Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-25

Sammanträde 2009-08-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om "Komet i förskolan" .
Psykolog Maria Lalouni från socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar. Dnr 000-416-2009

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Nya beslutsärenden

10 Skolörten vård- och omsorgsboende - verksamhetsuppföljning april 2009.

11 Hässelgården vård- och omsorgsboende - verksamhetsuppföljning april 2009.

13 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 2 för 2009.

Remisser

14 Motion (2009:12) om "Brommaplanseländet".

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 314-725/2009.
Dnr 006-230-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med funktionshinder.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-3053/2008.
Dnr 006-381-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-623/2009.
Dnr 006-350-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

17 Uppdragslista.

18 Skrivelse till Trafikkontoret - förslag till förändringar, SL

19 Rätten för äldre att komma ut.

20 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid Råcksta vård- och omsorgsboende.

21 Redovisning av utveckling i förskolan

22 Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektet "Sammanhållet perspektiv - En utbildningssatsning kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsade ledamot Anna-Karin Wallberg (s) och ersättare Lawen Redar (s) välkomna till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Ordförande hälsade Bengt Roxne välkommen som ny vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Ordförande informerade att informationschef Mona Thorin ska börja arbeta på Kulturskolan i Stockholm och tackade Mona för fint samarbete.

§2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande

Bengt Roxne att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2009-09-01.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Leif Spjuth informerade att nämndens trygghetssamordnare Tommy Jonasson kommit på plats vid förvaltning. Tommy Jonasson presenterade sig kort.

· Leif Spjuth informerade att det under sommaren varit stabilt och väl fungerande på samtliga nämndens verksamheter.

· Leif Spjuth informerade att förvaltningen arbetar med en lokal handlingsplan med anledning av ”svininfluensan” och att stadsledningskontoret (SLK) håller i den för staden gemensamma handlingsplanen.

· Sven-Göran Södergren informerade att nämnden erhållit de 4,3 miljoner kronor som nämnden ansökte om för fyra stycken vattenprojekt.

· Ordförande Birgitta Wahlman informerade att ett företagarråd nu är under bildande i Hässelby-Vällingby.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· Personliga ombud – Flera medborgare framförde sin oro att från och med

den 1 september 2009 ska de personliga ombuden vara lokaliserade i Gamla stan istället för på respektive stadsdel.

· SL-trafiken – Flera medborgare diskuterade SL:s förslag till förändringar i kollektivtrafiken.

· Socialpsykiatrin – En medborgare tog upp frågan om den långsiktiga planeringen för socialpsykiatrin.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes att inga medborgarförslag har inkommit till förvaltningen.

Anmäldes vidare förteckning över inkomna handlingar till

Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-416-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 17 augusti 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från handikapprådets sammanträde den 17 augusti 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport juli 2009 - ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 augusti 2009.

Dnr 100-417-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§10 Skolörtens vård- och omsorgsboende, verksamhetsuppföljning april 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 juli 2009.

Dnr 602-314-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för stadens vård- och omsorgsboenden för äldre. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Förvaltningen har i april 2009 genomfört en samlad uppföljning av verksamheten i Skolörtens vård- och omsorgsboende och bedömer att verksamheten fungerar väl. Förbättringsmöjligheter finns främst inom hygien och dokumentation.

_________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen från uppföljningen av Skolörtens vård- och omsorgsboende och överlämnar den till stadens äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden hänvisar till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. Områden som tydligast pekas ut berör hygien och dokumentation.

§11 Hässelgårdens vård- och omsorgsboende, verksamhetsuppföljning april 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 juli 2009.

Dnr 602-315-2009.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en uppföljningsmodell som ska tillämpas för stadens vård- och omsorgsboenden för äldre. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Förvaltningen har i april 2009 genomfört en samlad uppföljning av verksamheten i Hässelgårdens vård- och omsorgsboende och bedömer att verksamheten fungerar väl. Förbättringsmöjligheter finns främst på dokumentationsområdet. Brister på engångsmaterial som handskar och förkläden har även noterats.

_________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen från uppföljningen av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende och överlämnar den till stadens äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden hänvisar till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. Områden som tydligast pekas ut berör hygien och dokumentation.

§12 Redovisning till Skolverket av skolprojektet kring ungdomar med hög skolfrånvaro

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 juli 2009.

Dnr 007-418-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning, Barn- och ungdomsenheten, har med stöd av projektmedel om 900.000 kronor från Myndigheten för skolutveckling under perioden februari 2008 till januari 2009, genomfört skolprojekt kring ungdomar med hög skolfrånvaro. Projektet har letts av en styrgrupp med representanter från individ- och familjeomsorgen och skolan. Två anställningar som socialsekreterare har funnits inom projektet. En viktig erfarenhet är att såväl skolan som socialtjänsten samtidigt och gemensamt måste vidta åtgärder för att nå ett bra resultat i syfte att få elever att återgå till skolarbetet. Implementering i den ordinarie verksamheten pågår. Rapporterna har sänts in till Skolverket då sista dag för redovisning var den 30 juni 2009, och gäller under förutsättning av nämndens godkännande.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§13 Beloppsgräns för periodiseringar i Tertialbokslut 2 för 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 4 augusti 2009

Dnr 100-426-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer lägsta belopp för periodiseringar av kostnader och intäkter i tertialbokslutet till 100000 kronor (etthundratusenkronor).

§14 Motion (2009:12) om ”Brommaplanseländet”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 26 juni 2009.

Dnr 006-230-2009.

Sammanfattning

Teres Lindberg (s) har i sin motion lyft fram frågan om trafikproblematiken vid Brommaplansrondellen med anslutande vägar. Motionären anser att ”situationen är så allvarlig att det måste till åtgärder redan nu” och föreslår att kommunfullmäktige beslutar ”att skyndsamt ta fram en lösning för Brommaplanseländet” samt ”att i dialog med Stockholms läns landsting och SL försöka finna en hållbar lösning för kollektivtrafiken kring Brommaplan”. Förvaltningen anser att det är angeläget att åtgärder genomförs vid Brommaplans trafikplats i syfte att öka framkomligheten för fordonstrafiken, förbättra kollektivtrafiken och framför allt bidra till en mindre riskfylld passage för oskyddade trafikanter.

______________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden förordar bifall till motionen.

2. Stadsdelsnämnden anför följande

Brommaplanseländet är inte ett nytt fenomen och det riskerar dessutom att bli ett långvarigt problem. Nämnden delar motionärens oro över situationen nu och instämmer i föreslagna åtgärder.

Det krävs lösningar inom såväl kollektivtrafiken, gångtrafiken som biltrafiken. Här behöver beslutsfattare inom kommunen och landsting samverka.

Vi är stolta över att leva och bo i en expansiv del av Stockholm. Det byggs fler och fler bostäder i vårt område. Men utan en tillfredställande lösning av Brommaplanseländet kommer problemen att öka för medborgarna i Hässelby/Vällingby. Vi måste kunna passera smidigt in till innerstaden och tillbaka som många andra i Storstockholm.

Även möjligheterna för gångtrafik i Brommaplansområdet behöver ses över, t ex måste framkomligheten öka för rullstolar och barnvagnar som annars får problem när snövallar byggs upp runt träd på trottoarerna.

§15 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 juli 2009.

Dnr 006-381-2009.

Sammanfattning

Socialtjänstförvaltningen och Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för vuxna personer med utvecklingsstörning. Förvaltningen anser att dokumentet kan bli ett viktigt redskap för att utveckla samarbetet. Förvaltningen anser att alla verksamheter ska omfattas av dokumentet, oavsett regiform, och att samverkansskyldigheten ska inarbetas i de avtal som tecknas mellan staden och privata utförare.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande:

”Här vill vi uppmärksamma vikten vid att lyssna och samarbeta med de intresseorganisationer för funktionshindrade som företräder målgruppen. Både dessa och anhöriga är oerhört centrala när det gäller att ta tillvara på de berördas behov, eftersom de inte själva kan göra detta.”

§16 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 5 augusti 2009.

Dnr 006-350-2009.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till införandet av det föreslagna ersättningssystemet inom socialpsykiatrin men vill framföra följande synpunkter. Staden centralt bör ta på sig att bevaka att de viktiga sysselsättningsverksamheterna ute i stadsdelarna säkerställs så långt det är möjligt. Kommande konkurrensupphandlingar av sysselsättningsverksamheten bör ske centralt. Då träffverksamheten inte prissatts i förslaget är det viktigt att driften finansieras på annat sätt. Den föreslagna prisnivån för boendestödet måste ses över ytterligare, då föreslaget innebär en alltför hög kostnad för mindre omfattande och förebyggande insatser. Förvaltningen anser vidare att kontrollstationer där de ekonomiska konsekvenserna följs upp bör införas i samband med tertialrapporterna 1 och 2 år 2010 då en riskbedömning visar att ersättningsnivåerna kan komma att ha en kostnadsdrivande effekt för beställarfunktionen. Justeringar av ersättningsnivåer och intervaller kan behöva göras.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut, samt uttalar

att det är glädjande att valfrihet inom socialpsykiatrin nu införs. Det är

en efterlängtad och efterfrågad reform.

När nytt ersättningssystem genomförs är det viktigt med noggrann uppföljning av ersättningsnivåer. Cirkelverksamheten är en liten del i systemet men bör särskilt följas upp. Verksamheten är väl etablerad inom socialpsykiatrin och fyller en viktig funktion till en förhållandevis låg kostnad.

Staden bör i denna valfrihetsreform särskilt arbeta för att mindre aktörer ges möjlighet att erbjuda sina tjänster.

forts.

forts.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot nämndens beslut enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden avslår remissen inom socialpsykiatrin

  2. Stadsdelsnämnden anför följande

Vi vill stärka friheten att välja boende och sysselsättning inom socialpsykiatrin, men den förändring som planeras i Stockholm inom detta ärende skapar ingen reell frihet att välja för de funktionshindrade. Det råder en stor brist på särskilda boenden och sysselsättning inom denna verksamhet idag. Hälften av målgruppen saknar sysselsättning och 300 nya lägenheter behövs för att tillgodose behoven under åren 2009 – 2012.

Socialpsykiatrins verksamhet handlar om att hjälpa och stödja sköra människor och arbetet kräver ett stort behov av långsiktighet. Detta pengasystem som vi avvisar går hand i hand med pågående konkurrensutsättning som är oerhört olyckligt med tanke på den målgruppen man arbetar med. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för ett system som bygger på marknadens principer.

Vi känner oro för att pengsystemet inte tar hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket påverkar de små idag välfungerande enheters framtid. Konsekvensen blir sannolikt en ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för de individer som berörs av verksamheten och som inte kan åka kommunalt.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov. Konsekvensen kan bli att fler personer med psykiskt funktionshinder måste bo på HVB –hem (hem för vård eller boende), långt ifrån släkt och vänner och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB –hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB –hem skulle vara ett haveri för human socialpolitik.

För oss är det viktigt att ha individen i fokus och staden måste garantera en god kvalitet i verksamheten. En uppföljning av kvaliteten hos de enskilda utförarna är nödvändigt – något vi inte kan hitta i ärendet.

Det ges också en väldigt kort betänketid när det gäller erbjudande av plats, den enskilde får endast tre dagar på sig att tacka ja eller nej. Denna tid torde vara alldeles för kort för personer som har varit sjuka länge. Och när den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande av plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu fler att slås ut.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s):s förslag.

Ledamot Tomas Melin (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 25 augusti 2009.

Dnr 000-419-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Anmälan skrivelse till Trafikkontoret – SL:s inbjudan till yttrande över trafikförändringar år 2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens yttrande finns redovisat i skrivelse till
Trafikkontoret från den 3 juli 2009.

Dnr 006-327-2009.

Sammanfattning

Trafikkontoret har remitterat SL:s förslag till förändringar i trafikutbudet år 2010 för synpunkter. Förvaltningen har inget att erinra mot de konkreta förslag som berör Stockholm - Västerort. Stadsdelsförvaltningen har tidigare lyft fram behovet av en spårbunden förbindelse till Kista och anser att ett sådant spårprojekt borde vara möjligt för SL att utreda vid sidan av de i Stockholmsförhandlingen ingående objekten. Förvaltningen anser i övrigt att det är av största vikt att tillgänglighetsfrågorna liksom miljöfrågorna ska stå i fokus.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m), med instämmande av vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas

Melin (mp), lämnade följande särskilda uttalande:

Det är högt prioriterat att kollektivtrafiken inom vår stadsdel byggs ut.

Antal inflyttade till stadsdelen ökar; nya bostäder har uppförts och flera nya markanvisningar för ny bostadsproduktion är lämnade på tomter vid Lövstavägen och Växthusvägen.

I vår stadsdel skapar redan befintlig trafik köbildning vid korsningen Växthusvägen/ Lövstavägen på vardagsmornar. På väg in mot staden finns fler flaskhalsar främst vid Brommaplan och Alvik. När det blir fler boende i Västerort kommer detta att ytterligare belasta dessa flaskhalsar.

På lång sikt är det därför viktigt att Hässelby och Vällingby får en kapacitetsstark, spårbunden trafik med hög framkomlighet (alternativt stomlinjer i kollektivkörfält). Kollektivtrafiken i vår stadsdel måste knytas samman med de kollektiva knutpunkterna i Järfälla och Vällingby. Då Växthusvägen förlängs bör även busstrafik på den nya sträckan utredas.

Hässelby är på intet sätt en glesbygd. Här bor och verkar över 30 000 människor som alla har behov av goda kommunikationer.

På kort sikt behöver de nya bostadsområdena, främst de vid Lövstavägen och Växthusvägen, försörjas av en utbyggd kollektivtrafik. I dagsläget trafikeras Växthusvägen bara av en busslinje (543), vars turtäthet är mycket låg.

Då Åkermyntans köpcentrum är belägen nära korsningen Växthusvägen/Lövstavägen och dessutom belägen nära bostadsområden, anser vi det högt prioriterat att hållplatsen vid Åkermyntan (hållplats Växthusvägen) angörs av fler turer, så att boende och kunder till Åkermyntas köpcentrum får rimlig tillgänglighet.

Även buss 119 behöver tätare trafik under dagtid, med tanke på att så många nyttjar bussen från och till förskolor, öppna förskolan som endast finns i Hässelby Gård, BVC, vårdcentral, tunnelbana och affärscentra m.m. I många familjer har man inte ens bil som kan nyttjas för transporter, och dessutom ska vi ju värna vår miljö.

Pensionärer som har svårt att få sittplats, liksom barnfamiljer drabbas extra mycket av de överfulla bussarna.(Det får t ex plats endast två barnvagnar och en rollator på bussen). Det borde även finnas en närtrafik i Hässelby Villastad, av samma slag som linje 908 i övriga Hässelby och ”Flexen” i Vällingby.

Ska Hässelby och Vällingby även framgent vara attraktiva bostadsområden och ska den fortsatta utvecklingen av Västerort accepteras av invånarna så måste ovillkorligen kollektivtrafiken utvecklas parallellt med bostadsbyggandet.”

§19 Rätten för äldre att komma ut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 juli 2009.

Dnr 600-309-2009.

Sammanfattning

Folkpartiet liberalerna, Moderaterna, och Kristdemokraterna ger, i en skrivelse daterad 14 maj 2009, förvaltningen i uppdrag att säkerställa att de äldre ska ha möjlighet att komma ut samt att förvaltningen ska återkomma med en redovisning till nämnden.

De som bor i ordinärt boende eller på servicehus behöver ett biståndsbeslut för att få insatser som promenad eller ledsagning. I särskilt boende kräver staden bland annat att tillfälle till utevistelse ska erbjudas. För detta behövs inte ett särskilt biståndsbeslut. I detta ärende redovisas hur stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden arbetar med aktiviteter, vad som gäller för hemtjänst samt personalens arbetssätt för att säkerställa att de äldre kommer ut.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar

på skrivelsen.

§20 Hälso- och sjukvårdsinsatserna vid Råcksta vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 juli 2009.

Dnr 602-386-2009.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har i en skrivelse daterad 16 juni 2009 efterfrågat en komplettering av avtalsuppföljningen på Råcksta vård- och omsorgsboende som redovisades (Dnr 602-316-2009) vid nämndsammanträdet den 16 juni 2009. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) granskning av hälso- och sjukvårdsområdet efterfrågas liksom redovisning av täthetsschema, redovisning av hur personalen arbetar med överlappning och personalomsättning efterfrågas. Frågorna kommer att behandlas utförligare i den kvalitetsuppföljning som kommer att genomföras under september 2009.

_______________________

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) yrkade på återremiss av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) yrkade avslag på (s+v+mp):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande.

Votering

Votering begärdes och genomfördes med följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till (m+fp):s yrkande.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s yrkande.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen avslutad och anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Svante Erlandsson (m),
Per Hallberg (m), Elias Granqvist (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Margareta

Åkerblom (m), Birgitta Wahlman (m)

mot 6 nej-röster Bengt Roxne (s), Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s), Anna Karin

Wallberg (s), Leif Larsson (v), Tomas Melin (mp) har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar

på skrivelsen.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot besluten enligt följande:

”Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet och därmed konkretisera och komplettera svaren till frågorna 1,2 och 3 i skrivelsen.

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar till nämndens egen/egna Mas att följa upp hälso- och sjukvården på Råcksta vård- och omsorgsboende och därmed särskilt beakta frågorna i vår skrivelse.”

§21 Redovisning av utvecklingen i förskolan

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 4 augusti 2009.

Dnr 400-385-2009.

Sammanfattning

I skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efterfrågas redovisning som visar på utvecklingen inom förskolan. Förutom redan befintlig statistik efterlyses uppgifter avseende barngruppernas storlek samt antal beviljade vårdnadsbidrag. Förvaltningen föreslår att samtliga dessa uppgifter redovisas i samband med tertialrapporterna.

________________________

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremiss av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) yrkade avslag på (s+v):s återremissyrkande.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet om återremiss.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar

på skrivelsen.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot besluten med hänvisning till uppdragen i sin skrivelse.

§22 Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektet ”Sammanhållet perspektiv – En utbildningssatsning kring hedersrelaterat våld och förtryck

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 augusti 2009.

Dnr 007-430-2009.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning har med stöd av projektmedel om 100.000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län, genomfört projektet ”Sammanhållet perspektiv – En utbildningssatsning kring hedersrelaterat våld och förtryck”. Det har genomförts under perioden hösten 2008 till våren 2009 i form av fyra seminarietillfällen till vilka bl a all personal vid stadsdelsförvaltningen inbjudits. Syftet med projektet, att öka kunskaperna kring hedersrelaterad problematik, har uppnåtts. Slutredovisningen är insänd till Länsstyrelsen i Stockholms län i juli 2009 och gäller under förutsättning av nämndens beslut.

_____________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som slutredovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§23 Personliga ombud

Anmäldes skrivelse den 25 augusti 2009 från Leif Larsson (v).

Dnr 600-451-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.