusti 2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Nämndens lokala råd är viktiga .

Socialdemokraterna anser att nämndens lokala råd fyller en ytterst viktig funktion. Råden är demokratiska organ med bred representation för Hässelby-Vällingbys invånare och som nämnden har att lyssna till innan beslut fattas i olika ärenden.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att de lokala rådens protokoll i de olika frågorna ska kommenteras av förvaltningen. De svar och kommentarer som förvaltningens olika tjänstemän ger råden ska även nämnden känna till. Nämnden får idag genom protokollen information om vad som varit uppe på dagordningen, vad råden anser, men det framkommer inte hur stadsdelsförvaltningens ledande och ansvariga tjänstemän ställer sig i de olika frågorna.

Vi önskar en förbättring i detta avseende och att rådens protokoll återigen kommenteras av förvaltningen innan de kommer på stadsdelsnämndens bord.”

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet ställer sig bakom den till rådets protokoll bilagda skrivelse från Kommunstyrelsens handikappråd.”

§7 Månadsrapport augusti 2007 – ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 september 2007.

Dnr 102-363-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna

§8 Tertialrapport 2 år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 september 2007.

Dnr 102-364-2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 2 per 31 augusti för överlämnande till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 3,4 mnkr för 14 personer med personlig assistans enligt LASS som inte beaktades i underlaget till kommunfullmäktiges budget för år 2007 (blankett 5 budgetjusteringar)

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 3,0 mnkr för omstrukturering inom administrationen i enlighet med vad som anmäldes i beslutet om verksamhetsplan för 2007 (blankett 5 budgetjusteringar)

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,4 mnkr (blankett 9 omsorg om funktionshindrade)

5. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,9 mnkr (blankett 11 äldreomsorg)

6. Stadsdelsnämnden anför härutöver följande

Stadsdelsnämnden följer och stödjer förvaltningens arbete med budgethållning och ser positivt på de ansträngningar som hittills gjorts och framöver planeras. Denna utmaning kräver förändrade arbetssätt, ett stort mått nytänkande samt en tydlig budgetdisciplin.

Det är vidare nämndens förhoppning att en lösning gällande Nälsta servicehus kommer till stånd så fort som möjligt liksom att övriga utestående frågor löses på bästa sätt.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära utökad budget för att finansiera äldre- och handikappomsorgen för att uppnå en balanserad budget

Stadsdelsnämnden anför följande

Ett år har gått och högeralliansen med moderaterna i spetsen visar att 2007 års verksamhetsplan med tillhörande budget inte gått särskilt bra i stadsdelen

Varför händer inget?

Äldreomsorgen har efter ¾ år ett kraftigt underskott och handikappomsorgen har märkbart ökat sitt underskott. Sammanlagt 24.2 miljoner kronor.

Skolorna har inte fått det utlovade lyftet som utlovades i valrörelsen 2006.

Ulf Kristersson, moderat socialborgarråd, gick ut i söndagens (16.9) morgontidning och säger ”Jag har aldrig sagt att det går att få jobb inom 5 dagar”, men moderaterna lovade!

Att få jobb har ändrats till att få kontakt och en personlig plan. Vad blir nästa löftesbrott?

Vi är glada för det arbete som Arbetsforum genomför med goda resultat, trots minskade anslag, och där man arbetar med att ta fram individuella planer. Stadsdelen har pga samarbetet mellan förvaltningen och Arbetsforum lyckats få många i arbete eller utbildning.

På detta område återstår dock mycket att göra.

Vi befinner oss fortfarande i en högkonjunktur då högerpartierna i Stockholm ägnar sig åt att till underpris sälja ut hyresrätter, föreslå kundval inom äldreomsorgen men inte inom servicehusboendet! Servicehusen minskning i antal var den stora frågan för de borgerliga partierna förra mandatperioden. Nu fortsätter högeralliansen att lägga ned servicehus i staden.

Dessutom gäller inte kundval på de kvarstående servicehusen. Vad gäller?

Var finns logiken!

Det som dock oroar oss socialdemokrater utifrån stadsdelsnämndens perspektiv är hur förvaltningen ska ha möjlighet att vidta åtgärder som leder till en budget i balans innevarande år. Dessutom har Birgitta Wahlman, moderat ordförande i stadsdelsnämnden lovat att kvalitén inte ska försämras.

Förvaltningen måste av nämnden få klarhet i vad som måste åtgärdas.

Finns det en gömd penningpåse bakom lykta dörrar?

Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål :

”Vid befarade underskott ska nämnderna besluta om åtgärder för att eliminera dessa”.

I tertialrapporten kan man inte utläsa förslag och åtgärder som skulle kunna eliminera underskottet. Den genomförda skatteminskningen för 2007 och den nu aviserade skatteminskningen för 2008 är oroande och med tanke på stadsdelens ekonomi ansvarslös.

Socialdemokraterna menar att i detta läge är det inte ansvarsfullt eller klokt att återigen sänka skatten.

Vi upprepar härmed vårt tidigare förslag att hos kommunstyrelsen begära utökad budget för att klara de känsliga verksamheter som stadsdelen har ansvar för.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§9 Ombyggnation av gemensamma lokaler i Hässelby gårds äldreboende

Inriktningsärende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 augusti 2007.

Dnr 313-222-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen har tidigare för nämnden redovisat planeringsprocessen för Hässelgården avseende de gemensamma lokalerna. I detta ärende föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beställer förslagshandlingar, hyreskalkyl och offert för ombyggnation av de gemensamma utrymmena i Hässelgården. Efter ombyggnaden föreslås stadsdelsnämnden hyra gemensamhetslokaler för Friskvårdscentrum och ett planerat kultur- och informationscentrum. Som ett första steg i denna process föreslår förvaltningen att nämnden från Micasa AB begär in en hyresoffert för dessa lokalytor. Ombyggnaden omfattar också lokaler för den paramedicinska verksamheten inom Hässelgården. Denna lokal kommer att samutnyttjas med Legevistten AB som driver vårdcentralen. Förvaltningen föreslår att nämnden ej förhyr de delar som idag innehåller restaurangverksamhet, kiosk, fotvård och hårvård.

_____________________________

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett förslag om bordläggning av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§10 Statligt bidrag för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen – Öppenvård med särskilda villkor

Redogörelse till Socialstyrelsen och stadsledningskontoret

Dnr 510-371-2007.

Ärendet utgår från dagens sammanträde då det ej är färdigberett av förvaltningen.

§11 Besvarande av enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser (Barnuppdraget)

Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 7012-07-47703

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2007.

Dnr 500-299-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har i enlighet med begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län besvarat bilagd enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser. Svaren, som har sänts in till Länsstyrelsen under förutsättning av nämndens beslut, redovisas i detta tjänsteutlåtande

___________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) yrkade på återremittering av ärendet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för förtydligande av vissa frågor i förvaltningens enkätsvar till Länsstyrelsen.

§12 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 305-2669/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 september 2007.

Dnr 301-357-2007.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Stockholm Business Region och Trafikkontoret har gjort en inventering av stadens företagsområdens innehåll, användning, förutsättningar och utveckling. I riktlinjerna föreslås vilken utveckling som är lämplig för respektive företagsområde baserat på befintliga verksamheter, närheten till befintlig bostadsbebyggelse och infrastruktur samt planerat bostads- och infrastrukturbyggande i anslutning till områdena. Trafikkontoret och Stockholm Business Region föreslås få i uppdrag att göra en översyn av företagsområdena och initiera ett långsiktigt arbete i syfte att rusta upp dem. Stadsdelsförvaltningar som ansvarar för investeringar och underhåll i parkmark bör medverka i arbetet. Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret bör medverka i arbetet om frågor om detaljplaneläggning och exploatering av markområden uppkommer.

___________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden föreslår att förutsättningarna för att etablera ett småföretagarområde i Lövsta utreds.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till reservationen:

” Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande som
  svar på remissen med nedan stående tillägg

 1. Stadsdelsnämnden föreslår att förutsättningarna för att etablera ett
  småföretagarområde i Lövsta utreds

 1. Stadsdelsnämnden ställer sig inte bakom exploatering med nybyggnation
  av bostäder i Lövsta/Kyrkhamnsområdet.

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med landstinget och ännu en gång framföra nämndens önskemål att ändra namnet Johannelunds tunnelbanestationen till Vinsta

 1. Stadsdelsnämnden anför

Vi välkomnar förslagen till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Hässelby-Vällingby. Att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv är av avgörande betydelse för vår stadsdels framtid.

I ärendet finns skrivningar om den eventuella framtida exploateringen av Lövsta – och planerna på att bygga upp emot 10 000 bostäder inom detta område. Vi socialdemokrater ser det högst osannolikt att marken som är starkt förorenad kan användas till exploatering av bostäder. Vi ser däremot mycket positivt på att Lövstaområdet ska utvecklas till ett företags- och hantverksområde, gärna inom miljöteknik och som på ett naturligt sätt knyter an till Kyrkhamns verksamheter inom miljö- och hantverksområdena. I vårt alternativ till den borgerliga majoritetens ”Vision 2030” slår vi vakt om Kyrkhamn som natur- och kulturområde.

För att marknadsföra Vinsta företagsområde föreslår vi socialdemokrater och miljöpartister att stadsdelsnämnden ställer sig bakom de lokala företagarnas krav på att tunnelbanestationen Johannelund byter namn till ”Vinsta”.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”I samband med hanteringen av ärendet om utveckling av våra företagsområden vill vi från alliansen särskilt påtala att:

· Vi ser fram emot att den övergripande plan över Hässelby-Vällingby infrastruktur, arbete, bostäder, service mm som stadsdelsnämnden ansökt om ska bli färdig. Att just företagsområdena behandlas i ett helhetsperspektiv ser vi som extra viktigt.

· Vi vill också särskilt framhålla vikten av att tunnelbanestationen Johannelund nu äntligen kan få döpas om till Vinsta.

· Vi är mycket positiva till Svenska Bostäders förslag om överdäckning av SL:s spårområde med arena, hotell, bostäder och annat spännande.

· Vi vill även ge företagarna i upplagsområdet i Vinsta möjlighet att få fasta kontrakt för sina tomtförhyrningar på det att företagen kan våga investera för framtiden.

Slutligen vill vi tacka stadsdelsförvaltningen för det utmärkta tjänsteutlåtandet.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s förslag.

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+v):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Rättvisemärkning av krogar som inte diskriminerar

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-284/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 september 2007.

Dnr 030-313-2007.

Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger stadsledningskontoret i samverkan med socialtjänstförvaltningen och berörda intresseorganisationer i uppdrag att ta fram ett förslag till ”rättvisemärkning” av krogar.

Frågan om diskriminering är viktig för staden och ”rättvisemärkning” kan vara en av många vägar i stadens arbete att uppmärksamma frågan.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden anför följande som sitt svar på den remitterade motionen:

Att arbeta för ett icke-diskriminerande och tolerant samhälle där alla människor ses som de individer de är, oavsett etnisk bakgrund, utseende, handikapp eller annan särskiljande yttre egenskap, tycker vi är oerhört viktigt. Att ingen skall behöva bli utsatt för diskriminering är något vi alla ställer oss bakom.

Samtidigt ser vi ingen anledning till att staden skall ta initiativ till en rättvisemärkning av det slag som Vänsterpartiet föreslår. Det kommer att medföra kostnader för staden och innebär ett byråkratiskt ingrepp i näringsidkarnas verksamhet, samtidigt som det är onödigt då det finns såväl andra offentliga myndigheter (domstolar, statliga ombudsmän) som enskilda organisationer som har som sin huvuduppgift att bevaka frågor av detta slag.

Vi ställer oss också frågande inför vem som skall göra bedömningen av vilka krogar som inte diskriminerar och hur detta skall gå till. Kommer alla krogar att få märkningen och den sedan tas bort från någon som visar sig diskriminera, eller kommer det införas någon form av ansökningsförfarande för att få märkningen? Vi undrar också hur många märkningar man skall ha, med tanke på att det i samhällsdebatten också har föreslagits märkningar

med hänsyn till huruvida krogen sköter sin ekonomi, huruvida den betalar skatter och offentliga avgifter ordentligt, huruvida den har en god arbetsmiljö, huruvida den sköter renligheten enligt miljö- och hälsoskydds­bestämmelserna etc.

Att en krog kan visa att den är icke-diskriminerande borde kunna vara en konkurrensfördel på marknaden. Vi anser därför att en eventuell märkning av detta slag hellre bör skötas av restaurangbranschen själv.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till reservationen:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden föreslår att rättvisemärkningen ska harmoniseras med FN:s handikappkonvention

 2. Stadsdelsnämnden ställer sig i övrigt bakom förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till Kommunstyrelsen som svar på remissen

 3. Stadsdelsnämnden anför

Motionen handlar om en rättvis stad utan diskriminering och att alla människor ska respekteras utifrån sitt människovärde. Motionären vill att ett förslag till ”rättvisemärkning” av krogar tas fram.

Vi ställer oss bakom den goda idén men vill betona vikten av att en rättvisemärkning tydligt måste inkludera handikappaspekten. Restauranter som erhåller rättvisemärkning får inte diskriminera funktionshindrade kunder, ha otillgängliga lokaler eller diskriminera arbetssökande med funktionshinder.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall den remitterade motionen.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s förslag.

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade bifall till den remitterade motionen.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Ordförande utsåg (m+fp):s förslag som huvudförslag. Ordförande ställde

(s+mp):s förslag mot (v):s förslag för att utse motförslag.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse (s+mp):s förslag som motförslag.

Ordförande ställde huvudförslaget mot motförslaget.

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (m+fp):s förslag (huvudförslag).

Nej-röst för bifall till (s+mp):s förslag (motförslag).

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 7 ja-röster /Birgitta Wahlman (m),

Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Elias Granqvist (m), Ingela Gille Rausén (fp), Svante Erlandsson (m), mot

6 nej-röster Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Emma Lennartsson (s),

Seyfi Dogan (s), Leif Larsson (v), Tomas Melin (mp), har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp):s förslag.

§14 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-361-2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 20 september 2007.

Dnr 010-362-2007.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Information om kvalitetsgranskning och uppföljning av läkemedelshantering på Hässelgårdens äldreboende 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.

Dnr 541-372-2007.

Sammanfattning

På Hässelgårdens äldreboende granskades samtliga läkemedelskåp, delegerings-, beställnings- och utlämningsrutiner, dokumentation och buffertförråd för läkemedel inklusive narkotika.

Sjuksköterskornas expeditioner har flyttas i flera omgångar, detta har försvårat läkemedelshanteringen och arbetet för övrig eftersom det tar tid att upprätta rutiner och hålla kontinuitet vid varje flytt.

Förbättringsåtgärder redovisas.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

§17 Redogörelse av frågeställningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de fråge­ställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

Nedan följer några frågor som togs upp

· Åsikter om äldreomsorgen, bl a att det borde finnas äldreboende i form av servicehus

· Bullerskydd utefter Lövstavägen

· Grönområde längs Skattegårdsvägen
Synpunkter på skötsel

· Personer som har en motorcykellokal är oroade över att de inte får vara kvar och vill att nämnden uppmärksamma detta..

· Synpunkter på caféträffen. Någon formalisering önskvärd

§18 Bevarande av det historiska värdet i handelsträdgården Solbacken

Anmäldes skrivelse 2007-09-20 från Tomas Melin (mp), Birgitta Wahlman m fl (m),

Berit Kruse m fl (s), Ingela Gille Rausén (fp), och Leif Larsson (v) enligt följande:

BESLUT

Stadsdelsnämnden antar följande uttalande och överlämnar det till Stadsbyggnadsnämnden:

Torsdagen den 19 april antogs en startpromemoria i stadsbyggnadsnämnden angående fastigheter i kvarteret Ripbäret i Hässelby Villastad. Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby har följt ärendet, och vill härmed meddela stadsbyggnadsnämnden vår syn på saken.

Solbacken är den sista kvarvarande handelsträdgården i vår stadsdel.

Det historiska värdet i detta kan inte överdrivas. Hässelby Villastad växte upp kring de handelsträdgårdar som flyttade dit kring förra sekelskiftet. Handelsträdgårdarna är en mycket stor del av Hässelbys moderna historia. Vid sin topp lär det funnits fler än hundra handelsträdgårdar i Hässelby, nu finns bara en av dessa kvar. Solbacken, som grundades 1905, hade innan stängningen i år över hundra år av obruten verksamhet bakom sig.

Stadsdelsnämnden vänder sig på intet sätt mot byggandet av nya bostäder, men vi anser att själva växthusen bör bevaras i någon form. Hur detta ska gå till och hur byggnaderna ska användas senare vill vi inte rista i sten. Men ett förslag som vid första anblick verkar rimligt är att flytta delar av växthusanläggningen till en annan plats. På så sätt kan man fortskrida med de nuvarande byggplanerna, men ändå bevara de historiskt värdefulla byggnaderna, och påminnelsen om det förflutna som däri medföljer. En idé på plats skulle kunna vara vid Enbärsgränd. Väster om Enbärsgränd finns en gräsplätt, som ligger mellan ett gammalt lokstall och ”Gamla Konsum”, ett äldre hus som numera säljer blommor. På det området finns både kopplingen till blommor och till historien.

Det finns säkert också fler möjliga platser. Vad vi efterfrågar är en gemensam insats för att se om en lösning är möjlig, tekniskt, praktiskt och ekonomiskt. Vår syn är att det vore synd om växthusen försvann utan att möjliga lösningar klarlagts och vi hoppas att stadsbyggnadsnämnden vill stödja oss i detta!

§19 Barnuppdraget

Anmäldes skrivelse 2007-09-20 från Berit Kruse m fl (s) med instämmande från Tomas Melin (mp) enligt följande:

 1. ”Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till tydliggörande av stadens riktlinjer för barn och unga i behov av socialtjänstens insatser.
 1. Stadsdelsnämnden anför vidare

Förvaltningen har i ärendet inte svarat ordentligt på exempelvis fråga 3, 4, 8 och 10, och därför kan vi inte ställa oss bakom ärendet i dess nuvarande skick. Till exempel svarar förvaltningen på fråga 3 om vilka mål som ligger till grund för verksamheten att ”Kommunfullmäktiges mål finns i stadsdelens verksamhetsplan som antagits av stadsdelsnämnden”. Frågan var vilka målen var – inte vilka som har fattat beslut om dem.

Därutöver riktar förvaltningen kraftig kritik mot otydlighet i såväl lagstiftning som stadens riktlinjer vad gäller ansvarsfördelningen beträffande vissa klientgrupper och insatser i svaret på länsstyrelsens fråga nummer 17. Mot denna bakgrund vore det önskvärt att förvaltningen tar fram ett förslag till ett sådant förtydligande av stadens riktlinjer.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.