Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med stadsdelsnäm Läs mer...ndens politiker i Medborgarcaféet som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Anmälan protokoll från nämndens råd

6 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

7 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

8 Månadsrapport juni 2008 - ekonomi och verksamhet.

Nya beslutsärenden

9 Årsrapport 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Yttrande till revisorsgrupp 3, dnr 3504-57/2008.
Dnr 102-196-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Att främja delaktighet och motverka utanförskap

11 Översyn av Handikappomsorgens myndighetssektion i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

12 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården 2007 - Skolörtens vård och omsorgsboende.

13 Delegation i samband med inrättande av Äldre direkt i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Remisser (remisserna tidigare utsända)

14 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 321-4904/2007.
Dnr 006-208-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Införande av stadsövergripande gemensam IT-service.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 031-826/2008.
Dnr 006-209-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-449/2008.
Dnr 006-211-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-959/2008.
Dnr 006-212-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - central upphandling av vård- och omsorgsboende.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-1117/2008.
Dnr 006-212-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsyn av särskilt boende, Råcksta sjukhem, våning 5.

Yttrande till Länsstyrelsen, bet 7010-08-033571.
Dnr 603-266-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

20 Inkomna handlingar.

21 Uppdragslista.

22 Angående satsningar på utbildning för personal inom äldreomsorgen.

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 600-268-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Promemoria om utvecklingsprojekt gällande digital nyckelhantering inom hemtjänsten.

24 Vidarutbildning av personal som rekryteringsstöd.

Svar på skrivelse från (v).
Dnr 400-217-2008

Nya beslutsärenden (forts.)

25 Delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab.

Dnr 000-286-2008

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Delegation av beslutanderätten avseende beslut med stöd av Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2008-06-26.

§4 Förvaltningschefens information

Stadsdelsdirektör Leif Spjuth informerade om följande

  • Hässelby-Vällingby har utsetts till årets Skräpplockarstadsdel, dvs den stads­del där flest skräpplockare deltog under skräplockardagarna. Stadsdelsförvaltningen kommer att tilldelas ett vandringspris.

Priset som utdelas är ett nytt vandringspris som utdelas till den stadsdel som har flest deltagare i Skräpplockardagarna varje år.

  • Kommunstyrelsen har i beslut 2008-05-28, § 8, uppmanat stadsdelsnämnden att omstrukturera Nälsta servicehus. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före samman­trädet.

Frågan om ersättningsbibliotek för biblioteket i Hässelby Strand togs upp.

Arbetet pågår med att försöka inrätta ett bibliotek i Hässelby gård. Kulturförvaltningen som ansvarar för biblioteken letar efter lämplig lokal.

Beslöts att presidiet på uppdrag av nämnden tillskriver till Kulturnämnden i biblioteksfrågan.

§6 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 5 juni 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett särskilt uttalande till vilket vice ordfö­rande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till enligt följande:

”Vi anser det ytterst viktigt att en restaurangfunktion finns och fungerar på Hässelgården. Genom sitt centrala läge med öppen verksamhet också till pen­sionärer i grannskapet kan möjligheten att äta lagad mat i sällskap med andra vara betydelsefull. Alternativet för många äldre är annars att hänvisas till att ensamma äta matlådor. Dessa kan svårligen i smak och konsistens mäta sig med nylagad mat, något som kan ha konsekvenser för äldres aptit och hälsa.”

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 19 maj 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”§ 4. Heidi Nordin förordar skapandet av ett ungdomsråd. Vi anser att det vore ett angeläget initiativ för att kanalisera ungas inflytande och delaktighet inom stadsdelen.

§ 8. Anmälan inkomna handlingar, remiss om LOV

Vi instämmer i rådets åsikt att det alltid måste finnas kommunala alternativ. Rådet motsätter sig att befintlig verksamhet skall kunna konkurrensutsättas, något vi varmt instämmer i.”

§8 Månadsrapport juni 2008 – ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 juni 2008.

Dnr 102-269-2008.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande;

”Vänsterpartiet lämnar frågan utan eget ställningstagande, med hänvisning till eget budgetförslag i kommunfullmäktige.”

§9 Årsrapport 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 maj 2008.

Dnr 102-196-2008.

Sammanfattning

Revisorerna konstaterar i sin årsrapport att stadsdelsnämnden överskridit sin budget samt bedömer att nämndens system för styrning är ändamålsenligt men att det behöver utvecklas och förankras bättre i hela organisationen. Revisorerna bedömer att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

De förhållanden som revisorerna påpekat har förtecknats i en åtgärdsplan, som inarbetats i detta ärende. Åtgärdsplanen kommer att följas upp vid möten med ledningsgruppen och redovisas för stadsdelsnämnden samt tillställas revisions­kontoret.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar till revisorsgrupp 3 förvaltningens tjänsteutlå­tande som yttrande över årsrapporten.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och reserverade sig mot beslutet till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande till yttrande över remissen.

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Vi har under hela föregående år 2007 och nu även 2008 varit mycket kritiska till det underskott som stadsdelen har.

Budgethållningen är viktig och kommunfullmäktiges mål ska följas, en budget i balans är det självklara målet.

Det är också kommunfullmäktiges mål att prestera en verksamhet för medbor­garna som har en god kvalitet.

Med mer än 50 miljoner i underskott från 2007 och med en stram budget för 2008 då även en stor summa ska täcka löneutvecklingen (bara inom äldreom­sorgen ca 20 miljoner) så innebär det helt naturligt att verksamheterna måste vidta åtgärder i form av rena nedskärningar eller med ett finare ord effektivise­ringar.

Vi finner från oppositionen att det är mycket svårt och till och med omöjligt att utläsa vilka nedskärningar som görs och vilka konsekvenser dessa får för kva­liteten i verksamheterna.

Förskolan har ett överskott på ca 22 miljoner kronor som förs över till andra verksamheter i stadsdelen. Det är tillåtet men det får till följd att förskolan inte får de medel som politiken avsatt för verksamheten, Detta ser man i första hand i småbarnsgrupperna som har klart

lägsta ”pengen” i staden

I det fortsatta arbetet vill vi att det skriftligt framgår vilka förändringar som görs och vilka konsekvenser detta får.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§10 Att främja delaktighet och motverka utanförskap

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 009-227-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen redovisar i dokumentet ”Att främja delaktighet och motverka utanförskap” de pågående och planerade insatserna samt inriktningen för stadsdelens framtida arbete, där målet är att verka för en trivsammare och tryggare stadsdel.

Stadsdelsförvaltningen ska genom samverkan, dialog och nätverksbildande in­satser verka för en väl fungerande stadsdel att verka och bo i.

Att främja delaktigheten och motverka utanförskapet är en av våra viktigaste utmaningar. Denna inriktning ska genomsyra hela förvaltningens arbete.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare beredning i anslutning till förvaltningens och nämnden konferens i oktober 2008.

§11 Översyn av Handikappomsorgens myndighetssektion i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 maj 2008.

Dnr 600-163-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden fått i uppdrag att förtydliga förvaltningens svar på den rapport som konsulterna från Solving Bohlin & Strömberg har lämnat. Konsulterna har haft i uppdrag att genomföra en ge­nomlysning av arbetet inom myndighetssektionen inom avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning. Av redovisningen framgår att konsul­terna tycker att organisation, arbetsformer och uppföljning är bra och deras rekommendation är att förbättra och utveckla de arbetsprocesser som pågår.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

§12 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården 2007 – Skolörtens vård och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 maj 2008.

Dnr 602-270-2008.

Sammanfattning

Samtliga verksamheter gör ett mycket gott arbete och är aktiva när det gäller utveckling av verksamheten. Några brister och utvecklingsbehov finns dock inom olika områden där kvalitetskraven inte uppfylls. De områden som behö­ver förbättras och utvecklas redovisas under respektive ämnesområde.

Sedan 2007 har det varit oroligt i sjuksköterskegruppen. Flera sjuksköterskor har slutat och verksamheten har fått hyra in sjuksköterskor. Sammantaget är MAS bedömning att sjuksköterskorna har stora ansvarsområden, vilket medför svårigheter att följa den lagstiftning som styr hälso- och sjukvården. För att de ska få förutsättningar att fullgöra sitt yrkesansvar bör en heltidsanställd sjuk­sköterska vara omvårdnadsansvarig för ca 20-22 vårdtagare.

Verksamheten har haft möjlighet att sakgranska uppföljningen. Uppföljning av framkomna brister kommer att ske under 2008.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen från medicinskt ansvarig sjuksköterska och uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder som framkommit vid uppföljningen.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”MAS uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård på Skolörten. Positivt att många områden var bedömda som tillfredsställande.

Vi förutsätter att de områden där nivån inte är tillfredställande enligt kvalitets­uppföljningen ges uppmärksamhet och resurser för att uppnå godtagbar kvali­tet. T ex punkt 6 . Hygienrutiner: Svårigheter med omodern utrustning, brist på adekvata skyddskläder måste åtgärdas, då detta även kan anses vara en arbets­miljöfråga.

punkt 8. Inkontinens. Otroligt viktigt för livskvaliteten att allt som kan göras i förebyggande syfte görs samt att vården är individuellt utformad och tillräck­ligt dokumenterad.

punkt 9. Trycksår. Om möjligt är det ännu viktigare att hög kompetens finns och används och att personaltätheten är tillräcklig för att minimera det lidande som trycksår innebär.

Det förefaller som om MAS slutsats att en nära 50 % högre andel patien­ter/sjuksköterska gällande Skolörten än det som är normen förklarar de brister man funnit. Viktigt att denna obalans rättas till. Fler sjuksköterskor behöver anställas.”

§13 Delegation i samband med inrättande av Äldre direkt i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 juni 2008.

Dnr 000-271-2008.

Sammanfattning

Enligt förslag till beslut från kommunfullmäktige som avses att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter

Äldre direkt för äldreomsorgens frågor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008.

Äldre direkt placeras inledningsvis i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd som förfogar över den tekniska utrustningen. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämn­der delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreom­sorgens verksamhetsområde.

Äldre direkt innefattar ingen myndighetsutövning eller att beslut tas i enskilda ärenden. Myndighetsutövning och tillhörande handläggning i varje enskilt ärende ligger kvar hos stadsdelsnämndens biståndshandläggare.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläg­garna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handlägg­ningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verk­samhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysy­stemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskild rådgivning och information

§14 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 006-208-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt i budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 att en förskolepeng ska införas från och med den 1 juli 2008. Stadsled­ningskontorets förslag i ärendet, som sänts för yttrande till stadsdelsnämn­derna, innebär att förskolepengen ska utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som stadsdelsnämnderna måste fördela till förskolorna. Utgångspunkten är att en stor andel av resurserna ska fördelas ut direkt till respektive förskola, vilket stärker de kommunala förskolornas frihet och skapar konkurrensneutralitet mellan kommunala och enskilt drivna förskolor. En för­utsättning är att det är tydligt vad som ingår i pengen. Förutsättningarna för stadsdelsnämnderna ser olika ut och de nuvarande interna pengsystemen varie­rar i hög grad. Förslaget i remissen är att förskolepengen ska utgöra 77 % av grundschablonen. Förvaltningen bedömer att förslaget ger förskolorna förbätt­rade ekonomiska förutsättningar.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt

föl­jande:

Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i förskolorna är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska gå till verksamheterna. För att kunna minska barngruppernas storlek och nå målet, 14 respektive 18 barn i grupperna behövs det satsas på förskoleverksamheten.

Inrättandet av den nu föreslagna förskolepengen innebär att den moderatstyrda borgerliga majoriteten i Stockholm inte längre låter stadsdelsnämnderna ta an­svar för kvaliteten i sina verksamheter.

Förskolepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är lika oavsett barnens behov, oavsett förskola och oavsett stadsdel.

Vi socialdemokrater är varma anhängare av lika möjligheter för alla och då krävs att resurser fördelas så att verkligt lika möjligheter också skapas för alla. Det är för oss en självklar rättvisa.

Den som är särskilt utsatt kan alltså behöva mer resurser än de andra för att få samma chans.

Med den nu föreslagna modellen centreras den ekonomiska och sålunda även den politiska och organisatoriska makten till politikerna i stadshuset.

Lika villkor ska gälla för kommunens förskolor och de enskilda förskolorna. Det kan troligen samtliga partier vara överens om men vi menar att det är bar­nens förutsättningar som ska tas hänsyn till och det är utifrån detta synsätt som resurserna måste fördelas.

När tillägget för barnomsorgsgarantin tas bort så har man verkligen missför­stått kommunens/myndighetens ansvar och roll. Det åligger kommunen att klara barnomsorgsgarantin och kommunen ska inte kräva att enskilda förskolor tar ansvar för detta.

Situationen för kommunala och enskilda förskolor har enligt lagen olika ansvar som skiljer sig åt.

Vi kommer noga att följa hur detta system kommer barn och grupper i behov av särskilt stöd tillgodo.

Med 79 % av pengen för alla oavsett olika individuella behov finns risker för att barn inte får den omsorg de är i behov av.

Vi ser det ändå positivt att majoriteten i detta ärende ger verksamheterna lite tid att anpassa sig till det nya resursfördelningssystemet”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i stadens förskolor är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverk­samheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kva­litetsutveckling som små barngrupper. Hela 9 av 14 stadsdelsnämnder klarade inte målen om 14 respektive 18 barn i grupperna under förra året. Om grup­perna inte ska bli ännu större behöver staden se till att satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

Vi anser att stadsdelsnämnderna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser mellan olika verksamhetsområden för att tillgodose de lokala behoven. Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter.

Försko­lepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är likadana oavsett vilka bar­nen är, oavsett förskola och oavsett stadsdelsnämnd. Att fastslå en peng för­svagar stadsdelsnämndernas handlingsutrymme och omöjliggör för dem att göra prioriteringar, att omfördela pengar och styra den verksamhet som de är ansvariga för. Istället centreras den ekonomiska, och sålunda även den politiska och organisatoriska makten till kommunfullmäktige.

I stadsledningskontorets utlåtande föreslås också att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsga­rantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskole­utbyggnaden i takt med ökat barnantal.

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven plats, men det kan man göra med kommunen. Förslaget att avskaffa ersätt­ningen för barnomsorgsgarantin blir därför att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.

Stadsdelsförvaltningen redovisar också att pengarna från barnomsorgsgaran­tin används för att hålla en beredskap för att vara säkra på att klara garantin, och inte i första hand för utbyggnad.

Förslaget att ta bort tillägget för barnomsorgsgarantin är oseriöst. De kom­munala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda stadens barn en för­skoleplats, och också ansvaret för att barnomsorgsgarantin hålls. De privat drivna förskolorna har inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och heller inga krav på sig att delta i stadens kösystem för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig åt på grund­läggande områden och går inte att jämställa på det sätt som föreslås av stads­ledningskontoret.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Fredrik Wallén (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 031-826/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 006-209-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Förvaltningen stöder stadsled­ningskontorets rekommendation att genomförandet sker stegvis.

Förvaltningen anser att det är viktigt att varje steg i införandeplanen görs med utgångspunkten att IT-stödet till förvaltningens verksamheter ska hållas på minst en oförändrad nivå under införandet och att utsikterna för en effektivise­ring är tydliga.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt föl­jande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

Vi ifrågasätter starkt syftet med denna centraliseringsåtgärd dvs kommunfull­mäktiges mål att

”Konsolidera och standardisera stadens IT-struktur samt förbereda införandet av en stadsövergripandegemensam IT-service med inriktning att verksamheten att verksamheten läggs ut på entreprenad”

Stadens nämnder och styrelser ska enligt förslaget vara tvingade att avropa gemensam IT-service på de aktuella områdena. I förslaget framgår inga fakta som styrker att det kommer att bli billigare än idag.

Bedömningen från stadsledningskontoret är att personalen kan minskas med 50 %. På vilka fakta bygger denna uppskattning?

Stadsdelen har idag byggt upp ett hanterligt, säkert och effektivt system som bygger på de lokala behov som finns i denna del av staden.

Vi utgår ifrån att stadens IT policy också tagit in det faktum att Stockholm utfästs sig att bli världens mest tillgängliga stad för funktionshindrade och att man av detta skäl väger in tillgänglighetsaspekten i allt utvecklingsarbete. Det finns som bekant flera typer av informationshandikapp, som delvis kan kom­penseras genom modernt IT arbete.

Vi befarar starkt att en central enhet inte kan ersätta alla nämnders och styrel­sers behov av IT-service och då behov av särskilda åtgärder behövs kan priset gå i höjden och stadsdelsnämnden drabbas av högre kostnader än idag. Däremot kan en central enhet bli ett bra och utvecklande komplement.

Vi anser det direkt olämpligt att upphandla verksamheten på en så mager ut­redning därför säger vi nej till detta.

I övrigt hänvisar vi till förvaltningens tjänsteutlåtande.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central helpdesk möjligen vara ett komplement. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att lokala tekniker behöver finnas kvar på förvaltningarna, för att snabbt klara akuta problem. Frågan är om detta finns med i de ekonomiska kalkylerna.

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är enligt social­tjänstförvaltningens tjänsteutlåtande i remissomgången på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att en­skilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten.

Samma krav på lik­värdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp), ledamot Fredrik Wallén (kd) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+mp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§16 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-449/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 006-211-2008.

Sammanfattning

Riksdagen beslutade 2005 om ändringar i tobakslagen. Detta motiverade till revidering av riktlinjerna för tobakstillsynen som innebär ett förtydligande vad gäller möjligheten att meddela sanktioner med stöd av tobakslagen. Socialtjänstnämnden har 2008-01-31 godkänt de utökade riktlinjerna för to­bakstillsynen i Stockholm. Utökade riktlinjer förväntas leda till en mer homo­gen tillsyn inom staden. Förvaltningen är positiv till att riktlinjerna utökas och blir tydligare.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-959/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 006-212-2008.

Sammanfattning

Socialtjänstnämnden har godkänt förslaget på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel i Stockholm. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till stadsdelsnämnderna.

Förslaget innebär i korthet att stadsdelsnämnderna föreslås få tillsynsansvaret från och med 2009-01-01. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under 2008 och ska under året anpassa det datoriserade ärendehanteringssystemet OL2 till att även omfatta receptfria nikotinläkemedel. Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsarbetet och denna föreslås vara 500 kronor för de för­säljningsställen som redan nu säljer folköl och/ eller tobak. För de handlare som enbart säljer nikotinläkemedel föreslås avgiften vara 1000 kronor. Avgif­ten debiteras årsvis.

Förvaltningen är i princip positiv till socialtjänstförvaltningens förslag till an­svarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – centralupphandling av vård och omsorgsboende

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-1117/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 maj 2008.

Dnr 006-212-2008.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Förslaget innebär att brukare som efter biståndsbedömning be­viljas plats på vård- och omsorgsboende ska kunna välja var han/hon vill bo. Det innehåller användande av ramavtal, samt att objekt som idag drivs i egen regi, upphandlas genom årliga centralt administrerade entreprenadupphand­lingar. Stadsledningskontoret gör en bedömning av vilka boenden som ska ingå i entreprenadupphandlingen. Remissen innehåller stadsledningskontorets förslag till de 11 boenden som ska ingå i den andra av de återkommande upp­handlingarna. För Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd innebär det att Hässelgårdens vård och omsorgsboende omfattas av den kommande upphand­lingen. Nämnden kommer att ha kvar det yttersta ansvaret för verksamheten samt att ansvara för uppföljningen av verksamheten och dess kvalitet. Förvaltningen har ingen avsikt att föreslå nämnden att lägga ett egenregianbud.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommun­styrelsen som svar på remissen och godkänner att Hässelgårdens vård- och omsorgsboende ingår i centralupphandlingen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till enligt följande:

Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

  2. Stadsdelsnämnden anför vidare

I den första omgången av centralupphandlingen av entreprenaddrift, upphand­lades 14 boenden i staden. I Hässelby-Vällingby pågår därför upphandling av Råcksta sjukhem.

Upphandlingen är ännu ej fullt klar men nästa står på tur.

Av de 11 i nästa etapp ingår Hässelgårdens vård- och omsorgsboende.

Den centrala upphandlingen fortsätter och stadsdelsnämnden har inget infly­tande.

När stadsdirektören, som har delegationen, har beslutat vem som är lämplig så ska stadsdelen ta över ansvaret.

Vi anser att detta är en modell som inte finns särskilt mycket klokhet i och är långt ifrån det viktiga att ansvar och befogenheter ska gå hand i hand för ett lyckat resultat.

Enligt remissen är det själva driftsformen som är det viktiga när det gäller valfriheten. Då borde även den kommunala driftsformen finnas med i varje upphandling så att valfriheten är reell.

Vi finner att borgarnas valfrihet nu blir ett finare ord för privatiseringar och då med begränsad valfrihet. Enligt moderaternas ideologi ska all offentlig verksamhet föras över till privata aktörer.

Det har visat sig att det blir de stora aktörerna som tar över marknaden, med begränsad valfrihet i längden.

Vård och omsorg är verksamhet som medborgarna betalar med sina skatter. Det viktigaste för den enskilde är inte att få välja utförare, utan att den vård och omsorg som finns är av bra kvalitet och stämmer med behoven.

Därför bör skattemedlen i första hand användas i verksamheten istället för till vinster åt privata aktörer.

Hanteringen med ständiga upphandlingar för stadsdelen kostar också mycket i form av tid och personalresurser.

Vidare instämmer socialdemokraterna helt i det remissvar som Kommun­styrelsens handikappråd formulerat angående LOV- Lag om valfrihetssystem

Handikapprådet säger:

”Vi anser det självklart att det alltid måste finnas kommunala, icke upphand­lade alternativ att välja. Det finns flera skäl till detta:

1. Många brukare önskar det därför att det enligt deras uppfattning ger den bästa garantin för långsiktighet i åtagandet och därmed för den trygghet och kontinuitet som man behöver. Särskilt tydligt är det när det handlar om stödinsatser i boendet.

2. Kommunen behöver egna erfarenheter för att kunna formulera relevanta
kvalitetskrav
och sköta sin tillsyn.

3. Kommunen behöver egna alternativ också för att få något att jämföra med
vid prissättningen av de alternativa insatserna.

4. Kommunen behöver ha en beredskap för att snabbt kunna ta om hand
verksamheter som av olika skäl inte längre kan drivas av andra utförare.”

Vi anser således att det är viktigt och riktigt att även kommunen/stadsdelen tillåts lägga seriösa egen regi anbud.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Ingela Gille Rausén (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s) förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§19 Tillsyn av särskilt boende, Råcksta sjukhem, våning 5

Yttrande till Länsstyrelsen, beteckning 7010-08-033571

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 603-266-2008.

Sammanfattning

Länsstyrelsen genomförde en oanmäld inspektion på Råcksta sjukhem plan 5 den 16 april 2008. Länsstyrelsen påpekar vissa brister när det gäller social dokumentation, att det finns en viss otydlighet när det gäller rutiner kring att identifiera, dokumentera samt analysera fel och brister enligt socialtjänstlagen samt att det förekommer även att personer med diagnostiserad demenssjukdom bor på ordinärt sjukhemsboende. Länsstyrelsen begär en redogörelse från stadsdelsnämnden hur de ska åtgärdas.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vidare beredning av samtliga frågor från Länsstyrelsen.

§20 Förteckning över inkomna handlingar och medborgarförslag till Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning samt

inkomna medborgarförslag.

Dnr 000-272-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 17 juni 2008.

Dnr 000-273-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Angående satsningar på utbildning för personal inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens svar finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 maj 2008.

Dnr 600-268-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§23 Promemoria om utvecklingsprojekt gällande digital nyckelhantering inom hemtjänsten

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 26 maj 2008.

Dnr 600-274-2008.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda om systemet med digital nyckelhantering kan utvecklas vidare.

§24 Vidareutbildning av personal som rekryteringsstöd

Svar på skrivelse från (v)

Dnr 400-217-2008

Ärendet utgår från dagens sammanträde då det ej är färdigberett av förvaltningen.

§25 Delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 juni 2008.

Dnr 000-286-2008.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab delegation i enlighet med vad som framgår av socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande med dnr 103-054/2007.

§26 Delegation av beslutanderätten avseende beslut med stöd av Lag (2008) om kommunalt vårdnadsbidrag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 juni 2008.

Dnr 000-292-2008.

_______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar enligt 33 § kommunallagen (1991:900) åt för­valtningschefen att fatta beslut i ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag till enskilda enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag och enligt stadens riktlinjer.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 37 § kommunallagen åt förvaltnings­chefen rätt att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i stället.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande

till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till enligt följande.

”Vi hänvisar till det remissvar som vi gav vid nämndsammanträdet

2008-04-22 samt reservationen i kommunfullmäktige där vi säger nej till införandet av vårdnadsbidrag och anger skälen till detta”

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§27 Skrivning angående äldres psykiska hälsa

Anmälan av skrivelse 17 juni 2008 från Berit Kruse m fl (s).

Leif Larsson (v) anslöt sig till skrivelsen.

Dnr 600-302-2008

§28 Skrivning angående medborgarförslag

Anmälan av skrivelse 17 juni 2008 från Tomas Melin (mp).

Leif Larsson (v) anslöt sig till skrivelsen.

Dnr 000-301-2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.