Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-24

Sammanträde 2009-03-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

18:30 Relationsvåldscenter vid Västerortspolisen informerar om sin verksamhet.
Åsa Frostfeldt

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

10 Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende.

11 Rutiner för handläggning av anmälningar av allvarliga missförhållanden (Lex Sarah).

14 Fritidsverksamheter barn och ungdom. Uppföljning av barn och ungdomsverksamhet 2008.

15 Ansökan om stimulansmedel från Socialstyrelsen 2009.

Remisser

16 Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av Äldreboendedelegationen.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-167/2009. Dnr 006-059-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Slutredovisning - Nya strandbad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-2565/2008.
Dnr 006-041-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort - motion (2008:85).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-2790/2008.
Dnr 006-082-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län 7010-2008-100003.
Dnr 602-670-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS.

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län 7011-2008-97489.
Dnr 006-009-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

21 Uppdragslista.

22 Den långa väntetiden för budget- och skuldrådgivning i Hässelby-Vällingby. Skrivelse från (s).

Dnr 500-216-2008
Återremiss.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Svar på skrivelser nämnden. Skrivelse från (m+fp+kd) angående "Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad" och "Remiss från Länsstyrelsen till äldreförvaltningen gällande nivåbedömningar i Hässelby-Vällingby" samt skrivelse från (s+v+mp) angående "Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen i stadsdelen Hässelby-Vällingby".

24 Svar på skrivelse från socialdemokraterna angående oro och missnöje över verksamheten på Råcksta sjukhem".

Dnr 600-666-2008

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2009-03-31.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

 • Ordförande Birgitta Wahlman informerade kort från Medborgarmötet om ” Stockholms översiktsplan” som hölls i Trappan den 17 mars.

 • Avdelningschef Annika Dominius informerade om genomförda brukarunder­sökningar inom äldreomsorgen som genomförts hösten 2008.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· Personal från barnomsorgen diskuterade barngruppernas storlek.

· Samtal och diskussion fördes kring vård i livets slutskede på våra äldreboenden.

· Framfördes synpunkter på minglet i caféet 18.00-18.30.

· Otillåten fiskning vid stadsdelens strandbad diskuterades.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till

Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-071-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 16 mars 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger anmälan.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 16 mars 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger anmälan.

§9 Månadsrapport februari 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 mars 2009.

Dnr 102-072-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§10 Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 februari 2009.

Dnr 600-073-2009.

Sammanfattning

För att få struktur på hanteringen av avvikande händelser, lära av varandra och minska antalet föreslår förvaltningen att ett kvalitetsråd inrättas inom varje en­hetschefsområde på Hässelgårdens och Skolörtens vård- och omsorgsbo­ende. Kvalitetsrådet ska diskutera samtliga avvikande händelser på enheten.

En sammanställning och åtgärdsplan ska göras. Fokus ska vara på hur man kan fö­rebygga så att händelsen inte upprepas. Detta är ett led i kvalitetssäkringen och ökar insikten i hur man genom att lära av varandra kan öka säkerheten.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att varje enhet i Hässelgårdens och Skolörtens vård- och omsorgsboende ska ha ett kvalitetsråd.

§11 Rutiner för handläggning av anmälningar av allvarliga missförhållanden (Lex Sarah)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2009.

Dnr 600-140-2009.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah.

Syftet med de nya föreskrifterna och allmänna råden är att bidra till en mer en­hetlig tillämpning av bestämmelserna i 14 kap. 2 § SoL respektive 24a § LSS samt att betona vikten av att förhindra att allvarliga missförhållanden upp­kommer.

Förvaltningen har utarbetat förslag till rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden (Lex Sarah) enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Rutinerna består av en beskrivning av hur förvaltningen ska hantera anmälan, utredning och åtgärd som illustreras av ett flödesschema samt blanketter för anmälan och hantering av anmälan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämn­den beslutar att fastställa förvaltningens förslag till rutiner för handläggning av allvarliga missförhållanden (Lex Sarah).

_________________________

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet till vilket vice ordförande Berit Kruse m fl (s) anslöt sig till enligt följande:

”Återremittering av ärendet med följande punkter

 1. Förtydliga flödesschemat, se sidan 10 i tjänsteutlåtandet. Det måste framgå mycket tydligt till vem anmälan skall lämnas då t ex enhetsschefen är
  fö­remål för anmälan.

 2. Att all personal informeras om gången då ovanstående gäller, är mycket
  vik­tigt.

 3. På anmälningsblanketten måste en mening bifogas med denna innebörd.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens rutiner för handläggning av
all­varliga missförhållanden (Lex Sarah).

§12 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården 2008 – Råcksta vård och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 februari 2009.

Dnr 602-141-2009.

Sammanfattning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har under hösten tillsammans med kvali­tetsut­vecklare gjort en uppföljning av hälso- och sjukvården vid Råcksta vård och om­sorgsboende. Personalen är engagerade och gör ett gott arbete utifrån sina förut­sättningar. De har under 2008 utvecklats i följsamheten till basala hy­gienrutiner avseende handhygien och klädsel samt håller händer och armar fria från smycken och klockor. De brister och utvecklingsområden som finns är till stor del likartade på alla våningsplan. Kvaliteten på dokumentationen i omvårdnadsjournalerna varierar och behöver utvecklas. Andra områden som behöver utvecklas är vård-planering och riskinventering för att identifiera pro­blem, risker och behov samt upprätta vårdplaner. Avvikelsehanteringen funge­rar otill­fredsställande. Rapportering av avvikelser är en skyldighet för all hälso- och sjuk­vårdspersonal och en del i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning och uppdrar till vårdgivaren att vidta de åtgärder som framkommit vid uppfölj­ningen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade

sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovis­ning och uppdrar till vårdgivaren att vidta de åtgärder som framkommit vid uppfölj­ningen.

 2. Stadsdelsnämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att senast vid junisam­man­trädet redovisa hur avtalet mellan staden och vårdgivaren följs.

 3. Stadsdelsnämnden anför följande

Ärendet innehåller 16 rapporter och varje delrapport innehåller ett stort antal om­råden där åtgärder med det snaraste måste vidtas. Vissa förbättringsåtgärder, åtta områden, som medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar ska vara åtgär­dade senast den 1 juni 2009. För övriga brister anser vi att vårdgivaren ska ta fram en tydlig tidsplan för åtgärder som ska vidtas.

Den tidsplan som vårdgivaren får i uppdrag att ta fram ska redovisas vid april­nämnden. Bristerna är i den omfattningen att vi anser att en granskning måste genomföras av hur avtalet följs och att denna granskning ska redovisas senast vid junisammanträdet 2009.”

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till skrivelse av den 27 januari 2009 angående Råcksta sjukhem, där vi påpekar att eventuella brister omedelbart ska åtgärdas och att åtgärdsplaner med tillhörande tidplaner upprättas”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§13 Verksamhetsuppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Råcksta sjukhem plan 1-8

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 januari 2009.

Dnr 602-142-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell för utförare enligt ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns i verksamheten. Intrycket av Råcksta sjukhem är att enheten under 2009 bör fokusera på doku­mentation inom både SoL och HSL, utveckla basala hygienrutiner, rehabiliter­ingsbedömningar samt ge personalen möjligheter i att utveckla sig i svenska språket.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till Stockholms stads äldreförvaltning.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till vårdgivaren att vidta åtgärder för de brister som uppföljningen visar samt redovisa tidsplaner för det som enligt förvalt­ningen ska förbättras på kort respektive lång sikt.

 3. Stadsdelsnämnden uppdra till förvaltningen att granska om avtalet som upp­rät­tats mellan staden och vårdgivaren följs och att denna granskning redovisas för nämnden senast vid junisammanträdet 2009

Stadsdelsnämnden anför följande

I verksamheten vid Råcksta sjukhem har i verksamhetsuppföljningen påvisats vissa brister.

Stadsdelsnämnden anser att då brister påvisas ska alltid åtgärds­program med tids­planer upprättas så att de boende kan känna säkerhet och trygghet. Nämnden vill att en granskning genomförs för att säkerställa att det överenskomna avtalet följs.”

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp)

och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till skrivelse av den 27 januari 2009 angående Råcksta sjukhem, där vi påpekar att eventuella brister omedelbart ska åtgärdas och att åtgärdsplaner med tillhörande tidplaner upprättas”.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§14 Fritidsverksamheter barn och ungdom

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 mars 2009.

Dnr 402-158-2009.

Sammanfattning

Uppföljning sker via kontinuerliga möten med fritidsentreprenörerna samt via anmälda och oanmälda besök på verksamheterna. Eventuella brister rapporte­ras till respektive entreprenör för åtgärd. Ej åtgärdade brister eller ej fullgjorda åtaganden resulterar i att bristen avhjälpes på fritidsutförarens bekostnad eller i avdrag på ersättning. Plan för brukarinflytande och information liksom rutiner för förbättringsförslag finns. Utvärdering sker i samband med verksamhetsbe­rättelse samt efter enskilt utförd aktivitet/insats.

Stadsdelen är delaktig i stadens utvärdering av kollo, bl.a. via inspektionsbe­sök.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning om uppföljning och utvärdering av fritidsverksamheterna för barn och ungdom 2008 i Hässelby-Vällingby.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast redovisa för nämn­den vad senaste uppföljningen av fritidsverksamheten för barn och ung­dom kom fram till

 3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp fritidsverksamhe­ten i någon form av brukarundersökning

Stadsdelsförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa för nämnden om avtalet följs och vilka eventuella avvikelser eller tillägg/förändringar som gjorts.

Stadsdelsnämnden anför följande

Vi välkomnar att stadsdelsförvaltningen redogör för de rutiner som i dagsläget finns för uppföljning av verksamheten för barn och unga men vi saknar en re­dogörelse för vad denna uppföljning kommit fram till. Vad fungerar bra i verk­samheten och vilka brister finns som behöver åtgärdas? Det är angeläget att detta kommer till nämndens kännedom.

Dessutom har vi följande synpunkter på rutinerna:

- Av förvaltningens genomgång framgår att det inte finns några rutiner för att utvärdera vad stadsdelens barn och ungdomar och deras föräldrar anser om verk­samheten. Är de nöjda?

- Till de rutiner som förvaltningen redovisar behöver någon form av brukarun­der­sökning läggas till.

- I tjänsteutlåtandet framgår också att det saknas rutiner för att utvärdera hur många barn och ungdomar som tar del av verksamheterna och vilka som inte gör det. Deltar lika många tjejer som killar? Kommer de från alla områden i vår stads­del? Är vissa områden underrepresenterade?

- Ska stadsdelens skattekrona användas, och komma alla till del, är det avgö­rande att nämnden får reda på den här typen av grundläggande information.

- I förvaltningens redovisning till nämnden bör det därför läggas till hur många barn och ungdomar som deltar i verksamheten, könsfördelningen, bostadsom­råde och ålder.

Därutöver är det svårt att förstå hur uppföljningen av fritidsverksamheten går till. På ett ställe i ärendet står det att det sker med ”en till två verksamhetsbe­sök i veckan”. På ett annat ställe i ärendet står det att fritidsverksamheten följs upp ”efter enskilt genomförd aktivitet samt uppföljningsredovisningar i sam­band med verksamhetsberättelse”.

Det känns sammanfattningsvis angeläget att uppföljningsrutinen justeras och att resultatet som framkommit hitintills redovisas för stadsdelsnämnden.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§15 Användning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre 2009 och 2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 mars 2009.

Dnr 007-157-2009.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått socialdepartementets uppdrag att fördela ytterligare sti­mulansmedel för 2009 och 2010 till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer för att fortsätta påbörjade satsningar och för nya projekt. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tilldelas ytterligare 5 989 tkr i stimulansmedel för 2009 och 2010. Förvaltningen föreslår att stads­delsnämnden beslutar att de nya stimulansmedlen används för projekt inom kost och nutrition, demensvård inklusive äldrepsykiatri samt det sociala inne­hållet.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till användande av

sti­mulansbidrag för 2009 och 2010 på 5 989 tusen kronor.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Bo bra hela livet – Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 februari 2009.

Dnr 006-059-2009.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 24 maj 2006 att tillkalla en delegation för utveckling av bostäder och boende för äldre. Slutbetänkandet ”Bo bra hela livet”

(SOU 2008:113) överlämnades till statsrådet Maria Larsson i december 2008. Delegationen lägger fram förslag och överväganden till nya begrepp för boende för äldre samt gör konsekvensanalyser och redovisar genomförandeaspekter.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har fått betänkandet ”Bo bra hela livet” på remiss från Äldreroteln.

Förvaltningen instämmer i delegationens förslag att benämningen av äldreboen­den behöver förtydligas. Förslagen om tre begrepp, seniorboende, trygghetsbo­ende samt vård- och omsorgsboende är bra. Förvaltningen saknar dock att be­greppet servicehus och innehållet i vården och omsorgen inte kommenteras.

Förvaltningen anser att det behövs ett beslut från biståndshandläggare för att sä­kerställa att en utförarenhet har ansvar för att svara på larm vid trygghetsboende. För vård- och omsorgsboende är det viktigt att ha kvar vilken inriktning boendet har eftersom personalens kunskap och innehållet i vården och omsorgen är olika för de olika inriktningarna.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden antar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Stadsdelsnämnden välkomnar äldreboendedelegationens förslag. Stockholms stad ligger långt framme i processen att inrätta trygghetsboenden för att svara mot efterfrågan på bostäder med service, möjlighet till gemenskap och god tillgänglighet. Studier visar att om äldre får tillgång till senior- eller trygg­hets­bostad kan behovet av särskilt boende med heldygnsomsorg minskas,

nå­got som är positivt främst för den äldre men också för samhället i form av minskade kostnader.

Äldreboendedelegationens förslag innebär ett välkommet försök att rensa i flo­ran av begrepp på äldreboendeområdet. Ju fler begrepp, desto större risk för begreppsförvirring och felaktiga förvänt­ningar på de olika boendefor­merna.

Enligt delegationens förslag ska boendeformerna i framtiden indelas i tre grup­per: ordinärt boende dit även seniorbostäder ska räknas, trygghetsboen­den som inte är biståndsbedömda och har tillgång till service och gemenskap samt vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg.

Om delegationens förslag blir lag innebär det att servicehusen behöver omde­finieras till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden eller seniorboenden.

Servicehus har blivit en boendeform som färre efterfrågar, inte minst som ett resultat av att det ordinära bostadsbeståndet har blivit mer tillgänglighetsan­passat. Ändå har servicehus alltjämt en viktig roll att fylla i Stockholms stad som mellanboende och är en del i mångfalden av boende- och stödformer.

I närtid är vissa servicehus en resurs för tillskapande av trygghetsboenden.

I Stockholms stads budget 2009 namnges fyra servicehus/äldreboenden som

i ett första skede kan bli aktuella som trygghetsboenden, Rinkeby äldrebo­ende/servicehus, Kastanjen i Hägersten-Liljeholmen, Långbroberg i Älvsjö och Väduren på Norrmalm. Utöver detta har kommunstyrelsen beslutat om att ett trygghetsboende ska inrättas i fd Nälsta servicehus.

Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedöm­ningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregio­nen men framför allt i hela staden. Det är också viktigt att ta stor hänsyn till statu­sen på de boende och att de får den stöd och omsorg som de behöver och har rätt till, oavsett vad deras boende kallas.

Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldrebo­endedelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygg­hets­boendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efter­frågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och föl­jas upp innan så sker.

För att delegationens förslag om trygghetslarm ska ges till alla som bor i en

trygghetsbostad utan föregående biståndsbedömning, krävs det en annan form av organisering av detta i staden.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstå­ende tillägg som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden anför

En viktig fråga i denna remiss är: vad händer med servicehusen. Det ger inte ut­redningen svar på. Servicehusen finns idag som en boendeform och service­husens vara eller icke vara och behovet av denna form är inte diskuterad eller utredd.

Det oroar att den moderatstyrda majoriteten nu avvecklar servicehus i staden trots vallöftet att inga servicehus ska läggas ned!

Ingen analys av de äldres behov av bostäder har genomförts.

För att framtidens äldreboende ska bli tryggt och välfungerande så krävs det en analys av nuvarande boendeformer och genomarbetade planer som bemöter de olika behov som varje individ har.

Oklarheterna mellan seniorboende, trygghetsboende och servicehusboende åter­står att reda ut. Trygghetsboende med lägre servicenivå är inte en accepta­bel er­sättning för servicehusen. Därför vänder vi oss emot att servicehusen ska om­vandlas till trygghetsbostäder.

En kommunövergripande politisk referensgrupp för äldreboendeplaneringen be­höver tillsättas för att dels reda ut de olika begreppen och dels för att nära följa det arbete som idag sker via Micasa, äldreförvaltningen och via de olika stadsdels­nämnderna. Skall detta arbete bli framgångsrikt behövs en central samordning och återkoppling.

I övrigt ställer vi oss bakom de synpunkter Kommunstyrelsens pensionärsråd framför i sitt remissvar.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till eget förslag.

§17 Slutredovisning – Nya strandbad

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-2565/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 januari 2009.

Dnr 006-041-2009.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka bad­vatten­kvaliteten vid 8 nya tilltänkta platser för strandbad i Stockholm.

Endast en av dessa platser ligger i Hässelby-Vällingby, det är Hässelby strand-bad. Ur bakterielogisk synvinkel har Miljöförvaltningen ingen invändning emot att in­rätta bad på någon av de föreslagna platserna förutom vid en. Miljöförvalt­ningen rekommenderar dock att avvakta ytterligare ett års provtagning innan beslut tas om inrättande av officiellt strandbad vid Hässelby strandbad.

Detta på grund av att några av vattenproverna har visat på något förhöjda nivåer.

Orsakerna till den ojämna vattenkvaliteten vid Hässelby strandbad ska identifi­eras under 2009 innan ett eventuellt beslut tas om att inrätta ett officiellt strandbad på platsen.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är viktigt att Stockholm får ett renare vatten och att alla stockholmare ges möjlighet till rekreation vid stadens strandbad, vilket skulle öka livskvalitet får många.

Ett ytterligare tillskott av strandbad med officiell status i vår stadsdel ser vi som en möjlighet att ytterligare stärka stadsdelens attraktionskraft.

Från Alliansens sida tycker vi, i enligt förvaltningens förslag till remissvar, därför det är bra att Miljöförvaltningen under 2009 kartlägger orsakerna till att de bakte­riologiska värdena ibland är för höga. I synnerhet som många redan använder badet och kommer så göra under 2009.

I vetskap om att staden har begränsade resurser för att iordningsställa strandba­den är det viktigt att identifiera vilket företag/organisation som kan ha ett an­svar till de förhöjda bakteriologiska värdena. I första hand ska inte skattemedel användas för att utreda och åtgärda, utan kostnaden skall drabba den som bär ansvaret.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort – motion (2008:85)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-2790/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 mars 2009.

Dnr 006-082-2009.

Sammanfattning

Motionärerna har i sin motion lyft fram frågan om att staden bör föra samtal med Clear Channel om en utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Samarbetet mellan Stockholm stad och Clear Channel som resulte­rade i Stockholm City Bikes är enligt förvaltningen ett utomordentligt sätt att marknads­föra cykeln som ett användbart alternativ i stockholmstrafiken. Motionärernas för­slag dels om utvidgning av Stockholm City Bikes till närför­ort och vissa förorter dels om att utöka utlåningstiden per dygn, är ett förslag som helt är i överens­stämmelse med stadens miljöprogram samt i förläng­ningen de nationella miljö­målen.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§19 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 7010-2008-100003

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 februari 2009

Dnr 602-670-2008.

Sammanfattning

Länsstyrelsen emotser en tillsynsplan för år 2009 för de enskilda verksamheter som finns i kommunen. De verksamheter som omfattas i Hässelby-Vällingby är Sjöberga Gård och Villa Vesta Gruppboende. Efter genomförd inspektion av re­spektive verksamhet ska tillsynsrapport med kommunens bedömning skickas in till Länsstyrelsen. För nämndens kännedom bifogas tidplan för uppföljning av samtliga boenden för äldre som faller inom Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnds ansvar.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Länsstyrelsen i Stockholms län.

§20 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 7011-2008-97489

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 mars 2009.

Dnr 006-009-2009.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt av stadsdelsnämnden att inkomma med en tillsynsplan för enskilda verksamheter inom omsorg om personer med funktionshinder, nedan kallad Omsorgen. Denna tillsyn görs varje år. Efter genomförd tillsyn återkommer förvaltningen med en tillsynsrapport.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan för enskild verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsätt­ning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Tillsynsplanen översändes till Länsstyrelsen

i Stockholms län.

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 24 mars 2009.

Dnr 000-075-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Den långa väntetiden för budget- och skuldrådgivning i Hässelby-Vällingby

Skrivelse till stadsdelsnämnden från (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 2 mars 2009.

Dnr 500-216-2008.

Sammanfattning

Berit Kruse m fl (s) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden ställt frågor om stads­delens budget- och skuldrådgivningsverksamhet gällande antal sökande, vänteti­der, tillgänglighet mm. Förvaltningen redovisar i detta tjänsteutlåtande statistik över stadsdelens budget- och skuldrådgivningsverksamhet för år 2007 och 2008. Därutöver redovisas svar och kommentarer med anledning av de frå­gor som ställs i skrivelsen, samt de förtydliganden kring väntetid och samer­kan med de fackliga organisationerna som begärdes i nämndens beslut om åter­re­miss den 26 augusti 2008. Svaret har även kompletterats med statistikupp­gifter i enlighet med vad som begärdes i nämndens beslut om återremiss den 28 oktober 2008.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden uttalar härutöver följande

Enligt förvaltningens egen beskrivning behövde flertalet av dem som under 2008 fick rådgivning hos Budget- och skuldrådgivare ”stöd och hjälp med att sköta sin vardagsekonomi, inte minst att planera sin ekonomi …”.
Det framgår även att det i ärenden ofta finns ”stor oreda, brist på struktur….”

Av ärendet framgår även att endast 4.5 % av ärendena rör skuldsanerings-ansökan.

Vidare framgår att av de skulder som det rör utgjorde t ex banklån 43.5 % och kontokort 76 %. Inga av dessa skulder föranleder risk för vräkning, eller av­stängning av el eller vatten. Snarare handlar detta om att banker och kreditin­stitut istället bör ta ett eget ansvar för givna krediter.

Det blir därför oförklarligt om inte merparten av dessa frågeställningar istället besvaras (och ibland besvaras bäst) av socialsekreterare eller boendestödjare, och/eller hänvisas till kronofogde, konsumentverkets, bankers, stadens eller andras webbaserade eller tryckta kunskapskällor.

Den bild av de sökande som ges i ärendet tyder på att kontakt med en kom­petent socialsekreterare med kunskaper kring människors hela livssituation till och med borde vara att föredra i många fall, snarare än en budget- och skuldrådgivare. Detta för att problematiken synes vara betydligt bredare än

att endast omfatta de ekonomiska aspekterna av livet.

Enligt redovisningen har de hushåll som erhållit rådgivning hos budget och skuldrådgivare i genomsnitt tagit 8.5 timmar. Detta är mycket tid, och bör ställas i relation till den handläggartid som barnfamiljer med särskilda behov m fl grupper får.

I linje med uppdrag i VP har nu istället boendestödjare erhållit utbildning i enklare budget- och skuldrådgivning så att en kort och kärnfull insats kan erbjudas en större grupp samt hänvisning till ovan nämnda kunskapskällor. Nu planeras även att socialsekreterare också kan få denna utbildning, vilket förhoppningsvis sker snarast. Dylik rådgivning bör då kunna ske med betyd­ligt kortare väntetid.

Att låta hushåll köa i åratal kan endast leda till att relativt enkla ärenden blir väldigt allvarliga. Och att köa för en insats kan tyvärr minska incitamentet till att lösa problemen på andra sätt. Somligt av den hjälp som enligt ärendet

ef­terfrågas; hjälp att planera sin ekonomi, samt ge råd bör dessutom kunna gö­ras i grupp, och ej endast vid enskilda besök. En studiecirkel i vardagseko­nomi planeras nu – vilket är ett lovvärt initiativ.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens för­slag.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yr­kade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§23 Svar på skrivelser från nämnden angående biståndsbedömning och vårdbehovsmätning inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2009.

Dnr 600-101-2009.

Dnr 600-103-2009.

Sammanfattning

Nämnden har i skrivelser till förvaltning uttryckt oro över fördelningen mellan er­sättningsnivåerna till utförarna samt givit förvaltningen i uppdrag att genom­föra eventuella åtgärder för att säkerställa en rättvis och lika biståndsbedöm­ning som överensstämmer med staden i övrigt. Den enskildes behov av vård- och omsorg ska tillgodoses oavsett vilken ersättningsnivå som uppmätts. Enbart lägre ersätt­ningsnivåer på enheter där personalbehovet är stort kan på sikt leda till brister i kvaliteten. Förvaltningen har därför uppmanat samtliga ut­förare att påkalla ommätning i de fall där utföraren anser att det är befogat. SNAC-rapporten i sig föranleder ingen förändring av biståndshandläggarnas arbetssätt.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

§24 Svar på skrivelser från socialdemokraterna angående oro och missnöje över verksamheten på Råcksta sjukhem

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 februari 2009.

Dnr 600-666-2008.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har i en skrivelse den 16 december påtalat en oro över att det framkommit synpunkter på kvalitén och brister på Råcksta vård- och om­sorgsbo­ende, speciellt på avdelning 7 och 8. Nämnden beslöt enhälligt den 27 januari att sammankalla en extra nämnd den 3 februari där Carema bjöds in för att informera om sin verksamhet och berätta hur de hanterade den kritik som framkommit från plan 7 och 8. Förvaltningens kvalitetsansvarig och medicinskt ansvarig sjukskö-terska genomförde vecka fem och sex en extra uppföljning som redovisades vid nämndsammanträde den 3 februari.

Det som kvarstod se­dan den kommunala driften var framförallt allvarliga brister i dokumentation och hygienrutiner. Carema delar förvaltningens analys och redovi­sar en åt­gärdsplan och tidsplan för att komma tillrätta med bristerna.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§25 Vem bryr sig? Vi bryr oss!

Anmäldes skrivelse den 24 mars 2009 från Birgitta Wahlman m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd) till vilket Berit Kruse m fl (s) och Tomas Melin (mp) anslöt sig till.

Dnr 500-207-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.