Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-23

Sammanträde 2007-10-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, Vällingbyplan 9 nb, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnäm Läs mer...ndens politiker i caféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet (sk Caféträff) samt att därefter stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

- Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 –Strategisk inriktning.
- Handlingsplan Trappan, lägesredovisning
-

Protokoll från nämndens råd

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

6 Protokoll från lokala handikapprådet.

Bordlagt ärende (utsänds ej på nytt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Återremitterat ärende

8 Besvarande av enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser (Barnuppdraget)

Begäran från Länsstyrelsen, dnr 7012-07-47703. Dnr 500-299-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden

9 Månadsrapport oktober 2007 - ekonomi och verksamhet.

10 Lokalt program 2007-2009 för insatser till personer med psykiska funktionshinder i Hässelby-Vällingby.

11 Tillsyn - gruppbostäder och dagliga verksamheter, omsorg om personer med funktionsnedsättning, uppföljning.

12 Hässelby Gårds äldreboende (Hässelgården) – Tillsynsärende.

Yttrande till Länsstyrelsen (beteckning 7010-2007-052738). Dnr 022-377-2007

13 Hässelby Gårds äldreboende (Hässelgården) – Verksamhetsuppföljning av stadens vård och omsorgsboenden för äldre.

14 Utbyggnad av förskola på Måbärsstigen 39, kv Mimosan 1, Hässelby Strand.

Inriktningsärende. Dnr 312-395-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Statligt bidrag för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen – öppen vård med särskilda villkor.

16 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till mellanboende för våldsutsatta kvinnor.

17 Ansökan om till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till stödinsatser för män som utövar våld i nära relationer.

Remisser

18 Skol- och ungdomssatsning i Västerort – skrivelse från (s).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-2372/2007. Dnr 031-381-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut.

20 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 321-1751/2007. Dnr 403-384-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

21 Inkomna handlingar.

22 Uppdragslista.

23 Beslut om biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (s).

24 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2007 – Anmälan.

25 Fyra stadsdelars uppföljning av egen regi respektive upphandlad verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.

Remisser (forts.)

26 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 320-3446/2007. Dnr 530-411-2007

Redovisning från Caféträffen

27 Redovisning av synpunkter lämnade av medborgare vid Caféträffen innan sammanträdet.

Mötesinformation

Justeras / 2007
Birgitta Wahlman
Berit Kruse

Ordförande Birgitta Wahlman (m)

Vice ordförande Berit Kruse (s)

Ledamöter
Bo Arkelsten (m)
Carina Klevenvall (m) ej §§ 36-38
Per Hallberg (m)
Elias Granqvist (m)
Ingela Gille Rausén (fp)
Jonas Vikman (kd),
Erik Guiteréz-Aranda (s) ej §§ 36-38
Seyfi Dogan (s)
Leif Larsson (v)
Tomas Melin (mp)

Tjänstgörande ersättare
Emma Lennartsson (s) §§ 1-17
Svante Erlandsson (m) §§ 36-38
Bengt Roxne (s) §§ 18-38
Ingrid Carlsson (s) §§ 36-38

Ersättare
Svante Erlandsson (m) Margareta Åkerblom (m), §§ 1-17, Bogdan Godymirski(m), Ingriel Th Larsson (m), Roland Blank (m), Amir Adan (m), Fatima Nur (fp), Bengt Roxne (s), Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s), Birgitta Wosse (mp).

Anmält förhinder
Eva Oivio (s)

I tjänsten närvarande Leif Spjuth (stadsdelsdirektör), Sven-Göran Södergren,
Birgitta Härröd, Lena Fax, Annica Dominius, Annika Persson, Lena Nevbrant, Marja Niemi, Anders Ödmark, Mona Thorin, Kenneth Wernqvist, Åsa Crafoord, Charlotte Brandorf.

Personalföreträdare
Yvonne Elkström

(öppna delen)

Tid för justering: 2007-11-01

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

Sammanträdet inleddes med en tyst minut för att hedra sedan några veckor bortgångne Nils Elfvik som tjänstgjort under olika perioder som förtroendevald i nämnden.

Amir Adan, ny ersättare för (m), hälsades välkommen.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2007-11-01.

§4 a Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

Nedan följer några frågor som togs upp

· Folder från Seniorgruppen i Vällingby

· Frivilligt arbete

· Granhults barnboende

· Hässelgården – synpunkter på maten, avsaknad av information till de boende om ombyggnation mm. Vad händer t ex med kiosken?

· Personligt ombud – oklart vad som gäller, hur många finns i stadsdelen?

· Manifestation med anledning av ärende inom äldreomsorgen

· Kultur i vården – viktigt att även tänka på de äldre som har hjälp i det egna hemmet.

§4 Förvaltningschefens information

  • Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – Strategisk inriktning

En representant från stadsbyggnadskontoret berättade om den långsiktiga visionen för staden -Vision 2030. Bilden av ett framtida Stockholm ska ses utifrån tre teman; en mångsidig och upplevelserik storstad, en innovativ och växande stad, samt medborgarnas Stockholm.

  • Handlingsplan Trappan – lägesredovisning

Jessica Sjögren, projektledare på stadsdelsförvaltningen och Sven Lorentzi från Svenska Bostäder gjorde en lägesrapport för hur arbetet med att förnya Trappan går vidare, både vad avser byggnaden och verksamheten.

Trappan ska vara en mötesplats för främst unga vuxna. Café och musik är viktiga ingredienser, framför allt livemusik med unga musiker. Slutresultatet för Trappans framtid redovisas i februari.

§ 4a

 

§5 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 5 oktober 2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§6 Anmälan protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 24 september 2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Ombyggnation av gemensamma lokaler i Hässelby gårds äldreboende

Inriktningsärende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 augusti 2007.

Dnr 313-222-2007.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 20 september 2007, § 9

Sammanfattning

Förvaltningen har tidigare för nämnden redovisat planeringsprocessen för Hässelgården avseende de gemensamma lokalerna. I detta ärende föreslår för­valtningen att stadsdelsnämnden beställer förslagshandlingar, hyreskalkyl och offert för ombyggnation av de gemensamma utrymmena i Hässelgården. Efter ombyggnaden föreslås stadsdelsnämnden hyra gemensamhetslokaler för Friskvårdscentrum och ett planerat kultur- och informationscentrum. Som ett första steg i denna process föreslår förvaltningen att nämnden från Micasa AB begär in en hyresoffert för dessa lokalytor. Ombyggnaden omfattar också lokaler för den paramedicinska verksamheten inom Hässelgården. Denna lokal kommer att samutnyttjas med Legevistten AB som driver vårdcentralen. Förvaltningen föreslår att nämnden ej förhyr de delar som idag innehåller restaurangverksamhet, kiosk, fotvård och hårvård.

_____________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.

§8 Besvarande av enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser (Barnuppdraget)

Begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 7012-07-47703

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2007.

Dnr 500-299-2007.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 20 september 2007, § 11.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har i enlighet med begäran från Länsstyrelsen i Stockholms län besvarat bilagd enkät om barn och unga i behov av social­tjänstens insatser. Efter att ärendet återremitterades till förvaltningens vid nämndens sammanträde den 20 september 2007, har enkätsvaren justerats
och kompletterats.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på Länsstyrelsens enkät om barn och unga i behov av socialtjänstens insatser.

§9 Månadsrapport oktober 2007 – ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 oktober 2007.

Dnr 102-392-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

Redovisning av tidigare behandling av återremissyrkande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) yrkade på återremittering av ärendet med instämmande från Tomas Melin (mp).

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp)
och ledamot Jonas Vikman (kd) yrkade avslag på (s+mp):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt
föl­jande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att få budgeten i balans

Stadsdelsnämnden anför vidare

Underskottet ökar återigen. Månadsrapporten för oktober visar – 26,1 miljoner.

Från oppositionens sida finner vi det märkligt att den moderatstyrda majorite­ten i staden har ett totalt ointresse för att vidta åtgärder för att få budgeten i balans.

Vid tidigare redovisningar från förvaltningen rörande budgetuppföljningen har majoriteten totalt struntat i att ge förvaltningsledningen besked om hur de ska förhålla sig till underskottet.

Enligt beslut i kommunfullmäktige så ska förvaltningen föreslå åtgärder och sittande majoritet ska om de inte förmår klara budgetbalansen åtminstone i be­slut ge stadsdelsdirektören ”tillstånd” att arbeta vidare med ett kraftigt under­skott.

Något sådant beslutförslag har vi inte sätt. Är det så att muntliga beslut ges utan nämndens (oppositionens) vetskap.

Vi har i tidigare reservationer förslagit att frågan ska tas upp med kommun­styrelsen om hjälp med att få ökat anslag för de till synes ökade volymer som finns inom t ex handikappomsorgen och äldreomsorgen

Med den socialdemokratiska budgetförslaget för 2007 skulle detta läge varit betydligt gynnsammare för verksamheterna för de äldre i stadsdelen.

Vi ser nu också att budgeten för 2008 visserligen ger en ökning men inte till­räcklig för slippa behöva genomföra neddragningar i verksamheterna.”

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s reservation med undantag av texten om (s):s budgetförslag för 2007.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande.

”Vänsterpartiet kan inte göras ansvarig för det befarande underskottet då partiet lagt en annan budget i kommunen som gett nämnden en större ram.”

§10 Lokalt program 2007-2009 för insatser till personer med psykiska funktions­hinder i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 september 2007.

Dnr 520-393-2007.

Sammanfattning
I enlighet med nämndbeslut 2005 har förvaltningen nu uppdaterat och utvecklat stadsdelens lokala program för insatser till personer med psykiska funktions­hinder. Programmet utgår från stadsdelens uppdrag att erbjuda de psykiskt funktionshindrade en god bostad, ett fungerande boendestöd, sysselsättning och en meningsfull fritid. Det omfattar åren 2007-2009 och däri redovisas plane­rade förändringar, verksamhetsutveckling och utbyggnad som bedöms inrym­mas inom befintlig budgetram genom omfördelning och effektiviseringar.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalt program för insatser till personer med psykiska funktíonshinder.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi tycker det är bra att planen har tagits fram och den ger information om den verksamhet som finns idag. Vi anser dock att planen borde innehålla prognoser framåt, målgruppernas åldrar, behov av och planering av för personer med sk dubbeldiagnoser, boendestödjande insatser, dagverksamhet etc.

I verksamhetsplanen för 2008 förväntar vi oss att sådana förändringar beskrivs också vad kostnadsökningen beräknas bli med den målgruppsprognos som för­valtningens tar fram. Vi anser även att hemflyttningen ska fortsätta och de som hör hemma i Hässelby-Vällingby i större utsträckning ska få erbjudande om boende i den egna stadsdelen eller i närhet av denna”

§11 Tillsyn – gruppbostäder och dagliga verksamheter, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Uppföljning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 september 2007.

Dnr 520-239-2007.

Sammanfattning

Hösten 2005 genomförde Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Länsstyrelsen en gemensam tillsyn på gruppbostäder och dagliga verksamheter som drivs i kommunal regi i Hässelby Vällingby. I samband med tillsynen framkom ett antal utvecklingsområden. För att följa upp att det skett en ut­veckling inom de utpekade områdena genomfördes en uppföljning under hös­ten 2006. Länsstyrelsen har i sina tillsynsrapporter inte krav på fortsatt uppfölj­ning utan överlåter detta till stadsdelsförvaltningen.

____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att åtgärda de brister som framkommit, samt att redovisa antal fast personal utan relevant grundutbildning för sina arbetsuppgifter och åtgärder för detta.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade

bi­fall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd): förslag.

§12 Hässelby gårds äldreboende (Hässelbygården) – Tillsynsärende

Yttrande till Länsstyrelsen (beteckning 7010-2007-052738)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2007.

Dnr 022-377-2007.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har genomfört tillsyn vid tre enheter i hus A vid Hässelgårdens vård- och omsorgsboende. Länsstyrelsen riktar i sitt beslut, kritik mot stads­delsnämnden för brister när det gäller trygghet och säkerhet nattetid och för brister i den sociala dokumentationen på de besökta enheterna.

Vad gäller trygghet och säkerhet nattetid kommer ingen nedskärning av nattpersonal att ske. En åtgärdsplan/ handlingsplan har upprättats för att komma tillrätta med den kritik och de brister som för övrigt påpekats av Länsstyrelsen.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§13 Hässelby gårds vård – och omsorgsboende (Hässelgården) – Verksamhetsupp­följning av stadens vård- och omsorgsboenden för äldre

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 oktober 2007.

Dnr 531-394-2007.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för stadens vård- och omsorgsboenden för äldre. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Förvaltningen har nu genomfört en samlad uppföljning av verksam­heten vid Hässelby Gårds vård- och omsorgsboende (Hässelgården) och bedö­mer att verksamheten fungerar väl utifrån begreppen integritet, gott bemötande och trygghet för de boende på Hässelgården. Däremot har det uppmärksam­mats att dokumentationen varierar i kvalitet på de olika enheterna. I och med de nya dokumentationssystemen Vodok och ParaSol kommer dokumentationen och avvikelsehanteringen successivt att säkerställas inom äldreomsorgens verksamhet.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen från uppföljningen vid Hässelby gårds vård- och omsorgsboende och överlämnar förvaltningens tjänsteutlå­tande till stadens äldreförvaltning.

§14 Utbyggnad av förskola på Måbergsstigen 39, kv Mimosan i Hässelby strand

Inriktningsbeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2007.

Dnr 312-395-2007.

Sammanfattning

I kv. Mimosan 1 på Måbärsstigen 39 i Hässelby strand ligger en 4-avdelningars förskola byggd 1978. Den föreslås byggas ut med två avdelningar, i syfte att minska förskolekön. Kapaciteten på förskolan ökar därmed från ca 64 platser till ca 96 platser.

_______________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Tomas Melin (mp), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Jonas Vikman (kd) anslöt sig till (m):s yrkanden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa förslagshand­ling avseende utbyggnad av förskolan på Måbergsstigen 39, kv Mimosan i Hässelby strand, enligt redovisning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta utförarna av enskilda förskolor angående kommande planeringar avseende deras egen förskoleverksamhet.

§15 Statligt bidrag för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen – Öppenvård med särskilda villkor

Redogörelse till Socialstyrelsen och stadsledningskontoret, beteckning 116-3138/2007

Dnr 510-371-2007.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2007.

Dnr 510-371-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att statsbidraget om 1,1 mkr används för att utveckla samarbetet med Psykiatricentrum Väst inom Stockholms läns landsting kring vården av personer med psykiska funktionshinder. En projektanställning som verksamhetsutvecklare inrättas och medel avsätts även för utbildnings- och metodutvecklingsinsatser för personal, utvecklad samverkan och gemensamma aktiviteter med landstingets psykiatri och brukar- och anhörigföreningar.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse beträffande an­vändning av statligt bidrag för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdformen – Öppen vård med särskilda villkor.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till mellan­boende för våldutsatta kvinnor

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 september 2007.

Dnr 510-396-2007.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om 1.508.500 kronor under åren 2008-2009 för att utveckla mellanboende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor. Förvaltningen önskar vidareutveckla stödet och normalisera kvinnornas och barnens livssituation efter tiden i skyddat boende och i avvaktan på en mer permanent lösning av boendet. Under 2007 har ett samarbete på­börjats med Rinkeby-Kista kring våldsutsatta kvinnor.

Samarbetet avses även omfatta mellanboendet. Även Rinkeby-Kista har ansökt om medel. Ansökan har insänts till Länsstyrelsen under förut-sättning av nämndens beslut.

____________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till stödin­satser för män som utövar våld i nära relation

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2007.

Dnr 510-397-2007.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om totalt 1.073.000 kronor under åren 2008-2009 för att fortsätta en utvecklingen av stödinsatser för män som utövar våld i nära re­lation. Förvaltningen önskar vidareutveckla stödet och därmed på sikt minska mäns våld mot kvinnor i nära relation. Under 2007 har ett samarbete påbörjats med Rinkeby-Kista kring våldsutsatta kvinnor och de våldsutövande männen. Ansökan har insänts till Länsstyrelsen under förutsättning av nämndens beslut.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Skol- och ungdomssatsning i Västerort. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 324-2372-2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 september 2007.

Dnr 031-381-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen delar skrivningens uppfattning kring behovet av en mötesplats för äldre tonåringar och unga vuxna i stadsdelen, en plats där unga personer med skilda kulturella intressen och skiftande bakgrund kan mötas.

Den avbrutna etableringen av ett nytt Fryshus i Västerort innebär dock föränd­rade förutsättningar.

Stadsdelsförvaltningen arbetar istället på att skapa en kulturell mötesplats på Medborgarhuset Trappan i Vällingby centrum, för att etablera en generationsö­verbyggande mötesplats. Detta arbete sker i samverkan med kulturförvalt­ningen, Svenska Bostäder samt medborgarhusföreningen Trappan. Målet är en verksamhet med tydlig inriktning på unga vuxna, en verksamhet som bygger på samverkan med lokala intressenter, ett processarbete med ett innovativt inne­håll som också involverar nuvarande brukargrupper.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på skrivelse ”Skol- och ungdomssatsning i Västerort”.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Leif Larsson (v), ledamot

Tomas Melin (mp) och Jonas Vikman (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stadsdelsnämnden instämmer i förvaltningens tjänsteutlåtande om det stora behovet av ungdomsverksamhet i Hässelby-Vällingby.

En satsning på ytterstaden och i detta fall ungdomarna skulle välkomnas.

Västerort saknar idag scener för professionell kultur och större verksamheter för ungas fritid.

Den scen som tar emot ca 800 personer finns i S:t Jacobi. Dessutom är teater­scenen en av stadens bäst utrustade scener. Stadsteatern skulle kunna öppna en filial i likhet med den i Skärholmen.

Stimulerande, kreativa ungdomsverksamheter på hemmaplan skulle motverka konflikt och brottslighet på gator och torg.

Förnyad kontakt skulle kunna tas med Fryshuset, kulturnämnden, Stadsteatern, närliggande stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden och andra intressenter från såväl föreningsliv som näringsliv.”

§19 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 316-3158/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 september 2007.

Dnr 510-387-2007.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en gemensam arbetsgrupp med stadens bostadsbolag, stadsdelsförvaltningarna och social­tjänstförvaltningen för att ta fram konkreta förslag på hur antalet avhysningar kan minska. Mer uppsökande verksamhet, ökat informationsutbyte mellan bo­stadsbolagen och förvaltningen samt tydigare information på olika språk är några konkreta åtgärder som kan vidtas. I dagsläget saknar dock förvaltningen resurser för att kunna öka insatserna även om projektmedel kommer att sökas hos Socialstyrelsen inom kort.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till.

”Detta är ett angeläget område och beror till stor del på att antalet bostäder inte räcker till. Avhysning särskilt när barn är inblandade bör hanteras med barnens bästa i fokus.

Det är också många gånger känsligt då barnfamiljer är inblandade eller perso­ner som av olika skäl är inne i en svår tid i sitt liv.

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut men vill betona barnens sårbarhet. Det är tillräckligt krävande att ha en dålig ekonomi som barnfamilj och barnen ska inte utöver detta utsättas för onödiga bostadsbyten med eventu­ella nya förskolor och skolor. Där måste mycket stor hänsyn tas.

Det är dock bra att alla inblandade sätter sig tillsammans för att söka lämpliga lösningar.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Intagnings- och kvargåenderegler för platser i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-1751/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2007.

Dnr 403-384-2007.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår ändringar i intagnings- och kvargåendereglerna för att införa e-tjänster och därmed möjliggöra bättre information och ökad tydlig­het i köhanteringen till förskolor och familjedaghem.

Förvaltningen är i huvudsak positiv men efterlyser förtydliganden avseende förturs- och garantihantering och föreslår några administrativa kompletteringar. Förvaltning deltar i kraft av tidigare erfarenheter gärna i utvecklingsarbete av de nya e-tjänsterna.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med nedan­stående tillägg som svar på remissen från Kommunstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden anför följande
Förvaltningen pekar på ett antal viktiga punkter i sitt tjänsteutlåtande som vi ställer oss bakom.
Vi vill stryka under vikten av att samtliga förskolor såväl kommunala som enskilda ingår i systemet. Det finns ingen nackdel för någon av verksam­heterna med detta utan endast en planeringsfördel. Man kan då lättare se hela kön och undvika ”luft” (man vet inte hur många som blir kvar i kön)
Det blir även tydligare för föräldrarna.
Vad som även måste framgå i de nya reglerna är om man får stå kvar på sin köplats även om man säger nej till tex alternativ 4 och 5.
Alternativa möjligheter till IT-baserade ansökningsmöjligheter måste finnas.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Om ansökan bara ska kunna göras via Internet förutsätter vi att det finns till­gång till publika datorer och att det finns anställda som kan hjälpa till.

Vidare vill vi framhålla att det är viktigt att beakta närhetsprincipen.

Alla ska ha möj­lighet att välja kommunal förskola i närhet av hemmet.

Beslutsgången

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Jonas Vikman (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till
(s):s förslag.

§21 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 013-398-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 23 oktober 2007.

Dnr 010-399-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Beslut om biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby

Svar på skrivelse från (s) 20 mars 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 september 2007.

Dnr 531-412-2007.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har uppdragit till förvaltningen att utifrån skrivelse från (s) redovisa hur nämndens beslut att psykosociala och sociala fakto­rer tillmäts större tyngd vid bedömning av rätten att bo på servicehus och hur dessa riktlinjer har implementerats. Redovisning sker i detta ärende utifrån begärda uppgifter.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§24 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2007 – Anmälan

Anmäldes funktionshinderombudsmannens årsrapport 2007.

Dnr 520-400-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§25 Fyra stadsdelars uppföljning av egen regi respektive upphandlad verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar

Anmälan promemoria från Stadsrevisionen

Anmäldes revisorsgrupp 3:s uppföljning från den 19 september 2007 –

Fyra stadsdelars uppföljning av egen regi respektive upphandlad verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar

Dnr 500-385-2007.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger revisorernas uppföljning till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Jonas Vikman (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stadsrevisionen har granskat bl.a. stadsdelsförvaltningen i Hässelby – Vällingby och de rutiner som används för uppföljningar inom rubricerade om­råden. Av rapporten framgår att förvaltningen i Hässelby - Vällingby inte ge­nomfört beslutade uppföljningar, något som är förståligt med tanke på chefs­byten mm. Den nya ledningen för stadsdelsförvaltningen har också beslutat att genomföra uppföljning under hösten – 07.

Mot denna bakgrund skulle vi vilja att förvaltningen bekräftar att uppföljning kommer att ske enligt beslut. Vidare vore det intressant att ta del av förvalt­ningens erfarenheter av den uppföljning av äldrevården som redan genomförts. Med anledning av att förvaltningen noterat brister i Äldrevården efter genom­förd uppföljning 2006 – kommer ramavtal och kravställande förändras?

Vilka konsekvenser har de noterade bristerna givit upphov till?

Rapporten betonar vikten av att utföra uppföljningen med väl genomarbetade checklistor - vi utgår därför att förvaltningen utbyter erfarenheter med stadsre­visionen och andra förvaltningar för att uppdatera befintliga checklistor, vid behov.”

§26 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 320-3446/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2007.

Dnr 520-411-2007.

Sammanfattning

I detta ärende föreslås en modell för ersättning i ett valfrihetssystem avseende vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år. Systemet bygger på en fast ersättning i tre nivåer samt en metod för att mäta vårdbehovet för den enskilde.

Förvaltningen har tagit del av förslaget till ersättningsmodell men ser att det är svårt att överblicka alla konsekvenser då ersättningsnivån inte är fastställd.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Stadsdelsnämnden anför vidare

Den nya ersättningsmodell som nu nämnden ska lämna synpunkter på anser vi måste beredas ytterligare. Det som inte framgår är vad detta system skulle få för konsekvenser såväl ekonomiska för stadsdelsnämnden som praktiska för den enskilde.

Ersättningsmodeller, oavsett vilken, har alla för- och nackdelar.

Förvaltningen tar i sitt tjänsteutlåtande upp relevanta funderingar.

Budgeten för 2008 är ju avgörande för hur stora ersättningarna i de tre nya nivåerna blir.

Vi anser att det är viktigt tom nödvändigt att hela bilden är färdig innan pro­cessen med eventuella upphandlingar/konkurrensutsättningar av stadsdelens verksamheter för äldre påbörjas.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Jonas Vikman (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Redovisning av tidigare behandling av bordläggningsyrkande

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på bordläggning av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Jonas Vikman (kd) yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

ÖVRIGA FRÅGOR

§27 Anmälan av skrivelser

Hur underlättar vi för nyanlända?

Anmäld skrivelse Leif Larsson (v).

Dnr510-445-2007

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.