Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-23

Sammanträde 2010-03-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby.

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om genomförd brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar. Dnr 1.6-078-2010

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

9 Protokoll från Näringslivsrådet.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport februari 2010 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-079-2010

Nya beslutsärenden

11 Uppföljning av fritidsverksamheter för barn och ungdom 2009.

Anmälningar och Redovisningar

13 Uppdragslista.

14 Möjligheten att förbättra informationen till de äldre inför deras val av hemtjänst.

Nämnduppdrag.
Dnr 7-081-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Brandskydd - Utredning om sprinklers.

Nämnduppdrag.
Dnr 2.6-082-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Personalens grundutbildningsnivå hos entreprenörerna inom äldreomsorgen.

Svar på skrivelse från (v).
Dnr 1.2.1-066-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 "Nyfattigdom i Hässelby."

Svar på skrivelse från (v+s+mp).
Dnr 500-681-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

18 Nationella Minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad.

19 Anhörig- och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

20 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

21 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Wahlman förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Wahlman utse vice ordförande Bengt

Roxne att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 30 mars 2010.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Fritidsupphandling
Förvaltningschef Leif Spjuth informerade om att fritidsupphandlingen är klar.

 

· Medborgarmöte – Trygghet för ungdomar
Ordförande Birgitta Wahlman informerade om morgondagens Medborgarmöte, onsdagen den 24 mars på fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22 i Vällingby centrum. Tema för mötet är trygghet för ungdomar i stadsdelen.

 

· Näringslivsrådet
Ordförande Birgitta Wahlman informerade om att Näringslivsrådet tagit fram en broschyr med namnet - Att lyckas i Väst.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· Gruppbostäder, skidresor
Föräldrar framförde oro över bristen på gruppbostäder. Framförde även att förvaltningen avslagit deras ansökan om skidresor med extern utförare med motivering att staden ordnar egna resor.

 

· Nybyggnation Indalsbacken
Framfördes oro över planerad byggnation på Indalsbacken. Ledamot tar med sig frågan och återkommer till frågeställaren.

 

· Förebyggande insatser för äldre
Framfördes att det finns behov av fler öppna verksamheter för äldre, i likhet med Växthuset och Friskvårdscentrum.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-078-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 15 mars 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 15 mars 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från Näringslivsrådet

Anmäldes protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 4 februari 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Månadsrapport februari 2010

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 mars 2010.

Dnr 1.2.1-079-2010.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter,
som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertialrapporter utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen.
Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret. Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på
1448,1 mnkr vilket är ett underskott på 5,7 mnkr mot budget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2010 samt prognos-tiserade värden för resterande del av året.
____________________________

BESLUT

1. Att lägga rapporten till handlingarna

2 Att bevilja 50000 kr till Nyföretagarcentrum Västerort, samt uttala att

Nyföretagarcentrum i stadsdelen har på den korta tid det existerat gett många människor chansen att ta steget till ett eget företagande.
En stor andel av dessa är kvinnor, unga och/eller invandrare.
Ett antal av dessa har tidigare varit arbetslösa. Möjligheten att med råd och stöd kunna få starta ett eget företag, som i förlängningen även kan möjliggöra fler arbetstillfällen i stadsdelen, bör kunna ges till flera. Nyföretagarcentrum drivs med insamlade medel från olika aktörer i samhället. För att klara årets verksamhet behövs ett mindre tillskott, vilket föreslås beviljas från stadsdelsförvaltningens anslag för Stadsmiljö och Teknik.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

§11 Uppföljning av fritidsverksamheter för barn och ungdom 2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 26 februari 2010.

Dnr 402-632-2009

Sammanfattning

Utifrån verksamhetsprogram 2009 och den fastställda planen för uppföljning av fritidsverksamhet, har uppföljning genomförts av stadsdelens enskilt drivna fritids-verksamheter inom Hässelby Fritid AB, Vällingby Fritid AB och Backlura Fritid AB. Fritidsverksamheterna består av åtta parklekar, tre huvud fritidsgårdar, tre annex fritidsgårdar, fältverksamhet samt sommarverksamhet på fyra strandbad.

Förvaltningen anser att stadsdelen har väl fungerande fritidsverksamheter för barn och unga, efterfrågade dokument och tillstånd finns. Den under hösten genomförda enkät-undersökningen på fritidsgårdarna visar att stadsdelens unga är nöjda med både aktivi-teter och personal, dock önskas ett utökat öppethållande.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning gällande uppföljning av fritidsverksamheterna för barn och ungdom 2009 i Hässelby-Vällingby.

Ledamot Bo Arkelsten (m) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§12 Åtgärder och uppföljning med anledning av funktionshinderinspektörernas rapport 2

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 1 mars 2010.

Dnr 006-684-2009.

Sammanfattning

Stadens funktionshinderinspektörer har granskat fem verksamheter i Hässelby-Vällingby enligt LSS och SoL. Granskningen har särskilt uppmärksammat brukarnas delaktighet, självbestämmande och bemötande i verksamheterna. Inspektörerna har lämnat en del synpunkter och förvaltningen har tagit fram förslag till förbättringar. Uppföljning av lämnade synpunkter och genomförda åtgärder föreslås ske i samband med ordinarie avtals-/kvalitetsuppföljning.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förbättringsåtgärder med anledning av funktionshinderinspektörernas rapport 2.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp inspektörernas synpunkter i samband med ordinarie avtals/kvalitetsuppföljning av verksamheterna.

§13 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 23 mars 2010.

Dnr 1.1-080-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§14 Möjligheten att förbättra informationen till de äldre inför deras val av hemtjänst

Nämnduppdrag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 februari 2010.

Dnr 7-081-2010.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förbättra informationen till de äldre inför deras val av hemtjänst. De nya riktlinjerna för hand-läggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen tydliggör bistånds-handläggarnas konsumentrådgivande funktion men ger även ett uttryckligt i stöd i hur handläggarna ska kunna vara den enskilde behjälplig vid val av bl.a. hemtjänst.
Former och kanaler för att biståndshandläggarna ska kunna hålla sig ajour och för att allmänheten ska få del av informationen om utförarna finns. Den största utmaningen är att hantera den stora mängd information som 61 hemtjänstutförare, 43 dagverksamheter och 139 vård- och omsorgsboenden genererar och att göra det inom rimlig tid så att val av hemtjänst alternativt vård- och omsorgsboende eller dagverksamhet kan göras så snabbt som den enskildes behov kräver.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna samt ger förvaltningen i uppdrag att till nämndmötet i april återkomma med ett förslag på hur de äldre ska kunna få ta del av de olika hemtjänstaktörernas kvalitet enligt ett antal variablar. Redovisningen ska vara tydlig, lättförstålig och korrekt, samt uppdaterad.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s förslag.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) yrkade

bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd+mp):s förslag.

§15 Brandskydd – Utredning om sprinklers

Nämnduppdrag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 februari 2010.

Dnr 2.6-082-2010.

Sammanfattning

Förvaltningen har genomfört en översiktlig beräkning av vad det skulle kunna kosta
att installera sprinklers i de boenden som ännu inte har det installerat. Micasa har uppskattat kostnaden till i genomsnitt 1000 kr per kvm. De ytor som är aktuella uppgår till 2 037 kvm inom socialpsykiatrin, 5 218 kvm inom omsorgen om personer med funktionshinder samt 11 500 kvm inom äldreomsorgen. Den totala ytan uppgår då till c:a 19000 kvm. Således skulle den totala kostnaden för installationerna uppgå till
c:a 19 mnkr. Förvaltningen anser att det idag finns ett fullgott brandskydd inom samtliga verksamhetslokaler inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

_________________________

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade på återremittering av ärendet.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot
Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp+kd):s yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med information om förekomst av sprinkler på äldreboenden, vårdhem och gruppbostäder i övriga staden, samt att ytterligare efterhöra fastighetsägarnas syn på möjligheterna att installera sprinklers i framför allt boenden för äldre.

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till:

Vi förslår att förvaltningen tillsammans med Micasa tar fram en flerårsplan för att installera sprinklersystem i alla äldreboenden och gruppboenden så att alla brukare
få ett fullgot brandskydd.”

§16 Personalens grundutbildningsnivå hos entreprenörerna inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (v)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 februari 2010.

Dnr 1.2.1-066-2010

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse till förvaltningen med frågeställningen: ”Hur kan förvaltningen agera för att entreprenörerna skall uppnå att personalens grundutbildning uppfyller en rimligt hög nivå?” I avtalen mellan staden och entrepre-nörerna finns inte något absolut krav på vilken utbildningsgrad entreprenörerna ska ha, endast en målsättning. Förvaltningen kan bara uppmana entreprenörerna att anställa utbildad personal och att satsa på att utbilda befintlig personal samt påpeka att personalens grundutbildning, för många, är en viktig faktor vid val av utförare.

__________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§17 Nyfattigdom i Hässelby

Svar på skrivelse från (v+s+mp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 mars 2010.

Dnr 500-681-2009.

Sammanfattning

I januari 2010 uppgick antalet bidragsberoende hushåll i stadsdelen till 1.062 st. Förvaltningen följer de normer och riktlinjer som gäller för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad. Det betyder bl.a. att ansökan om ekonomiskt bistånd kan avslås
om den sökande inte är aktivt arbetssökande eller har inkomster eller tillgångar som
kan tillgodose behovet. Ett visst uppsökande arbete bedrivs men är främst inriktat på barnfamiljer med hyresskulder som riskerar avhysning. Vid stadsdelens två familje-centra finns möjlighet till stöd, rådgivning och deltagande i gruppverksamhet för
unga föräldrar. Stöd kan också erbjudas av ungdomsmottagningen i Vällingby. Förvaltningen kommer ånyo att träffa diakonerna inom Hässelby församling för få
en tydligare bild av problematiken och för församlingen ska kunna hänvisa till rätt instans inom förvaltningen. Inom förvaltningen övervägs även inrättandet av sk. lågtröskelservice för medborgarna.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

§18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 337-385/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 mars 2010

Dnr 1.5.1-105-2010.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har genom remiss överlämnat Socialtjänst- och arbetsmarknads- nämndens beslut 2010-02-11 om ”Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad” med anledning av ny lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk

(SFS 2009:724). Syftet med den nya lagen är att förtydliga nationella minoriteters rättigheter att använda sitt minoritetsspråk i kontakter med myndigheter samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg. Förvaltningen ställer sig positiv till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag om åtgärdsplan för Stockholms stad.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§19 Anhörig- och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-194/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 mars 2010

Dnr 1.5.1-107-2010.

Sammanfattning

Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till en övergripande anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Förvaltningen är positiv till förslaget om anhörig/närståendepolicy men anser att några punkter bör förtydligas.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade

sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut
Att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Samt att anföra följande:
Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare

till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär.

Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter.

All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag. Fler möjligheter till avlastning på boenden som till exempel det kommunövergripande Pensionat Hornskroken bör skapas. Avlastningsboendena ska göras attraktiva och profileras för att tillgodose olika behov och intressen. Ingen ska kunna avvisas av medicinska skäl. Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (fp) lade fram ett gemensamt förlag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkade om bifall till förvaltningens förslag.

§20 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2740/2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 mars 2010

Dnr 1.5.1-108-2010.

Sammanfattning

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom förslagen i remissen. Förvaltningen har sedan november 2009 en gällande samverkansöverenskommelse med utbildnings-förvaltningen. Förvaltningen utgår från att lokala variationer i överenskommelser kan bejakas. Det är viktigt att stadsdelarna även kan samverka med friskolor och gymnasie-kolor. Vidare vill förvaltningen framhålla att ansvarsfrågorna, vilken funktion som svarar för vad, blir tydligare. Stadsdelsdirektören bör ha ansvaret för säkerhetsarbetet.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är oerhört väsentligt för barnen. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förut-sättningarna för barnets positiva utveckling.

Det är av därför högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerad samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor - såväl de kommunala som de fristående.

Enligt ärendet är samverkan med de fristående skolorna i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande.

Innan den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan fanns en välfungerande samverkan mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten har låtit det gå tre år från omorganisationen av grundskolan till dess att detta ärende tagits fram. Det räcker dock inte med riktlinjer på papper. Utan implementering av riktlinjerna och personella förutsättningar finns det en risk för att det inte blir något reellt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§21 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2735/2009

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 mars 2010

Dnr 1.5.1-106-2010.

Sammanfattning

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd som antogs av kommunfullmäktige 2007. Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna ändringarna men anser att det framför allt under rubrikerna ”Yrkesvux” och ”Studerande som har familj” finns formuleringar som behöver förtydligas och vissa frågeställningar som behöver besvaras.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade

sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut
1. Att bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande:

Vi välkomnar särskilt de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofrids-perspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden. Därutöver vill vi föreslå att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, särskilt i stadsdelsområden där arbetslösa har låg grundutbildning. Vi anser i motsats till vad riktlinjerna antyder att korta, tidsbegränsade kurser som bevil-jas med försörjningsstöd många gånger inte leder till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker.

Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring. Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätt-hålla detta krävs tillräckligt med personal. Det är viktigt att handläggningen av ekono-miskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbets-belastning ökar risken för fel. Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom vi vet att personer kan uppleva en sådan situation som kränkande. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld. Vi instämmer helhjärtat i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen. När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara
i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv. När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Wahlman m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot

Tomas Melin (fp) lade fram ett gemensamt förlag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s yrkade om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

Anmälan av skrivelser

§22 Skrivelse med anledning av ärende 17: ”Nyfattigdom i Hässelby”.

Anmäldes skrivelse den 23 mars 2010 från vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v).

Dnr 6-129-2010.

§23 Skrivelse med anledning av ärende 14: ”Möjligheten att förbättra informationen till de äldre inför deras val av hemtjänst”.

Anmäldes skrivelse den 23 mars 2010 från vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v).

Dnr 7-130-2010.

§24 Skrivelse angående arbetsmarknadsfrågor för funktionshindrade och ungdomar mm i våran stadsdel

Anmäldes skrivelse 23 mars 2010 från vice ordförande Bengt Roxne m fl (s).

Dnr 6-131-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.