Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-18

Sammanträde 2010-05-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om parkmiljöerna och det pågående arbetet med dessa i stadsdelen.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

10 Ansökan om stöd från Medborgarhuset Trappan - Vällingby kultur- och medborgarhusförening.

11 Love week i Hässelby-Vällingby.

12 Åtgärdsplan för minskning av de ökade utgifterna för sanering av hyresskulder.

13 Information vid val om hemtjänst.

Remisser

14 Förslag till detaljplan för område vid Måbärsstigen, Hässelby Villa stad 10:1 mm.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2009-15864-54.
Dnr 1.5.3-169-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

15 Uppdragslista.

16 Arbetsmarknadsfrågor för funktionshindrade och ungdomar m fl i vår stadsdel.

Svar på skrivelse från (s).
Dnr 6-131-2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nyfattigdom i Hässelby.

Skrivelse från (s) och (v) till stadsdelsnämnden med anledning av tidigare ärende i stadsdelsnämnden 2010-03-23.
Dnr 6-129-2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Vice ordförande Bengt Roxne förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte vice ordförande Bengt Roxne utse ledamot Bo Arkelsten att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 26 maj 2010.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

 

  • Företagare med lokaler i Vällingby centrum framförde oro för hyresutvecklingen och de svårigheter som detta innebär.

Frågan tas upp på Näringslivsrådets kommande sammanträde.

  • Framfördes synpunkter för att kulturmärka Storängens koloniområde i Grimsta.

Förvaltningen undersöker frågan.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby
stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-173-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 10 maj 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Tertialrapport 1-2010 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 maj 2010.

Dnr 1.2.1-174-2010.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2010 till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 11,2mnkr.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla den i verksamhetsplanen avise­rade omorganiseringen och därmed avvecklingen av familje-dag­hem som separat resultatenhet samt anmäler beslutet till Kommunstyrelsen.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att familjedaghemmens resultatfond om 8000 kr tillfaller stadsdelsförvaltningen.

5. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budget-juster­ing med 1,0 mnkr avseende insatser för hemlösa.

6. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen en budget-justering om 2,2mnkr avseende förskolor med hög hyra.

7. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror 0,8 mnkr.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§10 Ansökan om stöd från Medborgarhuset Trappan – Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 26 april 2010.

Dnr 5-150-2010.

Sammanfattning

Vällingby kultur- och medborgarhusförening inkom i början av april med ansökan
om 400 000 kr som generellt stöd för verksamhetsåret 2010.Ansökan tar upp hur man offensivt ska förbereda verksamheten inför återflytt 2011. Under hela 2010 och början av 2011 renoveras Trappans ordinarie lokaler. Under tiden har Svenska Bostäder erbjudit evakueringslokal i Vällingby city. Där drivs verksamheten i något mindre skala från januari 2010. Vissa delar av verksamheten bedrivs i lokaler i Vinsta före­tagsområde. Förvaltningen föreslår att generellt verksamhetsstöd ej utgår utan förordar att föreningen ansöker om kulturbidrag inför varje aktivitet.
____________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår enhälligt förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden bifaller enhälligt Vällingby kultur- och medborgar­husförenings ansökan om 400000 kr som stöd för verk­samheten under
år 2010.

Särskilt uttalande

Ledamot Bo Arkelsten m fl. (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamot Fredrik Wallén (kd) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

”Medborgarhusföreningen står just nu inför en stor omdaning. En omdaning där de
tyd­liga intentionerna är att föreningen från år 2011 ska bedriva sin verksamhet affärsmäs­sigt och kostnadseffektivt, inriktad mot de behov som finns i stadsdelen.

Framtida reguljärt kultur- och föreningsstöd ska föreningen vid behov kunna söka
via bl. a Kulturnämnden. Generellt behöver Stockholms stad ta ett samlat grepp för hur lokala kulturhus, som Trappan, ska hanteras.

Under 2010 är medborgarhusföreningens verksamhet evakuerad till tillfälliga lokaler, en ny styrelse har valts och styrelsen har övertagit den tidigare verksamhetsledarens uppgifter.

Avlönad personal används i mindre omfattning för reception, service och annat.
För att föreningen ska kunna klara verksamheten under denna övergångsperiod har stadsdels­nämnden beslutat bevilja det ansökta bidraget.

Stadsdelsnämnden ser mycket positivt på det uppstartade planlagda arbete som finns för nya Trappan. Både var avser verksamhet, inriktning, driftsform och finansiering.

Vi ser även fram emot ett gott samarbete mellan föreningen och stadsdelsförvaltningen”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bengt Roxne m fl. (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

”Trappan har under drygt 50 år varit en kulturell mötesplats i Vällingbyområdet och nämnden har varit enig om att Trappan ska leva vidare och utvecklas. Anslagen har minskat under senare år och det blev ett ekonomiskt avbräck när nämndmötena flyttades från Trappan till Vällingby Fritid AB:s lokaler.

Vi anser att kulturen är en viktig del av det moderna välfärdssamhället och därför måste få stöd av samhället. Vällingby har expanderat som näringslivscentrum. Trappans kul­turverksamhet är nu ännu viktigare som motvikt mot den kommersiella handeln i cent­rum. En oas som kan göra Vällingby Centrum än mer attraktivt för besökare.

Det finns också ett stort behov av möteslokaler bland allmänheten både för enskilda att hyra för fester, för föreningar att ha sina möten och för andra att kunna mötas och få en dos av musik, konst och andra upplevelser tillsammans med andra. Trappan har under många år fått verka med bristfälliga och dåliga lokaler utan hiss och ordentligt kök bland annat. Genom renoveringen öppnas nya möjligheter. Vi är överty­gade att styrel-sen för Trappan tillsammans med intressenter, föreningar och andra kommer att kunna forma en lockande verksamhet både under renoveringstiden och framförallt i de nya fräscha lokalerna efter renoveringen,

Viktigt att Medborgarhusföreningen får det anslag som de bedömer som rimligt för att driva sin verksamhet. Samarbetet med föreningar m.fl. kan också ses som ett process-arbete och på så sätt även uppfylla förvaltningens krav vad gäller kriteriet för att få bidrag. Att som föreslås söka bidrag för varje aktivitet är inte realistiskt och dessutom en byråkratisk lösning som inte fungerar för all kulturverksamhet.

Att stödja kulturlivet är ett signum för ett välfärdssamhälle med kvalitet. Kulturen för­enar människor något som inte minst är viktigt för oss i Hässelby-Vällingby.”

Ersättarna Kaj Nordquist (s), Elisabeth Bäckström (m) och Lloyd Lindgren (fp)

deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§11 Love Week i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 26 april 2010.

Dnr 1.1-046-2010

Sammanfattning
Utifrån uppdrag av nämnden 26 januari 2010 planerar Stadsdelsförvaltningen att genomföra ett flertal aktiviteter och arrangemang i stadsdelen på ”Love tema” under tiden 6-19 juni, Love week. Starten blir med nationaldagsfirandet i Hässelby slottspark den 6 juni. I samband med detta kommer det att pågå en utställning av förskolorna på galleri Plaisiren, den planeras pågå 6 till 11 juni, med kärlek som en röd tråd genom utställningen. Den 15 juni blir det ”Love Beach” på Maltesholmsbadet.

Stadsdelens ungdomar framför låtar på kärlekstema från scen. Parallellt med detta pågår planerings­arbete kring samverkansaktivteter som ännu inte är helt klara. Arrangemang i Vällingby city i samverkan med Svenska Bostäder och fritidsgården Tegelhögen. Basket och hiphop ute på torget samt bröllopscatwalk på K-fem. Planering pågår också för digitala berättelser på kärlekstema i samverkan med kulturskolan och en grundskola i stadsde­len. För stadsdelens seniorer planeras bussning av pensionärer från äldre-boendet Skolörten till läktare utmed bröllopskortegens väg genom Stockholm city.

Tankar finns även på en kärleksfärgad poesifabrik för unga på biblioteket i Vällingby.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av planerade arrangemang kring ”Love Week” 6-19 juni 2010 i Hässelby-Vällingby.

§12 Åtgärdsplan för minskning av de ökande utgifterna för sanering av hyresskulder

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 april 2010.

Dnr 6-172-2010.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har inlett ett aktivare samarbete med bostadsföretagen i stads­delen. Den bostadssociala gruppen har utökats med nya bostadsföretag. Syftet är att

för­valtningen på ett tidigt skede ska få information om vilka hyresgäster som har problem med obetalda hyror och som inte själva återvinner sina kontrakt. Det ger stadsdelen möjlighet till ett aktivt uppsökande arbete för att kunna ge stöd och hjälp med att exem­pelvis ta fram avbetalningsplaner. Barnfamiljer prioriteras alltid i det uppsökande arbe­tet. Förvaltningen ser också över interna rutiner och samverkan mellan enheterna för att tidigt fånga upp situationer som kan leda till hyresskulder och förlorade hyreskontrakt. En ökad satsning på budget- och skuldrådgivning planeras och kommer att ske i projekt­form finansierat med centrala medel.

________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisade åtgärder för minskning av kostnader för sanering av hyresskulder.

§13 Information vid val av hemtjänst

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 april 2010.

Dnr 7-171-2010.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag
på hur de äldre ska kunna få ta del av de olika hemtjänstutförarnas kvalitet enligt ett antal variabler. Stadsdelsförvaltningen föreslår att något lokalt informationssystem
inte konstrueras. Grunden i ett valfrihetssystem är konkurrensneutralitet.
I ett valfrihetssystem som gäller för hela staden ska samma slags information om utfö­rarna lämnas till medborgarna oavsett var i Stockholms stad de bor.

________________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag vad avser information vid val av hemtjänst.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag som svar på skrivelsen från (s+v).

3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att vid augustisammanträdet
åter­komma med rapport om äldreförvaltningens arbete med Jämför Service avse­ende utförare inom hemtjänsten.

§14 Förslag till detaljplan för område vid Måbärsstigen, Hässelby villastad 10:1 mm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-dp 2009-15864-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 april 2010.

Dnr 1.5.3-169-2010.

Sammanfattning

Planområdet utgörs av del av Hässelby Villastad 10:1 samt del av Grimsta 1:2.

Marken ägs av staden och är idag ett obebyggt grönområde. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av 11 st. fristående villor som placeras på terrasser utmed Måbärsstigen. Förvaltningen anser att förutom förslaget om vegetationsridå och kvarlämnandet av nedtagna trädstammar till gagn för vedlevande insekter som tjänar som föda till fåglar, krävs ytterligare kompensation för att lyfta detta område efter eventuell utbyggnad, för­slagsvis kunde bl.a. en grillplats anordnas. Stadens gröna kilar är den regionala grön­strukturen men kompletteras inom stadsdelsområdet av denna mer småskaliga grön­struktur. Om exploatering ska ske, bör mer omfattande grönkompen-sation läggas på detta grönstråk.

_________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) och ledamot Leif Larsson (v)

reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi yrkade avslag på exploatering av det obebyggda grönområdet och i övrigt god­känna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.”

Beslutsgången

Ledamot Bo Arkelsten m fl. (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp),

tjänstgörande ersättare Margareta Åkerblom (m) och vice ordförande Bengt Roxne m fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp) och ledamot Leif Larsson (v) lade fram ett eget gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp+s):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§15 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 18 maj 2010.

Dnr 1.1-189-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Arbetsmarknadsfrågor för funktionshindrade och ungdomar m fl. i vår stadsdel

Svar på skrivelse från (s)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 april 2010.

Dnr 6-131-2010

Sammanfattning

Överskottet i bokslutet för 2009 om 2,2 mkr inom OSA- verksamheten, beror på att in­täkterna kom att överstiga budgeterat belopp och att förvaltningen fick kännedom om de högre intäkterna alltför sent på året. Den sena tidpunkten medgav inte, av tids-skäl, framtagande av nytt avtal med Arbetsförmedlingen. OSA-verksamheten är inte egen resultatenhet varför något överskott ej kan föras till nästkommande år. Förvaltningen undersöker förutsättningarna att delta i ”Lyftet”.

__________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§17 Nyfattigdom i Hässelby

Svar på skrivelse från (s) och (v) till stadsdelsnämnden med anledning av tidigare ärenden i
stadsdelsnämnden 2010-03-23

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 april 2010.

Dnr 6-129-2010.

Sammanfattning

Förvaltningen planerar att ta fram ett förslag beträffande ett informationscenter i stads­delen. Centret bör kunna erbjuda medborgarna hjälp och råd om vart man vänder sig med olika problem och frågeställningar. Stadsdelen avser inte att utöka den uppsökande verksamheten utöver den som bedrivs i vräkningsförebyggande syfte. Förvaltningen planerar överläggningar med Hässelby församling kring behovet av att kyrkan hänvisar till rätt instans. I övrigt hänvisar förvaltningen till de svar på två likande skrivelser som behandlades i nämnden den 23 mars och den 20 april 2010.

___________________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

Anmälan av skrivelser

§18 Kvinnofridsteamet

Anmäldes skrivelse den 18 maj 2010 från vice ordförande Bengt Roxne m.fl. (s), ledamot Leif Larsson (v) och tjänstgörande ersättare Birgitta Wosse (mp).

Dnr 6-208-2010.

§19 Äldreinspektörernas granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar på Hässelgården 2010-05-16

Anmäldes skrivelse den 18 maj 2010 från ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp).

Dnr 7-209-2010.

§20 Inför parboendegaranti

Anmäldes skrivelse den 18 maj 2010 från ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp).

Dnr 7-210-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.