Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-10

Sammanträde 2009-02-10

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Förvaltningschefens information

- Information kring byggplanerna i Hässelby Strand.
-

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Anmälan inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar. Dnr 000-053-2009

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport januari 2009 - ekonomi och verksamhet.

11 Medborgarremiss - "Att främja delaktighet och motverka utanförskap".

12 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst - Hemtjänsten Råcksta, Grimsta, Nälsta, Vinsta.

13 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst - Hemtjänsten Vällingby.

14 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst - Big Care hemservice.

15 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst - Finskt seniorboende AB.

16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst - Carema.

17 Kvalitetsgarantier 2009.

Dnr 600-016-2009, 600-017-2009, 500-018-2009, 300-019-2009, 400-020-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer.

Remisser

19 Projekt Navet-Effektividerad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 050-2630/2008.
Dnr 006-662-2008
(Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

20 Uppdragslista.

21 Avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS.

Svar på skrivelse från (mp). Dnr 600-665-2008

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse

vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske

2009-02-18.

Antecknades att vice ordförande Berit Kruse tog över ordförandeskapet från och med § 26 och resterande del av sammanträde. Stadsdelsnämnden beslöt att utse ledamot Bo Arkelsten att jämte vice ordförande Berit Kruse justera protokollet från och med § 26.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

  • Förvaltningschef Leif Spjuth informerade om årsredovisningen och bokslutet för år 2008.

  • Ordförande Birgitta Wahlman informerade om

a. Diskussionskväll onsdagen den 18 februari 18.30 i Hässelbygårdsskolans matsal. Temat är den akuta ungdomssituationen i Hässelby-Vällingby.

b. Medborgarmöte tisdagen den 17 mars med temat Översiktsplan – sedan då?

c. Invigning den 4 mars, kl 14.30 av nytt kök på Skolörtens vård- och omsorgsboende.

· Avdelningschef Sven-Göran Södergren informerade kring byggplanerna i Hässelby strand. Kring Hässelby strands centrum har exploateringskontoret börjat med grävarbeten mm. Skanska avvaktar byggstart tills försäljning av antal lägenheter når upp till 40 %.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits

upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· Synpunkter och frågor kring det tänkta aktivitetshuset i Hässelby gård som bl a ska innehålla ett bibliotek. Situationen är inte helt klar kring den kommande ägandestrukturen.

· Samtal fördes med representant från Kamratstödsföreningen Berg och dalbana. Föreningen har för avsikt att söka bidrag från nämnden till sin verksamhet.

· Togs upp frågan om transport av gammal asfalt som vid Lövsta ska göras
om till ny. Oro inför ökad tung trafik och buller.

· Framfördes uppskattning över ny promenadväg som håller på att färdigställas utmed vattnet vid Lövsta.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till

Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-053-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 2 februari 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 2 februari 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport avseende december 2008 jämte årsutfall för år 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 3 februari 2009.

Dnr 102-021-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§10 Årsredovisning 2008 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 28 januari 2009.

Dnr 100-022-2009.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2008 och överläm­nar det till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 2,4 mnkr till resultatfonden (bilaga 1 blankett 6 i ärendet).

3. Stadsdelsnämnden avvecklar Råcksta sjukhem som resultatenhet.

4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 1,1 mnkr till 2009 för medel för förberedelser av ny vårdform inom socialpsykiatrin (bilaga 1 blankett 7 i ärendet).

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Den moderatledda borgerliga majoriteten valde att sänka skatten istället för att värna om välfärden.

Konsekvenser av detta kan tydligt ses i vår stadsdel och resultatet gömmer sig mellan raderna. Det framkommer även i jämförelser mellan stadsdelar att Hässelby-Vällingbys budget inte är anpassad till de stora behov som finns av

t ex verksamhet för unga eller verksamhet för äldre. Årsredovisningen beskriver vad som har genomförts och att kraftfulla åtgärder har vidtagits för att hålla budgeten.

Den restriktivitet som förvaltningen varit ålagda att ha i sitt arbetssätt har givetvis lett till konsekvenser när det gäller kvaliteten i verksamheterna.

I dagarna kan man läsa i en granskning av äldreomsorgen att biståndsbedöm­ningarna för de äldre är betydligt mer restriktiva i vår stadsdel än i andra stads­delar. Detta betyder sannolikt att stadsdelens vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten har för låga ekonomiska anslag för verksamheten vilket oftast leder till sämre kvalitet.

Med sämre kvalitet söker sig färre till stadsdelens boenden vilket är viktigt att påpeka när de äldre fritt kan välja över staden var man vill bo.

Förskolan har i 2008 års budget ett överskott på nästan 24 miljoner kronor som förskolan enligt förvaltningen inte har haft behov av. Förklaring till detta har inte kunnat ges. Förskolans hela överskott har så gott som helt förts över till äldreomsorgen som har 11 miljoner i underskott och omsorgen om funktions­hindrade som har 8.9 miljoner i underskott.

Risken är stor att underskotten i äldreomsorgen ökar innevarande år 2009 då biståndsbeslut ses över och troligen kommer att visa att behovet av insatser för de äldre är större än vad som tidigare bedömts.

Ekonomiska biståndet (socialbidraget) ökar i omfång och visar på ett under­skott för 2008 och arbetsmarknadsåtgärder visar sig inte vara tillräckliga.

De nya jobbtorgen som infördes med hjälp av stadsdelarnas budgetmedel har inte varit tillräckligt effektiva vilket leder till att antalet familjer som har eko­nomiskt bistånd inte har minskat i den omfattning man räknat med.

Den moderatledda politiken fortsatte under hela 2008 att med sänkt skatt, ut­försäljning och konkurrensutsättning, privatiseringar i hög hastighet samt re­striktiva individuella behovsbedömningar styra förvaltningen till att till varje pris få budgeten i balans.

Den samlade oppositionen anser även vi att budgeten ska vara balanserad

Därför har vi, för att kunna erbjuda en hög kvalitet i verksamheterna, helt andra förutsättningar i våra budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§11 Medborgarremiss

”Att främja delaktighet och motverka utanförskap”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 januari 2009.

Dnr 009-227A-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslutade den 25 november 2008 att dokumentet ”Att främja delaktighet och motverka utanförskap” skulle ut på medborgarremiss.

Stadsdelsförvaltningen har under perioden 2 december 2008 till 7 januari 2009 tillhandahållit dokumentet på stadsdelens bibliotek och i stadsdelsförvaltning­ens reception samt på förvaltningens hemsida. Detta föregicks av annonsering i lokalpressen samt information via stadsdelsförvaltningens nätverk. Gensvaret hos medborgarna har varit svagt, inga svar eller kommentarer har inkommit till förvaltningen.

_________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade på återremittering av ärendet med för­längd remisstid.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), Leif Larsson (v) och Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande samt anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för förlängd remisstid och uppdrar åt förvaltningen att även sända ut underlaget till medborgarna via föreningar.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till de tidigare reservationer som lagts i ärendet den 25 november 2008. (Dnr 009227A-2008)

I dessa reservationen pekar vi bland annat på att det inte framgår vad syftet i förslaget är. Det ska även vara möjligt att mäta målen och se resultatet av insat­serna. Det ska vidare vara möjligt för medborgare och brukare att följa proces­sen, lämna synpunkter etc.

Nämnden beslutade vid novembersammanträdet att medborgarnas synpunkter skulle inhämtas och man skulle få möjlighet att tycka till om ärendet
”Att främja delaktighet och motverka utanförskap” . Detta var vi överens om i nämnden.

Enligt moderaterna skulle remissen inte skickas till ”den vanliga gruppen, föreningslivet” utan alla enskilda medborgare skulle få lämna synpunkter.

Nu kan vi konstatera att inga synpunkter har kommit in varför nämnden och då majoriteten måste ställa sig frågan, vad gjordes för fel, hur kan medborgare/ boende i vår stadsdel få möjlighet att påverka i processer på ett bättre sätt än vad som erbjudits?

Detta är för oss i oppositionen en demokratifråga och vi menar att Hässelby- och Vällingbyborna måste få var med i processen från början.

Det är bra att den borgerliga majoriteten nu ändrar sig och har insett att fler genom förlängd remisstid ges förutsättningar att delta i processen och att nu även aktiva föreningar och andra nätverk får vara med.

Vi anser slutligen att ärendet är en blandning av rapport och förslag och att en kontinuerlig utvärdering och uppdatering ska finnas i det fortsatta arbetet.”

§12 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst – Hemtjänsten Råcksta, Grimsta, Nälsta, Vinsta

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 602-023-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för hemtjänstut­förare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Hemtjänsten i Råcksta, Grimsta, Nälsta, Vinsta upplevs ha flera förbätt­ringsområden men kvalitetshöjande arbete pågår redan på flera områden. Genomförandeplaner saknas i många fall, något som är ett angeläget förbätt­ringsområde under 2009.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att inrapporterade brister åtgärdas.

§13 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Hemtjänsten i Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 602-024-2008.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för hemtjänstutfö­rare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Hemtjänsten i Vällingby har sedan föregående år utvecklat bland annat personalens kunskaper om kost och nutrition. Förbättringsmöjligheter finns främst inom området för egenuppföljning och dokumentation. Genomförande­planer saknas för många brukare och i de fall där det finns genomförandeplaner uppfylls inte kraven på innehåll och/eller så är planerna inaktuella.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att inrapporterade brister åtgärdas.

§14 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Big Care AB

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 602-025-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för hemtjänstutfö­rare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Big Care AB har bedrivit hemtjänstverksamhet i nuvarande form sedan

1 augusti 2008. Enheten bör under 2009 främst arbeta med att säkerställa att all personal fått utbildning i hygien och nutrition samt ta fram ett system för egen­uppföljning.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att inrapporterade brister åtgärdas.

§15 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Finskt seniorboende AB

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 602-026-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för hemtjänstutfö­rare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Finskt seniorboende bedriver en välfungerande, strukturerad hemtjänst i Hässelby-Vällingby. Enheten har vissa förbättringsmöjligheter på kostområdet. Enheten bör under 2009 fokusera på genomförandeplaner samt förbättring av dokumentation och klagomålshantering.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att inrapporterade brister åtgärdas.

§16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad – Carema

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 602-027-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för hemtjänstutfö­rare i kundvalsmodellen i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Carema Äldreomsorg AB bedriver en välfungerande hemtjänst i Hässelby-Vällingby. Vissa förbättringsmöjligheter finns inom områdena hy­gien och dokumentation. Enheten bör även arbeta för att alla brukare ska få en kontaktman och aktuell genomförandeplan samt utveckla sina rutiner avseende anmälan enligt Lex Sarah.

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att inrapporterade brister åtgärdas.

§17 Kvalitetsgarantier 2009-02-09

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 januari 2009.

Dnr 600-016-2009.

Dnr 600-017-2009.

Dnr 500-018-2009.

Dnr 300-019-2009.

Dnr 400-020-2009.

Sammanfattning

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska verksamheter som vänder sig till brukare ut­forma kvalitetsgarantier. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämndens mål för 2009 har avdelningarnas verksamheter arbetat fram verksamhetsplan och förslag till kvalitetsgarantier för respektive verksamhet.

Såväl åtaganden som arbetssätt presenteras i kvalitetsgarantin. I garantin redo­visas även hur och till vem man framför synpunkter och klagomål samt vem man vänder sig till för att få veta mer om verksamheten.

Utifrån avdelningschefernas granskning, verksamheternas ekonomiska förut­sättningar och den dialog som förts med enheternas chefer och biträdande chefer bedöms verksamheterna ha en god kvalitet och kvalitetsgarantierna för 2009 vara trovärdiga. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner de nedan redovisade kvalitetsgarantierna.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier för 2009.

§18 Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 januari 2009.

Dnr 004-613-2008.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslutar årligen om att avsätta medel för bidrag till utomstå­ende organisationer.

Förvaltningen har uppdaterat riktlinjerna för bidragsgivning. Riktlinjerna inne­bär ett förtydligande av vilka som kan söka bidrag samt till vad bidraget kan användas. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner riktlinjerna samt att stadsdelsdirektören även i fortsättningen beslutar om bidrag till utom­stående organisationer.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för vissa förtydliganden.

§19 Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 050-2630/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 januari 2009

Dnr 006-662-2008.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har genom remiss begärt nämndens yttrande angående för­slag om genomförande av Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörj­ning i Stockholm stad. Förslaget innebär ett införande av ett stadsgemensamt

e-arkiv, gemensam informationsförsörjning och gemensam informations-förvalt­ning. Förvaltningen ställer sig positiv till remissens förslag till en effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) anslöt sig till (s+v+mp):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen

samt anför följande:

Den samlade nämnden ställer sig positiv till ansträngningar att skapa gemensamma system för elektronisk information för hela Stockholms stad. Vi utgår ifrån att det då görs i en standard som är maximalt till­gänglig för alla brukare inklusive funktionshindrade dator- användare. Det finns ett internationellt system vid nämnd WAY som tillfredställer detta behov.

Det är alltid bättre att från start skapa generella system som fungerar för alla och på så sätt undvika att senare behöva införa speciallösningar.

Det framstår för oss som ett gyllene tillfälle att införa ett verkligt till­gängligt system som säkerligen även kommer att underlätta för samtliga användare.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 10 februari 2009.

Dnr 000-028-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS

Svar på skrivelse från (mp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 14 januari 2009.

Dnr 600-665-2008.

Sammanfattning

Miljöpartiet har lämnat in en skrivelse till stadsdelsnämnden där de föreslår att hyreshöjningarna för boende i gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska avbrytas. Miljöpartiet yrkar på att hy­resrevideringen ska avbrytas i avvaktan på beslut om ny lagstiftning LSS som väntas tas 2010.

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska stadsdelnämnderna ta ut hyra för gemen­samhetsutrymmen i gruppbostäder enligt LSS. Stadsdelsförvaltningen har gått ut med hyreshöjningar för samtliga gruppbostäder varvid ett antal boende sva­rat att de inte accepterar hyreshöjningen. Dessa svar har resulterat i ett antal ärenden som nu är uppe i Hyresnämnden för beslut.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§22 Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Remiss från Länsstyrelsen till äldreförvaltningen gällande nivåbedöm­ningar i Hässelby-Vällingby. Lägesrapport om Råcksta sjukhem

Anmäldes skrivelse den 10 februari 2009 från ordförande Birgitta Wahlman

m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd) angående rubricerad rapport och remiss.

Dnr 600-101-2009.

§23 Skrivelse från Kommunstyrelsens handikappråd - indikatorer

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd) anmälde en skrivelse 2008-10-23 från Kommunstyrelsens handikappråd angående tillgängligheten i Stockholms stad.

Dnr 600-102-2009.

§24 Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen i stadsdelen Hässelby-Vällingby

Anmäldes skrivelse den 10 februari 2009 från vice ordförande Berit Kruse m fl (s), Leif Larsson (v) och Tomas Melin (mp) angående ”Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen i stadsdelen Hässelby-Vällingby”.

Dnr 600-103-2009.

§25 Grön flagg till alla stadsdelens förskolor

Anmäldes skrivelse den 10 februari 2009 från Leif Larsson (v), Berit Kruse m fl (s) och Tomas Melin (mp) angående ”Grön flagg till alla stadsdelens förskolor”.

Dnr 400-104-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.