Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-20

Sammanträde 2010-04-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om ungdomsnätverket i Hässelby-Vällingby samt utnämning av ambassadörer från stadsdelens högstadieskolor.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar. Dnr 1.6.-139-2010

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

9 Protokoll från Näringslivsrådet.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport mars 2010 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-140-2010

Nya beslutsärenden

11 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Hässelby-Vällingby.

12 Projektrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län, Örebro preventionsprogram(ÖPP) i Hässelby-Vällingby.

13 Projektrapport till Länsstyrelsen i Stockholm Komet i förskolan.

14 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel avseende Föräldralinjen i Hässelby-Vällingby.

Remisser

15 Förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2, invid Sparrisbacken, inom stadsdelen Hässelby Strand.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2008-22860-54.
Dnr 1.5.3-122-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

17 Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-642/2010.
Dnr 1.5.1-134-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

18 Uppdragslista.

19 Sänk tröskeln till stöd inom socialtjänsten.

Svar på skrivelse från (v+s+mp).
Dnr 1.2.1-065-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Redovisning av "Handlingplan 2010 - för det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet." i Hässelby-Vällingby.

Dnr 1.2.6-148-2010
Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Dickson förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval till Socialdelegerade

Ledamot Eva Oivio (s) har begärt avsägelse av uppdraget som ledamot i Socialdelegerade.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ledamot Eva Oivios (s) begäran om avsägelse av uppdraget som ledamot i Socialdelegerade.

2. Stadsdelsnämnden utser ersättare Lawen Redar (s) till ledamot i Socialdelegerade.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Dickson utse vice ordförande Bengt

Roxne att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 27 april 2010.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Budget- och skuldrådgivning

Avdelningschef Ingrid Brännström informerade om det pågående budget- och skuldrådgivningsprojektet inom staden . Bland annat kommer två extra budget- och skuldrådgivare att hjälpa till med att korta väntetiderna.

Sommarjobb till ungdom

Avdelningschef Ingrid Brännström informerade om att det kommit mycket extrapengar för sommarjobb till ungdom. Nu återstår att hitta arbetsplatser.

Tobaksförsäljning till minderåriga

Ordförande Birgitta Dickson informerade om JO-beslutet när det gäller myndigheters möjlighet att kontrollera butikers försäljning av tobak till minderåriga.

Byggnation Indalsbacken

Ledamot Per Hallberg informerade - med anledning av fråga från allmänheten - att byggplanerna för ett höghus på Indalsbacken troligen kommer att revideras.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Framfördes önskemål att förvaltningen arbetar ännu hårdare med att få fram fler boenden till

psykiskt funktionshindrade som nu bor ute i landet.

Diskuterades förslaget från stadsbyggnadskontoret att bygga radhus invid

Sparrisbacken samt stadsdelsförvaltningen förslag att avslå förslaget.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-139-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 12 april 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och

ledamot Tomas Melin (mp) ställer sig bakom skrivelsen som är bilagd pensionärsrådets

protokoll.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 12 april 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från Näringslivsrådet

Anmäldes protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 25 mars 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Månadsrapport mars 2010

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 april 2010.

Dnr 1.2.1-140-2010.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och presta­tionsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertialrap­porter utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar för­valtningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret. Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1447,7 mnkr vilket är ett under­skott på 2,9 mnkr mot budget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.


____________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

§11 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 25 mars 2010.

Dnr 1.2.1-133-2010

Sammanfattning
Detta är nämndens underlag till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget för staden åren 2011-2013. I ärendet beskrivs trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser samt behov av nybyggnad, ombyggnad m.m.
under kommande treårsperiod. Vidare redovisas ur ett lokalt perspektiv prioriteringar och andra synpunkter, som bedöms vara av värde för stadens översiktliga och långsik-tiga planering i enlighet med de övergripande mål för staden som fastlagts av kommunfull­mäktige. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska budgetunderlaget vara kortfattat och övergripande. Trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser samt behov av nybyggnad, ombyggnad m.m. under kommande treårsperiod ska beskri­vas. Dispositionen följer anvisningarna. Ärendet har samman-ställts av stadsdelsdirek­törens stab. Behandling har skett i förvaltningsgruppen (15 april), pensionärsrådet (12 april) samt handikapprådet (12 april).

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens underlag till budget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s) lämnade följande särskilda uttalande

  1. ”Stadsdelsförvaltningen ger i ärendet en bild av den framtid som ska hanteras av den kommunala verksamheten de närmaste tre åren. Det är uppenbart att behoven ökar i och med en växande befolkning med större behov av socialt stöd – både i form av krishjälp och av mer ordinarie verksamhet som tex barnomsorg. Trots detta kommer den borgerliga majoriteten i fullmäktige, enligt liggande planer, ge Hässelby-Vällingby en minskad budget för 2011-2013. Förvaltningen flaggar för att verksam­heten kommer att drabbas av ytterligare ”effektiviseringar i verksam-heten”. För oss i den röd-gröna oppositionen är detta ytterst anmärkningsvärt. Konsekvenserna av dessa besparingar kommer att slå hårdast mot de grupper som har det sämst och som har störst behov. Effekterna av detta kommer att beröra oss alla som bor i stadsdelen.
  2. Vi vill också betona vikten av att förbättra arbetet med upphandlingsprocessen under åren som kommer. Om verksamhet ska drivas på entreprenad eller i egen regi måste upphandlingsunderlaget svara mot de krav på kvalitet som vi vill uppnå i verksam­heten. Som nu sker får vi i inte lägga eget regianbud, I verksamhet driven i kommu­nens regi har vi större möjlighet att infria kraven på kvalitet, därför att vi har insyn i verksamheten och kan lättare påverka, Framtida upphandlingsunderlag måste inne­hålla tydliga kvalitetskrav vad gäller tex personalens utbildningsnivå, lokalernas för­utsättningar och verksamhetens innehåll för att verksamheten ska nå upp till en nivå som vi vill ge brukarna.

  1. Från den röd-gröna oppositionen vill vi särskilt uppmärksamma att förvaltningen nu planerar en servicefunktion som medborgarna kan vända sig till för vägledning, råd­givning, myndighetskontakter, tolkning av myndighetsbeslut mm. Förslaget kommer ursprungligen från oss inom oppositionen efter att vi uppmärksammat problemen med att allt fler söker akut krishjälp hos kyrkan vilket indikerar att stadsdelens verk­samhet inte är tillräcklig. Vi ser fram emot att de praktiska förut-sättningarna för den nya servicefunktionen löses inom kort.

  1. Vi vill slutligen lyfta fram vikten den verksamhet som bedrivs inom kultur, fritid och demokrati i kultur- och medborgarhuset Trappan. Lokalen är ett nav och en viktig förutsättning för att även i fortsättningen skapa goda relationer och kultur-utbyte för oss som bor i Hässelby-Vällingby.”

Särskilt uttalande

Ledamot Leif Larsson (v) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom punkterna 1,3 och 4 i (s):s särskilda uttalande.”

Särskilt uttalande

Ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom punkt 4 i (s):s särskilda uttalande.”

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Lloyd Lindgren (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det finns inget politiskt beslut från alliansen i stadsdelsnämnden att omvandla Skolörtens servicehus till Trygghetsboende.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§12 Projektrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län, Örebro Preventionsprogram (ÖPP) i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 30 mars 2010.

Dnr 1.2.6-142-2010.

Sammanfattning

Den evidensbaserade arbetsmetoden Örebro Preventionsprogram (ÖPP)

har under 2006-2009 bedrivits i projektform i ett flertal av stadsdelens högstadie-skolor. Syftet med projektet har varit att skjuta upp ungdomars alkoholdebut och minska kon­sumtionen. Enligt Stockholmsenkäten har andelen elever som aldrig blir bjudna på alkohol av sina föräldrar ökat. Antalet elever som får lov att dricka alkohol av sina för­äldrar har minskat. Implementeringsarbetet återstår att fullfölja och det förväntas ske under den kommande halvårsperioden.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§13 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län, projektet ”Komet i förskolan”

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 mars 2010.

Dnr 1.2.6-143-2010.

Sammanfattning

År 2006 ansökte och beviljades stadsdelsnämnderna i Hässelby- Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör och Bromma projektmedel om 1,2 mkr av Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla ett manualbaserat program” Komet i förskolan”. Manualen, som togs fram 2007, har prövats och spridits till andra stadsdelar och till länskommuner. Från och med 2010 har Uppsala Universitet övertagit huvudmannaskapet för projek-tets fortsätt­ning till och med 2011.

________________________

Ledamot Leif Larsson (v) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Birgitta Dickson m fl (m), tjänstgörande ersättare Lloyd Lindgren (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) yrkade avslag på (v):s yrkande på återremittering.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

Stadsdelsnämnden beslöt att avslå yrkandet om återremittering.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Reservation

Ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut :

Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera rapport - Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län, projektet Komet i förskolan.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom rapporten.

1) Rapporten saknar viktiga led i ärendets gång.

2) Rapporten innehåller tveksamma formuleringar vars grund inte redovisats.

3) En forskningsrapport saknas, borde ha bilagts eller redovisats.

  1. Stadsdelsnämnden har inte fått kännedom om resultatet av att projektet underställts etikprövningsnämnden i Uppsala i samband med att Uppsala Universitet kopplades in i projektet. Ansökan avslogs den 091014. Ansökan gick vidare till Centrala etik­prövningsnämnden där beslut togs den 091223. Ett villkorat godkännande togs. (bilaga 1). De villkor som ställdes av etikprövningsnämnden stämmer väl med de sakliga invändningar som föräldrar ställde till stadsdelsnämnden (bilaga 2)

Detta är förhållanden av sådan vikt att de borde ha redovisats på ett korrekt sätt.

  1. I rapporten sid 4, ”Förändringar jämfört med projektplan” står längst ned på sidan att missriktad massmediakritik” tycks ha påverkat rekryteringen av förskolor för utvär­deringssyfte. Ett tjänstemanna utlåtande bör inte innehålla svepande omdömen av detta slag.

Svårigheterna som refereras till kan grundas i motstånd från såväl föräldra- som personalhåll. Därför att i Centrala etiknämndens villkor nämns om brister i den ur­sprungliga informationen till pedagoger och föräldrar i fråga om hur insamlade data skall komma att användas.

För att förvaltningens rapport skall fylla sitt syfte så måste de åtgärder redovisas som vidtagits med anledning av etiknämndens villkorande av beslut. Hur har information och introduktion förändrats i förhållande till den ursprungliga versionen.?

  1. På sid 6 nämns att en C-uppsats om Komet i förskolans skrivits på psykologiska insti­tutionen. Den finns ej med som bilaga eller som sammanfattning, vilket hade varit på sin plats i rapporten.

Sammanfattningsvis ansåg vänsterpartiet att ansökan om projektets fortsättning 090616, § 16 (bilaga 3), skulle återremitteras bl a på samma grunder som etiknämn­dernas kritik och villkorande, den bristfälliga informationen till föräldrar.”

Bilagorna 1-3 har tillförts ärendet med dnr 1.2.6-143-2010.

§14 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel avseende Föräldralinjen i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 mars 2010.

Dnr 1.2.6-144-2010.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel om 1.005.000 kronor för perioden 2010-09-01 – 2012-08-31 för genom­förande av projektet Föräldralinjen. Projektet syftar till att i ett tidigt skede snabbt kunna erbjuda stöd och råd och genomföra frivilliga familjestödjande samtal med de familjer som på eget initiativ tar kontakt med förvaltningen eller blir rekommenderade att göra det av förskolan, skolan, Maria Ungdom mfl. Av tidsskäl har ansökan sänts in före den 15 april 2010 men gäller endast under förutsättning av nämndens beslut.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§15 Förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2, invid Sparrisbacken inom stadsdelen Hässelby strand

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden S-Dp-2008-22860-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 mars 2010.

Dnr 1.5.3-122-2010.

Sammanfattning

Syftet med planen är att uppföra nya bostäder och förslaget medger 8 stycken radhus i en våning samt souterrängvåning. Utformningen av radhusen har anpassats till den in­tilliggande bebyggelsen och inplacerats i terrängen genom successiv förskjutning i plan av de enskilda husen. Planförslaget innebär ingrepp dels inom strand- och vatten­skyddsområde och dels avverkningar av del av befintligt skyddsvärt ekbestånd.

Förvaltningen anser mot bakgrund av ovanstående, att exploatering av det föreslagna strandnära grönområdet ej bör genomföras. Om exploatering ändå beslutas, anser för­valtningen att det är ytterst angeläget med grönkompensation för att berörd skyddsvärd parkmark tas i anspråk.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslöt enhälligt att överlämna förvaltningens tjänsteut­låtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-390/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 26 mars 2010.

Dnr 1.5.1-109-2010

Sammanfattning

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av ”Riktlinjer för handlägg­ning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen”. Förändringarna som föreslås avser bland annat handläggning av ärenden, trygghetslarm och korttidsvård. Förvaltningen är i stort sett positiv till det reviderade förslaget men efterlyser förtyd­liganden inom några områden.

__________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att punkten om parboendegaranti i vård- och omsorgsboende bör utformas så att inte äldre par tvingas skiljas åt, även om en av parterna beviljats bistånd.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Det är viktigt att äldre par som önskar bo tillsammans också under de sista åren i livet inte tvingas skiljas åt p.g.a. att endast en av parterna beviljats vård- och omsorgsboende.

Reservation

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sina partiers gemensamma reservation i Äldrenämndens protokoll 2010-02-09, § 11.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) stödjer punkterna 2 och 3 i nämndens beslut.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Dickson m fl (m), tjänstgörande ersättare Lloyd Lindgren (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Bengt Roxne m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och Tomas Melin lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+kd):s förslag.

§17 Sverige för nyanlända – värden, välfärdsstat, vardagsliv

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-642/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 mars 2010.

Dnr 1.5.1-134-2010.

Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig bakom de förslag som framförs i betänkandet men har några synpunkter att tillfoga. Det kan innebära svårigheter för en kommun att tillhandahålla lärare som även behärskar ”små” språk. Kommunerna behöver viss förberedelsetid för rekrytering av lärare mm. Det finns en risk i att kraven på de kompetenser som söks motsvaras av för få personer i förhållande till behovet. Vidare är det viktigt att sam­hällsorienteringen är mycket tydlig när det gäller synen på relationsvåld, barnuppfost­ran, barn och ungas integritet och frigörelse. Svensk lag inom området bör redovisas som en del i utbildningen.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§18 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 20 april 2010.

Dnr 1.1-145-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Sänk tröskeln till stöd inom socialtjänsten

Svar på skrivelse från (v), (s) och (mp)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 mars 2010

Dnr 1.2.1-065-2010.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning delar uppfattningen om att det finns ett behov av någon form av lågtröskelservice eller informationscenter för medborgare i stads-delen som behöver hjälp och råd om vart man kan vända sig och hjälp att uttolka myndighets­papper mm. Förvaltningen avser att ta fram ett förslag vad gäller former, omfattning, finansiering och lokalisering av verksamheten. I övrigt hänvisar förvalt-ningen till det svar som lämnades på skrivelsen om nyfattigdom i Hässelby i nämnden den 23 mars 2010.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§20 Handlingsplan 2010 – för det trygghetshöjande arbetet

Redovisning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 mars 2010

Dnr 1.2.6-148-2010.

Sammanfattning

I samverkan med de kommunala bostadsföretagen, Hässelbyhem och Utbildnings­förvaltningen har stadsdelen anställt en trygghetssamordnare. Finansiärerna som är styrgrupp för samordnaren har fastställt och godkänt handlingsplanen för 2010.
Hand­lingsplanen utgår från den problembild som polisens statistik över antalet anmälda brott och de trygghetsmätningar som genomförts i stadsdelen visar. Handlingsplanens mål att minska antalet brott och att höja tryggheten ska ses över
en längre period. Resultatet kommer dessutom att använda de indikationer som finns beskrivna i Stockholms Stads brottsförebyggande program. Arbetet ska präglas av att våga testa nya saker likväl som att ta till sig beprövade metoder och andras erfaren-heter. För att nå ett så bra resultat som möjligt krävs en bred samverkan med olika aktörer samt den enskildes delaktighet och engagemang. Arbetet använder sig av olika preventionsmetoder inom specifika problemområden som; stads - och bostadsmiljö samt barn och ungdomar. Arbetet kommer även att bedrivas i samverkan i olika arbetsgrupper och inom olika nätverk. Trygghetssamordnaren rapporterar om handlingsplanens aktiviteter vid stadsdelens lokala brottsförebyggande råd, LOBRÅ.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

§21 Fest för förvaltningens personal

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 april 2010

Dnr 1.1-157-2010.

Sammanfattning

Förvaltningsledningen har beslutat att anordna en fest för förvaltningens personal den 6 maj 2010. Samtlig tillsvidareanställd personal har inbjudits och 773 personer har hittills anmält sig. I anmälan ingår anmälningsavgift. Förvaltningsledningens avsikt är att festen ska äga rum under en och samma kväll. Därmed får personal från alla verksam­heter möjlighet att träffas vid ett och samma tillfälle. Förvaltningen har valt Blå Hallen i stadshuset för ändamålet. Skälet till detta är att stadshuset är en av stadens få festlokaler som kan ta emot ett så stort antal personer. Dessutom är stadshuset stadens ”eget hus” och det finns därför ett värde att anordna festen i Blå Hallen.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens beslut att anordna en fest för förvaltningens personal i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Anmälan av skrivelser

§22 Kanadagäss

Anmäldes skrivelse den 20 april 2010 från ledamot Leif Larsson (v).

Dnr 3.2-168-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.