Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Medborgarhuset Trappan, Vällingbysalen nb, Vällingby torg 43-51, VÄLLINGBY

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa frågor och prata med
stadsdelsnä Läs mer...mndens politiker i Medborgarcaféet som ligger vid sammanträdes-
rummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.
Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om brukarenkätsundersökningen inom förskolan.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar. Dnr 000-608-2009

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport november 2009 - ekonomi och verksamhet.

12 Råcksta vård- och omsorgsboende - medicinsk ansvarig sjuksköterskas kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården.

13 Uppföljning och tillsyn av verksamheter som drivs av Carema Orkidén AB i Hässelby-Vällingby. Avser Bergmyntegränds gruppbostad och Spegelns dagliga verksamhet. (Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade, LSS).

14 Uppföljning av tillsyn av verksamheter som drivs av Attendo Care AB i Hässelby- Vällingby. Avser Ullvidevägens gruppbostad. (Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade, LSS).

15 Redovisning kvalitetsgranskning och uppföljning läkemedelshantering 2009 vid gruppbostäder inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Backlura, Bergmyntegränd, Eklövet och Rosenbacken gruppbostäder.

16 Redovisning kvalitetsgranskning och uppföljning läkemedelshantering 2009 inom Socialpsykiatrins gruppbostäder. Ekeby och Paradsängen gruppbostäder.

17 Redovisning kvalitetsgranskning och uppföljning läkemedelshantering 2009 vid gruppbostäder inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Sörgårdens barn- och ungdomsboende och Ullvidevägens gruppbostad.

18 Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009 för förskoleverksamheten i Hässelby- Vällingby.

19 Utbyggnad av förskola på Måbärsstigen, kv Mimosan I i Hässelby Starand. Genomförandebeslut.

20 Sjöberga gård - verksamhetsuppföljning november 2009.

21 Villa Vesta - verksamhetsuppföljning november 2009.

22 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12 (M).

Dnr 600-587-2009
Bordlagt ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

23 Möjligheten att inrätta ett holkprogram. Skrivelse från (s).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 304-1607/2009.
Dnr 006-486-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

24 Uppdragslista.

Dnr 000-616-2009

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Bengt

Roxne att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 21 december 2009.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Jobbtorget

Skrivelse om Jobbtorget är färdigställd och sänds ut till stadsdelsnämnden.

· Växthuset – ny verksamhet för äldre i Hässelby och Vällingby
Invigning skedde den 4 december. Många hade sökt sig till Ångermannagatan 162 där verksamheten drivs. På Växthuset är alla över 65 år välkomna varje vardag mellan kl 10-15. Här kan man umgås med andra, ta en fika, få information, delta i olika aktiviteter som enklare gymaktiviteter, bowling via TV, studiecirklar med mer.

Anhörigkonsulent, syn- och hörselinstruktörer, uppsökande verksamhet, fixartjänsten och en visningsmiljö för hjälpmedel kommer också att finnas i verksamheten.

· Nämndens sammansättning
Ordförande Birgitta Wahlman informerade om att stadsdelsnämndens nuvarande sammansättning kvarstår år 2010.

· Brand
Förvaltningschef Leif Spjuth informerade om branden som skedde på Hässelgården natten mot måndagen den 7 december.

· Informatör
Ordförande hälsade Anne-Kaisa Johansson varmt välkommen tillbaka till förvaltningen.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Lämnades redogörelse av ledamöter och ersättare i nämnden om de frågeställ­ningar som

tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet.

· Snödroppen; villaägarna är i sig positiva till att det byggs i staden, men tycker att de planerade husen kommer för nära befintlig bebyggelse samt föredrar radhus.

· Medborgare informerade att Rädda Barnen kommer att starta en verksamhet som vänder sig till ungdomar som behöver läxhjälp mm.

· Ordförande för Intresseföreningen för schizofreni (IFS) framförde att det är viktigt med noga planering och uppföljning när hemtagning sker av personer som är placerade på annan ort.

· Medborgare undrar om det ska bli något bibliotek i Hässelby gård.
Förvaltningen bevakar frågan

· Framfördes synpunkter på förslag om förändringar av nattbemanningen på Skolörtens vård- och omsorgsboende, gruppboende.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 000-608-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2009.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna samt uttalar följande

I Pensionärsrådets protokoll tas utskicket av nämndhandlingar upp. Rådet tycker sig få för kort tid på sig att läsa handlingarna. Handlingarna sändes ut till såväl råd som stadsdelsnämndens egna ledamöter fredagen två veckor före nämndsammanträdet, dvs om nämndsammanträdet är den 15 dec får rådet samt nämndens ledamöter handlingarna fredagen den 4 dec. Det kan inte anses vara för kort till för rådets ledamöter. Handlingar till kommunfullmäktige, stadens bolagsstyrelser, vissa facknämnder etc sänds ut med kortare varsel än så.

Stadsdelsförvaltningen behöver skälig tid för att ta fram ärenden till de månatliga sammanträdena. Att tidigarelägga hela processen finner vi inte görligt. Vi beklagar om detta ställer till med besvär för pensionärsrådets ledamöter.

Vidare skriver pensionärsrådet att stadsdelsnämnden inte tar rådet på allvar. Detta är en allvarlig anklagelse, och stadsdelsnämnden vill med kraft hävda att nämnden tar alla rådens synpunkter på största allvar. Däremot händer det att stadsdelsnämnden inte alltid delar rådens synpunkter, men det är en helt annan sak. Stadsdelsnämnden får rådens protokoll väldigt sent, men läser, diskuterar och påverkas definitivt av dem. Stadsdelsnämnden förslår att en träff mellan rådet och nämndens gruppledare äger rum för att diskutera denna fråga, efterhöra synpunkter från pensionärsrådet samt klargöra nämndens inställning till pensionärsrådet.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet instämmer i pensionärsrådets önskan om att få se Caremas respektive Attendo Cares ägarstruktur. Då dessa är vinstdrivande företag är det av intresse för

både skattebetalare och brukare att få kännedom om vart vinsterna går.”

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) anslöt sig till (v):s särskilda uttalande.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 7 december 2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport november 2009 - ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 december 2009.

Dnr 100-609-2009.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden i mars, april, juni, augusti, oktober, november och december lämnar förvaltningen månadsrapporter, som utgör förvaltningens fort­löpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger under året (maj och september) lämnas genom tertialrapporter utförlig uppföljnings­rapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad pro­gnostiserade avvikelser till stadsledningskontoret. Enligt föreliggande rapport redovi­sas en prognos avseende nettokostnadsutfallet som i stort överensstämmer med före­gående prognos (oktoberrapporten). Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-november 2009 samt prognostiserade värden december. Kommunstyrelsen har fördelat ytterligare budgetmedel till stadsdelsnämnder med omfattande flyktingmottagande. Efter den period om 18 månader, under vilken intro­duktionsersättning utbetalas till en flykting, uppkommer i ett antal fall kostnader för ekonomiskt bistånd. Därför har Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tilldelats ytterli­gare 3,4 mnkr för ekonomiskt bistånd. Förvaltningens samlade utfallsprognos visar därmed ett överskott om 3,4 mnkr.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§10 Verksamhetsplan och budget 2010 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 december 2009.

Dnr 100-610-2009.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget ”ILS-webb”. Ärendet har utar­betats av samtliga avdelningar och samordnats i staben. Det har utformats enligt kom­munfullmäktiges i budget angivna mål och uppdrag samt stadsledningskontorets anvis­ningar. De fackliga organisationerna har i förvaltningsgruppen informerats om arbetet den 19 november. Behandling i arbetsmiljökommittén och förhandlings enligt MBL har ägt rum den 26 november 2009. Lokala handikapprådet har den 16 november 2009 in­formerats om arbetets uppläggning och förutsättningar samt den 7 december behandlat planens innehåll. Lokala pensionärsrådet har den7 december 2009 behandlat det mate­rial som avser äldreomsorgen.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2010 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 99 mnkr i omslutnings­ökning enligt bilaga 6 i verksamhetsplanen.

3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilagorna 6 och8 i verksam­hetsplanen.

4. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheter och andra intäktsfi­nansierade utförare enligtbilaga9 i verksamhetsplanen.

5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen:

5.1 Att arbeta för att våra boende inom äldreomsorgen får träffa ungdomar
enligt modell av Ung Omsorgs samarbete med Carema.

5.2 Att våra boende inom äldreomsorgen erbjuds utevistelse varje dag.

5.3 Att satsningen på Nälsta Trygghetsboende kommer igång så snart som
möjligt.

5.4 Att vi får långsiktig planering gällande socialpsykiatrin.

5.5 Att till nämnden redovisa en plan för att få ner sjukfrånvaron.

5.6 Att säkerställa att förvaltningen har tillräcklig språk- och kulturkom-
petens sina medarbetare.

5.7 Att Vistet fortsätter sin verksamhet i det goda samarbete som finns
utvecklat.

5.8 Att på lämpligt sätt stödja verksamheten vid Allhuset Mitt i byn.

5.9 Att tillsammans med våra samarbetspartners fortsätta de påbörjade
trygghetssatsningarna.

5.10 Att erbjuda sommarjobb till våra ungdomar – både inom förvaltningen
samt i samarbete med bostadsbolag och lokala företag.

5.11 Att garantera den fortsatta verksamheten vid Relationsvåldscentrum
tillsammans med övriga samarbetspartners.

5.12 Att fortsätta arbetet med att utveckla en BID (Business Improvement
District) I Hässelby Gårds centrum – för att få det rent, tryggt och snyggt.

5.13 Att tillgängliggöra information för medborgare som behöver ha den
lättläst, eller via olika tekniska hjälpmedel.

5.14 Att till nämndens augustisammanträde redovisa en halvårsrapport
avseende nämndens verksamheter och budget.

Samt uttala att:

Sedan 2006, när Alliansen fick förtroendet att leda staden och stadsdelen, har vi ägnat all tid och kraft åt att utföra det som väljarna gav oss i uppdrag att göra.

Vi har:

· Sanerat ekonomin – gått från rekordstora underskott till en budget i balans.

· Höjt kvaliteten inom vård och omsorg, och använt de resurser vi har på ett
kost­nadseffektivt sätt.

· Arbetat fram en välfungerande organisation inom vår stadsdelsförvaltning.

· Sett över arbetssätt och rutiner, lokalanvändning och verksamhetsplanering,

· Skaffat oss verktyg för att både vi och våra medborgare ska kunna mäta och utvär­dera vår skattefinansierade verksamhet.

· Gett våra medborgare rätten att välja inom många viktiga områden.

· Tillsammans med lokala goda krafter arbetat hårt för att förbättra trygghet och trivsel; rent, tryggt och snyggt

· Initierat starten av en BID – Business Improvement District – I Hässelby Gård.

· Deltagit i skapandet av Allhuset Mitt i Byn.

· Startat Hässelby-Vällingby Näringslivsråd – med syftet att få fler företag och arbetsplatser till stadsdelen samt värna om de företag vi redan har hos oss.

· Klarat av barnomsorgsgarantin, och utvecklat fler förskolor inom Förskola 2000.

· Fortsatt utveckla våra parkmarker, t ex Skulpturparken.

· Färdigställt Lövsta våtmark och dammprojekt.

· Haft en nära och tät dialog med våra medborgare i form av medborgarcafé, medborgar­möten och medborgarremiss.

.

Nu är det ett år kvar av mandatperioden och vi ber om väljarnas förtroende att fort­sätta vårt påbörjade arbete. I budget för Stockholms kommun 2010 upprepar vi våra tre mål;

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgängligoch växande stad för boende, företagande och besök.

Våra satsningar på rent, tryggt och snyggt ska fortsätta med hela stadsdelen i fokus. Samarbete ska fortsätta med våra kommunala och privata bostadsbolag och fastig­hetsägare, polis, frivilliga krafter som t ex nattvandrare och föreningsliv, facknämn­der som Trafiknämnd, Stadsbyggnad och Exploatering, SL och alla våra engagerade medborgare och företag.

Vinsta företagarförening, Vällingby City, Hässelby slott och landstinget är fler exempel på goda krafter att samverka med för att få den bästa utvecklingen av vår stadsdel.

Vi vill ge möjligheter för våra ungdomar som vill flytta hemifrån, för funktionshind­rade som behöver gruppboenden, och för alla de människor som från landets och världens alla hörn har valt just vår fina stadsdel. Därför måste vi fortsätta att bygga bostäder och utveckla vår service. Vi stödjer därför de ungdomslägenheter som nu byggs i samarbete med Jag vill ha bostad.nu, liksom projektet Vällingby parkstad, en överdäckning av t-banans spårområde och alla de övriga projekt som nu planeras för. Planering för service – såväl social som kommersiell, spår och vägar, butiker, kultur och rekreation måste gå hand i hand med bostadsbyggandet.

Liksom många stockholmare längtar vi efter Förbifarten, och en rejäl upprustning av Bergslagsvägen och Lövstavägen på det att framkomlighet och trafiksäkerhet ökar.

2010 ska Stockholm bli världens mest tillgängliga huvudstad. Vi ska fortsätta att söka nya och bättre lösningar för att göra våra verksamheter och miljöer mer till­gängliga. Det handlar om både psykiska och fysiska funktionshinder.

Stockholm är också miljöhuvudstad 2010. Vi ska fortsätta effektivisera energian­vändningen, välja miljövänlig teknik när vi utvecklar verksamheterna och skapa en bättre miljö genom väl fungerande kollektivtrafik.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Vi vill fortsätta att utveckla vår vård och omsorg – våra äldre ska känna trygghet och trivsel. Verksamheterna ska nogsamt, regelbundet och självkritiskt granskas, följas upp och utvärderas. Det som inte håller måttet ska åtgärdas utan diskussion.

Äldreomsorgen ska präglas av inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Den enskilde ska kunna påverka utformningen av det stöd som ges. Under de när­maste tio åren, då antalet äldre äldre minskar, kommer Stockholm att satsa
1,5 miljarder på upprustning och utveckling av äldreboendena, bl a Hässelgården.
Om­vandlingen av Nälsta till trygghetsboende innebär en möjlig­het för fler äldre att byta till ett bättre anpassat boende utan att det krävs biståndsbe­slut.

Inom vår förskoleverksamhet fortsätter vi att utveckla våra förskolor enligt föräld­rarnas önskemål. Förskolor med olika pedagogisk inriktning och olika driftsformer ska finnas att välja på. Samarbetet mellan de kommunalt och de enskilt drivna för­skolorna och familjedaghemmen ska fortsätta.

Stadsdelens roll som beställare inom olika verksamheter kommer att utvecklas. Vi har många entreprenörer inom såväl barnomsorg, fritidsområdet, handikappomsorg som äldreomsorg där vi ska ställa tydliga och uppföljningsbara krav, och i en aktiv dialog säkerställa en god kvalitet överallt.

Stockholm har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009 vilket både glädjer och förpliktigar. Våra medborgare ska kunna utvärdera och mäta kvalitet, för att göra sina egna val.

Och i allt vi gör gäller att:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut
Att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2010.

Anföra följande:
Vi socialdemokrater har i vår budgetreservation högre ambitioner än den moderat-
styrda alliansen. Vi sätter kvalitet i välfärden före skattesänkning. Det handlar om barnen i förskolan, de äldres trygghet och ungdomarnas väg mot vuxenlivet.
Det handlar om utsatta vuxna och barn och vi som har det bra. Det handlar att gemensamt bygga en stad som håller ihop och som är till för alla.
Vi vill stärka kvaliteten i välfärden. En väl fungerande välfärd med hög kvalitet är viktig för att människor ska känna sig trygga och vilja bo länge i vår stadsdel. Vi vill ha en effektivt skött och väldigt bra service för medborgarna. Vi vill förbättra den så att den också når fler. Därför behövs ytterligare resurser. Vi säger nej till den borgerliga majoritetens skattesänkningar och föreslår att staden återgår till 2006 års skattenivå på 18,08 kronor per 100 kronor. Vi avsätter i vårt förslag till budget i staden 35.7 mnkr mer till Hässelby/Vällingby stadsdelsnämnd än vad alliansen avsatt. Inom områden som är viktiga för Hässelby/Vällingby alla små och stora medborgare och som vi bestämmer över själva här vill vi förstärka på det här sättet:

Förskolan
Utveckla stadens förskoleverksamhet och kompetensutveckla personalen. Vi återinför en avgiftsfri månad. Barngrupperna ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp.

Alla barn ska få de språkkunskaper de behöver för att senare kunna klara sig i grund­skolan. För Hässelby/Vällingbys del skulle det innebära 11.8 mnkr mer än kommun­styrelsens förslag till fördelning för Hässelby/Vällingby.

Barn och Unga
Vi vill förbättra lekparker och parklekar så att de blir säkra och roliga. Vi vill utveckla öppna förskolan så att den når fler. Våra ungdomar ska inte behöva dra på stan. Vi ska ha verksamheter där alla unga är välkomna och blir sedda. Träffpunkter, kollo, utbyggd
kulturskola, fritidsgårdar och vuxna ute bland unga. Inga barn eller unga ska lämnas åt sitt öde när skoldagen är slut eller kvällen är sen. Särskilt vill vi stötta barn och ungas möjligheter att möta kultur och utöva kultur själva. Vi avsätter 3.5 mnkr mer än kom­munstyrelsen förslag till fördelning för Hässelby/Vällingby.

Ungas livsmöjligheter
Vi vill ta ett större ansvar för långtidsarbetslösa ungdomar och ungdomar som varken går i gymnasiet eller har jobb. Vi vill bryta ungdomsarbetslöshetens moment 22. För att få ett jobb måste man ofta ha ett jobb. Fler ungdomar ska få sommarjobb och alla elever ska erbjudas praktik under sin grundskoletid. Vi förstärker arbetsmarknadsinsatserna
för unga med 2.9 mnkr i Hässelby/Vällingby.

Barn och unga inom socialtjänsten ska vara trygga med att de kan få hjälp och stöd när det behövs. Insatser mot skamvåld, hedersrelaterat våld måste stärkas i stadsdelen. Ungdomsmottagningen måste vara kvar i kommunens och landstingets drift.

Det är viktigt för att samarbetet mellan socialtjänst, psykiatri, ungdomsmottagning,
resursenhet, skolor mm kan säkras För att stärka det uppsökande och förebyggande arbetet för utsatta barn och unga tillförs för Hässelby/Vällingby del ytterligare 5.7 mnkr.

Vuxna inom socialtjänsten och socialpsykiatrin
Vuxna i behov av stöd från socialtjänsten, behandling för missbruk eller vård och be­handling av andra orsaker ska få den hjälp som behövs när man behöver det.

Hemlöshet är ett ansvar för vår stadsdel och måste arbetas med så att vräkningar förhindras, människor får möjlighet till trygga boenden och egna tränings/ försökslä­genheter så snabbt som möjligt. För det behövs förstärkningar både för det uppsökande arbetet på fältet och för att ha beredskap för vård. Vi tillför 0.7 mnkr.

Ekonomiskt bistånd
Att hamna i skuldfällan är en katastrof för människor. För den som har hamnat i krono­fogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. Idag är det för lång kö och för svårt att få hjälp av skuldrådgivare. Även per­soner som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etcetera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdels­arrest. Vi avsätter 1.5 mnkr i Hässelby/Vällingby för att säkra det.

Äldreomsorg
Vi ska kunna garantera hög kvalitet inom äldreomsorgen. Äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina önskemål och på det sätt man själv vill ha det. Möjligheten till det finns i de riktlinjer som staden har, men de bedöms alltför strikt. Äldre ska inte behöva känna sig tvungna att driva juridiska processer för att få det stöd man behöver.

Vi vill att äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina önskemål. Vi vill erbjuda de som är 75 år eller äldre två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbe­dömning. Vi vill inrätta fler fixartjänster så att äldre kan få hjälp med enklare praktiska
sysslor i hemmet. De snäva tidschabloner som införts inom hemtjänsten måste ses över och tiden bedömas utifrån vad den enskilda äldre behöver för just den in­sats som ska ges. Vi vill avsätta mer till kompetensutveckling för medarbetarna. Vi vill ha kvar servicehusen och kompletteringsbygga med sk.Trygghetsboende. Vi vill öka personal-
kontinuteten i öppna hemtjänsten. Verksamheten måste organiseras så att de äldre känner sig trygga med personalen. För att kunna säkra kvalitet och utveckling i äldreomsorgen avsätter vi 110 miljoner för staden och det betyder 8.8 mnkr i Hässelby/Vällingby.

Stadsmiljö
Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre.

Det är en viktig tillgänglighetsfråga ur många perspektiv; trygghet, fysisk tillgänglighet, miljö osv. Många miljöer upplevs som otrygga och det måste åtgärdas. För att öka insatserna och för att säkra lokalt miljöarbete med lokala miljömål tillförs
Hässelby/Vällingby 0.8 mnkr.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

1) Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i kommunalfullmäktige.

Därutöver vill vi framföra följande:

2) Stadsdelsnämnden avslår förslaget till verksamhetsplan för 2010.

Vänsterpartiets budgetförslag skulle innebära 52,8 milj. mer i stadsdelens budget.

Förstärkning av Socialtjänsten

Den svaga arbetsmarknaden och Alliansens nedrustning av sjukförsäkringssystemet medför att alltfler människor blir beroende av socialtjänsten och av ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd skall ges utifrån en helhetssyn och efter individens förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet vill satsa på de förebyggande insatserna så att de sociala följdproblemen på sikt blir mindre. Bl. a behövs fler budget- och skuldråd­givare för att minska de långa köerna. Uppsökande verksamhet och snabb hjälp till dem som söker socialtjänstens insatser är angelägna förebyggande satsningar.

Barns situation i familjer som söker ekonomiskt bistånd skall särskilt uppmärksammas. Andra exempel är: Återinförande av SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd .

Sommararbeten för ungdom behöver mångfaldigas så att flertalet av de sökande kan beredas meningsfull sysselsättning

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vänsterpartiets politik ger många fler jobb, varav en del reserveras för långtidsarbets­lösa och personer med funktionsnedsättning.

I likhet med fackföreningarnas krav anser vi att konkurrensutsättning skall upphöra.

Dessutom vill vi att arbetsuppgifterna som är utlagda skall återkommunaliseras.”

Reservation

Ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut

1. att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010

2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med att nytt förslag till verksam­hetsplan och budget, efter omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommun­fullmäktige som grund

3. därutöver anföra följande

Alternativet
Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2010 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommun­fullmäktige fanns 745,4 miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten till stads­delarna. Detta skulle för 2010 betyda 74,6 miljoner kronor mer för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grun­dläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Byt mat, inte klimat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekolo­gisk, år 2011 bör det vara 40 procent.


Decentralisering
Miljöpartiet i Hässelby-Vällingby motsätter sig de centraliseringar av exempelvis grund­skolan som den moderatledda majoriteten genomfört. Vi tror på en decentralisering av kommunens verksamheter och en större satsning på att politiken ska närma sig medborgar­na. Vi har alltid stött stadsdelsreformen, men inte tyckt den gått tillräckligt långt. Ansvar måste åtföljas av makt. Ett ansvar utan inflytande att göra något åt sin situation innebär att man omöjligen kan ta sitt ansvar fullt ut. Men ansvar måste också åtföljas av ansvarsutkrä­vande från medborgarnas sida. Idag finns inga sätt att utkräva ansvar av en stadsdelspolitiker annat än via partiernas interna valprocesser. Det är inte acceptabelt. Stadsdelsnämnderna av idag är mer en mur som ökar avståndet mellan medborgarna och de egentliga makthavarna i stadshuset, än vad stadsdelsnämnderna borde vara: En brygga som för makten ner närmare medborgarna.

Stadsdelsreformen var bra, men den gick inte tillräckligt långt. Stadsdelarna måste bli direktvalda, få ett bredare kompetensområde och större möjligheter att påverka finanser och ekonomisk fördelning. Vidare bör stadsdelen driva sin verksamhet i så tät kontakt med med­borgarna som möjligt, genom råd lag och folkomröstningar kan en aktiv medborgardemo­krati tillåtas växa fram.

Hässelby-Vällingby bör arbeta för att bli försökskaniner i det här avseendet, med förhopp­ning om ett direktvald stadsdelsnämnd i Hässelby-Vällingby 2014.

Diskriminering

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag.

Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempel-vis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och konti-nuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbun­det följas upp.

En politik för barnen

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek.

Barn­gruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas

Funktionshinder

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till männi­skor med funktionshinder måste förstärkas. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbets­miljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se ett tydligare fokus på och ar­bete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuk­sköterska)).

Kollektivtrafik

Stockholmsregionen har ett relativt väl utbyggt nät av spårtrafik. Tyvärr märks det inte av särskilt mycket i Hässelby-Vällingby. Trots att de fyra sista tunnelbanestationerna ligger i vår stadsdel är en mycket stor del av medborgarna beroende av bussar för att ta sig till lämplig spårbunden trafik (antingen till tunnelbanan eller till pendeltågen i Järfälla).

Inte bara gör bytet att alternativet kollektivtrafik står sig sämre tidsmässigt gentemot bilen. Bussar innebär också att kollektivtrafikresenärerna får stå ut med bilismens problem då framkomligheten är lika låg för bussarna som för bilarna.

En dragning av spårvagnstrafik genom stadsdelen skulle öka kollektivtrafikens dragningskraft gentemot bilen. Som ett första steg föreslår vi att en blåbusslinje införs från Hässelby upp till Järfälla, via förslagsvis Barkarby station, dito handelsplats samt Jakobsbergs centrum. Österut kan linjen sträcka sig från Hässelby till Vällingby och sedan förslagsvis vidare till exempelvis Sundbyberg, Solna eller liknande.

Nattrafiken är ett eget kapitel, där bristen på tvärförbindelser mellan Hässelby-Vällingby

och exempelvis pendeltågslinjerna är frapperande. Här finns dessutom en stor möjlighet för förändring då enkla lösningar finns till hands. Nuvarande nattbussen 198, som av någon out­grundlig anledning stannar i Backlura, skulle kunna gå bara en liten bit till norrut, för kon­takt antingen med Barkarby Station eller åtminstone annan nattbuss som trafikerar pendel­tågslinjen. Ett alternativ är att dra om 198:s linje så att den passerar Spånga.

Konsumentrådgivning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pen­sionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Kulturverksamhet

Hässelby-Vällingby har en stor andel ungdomar i stadsdelen. Vi har fler i åldersgrupperna kring tonåren än snittet i kommunen i stort. Vi måste bli bättre på att ta tillvara våra ungdo­mar. Där ligger inte bara en oerhörd resurs för entreprenörskap, företagande och arbete utan också kulturellt för en mer positiv bild av Hässelby-Vällingby. Driftiga ungdomar ska stöttas och premieras, inte motarbetas och smutskastas.

Miljöpartiet vill lyfta fram alla typer av kulturverksamheter, men speciellt viktigt blir det att stötta och ge förutsättningar för ungas skapande, då dessa har sämre möjligheter att själva kräva sin rätt och ta plats.

Satsningar på speciella evenemang som Hässelbydagen och liknande ser vi positivt på.

Men vi ser också stadsmiljön och människors vardag som den huvudsakliga scenen för kultur, konst och kreativt skapande. Vi vill lyfta Hässelby-Vällingby genom mer lokalt producerad konst på gator och torg. Vi ser att det finns många platser där vi kan göra stadsmiljön mer levande genom konst, må det sedan vara en fasad, ett torg eller en trottoar.

Här vill vi gärna se främst lokala konstnärer, gärna ungdomar, stå för stadsdelssmyckningen, och medborgarna ska själva ha stort inflytande över vad som uppförs.

Trappan i Vällingby är en mycket viktig samlingspunkt och en möjlighet för förvaltningen, föreningslivet och mer lösa grupperingar att träffas och ha sin verksamhet. Vi vill att Trappan ska få leva kvar och dessutom ha möjlighet att utveckla sin verksamhet. På längre sikt bör stadsdelen också aktivt delta i arbetet med att få fram fler och olika mötesplatser i vår stadsdel.

Lokalt miljöarbete

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksam­heter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträck­ning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energi­källor.

Samhällets stöd

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, ut­bildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbe­dömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssy­stem för de som inte har arbetsförmåga. Krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet.

Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kun­skaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården.

Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Stadsbyggnad och naturmiljö

I enlighet med vår vision om ett decentraliserat Stockholm tycket vi det är viktigt att stads­delsnämnden redan nu visar ett intresse och tar ett ansvar även för sådant som ligger utanför den formella kompetensen. Infrastruktur, bostadsbyggande och våra naturområden är typex­empel på ämnen som borde ligga nämnden varmt om hjärtat. För oss vars bultande hjärtan är gröna är det viktigt att vi vågar ta strid mot exploatering och mot centrala nämnders hän­synslösa utnyttjande av våra grönområden.

Vi kan inte acceptera att man våldför sig på Grimsta med Förbifart Stockholm, även om den grävs ned. En motorväg som dyker upp ur marken där brofästet ska vara är inte en rimlig företeelse i ett naturreservat.


På samma sätt är de orimligt att inte agera mot de planer som finns på att bebygga Kyrkhamnsområdet. Området som också sträcker sig upp över kommungränsen till Järfälla utgör ett viktigt och väl sammanhållet naturområde vars värde inte kan underskattas.

Ur ett långsiktigt perspektiv kan man också konstatera att bebyggelse kommer leda till mer bebyg­gelse (förtätning) vilket i sig kräver bättre kommunikationer, med utbyggnad av Lövstavä­gen som ett brev på posten. En bebyggelse av Lövsta-Kyrkhamn hotar alltså inte bara Kyrkhamnsområdet i sig, även närliggande områden som Riddersvik. Miljöpartiet anser att det här inte bara är oansvarigt, utan också onödigt. Det går utmärkt att fortsätta utbyggna-den av Stockholm på redan exploaterad mark, i samma utsträckning. Bebyggelse på grön-områ­den eller naturmark är alltså inte grundat i ett faktiskt behov, utan endast på att man är fast i ett kortsiktigt tänkande där en grön fläck på kartan ses som ett hot, snarare än som ett värde.

Redan exploaterad mark bör dock tas tillvara, och då bör marken utnyttjas mer effektivt än idag. Idag ser vi att stadens centrala stadsbyggnadspolitiker saknar såväl helhetsbild av vad Hässelby-Vällingby i framtiden ska kunna bli som en vilja att driva igenom en positiv för­ändring och utveckling av vår stadsdel. Miljöpartiet i Hässelby-Vällingby har en vision om ett Hässelby-Vällingby som är en levande del av Stockholm, snarare än en perifer sovstad. Vi ser gärna en hög exploateringsgrad på redan exploaterad mark, inte minst i den del av stadsdelen som ha goda kollektivtrafikförbindelser. En tät kvartersstruktur med affärslokaler i bottenplan, likt vi redan ser i nästan hela innerstaden, är en stadsmässig struktur vi saknar helt och därför gärna ser mer av i vår stadsdel. Dessa får gärna anläggas längst med gatorna, så blir även våra mer vältrafikerade gator en del av stadsbilden, snarare än barriärer mellan områden.

En tätare struktur ger, förutom möjlighet till både fler arbetsplatser och fler lägenheter, också en större bärkraft till affärer, restauranter, nöjesinrättningar samt en tätare och bättre kollektivtrafik. En tätare stadsdel blir alltså en mer livfull stadsdel, till större nytta både för nya och framtida Hässelby- eller Vällingbybor.

Upphandling och konkurrensutsättning

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågnings­underlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskriminerings­klausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs.

Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommu­nal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Äldrevården

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmo­dell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s.k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

All personal inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixar­tjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

I övrigt instämmer (mp) i punkterna 5.2, 5.11 och 5.12 i (m+fp+kd):s förslag till beslut.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt anslöt sig till punkterna 5.2, 5.11 och 5.12 i (m+fp+kd): förslag till beslut.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§11 Råcksta vård- och omsorgsboende – verksamhetsuppföljning september 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2009.

Dnr 602-585-2009.

Sammanfattning

Råcksta vård- och omsorgsboende har 232 platser och riktar sig till somatiskt sjuka personer, personer med demenssjukdomar samt personer i behov av korttidsvård. Verksamheten drivs sedan drygt ett år tillbaka på entreprenad av Carema. Verksamheten har sedan föregående uppföljningar utvecklats på många områden, bland annat i fråga om utbudet av aktiviteter, kontaktmannaskap och kost. Även den sociala dokumentationen och genomförandeplanerna har utvecklats men här finns utrymme för ytterligare förbättringar. Sammantaget bedöms Råcksta vård- och omsorgsboende vara en välfungerande verksamhet med engagerad personal. Det största behovet av utveckling finns inom hälso- och sjukvårdsområdet.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av Råcksta vård- och omsorgsboende och överlämnar den till stadens äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att de påtalade bristerna åtgärdas, samt uttala att:

Carema har haft ansvar för Råcksta vård och omsorgsboende, numera Koppargården, sedan hösten 2008. Vid tidpunkten för överföringen fanns en del mycket stora och grava brister inom vissa delar av verksamheten. Sedan Carema tog över driften har många av bristerna rättats, samt har verksamheten utvecklats positivt, särskilt vad gäller det dagliga innehållet för de boende, inredningen, maten samt möjligheterna till insyn.

Dock kvarstår vissa i nämndens mening allvarliga brister varför förvaltningen uppmanas att nogsamt följa utvecklingen och handlingsplanens uppfyllande, samt i övrigt hänvisar nämnden till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. De brister som uppdagats inom bemanningen måste åtgärdas omgående.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut:

1) Att godkänna förvaltningens redovisning

2) Att återkomma med en redovisning

med än handlingsplan, åtgärdsplan och tidsplan på de områden som belyses i rapporten.

Därutöver anföra följande:

Vi ser med stor oro det som framförts att två sjukskötersktjänster har dragit in från Carema och att detta kan och får inte drabba den medicinska tryggheten på boendet. Det är bra att förvaltningen uppmärksammat detta och krävt åtgärder, men vi saknar handlingsplan, åtgärdsplan och tidsplan i hela ärendet.”

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till (s):s reservation.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§12 Råcksta vård- och omsorgsboende – medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2009.

Dnr 602-618-2009.

Sammanfattning

Många förändringar har genomfört sedan Carema omsorg tog över verksamheten. Tillgången till aktiviteter har ökat, styrning och ledning sker genom ett nära ledarskap. Antalet omvårdnadsansvariga sjuksköterskor har dock minskat. Det är viktigt att utvecklingen av den sociala omsorgen inte sker på bekostnad av den medicinska säkerheten. All personal gör ett mycket bra arbete. Det finns dock en del allvarliga brister. Följsamheten till vårdhygieniska rutiner brister. Omvårdnadsdokumentationen var inte alltid fullständig och utfördes inte alltid vid inflyttningen. Vården ska kunna följas i journalen. På alla plan var de bra på att göra riskbedömningar, men det gjordes inte alltid i förebyggande syfte i samband med inflyttning. Vidare behöver verksamheterna utveckla och arbeta med vårdplaneringar och upprätta vårdplaner inför vård i livets slut och vid palliativ vård. De behöver även göra inkontinens utredningar, rapportera avvikelser och delegeringar i VODOK, registrera munhälsobedömning och nödvändig tandvård i ”Symfoni” IT-baserat program.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner informationen från medicinskt ansvarig sjuksköterska och uppdrar till Carema omsorg att upprätta en handlingsplan och vidta åtgärder utifrån de brister som framkommit vid uppföljningen.

samt uttalar följande:

Carema har haft ansvar för Råcksta vård och omsorgsboende, numera Koppargården, sedan hösten 2008. Vid tidpunkten för överföringen fanns en del mycket stora och grava brister inom vissa delar av verksamheten. Sedan Carema tog över driften har många av bristerna rättats, samt har verksamheten utvecklats positivt, särskilt vad gäller det dagliga innehållet för de boende, inredningen, maten samt möjligheterna till insyn.

Dock kvarstår vissa i nämndens mening allvarliga brister varför förvaltningen uppmanas att nogsamt följa utvecklingen och handlingsplanens uppfyllande, samt i övrigt hänvisar nämnden till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. De brister som uppdagats inom bemanningen måste åtgärdas omgående.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut:

1) Att godkänna förvaltningens redovisning

2) Att återkomma med en redovisning

med än handlingsplan, åtgärdsplan och tidsplan på de områden som belyses i rapporten.

Därutöver anföra följande:

Vi ser med stor oro det som framförts att två sjukskötersktjänster har dragit in från Carema och att detta kan och får inte drabba den medicinska tryggheten på boendet. Det är bra att förvaltningen uppmärksammat detta och krävt åtgärder, men vi saknar handlingsplan, åtgärdsplan och tidsplan i hela ärendet.”

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Då en mängd åtgärder skulle vara åtgärdade den första juni 2009 och uppföljningen visar att Carema inte klarat sitt åliggande bör detta ske med det snaraste, så att

MAS kan följa upp att så skett senast första mars 2010.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (s):s förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§13 Uppföljning och tillsyn av verksamheter som drivs av Carema Orkidén AB i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 november 2009.

Dnr 602-611-2009.

Sammanfattning

Uppföljning och tillsyn av Bergmyntegränds gruppbostad och Spegelns dagliga verk­samhet har genomförts. Verksamheterna drivs sedan 1 oktober 2008 av Carema Orkidén AB. Förvaltningen bedömer att Carema Orkidén AB driver verksamheterna utifrån målen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Samarbetet med vårdcentralen samt hälso- och sjukvårdsrutinerna fungerar bra. Gruppbostadens/ dagliga verksamhetens personal arbetar utifrån gällande lagstiftning och följer medicinskt ansvariga sjuksköterskans(MAS) anvisningar. Anhöriga/gode män är nöjda med de insatser som utförs på de båda verksamheterna. Förvaltningen kommer att följa upp att de förbättringsåtgärder som föreslagits, genomförs inom utsatt tid.

_________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljnings- och tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i enlighet med § 23 LSS.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

§14 Uppföljning och tillsyn av verksamheter som drivs av Attendo Care AB i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 november 2009.

Dnr 602-612-2009.

Sammanfattning

Uppföljning och tillsyn av Ullvidevägens gruppbostad har genomförts. Verksamheten drivs sedan 1 oktober 2008 av Attendo Care AB. Förvaltningen bedömer att Ullvidevägens gruppbostad drivs utifrån målen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade dock med vissa förbättringsförslag. Personalsituationen och chefs­byten har orsakat en del svårigheter i följsamheten i hälso- och sjukvårdsrutiner men Västervårdens vårdcentral har stått för kontinuitet med sjuksköterskeservice och bru­karna på gruppbostaden får den hälso- och sjukvård som de har behov av och har rätt till. Sjuksköterskan har god kännedom om brukarna. Närstående och gode män känner sig trygga med den omvårdnad som ges men fritidsaktiviteter och arbetsmetoder behö­ver förbättras. Förvaltningen kommer att följa upp att förbättringsåtgärderna, genomförs inom utsatt tid.

_________________________

BESLUT

3. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljnings- och tillsynsrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i enlighet med § 23 LSS.

4. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

§16 Redovisning kvalitetsgranskning och uppföljning läkemedelshanteringen 2009 vid gruppbostäder inom socialpsykiatrins gruppbostäder

Ekeby och Paradsängen gruppbostäder

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 8 november 2009

Dnr 602-614-2009.

Sammanfattning

Granskningen utfördes av receptarie från Apoteket AB, omfattade genomgång av läke­medelskåp, dokumentation, delegerings-, beställnings- och utlämningsrutiner. Recepta­rien konstaterade att enheternas läkemedelshantering genomsyrades av en bra och prak­tiskt genomtänkt ordning förutom bristande rutiner från Psykiatri centrum Väst vid Paradsängen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) har tillsammans med sjukskö­terskan för enheterna vidtagit åtgärder utifrån förbättringsförslagen.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§17 Redovisning kvalitetsgranskning och uppföljning läkemedelshanteringen 2009 vid gruppbostäder inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Sörgårdens barn- och ungdomsboende och Ullvidevägens gruppbostad

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 november 2009

Dnr 602-615-2009.

Sammanfattning

Granskningen utfördes av receptarie från Apoteket AB och omfattade genomgång av läkemedelskåp, dokumentation, delegerings-, beställnings- och utlämningsrutiner
samt informationsöverföringen mellan vårdcentralernas och gruppbostädernas personal. Under granskningen framkom det att läkemedelhanteringen är bra genomtänkt. Personalen får bra information inför delegering av arbetsuppgifter och följer sjukskö­terskans instruktioner. Några förbättringar krävs dock för fullgod säkerhet. Förbätt­ringsåtgärder redovisas.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§18 Kvalitetsredovisning läsåret 2008/09 för förskoleverksamheten i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 november 2009

Dnr 402-629-2009.

Sammanfattning

Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitets­redovisning. Förvaltningens samlade kvalitetsredovisning utgår från förskolornas kva­litetsredovisningar vilka redovisats på enhetsnivå. Förskolorna i Hässelby Vällingby håller en god kvalitet med utgångspunkt från såväl enheternas egna som stadens brukarundersökning. Den samlade analysen redovisar enheternas styrkor och utvecklingsbehov.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens samlade kvalitetsredovisning och lämnar ärendet vidare till utbildningsförvaltningen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Leif Larsson (v) anslöt sig till enligt följande:

”Av kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten framgår att antalet barn i förskoleåldern ökar till och med år 2013. Detta stämmer emellertid inte med förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys Indikatorer 2010 där man säger att antalet barn når toppen i slutet av våren och att konsekvenserna därför är försumbara. Enligt förvaltningen kommer dessutom befolkningen i stadsdelen att konstant öka de närmaste åren genom inflyttning direkt från utlandet eller från Järvafältet. Sammantaget ger det en svårbedömd behovssituation för förskoleverksamheten som förvaltningens målsättningar inte ger uttryck för.

Det är också mycket anmärkningsvärt att förskolenheternas egna föräldraenkäter lyfts fram för ”sitt mycket goda resultat” vad gäller andelen nöjda föräldrar. Kvalitetsredovisningen visar nämligen dels att den föräldraundersökning som genomförs av staden har en mycket låg svarsfrekvens ( 19 procent) samt att nöjdheten i stadsdelen inte uppgår till mer än 76 procent.

Vi socialdemokrater föreslår därför att stadsdelsnämnden lägger till följande mål i verksamhetsplanen för 2010:

Förvaltningen ska utveckla nya former för att mäta andelen nöjda föräldrar inom förskoleverksamheten samt att precisera eventuellt missnöje, i syfte att öka kvaliteten inom verksamheten och därmed kunna öka andelen nöjda föräldrar.”

§19 Utbyggnad av förskola på Måbärsstigen 39, kv Mimosan 1 i Hässelby strand

Genomförandebeslut

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 november 2009

Dnr 302-589-2009.

Sammanfattning

I kv. Mimosan 1 på Måbärsstigen 39 i Hässelby strand ligger en 4-avdelningars förskola byggd 1978. Den föreslås byggas ut med två avdelningar, i syfte att minska förskolekön. Kapaciteten på förskolan ökar därmed från ca 64 platser till ca 100 platser.

Den totala projektkostnaden är beräknad till 31,9 mnkr vari även Sisabs kostnader för underhåll ingår. Den hyresgenererande entreprenadkostnaden för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är 21,4 mnkr vilket ger en hyra per barn år 1 om 25tkr.

_________________

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (v):s yrkande på återremittering.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Stadsdelsnämnden beslöt att avslå yrkandet om återremittering.

Ärendets fortsatta behandling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till utbyggnad och upprustning av befintlig förskola på Måbärsstigen 39 till en hyresgrundande kostnad om 21,4 mnkr och en hyreskostnad år 1 om 2,5 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om rätt att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal om genom-förande, under förutsättning av kommunstyrelsens beslut.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§20 Sjöberga gård – verksamhetsuppföljning november 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2009

Dnr 602-630-2009.

Sammanfattning

Sjöberga gård är ett profilboende för personer med demenssjukdomarna frontallobs­demens, Korsakov och Levy Body. Boendet har tolv platser varav en är en korttidsplats. Den sammantagna bedömningen av Sjöberga gård är att det är en välfungerande verk­samhet som ger ett gott omhändertagande och en god vård och omsorg. Förbättrings­möjligheter finns främst inom hälso- och sjukvården där dokumentationen inte inne­håller alla lagstadgade uppgifter och där ledningssystemet behöver uppdateras. Verksamheten rekommenderas även att se över sina arbetssätt kring kontaktmannaskap och klagomålshantering.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av Sjöberga gård och överlämnar tillsynsrapporten till stadens äldreförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län.

§21 Villa Vesta – verksamhetsuppföljning november 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 20 november 2009

Dnr 602-631-2009.

Sammanfattning

Villa Vesta flyttade sin verksamhet från Bromma stadsdel till Hässelby-Vällingby den 28 april 2009. Boendet har arton platser och riktar sig till personer med demenssjukdomar. Verksamheten ger ett välkomnande och hemlikt intryck med god stämning och engagerad personal. För att förbättra verksamheten ytterligare skulle verksamhetens genomförandeplaner behöva justeras något för att uppfylla stadens formella krav. Riskbedömningar för undernäring inklusive vårdplan har inte gjorts på alla boende.

_________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av Villa Vesta och överlämnar tillsynsrapporten till stadens äldreförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län.

§22 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12 (M)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2009.

Dnr 600-587-2009.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 24 november 2009, § 14.

Sammanfattning

I 28 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anges att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår­den samt främja kostnadseffektivitet. Kvaliteten i vården ska systematiskt och fortlö­pande utvecklas och säkras och dokumenteras i en kvalitetsplan (31 § HSL).

Syftet med ledningssystemet är att kontinuerligt säkra patientens vård och omhänderta­gande, alltid med hänsyn till patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, med förtydligandet att lägesrapporten avseende riskhantering ska redovisas till nämnden.

§23 Om möjligheten att inrätta ett holkprogram – skrivelse från (s)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 304-1607/2009.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 november 2009.

Dnr 006-486-2009.

Sammanfattning

Carin Jämtin (s) anser i sin skrivelse att Stockholms stad behöver utreda möjligheterna att inrätta ett holkprogram för att främja den biologiska mångfalden och som en följd av detta på ett bättre sätt bekämpa skadedjuren. Stadsdelsförvaltningen har inlett ett samarbete med Kyrkhamnsföreningen som bl.a. ska resultera i ett holkprojekt tillsammans med skolor, förskolor, pensionärsföreningar och allmänhet.

Ett samverkansprojekt där Fältskolan ska hjälpa till samt handleda i tillverkning och uppsättning av holkar och boplatser för fåglar, fladdermöss, ekorrar, igelkottar, fjärilar och andra insekter. Målsättningen skulle kunna bli att bygga 2010 holkar och boplatser under miljöhuvudstadsåret 2010.

______________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§24 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 15 december 2009.

Dnr 000-616-2009.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälan av skrivelser

§25 Nyfattigdom i Hässelby

Anmäldes skrivelse den 15 december 2009 från ledamot Leif Larsson (v)

Dnr 500-681-2009.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Tomas Melin (mp) och ledamot Bo Arkelsten (m) anslöt sig till skrivelsen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.