Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.
Klockan 18:30 Information av Natalie Quintero om förvaltningens uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

10 Redovisning till Länsstyrelsen av projektet Ökad tillgänglighet och snabbare insatser till missbrukarvården för unga med tungt missbruk.

11 Ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämnden. Svar på ansökan från Medborgarhusföreningen Trappan

Remisser

12 Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla, Motion (2009:15)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-728/2008.
Dnr 006-229-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 En ny alkohollag (SOU 2009:22). Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-601/2009.

14 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 109-2249/2008.
Dnr 006-232-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-711/2009.
Dnr 006-231-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2008. Begäran om redovisning från Länsstyrelsen, dnr 704-08-52425.

Anmälningar och Redovisningar

17 Uppdragslista.

18 Förskoleinspektörsrapport från Loviselunds förskolor

Nya beslutsärenden (forts)

19 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel avseende år 2 av projektet Gröna linjen - barngruppsverksamhet i Bromma och Hässelby-Vällingby.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Berit Kruse att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2009-05-20.

Antecknades att vice ordförande Berit Kruse tog över ordförandeskapet från och med § 25 och resterande del av sammanträdet. Stadsdelsnämnden beslöt att utse ledamot Bo Arkelsten att jämte vice ordförande Berit Kruse justera protokollet från och med § 25.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Ordförande informerade om att stadsdelsnämnden genom ordförande och vice ordförande samt förvaltningsledningen med Hedersbelöning tackat 22 medarbetare som arbetat 30 år i Stockholms stad. En efterföljande tillställning med middag och dans för denna grupp sker i Stadshuset måndagen den 18 maj.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· Hyresgäster/arrendatorer i Kyrkhamnsområdet följer inte strandskyddsreglerna. Förvaltningen har löpande tillsyn över området. Kommer att titta på detta.
Biblioteket på Råcksta vård- och omsorgsboende. Mycket korta öppettider.
Förvaltningen tittar på detta.

· Parkvägarna i Nälsta. Sprickor i asfalten.

Förvaltningen tittar på detta.

· Positiva uttalande om Friskvårdscentrum i Hässelby. Vore bra med ett i Vällingby också.

· Medborgarhuset Trappan. Konstaterande att det florerar mycket skild information om när och vad som ska hända med Trappan.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till

Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 001-258-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 4 maj 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 4 maj 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Tertialrapport 1 - 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 maj 2009.

Dnr 100-259-2009.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2009 till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 33,7mnkr (blankett 4).

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med1,2 mnkr avseende insatser för hemlösa.

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med0,4 mnkr för avveckling av lokal (blankett 5 och 9).

5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för tomgångs-hyror 0,8 mnkr (blankett8).

6. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag för
utbyggnad av förskolelokaler 4,8 mnkr (blankett11).

7. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med0,5 mnkr förombyggnad av särskilt boende för äldre (blankett 5 och 12).

8. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med2,5 mnkr avseende förskolor med hög hyra (blankett 5 och 13).

9. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för
projekt om sänkning av sjukfrånvaron (bilaga 2).

10. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 4,3 mnkr för
vattenförbättrande åtgärder (bilaga 3).

11. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om2,9 mnkr för
projekt om förebyggande insatser (bilaga 4).

12. Stadsdelsnämnden godkänner upplösandet av Hässelgårdens äldreboende
som resultatenhet.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. Stadsdelsnämnden anför följande

Återigen konstaterar vi att rapportverktyget ILS-webb där fastställda mål, angivna mål­värden för indikatorer som baseras på kommunfullmäktiges mål för olika verk-samheter inte på ett tillräckligt tydlig sätt visar på de åtgärder som vidtagits för att balans i budget ska uppnås.

Vi vet att i olika granskningar så framstår stadsdelen som en av de som i bedömningar inom de olika verksamheterna har blivit mer restriktiv, barngrupperna blir större i för­skolan, ungdomsarbetslösheten ökar och det tyvärr är en kraftig ökning av anmäl-ningar på barn som far illa. Detta framgår inte tillräckligt tydligt av rapporten.

Den aktivitetsplan som den borgerliga majoriteten beslutat om har lett till att de flesta verksamheterna inom känsliga områden som äldreomsorgen och omsorgen om funk­tionshindrade har privatiserats och drivs nu av vinstdrivande företag .

Hur mycket utför­säljningen/konkurrensutsättningen kostar skattebetalarna finns ingen uppgift på.

Det som ändå är mest oroande är att det inte finns en tillräckligt säker uppföljning av dessa verksamheter.

Att moderaterna vägrar att låta kommunen lägga bud på upphandlingar visar på att

ut­försäljningen är endast av ideologisk orsak och inte har med kvalitetsförbättringar att göra.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till (s):s anförandetext enligt följande:

”Återigen konstaterar vi att rapportverktyget ILS-webb där fastställda mål, angivna mål­värden för indikatorer som baseras på kommunfullmäktiges mål för olika verksam-heter inte på ett tillräckligt tydlig sätt visar på de åtgärder som vidtagits för att balans

i budget ska uppnås. Vi vet att i olika granskningar så framstår stadsdelen som en av de som i bedömningar inom de olika verksamheterna har blivit mer restriktiv, barn-grupperna blir större i förskolan, ungdomsarbetslösheten ökar och det tyvärr är en kraftig ökning av anmälningar på barn som far illa. Detta framgår inte tillräckligt tydligt av rapporten.

Den aktivitetsplan som den borgerliga majoriteten beslutat om har lett till att de flesta verksamheterna inom känsliga områden som äldreomsorgen och omsorgen om funk­tionshindrade har privatiserats och drivs nu av vinstdrivande företag .

Hur mycket utför­säljningen/konkurrensutsättningen kostar skattebetalarna finns ingen uppgift på. Det som ändå är mest oroande är att det inte finns en tillräckligt säker upp­följning av dessa verksamheter. Att moderaterna vägrar att låta kommunen lägga bud på upphand­lingar visar på att utförsäljningen är endast av ideologisk orsak och inte har med kvali­tetsförbättringar att göra.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§10 Redovisning till Länsstyrelsen av projektet Ökad tillgänglighet och snabbare insatser till missbrukarvården för unga vuxna med tungt missbruk

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 22 april 2009.

Dnr 007-260-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning har med stöd av stimulansmedel om totalt 3.215.000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län, genomfört projektet

- Ökad tillgäng­lighet och snabbare insatser till missbrukarvården för unga vuxna

(18-25 år) med tungt missbruk. Det har genomförts under perioden januari 2007 – december 2008. Samman­taget har projektet varit framgångsrikt och givit insikt om

att det är möjligt att nå fram­gångar i missbrukarvården om tidiga insatser med struktu-rerade behandlingsmetoder kan sättas in. Arbetssätt och metoder är sedan mars 2009 helt implementerade i den ordinarie verksamheten inom Vuxenheten.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens slutrapport och projektredo­visning och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§11 Ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämnden

Svar på bidragsansökan från Medborgarhusföreningen Trappan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 april 2009.

Dnr 004-256-2009.

Sammanfattning

Medborgarhusföreningen Trappan har 2009 beviljats ett verksamhetsbidrag på 50 000 kr samt en hyresersättning på 125 000 kr av stadsdelsnämnden.

Föreningen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämn­den. Medborgarhusföreningen ansöker om ett generellt verksamhetsbidrag samt en ge­nerell hyresersättning för 2009.

Förvaltningen föreslår att medborgarhusföreningen Trappan får ansöka om kultur-bidrag vid varje verksamhetstillfälle, samt att föreningen ska debitera förvaltningen för varje hyrestillfälle - efter de 125 000 kr är förbrukade -.

Enligt Svenska Bostäder planeras en evakuering av verksamheten från 1 oktober 2009 inför planerad ombyggnation med start i januari 2010.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§12 Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla, motion 2009:15

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-728/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 april 2009.

Dnr 006-229-2009.

Sammanfattning

Miljöpartiet har inlämnat en motion om att göra stadshuset mer tillgängligt även för personer med funktionshinder. Flera av åtgärderna som 2002 påpekades av trafik-konto­ret i programmet ”Stockholms stadshus – öppet för alla” har ännu inte blivit genom­förda. Motionärerna föreslår att en ny åtgärdsplan för att göra stadshuset tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar tas fram till år 2010 då Stockholm har som mål­sättning att vara världens mest tillgängliga huvudstad och att en utvärdering görs av Fastighetskontorets kompetens när det gäller tillgänglighets-frågor. Stadsdelsförvalt­ningen delar uppfattningen att stadshusets alla delar ska vara tillgängliga för alla.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§13 En ny alkohollag (SOU 2009:22)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-0601/2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 april 2009

Dnr 006-194-2009.

Sammanfattning

I september år 2007 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att göra en total-över­syn av alkohollagen. Utgångspunkten har varit en restriktiv alkoholpolitik för folkhälsan som sedan länge varit ett viktigt instrument för Sverige alkoholpolitik. Utredningen direktiv har varit tämligen omfattande, frågor som särskilt belysts har varit privatin­försel och detaljhandelsförsäljning såsom gårdsförsäljning och alkoholservering. Direktiven präglas av en viss motsättning mellan å ena sidan skydds­aspekterna och å andra sidan näringslivspolitiskt betingade önskemål. Detaljhandelsmo­nopolet har inte ifrågasatts. Vad gäller serveringstider föreslås ingen ändring i kommu­nens rätt att bestämma öppettider vid alkoholservering. En viss be-gränsning föreslås dock. Serveringstillstånd ska inte kunna medges längre än till längst klockan 03.00. Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till den nya alkohollagen men en del för­tydligande och ändringar föreslås. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden anför härutöver följande:

Den alkoholpolicy som kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om täcker
in de flesta av de frågor som tas upp i remissen. Vi hänvisar till stadens
policy och föreslår att staden fortfarande får hantera dessa frågor i enlighet
med nämnda policy.

Vi delar också förvaltningens åsikt om att minderåriga inte ska bjudas på
alkohol.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) anslöt sig till:

”Vi har alltid varit företrädare för en alkoholpolitik som är restriktiv. Vi vet vilka enorma skador alkoholdrickandet medför.

Från borgerligt håll har vi ibland fått motstånd när vi velat lagstifta för att begränsa till­gången till alkohol.

Detta synsätt tycker vi skymta även i detta lagförslag. Det blir tydligt när det gäller frå­gan om att få bjuda ungdomar på alkohol. Där tar vi klart avstånd från att det ska vara tillåtet att bjuda ungdomar på alkohol ”om det står klart att det inte kan vara till skada i den aktuella situationen”.

Vi tycker att det ska vara förbjudet att bjuda underåriga ungdomar på alkohol.

Det är viktigt att vara tydlig på den punkten, särskilt när vi vet att ungdomarna dricker alltmer alkohol. Och får problem av detta.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 109-2249/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 april 2009.

Dnr 006-232-2009.

Sammanfattning

Ett 25-årigt avtal för cirka 50 koloni- och fritidsträdgårdar löper ut den 30 september 2010. En arbetsgrupp med representanter för föreningen Storstockholms koloni-trädgår­dar FSSK och staden har tagit fram förslag till nya arrendeavtal, medlemsavtal samt ordningsföreskrifter. Ärendet har förutom till Hässelby-Vällingby stadsdels-nämnd, skickats på remiss till övriga stadsdelsnämnder, trafik och renhållnings-nämnden och kulturnämnden. Förvaltningen anser att koloniträdgårdsverksamheten är en viktig verk­samhet och att det är angeläget att så många som möjligt ges förmånen att odla och ha en kolonilott. Meningarna om arrendeavgifternas storlek går vitt isär och är en fråga som stadsdelsförvaltningen ej tar ställning till.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar

 2. Stadsdelsnämnden anser att avtalen med berörda föreningar skall tecknas för 25 år i likhet med tidigare avtal.

 3. Stadsdelsnämnden anser att den slutliga avtalstexten måste utarbetas genom ytter-
  li­gare förhandlingar mellan staden och koloniträdgårdsrörelsens företrädare med
  möjlig­het till konsultation av respektive parts juridiska företrädare

 4. Därutöver vill vi framföra följande

Koloniträdgårdsverksamheten, inkluderande både föreningar med stugor och fritids--träd­gårdar utan enskilda stugor, utgör ett viktigt inslag i Stockholms gröna struktur. Verksamheten har betydelse för stadens möjligheter att i framtiden vara en ekologiskt hållbar storstad och bidrar till stadens krisberedskap. Trädgårdsverksamheten utgör även ett icke föraktligt inslag i stadens friskvårdande verksamheter för medborgarna.

Mot denna bakgrund är det viktigt att staden noga utformar de handlingar som skall ligga till grund för denna verksamhet. Avtalen med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm utarbetades för 25 år sedan efter en omfattande genomgång av de då gäl­lande lagarna och med konsultation av motsvarande avtal på andra ställen i Sverige och utomlands. I huvudsak har de hittills gällande avtalen fungerat väl.

De utsända förslagen till nya avtal inrymmer ett antal ändringar i förhållande till de tidi­gare avtalen som förutom att de är svåra att utläsa även är dåligt testade vad gäller kon­sekvenserna för föreningarna och deras medlemmar.

Den rådande avtalsmodellen bygger på ett väl fungerande samspel mellan arrende-avta­len mellan staden och föreningarna liksom mellan föreningarna och deras med-lemmar såväl beträffande arrendeavtal, stadgar och ordningsregler. Det är helt nödvändigt att regelverket är juridiskt hållbart för alla parter.

Om koloniträdgårdsverksamheten i en storstad som Stockholm skall kunna upprätt-hålla sin målsättning att göra det möjligt även för familjer med mindre inkomster att få till­gång till en trädgård måste staden bidra med rimliga arrendekostnader och med långa arrendetider.

De faktiska byggkostnaderna för kolonistugor är idag så pass höga att det krävs goda ekonomiska villkor för att kunna investera i köp eller nyuppförande av en kolonistuga. Det torde vara helt uteslutet att medborgare vågar eller kan göra sådana investeringar om de endast garanteras en avskrivningstid av fem år eller mindre. Även ansträngning­arna för att åstadkomma fina trädgårdar i stadens parklandskap skulle minska avsevärt under sådana premisser. Om staden dessutom vill övervältra ett ännu större ansvar för de gemensamhetsanläggningar som ska finnas på områdena krävs ytterligare invester­ingsvilja både ekonomiskt och arbetsmässigt bland föreningarnas medlemmar.

Det är därför viktigt att även arrendetiderna för fritidsträdgårdsföreningarna blir längre än fem år.

Vill staden minimera kostnaderna för att upprätthålla en god fungerande koloniträd­gårdsverksamhet för stadens invånare är det nödvändigt att träffa väl avvägda avtal med väl fungerande föreningar som själva kan upprätthålla målsättningen med verk-samheten och förmedla kunskap och intresse för verksamheten bland blivande kolo-nister.

Att i huvudsak träffa de grundläggande överenskommelserna med en motpart som före­träder samtliga stadens koloniföreningar skulle innebära avsevärda besparingar beträf­fande stadens skötsel- och kontroll av gällande arrendeavtal.

Det är därför angeläget att staden medverkar till att ge koloniträdgårdsföreningarnas re­gionala samverkansorgan, Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar, reella möjlig­heter att fungera som stadens huvudsakliga motpart för dessa avtal genom att inte teckna motsvarande avtal med andra föreningar än sådana som är medlemmar i FSSK.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Bengt Roxne (s) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-0711/2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 april 2009.

Dnr 006-231-2009.

Sammanfattning

Syftet med förslaget är att anpassa avgiftssystemet så att staden följer lagstiftarens inten­tion om likställighet såväl över landet som inom kommunen. Hänsyn ska tas till att personer med funktionsnedsättning under 65 år som regel har högre levnadskost-nader än äldre. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslås få i uppdrag att årligen ut­arbeta tillämpningsanvisningar och erbjuda utbildning i samband med att de ändrade av­giftssystemet träder i kraft. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

 1. Nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut till förändringar i avgiftssystemet.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om lik­ställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgifts-system och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöj­ningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade

hus­håll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikapper-sättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimi-beloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även av-giften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§16 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2008

Begäran om redovisning från Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 april 2009.

Dnr 500-236-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning erhöll för år 2008 ett statsbidrag om totalt 302.400 kronor för verksamhet med Personligt ombud. Förvaltningen redovisar nu i enlighet med Länsstyrelsens begäran den verksamhet som bedrivits under 2008.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda redovisning och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 14 maj 2009.

Dnr 000-261-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Anmälan av rapport från inspektion av Loviselunds förskolor 3/3 – 13/3 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 april 2009.

Dnr 402-271 -2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§19 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel avseende år 2 av projektet Gröna linjen – barngruppsverksamhet i Bromma och Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 april 2009

Dnr 007-272-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om 575.000 kronor för perioden 1 oktober

2009 – 30 september 2010 för år 2 av projektet Gröna linjen för barngruppsverksamhet riktade till barn som har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Projektet, som startade 2008, syftar till att erbjuda barn från socialt utsatta mil­jöer att under kontrollerade former och på ett värnande sätt, bearbeta och samtala om svåra saker i hemmet. Gruppverksamheten avses under hösten 2009 utökas med en grupp för barn med psykiskt sköra föräldrar. Det återstår också att implementera grup­perna i den ordinarie verksamheten på ett bra sätt. Stadsdelarnas egen finansiering be­räknas till 575.000 kronor, vilket bedöms kunna hanteras inom gällande budget.

Av tidsskäl har ansökan sänts in den 15 april men gäller endast under förutsättning av nämndens beslut.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Information om anmälningar – utredningar vid Barn och Ungdomsenheten

Anmäldes Socialdelegerades protokoll från den 29 april 2009, § 15 avseende

”Information om anmälningar – utredningar vid Barn och Ungdomsenheten
april 2009”

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§21 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL, 2008.

Anmäldes skrivelse den 14 maj 2009 från Birgitta Wahlman m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd).

Dnr 602-307-2009.

§22 Företagarråd – för fördjupad kontakt och dialog

Anmäldes skrivelse den 14 maj 2009 från Birgitta Wahlman m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd).

Dnr 099-308-2009.

§23 Rätten för äldre att komma ut

Anmäldes skrivelse den 14 maj 2009 från Birgitta Wahlman m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd).

Dnr 600-309-2009.

§24 Skrivelse från socialdemokraterna angående jobbgaranti och jobbtorg

Anmäldes skrivelse den 14 maj 2009 från Berit Kruse m fl (s), till vilken Leif Larsson (v) anslöt sig till.

Dnr 500-310-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.