Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.
18:30 Information om Stockholm stads och Hässelby-Vällingbys webbsida. Informationschef Mona Thorin

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport maj 2009 - ekonomi och verksamhet.

Nya beslutsärenden

10 Årsrapport 2008 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Yttrande till revisionsgrupp 3, dnr 3504-46/2009.
Dnr 102-273-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Allaktivitetshus i Hässelby Gård.

12 Ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämnden.

Svar på ansökan från Medborgarhusföreningen Trappan
Dnr 004-256-2009
Bordlagt ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nälsta gruppbostad - om- och tillbyggnad.

Avbrutet projekt.
Dnr 302-278-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Trafiksäkerhetspolicy för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

16 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser - "Komet i förskolan" - år tre.

17 Sammanläggning av avdelningarna Omsorg om personer med funktionsnedsättning och Individ- och familjeomsorg.

Remisser

18 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 036-533/2009.
Dnr 006-267-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 307-2883/2008.
Dnr 006-257-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-1430/2008.
Dnr 006-268-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

21 Uppdragslista.

22 Vem bryr sig ! Vi bryr oss !

Svar på skrivelse från (m)+(fp)+(kd)+(s)+(mp)
Dnr 500-207-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Internutredningar vid interna brott.

Svar på skrivelse från (kd)+(m)+(fp)
Dnr 300-384-2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Lättläst om stadsdelsnämnden.

Svar på skrivelse från (s)
Dnr 000-321-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Företagarråd - för fördjupad kontakt och dialog.

Svar på skrivelse från (kd)+(m)+(fp)
Dnr 099-308-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL, 2008.

Svar på skrivelse från (m)+(fp)+(kd)
Dnr 602-307-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Redovisning av Stimulansmedel för 2006/2007.

28 Jobbgaranti och Jobbtorg.

Svar på skrivelse från (s)+(v)
Dnr 500-310-2009

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse ledamot

Bengt Roxne att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2009-06-24.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Ordförande och förvaltningschef avtackade vice ordförande Berit Kruse som slutar sitt politiska uppdrag i stadsdelsnämnden. Samtidigt gratulerades Berit till sin bemärkelsedag.

Uppmärksammades också att ledamot Bo Arkelsten fyllt jämna år.

I sin frånvaro avtackades även ersättare Emma Lennartsson för sin tid i nämnden.

Ordförande hälsade Bengt Roxne (s) välkommen som vice ordförande.

Ledamot Anna-Karin Wallberg (s) och ersättare Lawen Redar (s) hälsades välkomna till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

· Ordförande informerade om att samordnare för säkerhetsfrågor har anställts.

· Eva Tångfeldt, utvecklingssekreterare informerade om hur det var vid skolav­slutningen. Väldigt många ungdomar var ute och festade på kvällen.
Bra samarbete mellan förvaltningen-fritiden-polisen-några skolor och det stora antal vuxna som var ute och ”föräldravandrade”.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· ”Komet i Förskolan” diskuterades med några föräldrar.
Förvaltningen återkommer under § 16 i detta ärende.


· Paradsängen – Medborgare uttalade oro för personalomsättningen.
Förvaltningen tittar på detta.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till

Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-299-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 8 juni 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 8 juni 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport maj 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 juni 2009.

Dnr 100-300-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§10 Årsrapport 2008 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 27 maj 2009.

Dnr 102-273-2009.

Sammanfattning

Revisorerna anser i sin årsrapport att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande och att det är positivt att nämnden har kommit till rätta med tidigare års budgetproblem. Styrning, uppföljning och kontroll bedöms som tillräcklig men att den interna kontrollen behöver utvecklas. Revisorerna bedömer att bokslut och räkenskaper är rättvisande. De förhållanden som revisorerna påpekat har förtecknats i en åtgärdsplan, som inarbetats i detta ärende. Åtgärdsplanen kommer att följas upp vid möten med ledningsgruppen.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar till revisorerna för Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnd förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över årsrapporten.

§11 Allaktivitetshus i Hässelbygård

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 9 juni 2009.

Dnr 302-301-2009.

Sammanfattning

I samverkan mellan de tre kommunala bostadsbolagen och stadsdelsförvaltningen före­slås att ett allaktivitetshus inrättas i Hässelbygård. Kulturförvaltningen ansvarar helt för biblioteket som också ska inrymmas i allaktivitetshuset. Lokalen är f.d. försäkrings­kassans lokal på Hässelbytorg 1. Stadsdelsförvaltningen föreslås ansvara för verksam­heten medan bostadsbolagen står för finansiering under avtalstiden vilken förutsätts till tre år. Allaktivitetshuset ska verka för brobyggande mellan olika medborgargrupper som via processer skapar aktiviteter som leder till samverkan och ökad trygghet.

_________________________

BESLUT

1. En enig stadsdelsnämnd beslutar att inrätta ett ”allaktivitetshus” på
Hässelbytorg 1 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna erforderliga avtal under förutsättning att fastighetsaffären genomförs och övriga förutsättningar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande är uppfyllda.

3. Stadsdelsnämndens beslut översänds till Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. Stadsdelsnämnden uttalar härutöver följande:
Stadsdelsnämnden ser med glädje fram emot att planeringen fortskrider vad gäller denna angelägna satsning. Vi ser nämnda hus som en möjlighet för före­ningar och engagerade medborgare att bedriva verksamhet till allas fromma, med särskild tonvikt på unga och unga vuxna. Huset i Hässelby Gård riktar sig till alla medborgare i Hässelby-Vällingby stadsdel.

Då denna satsning möjliggörs av bostadsbolagens ekonomiska resurser, samt
finansieras till övriga delar enligt självkostnadsprincipen kommer detta inte att
belasta stadsdelsnämndens budget.

Beslutsgången
Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd): förslag.

§12 Ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämnden

Svar på bidragsansökan från Medborgarhusföreningen Trappan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 21 april 2009.

Dnr 004-256-2009.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 14 maj 2009, § 11.

Sammanfattning

Medborgarhusföreningen Trappan har 2009 beviljats ett verksamhetsbidrag på 50 000 kr samt en hyresersättning på 125 000 kr av stadsdelsnämnden.

Föreningen har nu inkommit med en ansökan om ytterligare stöd från stadsdelsnämn­den. Medborgarhusföreningen ansöker om ett generellt verksamhetsbidrag samt en ge­nerell hyresersättning för 2009. Förvaltningen föreslår att medborgarhus­föreningen Trappan får ansöka om kulturbidrag vid varje verksamhetstillfälle, samt att föreningen ska debitera förvaltningen för varje hyrestillfälle - efter de 125 000 kr är förbrukade -. Enligt Svenska Bostäder planeras en evakuering av verksamheten från 1 oktober 2009 inför planerad ombyggnation med start i januari 2010.

_________________________

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) yrkade på återremittering av ärendet

Ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (fp):s återremissyrkande.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot
Tomas Melin (mp) anslöt sig till (kd):s yrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (kd+s+v+mp):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen:

att återkomma med exakta fakta från Svenska Bostäder när Trappans lokaler ska evakueras inför kommande renovering och till vilken tidpunkt föreningsverksamhet kommer att kunna pågå i lokalerna.

att återkomma med ett tydligare klarläggande vad det sökta verksamhetsbidraget ska gå till.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar medborgarhusföreningen Trappan 300 000 kr
i kompletterande verksamhetsbidrag för 2009.

2. Stadsdelsnämnden beviljar medborgarhusföreningen Trappan 125 000 kr
i kompletterande hyresersättning för 2009.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) deltog ej i beslutet

Reservation

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande:

”Att besluta om verksamhetsbidrag till föreningen Trappan med 100 000 kr för kvarvarande delen av år 2009, samt i det fall stadsdelsnämnden beslutar om mer bidrag till Medborgarhusföreningen Trappan, ge förvaltningen i uppdrag:

att ansöka om medfinansiering med upp till samma summa hos Svenska Bostäder,

att bidraget uppdelas och utbetalas månadsvis för de månader under sep-dec som Medborgarhusföreningen bedriver verksamhet i Trappan-lokalerna, samt uttala

att oavsett precis vad som helst kommer stadsdelsnämnden inte att bevilja mer bidrag till Medborgarhusföreningen Trappan.

samt även uttala att:

Stockholms stads policy är att Kulturnämnden står för det stöd som staden bedömer

att de olika kulturverksamheterna behöver. Därutöver kan stadsdelsnämnden stödja verk­samhet för barn- och unga, och i vissa fall för utsatta grupper. Stadsdelsnämnden upp­skattar mycket att föreningar och kulturutövare på olika sätt verkar inom Hässelby-Vällingby, men den verksamheten måste, i den mån inte Kulturnämndens, andras eller sdf:s riktade bidrag räcker, finansieras genom egna insatser, frivilligt arbete, sponsorer eller andra intäkter såsom avgifter, försäljning etc.

Stadsdelsnämnden har inte ekono­miska möjligheter, ej heller ligger det inom stadsdelsnämndens uppdragsområde, att finansiera vuxna personers kulturaktiviteter.

För barn- och ungdomsverksamheter kan bidrag sökas i särskild ordning.

Verksamheten vid Trappan har sedan flera år hämmats av Svenska Bostäders planer på och beslut rörande en omfattande renovering av lokalerna.

Tidsplanen för detta har ideligen skjutits upp, i vissa fall med mycket kort varsel. Medborgarhusföreningen har därför haft svårt att ställa om sin verksamhet, hitta andra intäkter eller framför allt en mer långsiktigt trygg finansiering.

Stadsdelsnämndens möjligheter att ställa rättmätiga krav på Medborgarhusföreningen att dels rikta sin verksamhet betydligt bredare samt dels minska sina kostnader samt framför allt hitta mer långsiktig finansiering har därmed hela tiden också försvårats. Varje termin har föreningen, via kontakter med politiker i stadsdelsnämnden, lyckats tillskansa sig bidrag bara för att det ”ska stängas för renovering om några månader”

– en renovering som sedan hela tiden skjutits upp. Stadsdelsnämnden har därmed åsam­kats onödigt höga kostnader.

Inför budgetåret 2009 hade Svenska Bostäder mycket tydligt lovat att renoveringen skulle starta i januari 2009. I början av året blev det dock klart att någon renovering inte skulle bli av då heller, varför stadsdelsnämnden tvingades bevilja Medborgarhus­föreningen nya bidrag – pengar som ej var budgeterade. Under våren informerade sedan fö­reträdare för Svenska Bostäder om att renoveringen skulle starta direkt efter sommaren. Detta har nu skjutits upp ännu en gång och det senaste (men säkert inte sista budet) är att den ska starta med byggförberedelser i oktober 2009. Föreningen Trappan är uppsagd för avflyttning

1 okt 2009. Eventuellt kommer nu föreningen trots dessa besked att vara kvar året ut. Svenska Bostäder bör därför bidra till de merkostnader som stadsdelsnämnden pga detta nu får.

Samtidigt måste man också ifrågasätta varför inte Medborgarhusföreningen, trots det ekonomiska läget och stadsdelsnämndens tydliga uttalanden, har ökat sina intäkter och minskat sina personalkostnader. Vad gäller personalkostnader har man dessutom un­derlåtit att öppet redovisa dem utan dolt vissa av dem bland andra poster.

I det ansträngda ekonomiska läge som Hässelby-Vällingby, staden och Sverige befinner sig i finner vi det anmärkningsvärt att stadsdelsnämndens medel ska bekosta vuxna per­soners fritid.”

Beslutsgången

Ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut till vilket vice ord­förande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (kd+s+v+mp):s förslag.

Ersättare Kaj Nordquist deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§13 Nälsta gruppbostad – om- och tillbyggnad – avbrutet projekt

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 22 april 2009

Dnr 302-278-2009.

Sammanfattning

Nälsta gruppbostad är inriktad mot personer med måttlig till lindrig utvecklingsstör­ning. Gruppbostaden avsågs genom projektet utökas med två lägenheter i ett separat hus samt tillskapande av extra kontorsutrymme för personalen.

Förvaltningen föreslår att projektet avbryts. Anledningen är den stora kostnadsök­ningen jämfört med ursprungskalkylen. I ursprungskalkylen beräknades särproduk­tionskostnaden till 3,4 mnkr. Efter Micasas upphandling av entreprenaden visade sig kostnaden uppgå till minst 6,2 mnkr vilket förvaltningen bedömer vara en orimligt stor kostnad för två lägenheter och utökat kontorsutrymme i en gruppbostad.

När projektet avbryts i förtid blir stadsdelsnämnden betalningsskyldig till Micasa för förgäveskostnader om ca 1,1 mnkr.

Tidigare inriktningsärende, dnr 313-392A-2006

Tidigare genomförandeärende, dnr 313-251-2007

________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade på återremittering av ärendet.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot
Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och uppdra åt stadsdelsförvaltningen att i samverkan med stadsledningskontoret och Micasa nedbringa stadsdelens kostnader i den uppkomna situationen.

2. Stadsdelsnämnden uttalar härutöver att:
Den rådande ordning, att i de fall Micasa först gör en beräkning om att kost­naden för ombyggnad kommer att vara 3.4 miljoner och sedan det visar sig att den blir närmare dubbelt så hög, det är stadsdelsnämnden som ensamt står för förgävesprojekteringen om 1.1 m kr, inte är en ordning som främjar stadens totala budgethållning. Varje nämnd eller bolag bör vara med och ta ansvar för sina handlingar och beslut.

Dessutom bör ärendets slutsats om att ”någon betydande avkylning av bygg­marknaden inte är att vänta” ytterligare utredas.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Den ryckighet som ärendet har genomgått kommer även att drabba planeringen för brukarna. Brukarperspektivet bör framhållas.”

§14 Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 maj 2009.

Dnr 300-305-2009.

Sammanfattning

Denna trafiksäkerhetspolicy är formulerad med utgångspunkt från Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010 samt stadens miljöprogram för åren

2008-2011. En sund och väl utvecklad arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna bidra till utveckling och en bra kvalité i arbetet. Inom ramen för en väl utvecklad arbetsmiljö ingår att stadsdelsnämndens verksamheter ska ha en trafik­säkerhetspolicy för att förebygga risker och ohälsa i arbetet. Målet ska vara att ständigt göra resandet säkrare samtidigt som miljön ska stå i fokus.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till trafiksäkerhets­policy.

2. Stadsdelsnämnden anför härutöver följande:
Inom stadens alla verksamheter ska stadens anställda och förtroendevalda som kör bil i tjänsten ha gällande körkort samt följa rådande lagar, förord­ningar samt polismans anvisningar. Stadens nu gällande Trafiksäkerhets­program ska också följas.

För stadsdelsnämnden är medarbetarnas trafiksäkerhet av största vikt, men stadsdelsnämnden ifrågasätter om just medarbetarna inom stadsdelsför­valtningen i Hässelby-Vällingby skulle ha svårt att ta till sig körkortsun­dervisningen eller de lagar och förordningar som gäller. Vår bedömning är att våra medarbetare, precis som alla andra medborgare med körkort, redan är utbildade i och medvetna om att man inte får köra bil berusad eller påverkad, att det kan vara halt på vintern eller att det är farligt att köra bil utan bilbälte. Det nu gällande Trafiksäkerhetsprogrammet ska följas av alla nämnder och bolag, vilket redan görs.

I det fall Arbetsmiljöverket kräver en speciell policy just för Hässelby-
Vällingby stadsdelsnämnd bör hänvisas till stadens nu gällande
Trafiksäkerhetsprogram. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ska inte ha
egna policys, utan ska följa stadens.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget gemensamt till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd): förslag.

§15 Redovisning av avtalsuppföljning – Råcksta vård- och omsorgsboende 2009-04-24

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 maj 2009.

Dnr 602-316-2009.

Sammanfattning

Carema AB har medverkat vid avtalsuppföljningen och tillhandahållit allt underlag

som förvaltningen begärt. Avtalsuppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med avtalet och förvaltningen har inga anmärkningar.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av genomförd avtalsupp­följning och att förvaltningen återkommer med resultat av den planerade verksamhetsuppföljningen i november 2009.

2. Stadsdelsnämnden hänvisar till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis redovisningen av avtalsuppföljningen

  2. Stadsdelsnämnden anför följande

Sedan november 2008 har kvaliteten på Råcksta vård- och omsorgsboende diskuterats och varit på nämndens dagordning .

Anhöriga har haft klagomål. Stadsdelsnämnden har i januari 2009 haft ett extra sam­manträde enbart för att diskutera situationen på boendet.

Inför dagens sammanträde 16 juni 2009 så redovisas enligt tidigare beslut en uppföljning/granskning av hur verksamheten på Råcksta vård- och omsorgsboende bedrivs och om avtalet följs för såväl omsorgen som hälso- och sjukvården vad gäller lagar förordningar och avtal med staden.

Enigt förvaltningen så bedrivs verksamheten ” i enlighet med avtalet och förvaltningen har inga anmärkningar ”.

I uppföljningen beskrivs 42 olika områden på de olika våningsplanen.

Enligt Caremas modell så ”betygssätts” insatserna med grönt gult eller rött.

Vi ser i redovisningen att åtgärder vidtas men att det är mycket och allvarliga brister som fortfarande kvarstår.

De röda punkter, som är allvarliga och omedelbart ska åtgärdas är

– dokumentation enligt hälso- och sjukvården

– avvikelsehantering

Det framgår i beskrivningstexterna under hälso- och sjukvårdsrubriken vad som brister

Det oroar oss att bristerna är så omfattande och att förvaltningen ändå inte har något att anmärka på utan finner att avtalet följs.

Vi har sett det som självklart att nämndens Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

vid detta samma tillfälle skulle ha lämnat sin bedömning och förslag till åtgärd över hälso- och sjukvårdsläget i boendet. Ärendet måste kompletteras med Masens bedömning.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§16 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel avseende år 3 av projektet ”Komet i förskolan” tillsammans med stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Bromma

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 maj 2009.

Dnr 007-322-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby, Bromma och Enskede-Årsata-Vantör stadsdelsnämnder ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om 280.000 kronor för peri­oden fram till våren 2010. Projektet, som startade 2007, syftar till att långsiktigt före­bygga missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa genom att erbjuda förskolor i de berörda stadsdelarna utbildning i förskole-Komet. Ansökan avser projektets slutfas gällande utvärdering och spridning. Av tidsskäl har ansökan sänts in den 15 april men gäller endast under förutsättning av berörda nämnders beslut.

________________________

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremittering av ärendet

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

” Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att återremittera ansökan

Förslaget i den form det föreligger utgör ett ofullständigt beslutsunderlag. Den metod som föreslås ”Komet i förskolan” skall enligt projektformuleringen utvecklas, utvärderas och spridas vidare.

1) Att genomföra förslaget som det presenteras utan det förankras i föräldragruppen torde innebära avvikelse från viktiga mål och principer för verksamheten uttryckta i såväl förskolans läroplan som i Stockholm stads förskoleplan. I denna, i avsnitt 3, Värderingar och trygghet. står: Förskolan skall genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt såväl i arbetsformer som i omsorg, fostran och lärande.

Under: ”Förskolan och Hemmet” :… Föräldrar skall få en helhetsuppfattning om barnets förskoletid och ges möjlighet till olika former av inflytande. Alla föräldrar

ska få vetskap om mål och åtagande för verksamheten….

Komet är en metod baserad på beteendemodifikation. Metoderna är ursprungligen utvecklade i USA och syftar till att förebygga asocial utveckling såsom missbruk, kriminalitet etc. Beteendemodifikation bygger på behavioristisk inlärningsteori.

D v s i grunden den metod som den gamla skolan präglades av. Guldstjärnor åt de duktiga och kvarsittning eller fysisk bestraffning till dem som inte fyllde måttet, piska och morot, Skinners råttlabyrinter är andra tillämpningar av den behavioristiska inlärningsteorin.

Det är inte förvånande att föräldrar har reagerat då de insett vad de nya inslagen i barnens förskoletillvaro handlat om.

Pedagogerna som deltar i projekten åläggs att följa manualer med nio fastställda uppgifter som berör hela barngruppen men riktas gentemot ett specifikt fokusbarn. Dvs ett barn med någon sorts svårigheter jämfört med den övriga gruppen.

Ur Stockholm stads förskoleplan:

Barn skall mötas med respekt och därmed få den tillit som krävs för att utveckla demokratiska värden. Under ”Olikhet som tillgång” står: Barn som behöver mer hjälp...skall garanteras det…Detta skall ske i dialog med föräldrarna och utformas så att det på bästa sätt stärker barnet och främjar integration i gruppen.

Föräldrar som har förväntningar på att verksamheten skall motsvara förskoleplanens värdegrund kan ha svårt att koppla Kometmanualens inslag i verksamheten till förskoleplanens formuleringar.

Ett minimikrav för att gå vidare med projektet och projektansökan i vår stadsdel är

att Komet i förskolan presenteras utförligt för alla föräldrar på de berörda förskolorna och att ett föräldraråd därefter ges tillfälle att yttra sig.

2) Kometmetoden är tidigare känd som en metod för en riktad föräldrautbildning. Dessutom har Komet i skolan utvecklats för att komma tillrätta med beteendeproblematik. Den tillämpningen är kontroversiell. Kritik från pedagogiskt forskningshåll har publicerats i artiklar i dagspressen. Det är otillfredsställande att detta ej framgår av beslutsunderlaget.

3) Syftet med steg 3 i projektet är att utvärdera metoden ”Komet i förskolan” i tre stadsdelar för att få underlag för slutsatser om dess effektivitet. Om detta uppnås är syftet att sprida metoden nationellt. Det problematiska ligger i att utvärderarna är knutna till samma grupp av personer som upphovsmännen. Dessa har ekonomiska intressen av lanseringen av Kometmetoden.

För att uppnå en oberoende utvärdering skulle en fristående vetenskaplig instans vara önskvärd och mer ändamålsenlig för att säkerställa värdet för förskolan av denna metod.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner den för stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Bromma och Enskede-Årsta-Vantör i tjänsteutlåtandet bilagda gemen­samma ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden med återkoppling kring frågeställningar om information, frivillighet, upp­följning mm utifrån inkommen skrivelse från föräldrar
(dnr 400-387-2009)

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp),
ledamot Fredrik Wallén (kd) och vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

§17 Sammanläggning av avdelningarna Omsorg om personer med funktionsnedsättning och Individ- och familjeomsorg

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 juni 2009.

Dnr 002-324-2009.

Sammanfattning

I och med att huvuddelen av utförarorganisationen inom avdelningen för Omsorg om personer med funktionsnedsättning genom upphandling i konkurrens övergår till entre­prenaddrift blir avdelningens verksamhetsansvar så litet att förvaltningen anser att kvar­varande delar med fördel kan läggas samman med avdelningen för Individ- och familje­omsorg. Förvaltningen föreslår att den nya avdelningen benämns Socialtjänsten .

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att från och med 1 januari 2010 lägga samman stadsdelsförvaltningens avdelningar för Omsorg om personer med funktions­nedsättning och Individ- och familjeomsorg.

§18 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 036-533/2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 maj 2009.

Dnr 006-267 -2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden ställer sig delvis bakom förvaltningens tjänsteutlåtande

  2. Stadsdelsnämnden anför följande

Det går inte att vara nog tydlig kring vilken viktig roll stadens växel har.

Växeln är ett av Stockholms ansikten utåt. Det är det första medborgare, turister och andra möter när man ringer till oss.

Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet.

Självklart är det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att det just växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är väldigt speciella.

Det finns tyvärr flera dåliga exempel på hur upphandlade, entreprenaddrivna växel­funktioner missar i beställningar av tjänster och bemötande i service av olika slag.

Det kan till viss del vara positivt att samordna växelfunktionen mellan olika förvalt­ningar i staden och vi anser att verksamheten ska drivas i kommunal regi och ej läggas ut på entreprenad som en enda stor gemensam växelfunktion.

Den kompetens som idag finns hos våra egna växeltelefonister går inte att uppbringa på den öppna marknaden.

Det handlar om kunskaper om personers funktioner, organisationens struktur och verksamhetens bredd. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Och det är kunskaper som är svåra att sätta en prislapp på. Detta ärende bevisar att den moderatledda majoriteten i Stockholm återigen stirrar sig blind på prislappen och därmed visar att kvaliteten är av underordnad betydelse.”

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) ämnade följande särskilda uttalande:

”Införandet av en gemensam växel för stadens nämnder och bolag är ett viktigt steg för att underlätta för stadens medborgare i kontakterna med stadens tjänstemän.

En gemensam växel kan skapa enkelhet om ett telefonnummer till staden etableras . En växel ge effektiviseringsvinster och samtidigt öka tillgängligheten.

Vi vill dock peka på att det successiva införandet innebär risker (inte minst ekono­miska) och förutsätter att flera funktioner är utvärderade innan införandet sker. Kravspecifikationen och förfrågningsunderlaget inför upphandling av entreprenör är direkt avgörande för hur effektiv den gemensamma växelfunktionen blir.

Underlaget bör därför beakta bl.a. nedanstående punkter:

· 30 % av inkommande samtal (ca 540000 enligt uppgift från stadshuset) kan inte besva­ras direkt, utan medborgaren kan först få svar då växeln hittar rätt per­son/ personer. Därför måste den tekniska plattformen också innehålla ett ärendehan­teringssystem, som bevakar att alla medborgare får svar inom rimlig tid, obesvarade samtal måste bevakas och följas upp. Ett ärendehanteringsprogram bör också innehålla en statistikfunktion, så att medborgarnas frågor och klagomål statistiskt kan följas upp via ändamålsenliga rapporter.

· De ekonomiska konsekvenserna av införandet (t.ex. kostnader för övertalighet, avrops­kostnader mm) beskrivs inte i remissunderlaget. Det successiva genomförandet inne­bär ju de facto att kostnadskrävande dubbelarbete sker under viss tid. Då de ekono­miska konsekvenserna inte är kända på förhand anser vi att staden centralt ska stå för samtliga kostnader innan stadsdelsförvaltningen ansluts.

· Komplicerade tekniska plattformar, som ett gemensamt telefonisystem utgör, måste anpas­sas till stadens, bolagens och stadsdelsförvaltningarnas behov. Vidare behöver systemet och rutinerna för den gemensamma växeln kvalitetssäkras innan de sätts i drift. Erfarenheter av brister i funktioner, tekniska brister, krav på support och utbild­ning bör därför erhållas via ett s.k. betatest, innan stadens förvaltningar och bolag ansluts.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut.

Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (fp) anslöt sig till (s):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§19 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 307-2883/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 maj 2009

Dnr 006-257-2009.

Sammanfattning

Ett utvecklat säkerhetsarbete ska bidra till ett Stockholm i världsklass. När detta säker­hetsprogram införs upphör tidigare säkerhetsdokument om separata delar av stadens säkerhetsarbete att gälla. De olika delarna har inarbetats i detta nya säkerhetsprogram. Förvaltningens huvudsynpunkt är att säkerhetsprogrammet inte riktigt klarar att om­fatta alla delar i stadens säkerhetsarbete. Bland annat är kopplingen till den lokala or­ganisa­tionen vid extraordinär händelse bristfälligt beskriven och socialjourens roll nämns inte säkerhetsprogrammet. Förvaltningen efterlyser en översyn av definitio­nerna av förvalt­ningarnas olika roller och ansvar när det gäller organisationen för säkerhetsarbetet. En gränsdragningslista för områdesansvaret bör även utarbetas.

En farhåga från förvalt­ningens sida är att omfattande arbetsinsatser och kunskapsupp­byggnad på förvaltning­arna kommer att krävas om allt ska genomföras enligt pro­grammet.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi föreslår stadsdelsnämnden besluta att:

– I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

– Därutöver anföra:

Kommunstyrelsens försök att, genom förslaget till säkerhetsprogram, ta ett samlat grepp på säkerhetsarbetet är lovvärt. Säkerhetsarbete behöver alltid vara prioriterat men i en (efter svenska mått mätt) så stor stad som Stockholm behöver arbetet bedri­vas med extra stor noggrannhet och eftertanke. Vår stad har så många och så stora verksamheter att behovet för ett genomtänkt och väl organiserat säkerhetsarbete inte nog kan understrykas.

Det förslag till säkerhetsprogram stadsdelsnämnden har att yttra sig över visar att den ambitionen verkligen finns.

I förslaget finns också flera exempel på ett rationellt tänkande i planläggandet av stadens krishantering. Ett sådant exempel är att föreslå att det väl etablerade besluts­organet Borgarrådsberedningen även ska fungera som formell ”krisledningsnämnd” när så är påkallat. Den ordningen kommer sannolikt att göra det föredömligt lätt att

vid behov aktivera krisledningsnämnden samtidigt som beslutsfattarna på rätt nivå auto­matiskt blir engagerade.

Samtidigt så klarar inte det föreslagna programmet av att täcka in hela Stockholms stads säkerhetsarbete. Som även vår förvaltning påpekar blir många frågor för enkelt och/eller översiktligt behandlade. Det blir helt enkelt för spretigt och oklart när allt från så övergripande frågor som stadens roll vid svåra påfrestningar på samhället i för­hållande till regionala och nationella nivåer ska samsas med principerna för hur enskilda anställda som behöver personskydd ska hanteras.

Ett annat exempel är hur det viktiga, men också mycket specificerade, säkerhetsskyddsarbetet beskrivs och hur ansvaret för detta föreslås fördelas. För den som inte tidigare är särskilt insatt i den frågan blir den mycket ytliga beskrivningen av det arbetet troligen både svår att begripa och lätt att missförstå.

Förenklat kan man säga att förslaget till säkerhetsprogram vill redovisa den över­gripande lösningen på antal viktiga säkerhetsfrågor men i flera avseenden istället ska­par nya frågeställningar.

Sammanfattningsvis är därför en rekommendation till kommunstyrelsen att istället för en säkerhetsplan som försöker täcka in allt skriva om ärendet till att innefatta en kort­fattad säkerhetspolicy för alla verksamheter som Stockholms stad ansvarar för.

I ett policydokument går det med fördel att tydligt ange alla delar säkerhetsarbetet ska innefatta, vilka de generella ansvarsförhållande är (”varje förvaltning, bolag ansvarig för sin verksamhet”) etc. Men, det mera specificerade arbetet måste sannolikt anges i flera för staden olika säkerhetsplaner.

Exempelvis gäller detta hur den tydliga risken för oklara ansvarsförhållanden mellan olika förvaltningar och bolag avseende olika säkerhetsfrågor ska hanteras. Sannolikt kräver detta gränsdragningslistor som revideras regelbundet. Fler exempel kan vara generella särskilda riktlinjer för att skydda anställda mot hot och våld samt ett säker­hetsskyddsprogram (innefattande en säkerhetsskyddsanalys).

Det bör vara möjligt att förhållandevis lätt omformatera förslaget till säkerhetsprogram till en välformulerad säkerhetspolicy kompletterad med en begränsad samling av väl definierade och mer specificerade säkerhetsprogram/planer som ska gälla över­gripande för stadens verksamheter. Slutresultatet skulle då sannolikt bättre definiera respektive säkerhetsområde samt ansvaret för respektive förvaltning och bolag.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (kd):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§20 Anvisningar för upphandling inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 326-1430/2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 maj 2009

Dnr 006-268-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

  2. Stadsdelsnämnden anför följande.

Den nya Lagen Om Valfrihet (LOV) fokuserar på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att privata aktörer alltid har ett vinstkrav vilket givetvis påverkar kvali­teten då medel till vinst måste tas från verksamhetens budget.

Det är bra med valfrihet men man ska komma ihåg att det innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte vill göra ett aktivt val utan istället vill ha en omsorg med hög kvalitet garanterad av kommunen. Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Ickevalsalternativet för denna grupp bör vara omsorg i kommunal regi.

Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan möjliggöras och säkerställas genom demokratiskt styrning. Vi ser med oro på förskjut­ningen av makt från den demokratiskt kontrollerade politiska arenan till den okontrolle­rade marknaden. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör vgöras med hän­syn till kvalitet för brukaren, utifrån personalens perspektiv samt utifrån skattebetalar­nas perspektiv. Den borgerliga valfriheten innebär för personalen otrygghet och oro.

För att långsiktigt garantera kvaliteten och valfriheten i omsorgsverksamheterna behövs en väsentlig andel kommunalt drivna verksamheter.

Flera studier visar att när offentligt drivna verksamheter utgör en för liten andel av en offentligt finansierade verksamhet så ökar dels volymerna och dels de totala kostna­derna för verksamheten.

En väsentlig andel kommunala utförare är samtidigt det enda sättet att fortsatt garantera den kommunala beställarkompetensen. Möjligheten att lägga egen regi- anbud ska alltid finnas och kommunal omsorg ska garanteras i alla stadsdelar.”

Särskilt uttalande

Ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är bra med valfrihet men man ska komma ihåg att det innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte vill göra ett aktivt val utan istället vill ha en omsorg med hög kvalitet garanterad av kommunen.

Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Ickevals-alternativet för denna grupp bör vara omsorg i kommunal regi.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Berit Kruse m fl och ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 16 juni 2009.

Dnr 000-302-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Vem bryr sig? Vi bryr oss!

Svar på skrivelse från (m), (fp), (kd), (s) och (mp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 juni 2009.

Dnr 500-207-2009.

Sammanfattning

Med anledning av de förslag som framförs i skrivelsen ”Vem bryr sig? Vi bryr oss!” och den rådande ungdomssistuationen i stadsdelen, avser förvaltningen med stöd från intresserade medborgare, föreningslivet och övriga samverkanspartners, verka för en bättre ungdomssituation. Det finns ett stort intresse för samverkan kring ungdomar, deras fritid och framtid. I en förlängning kan det leda till flera aktiviteter som ungbor­garmöte, temaveckor om framtiden och informationsforum. Förvaltningen utvecklar kontinuerligt sin samverkan med polisen och skolorna i stadsdelen i syfte att motverka kriminalitet och missbruk bland unga. Nya samarbetsformer är under utarbetande. Förvaltningen beräknas återkommer till nämnden i den delen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

§23 Internutredningar vid interna brott

Svar på skrivelse från (kd), (m) och (fp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 april 2009.

Dnr 003-424-2008.

Sammanfattning

Skriftställarna ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en dokumenterad rutin vid internutredningar av interna brott. Förutom att en eventuell polisanmälan görs, hanteras dessa frågor av ansvarig chef tillsammans med förvaltningens personal­avdelning enligt särskild rutin. Staden centralt har utarbetat rutiner med åtgärdslista för handläggning av misskötsel vilka ligger som grund för hantering av arbetsrättsliga åtgärder vid interna brott. Genom systematisk dokumentation av de händelser som in­träffar ökar möjligheterna att förhindra liknande. Förvaltningen anser därutöver, att för att kvalitetssäkra våra verksamheter och minska riskerna för interna brott, är det vik­tigt att vidareutveckla arbetet med internkontrollen och att denna integreras och utgör ett självklart arbete inom varje verksamhet. Ett sådant utvecklingsarbete har initierats och pågår inom förvaltningen.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

Som vi angav redan i vår skrivelse så upplever vi att vår förvaltning tar den aktuella problematiken på största allvar. Vi tycker också att förvaltningens svar visar på detta. De för Stockholms stad existerande riktlinjerna är praxis hos oss lokalt och förvalt­ningen har en generell kunskap för hur frågorna ska hanteras.

Vi vill dock gärna, för förvaltningens löpande utvecklingsarbete, betona att den praxis som finns avseende stadens riktlinjer kombinerat med den lokala erfarenhet förvaltningen har sannolikt lätt skulle kunna dokumenteras som lokala rutiner eller ”checklistor”.

En förutsättning för att interna brott ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt är ofta att ”första linjens chefer” känner att de har både krav på sig och stöd för att agera enligt gällande riktlinjer. Då är ofta just en skriftlig rutin, med exempelvis punkter att bocka av, ett bra hjälpmedel.”

§24 Lättläst om stadsdelsnämnden

Svar på skrivelse från Berit Kruse m fl (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 maj 2009.

Dnr 000-321-2009.

Sammanfattning

I en skrivelse från (s) efterlyses en skrift på lättläst svenska om information om stads­delsnämnden och dess politiska arbete, hur man som medborgare kan påverka de poli­tiska besluten m m. I den årliga folder som förvaltningen tar fram varje år beskrivs stadsdelsnämndens ansvar, budget, de politiska målen. Här finns kontaktuppgifter till nämndens ledamöter och ersättare liksom till förvaltningens ledningsgrupp.

I foldern beskrivs de olika sätt på vilka medborgarna kan framföra sina åsikter till de förtroen­devalda. Med en översättning till lättläst svenska av foldern Hässelby-Vällingby samt med utbyggd lättläst information på webbplatsen anser förvaltningen att den tillgäng­liga informationen kring stadsdelsnämnd, förvaltningens verksamhet och påverkans­möjligheter är tillfredsställande.

_____________________

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) yrkade på återremittering av ärendet

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (s+v+mp):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann majoritet för (m+fp+kd):s yrkande om avslag på återremissyrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Reservation

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

att återremittera ärendet

att anföra följande

Det är glädjande att ett svar på vår skrivelse äntligen behandlas av nämnden – efter två års tid! Men det är mindre bra att svaret inte följer intentionen i skrivelsen, dvs. att på ett enkelt sätt lotsa medborgarna in i en påverkansväg när det gäller våra gemensamma angelägenheter. – Det är just vägen, ”när och hur man kan kontakta vem” som ibland kan vara avgörande för att man lyckas få sin röst hörd som medborgare.

Medborgarna måste bli medvetna om att det är väldigt sent att påverka ett ärende när man väl kommer till nämndens möten - då har politikerna haft sina gruppmöten och fattat principiella beslut. Att ringa, mejla eller skriva till politiker i ett tidigt skede när ett ärende bereds kan ge resultat – men alltid vet man inte vilka ärenden som håller på att beredas och då finns det inget utrymme för tyckande.

Insynen i kommunens verksamhet och påverkan i densamma är ju en grundpelare i stadsdelsnämndernas verksamhet. Därför borde det finnas en långsiktig planering och genomskinlighet när det gäller nämndens ärenden och ett uttalat vilja till att ta till sig medborgarnas tankar och idéer under resans gång.

Den pågående konkurrensutsättningen av all kommunal verksamhet är ett ytterligare sätt att föra frågor bakom lykta dörrar, sekretessbehandla dem, bereda endast med några få. Detta finner vi mycket olyckligt.

Vi vill härmed återremittera ärendet för att ytterligare tydliggöra processerna ovan.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden översätter den årliga foldern Hässelby-Vällingby till

Lättläst svenska.

§25 Företagarråd – för fördjupad kontakt och dialog

Svar på skrivelse från (m), (fp) och (kd)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 maj 2009.

Dnr 099-308-2009.

Sammanfattning

Majoritetspartierna har lämnat in en skrivelse till stadsdelsnämnden där de föreslår att det inrättas ett företagarråd i Hässelby-Vällingby. Företagarrådet ska bidra till att göra A:et i ABC staden större så att det skapas fler arbetsplatser i stadsdelen.

De föreslår att rådet ska knytas till stadsdelsnämnden så att det får samma tyngd som råden för pen­sionärsfrågor och handikappfrågor. Stadsdelsförvaltningen delar upp-fattningen att ett forum för utbyte av kunskap och information bör inrättas i stadsdelen kring näringsli­vets förutsättningar i syfte att bland annat bereda beslut som skapar förutsättningar för fler arbetsplatser i stadsdelen. Förvaltningen vill dock inte i detta skede binda sig vid rådets sammansättning och vad det ska heta utan lämnar dessa frågor för ytterligare överväganden i samband med inrättandet av rådet.

_____________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under augusti 2009 inrätta ett före­tagarråd knutet till nämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi i oppositionen ser behovet av att ABC konceptet utvecklas vidare inom stadsdelen Hässelby/Vällingby. Ett alldeles speciellt fokus bör läggas på A-et, alltså behovet av mer arbete och arbetsplatser inom vårt område. Vi ser det angeläget att flera aktörer tillsammans arbetar för detta och då är det naturligt att inte rådet enbart blir en parts­institution utan inrymmer flera relevanta aktörer.

Vi kan tänka oss representation från fackligt håll likväl som från arbetsgivarhåll.

I nämndens pensionärs- och handikappråd finns inga förtroendevalda från nämnden representerade. På samma sätt skulle detta råd kunna konstrueras och inte inrymma någon politikerrepresentation. Å andra sidan har vi politikerrepresentation i det lokala brottsförebyggande rådet.

Oavsett vilken modell det blir anser vi att syftet med en eventuell politikerrepre­sentation i rådet måste vara klart men att samarbetet med företagarna i stadsdelen i huvudsak bygger på den nätverksbyggande modellen. Vi beklagar att alliansen vid maktövertagandet drog in den näringslivssekreterare som gjorde stora insatser för nämndens samarbete med företagare i stadsdelen och också la grunden till de nätverk som finns idag.

Vi önskar att ovanstående synpunkter iakttas vid fortsatt utredande med fokus på arbete, arbetsplatser och sysselsättning inom Hässelby/Vällingby området.”

§26 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL, 2008

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 18 maj 2009.

Dnr 602-307-2009.

Sammanfattning

Med anledning av äldreförvaltningens verksamhets- och kvalitetsredovisning för 2008 har stadsdelsnämnden i en skrivelse givit förvaltningen i uppdrag att analysera redo­visningen, återkomma med en redovisning om den kommunala hemtjänsten samt snarast inventera och följa upp kunskaperna och behoven hos personal som utför insat­ser till anhörig/närstående.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§27 Redovisning av stimulansmedel 2006/2007

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 juni 2009.

Dnr 007-317-2009.

Sammanfattning

Regeringen har avsatt stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

I den redovisning som förvaltningen gör av 2006, 2007 och 2008 års medel beskriver för­valtningen de olika projekt och satsningar som bedrivits under de tre åren.

_______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2006, 2007 och

2008 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer och överlämnar den till Socialstyrelsen.

§28 Jobbtorg och jobbgaranti

Svar på skrivelse från (s) och (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 maj 2009.

Dnr 500-310-2009.

Sammanfattning

Som svar på frågorna i skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden redovisas stadens jobbgaranti och förvaltningens samverkan med Jobbtorget i Vällingby. Förvaltningen redovisar även Jobbtorgets och förvaltningens statistik över antalet hushåll som avslutats pga. eget arbete.

____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordfö­rande Berit Kruse m fl (s) anslöt sig till:

”Alliansens jobbgaranti 2006 innebar att jobb eller utbildning skulle komma jobbsö­kande med behov av ekonomiskt bistånd till del inom 5 dagar.

Hur blev verkligheten? Förvaltningens besked 2009-06-16 visar att 281 personer fått arbete under 15 månaders tid. Vad erbjuds de övriga 952 remitterade för verksamhet förutom den fastställda närvarokontrollen?”

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§29 Barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad

Anmäldes skrivelse den 16 juni 2009 från Berit Kruse m fl (s).

Dnr 500-384-2009.

§30 Redovisning av utvecklingen i förskolan

Anmäldes skrivelse den 16 juni 2009 från Berit Kruse m fl (s) och Leif Larsson (v).

Dnr 400-385-2009.

§31 Hälso- och sjukvårdsinsatser på Råcksta vård- och omsorgsboende

Anmäldes skrivelse den 16 juni 2009 från Berit Kruse m fl (s).

Dnr 602-386-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.