Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-12

Sammanträde 2008-02-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnäm Läs mer...ndens politiker i Medborgarcaféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Redovisning från Caféträffen

5 Redovisning av synpunkter lämnade av medborgare vid Caféträffen innan sammanträdet.

Anmälan protokoll från nämndens råd

6 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

Nya beslutsärenden

7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

8 Förskoleverksamhetens kvalitetsredovisning 2007 i Hässelby-Vällingby.

9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen. Hässelby-Vällingby ledsagar- och avlösarservice, kommunalt driven verksamhet.

10 Löpande tillsyn av enskilt driven korttidstillsyn enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS).

11 Medborgarhuset Trappan och dess framtida roll i Vällingby.

12 Rapportering av ej verkställda beslut per den 31 december 2007 - Individärenden.

Remisser

13 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 109-2276/2007.
Dnr 100-495-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboende.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-5229/2007.
Dnr 006-020-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Riktlinjer för adoptionsärenden.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-5263/2007.
Dnr 006-023-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i Hässelby villastad.

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2001-17301-54.
Dnr 300-043-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 667-3851/2007.
Dnr 006-030-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

18 Inkomna handlingar.

19 Uppföljning av brister i stadsnämndens arbete med familjehemsplacerade barn - Barnuppdraget.

Anmälan beslut från Länsstyrelsen, dnr 7012-07-13346.
Dnr 022-386-2008

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2008-02-19.

§4 Förvaltningschefens information

 

 • IngMari Lindgren, förvaltningens nytillträdda chef för förskoleavdelningen hälsades välkommen.

 • Ordförande påminde om Medborgarmöte den 13 mars 2008 med tema trafik. Mötet hålls på medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen, med start kl 19.00.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de

frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

Nedan följer några frågor som togs upp

 • Hemtjänsten
  Synpunkter på att den fungerar olika.

 • Trygghetsfrågor
  Framför allt på och kring Hässelby Torg.

 • Vällingby centrum
  Problem med parkerings­platser för boende kring centrumet då kunder parkerar på gatorna istället för parkeringshusen.

Avdelningschef Sven-Göran Södergren tar med sig frågan till Svenska Bostäder.

 • Hässelby Strand
  Oro kring byggnation av radhus.

Informerades att justeringar i förslaget är gjorda efter synpunkter från all­mänheten. Ärendet behandlas i exploateringsnämnden.

 • Trafiken
  Synpunkter på Växthusvägens förlängning samt synpunkter på större satsning på spårbunden trafik.

Stadsdelsnämnden behandlar en remiss i frågan senare vid dagens samman­träde.

 • Frågor kring Riddersviks trädskola

Informerades att en skrivelse i frågan remitterats till nämnden.
Ska be­handlas vid sammanträde den 25 mars 2008.

§6 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 1 februari 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 februari 2008.

Dnr 100-026-2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2007 och överlämnar tjänsteutlåtandet jämte bilagorna 1-5 till kommun­fullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner för egen del redovisningen i tjänsteutlåtan­dets bilagor 6 och 7.

3. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 8,8 mnkr till resultatfonden (bilaga 1 blankett 6 i tjänsteutlåtandet).

4. Stadsdelsnämnden avvecklar hemtjänstverksamheten som resultatenhet.

5. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 1,1 mnkr till 2008 för medel för projekt ”förberedelser av ny vårdform inom socialpsykiatrin” (bilaga 1 blankett 16 i tjänsteutlåtandet).

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden anför följande

2. Verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2007 visar tyvärr vad vi befarat och som vi påtalat redan då Verksamhetsplanen för 2007 beslutades och sedan i uppföljningen av densamma. Vid flertalet tillfällen har vi under året reserverat oss mot den nonchalanta moderatstyrda politiska ledningen i stadsdelen.
Förvaltningen har med praktiskt taget omöjliga odds ansträngt sig för att genomföra förändringar som gör att ändå lagar följs och att personal ute i verk­samheterna har kraft att utföra sitt viktiga arbete trots vetskapen om att just de­ras verksamhet ska konkurrensutsättas eller få genomföra kraftiga nedskär­ningar. Det stora budgetunderskottet motsvarar kostnaden för ca 80 tjänster.

Den borgerliga principen sänkt skatt oavsett behov, utförsäljning och konkur­rensutsättningar av känsliga verksamheter är inte den rätta vägen till utveckling och framgång för trygg och rättvis välfärd. Det visar det första året med borgarna!

Sänkt skatt och höjda egenavgifter bidrar tydligt till att orättvisor uppstår och de som är i störst behov av samhällets stöd drabbas hårdast. Budgeten för inne­varande år 2008 ser ut att förvärra situationen för stockholmarna än mer, trots fortfarande goda tider. Resurserna för de som behöver mest krymper steg för steg.

Budgeten visar för år 2007 ett stort underskott, över 45 miljoner. Om vi räknar överskottet från bl.a förskolan så blir bruttounderskottet, alltså över 50 miljoner.

Majoriteten lade budgeten 2007 utan att prioritera vad som kan behöva rym­mas inom budgetramen. Nu är det slut med att skylla på ”arvet” från socialde­mokraterna, vänstern och miljöpartiet. Moderaterna och samarbetspartierna visar tydliga ledningsbrister i såväl Stockholm som i stadsdelen.

Den borgerliga majoriteten i stadsdelen var storordiga inför år 2007 och sa med hög stämma:

”Det största budgetunderskottet av alla stadsdelar och en i alla avseenden för stor kostym”

Borgerliga inriktningsmålet som antogs för mandatperioden innebar bl.a

Borgerlig valfrihet – som blev valfrihet för företagen och inget medinflytande för de som redan hade valt sitt boende

Borgerlig satsning på kärnverksamheterna, höjd kvalitet och ökad trygghet – det blev neddragning och konkurrensutsättning där personalen inte har något att säga till om ej heller de brukare som är i behov av verksamheter av olika slag.

Borgerlig god ekonomisk hushållning – den slutade i det största underskottet hitintills i stadsdelens historia.

Borgerlig satsning på barn och ungdomar – resulterade i neddragning av träff­punkter, minskad skolpeng och trög satsning på utbyggnad av förskolorna
vil­ket gav ökade barngruppstorlekar, sommarjobben minskade och ungdomsar­betslösheten ökade.

Borgerlig utförsäljning av hyresrätter, fler än 2000 i Hässelby – Stockholmare som valt att bo i allmännyttan och inte vill ombilda till bostads­rätter får finna sig i att utförsäljas till privata hyresvärdar .

Sammanfattningen av den borgerliga politikens första år blir sänkta skatter,
ut­försäljning, konkurrensutsättning, privatiseringar, ökade köer till förskolan, svårigheter att samverka med landstinget , ökad ungdomsarbetslöshet m.m. trots goda tider.

Med stor oro ser vi på 2008 års budget som har som vi nu uppskattar sämre förutsättningar att ge höjd kvalitet och trygghet i verksamheterna och sämre möjligheter att välja boende, förskola, skola etc. än tidigare år utan nu får man stå och vänta i köer av olika slag.

Satsningarna på ytterstaden blev inget vi märkt i Hässelby-Vällingby under det gångna året!”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgö­rande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Anmälan promemoria ”Sys­tematik kring budgethållning, rapportering och uppföljning”

Anmäldes och informerades om förvaltningens promemoria den 6 februari 2008 avseende ”Sys­tematik kring budgethållning, rapportering och uppfölj­ning”, för att förbättra arbetet med budgethållning 2008.

Dnr 100-064-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner informationen.

§8 Förskoleverksamhetens kvalitetsredovisning 2007 i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 402-034-2008.

Sammanfattning

Varje kommun och varje kommunalt bedriven förskola ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten, enligt förordning (1997:702) om kvalitetsre­dovisning inom skolväsendet m.m.

Samtliga förskolor i stadsdelen har upprättat kvalitetsredovisningar på resultat­enhetsnivå. Likaså har familjedaghemsverksamheten upprättat kvalitetsredo­visning.

Förskolans läroplan har nu funnits i 10 år. Under denna period har förändring från ”daghem” till förskola pågått. Stadsdelens förskolor är på god väg att genomföra denna implementering. Mycket arbete återstår dock innan föränd­ringen är genomförd. Det praktiska vardagsarbetet på varje förskola behöver stärkas.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för Hässelby/Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 januari 2008.

Dnr 602-035-2008.

Sammanfattning

Enheten har rutin- och introduktionspärmar. Förbättringsmöjligheter finns
av­seende dokumentation utifrån bestämmelser i LSS och SoL, checklistan för in­troduktion av personal samt egenkontrollprogrammet. Åtgärdsplaner utarbetas för dessa områden. Åtgärdarna ska vara genomförda senast 30 april 2008. Egen-kontrollprogrammet ska vara utvecklat till slutet av året. Uppföljning av samtliga åtgärder kommer att genomföras i maj 2008.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning.

§10 Löpande tillsyn av enskilt driven korttidstillsyn enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) på uppmaning av Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 januari 2008.

Dnr 602-036-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd till­syn av enskilt driven korttidstillsyn enligt LSS och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§11 Medborgarhuset Trappan och dess framtida roll i Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 009-049-2008.

Sammanfattning

Utifrån uppdrag av stadsdelsnämnden - att utarbeta ett förslag om Trappans framtid - har en styrgrupp bildats bestående av stadsdelsförvaltningen, kultur-förvaltningen, Svenska Bostäder och medborgarhusföreningen. I samverkan har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen anställt en projektledare med uppdrag att ta fram en rapport med förslag på hur Trappan och dess verk­samhet kan utvecklas. Svenska Bostäder har tagit fram förslag på ombyggnad av lokalerna. Rapporten innehåller exempel och förslag på verksamhetsmässiga och finansiella tillvägagångssätt för att verksamheten ska kunna utvecklas för framtiden. Styrgruppens rekommendationer utgår ifrån en ombyggnation med en ny verksamhetsidé vilken bygger på en mer innovativ tekniklösning (digita­lisering), skapandet av ett Arkitekturum, inriktning på unga, samverkan genom processarbete samt nytt serveringskoncept med konferensmöjlighet. Förvaltningen föreslår att rapporten lämnas vidare till medborgarhusföreningen Trappan och till Svenska Bostäder.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§12 Rapportering av ej verkställda beslut per den 31 december 2007 - Individärenden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 022-524-2007.

Sammanfattning

Enligt 16 kap 6a-6h §§g socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska rapportering ske av ej verkställda beslut inom socialtjänstens område (individ- och familjeom­sorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning). Rap­porteringen som ska göras till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och stadens revisorer, avser gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader.

Denna rapportering avser situationen per den 31 december 2007.
I rapporteringen redovisas även situationen vid två föregående mätpunkterna.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens rapportering till handlingarna.

§13 Gemensam service ekonomi

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 109-2276/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 100-026-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd har fått i uppdrag att lämna yttrande över ärendet ”Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar”.

I ärendet föreslår stadsledningskontoret att en gemensam service för ekonomi driftsätts senast i februari 2009. Det föreslås att det för alla Stockholms stads nämnder blir obligatoriskt att avropa ekonomiadministrativa tjänster inom del­processerna a) inköp till utbetalning (leverantörsreskontra) b) beställning till inbetalning (kundreskontra) c) kassa och bank (dagrapporter, ej kontanthan­tering) samt systemförvaltning av ekonomisystemet Agresso.

Stadsdelsförvalt­ningen delar slutsatserna att stordriftsfördelar kan uppnås.

En framgångsfaktor vid övergången till gemensam service ekonomi är att ägandet och gränsdrag­ningen av de olika arbetsprocesserna är tydlig och väldefinierad. Det är viktigt att de frigjorda resurserna vid kostnadsminskningen kan användas för analys och verksamhetsstöd inom stadsdelsnämnden.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till

Kommun­styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till.

”Vi tycker det är bra att då och då granska hur resurserna används på bästa sätt. Det finns dock en övertro på att byråkratin/administrationen utgör en alltför stor andel av kommunens kostnader. Så är inte fallet överlag. Stadsdelsförvaltningen tar i sitt tjänsteutlåtande upp för- och nackdelar på ett tydligt sätt och vi vill understryka vikten av det som förvaltningen säger att de

frigjorda resurserna vid kostnadsminskningen ska kunna användas för analys och verksamhetsstöd inom stadsdelsnämnden.

Vi vill också påpeka risken som föreligger, vid t ex centralisering och samman­slagning av administration i allmänhet, att behov och kontroll av verksamhe­terna driver fram ökad eller dubbel byråkrati då stora kostnadsminskningar genomförs och att denna modell kan slå olika beroende på nämndernas storle­kar.

Kontroll, uppföljning och dialog behövs för en god byråkrati och en ekonomi med kvalitet och effektivitet gärna i samarbete mellan t ex nämnder.

Ett problem är att det är obligatoriskt att avropa de föreslagna tjänsterna och att servicen finansieras genom avgifter baserade på självkostnadspris. Hur och var budgeteras detta?

Gemensam service ekonomi får inte leda till att den kunskap som finns i stads­delarna tappas och den lokala förankringen försvinner.”

§14 Förslag till riktlinjer för hanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboende

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-5229/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 januari 2008.

Dnr 006-020-2008.

Sammanfattning

Från och med den första juli 2008 har kommunfullmäktige beslutat att valfrihet införs inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Valfrihetssystemet in­nebär att den enskilde som beviljats vård- och omsorgsboende ska kunna välja var han/ hon vill bo.

För att göra detta möjligt måste det finnas ett köhanteringssystem där alla vård och omsorgsboenden inom kundvalet ingår och att det finns riktlinjer för han­tering av systemet. Förslag till riktlinjerna beskrivs i bifogad remiss.

Förvalt­ningen tycker att förslaget till riktlinjer är mycket bra skrivna, att de är tydliga och ger en bra struktur för stadsdelsförvaltningarna att verkställa valfrihetssy­stemet på ett likställt sätt.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till

Kommun­styrelsen som svar på remissen och uttalar att det måste säkerställas att den enskilde får ta del av erbjudandet av boende.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till.

”De olika nyheterna i majoritetens kundvals - och valfrihetsmodell presenteras och beslutas separerade från varandra. Vilka konsekvenser det ena får för det andra är omöjligt att se då ingen helhetsbild kan uppfattas med detta tillväga­gångssätt.

Riktlinjerna för tilldelning av vård- och omsorgsboenden som nämnden nu har på remiss ska gälla from 2008-01-07.

Till stor del kan de äldre redan idag välja sitt boende. Man antar nu att köer uppstår och då behövs riktlinjer för stadsdelarnas hantering av dessa.

Valfriheten omfattar inte servicehusboende vilken är den typ av boende där den enskilde skulle ha mycket glädje av att fritt välja. Vi anser att majoriteten har missat en viktig del av äldreomsorgen och detta i avvaktan på vad regeringen ska förslå?!

Det man nu kan välja enligt majoritetens beslut är boenden som är aktuella då man som äldre är i behov av stora insatser. Det blir då ofta svårt för den en­skilde och dess anhöriga att snabbt kunna bestämma och acceptera ett boende oavsett det är önskat i första hand eller i andra hand.”

§15 Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-5263/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 januari 2008.

Dnr 006-023-2008.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna av riktlinjerna. Förvaltningen har dock vissa synpunkter vad gäller information till adoptanter om adoptionsorganisationers olika villkor, träffar med referenter som bor långt från Stockholm, och nämndens behov av redogörelse av grund för be­slut i de fall nämnden tillstyrker adoption medan utredaren avstyrker.

Förvalt­ningen efterfrågar förtydliganden vad gäller föräldrautbildning och förfaringssätt för adoption av släktingbarn som bor utomlands.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till

Kommun­styrelsen som svar på remissen.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reser­verade sig mot beslutet med hän­vis­ning till reservationen från (v) och (mp) i socialtjänstnämndens protokoll nr 12/2007, § 14.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§16 Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i Hässelby villastad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 300-043-2008.

Sammanfattning

Detaljplanförslaget syftar till att möjliggöra en förlängning av Växthusvägen i Backlura/Hässelby villastad till Vinlandsvägen i Järfälla. Det detaljplanförslag som avses i föreliggande ärende omfattar den del av sträckningen som löper på Stockholms stads mark. Vägen kommer att vara en gen förbindelse mellan Västerort och Veddesta, Jakobsberg och Barkarby handelsplats. Den ska också avlasta Skälbyvägen och Ekvägen i Järfälla kommun. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget.

___________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar beslutet till fastighetsnämnden för känne­dom

3. Stadsdelsnämnden anför följande

Trafiklösningar måste planeras utifrån det behov som finns och trafiken ökar och förändras då nya bostäder byggs i stadsdelen.

Utmed Lövstavägens båda sidor planeras flera hundra nya bostäder. Detta kommer givetvis öka trafikflödet på Lövstavägen. Anslutningen till Järfälla och E 18 /E 4 måste flyta utan några ”igenkorkningseffekter”.

Förutsättningen för att Växthusvägens anslutning till Järfälla ska genom­föras och för att de planerade bostäderna ska kunna byggas utmed Lövstavägen är att samplanering av E 18:s förbättringar samt att snabb­spårvägen Mörby-Häggvik- Barkarby-Vällingby görs och att projektet i sin helhet genomförs.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) och ledamot Leif Larsson (v)

reser­verade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Att avslå förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande. Miljöpartiet och vänsterpartiet ställer sig inte bakom den planerade exploateringen av grönytan. 10400 kvm naturmark kommer att tas i anspråk och vägbygget kommer att leda till ökad biltrafik. Det som behövs i Hässelby-Vällingby är bättre kollektivtrafik – spårbunden trafik.”

Beslutsgången

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) och ledamot Ingela Gille Rausén (fp) anslöt sig till (s): förslag.

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (mp):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (s+m+fp):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (s+m+fp):s förslag till beslut.

Nej-röst för bifall till (mp+v):s förslag till beslut

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 11 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Elias Granqvist (m), Ingela Gille Rausén (fp), Svante Erlandsson (m), Berit Kruse (s), (Erik Aranda (s), Emma Lennartsson (s) Seyfi Dogan (s) Birgitta Wahlman mot 2 nej-röster Birgitta Wosse (mp) och Leif Larsson (v), har stads­delsnämnden beslutat enligt (s+m+fp):s förslag till beslut.

§17 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 januari 2008.

Dnr 006-030-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslutade år 2005 om ändringar av ”allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholm stad”. Det beslutades då att fler områden skulle omfattas av förbudet mot alkoholförtäring.

Nuvarande ordningsföreskrifter upplevs i stort vara väl avvägda och balansera behovet mellan tillåten alkoholförtäring och polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby -Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag.

Dnr 000-037-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Uppföljning av brister i stadsdelsnämndens arbete med familjehemsplacerade barn – Barnuppdraget

Anmälan beslut från Länsstyrelsen, dnr 7012-07-13346

Anmäldes beslut 22 januari 2008 från Länsstyrelsen i Stockholms län i ärende ”Uppföljning av brister i stadsdelsnämndens arbete med familjehemsplacerade barn – Barnuppdraget”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

§20 Anmälan av skrivelse

Bevara Riddersviks plantskola

Anmälan av skrivelse 12 februari 2008 från Berit Kruse m fl (s). Birgitta Wosse (mp) och Leif Larsson (v) anslöt sig till skrivelsen.

Dnr 300-070-2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.