Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-16

Sammanträde 2008-12-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan klockan 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stads Läs mer...delsnämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.
Klockan 18:30: Information om förslaget till "Översiktsplan för Stockholm".

1 Öppnande av sammanträdet

2 Godkännande av dagordning

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

- Information om hanteringen av inkomna synpunkter/klagomål.
-
-

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag samt övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport december 2008 - ekonomi och verksamhet.

11 Redovisning av uppföljning av åtgärdsplan med anledning av revisionens årsrapport 2007.

12 Miljöpolicy för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

13 Kvalitetsredovisning för förskolorna i Hässelby Vällingby.

14 Information om kvalitetsgranskning och uppföljning av läkemedelshanteringen inom Socialpsykiatrins gruppbostäder 2008.

15 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömnings- kansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad - Hässelby Gård.

17 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad - Hässelby Strand.

18 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad - Seniorboendet och Hässelby Villastad.

19 Tillsyn Ängshavrebackens gruppboende i Hässelby villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

20 Tillsyn Hässelby gruppboende i Hässelby villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

21 Ansökan till Brottsofferfonden om projektmedel för användning av riskbedömningsmodeller i kvinnofridsarbetet.

Remisser

22 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 321-1949/2008.
Dnr 006-503-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan från Vingslaget Omsorg AB om ändring av nuvarande tillstånd.

Remiss från Länsstyrelsen, dnr 7021-08-88348.
Dnr 006-545-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

24 Uppdragslista.

25 Den långa väntetiden för budget- och skuldrådgivning i Hässelby-Vällingby.

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 500-216-2008
Återremitterat.
Utgår.

26 Redovisning angående tillsyn av säkerhet, trygghet och god omsorg i enlighet med SOSFS:11 med flera frågor.

27 Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi.

Svar på skrivelse från (mp) och (v).
Dnr 300-384-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (forts)

28 Ansökan om utvecklingsmedel från Hjälpmedelinstitutet.

Dnr 007-614-2008

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse ledamot Seyfi Dogan att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2008-12-22.

§4 Förvaltningschefens information

  • Jobbtorget

Avdelningschef Ingrid Brännström informerad om den aktuella situationen vid Jobbtorget avseende inskrivna aspiranter. Skriftligt material (statistik) delades ut.

  • Förskola - Tumultgränd
    Ordförande Birgitta Wahlman informerade om invigningen av den nya för­skolan på Tumultgränd.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före samman­trädet.

- Angående de lediga lokalerna i Hässelby Gårds centrum. Diskuterades alterna­tiva verksamheter förutom nytt bibliotek. Café, föreningslokaler var några exempel. Viktigt med ”levande” verksamheter för tryggheten i cent­rumet.

- Anhöriga på Råcksta vård- och omsorgsboende. Diskussion vikten av uppfölj­ning av verksamheten och tät kontakt då boendet nyligen bytt driftsform.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-651-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 8 december 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 8 december 2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport december 2008 – ekonomi och verksamhet

Ekonomichef Lena Nevbrant lämnade en muntlig månadsrapport för december 2008.

§10 Verksamhetsplan år 2009 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 december 2008.

Dnr 100-550-2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2009 i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag och överlämnar den till Kommun­styrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 90,5 mnkr i om­slutningsökning enligt bilaga 4.

3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt verksamhetsplanens bilaga 7.

4. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheter och andra intäktsfinansierade utförare enligt verksamhetsplanens bilaga 8.

5. Stadsdelsnämnden ändrar förvaltningens förslag från 50 % till 100 % andel verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter.

6. Stadsdelsnämndens mål ska vara att klara barnomsorgsgarantin.

7. Stadsdelsnämnden avvaktar med konkurrensutsättning av vaktmästeriet inom stadsdelsförvaltningen.

8. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen:

att tillsammans med bostadsbolag, SL m fl undersöka möjligheterna att med en gemensam finansiering införa någon form av ”medborgarvärdar”, samt

att öka andelen förskolelärare inom förskolan, samt

att intensifiera utbildningsarbetet för att öka såväl den yrkesmässiga som den

språkliga kompetensen inom äldreomsorgsområdet, samt

att satsa på Nälsta servicehus när det nu ska omvandlas till ett Trygghets­bo­ende enligt kommunstyrelsens beslut, samt

att säkerställa att de äldre i våra vård- och omsorgsboenden får rätt till
utevi­stelse som t ex promenader, samt

att säkerställa att våra äldre på särskilda vård- och omsorgsboenden får vara med och påverka de sociala aktiviteter som genomförs, samt

att vid uppföljningen av omsorgen om de funktionshindrade utveckla metoder för att ta tillvara brukarnas liksom i förekommande fall de anhörigas syn­punkter, samt

att i linje med fullmäktiges intentioner inom alla verksamheter öka energibe­sparingen, samt

att i arbetet med att öka tillgängligheten ska, förutom VERVAS krav på till­gänglighet även tillgängligheten för personer med begåvnings- eller kommu­nikationshandikapp beaktas.

9. Stadsdelsnämnden uttalar härutöver följande:

En föränderlig stadsdel

Hässelby-Vällingby är en på många sätt förändrad stadsdel; från trädgärds­mästarnas växthusstad över den då nydanande ABC-staden till dagens mo­derna, mixade och trivsamma ytterstad – omgärdad av Mälarens vatten, de mer lantliga förortskommunerna och storstadens puls. En förändring som ger möjligheter men även ställer krav.

Som en del av Sveriges huvudstad men även den globala marknaden är vi alla med och tar del av utvecklingen; detta oavsett om det är valfrihetsarbetet, in­ternationaliseringen eller finanskrisen.

Sedan valet 2006 har Alliansen förtroendet att styra Stockholms Stad och därmed även stadsdelsnämnderna.

Vår starka Allians i kommunfullmäktige har för 2009 angett tre tydliga och mycket uppfordrande mål för arbetet och utvecklingen inom vår sköna stad:

· Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

· Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

På punkt efter punkt genomför nu vi det vi gick till val på och fick förtroende för. I stort som smått söker vi, i stadsdelen som i staden, i landstinget och i landet, att uppfylla våra löften.

Vi gör det av två enkla skäl; vi tror verkligen – i själ & hjärta – att detta är en bra och rättfärdig politik för vår stadsdel, vår stad och vårt land, och vi fick det mandatet av väljarna.

Alla förändringar kräver tid, uppoffringar och framför allt mod. Man måste hinna processa frågorna, utreda, bedöma och klura ut. Allt blir inte bra på en gång. Alla blir inte vinnare samtidigt, för vissa förbättringar tar tid.
Men mo­det krävs, att våga kasta invanda begrepp, att våga tänka utanför boxen, att se nytt, i nya perspektiv och med nya ögon. Mycket har redan hun­nit bockas av på vår digra lista, och en hel del återstår. Vi fortsätter arbetet!

Den sänkta skatten möjliggör, tillsammans med vår valfrihetspolitik, att så många fler stockholmare får fatta sina egna beslut om sina egna liv. Att få ta ansvar själv, för det man kan, och att få en högkvalitativ service när man
be­höver och på det sätt man väljer – det är grundbulten i Alliansens politik.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för bo­ende, företagande och besök

En attraktiv stadsdel har vi redan; om man ser till naturskönhet, vackra bygg­nader och trevliga invånare. Men från stadsdelsnämndens sida måste vi hela tiden se till att vår service är av hög kvalitet, och att både boende, företagare och besökare väljer att komma till Hässelby-Vällingby. Vårt förslag till pro­gram för ”Att främja delaktighet och motverka utanförskap” är just nu på
re­miss ute hos medborgarna. Här hoppas vi på både tänkvärda förslag och en bred uppslutning kring grundtemat.

Vi fortsätter vår satsning på trygghetsarbetet där, förutom stadsdelsförvalt­ningen även bostadsbolag, polis, SL, SISAB och övriga staden deltar.
Utan medverkan från det civila samhället såsom föreningar, företag, nattvand­rare och andra volontärer skulle vi inte lyckas.

Tillgängligheten behöver ständigt förbättras – ingen medborgare ska stoppas eller hindras från det som andra tar som självklart. Här handlar det om allt från trottoarkanter, hörselslingor, lättläst text till smarta tekniklösningar.

Att vår stadsdel växer vet vi redan, och det gillar vi! Här byggs det som aldrig förr, på längden och tvären och höjden. Vi vill bereda plats för våra nya invå­nare, för ungdomarna som flyger ur boet och för företag som vill flytta hit eller lokalt expandera.

Just nu pågår arbetet med Översiktsplan för Stockholm.

I samband med det vill vi inom den lokala Alliansen få möjlighet att, i dialog med medborgare, företag, nämnd och förvaltning få jobba med vår egen stadsdels utveckling.

Vi vill få vara med och påverka vad som ska byggas och var, att vi får en funge­rande service i takt med att stadsdelen växer, att bil och kollektivtrafik funge­rar, att det finns goda möjligheter till sport och friluftsliv samt att stadsdelens olika ”öar” på bästa sätt integreras.

I stadsdelen har stadsdelsnämnden ett ansvar för klimatarbetet, genom att bland annat använda modern miljöteknik, stimulera effektiv energianvänd­ning, beakta miljöperspektivet vid upphandling av varor och tjänster samt vid planering av bostäder för att säkerställa en genomtänkt planering av miljön i stadsdelen.

Från Alliansens sida har vi ansett att det är avgörande att miljöarbetet skall vara en integrerad del av förvaltningsarbetet samtidigt som det genomsyrar hela verksamheten och dess beslutsfattande.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För Alliansen är en hög kvalité, valfrihet och god kundnytta det allt över­skuggande målet för all stadsdelens verksamhet. Den aktör ska väljas som ger medborgarna det som efterfrågas, på bästa sätt och till bästa pris. Detta oavsett om det är en kommunal, privat, kooperativ, multinationell eller pytteliten, vinstdriven eller ideell aktör. Det är inte vi politiker som ska välja, det är medborgarna själva.

På område efter område utökas nu valfriheten. I den mån medborgarna väljer andra än kommunala alternativ för äldreomsorg, skola, fritidsverksamhet,
för­skola, eller annat så minskas den kommunala kostymen i motsvarande mån. Det vi däremot ska utöka och ständigt förbättra är upphandlingskompe-tens, uppföljning och kvalitetskontroll. Med de leverantörer vi tecknar avtal ska vi ha en god och respektfull dialog, ge förutsägbara och rimliga villkor samt ställa mycket höga och orubbliga krav på.

Alliansen ser mycket positivt på det kvalitetshöjande arbete som nu pågår inom stadsdelsförvaltningen. Inom äldreomsorgen pågår en väldig förändring, allt tar sin tid, men det går verkligen åt rätt håll. Satsningen på de äldres mat är lovvärd, liksom den nya uppsökande verksamheten.
Att få öppna Växthuset; den nya öppna dagverksamheten, känns extra roligt. Den kommer att vara till glädje för både de äldre, deras anhöriga och för per­sonalen inom vården.

För våra äldre behöver vi fler nyanser av boenden.

Här ingår satsningen på Nälsta servicehus, som nu ska omvandlas till ett Trygghetsboende, det första i Stockholm.

Ett Trygghetsboende kan vara ett boende med service, viss perso­nal, gemen­samhetslokaler där gemensamma måltider kan intas och aktiviteter genomfö­ras.

Många rapporter har visat att en del äldre lever isolerat och upplever tristess.
I en individuell genomförandeplan ska därför även sociala aktiviteter ingå, rätt till utevistelse och på sommaren dagsutflykter. Kulturen ska ges större infly­tande i äldreomsorgen.

På våra äldreboenden ska de äldre kunna vara med och påverka planeringen inför sociala aktiviteter.

Inom Individ- och Familjeomsorgen har uppmärksammats såväl mängden som tyngden vad gäller anmälningar om barn och unga som far illa.
Detta möter vi nu med en stor satsning med minst 4-5 nya tjänster inom
Barn- och ungdomsgruppen. På samma sätt har det förebyggande arbetet lik­som de ti­diga insatserna utvecklats, vilket ligger helt i linje med Alliansens önskan.

Inom vår förvaltning pågår nu ett mycket ambitiöst arbete med såväl Medar­betarskapet som Ledarskapet. Tydligt ansvar, avgränsade roller, konkreta upp­följningar, framtagande av mål, strategier, policys och värdedokument som tillsammans med en ständigt pågående dialog om Uppdraget är viktiga ingre­dienser. Här är också samarbetet med de fackliga organisationerna av yttersta vikt. Det är viktigt att trivas på sin arbetsplats och känna stolthet för sitt jobb. En god stämning ger både en bra arbetsmiljö och en hög kvalitet i det man gör.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Sedan Alliansen tillträtt har en mängd åtgärder vidtagits; dels för att komma till rätta med det accelererande underskottet men kanske främst för att få en ekonomiskt långsiktigt hållbar utveckling inom stadsdelsförvaltningen.
Stads­delens stora historiska underskott och omöjliga kostnadsstruktur kan man inte komma till rätta med genom att klippa bort eller lägga ner verksam­heter vi behöver, lika lite som vi kan ge våra medborgare en sämre service- eller om­sorgsnivå än resten av staden. Tvärtom – alla stockholmare har rätt till lika hög standard, samma trygghet och biståndsnivå; det följer av Kommunalla­gens skrivningar om kommunal likställighet.

I stället har vi sedan valet på område efter område grottat, petat och envist frågat; gör vi rätt saker, gör vi saker på rätt sätt och är det just vi som ska göra dem? Inom varje verksamhet och enhet går vi noga igenom, ser över rutiner, metoder, följer upp och utvärderar.

Medarbetarna och deras chefer har på ett särdeles föredömligt och proffsigt sätt tagit sig an denna utmaning. Vårt un­derskott krymper för var dag, vår kostym anpassas och vår verksamhet blir både effektivare, lika bra och ibland till och med ännu bättre efter denna pro­cess. Vi fokuserar på kärnverksam-heten, som är vårt uppdrag.

Det enda stora orosmoln vi ser är dock, även för 2009, kostnaderna för områ­det för funktionshindrade. Dels bedömer vi att det socioekonomiska anslaget för dessa grupper ännu inte hänger med den faktiska utvecklingen, dels finns fortfarande frågan om de privata vårdhemmen där andra stadsdelar och kom­muner hej vilt kan placera personer som då automatiskt blir vår stadsdels
an­svar.

Dessa vårdhem kräver en avgift som vida överstiger den kostnadstäckning vi sedan får av stadshuset. Mellanskillnaden för oss beräknas 2009 till dryga
7 miljoner – en ekvation som naturligtvis inte går ihop. Tacksamt har vi dock noterat att man från stadshusets sida nu uppmärksammat detta och utreder frågan. Vi utgår ifrån att man finner en lösning på problemet som dels avlastar vår stadsdel dessa spektakulära kostnader men som även bryter detta kost­nadsdrivande system.

Reservation

Ledamot Eva Oivio m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

att avslå föreliggande verksamhetsplan år 2009

att fastställa verksamhetsplan för år 2009 utifrån de socialdemokratiska rikt­linjerna och budgetramarna framtagna i stadshuset för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd enligt nedan

att ge förvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med att tillsammans med andra aktörer skapa förutsättningar för jobb och/eller utbildning för de som står utanför arbetsmarknaden i stadsdelen enligt nedan

att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart upphöra med den pågående kon­kurrensutsättningen av handikapp- och äldreomsorgen, vaktmästeriet m.fl. verksamheter i stadsdelen enligt nedan

att ge förvaltningen i uppdrag att inte dra in en befattning som medicinskt an­svarig sjuksköterska (MAS) i enlighet med yrkandet från Vårdförbundet, SACO och SKTF

att ge förvaltningen i uppdrag att attrahera flera förskollärare till stadsdelen ge­nom att erbjuda planeringstid i enlighet med yrkandet från Lärarförbundet, SACO och SKTF

att ge förvaltningen i uppdrag att kompensera förskolornas budget för 2009 för

att de under 2008 måste använda sina sparade medel från 2007 till kostnader för barn i behov av särskilt stöd i enlighet med yrkandet från Lärarförbundet

att ge förvaltningen i uppdrag att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare, biståndshandläggare m.fl. administrativ personal i dialog med dem och i syfte

att underlätta för servicen till stadsdelens medborgare

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta att stödja medborgarföreningen Trappan samt kulturlokalen Plaisiren enligt nedan

att därutöver anföra

Stockholm står på tröskeln till en lågkonjunktur och arbetslösheten stiger. Varje dag varslas fler personer om uppsägning. Fler och fler tvingas söka soci­albidrag, som kommer att belasta stadsdelens budget. Jobbkrisen drabbar Hässelby-Vällingby – precis som andra stadsdelar, och andra delar av landet.

Denna situation hjälps inte av att den borgerliga majoriteten med (m) i spetsen gick till val med ett löfte till svenska folket om arbete inom 5 dagar. För att nå detta mål satsade man sedan på en dyrbar omorganisation, s.k. Jobbtorg. Resultatet har uteblivit och nu har man reviderat målet till att göra en hand­lingsplan inom 5 dagar. Många arbetslösa bidragstagare har t.o.m. placerats hos välgörenhetsföreningar, något som aldrig kommer att leda till riktiga jobb. Ungdomsarbetslösheten i Hässelby-Vällingby är högre än andra delar av sta­den. Den borgerliga majoritetens arbetsmarknadspolitik innehåller ingenting som ger fler jobb – den enda effekten är att det blir dyrare för den enskilde att vara arbetslös eller sjuk.

Att vi nu hamnat i en internationell lågkonjunktur och fått genomlida en miss­lyckad borgerlig arbetsmarknadspolitik betyder inte att det inte finns något som vi kan göra och initiera även här i vår egen stadsdel för att möta utvecklingen.

Tvärtom, det finns mycket som vi kan göra. I stadshuset har vi socialdemokra­ter lyft fram många realistiska förslag för att möta den kommande krisen och skapa nya jobb även i Hässelby-Vällingby.

Vi socialdemokrater föreslog i vår budgetmotion i stadshuset att en miljard kronor skulle investeras i boende, välfärdsverksamheter samt i infrastruktur omfattande bland annat Västerort. Det skulle innebära att genom tidigareläg­gande av investeringar – byggande av fler bostäder och renoverande av skolor, äldreboenden samt kommunens hyresrätter under de sämre tiderna – skapar vi både fler jobb i närtid och bättre välfärd i framtiden. Att rusta upp Kyrkhamn nu under lågkonjunkturen är något vi socialdemokrater har lyft fram i vår bud­get i stadshuset.

Det vi initierade i stadshuset handlade även om hur vi här i Hässelby-Vällingby skulle kunna skapa förutsättningar för att investera i energiomställning; till ex­empel när det gäller våra egna lokaler, vilket skulle kunna sänka våra ener­gi­kostnader och minska utsläppen av växthusgaser.

Vidare har vi i stadshuset lyft vi fram behovet av att investera mer i utbildning, till exempel komvux, vilket både höjer kompetensnivån och gör att människor som kanske annars tvingas gå passivt arbetslösa i stället kan få en meningsfull sysselsättning. I vår skuggbudget i stadshuset avsätter vi resurser så att alla som vill studera på komvux under lågkonjunkturen ska få möjlighet att göra det.

Dessutom skjuter vi till pengar så att arbetssökande kan få bättre hjälp att finna de lediga jobb som trots allt finns; genom mer resurser till matchning, valide­ring och bristyrkesutbildning.

Vi anser det viktigt att våra arbetsgivare får adekvat arbetskraft och därmed kan vi skapa förutsättningar för att bryta den sociala och etniska segregationen. Våra invandrare skall kunna etablera sig i samhället och bidra till samhällsbyg­get med sina kunskaper och erfarenheter.

Vi vill också investera i alla ungdomar. Arbetslösheten bland ungdomar har re­dan stigit snabbt; och tyvärr kommer den att fortsätta att göra det.

Därför vill vi, utöver det vi ovan nämnt, investera bl.a. i sommarjobb för ung­domar i Hässelby-Vällingby.

Men utöver insatser för att möta lågkonjunkturen finns det en hel del satsningar som måste göras för att förbättra välfärden för alla boende Hässelby-Vällingby – och som skulle ha behövts göras även om konjunkturen hade varit bättre.

För även under de senaste två årens högkonjunktur så var det mycket som ut­veck­lades åt fel håll.

Ett första område är förskolan. Här i Hässelby-Vällingby är barngruppernas storlek i förskolorna har slutat att sjunka – i Stockholm som helhet stiger de.

Vi vill att förskolan ska få betydligt mer resurser så att barngrupperna kan minska. I hela staden är vår budget för förskolan 207 miljoner högre än den borgerliga majoritetens och för Hässelby-Vällingby innebär det ca 15 miljoner mer till förskoleverksamheten.

Vidare är det viktigt att attrahera flera förskollärare till verksamheten. Vi är helt överens med de fackliga företrädarna om behovet av att fastställa att plane­ringstiden är en förutsättning för en kvalitativt hög förskoleverksamhet.

När förvaltningen nu kommer att ta fram en plan för hur vi kan rekrytera ytter­ligare förskollärare så är det mycket viktigt att vara lyhörd för de fackliga fö­reträdar­nas synpunkter.

Ett andra område är omsorgen om våra äldre och funktionshindrade. Äldre­omsorgen i Hässelby-Vällingby har fått dras med ständiga besparingar

i två års tid. Vi menar att denna trend nu måste brytas. Vi vill i stället investera mer resurser så att kvaliteten i hemtjänsten och i vård- och omsorgsboendena kan höjas. Ingen ska behöva oroa sig för att göra ett dåligt val av boende.

Vi vill stoppa den borgerliga majoritetens utförsäljningar som bedrivs med stora ideologiska skygglappar. Ett exempel är Råcksta sjukhem i Hässelby, som upphandlades utan möjlighet att lägga egenregi –anbud. Det har inneburit att äldreboendet privatiserats oavsett om det hade varit billigare och bättre för de boende att driva kvar det i kommunal regi. Nu börjar vi uppmärksamma konsekvenserna av denna konkurrensutsättning, där kontinuiteten och trygg­heten avsevärt försämrats för våra äldre på Råcksta.

Vi vill stärka kvaliteten i hemtjänsten och i vård- och omsorgsboendena, och skjuter till mer resurser för att göra det. I stadshuset anslår vi 120 miljoner mera till denna verksamhet är den borgerliga majoriteten, hos oss handlar det om ca 9 miljoner mera till de äldre.

Vi vill också investera i kompetensutveckling för dem som jobbar i äldreom­sorgen. Vi avsätter också pengar så att alla över 75 år ska kunna få två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

Här vill vi också betona vikten vid att behålla båda medicinskt ansvariga sjuk­sköterskor i enlighet med yrkandet från Vårdförbundet. Vi kommer att åter­komma i ärendet längre fram.

När det gäller våra funktionshindrade har vi varit starkt kritiska mot den upp­handling som ägt rum här.

Det är av yttersta vikt att de berörda och deras anhö­riga får vara med i proces­sen från början och tycka till om de vill bli föremål för upphandling eller inte. Stadens centrala handikappråd har med kraft gått emot denna typ av tvångs­upphandlingar i de olika stadsdelarna. Val av boende är bra, men inte tvångs­konkurrensutsättning av de befintliga.

Ett tredje område är stödet till dem som behöver det allra mest.

Hässelby-Vällingby tillhör de av stadens stadsdelar som har flest ungdomar, och alltför många av dem mår allt sämre. Detta avspeglar sig i att antalet an­mälningar till vår Barn- och Ungdomsgruppen har ökat oroväckande mycket.

Detta har med­fört ett mycket högt tryck på våra handläggare att sluta sina ut­redningar inom föreskriven tid. Nu har en översyn av arbetsorganisationen gjorts och skall sjö­sättas den första januari 2009. Vi kommer att följa denna ut­veckling mycket noga. Inga barn eller ungdomar får fara illa, men skulle man komma på ett sidospår så skall det finnas ett starkt skyddsnät som hjälper en att komma tillrätta i livet. Vi vill ha en återkommande redovisning varje månad om hur många anmäl­ningar som hanteras inom Individ och familj.

Vi anser att ett förbättrat stöd till föräldrar och barn som har jobbig familjesitu­ation är nödvändigt, och mera måste göras, bland annat när det gäller förebyg­gande föräldrastödsverksamhet, nyrekrytering av familjehem och ett generellt ökat fokus på förebyggande insatser för barn och unga.

Alla skall kunna lita på att det finns ett skyddsnät den dagen man behöver det. Den borgerliga regeringen har konsekvent monterat ner det statliga skyddsnätet som exempelvis a-kassan och sjukförsäkringen. När ekonomin nu vänder neråt kommer många behöva vända sig till kommunens socialtjänst för att klara up­pehället. Vi är därför starkt oroade inför 2009 gällande de sannolika kost­nads­ökningarna inom ekonomiskt bistånd. En prognos från stadens Utrednings­kontor visar att kostnadsökningen kan bli över 10 procent .

Vi kan även här konstatera att införandet av de s.k. Jobbtorgen inte har gett den minskning av ekonomiskt bistånd som förväntades. Här vill vi också ha en må­natlig redovisning av antalet socialbidragsansökningar.

För att minska hemlösheten vill vi satsa på mer skuldrådgivning - i stället för att skära ned det som den borgerliga majoriteten i stadsdelen gör - och mot­ar­beta vräkningar.

Ett fjärde område är kulturen.

Även på kulturens område kan vi konstatera att den moderatstyrda borgerliga majoriteten inte lever upp de vackra mål som utlovas. Tvärtom. Det blir en för­sämring av det redan inte alltför livliga kultur­livet i Hässelby-Vällingby under 2009.

Medborgarhusföreningen Trappan är en viktig arena för kulturlivet i vårt om­råde. Nu föreslås att verksamhetsstödet till Trappan ska upphöra. Vi anser att Trappan måste få stöd så att verksamheten kan leva vidare

Lokalen Plaisiren, som är den enda utställningslokalen för konst i vårt område, ska avvecklas.

Vi vet att lokalen är mycket populär för många utställare och är bokad året runt. Det har också många besökare i sitt centrala läge vid Hässelby Slotts parkmiljö. Vi tycker att en så stor stadsdel som vår bör kunna ha råd med en utställningslokal där medborgarna ska kunna få se och uppleva konst.

Det blir också mindre av publika evenemang än tidigare år.

Med vår politik hade vi haft råd med satsningar på kulturens område, inte för­sämringar som nu aviseras från borgerligt håll.

Hela Verksamhetsplanen för 2009 är lika visionslös som tidigare års bud­getar. Nu behövs en ny strategi, med en ny färdriktning.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2009.

2. Vi hänvisar till Vänsterpartiets reservationsbudget i kommunalfullmäktige där betydligt större resurser anslås för ökad välfärd i staden och i vår stadsdels –nämnd.

89,9 mnkr mer till vår stadsdelsnämnd – om Stockholmsvänstern får styra

Stockholmsvänstern återställer skatten till 2006 års nivå, totalt ger det en miljard mer att stärka välfärden och öka demokratin. Vi vill ta tillbaka ansvaret för arbetsmarknad, stadsmiljö och mellanstadieverksamheten vilket skulle ge en förstärkt budget för stadsdelen. Andra verksamheter fördelar:14,3 mnkr till förskolan, 9,2 mnkr till verksamhet för barn och ungdom, 6.6 mnkr till Individ och familjeomsorgen, 3,7 mnkr till ekonomiskt bistånd, 10,8 mnkr till äldreom­sorg.

Exempel på angelägna satsningar

I förskolan vill vi öka satsningen på barns andraspråkinlärning och på moders­målsstöd. För att detta skall kunna tillgodoses i takt med de ökade behoven

måste en grundlig vidareutbildning på universitetsnivå erbjudas förskolans lä­rare och en systematisk fortbildning även ges till barnskötarna inom dessa områden. Också den relativt andra stadsdelsnämnder låga andelen förskollärare måste bli bättre. Ambitiösa satsningar i denna riktning är ett gott rekryterings argument.

Vi vill att ett familjecenter ytterligare skall startas i Hässelby villastad närheten av Åkermyntan. Det förebildliga förebyggande arbetet i Grimsta Familjecenter behövs på fler håll i stadsdelen.

Resurser till Familj och Individomsorgen behöver förstärkas inför den all­männa kris inom sysselsättningssektorn som nu kommer att slå igenom med full kraft under 2009. Drastiskt ökad arbetslöshet kommer att kräva mycket ökade resurser för att tillgodose bidragsberättigades behov. Detta är ett starkt skäl för att arbetsmarknadsåtgärderna skall tillbaka till och samordnas på stadsdelsnivå med andra insatser. Vi anslår till detta 21 mnkr”

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2009

återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljö­partiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2009 som grund

tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram

inrätta 1 tjänst som miljösamordnare

inrätta 2 tjänster som Agenda 21-samordnare

arbeta fram en miljöpolicy

inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verk­samheter och mot företag och hushåll

stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

garantera genomförande av skötselplaner för naturreservaten

verka för att naturreservatet Grimsta bevaras och räddas undan motorvägsexploatering.

Lövsta-Kyrkhamnsområdet skall bevaras och omvandlas till naturreservat

Riddersviks trädskola bevaras

vara restriktiv när det gäller att bebygga grönområden, men arbeta för att ut­nyttja redan exploaterad mark

arbeta för bättre kollektivtrafik i stadsdelen, ex bättre tvärförbindelser och spår­vagnstrafik norrut via Vällingby och Hässelby

stadsdelen gör sina egna transporter koldioxidneutrala

minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

inrätta 3 tjänster som konsumentvägledare

barngrupperna i förskolan skall vara högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna

arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunder-lagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler

det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier

inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen

vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska

egen regi - anbud läggas

personalen i äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsned­sättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka

införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad bi­ståndsbedömning

erbjuda fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attity­derna till människor med funktionshinder förbättras

verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

barnfamiljer ska inte kunna vräkas

socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till natio­nella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

stadsdelsnämnden tilldelar Trappan ett bidrag till kulturverksamheten för år 2009 på 500.000 kr

att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 435 Mkr mer än den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2009 betyda 48 Mkr mer för Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöparti­ets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamhe­terna för både brukare och personal.

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsde­larna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsun­derlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimi-neringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2011, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2009 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2010 bör det höjas till 50 procent och år 2011 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell.

Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsument-kunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägled-ningen, bl. a. för att kunna återinföra den s.k. ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering.

Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandat­perioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag.

Diskrimineringstester ska an­vändas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinu­erlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stads-delens anställda och för poli­tiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen.

Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en ut­märkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i upp­drag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utveck-lades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabili­tering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för reha-bilitering i stadsdelen, en s. k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi - anbud läggs. Sådana egen regi - anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensut-sättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t. ex. inom äldreomsorg och förskola.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsned­sättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s. k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också inne­bära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har för­sörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till

s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdels-nämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utfo-mas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/ coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning,

d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans er­sättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska kon­sekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräk­ningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Avklarade studier i Svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som stu­derar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

Miljöpartiet motsätter sig de centraliseringar som genomförts. Vi tror på en de­centralisering av kommunens verksamheter och en större satsning på att politi­ken ska närma sig medborgarna.

Trappan i Vällingby är en viktig samlingspunkt och vi vill att den skall få leva kvar och utveckla sin verksamhet. Här måste stadsdelsnämnden bidra till verk­samheten.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), tjänstgörande ersättare Fatima Nur (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget gemensamt förslag till be­slut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Eva Oivio m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§11 Redovisning av uppföljning av åtgärdsplan med anledning av revisionens årsrapport 2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 november 2008.

Dnr 102-576-2008.

Sammanfattning

Den 17 juni 2008 yttrade sig stadsdelsnämnden över revisionens årsrapport för år 2007. De förhållanden, som revisorerna påpekade, förtecknades i en åt­gärdsplan inarbetad i yttrandet. I yttrandet förutskickades att åtgärdsplanen skulle följas upp vid möten med ledningsgruppen och redovisas för stadsdels­nämnden samt tillställas revisionskontoret.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till stadens revisorer.

§12 Miljöpolicy för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 november 2008.

Dnr 300-580-2008.

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till miljöpolicy för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds samtliga verksamhetsområden. Avsikten är att denna miljö­policy under år 2009 ska konkretiseras i en handlingsplan för nämndens fort­satta miljöarbete.

________________________

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) yrkade på återremittering av ärendet till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), tjänstgörande ersättare Fatima Nur (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (mp+v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremittering.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

återremittera förvaltningens förslag till miljöpolicy för att inarbeta punkten

- minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter skall vara KRAV märkta eller ha motsvarande certifiering. Detta krav skall vara mätbart och re­dovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Miljöpartiet vill även

-inrätta 1 tjänst som miljösamordnare

-inrätta 2 tjänster som Agenda 21- samordnare samt

-inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verk­samheter och mot företag och hushåll.

-få en fortlöpande redovisning för hur handlingsplanen konkretiseras t.ex. i samband med kvartalsrapporten.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningens förtjänstfulla skrivning men återremit­terar förvaltningens förslag till miljöpolicy med önskan om att göra följande tillägg enligt nedan

Grön Flagg

En satsning på att utveckla barns miljömedvetenhet skall börja så tidigt som möjligt.

På förskolan kan det ske genom att stadsdelsnämnden satsar på att Grön Flagg -certifiera arbetet på förskolan. I ett samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent finns grön Flaggsatsningen där mer än tusen förskolor i landet och samtliga i Kista stadsdel involverats i det konkreta miljöarbete som det in­nebär. Barnen blir delaktiga i t ex odling, kompostering, sopsortering etc. Kravmärkta livsmedel används i den utsträckning som är möjlig. Förskolan får en grön flagga då man uppfyller kraven. Natur och miljö är något som lätt får barnens engagemang och blir ett gemensamt intresse och ansvar för barn och vuxna.

Grönkilarnas värde för staden

Det stora värdet som de stadsnära grönområdena representerar måste få ett skydd mot exploatering. I vår stadsdel har Grimstaskogens reservat fått de högsta möjliga skattningar av värden såsom ostörd och trolsk natur, tystnad, kilometerlång promenadväg med sjökontakt, fri utsikt, utmanade rekreations­möjligheter, kulturlandskapsprägel, stor tillgänglighet genom kollektivtrafik inom nära gångavstånd. Allt detta har listats i den inventering av grönstruktur och landskap som gjorts av Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting i samband med RUFS 2010. Där ingick även en inventering av de gröna kilarnas upplevelsevärden för miljonstadens invånare. Grimstareservatet hör till både Gövälnkilen och Ekerökilen (biologiskt sett) Att kilarna får be­hålla sin sammanhängande struktur och inte fragmentiseras är särskilt viktigt. Endast så kan biologisk mångfald och höga natur och upplevelsevärden beva­ras.

Det blir allt tydligare att ett bygge av motorleden Förbifart Sthlm med högbro­bygge rakt in i Grimstaskogen innebär en oreparabel skada på den unika skatt som stadsdelen har att förvalta och rädda till kommande generationer.

Att be­bygga Lövsta – Riddersvik och Kyrkhamn skulle ödelägga det levande biolo­giska samband som bildas av Görvälnkilen med Grimsta och Judarnskogen som kilens innersta, mest stadsnära struktur.

Ekologiska tjänster som frisk luft, tystnad och kontakt med fri natur är vad in­vånare i en förtätad storstadsstruktur kommer att efterfråga och sätta ett högt värde på.

Slå vakt om grönkilarna. Gå vidare med göra Kyrkhamn – Lövsta till naturre­servat Bygg inte miljökatastrofen Förbifart Stockholm.”

Ärendet fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöpolicy.

Reservation

Ledamot Eva Oivio m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att med miljö – och klimatfrågor arbeta utifrån de riktlinjer som socialdemokraterna beslutat om i stadshuset

att anföra följande

Utöver vår miljöpolicy vill vi lyfta fram det nedan angående miljöarbetet.

Vår vision är ett grönt folkhem, med aktiva och kunniga medborgare som en­gagerar sig för miljön, vår överlevnadsfråga såväl i det lilla närsamhället som i riket och globalt. Detta innebär att en miljöpolicy som tas fram av förvalt­ningen i stadsdelen skall även innehålla utåtriktade aktiviteter riktade till med­borgare i vårt närsamhälle. Miljöarbete kräver rikliga informationsinsatser, människor som kan leda möten och engagera folk – arbeta i den anda som Agenda 21 en gång visade vägen för. Detta kräver givetvis också ekonomiska resurser så som vi betonar i vår budget framtagen i stadshuset i oktober.”

Vi instämmer vidare i (v):s förslag om Grön Flagg och (mp):s förslag om fort­löpande redovisning av hur handlingsplanen konkretiseras.”

§13 Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 för förskoleverksamheten i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 402-577-2008.

Sammanfattning

Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Förvaltningens sammanställning utgår från förskolornas kvalitetsredovisningar vilka redovisats på enhetsnivå.

Stadens brukarundersökning visar att föräldrarna totalt sett är nöjda med för­skoleverksamheten i Hässelby Vällingby. Helhetsomdömet ligger på en likar­tad nivå i alla stadens stadsdelar. Sammanställningen redovisar enheternas styrkor och utvecklingsbehov.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens samlade kvalitetsredovis-ning och lämnar ärendet vidare till utbildningsförvaltningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra utvecklingsområden enligt förvaltningens förslag.

§14 Information om kvalitetsgranskning och uppföljning av läkemedelshanteringen inom socialpsykiatrins gruppbostäder 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 november 2008.

Dnr 602-578-2008.

Sammanfattning

Granskningen utfördes av receptarie från Apoteket AB och omfattade genom­gång av samtliga läkemedelskåp, dokumentation, delegerings-, beställnings- och utlämningsrutiner. Under granskningen framkom att det var en god ord­ning i läkemedelskåpen och att personalen fick bra information inför delege­ring av arbetsuppgifter. Det fanns några förbättringsåtgärder, dessa redovisas.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen och rapporten.

§15 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 000-548-2008.

Sammanfattning

För att utredarna vid bedömningskansliet ska kunna göra nivåbedömningar under en förlängd projekttid (2009-01-01 – 2009-12-31) på stadsdelsnämndens

vägnar, föreslås att nämnden fattar beslut om fortsatt delegation för samma tid.

Delegationen avser möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplyet och Crystal Enterprice i enskilda ärenden.

_____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings­kansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämn­dernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Hässelby gård

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 602-594-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för hemtjänstutförare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppfölj­ningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättrings­områden som finns. Förvaltningen har i oktober 2008 genomfört en uppföljning av den kommunalt drivna hemtjänsten i Hässelby gård. Av uppföljningen fram­kom att enheten behöver förbättra sina rutiner på många områden. Individuella planer för kompetensutveckling saknas och enhetens kontroll över, och stöd till, personal som vårdar egen anhörig/närstående behöver förbättras.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

§17 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Hässelby strand

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 602-595-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för hemtjänstutförare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppfölj­ningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättrings­områden som finns. Förvaltningen har i oktober 2008 genomfört en uppföljning av den kommunalt drivna hemtjänsten i Hässelby strand då det har framkommit att enheten saknar övergripande rutiner för egenuppföljning. Dokumentationsför­varing kan förbättras liksom kontrollen över, och stödet till, personal som vårdar egen anhörig/närstående.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

§18 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Seniorboende och Hässelby villastad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 602-596-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för hemtjänstutförare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppfölj­ningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättrings­områden som finns. Förvaltningen har i oktober 2008 genomfört en uppföljning av den kommunalt drivna hemtjänsten i Hässelgårdens seniorboende och i Hässelby villastad. Under uppföljningen har det uppmärksammats att enheten be­höver förbättra sina rutiner på flera områden. Kontaktmannaskap, dokumentation och klagomålshantering är områden som kan förbättras.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

§19 Tillsyn Ängshavrebackens gruppboende i Hässelby villastad, enligt 1 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2008.

Dnr 602-597-2008.

Sammanfattning

Ängshavrebackens gruppboende drivs av Avenira Center AB (f.d. TBK Education AB). Verksamheten riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 9 § punkt 9 i LSS. Tillsynen grundar sig på de förutsättningar som gäller för utförare inom Stockholms stads omsorg om funktionshindrade, såväl kommunala som privata utförare.

Senast den 31 januari 2009 ska enhetschefen, till stadsdelsförvaltningen in­komma med aktuella genomförandeplaner för brukare som tillhör Hässelby-Vällingby. Senast 31 december 2008 inkomma med vissa kompletterande ruti­ner. Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att överlämna inkomna rutiner till Länsstyrelsen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i enlighet med § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

§20 Tillsyn Hässelby gruppboende i Hässelby villastad, enligt § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2008.

Dnr 602-598-2008.

Sammanfattning

Hässelby gruppboende drivs av Avenira Center AB (f.d. TBK Education AB). Verksamheten riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 9 § punkt 9 i LSS. Tillsynen grundar sig på de förut­sättningar som gäller för utförare inom Stockholms stads omsorg om funk­tionshindrade, såväl kommunala som privata utförare.

Senast den 31 januari 2009 ska enhetschefen, till stadsdelsförvaltningen in­komma med aktuella genomförandeplaner för brukare som tillhör Hässelby-Vällingby. Senast 31 december 2008 inkomma med vissa kompletterande ruti­ner. Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att överlämna inkomna rutiner till Länsstyrelsen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i enlighet med § 23 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

§21 Ansökan om Brottsofferfonden om projektmedel för användning av riskbedömningsmodell i kvinnofridsarbetet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 504-599-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, kvinnofridsteamet och sociologiska in­stitutionen vid Göteborgs universitet ansöker hos Brottsofferfonden om totalt 2.321.565 kronor i projektmedel för perioden 2009-2011 avseende användning av riskbedömningsmodeller för mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten. Hässelby-Vällingbys andel av ansökan uppgår till 945.000 kronor. Projektet syftar till att nå ny kunskap om implementering av riskbedömningar, olika riskmodellers prediktiva precision och stödinsatsers preventiva effekt. Förvaltningens egen finansiering beräknas till 0 kronor. Av tidsskäl har ansö­kan sänts in den 1 oktober 2008 och gäller under förutsättning av nämndens beslut.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Brottsofferfonden.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 321-1949/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 november 2008.

Dnr 006-503-2008.

Sammanfattning

Stadsledningskontorets förslag, Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass, dnr 321-1949/2008 har remitterats för yttrande till samtliga stads­delsnämnder, Utbildningsnämnden och Kulturnämnden.

Remissen har också gått till externa mottagare som fackförbund, SEFIF, Vittra och Pysslingen.

Förvaltningen stödjer förslaget till ny förskoleplan. Förskolechefernas syn­punkter ligger till grund för förvaltningens synpunkter och förslag.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Eva Oivio m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Stadsdelsnämnden beslutar

att lämna in svaret nedan på remissen ”Stockholms stads förskoleplan – en för­skola i världsklass”, dnr 321-1949/2008

att därutöver anföra

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskolepla­nen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek.

Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade. Målet ska därför vara att små­barnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngrup­pernas storlek helt tagits bort.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009-års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all per­sonal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksam­heten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan ut­vecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. Avsnittet om barns inflytande saknar tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan för att göra övergången så bra som möjligt för barnet kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola, men det är viktigt att ansvaret för att informera om barnet är delat mellan förskolan och föräldrarna.

För övrigt ansluter vi oss till vänsterpartiets reservation vad gäller yrkesbeteck­ningen av lärare i förskolan.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Att Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd besvarar remissen enligt följande –

Förskoleplanen ska omfatta både förskolor i kommunal regi och i enskild regi. Detta är bra eftersom likvärdiga krav på innehåll och kvalitet därmed ställs oavsett vem som är anordnare.

Några skarpare skrivningar är emellertid nödvändiga:

Enligt liggande förslag ska förskolan ”aktivt bidra till jämställdhet och ta till­vara mångfaldens möjligheter”. Vi menar att man måste gå längre och ställa krav på att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka rådande könsnormer. Studier visar tydligt att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika i för­skolan, vilket lägger grunden för könsroller som påverkar oss resten av livet. Förskolans unika möjligheter att bemöta varje barn utifrån dess individuella förutsättningar, utan traditionella könsmönster och heteronormen, behöver tas till vara bättre.

När det gäller modersmålsstöd är en bättre rubrik (än Barn med svenska som andraspråk) den som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förordar: Flerspråkighet i förskolan. Det bör skrivas in i planen att förskolebarn ska ga­ranteras rätt till stöd i modersmålet. Språkförståelsen grundas redan i små­barnsgrupperna och det är viktigt att även de små barnen får modersmålsstöd för att begripa och tolka sin omvärld.

Barngruppernas storlek bör begränsas. Det ska framgå i planen att småbarns­grupper inte ska vara fler än 12 barn och grupperna med de större barnen inte fler än 14 barn. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna gårdar.

Det behöver skrivas in att förskolan ska präglas av ett ekologiskt synsätt. Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att försko­lan arbetar med att lära barnen känna ansvar för sin närmiljö. En högre andel av den mat som förskolan serveras ska vara ekologisk, minst 25 procent av den mat som köps in under året.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi anser att yrkesbeteckningen skall vara lärare i analogt med hur utbild­ningen är organiserad. Förskollärarutbildningen har upphört sedan början av 2000-talet.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), tjänstgörande ersättare Fatima Nur (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Eva Oivio m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§23 Ansökan från Vingslaget Omsorg AB om ändring av nuvarande tillstånd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 november 2008.

Dnr 006-545-2008.

Sammanfattning

Vingslaget Omsorg AB ansöker hos Länsstyrelsen om ändring av sitt tillstånd för att få flytta sin verksamhet från Bromma till Hässelby-Vällingby stadsdel. Företaget bedriver gruppboendet Villa Vesta för äldre med demenssjukdomar. Lokalerna som företaget avser att flytta till ligger på Edelundavägen 5 och består av 18 lägenheter. Förvaltningen har inget att erinra emot den föreslagna ändringen.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§24 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 16 december 2008.

Dnr 000-579-2008.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Den långa väntetiden för budget- och skuldrådgivning i Hässelby-Vällingby

Svar på skrivelse från (s)

Ärendet är återremitterat sedan tidigare och utgår vid dagens sammanträde då det ej ännu är färdigställt.

§26 Redovisning angående tillsyn av säkerhet, trygghet och god omsorg i enlighet med SOSFS:2006:11 med flera frågor

Svar på skrivelse från (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 november 2008.

Dnr 600-534-2008.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har i en skrivelse den 28 oktober 2008 begärt en redovis­ning av hur förvaltningen avser att utöva tillsyn enligt Socialstyrelsens före­skrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11. Förvaltningen redovisar i ärendet frågorna samt svar på de olika frågorna.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vissa justeringar.

§27 Biogas av matrester från förskolor, äldreboende och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi

Svar på skrivelse från (mp) och (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 november 2008.

Dnr 300-384-2008.

Sammanfattning

Det biologiska avfallet som främst består av matrester utgör en stor del av hus­hållsavfallet. En möjlighet är att använda detta avfall som en resurs i produk­tionen av biogas genom rötning. Fördelarna med en sådan hantering är mins­kade avfallsmängder samtidigt som användningen av fossila bränslen minskar. En annan fördel är sänkta kostnader för staden.

Trafikkontoret erbjuder kärl och informationsinsatser för att insamlingen ska komma igång vilket stadsdelsförvaltningen avser att ta del av. Kontakter med trafikkontoret kommer att tas under 2009 och ett mål om insamling av biolo­giskt avfall övervägs i förvaltningens kommande handlingsplan för miljön.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (mp) och (v).

§28 Ansökan om utvecklingsmedel från Hjälpmedelsinstitutet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 24 november 2008.

Dnr 007-614-2008.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Hjälpmedelsinstitutet om ut­vecklingsmedel för att driva ett projekt om trygghetslarm. Av tidsskäl har an­sökan sänts in till Hjälpmedelsinstitutet den 15:e oktober och gäller under för­utsättning av nämndens beslut.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Hjälpmedelsinstitutet.

§29 Delegation samt överenskommelse mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och servicenämnden i samband med inrättandet av Kontaktcenter Stockholm - Förskoleverksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 11 december 2008.

Dnr 000-656-2008.

Sammanfattning

Kontaktcenter kommer att biträda respektive nämnd med information, registre­ring och rådgivning till enskilda inom förskolans verksamhetsområde samt administrera förskolans e-tjänst. För att servicenämnden ska kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra de uppgifter som åläggs Kontaktcenter Stockholm erfordras att samtliga stadsdelsnämnder dele­gerar till handläggarna som är anställda inom servicenämnden vid Kontakt­center Stockholm, för att kunna besvara frågor rörande förskoleverksamheten.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till hand­läggarna som är anställda för att besvara barnomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom förskolans verksamhetsområde och därvid i erforderlig omfatt­ning få tillgång till Boskosystemet, i den del som avser förskolan och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

2. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

§30 Delegation samt överenskommelse mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och servicenämnden i samband med inrättandet av Kontaktcenter Stockholm - Äldreomsorg

Ärendet och stadsdelsförvaltningens redovisning finns i tjänsteutlåtande den 11 december 2008.

Dnr 000-657-2008.

Sammanfattning

Ansvaret för Äldre direkt överförs från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd till servicenämnden, Kontaktcenter Stockholm. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna som är anställda inom service­nämnden vid Kontaktcenter Stockholm, för att besvara äldreomsorgsfrågor, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

______________________

BESLUT

3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till hand­läggarna som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upp­lysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde och därvid i erfor­derlig omfattning få tillgång till Paraplysystemet, i den del som avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

4. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§31 Skrivelse om att avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS

Anmälan av skrivelse 16 december 2008 från Birgitta Wosse (mp)

Dnr 600-665-2008

§32 Angående oro och missnöje över verksamheten på Råcksta sjukhem

Anmälde skrivelse 16 december 2008 från Eva Oivio m fl (s)

Dnr 600-666-2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§33 EU-pengar för förortsutveckling

Anmäldes skrivelse från Kaj Nordquist m fl (s) med följande lydelse:

”EU-kommissionen anslår betydande resurser för att stimulera utveckling. Resurser ställs till förfogande för exempelvis kompetenshöjning, ansträng­ningar för att få fler på arbetsmarknaden och stimulera utvecklingen inom för­orterna.

I Sverige kanaliseras resurserna genom Regional- och socialfonden. Politiskt hanteras detta i Stockholms län av Strukturfonds Partnerskapet. Enligt uppgift finns planer på att söka resurser till Järvalyftet. Det visar sig förmodligen vara möjligt även för Hässelby-Vällingby området att ansöka och erhålla resurser från ovanstående fonder.

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att undersöka sakläget och återkomma med förslag till projekt. Vi vill uppmärksamma förvaltningen den begränsade tids­ramen som har att göra med frågan ovan.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en ansökan om medel till stimulansutveckling i enlighet med skrivelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad