Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Utdelning av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
Trygghetspris 2010.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och Förvaltningschefens information

Redovisning från Medborgarcaféet

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

Inkomna Medborgarförslag - Inkomna handlingar

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport november 2010 - ekonomi och verksamhet.

Dnr 1.2.1.-534-2010
Utsändes senare.

Beslutsärenden

10 Översyn av vård- och omsorgsplatser inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

11 Översyn av dagverksamheter inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

12 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Koppargårdens vård- och omsorgsboende 2010.

14 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för förskoleverksamheten i Hässelby-Vällingby.

Remisser - Yttranden

15 Motion (2010:12) - Fler grönområden för en bättre folkhälsa.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 319-1088/2010.
Dnr 1.5.3-512-2010
Omedelbar justering.

16 Detaljplan för Stämpelfärgen 3 mm Härjedalsgatan 17 i stadsdelen Vällingby.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-00136-54.
Dnr 1.5.3-487-2010
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Tillsyn enligt SoL och LSS av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Yttrande till Socialstyrlsen dnr 9.1-2934/2010.
Dnr 1.2.1-452-2010
Omedelbar justering.

Anmälningar och Redovisningar

18 Uppdragslista.

Dnr 1.1.-536-2010

Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Birgitta Dickson förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Birgitta Dickson utse ledamot Leif Larsson att

justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 20 december 2010.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Stadsdelsnämndens Trygghetspris år 2010 Ordförande Birgitta Dickson delade ut nämndens årliga Trygghetspris till

Fabiana Rassami och Daniel Karlsson.

Priset delas ut för utmärkta och betydelsefulla trygghetsskapande insatser i stadsdelsområdet.

· Avtackning av ledamöter och ersättare i nämnden

Ordförande Birgitta Dickson avtackade de ledamöter och ersättare som avgår

från nämnden vid årsskiftet 2010/11.

Ledamot Eva Oivio och förvaltningschef Leif Spjuth avtackade ordförande

Birgitta Dickson som avgår från nämnden vid årsskiftet 2010/11.

· Förvaltningschef Leif Spjuth informerade om stadens och stadsdelens engagemang med anledning av terrordådet i Stockholm den 11 december 2010.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

  • Grimsta IP
    Problem med bilar som vid fotbollsmatcher mm på Grimsta IP, står parkerade på gräsmattor, på förhyrda P-platser mm.

  • Radhusen på Sparrisbacken
    Togs upp frågan om byggnation av radhus på Sparrisbacken.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby
stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-533-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 6 december 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 6 december 2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport november 2010

Ekonomi och verksamhet

Ekonomichef Lena Nevbrandt lämnade en muntligt månadsprognos per november 2010. Prognosen visar samma resultat som i tidigare prognos, dvs drygt 9 miljoner kronor i överskott.
Dnr 1.2.1-534-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger den muntliga informationen till handlingarna.

§10 Översyn av vård- och omsorgsplatser inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 november 2010.

Dnr 1.2.1-524-2010.

Sammanfattning

Utifrån USK prognos om befolkningsutveckling den närmaste åtta åren har förvaltningen sett över vilka resurser som behövs för att möta framtida behov av vård- och omsorgsplatser för äldre över 65 år. Idag gäller valfrihetssystemet både inom hemtjänst och inom äldreboenden. Detta innebär att det finns fler aktörer än kommunen på marknaden. Efter analys av behov och efterfrågan ser förvaltningen att en ombyggnation av hus C skulle medföra en överetablering av boendeplatser i planområdet och ett icke effektivt lokalutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kontraktet med Micasa sägs upp från och med 1 januari 2012. För att även utnyttja befintliga platser effektivt omvandlas sjukhemsplatser på Koppargården till gruppboendeplatser för dementa.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inte projektera för en ombyggnation av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende hus C.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att omvandla 18 sjukhemsplatser på Koppargårdens vård- och omsorgsboende till demensinriktning.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av avveckling av C- huset, Hässelgårdens vård och omsorgsboende.

4. Beslutet träder i kraft efter att facklig samverkan fullföljts.

Reservation

Ledamot Eva Oivio m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande:

”1. Nämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en förhandling i enlighet med MBL angående ärendet.

2. Nämnden delegerar beslutanderätten till gruppledarna efter genomförd MBL-förhandling.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Dickson m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp)

lade fram ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Eva Oivio m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (m+fp):s förslag till beslut.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s förslag till beslut.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen

av­slutad och anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Svante Erlandsson (m), Margareta Åkerblom (m), Bogdan Godymirski (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Birgitta Dickson (m) mot

6 nej-röster / Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s), Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s),

Leif Larsson (v), Tomas Melin (mp) har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp):s förslag till beslut.

§11 Översyn av dagverksamheter inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 november 2010.

Dnr 1.2.1-525-2010.

Ärendet utgår då det ännu inte färdigberetts av förvaltningen.

§12 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Koppargårdens vård- och omsorgsboende 2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 november 2010.

Dnr 1.2.1-526-2010.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2005 om en uppföljningsmodell för äldreomsorgen som innebär att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde ska följas upp. Uppföljningarna avser enheternas följsamhet avseende lagar, föreskrifter, avtal och riktlinjer samt kvalitet. Förvaltningen har under hösten 2010 genomfört ett flertal uppföljningar av verksamheten på Koppargårdens vård och omsorgsboende och gjort en samlad bedömning att verksamheten i stort sett fungerar väl. Förvaltningen har förmedlat bedömda avvikelser och begärt en åtgärdsplan senast den 15 mars 2011.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av Koppargårdens vård- och omsorgsboende och överlämnar den till stadens äldreförvaltning.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att skrivelse från (s), (v) och (mp) besvaras med detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att de påtalade bristerna åtgärdas snarast, och senast den 1 februari 2011, samt uttala att:

Carema har haft ansvar för Koppargården, sedan hösten 2008. Vid tidpunkten för överföringen fanns en del mycket stora och grava brister inom vissa delar av verksamheten. Sedan Carema tog över driften har många av bristerna rättats, samt har verksamheten utvecklats positivt på många områden – detta gäller t ex kost, aktiviteter, boendemiljö, personalens utbildningsnivå och dokumentation.

Dock kvarstår vissa i nämndens mening allvarliga brister varför förvaltningen uppmanas att nogsamt följa utvecklingen och handlingsplanens uppfyllande, samt i övrigt hänvisar nämnden till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. Vidare uppmanas förvaltningen att genom sin tillsynsverksamhet tillse att Carema i alla delar, inkl bemanning, överlappningstid och aktiviteter utifrån brukares önskemål följer de åtaganden som Carema gjort i avtal med staden. Vidare förutsätts att den av Carema utlovade medarbetarenkäten snarast ska redovisas för nämnden.

Reservation

Ledamot Eva Oivio m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) reserverade sig

mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande:

”Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut samt med följande tillägg:

1. I anslutning till Pensionärsrådets skrivning i detta ärende ställer vi oss bakom
önskemålet om att jämförelse med förra årets verksamhetsuppföljning utförs i
samband med ny uppföljning. En sådan jämförelse bör nu i efterhand läggas fram

till nämnden, senast vid nästa nämndsammanträde.

2. Då rapporten i betydande utsträckning bygger på MASens iakttagelser anser
nämnden att det är viktigt att få ta del av MASens rapport i sin helhet för att få en

så komplett bild som möjligt. Rapporten skall således skickas ut snarast till samtliga
politiker i nämnden.

3. Som en del av nämndens egen uppföljning av verksamheten på Koppargården bör
minst ett oanmält besök göras av vår MAS och avrapporteras innan den 15 mars.

4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att de påtalade bristerna åtgärdas snarast, och senast den 1 februari 2011.”

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Dickson m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp)

lade fram ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Eva Oivio m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lade fram ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (m+fp):s förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (m+fp):s förslag till beslut.

Nej-röst för bifall till (s+v+mp):s förslag till beslut.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen

av­slutad och anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (m), Carina Klevenvall (m), Svante Erlandsson (m), Margareta Åkerblom (m), Bogdan Godymirski (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Birgitta Dickson (m) mot

6 nej-röster / Eva Oivio (s), Seyfi Dogan (s), Ingrid Carlsson (s), Kaj Nordquist (s),

Leif Larsson (v), Tomas Melin (mp) har stads­delsnämnden beslutat enligt (m+fp):s förslag till beslut.

§13 Skolörtens vård- och omsorgsboende- Uppföljning av hälso- och sjukvården

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2010.

Dnr 1.2.1-535-2010.

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har under vården 2010 genomfört en uppföljning

av hälso- och sjukvården på Skolörtens vård- och omsorgsboende. Sammantaget gör personalen ett mycket gott arbete och verksamheterna fungerar bra. Det som behöver utvecklas finns dokumenterat under varje ämnesområde och skiljer sig inte så mycket mellan enheterna. I slutet på varje rapport finns en sammanfattning av resultatet på uppföljningen. Gemensamma utvecklings- och förbättringsområden är inkontinensutredning, avvikelsehanteringen där cheferna måste ta ett större ansvar, vårdplaner och uppdatering av status. Dokumentationen kan vara mycket bra i vissa journaler, medan det i vissa framkommer brister som därför påverkar enhetens resultat.BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att de påtalade bristerna åtgärdas snarast, och senast den 1 februari 2011, samt uttala att:

Personal och ledning vid Skolörten vann genom ett egen-regi-anbud vid den senaste upphandlingen – vilket uppskattades av stadsdelsnämnden. Dock förutsätter detta ansvar att verksamheten sköts på ett tillfredsställande sätt. Den sammanlagda bedömningen är att personalen gör ett mycket gott arbete, och att verksamheterna fungerar bra.

Det finns dock brister som enligt dokumentationen funnits under en längre tid, och som skulle ha åtgärdats sedan länge inom främst gruppboendet. Detta gäller t ex områden som hygien, trycksår, demens samt övriga av förvaltningen identifierade områden.

Det bör noteras att granskningarna gjorts under första kvartalet 2010 och de då upptäckta bristerna skulle ha åtgärdats omgående eller i vissa fall sep-dec 2010. Nämnden utgår ifrån att samtliga brister nu är åtgärdade, i annat fall uppmanas förvaltningen att tillse att så sker omedelbart.

Beslutsgången

Ordförande Birgitta Dickson m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (fp)

lade fram ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Tomas Melin (mp) anslöt sig till (m+fp):s förslag.

Ledamot Eva Oivio m fl (s) och ledamot Leif Larsson (v) och anslöt sig till de två beslutssatserna i (m+fp):s förslag, dock ej uttalandetexten.

§14 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för förskoleverksamheten i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 november 2010.

Dnr 1.2.1-527-2010.

Sammanfattning
Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Förvaltningens samlade kvalitetsredovisning utgår från förskolornas kvalitetsredovisningar vilka redovisats på enhetsnivå.

Förskolorna i Hässelby Vällingby håller en god kvalitet med utgångspunkt från såväl enheternas egna uppföljningar som stadens brukarundersökning.

Den samlade analysen redovisar enheternas styrkor och utvecklingsbehov samt förslag till åtgärder för utveckling.BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens samlade kvalitets-redovisning och lämnar ärendet vidare till utbildningsförvaltningen.

§15 Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 319-1088/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 november 2010.

Dnr 1.5.3-512-2010.

Sammanfattning
Maria Hannäs (v) föreslår i sin motion att staden måste ta ett helhetsansvar för stockholmarnas hälsa och möjlighet till rekreation i naturen. Möjligheten att röra på sig utomhus i ett grönområde, en park eller ett skogsparti måste finnas där människor bor, annars blir det för otillgängligt. Förvaltningen har inget att invända mot de yrkanden som framställs. De insatser som yrkas beaktas ständigt i samband med stadsdelsförvaltningens handläggning av den fysiska planeringen dels i samarbete med stadens fackförvaltningar, dels med övriga berörda instanser och myndigheter när det gäller den lokala, regionala och nationella samhällsplaneringen.BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Detaljplan för Stämpelfärgen 3 mm Härjedalsgatan 17 i stadsdelen Vällingby

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2010-00136-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 november 2010.

Dnr 1.5.3-487-2010.

Sammanfattning
Planområdet omfattar fastigheten Stämpelfärgen 3 samt del av fastigheten Stämpelfärgen 4. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av en industribyggnad med två våningar som har inrymt småindustri samt lokaler för fastighetsskötsel. Planförslaget innebär att industribyggnaden rivs för att ge plats åt tre nya flerfamiljshus med totalt ca 90 lägenheter. När verksamheten inom en fastighet byter inriktning från någon typ av industriell verksamhet och omvandlas till bostadsområde är det viktigt att utreda förekomst av mark- och grundvattenföroreningar och eventuella behov av efterbehandlingsåtgärder. Under förutsättning att så sker, anser förvaltningen att planförslaget innebär en lämplig avvägning mellan ett effektivt markutnyttjande och behovet av en hälsosam boendemiljö.BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Tillsyn enligt SoL och LSS av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Hässelby-Vällingby

Remiss från Socialstyrelsen, dnr 9.1-2934/2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 november 2010.

Dnr 1.5.3-452-2010.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har under hösten 2010 genomfört tillsyn gällande stadsdelens stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelen får kritik vad gäller inventering av målgruppens behov, informationsinsatser och rättsäker dokumentation. Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram åtgärder som redovisas i en särskild handlingsplan.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sin redovisning till Socialstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Eva Oivio m fl (s), ledamot Leif Larsson (v) och ledamot Tomas Melin (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ser mycket allvarligt på de brister och påpekanden som Socialstyrelsens tillsyn gjort nämnden uppmärksam på. Det handlar om människor i vår stadsdel som är särskilt sårbara och som enligt ett antal lagrum är berättigade till sådant stöd som de är i behov av och därför är det angeläget att nämnden får information om ; 1) Bakgrunden till och en analys av förhållandet att inventering av målgruppens behov inte utförts eller varit bristfällig. Till en sådan analys hör troligen avgränsningsfrågor då det gäller målgruppen. Är det någon särskild kategori som på detta sätt har eftersatts och kommit i skymundan? Vilka förändringar och insatser kan förvaltningen göra för att uppnå en tillfredsställande nivå av kunskap om dessa grupper och de behov som finns? 2) En redogörelse för vilka informationsinsatser som gjorts eller analys av vad som saknas. Det är ur demokratiskt perspektiv mycket viktigt att nå dem det gäller med information. 3) Utbildningsinsatserna för chefer o personal gällande hantering av fel o brister samt för en förbättrad dokumentation av hur insatser skall genomföras.

Vi önskar att från förvaltningen månadsvis få rapporter om hur arbetet att uppnå en tillfredställande nivå fortlöper beträffande de anmärkningar som socialstyrelsen riktat till nämnden.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 14 december 2010.

Dnr 1.1-536-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan av skrivelser

§19 Bullernivåerna på fem förskolor i vår stadsdel

Anmäldes skrivelse den 14 december 2010 från ledamot Leif Larsson (v), ledamot Eva Oivio m.fl. (s) och ledamot Tomas Melin (mp).

Dnr 4-589-2010.

§20 Närtrafiken och de äldre

Anmäldes skrivelse den 14 december 2010 från ledamot Leif Larsson (v), ledamot Eva Oivio m.fl. (s) och ledamot Tomas Melin (mp).

Dnr 3.1-590-2010.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.