Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-25

Sammanträde 2008-03-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Anmälan protokoll från nämndens råd

6 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

7 Protokoll från lokala handikapprådet.

Bordlagt ärende (utsänds ej på nytt)

8 Medborgarhuset Trappan och dess framtida roll i Vällingby.

Nya beslutsärenden

10 Täckbricka för säkerhetslås hos hjälptagare.

11 Översyn av Handikappomsorgens myndighetssektion i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

12 Kvalitetsgarantier 2008 för

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Dnr 600-079-2008
Äldreomsorgen. Dnr 600-080-2008
Individ- och familjeomsorgen. Dnr 500-081-2008
Stadsdelsmiljö och teknik. Dnr 300-082-2008
Förskoleverksamhet. Dnr 400-083-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Redovisning till Socialstyrelsen av 2006 års stimulansmedel samt delredovisning av 2007 års stimulansmedel.
Dnr 007-088-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Användning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre 2008 och 2009. (Socialstyrelsen).

15 Plan för social dokumentation och för framförande av klagomål och synpunkter.

Yttrande till Länsstyrelsen med beteckning 7010-07-94669.
Dnr 503-071-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Avveckling av aktivitetshuset Lovisa. Socialpsykiatriska enheten.

17 Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2007.

18 Uppförande av förskolepaviljong på Melongatan 12 i Hässelby.

Genomförandebeslut.
Dnr 302-101-2008
Utsändes senare.

Remisser

19 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-5252/2007.
Dnr 006-029-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-244/2008.
Dnr 006-065-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Riddersviks trädskola (plantskola), skrivelse från (s) i kommunstyrelsen.

22 Ge fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet, motion från (s).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-245/2008.
Dnr 006-069-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nya bostäder i kv Ripbäret invid korsningen Sandviksvägen/ Riddersviksvägen i Hässelby Villastad.

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2006-17751-54.
Dnr 300-073-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

24 Inkomna handlingar.

Dnr 000-086-2008
Utsändes senare.

25 Uppdragslista.

26 Projekt "Dagismorfar".

Svar på skrivelse från (v).
Dnr 010-528-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Stadens planer att konkurrensutsätta verksamheter inom socialpsykiatrin.

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 112-499-2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (forts.)

28 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 a Förskolebränder

Ordförande Birgitta Wahlman, på nämndens vägnar, representanter från S:t Eriks försäkring och SISAB tackade och diplomerade ungdomarna Richard Olofsson, Erik Olofsson, Tobias Ring och Fredrik Ernmark, samt förskolelärare YvonnWallin för rådigt och hedersvärt ingripande i samband med två stycken förskolebränder under 2007.

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2008-04-01.

§4 Förvaltningschefens information

 

 • Trygghetsundersökning

Leif Spjuth informerade om de två genomförda kartläggningarna av trygghet och säkerhet vid Hässelby torg och Hässelby strand. Kartläggningarna är genomförda på uppdrag av Svenska Bostäder. Rapporten delades ut.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits

upp från allmänheten vid caféträffen före samman­trädet.

Nedan följer några frågor som togs upp

 • Flera medborgare uttryckte sin oro över avvecklingen av aktivitetshuset Lovisa samt utvecklingen i stort inom socialpsykiatrin.

 • Ett stort antal boende framförde sin kritik till att nya bostäder planeras byggas invid korsningen Sanviksvägen / Riddersviksvägen i Hässelby villastad. Ärendet behandlas vid dagens sammanträde, § 8.

 • Kan biblioteket få vara kvar ytterligare en tid i Hässelby strand? Frågan togs upp då starten för till- och ombyggnaden av Hässelby strand försenats.

 • Frågor kring integration, IFS mm berördes.

 • Diskuterades om trygghetsfrågor i stadsdelen och den allt för ofta negativa uppmärksamheten i pressen som lyfts fram.
 • Några personer värnade om Riddersviks trädskola (plantskola). Ärendet behandlas vid dagens sammanträde, § 22.

 • I Vällinby centrum och gångvägarna runt om är det skräpigt.

 • Lämnades tips om sidan www.johannelundstoppen.se

§6 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 14 mars 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 25 februari 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Nya bostäder i kv Ripbäret invid korsningen Sandviksvägen/Riddersviksvägen Hässelby villastad

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-dp 2006-17751-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Dnr 300-073-2008.

Sammanfattning

Detaljplanförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av 24 radhus och 40 lägenheter i flerbostadshus på före detta Solbackens handelsträdgårds tomt i Hässelby villastad. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker för­slaget.

_____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbygg­nadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Exploateringsnämnden för kännedom.

3. Stadsdelsnämnden framför i övrigt följande:

Det är viktigt för hela vår stad, att bygga bostäder för alla människor som vill flytta hit. Med detta sagt, vill stadsdelsnämnden också framhålla att nya bo­städer måste utformas så att de passar in i den stadsdel där de byggs och till den allra närmaste omgivningen.

Kvarteret Ripbäret ligger vid Villastadens traditionella centrum och bebyg­gelsen i kvarteret utgör utsikt från Villastadens kyrka, Villastadens försam­lingshem och Hässelby villastads köpings gamla kommunalhus, som numera fungerar som hembygdsmuseum och som sådant skall skildra Villastadens historia och typiska karaktär.

Förslaget innebär att 14 m höga lägenhetshus skall byggas i en del av Hässelby Villastad, som aldrig tidigare har haft denna typ av bebyggelse. De radhus som föreslås, passar till den intilliggande bebyggelsen, men lägen­hetshusen är varken till sin storlek, till sin placering eller till sin karaktär an­passade till den kringliggande bebyggelse som har funnits i denna del av Villastaden i över hundra år.

De är betydligt högre än de växthus som skall ersätta och närliggande bygg­nader samt ligger mycket närmare vägen än någon motsvarande bebyggelse i denna del av Hässelby. De höga husen passar inte in i denna del av Villastaden utan skulle medföra att det allmänna rummet skulle få en karak­tär som liknar innerstadens stenstad.

De föreslagna husen skulle medföra ökad trafik i området, samtidigt som den intilliggande Sandviksvägen nyligen har byggts om och anpassats för en mindre mängd trafik. Alldeles invid husknuten finns många barns skolväg, som skulle påverkas negativt av byggnader intill vägen. Även bullernivån kan påverkas av höga husfasader. Trafiksituationen i området måste ses över igen. De föreslagna husen bör även placeras längre in i området, istället för att som förslaget är byggas så nära intill gatan.

Stadsdelsnämnden rekommenderar därför att de föreslagna lägenhetshusen istället ersätts med ytterligare radhus.

Det finns många andra platser, såväl i Hässelby Villastad som i angränsande stadsdelar, där en bebyggelse av detta slag skulle passa betydligt bättre.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker bebyggelse vid kv Ripbäret invid Sandviksvägen
  Riddersviksvägen enligt nedan

 2. Stadsdelsnämnden anför följande

I och med att kvarteret Ripbäret bebyggs försvinner den sista delen av Hässelby handelsträdgårdar vilket är tråkigt. Stadsdelsnämnden är dock po­sitiv till att bostadsbyggandet fortskrider. I Hässelby villastad kv Ripbäret planeras nu 24 radhus och 40 lägenheter. Stadsdelsnämnden har fått ärendet för att lämna synpunkter. Det är bra att det planeras både flerfamiljshus och småhus. Efter att ha besökt det aktuella området instämmer vi till del i det som Aktionsgruppen Bevara Södra Hässelby framfört.

Husen är för höga

Vi anser att de fem flerfamiljshusen ska sänkas med en våning alternativt

kan förråd/vinden finnas vid varje lägenhet. Detta förslag bryter miljön i be­fintlig bebyggelse högst olämpligt och de planerade radhusen hamnar i en grop mellan gammal bebyggelse vid Rosbacken och de nya flerfamiljshusen. Nivå­skillnader framgår inte tydligt i ärendet.

Vi tror att området med fördel skulle lämpa sig att bygga s.k. stadsvillor på.

På andra sidan Sandviksvägen ligger kvarter Kärleksörten Det måste beaktas att den ”bullermur” som de nya flerfamiljshusen utgör, leder till att enfamiljs­husen i Kärleksörten får ta emot ljud som slår tillbaks från de nya flerfamiljs­husen.

Husen ligger för nära Sandviksvägen

Enligt förslaget ser husen ut att ligga mycket nära Sandviksvägen respektive Riddersviksvägen vilket starkt talar för att huskropparna måste placeras längre in i området

Trafiken i området

Sandviksvägen och Riddersviksvägen har idag en livlig trafik Detta i takt med att Lövstavägen före och efter Åkermyntan är hårt belastad.

Vid bebyggelse är det lämpligt att Rosbacken t.ex blir enkelriktad med infart från Riddersviksvägen.

Barnperspektivet

Rosbacken är idag en väg tillåten för biltrafik utan gångväg. Rosbacken, Sandviksvägen, Riddersviksvägen används idag av många barn som ska till Hässelby villastadsskolan.

Föräldrar som har barn i skolan är oroliga för den osäkra skolvägen som är redan idag.

Oavsett bebyggelse måste barnens skolvägar granskas och med all säkerhet åtgärdas.

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) och Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

Överexploateringen

Det är bra att det byggs blandad bebyggelse i Hässelby Villastad. Då stora delar av omgivande bebyggelse är villor eller radhus är lägenheter en bra sats­ning. Dock är huskropparna överdimensionerade. Den höga höjden på plane­rade flerfamiljshus skulle vara ett tydligt avsteg från omgivande bebyggelse.

Det är inte vår uppfattning att nybyggnationer aldrig får sticka ut från äldre bebyggelse. Tvärtom är det positivt om allt inte ser likadant ut. Men också detta har gränser. De nya husen bör begränsas till ensiffriga höjder, åtminstone.

Närheten till vägen är också ett tydligt avsteg från alla annan bebyggelse i när­heten, till synes helt i onödan. De nya husen kommer att från Sandviksvägen, men också från Riddersviksvägen, snarast upplevas som en vägg precis invid trottoarkanten.

Föreslagen bebyggelse bör sänkas i höjd väsentligen. När detta är gjort väl­komnar vi dock hyreslägenheter i det angivna området. Om det behövs, med tanke på alla övriga förändringar som vi också ser som nödvändiga, kan hela den föreslagna nybyggelsen göras om till lägenhetsbestånd, gärna hyreslägen­heter.

Trafik

Området kring Ripbäret är redan idag kraftigt trafikerat. Sandviksvägen och Riddersviksvägen är om morgnarna ofta igenproppad med bilar på väg till eller från Hässelby Villastads skola. Samtliga vägar kring området används av barn som går till och från samma skola. Med tanke på denna redan existerande mängd trafik och ett stort antal skolbarn är det viktigt med största möjliga för­siktighet vad gäller trafikplaneringen.

Det föreslagna bostadskvarteret Ripbäret har utfarter mot alla tre omgivande vägar. Framför allt utfarterna mot Riddersviksvägen är farliga, just med tanke på den stora mängden trafik som redan finns där, samt det faktum att Riddersviksvägen lutar kraftigt uppåt västerut från Ripbäret sett. Krönet, bara en liten bit upp, gör det svårt bilister som ska ut på Riddersviksvägen att se om någon kommer västerifrån. Samma problem gäller utfarten på Sandviksvägen. Ett stort antal bilister, ett stort antal skolbarn, dålig sikt, stressade föräldrar och tidiga morgnar är inte att anses vara trafiksäkert.

Andra lösningar står att finna. En möjlig lösning är att Ripbäret enbart får utfart mot Rosbacken. Rosbacken enkelriktas sedan så att enbart färd söderut är möj­lig. Detta medför att trafiken från Ripbäret lejs ner till korsningen Vidholmsbackarna/Sandviksvägen, där uppsikten är bättre och säkerheten där­med högre. Samtliga större korsningar i området bör få trafikljus för att diri­gera trafiken. Eventuellt bör man passa på att lägga in filer för vänstersväng.

Gång- och cykeltrafik bör ha stor prioritet i hela området. De trottoarer som syns på planritningarna är inte tillräckliga.

Framför allt gäller detta Rosbacken, där en smal trottoar finns inplanerad längs med nybyggnationen, på östra sidan av gatan. På den del av Rosbacken där bo­stadshus redan ligger finns bara en trottoarstump, på västra sidan.

Redan idag går flera av Villastadsskolans elever Rosbacken både till och från skolan. Med den ökade trafiken på grund av nybyggnationen (oavsett utfarter) så kommer detta bli en mycket farlig väg att gå, eftersom skoleleverna tvingas gå ute i gatan. Detta dels eftersom trottoaren, enligt planerna, ska byta sida halvvägs in i gatan, dels eftersom existerande trottoarstumt inhyser lyktstolpar som man inte kan passera utan att ta ett steg ut i gatan.

Samtliga gator kring området bör ha en trottoar på var sida, tillräckliga för två personer att gå bredvid varandra på. På Sandviksvägens östra sida finns idag en bredare typ av trottoar. Samma typ bör finnas även på andra sidan samma väg.

Klimatpåverkan

Radhusen planeras med två parkeringsplatser per bostad. Denna standard, att båda föräldrarna i en familj ska ha egen bil, är ett av de stora klimatproblemen. Hässelby, och då framför allt Hässelby Villastad, är redan bilberoende i mycket hög omfattning. Detta bilberoende bygger framför allt på dålig kollektivtrafik och att man inte har anledning att anpassa tillvaron till att ”bara” ha en bil. Arbetet med att förändra detta är delvis långsiktigt, men redan nu kan man satsa på bättre kollektivtrafik samt en lägre parkeringsplatsstandard. Samtliga bostäder i det nybyggda området bör ha en parkeringsplats per bostad. Eventu­ellt bör man också införa parkeringsförbud på omkringvarande gator, om par­kering där visar sig vara ett trafiksäkerhetsproblem.

Slutsatser

Betydande förändringar behöver göras i planerna. Med tanke på detta är det vår åsikt att planerna bör göras om i grunden.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (mp):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Ordförande utsåg (m+fp+kd):s förslag som huvudförslag. Ordförande ställde (s):s förslag och (mp+v):s förslag mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse (s):s förslag som motförslag till huvudför­slaget.

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (m+fp+kd):s förslag till beslut (huvudförslag).

Nej-röst för bifall till (s):s förslag till beslut (motförslag).

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och

anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Elias

Granqvist (m), Ingela Gille Rausén (fp), Fredrik Wallén (kd), Birgitta Wahlman mot

4 nej-röster Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s) har stads

delsnämnden beslutat enligt (m+fp+kd):s förslag till beslut.

Ledamot Tomas Melin (mp) och ledamot Leif Larsson (v) deltog ej i voteringen.

§9 Medborgarhuset Trappan och dess framtida roll i Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2008.

Dnr 009-049-2008.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 12 februari 2008, § 11.

Sammanfattning

Utifrån uppdrag av stadsdelsnämnden - att utarbeta ett förslag om Trappans framtid - har en styrgrupp bildats bestående av stadsdelsförvaltningen, kultur-förvaltningen, Svenska Bostäder och medborgarhusföreningen. I samverkan har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen anställt en projektledare med uppdrag att ta fram en rapport med förslag på hur Trappan och dess verk­samhet kan utvecklas. Svenska Bostäder har tagit fram förslag på ombyggnad av lokalerna. Rapporten innehåller exempel och förslag på verksamhetsmässiga och finansiella tillvägagångssätt för att verksamheten ska kunna utvecklas för framtiden. Styrgruppens rekommendationer utgår ifrån en ombyggnation med en ny verksamhetsidé vilken bygger på en mer innovativ tekniklösning (digita­lisering), skapandet av ett Arkitekturum, inriktning på unga, samverkan genom processarbete samt nytt serveringskoncept med konferensmöjlighet. Förvaltningen föreslår att rapporten lämnas vidare till medborgarhusföreningen Trappan och till Svenska Bostäder.

___________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att lämna rapporten ”Trappan nu och i framti­den” vidare till medborgarhusföreningen Trappan och Svenska Bostäder.

3. Stadsdelsnämnden anför i övrigt:

Medborgarhuset Trappan är viktigt för kultur- och föreningslivet i vår

stadsdel. Ett så stort, världskänt och nu snart totalrenoverat centrum som Vällingby centrum ska naturligtvis ha ett eget kulturhus. Den framlagda rapporten redovisar en rad olika förslag på hur Trappans framtida roll skulle kunna bli . Vi har tagit emot den med intresse. Stadsdels­nämnden och stadsdelsförvaltningen kommer även framgent att vara med i dialogen kring Trappans utveckling. Trappans verksamhet behöver, precis som vi tycker framgår tydligt av alla förslag i den framlagda rapporten, utvecklas i takt med tiden.

Medborgarhusföreningen Trappan har där en viktig uppgift att lösa och

förvalta. Ett hjälpmedel för att lösa den uppgiften är att kultur- och föreningsstödjande verksamhet av det slag som Medborgarhusföreningen

bedriver inom givna ramar ska få ekonomiskt stöd från bland andra Kultur­nämnden i Stockholms stad. Här kan paralleller dras med Medborgarhuset i Alvik, Folkets Hus i Rinkeby samt Träfflokalerna i t ex Kista, Husby, Tensta m fl. Även annan finansiering kan vara aktuell, förutom egna intäkter även lokala kommunala kulturanslag och medverkan från det civila samhället.

En grundförutsättning för att Trappan ska kunna fylla sin viktiga uppgift är dock att fastigheten renoveras och, inom ramarna för lokalernas kultur-minnesmärkning, moderniseras för att kunna möta de krav som ställs på en mötes- och kulturlokal i dagens Sverige. En renovering är också mycket viktig för att Trappan, centralt placerad i Centrum, ska synkronisera med det i övrigt så totalt uppfräschade centrumfastigheterna. Där förväntar vi oss att fastighetsägaren, Svenska Bostäder, snarast tar ansvar för de renoveringar och moderniseringar av Trappan som behövs.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Trappan är en viktig mötesplats för kultur och demokrati i Hässelby-Vällingby. Det utvecklingsarbete som bedrivits under det senaste halvåret visar på vägar att ytterligare stärka

Trappans ställning. En utgångspunkt för arbetet har varit stadsdelsnämndens uttalande att Trappan ska säkras som kulturell mötesplats. Stadsdelsnämndens uppfattning är att Vällingby kultur- och medborgarhusförening väl uppfyller målet med verksamhet. Medborgarhuset beräknas dessutom bli mer funktio­nellt med den verksamhetsanpassning som blir följden av förslaget till renove­ring som presenteras av Svenska bostäder AB. Medborgarhusföreningen har uttalat sig för det mest omfattande renoveringsförslaget.

Den genomförda idéinventeringen visar på utvecklingsmöjligheter t.ex. gällande digitaliseringen av huset och den inriktning på design och arkitektur som kan ge verksamheten en roll som väl anknyter till Vällingbys historia och som kan göra huset till en ännu viktigare del i förnyelsen av centrum.

När det gäller breddning av aktiviteter noterar vi att medborgarhusföreningen nu fokuserar mer på barn, ungdomar och unga vuxna.

Byggnaden ger inte möjligheter till några permanenta hyresintäkter från butiker eller kontor och några betydande sponsorinkomster kan man inte förvänta sig i ett kulturhus i ytterstaden.

Renoveringen av huset kan med stor sannolikhet medföra att medborgarhusfö­reningens inkomster i verksamheten kommer att öka. Föreningen har pekat på bättre tillgänglighet, utskänkningstillståndet som blir möjligt efter ombyggnad av köket och de förbättrade förutsättningarna för konferensverksamhet efter ombyggnaderna i bottenvåningen.

Stadsdelsnämnden gör bedömningen att behovet av kommunalt stöd efter re­noveringen kommer att öka då och att Svenska bostäder förväntas kräva en högre hyra.

De ovan nämnda ökade intäkterna kan, i vart fall, inte den första tiden täcka den förväntade hyreshöjningen. Vi ser det som rimligt att Svenska bostäder och staden i övrigt inte ställer samma krav på hyresintäkter från ett kulturhus som när det gäller kommersiella lokaler.

Eftersom renoveringen medför betydande kostnader som även i fortsättningen påverkar Trappans behov av nedsatt hyra av Svenska bostäder och satsningar från stadsdelsnämnd och kulturnämnd är det lämpligt att samtliga tillsammans med medborgarhusföreningen följer arbetet och samarbetar för en bra lösning.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

§10 Månadsrapport mars 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 mars 2008.

Dnr 100-076-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§11 Täckbricka för säkerhetslås hos hjälptagare

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 februari 2008.

Dnr 600-077-2008.

Sammanfattning

De hjälptagare som har behov av trygghetslarm och hemtjänst i ordinärt bo­ende eller i servicehus lämnar nycklar till den enhet som ska utföra hjälpen. Det händer ganska ofta att hjälptagaren inte vill lämna ut nycklar till säker­hetslåset. För att öka säkerheten och minska kostnaden för hjälptagaren och förenkla hanteringen av nycklar för hemtjänsten föreslår förvaltningen att hjälptagaren får erbjudande om montering av täckbricka för säkerhetslåset på insidan av dörren. Larminstallatören informerar hjälptagaren om nyttan med att ha en täckbricka för säkerhetslåset och monterar brickan. Hjälptagaren betalar självkostnadspris för täckbrickan som är likvärdigt med priset för en nyckel till säkerhetslåset.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden erbjuder hjälptagare inom äldre- och handikappomsorgen täckbricka för säkerhetslåset på insidan av dörren.

§12 Översyn av Handikappomsorgens myndighetssektion i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 mars 2008.

Dnr 600-078-2008.

Sammanfattning

Solving Bohlin & Strömberg har haft i uppdrag att genomföra en genomlys­ning av arbetet inom myndighetssektionen inom avdelningen omsorg om per­soner med funktionsnedsättning. Av redovisningen framgår att konsulterna tycker att organisation, arbetsformer och uppföljning är bra och deras rekom­mendation är att förbättra och utveckla de arbetsprocesser som pågår.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av konsultrappor­ten.

Beslutsgången

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp)
och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (s+v+mp):s återremissyr­kande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet

2. Stadsdelsnämnden anför följande

I föreliggande ärende har förvaltningen tagit ställning till de förslag som en extern konsultfirma gett efter en genomlysning av handikappomsorgens myn­dighetssektion. Vi finner förvaltningens svar på konsulternas förslag på förbätt­ringsåtgärder som otydliga och ibland oförståeliga, såsom ”detta är inte aktu­ellt” eller ”detta är en ständigt pågående process”, ”detta är genomfört i

VP 2008” mm.

Samtidigt nås nämnden av synpunkter från brukare som lyfter fram likadana behov som konsulterna.

Med anledning av ovan vill nämnden ha förtydligande på svaren nedan:

s. 2 Sammanfattning av översynen

Hänvisning görs till att myndighetssektionen har haft täta chefsbyten och hög personalomsättning.

Detta är ett kostnadskrävande problem! Förvaltningen konstaterar ett behov av att skapa och bibehålla stabilitet i sektionen men ger ingen analys gällande frå­gan. Vad har orsakat problemet med chefsbyten och omsättningen bland de an­ställda och vilka konkreta åtgärder ska vidtas för att skapa stabilitet i myndig­hetssektionen?

Förvaltningens ekonomiska problem och orsaker till dem är viktiga att återigen skriva om. Inget av skälen upprepas! De är särskilt viktiga att lyfta fram i rap­porter av denna dignitet.

s. 3 Genomför en bemanningsstudie i särskilt boende

Konsulterna menar att man skall göra en övergripande studie angående beman­ningen i våra särskilda boendeformer. Det förslag förvaltningen lyfter fram är ett nytt dataprogram som ska lösa frågan. Vad vill förvaltningen göra när det gäller bemanningen, konkret?

s.3 Utred möjligheterna att omstrukturera vuxenboenden

Nämnden har flera gånger nåtts av signaler om unga vuxna med neuropsykiat­riska funktionshinder som fortfarande bor hemma p.g.a. avsaknad av lämplig boendeform och assistans. Det är viktigt att veta mera konkret hur, var och när man tänker tillskapa dessa nya boendeformer – i form av enskilda lägenheter eller boendeformer - och vilken typ av individuella insatser förvaltningen avser erbjuda för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för denna växande grupp funktionshindrade.

Utbildningsinsatserna för de anställda enligt tjänsteutlåtandet är bra och vik­tiga.

s.3 Se över hur insatserna hemtjänst, hemtjänst i assistansliknande form och boendestöd används

Det ovan är angelägna områden att analysera och återkomma med konkreta förslag på åtgärder.

s. 3 Utred konsekvenser av konkurrensutsättning av olika delar av verksam­heten

Som det ser ut hos oss i Hässelby-Vällingby skyndar man på att konkurrensut­sätta stora delar av handikappomsorgen. Konsekvensanalyserna skall givetvis redovisas även i detta ärende.

Denna fråga är angelägen för såväl stadsdelens som även den centrala stadens handikapporganisationer, som betonar vikten av att de berörda organisatio­nerna alltid får möjligheten att påverka förfrågningsunderlaget. Det räcker inte med att stadsdelens handikappråd informeras om konkurrensutsättningen! Vi är som en stadsdelsnämnd är skyldiga enligt 3 kapitel 5 § SoL att överlägga med berörda handikapporganisationer så att dessa ges möjlighet att påverka utformningen av förslaget genom att vi belyser underlaget utifrån de berördas kunskaper och erfarenheter.

Har detta skett i vår stadsdel och vad har handikapporganisationerna sagt? Vi vill se en skriftlig redovisning av det!

Handikapporganisationerna påpekar också att regeringen har tillsatt en utred­ning om Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. Den kommittén och LSS-kommittén kommer inom kort med förslag som givetvis har betydelse för hur den framtida handikappomsorgen ska organiseras. Förslagen och stats­makternas behandling av dem bör därför avvaktas innan man gör stora föränd­ringar i kommunerna.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi föreslog återremiss av ärendet till förvaltningen för att få förtydligande på och utveckling av en del frågor som utredaren pekat på. Den borgerliga majoriteten sa nej till detta och nämndens moderata ordförande sa att ”ni kan ju lägga den som skrivning som bereds av förvaltningen” Vilket vi gjorde vid sittande nämnd. Vi finner detta tillvägagångssätt besynnerligt då förvaltningen ändå får ta fram svar på våra frågor och vi kan tycka att hela nämnden borde ha haft nytta av ett tydligare beslutsunderlag.”

§13 Kvalitetsgarantier 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Dnr 600-079-2008, 600-080-2008, 500-081-2008, 300-082-2008, 400-083-2008.

Sammanfattning

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska verksamheter som vänder sig till brukare ut­forma kvalitetsgarantier. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och stads­delsnämndens mål för 2008 har avdelningarnas verksamheter arbetat fram verk­samhetsplan och förslag till kvalitetsgarantier för respektive verksamhet.

Såväl åtaganden som arbetssätt presenteras i kvalitetsgarantin. I garantin redovi­sas även hur och till vem man framför synpunkter och klagomål samt vem man vänder sig till för att få veta mer om verksamheten.

Utifrån avdelningschefernas granskning, verksamheternas ekonomiska förutsätt­ningar och den dialog som förts med enheternas chefer och biträdande chefer be­döms verksamheterna ha en god kvalitet och kvalitetsgarantierna för 2008 vara trovärdiga. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner de nedan re­dovisade kvalitetsgarantierna.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier 2008 för enheterna äldreom­sorg, stadsdelsmiljö och teknik, förskolan, individ­- och familj och omsorgen om personer med funktionshinder.

Beslutsgången

Berit Kruse m fl (s) yrkade på återremittering vad avser kvalitetsgarantier för förskola, individ och familj samt omsorg om funktionshindrade.

Birgitta Wahlman m fl (m) yrkade avslag på återremissyrkandet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att återemittera kvalitetsgarantierna för försko­lan, individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om personer med funk­tionshinder
 2. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag för äldreomsor­gen och för verksamhetsområdet stadsmiljö och teknik
 3. Stadsdelsnämnden anför vidare

Kvalitetsgarantierna för äldreomsorgen och stadsmiljö och teknik är klargörande och enkla. Garantierna är till för att den enskilde ska få en klar uppfattning om verksamhetens innehåll och vad man kan förvänta sig av den service, det stöd man ska erhålla.

Förskolorna har i förslaget en mycket ojämn nivå på sina garantier trots att led­ningen är densamma för flera förskolor. Som förälder till barn som ska börja i förskolan ger dessa förslag ett magert intryck.

Inom individ- och familjeomsorg så får den psykiskt funktionshindrade perso­nen veta då hon som vuxen söker stöd att vi garanterar att ”ha minderåriga barns behov i fokus även om uppdraget gäller den vuxne” Hur och vad innebär detta?

Vidare garanterar vi på Arbetscentrum att ”känna till och följa Stockholms stads program för kvinnofrid” Varför just där?

På träffpunkt Kompassen åtar vi oss att ”i möjligaste mån anpassa vår verk­samhet så att det passar den ökande gruppen av unga psykiskt funktionshind­rade” Vad innebär i möjligaste mån? Vad får jag för svar då jag frågar som hjälpsökande?

Öppenvårdsenheten tar emot ”så snart vi har tid” etc. Är det en vecka, en månad eller ett till två år?

För de boende och för brukarna i vår stadsdel är det viktigt att garantierna och

åtagandena är så tydliga så att man vet vad man kan förvänta sig för stöd.

Därför måste garantierna omarbetas och vi föreslår en omarbetning av försko­lan, individ- och familj och omsorgen om personer med funktionshinder.

§14 Insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Redovisning till Socialstyrelsen av 2006 års stimulansmedel samt delredovisning av 2007 års stimulansmedel.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 februari 2008.

Dnr 007-088-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fick 2006, 5 mnkr i stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård- och omsorg om de mest sjuka äldre och 2007, 6239 tkr för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Socialstyrelsen och äldreförvaltningen har efterfrågat redovisning av 2006 års projekt och en delredovisning av 2007 års projekt på särskilda blanketter.

Redo-visningen ska som tidigare tas av ansvarig nämnd och skickas in som e-post till socialstyrelsen och äldreförvaltningen den 7 mars 2008. Protokoll från ansvarig nämnd kan skickas in efter den 7 mars.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av stimulansmedlen för 2006 och 2007.

____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2006 års stimulansmedel.

2. Stadsdelsnämnden godkänner delredovisningen av 2007 års stimulans­medel.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Användning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre 2008 och 2009

Socialstyrelsen: Rekvisition av 2008 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, dnr 00-1490/2008.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 februari 2008.

Dnr 007-099-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tilldelas ytterligare 6239 tkr i stimulans­medel för 2008 och 2009. TGS-projektet har 7486 tkr kvar av stimulansmedel från 2006 och 2007. Projektet kan fullföljas med de medel som redan finns och förvaltningen föreslår därför att de fyra mnkr som skulle tillföras TGS-projek­tet istället omdisponeras till andra angelägna projekt. Förvaltningen har skrivit en ny ansökan om stimulansmedel för fyra mnkr för att ha projekt inom föl­jande områden; rehabilitering, kost och nutrition, demensvård samt förebyg­gande hembesök till personer 80 år och äldre.

____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till användande av stimulansbidrag för 2008 och 2009 på 6 239 tusen kronor.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till Äldreförvaltningen att ändra ansöka för
4 mnkr till Socialstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Plan för social dokumentation och för framförande av klagomål och synpunkter

Yttrande till Länsstyrelsen med beteckning 7010-07-94669

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 februari 2008.

Dnr 503-071-2008.

Sammanfattning

Länsstyrelsen begär yttrande av nämnden med en plan för hur den sociala dokumentationen ska utvecklas så att den uppfyller de krav som lagstiftningen anger. Nämnden ska också beskriva hur handläggningsrutinerna ska utformas för att säkerställa att behov som kommer nämnden till kännedom och som kan leda till någon åtgärd av nämnden utreds utan dröjsmål.

Förvaltningen kommer under våren att ha fokus på att alla som arbetar inom äldre-omsorgen ska lära sig att skriva en adekvat dokumentation. Förvaltning­ens biståndsenhet följer de riktlinjer för biståndshandläggning som upprättats av staden. Genomförandeplanen upprättas inom 14 dagar efter beställd insats. Vården och omsorgen dokumenteras fortlöpande i ParaSol enligt ”Rutiner för dokumentation i hemtjänst”.

Förvaltningen har fastställt rutiner för hantering av anmälan enligt Lex Sarah samt för synpunkter och klagomål.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till Länsstyrelsen.

§17 Avveckling av aktivitetshuset Lovisa, socialpsykiatriska enheten

Uppdrag från stadsdelsnämnden 2007-12-18.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2008.

Dnr 500-085-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning redovisar nämndens uppdrag om dialog med brukare, anhöriga och personal inom socialpsykiatrins öppna verksamheter samt utarbetande av en lokal- och verksamhetsmässig integrering. Aktivitetshuset Lovisa föreslås avvecklas successivt under första tertialet 2008. Verksamheterna förs över och integreras i andra lokaler som socialpsykiatriska enheten disponerar i stadsdelen. För 2008 beräknas avvecklingen medföra en besparing om 1.468.000 kronor.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av nämndens upp­drag och beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra av­vecklingen av aktivitetshuset Lovisa i enlighet med förvaltningens tjänsteut­låtande.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår avvecklingen av aktivitetshuset Lovisa
 1. Stadsdelsnämnden anför följande

Enligt tidigare beslut av de borgerliga partierna i nämnden ska Lovisa, träff­punkten för psykiskt funktionshindrade, avvecklas. Besparingen på denna åt­gärd beräknas till 1.468.000 kronor. Vi anser att besparingar på detta sätt och av en verksamhet som Lovisa är mycket oroande.

Högerpartierna var under förra mandatperioden högljudda med att tala om bristande resurser inom socialpsykiatrin och stadsdelsarresten som inte tillät valfrihet för människor med psykiska funktionshinder över stadsdelarna.

Det förvaltningen nu har i uppdrag av den borgerliga majoriteten är att genom­föra en försämring och nedrustning av stadsdelens socialpsykiatri.

Antalet unga med psykiska funktionshinder ökar oroande kraftigt i stadsdelen. I ett sådant läge måste resurserna förstärkas.

Vi anser att istället för att avveckla måste förvaltningen arbeta med att utveckla de olika verksamheterna inom socialpsykiatrin. Olika alternativ som tillgodoser människors olika behov behövs. Det som nu sker är att de personer som haft Lovisa som träffpunkt och daglig sysselsättning ”erbjuds” verksamhet i redan överfulla Arbetscentrum och Kompassen.

För samtliga personer som fått ett beslut på insats av något slag ska en genom­förandeplan tas fram tillsammans med den enskilde . Det är viktigt och riktigt men resurser måste avsättas för denna uppgift.

Arbetscentrum har idag drygt 120 personer i verksamheten. Fyra anställda ska ta fram en genomförandeplan med brukarna, planera och arbeta med individu­ellt anpassade aktiviteter.

Arbetscentrum har även ansvaret och uppdraget att rekrytera praktikplatser till brukarna Även om personalen eventuellt förstärks med en tjänst finns inte till­räckligt utrymme för att utveckla denna del.

Kompassen ska förutom den öppna verksamheten nu ta emot personer som fått biståndsbeslut vilket även där innebär utökade arbetsuppgifter med att ta fram individuella genomförandeplaner.

Många av de aktuella brukarna bor i Hässelbyområdet och är i stort behov av träffpunkt i närheten av sitt hem eller i nära anslutning till tunnelbanan. Lovisa måste därför om den läggs ner ersättas med fördel i Hässelby starands område. Förslaget om att öppna en träffpunkt i Vistets lokaler avråder vi. Vistet är en låg­tröskelverksamhet för missbrukare och det kan vara svårt att hålla olika tider för två så helt skilda grupper/brukare som har så helt skilda behov.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut till vilket ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes med följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s förslag till beslut

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och

anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Elias

Granqvist (m), Ingela Gille Rausén (fp), Fredrik Wallén (kd), Birgitta Wahlman mot6 nej-röster

Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Seyfi Dogan (s), Eva Oivio (s), Leif Larsson (v), Tomas Melin (mp)

har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp+kd):s förslag till beslut om bifall till förvaltningens

förslag.

§18 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2007

Begäran om redovisning från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 februari 2008.

Dnr 500-100-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning erhöll för år 2007 ett statsbidrag om totalt 413.000 kronor för verksamheten med Personligt ombud. Förvaltningen redovisar nu i enlighet med Länsstyrelsens begäran den verksamhet som bedrivits under 2007.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ser med stor oro på de kraftiga nedskärningar som nu genomförs bl.a inom socialpsykiatriska området i stadsdelen.

1,0 tjänst Personligt ombud har hållits vakant inom större delen av 2007 och stadsdelen har i dagsläget endast 1,0 tjänst kvar som nu ska upphandlas.

I stadsdelen ökar antalet unga personer som har behov av insatser från samhäl­let och socialpsykiatrin.

En träffpunkt läggs ner och de övriga verksamheterna Arbetscentrum och Kompassen blir överfulla, boendestödjarna har en tung arbetssituation och

ris­ken är stor att brukare inte får det stöd som samhället ska erbjuda.

Då verksamheter inom denna sektor minskar kommer de Personliga ombuden bli mer betydelsefulla varför vi socialdemokrater inte ställer oss bakom tidigare beslutad nedskärning av Personliga ombud”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§19 Uppförande av förskolepaviljong på Melongatan 12 i Hässelby

Genomförandebeslut

Dnr 302-101-2008.

Ärendet utgår från dagens sammanträde då det inte är färdigberett av förvalt­ningen.

§20 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholm år 2015

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 februari 2008.

Dnr 006-029-2008.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett miljöförvaltningen i uppdrag att utreda vad som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser till 3,0 ton alternativt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till år 2015. Miljöförvaltningen ska även föreslå energieffektiviseringsåtgärder i stadens egna verksamheter. Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning föreslår att beräkningen av utsläppen per stockholmare inte enbart ska omfatta utsläppen som sker inom kommun­gränsen. Om andra kommuner gör som Stockholm riskerar annars utsläppen att underskattas kraftigt.

Stadsdelsförvaltningen har inlett ett arbete med energieffektivisering som kommer att bidra en del till minskade utsläpp av växthusgaser. Stadsdelsför­valtningen vill samtidigt understryka att det är viktigt att inte bara arbeta med tekniska lösningar utan det krävs insatser som underlättar stockholmarna för att göra miljöeffektiva val i vardagen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”1. Att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. Att därutöver anföra.

Utsläppen och dess påverkan på miljön och jordens klimat är en av de vikti­gaste frågorna för framtiden.

2005 var utsläppen i Stockholm 4 ton räknat per invånare. Målet är nu enligt remissen att utsläppen ska minska till 3 ton år 2015.

I likhet med våra partikamrater i miljönämnden skulle vi vilja ha en parallell undersökning som visar vilka åtgärder som skulle behövas för att i stället sätta målet till 2 ton utsläpp per invånare. Dels för att Stockholm ska vara ett före­döme som storstad, därför ska målet var högt ställda, dels för att det behövs

åt­gärder även efter 2015. Det går att minska utsläppen ytterligare, det kostar vis­serligen mer men det blir ännu dyrare ju längre kraven skjuts upp.

Självklart håller vi med förvaltningen om att beräkningarna av utsläppen också måste gälla vad stockholmarna släpper ut även utanför kommungränsen. Transporter och resor måste också räknas in för att man ska kunna räkna ut de verkliga minskningarna av utsläppen

Transportsektorn ökar sina utsläpp av växthusgaser. Där finns också stora be­sparingar att göra med rätt satsningar från politiskt håll.

Ett exempel är Riddersviks trädskola. Genom att behålla trädskolan sparar man utsläppen från de 100 tals långtradare som skulle behövas för att i stället trans­portera träd från Europa som skulle bli fallet om staden vidhåller beslutet att lägga ner trädskolan. Beslutet strider mot stadens mål att minska utsläppen av växthusgaser fram till år 2015. Lyckligtvis finns det fortfarande tid att ändra sig.

Även resor bör ingå i beräkningarna. Minskade tjänsteresor, tjänstebilar ska vara miljöbilar, en utbyggd och även billigare kollektivtrafik, fler cykelbanor är några av de åtgärder som skulle öka stockholmarnas möjligheter att bidra till en minskning av utsläppen.

Vår uppfattning är att det görs ett gediget arbete inom förvaltningen för att minska utsläppen inom verksamheten lokalt. Det finns många bra förslag inte minst inom när det gäller energikrav inom om- ny- och tillbyggnation.

Energi­frågan bör finnas med i all planering.

Problemet är att den moderatstyrde majoriteten i staden minskat resurserna både centralt till miljöförvaltningen och till miljösatsningar lokalt till stads­delsnämnderna.

Förvaltningen påpekar hur viktigt det är att med insatser så att alla invånare har möjlighet göra miljöeffektiva val i vardagen. Med ökade resurser skulle för­valtningen kunna bidra med detta informationsarbete. Alla bör få kunskap om vilka miljökrav som finns och vad man själv kan göra för val för att vara med och minska utsläppen i framtiden.

Med större resurser till detta utåtriktade arbete och ökade miljökrav kan Stockholm bli ett föredöme för andra i framtidens miljöarbete.

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Den utsända remissen påstår att ”med nuvarande styrmedel och utveckling be­räknas utsläppen år 2015 uppgå till drygt 3,1 ton CO2e/person”. Till det ligger nu förslaget att Stockholms stad ska fastställa målet till 3.0 ton CO2e/person. Ytterligare åtgärder, utöver de som redan finns eller påbörjats, är alltså den im­ponerande summan 0,1 ton.

Remissen vet också att berätta att 2005 släppte genomsnittsstockholmaren ut

4 ton koldioxidekvivalenter. Minskningen totalt är alltså bara 25 %. Samtidigt vet vi att klimatsituationen är sämre än vad vi tidigare trott. Vi vet också att vissa omställningar, hur nödvändiga de än må vara, är jobbiga att genomföra och tar tid. Att sätta ett lågt mål innebär därför att man genomför de lätta och små för­ändringarna först, för att skjuta de svåra förändringarna framför sig. Målet bör därför vara betydligt högre, och det är synd att vi inte får ett scenario för 2 ton till 2015.

Vad gäller vilka utsläpp som räknas torde det vara en enkel uppgift. Självklart ska alla utsläpp som Stockholms stads invånare är upphov till räknas. Detta gäller flygresor och livsmedelsproduktion, men också annan konsumtion som produceras någon annanstans och transporteras långväga. Utsläppen av hela produktionscykeln av varje vara eller tjänst som konsumeras av Stockholmare, vare sig det är inom eller utanför Stockholms gränser, ska räknas. Att räkna bort detta är att lägga miljöskulden på andra, för vår egen konsumtion.

Ett genomgående problem i stora delar av Stockholm, inte minst i Hässelby-Vällingby, är den stora andelen av befolkningen som är helt eller delvis bilbe­roende. En hög parkeringsnorm, bristande kollektivtrafik och istället stora sats­ningar på nya vägar är alla delar av detta. Att lägga ner Förbifart Stockholm och andra nya vägsatsningar och istället satsa på att rusta upp och göra befint­liga vägar säkrare, samtidigt som man genomför stora satsningar på kollektiv­trafik, helst spårbunden, och en lägre parkeringsplatsstandard skulle vara ett första trevande steg i rätt riktning.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (mp): förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§21 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-244-2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 februari 2008.

Dnr 006-065-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. Stads­ledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem för en rad insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning införs fr.o.m. 1/7 2009.

Förvaltningen tycker remissen är välskriven och ställer sig positiv till innehål­let men efterfrågar vissa förtydliganden för hur förvaltningarna ska förhålla sig till företag som inte vill teckna ramavtal med staden.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden anför följande synpunkter i sitt svar på remissen

 1. Nämnden vill lyfta fram vikten av det fria valet för den funktionshindrade att kunna bo kvar i sin befintliga omsorgsform om man är nöjd med boendet och inte vill att det konkurrensupphandlas

 2. Nämnden anser att det är viktigt att generellt slå vakt om rätten för den funk­tionshindrade att få välja den person, boendeform mm man vill i syfte att få sina behov tillgodosedda

 3. Nämnden vill uppmana Kommunstyrelsen att beakta den utredning som un­der 2007 tillsatts av regeringen - Fritt val inom äldre- och handikappomsor­gen - innan man fastställer principerna för staden i denna fråga”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s): förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§22 Riddersviks trädskola (plantskola), skrivelse från (s) i kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 304-366-2008, skrivelse från s, v, och mp i

stadsdelsnämnden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Dnr 006-067-2008, 300-070-2008.

Sammanfattning

I skrivelse till kommunstyrelsen föreslår socialdemokraterna att stadslednings­kontoret får i uppdrag att dels göra en konsekvensanalys av de ekonomiska effekterna som uppstår vid en nedläggning av Riddersviks trädskola, dels göra en konsekvensanalys av miljöpåverkan när träd måste transporteras från andra delar av landet eller utomlands, och dels utreda möjligheten att organisera Riddersviks trädskola inom trafik- och renhållningskontoret i syfte att behålla verksamheten i stadens regi. I stadsdelsnämnden har s, v och mp författat en skrivelse där man föreslår att Riddersviks plantskola ska finnas kvar, samt att nämndens ledamöter verkar för att exploateringsnämnden beslutar att behålla plantskolan i stadens regi.

____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som var på remissen.

2. Stadsdelsnämndens skrivelse anses besvarad med vad som anförs i förvalt­ningens tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden uttalar att Riddersviks trädskola ska finnas kvar

 2. Stadsdelsnämnden anför följande

I skrivelsen från (s) som lagts i kommunstyrelsen finns tre uppdrag som vi an­ser angelägna att få klarhet i

- ”göra en konsekvensanalys om de effekterna som uppstår vid en
nedläggning av trädskolan

- göra en konsekvensanalys av miljöpåverkan när trädskolan läggs ner och
träden måste transporteras från andra länder

- utreda möjligheten att organisera Riddersviks trädskola inom trafik- och
renhållningskontoret för att på det sättet ha trädskolan kvar inom stadens
verksamheter”

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande ger inte någon information.

Förvaltningens tjänsteutlåtande ger inte heller någon tydlig vägledning i om trädskolan är önskvärd att ha kvar utan anser att frågan är till sin natur politisk.

Vi hänvisar därmed till innehållet i den skrivning som finns från kommunsty­relsen och skrivningen som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lämnade till stadsdelsförvaltningen för beredning 2008-02-12. Vi ser fram emot ett utförligare svar från stadsledningskontoret innan definitiv ställning tas om trädskolans vara eller icke vara.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes med följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s förslag till beslut

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och

anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Per Hallberg (m), Elias

Granqvist (m), Ingela Gille Rausén (fp), Fredrik Wallén (kd), Birgitta Wahlman (m) mot6 nej

röster Berit Kruse (s), Erik Aranda (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s) Tomas Melin (mp) Leif

Larsson (v), har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp+kd):s förslag till beslut.

§23 Ge fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-245/008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 3 mars2008.

Dnr 006-069-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till satsningar på verksamheter för unga. Platser där tonåringar och unga vuxna kan mötas utifrån olika bakgrund, kulturell och etnisk tillhörighet. Verksamhetsmässigt har stadsdelen både bra och mindre bra erfarenheter från samarbete med Fryshuset. Förvaltningen för­ordar en långsiktighet som ändå verkar utifrån ett flexibelt perspektiv, men tar inte ställning i sakfrågan. Ska Fryshusets verksamhet ingå i stadens ordinarie budget bör dock verksamhetskrav och huvudmannaskap tydliggörs.

Samtidigt vill förvaltningen påtala behovet av etablerandet av liknade verk­samhet i västerort.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

§24 Förteckning över inkomna handlingar och medborgarförslag till Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt

inkomna medborgarförslag.

Dnr 000-086-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 mars 2008.

Dnr 000-087-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Projekt ”Dagismorfar”

Svar på fråga från Leif Larsson och Margaretha Boman

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 februari 2008.

Dnr 010-528-2007.

Sammanfattning

Leif Larsson och Margaretha Boman har i skrivelse med dnr 010-528/2007 frågat hur det går med projekt ”Dagismorfar” och om det blir någon fortsättning. Den 25 april 2006 anmäldes skrivelse angående inrättande av projekt ”Dagismorfar” från (v) till vilken (s) och (mp) anslöt sig. Förvaltningen såg positivt på förslaget att pensionärer utan ekonomisk ersättning skulle bidra med sina tjänster på för­skolor som ”dagismorfar” på försök under ett år. Stadsdelsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag den 31 oktober 2006 och äldreomsorgen fick i uppdrag att verkställa beslutet. Förfrågan om intresse skulle gå ut via stadsdelsnämndens pensionärsorganisationer.

Endast en förskola, en av Hässelby gårds förskolor, har haft en pensionär som delaktig. Han har snickrat med barnen vilket uppskattades mycket.

Det bör ligga i pensionärsorganisationernas och övriga frivilligorganisationers samt förskolornas intresse att förmedla intresset av att pensionärer har möjlighet att delta i förskolan. Avdelningschefen för äldreomsorg förmedlar förskolornas namn till pensionärsorganisationerna och de frivilligorganisationer för äldre som får bidrag från stadsdelsnämnden. Förskolorna kommer att aktualisera sitt öns­kemål om att få en ”dagismorfar/dagismormor” och ta ställning till var och en som anmäler sitt intresse.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar.

§27 Stadens planer på att konkurrensutsätta verksamheter inom socialpsykiatrin

Skrivelse till stadsdelsnämnden från (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 februari 2008.

Dnr 112-499-2007.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte är myndighetsutöv­ning ska konkurrensutsättas under innevarande mandatperiod. Stadsdelsnämnden har därför ställt sig bakom en aktivitetsplan för upphandling och konkurrens i

vil­ken det redogörs för vilka verksamheter som ska upphandlas och när så ska ske. Höga kvalitetskrav kommer att ställas i förfrågningsunderlagen. Brukar- och an­hörigperspektiven är viktiga att beakta samtidigt som förvaltningen avser att fort­sätta den nära dialogen med IFS i dessa frågor. Troligen måste tidpunkten för upphandling i aktivitetsplanen för vissa gruppboendens del, av kvalitetsskäl, för­skjutas något framåt i tiden.

___________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hän­vis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla skrivelsen från (s)

 2. Stadsdelsnämnden anför följande

Det är ytterst olyckligt att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning väljer att konkurrensutsätta de känsliga verksamheterna inom handikappomsorgen och samtidigt skyndar förbi den statliga utredning som är tillsatt att utreda frågans tillämpning inom kommunerna, den s.k. Fritt val – utredningen.

Vi säger nej till detta och instämmer helt med det IFS anför i sin skrivelse.

Vidare vill vi påminna förvaltningen om JO:s utlåtande 1997-02-12 (dnr 2287 – 1996) om kommunens skyldighet att samråda med berörda organisationer om förfrågningsunderlaget som läggs som ett underlag för konkurrensutsätt­ningen.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§28 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 mars 2008.

Dnr 007-084-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Socialstyrelsen om utveck­lingsmedel om 3.342.000 kronor för perioden 1 maj 2008 – 31 december 2009 för inrättande av ett särskilt team som ska ha ett nära samarbete med hyresvärdar och i ett tidigt skede etablera kontakt med personer som riskerar att bli vräkta. Teamet ska genom metodutveckling och praktiskt arbete finna nya och bättre arbetsfor­mer i syfte att förhindra vräkningar. Förvaltningens egna kostnader för teamets arbete beräknas till 1 mkr.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Socialstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelse

§29 Inrätta en delegation mot kriminalitet och otrygghet

Anmälan av skrivelse 25 mars 2008 från Berit Kruse m fl (s).

Dnr 500-162-2008

§30 Handikappomsorgens myndighetssektion

Anmälan av skrivelse 25 mars 2008 från Berit Kruse m fl (s) och Leif Larsson (v).

Dnr 600-163-2008

§31 Trollbodas ungdomsgård

Anmälan av skrivelse 25 mars 2008 från Berit Kruse m fl (s).

Dnr 400-165-2008

§32 Jobbtorget - uppföljning

Anmälan av skrivelse 25 mars 2008 Leif Larsson (v).

Dnr 500-164-2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.