Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Kulturen i Hässelby-Vällingby. Information om kulturlivet i stadsdelen samt pågående och planerade aktiviteter.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

9 Protokoll från Näringslivsrådet.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport mars 2011 - ekonomi och verksamhet.

Beslutsärenden

11 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

12 Koppargården - Kvalitetsuppföljning och av den kommunala hälso- och sjukvården samt patientsäkerhetsberättelse 2010.

13 Hässelgårdens och Skolörtens vård- och omsorgsboende - patientsäkerhets- berättelse 2010.

Remisser

14 Programsamråd för Grimsta 1:2 samt Råcksta 1:21, förslag till nya bostäder vid Råckstavägen, inom stadsdelen Råcksta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-04206-54.
Dnr 1.5.3-149-2011

Anmälningar och Redovisningar

15 Uppdragslista.

16 Anmälan beslut tagna i delegation.

17 IT-kostnader.

Svar på skrivelse från (V+S+MP).
Dnr 2.5-055 -2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Om lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 2011-03-22

19 Anmälan beslut från Skolinspektionen.

Dnr 4.1-279-2011
Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske

den 27 april 2011.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Ordförande Fredrik Bojerud hälsade ny ersättare, Zelal Ölcer välkommen.

Feriearbete

Enhetschef Carina Johansson-Cronwall informerade om förvaltningens arbete med feriearbete/sommarjobb. Det är 137 ungdomar som kan erbjudas sommarjobb två eller tre veckor.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Angående det föreslagna namnet på Vattenfalls nuvarande område
Vällingby Parkstad
Inlämnades ett medborgarförslag från Råckstahyresgästernas intresseförening.

Dnr 1.2.4-257-2011

Hässelby strand

· Oro för eventuellt nybyggnation vid Sparrisbacken. De vackra ekarna måste
bevaras.

· Promenadstråket vid Strandliden måste förstärkas. Järnstaketet är på väg att falla
sönder.
Förvaltningen är medveten om situationen.

Bostäder vid Råckstavägen

Synpunkt med anledning av remiss som behandlas vid dagens sammanträde. Det planeras för allt för många bostäder.

Hässelby gård

Cykelställ och belysning ofta trasiga. Det borde komma upp hänvisningsskyltar vid T-banan för att visa rätt till de olika idrottsplaster och fotbollsplaner som finns i området.

Hyreskostnader

Synpunkter på hyreskostnaderna avseende förvaltningshuset.

Förbifart Stockholm

Hur påverkas fastigheter i närheten av den sprängning som kommer att ske i samband med att Förbifarten byggs.

Solursparken

Stora problem med nedskräpning och påverkade personer.

En trygghetsvandring är nyligen genomförd med åtgärdsförslag.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby
stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-191-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 11 april 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 11 april 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Näringslivsråd

Ärendet utgår då inget protokoll finns färdigställt

§10 Månadsrapport mars 2011

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 april 2011.

Dnr 1.2.1-192-2011.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter,
som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och
pre­stationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertialrap­porter utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar för­valtningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadslednings-kontoret. Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1485,7 mnkr
vilket är ett underskott på 26,7 mnkr mot budget efter budgetjusteringar.
Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2011
samt prognostiserade värden för resterande del av året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§11 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 25 mars 2011.

Dnr 1.2.1-193-2011.

Sammanfattning

Detta är nämndens underlag till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag

till budget för staden åren 2012-2014. I ärendet beskrivs trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser samt behov av nybyggnad, ombyggnad m.m.

under kommande treårsperiod. Vidare redovisas ur ett lokalt perspektiv prioriteringar och andra synpunkter, som bedöms vara av värde för stadens översiktliga och långsik­tiga planering i enlighet med de övergripande mål för staden som fastlagts av kommun­fullmäktige. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska budgetunderlaget vara kort­fattat och övergripande. Dispositionen följer anvisningarna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner underlaget till budget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Inom Alliansen noterar vi att exploateringstrycket inom våra stadsdelsområden
be­döms fortsätta att vara högt. Även om vi förstår behovet av ytterligare bostäder i Stockholm är det av yttersta vikt att även kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas i motsvarande grad för att bibehålla, och helst förbättra, tillgängligheten. Med tanke på den mycket höga andelen hyresrätter inom stadsdelsnämndens område vill vi särskilt trycka på behovet av en större mångfald av upplåtelseformer inom bostadsbeståndet.

Till sist vill vi anföra att det är av yttersta vikt att exploatering inte kommer att ske på bekostnad av de fina naturvärden som finns inom våra stadsdelsområden. Särskilt de gröna kilarna, Mälarstranden, Grimsta och naturen runt Riddersvik, Lövsta och Kyrkhamn.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Stockholms kommun som fördelar resurserna till stadsdelsnämnderna har i år närmare två miljarder kronor i överskott. Samtidigt har vi i Hässelby-Vällingby, som ska utföra stora delar av välfärdens verksamheter, sett hur tilldelningen under den senaste mandat­perioden inte har räckt för de behov som finns. En hårt pressad förvaltning har hela ti­den levt med kraven att pressa kostnaderna för att spara i verksamheterna.

Stadsdelsförvaltningen ger oss i ärendet en bild av den framtid som vi har att hantera de närmaste tre åren. Vi ser stora utmaningar med en växande befolkning. 2014 har vi en­ligt beräkningar 70000 invånare i Hässelby-Vällingby. Det innebär ökade behov av bland annat barnomsorg, omsorg om äldre och handikappade och också stora sociala in­satser. Trots detta minskar den borgerliga majoriteten i stadshuset våra resurser för det kommande året och förvaltningen aviserar fortsatta besparingar. Redan nu ser vi att un­derskottet för 2011 stiger för varje månad. Många arbetslösa i stadsdelen har svårt att få jobb och det kräver stora insatser. Vi har också ungdomar som riskerar att hamna i kri­minalitet och drogberoende, familjer i behov av olika former av stöd från samhället, föräldrar som behöver en förskola med tillräckligt med personal och äldre i behov av
en bra omsorg. Kulturen som är en viktig del av välfärden får allt mindre resurser. Kvali­teten i välfärden riskerar att försämras. Det blir de billiga alternativen som väljs och inte de som är bäst för individen.

Det är ytterst beklagligt att vi har en politisk ledning som inte tar ansvar för medborgar­nas välfärd.

Valfrihet. En majoritet av all verksamhet inom barnomsorg, äldreomsorg, verksamheter för funktionshindrade, fritidsverksamhet m.m. i stadsdelen bedrivs nu av privata entre­prenörer. Det kallas valfrihet av borgerliga majoriteten som inte tillåter att den kommu­nala verksamheten får lägga anbud. Vi menar att det inte är någon verklig valfrihet om det inte finns kommunalt driven verksamhet att välja på.

De ständiga upphandlingarna leder också till ökad byråkrati med rådgivning inför val, kontroll av utförare och ett ständigt upphandlingsförfarande. Dessutom är kostnaderna för upphandlade verksamheter given och svåra att ändra. Det blir de kommunala verk­samheterna som får stå för besparingarna.

Vilket samhälle vill vi ha? Ökade klyftor eller ett samhälle för alla. För oss är svaret givet.

Vi vill ha en verksamhet under de kommande åren som ser till de många människornas behov och önskan om en väl fungerande välfärd. Därför kräver vi att den moderatstyrda majoriteten ser till att vi i Hässelby-Vällingby tilldelas ytterligare resurser för att täcka de behov som finns.

Vi ska inte vara en stadsdel som sparar utan en stadsdel som satsar på att ge invånarna social trygghet och möjligheter att leva ett bra liv i ett jämlikt samhälle. Ungdomarna ska kunna känna hopp inför framtiden.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningens förslag till underlag för budget, pekar på ett antal områden där Alliansens föreslagna budgetram, under de närmaste åren kommer att innebära stora svårigheter att uppfylla nämndens uppgifter på ett fullgott och regelrätt sätt. En ökande befolkning innebär både mer intäkter och ökade kostnader, men i budgeten ser vi ingenting av detta. Exempel på områden som kommer att få problem enligt förvaltningen är

· Biståndsbesluten behöver effektiviseras och prioriteras, vilket vi tolkar som att mer
kontroll behövs så att det blir lägre och färre bistånd beviljade oavsett behovet (sid 9)

· Eftersläpning i resursfördelningssystemet gör att människor ej får det stöd som de
har rätt till i tid (sid 11).

· Måste fokusera på att ta hem barn/ungdomar från dyra placeringar, visar att
ekonomiska prioriteringar går före de kvalitativa (sid 12).

· Korttidsboende hem för vård skall köpas till lägre dygnspris (sid12).

· Resurstilldelning för stadsmiljöverksamhet innebär successivt minskade resurser för
vår stadsdel (sid14).

· Behovet av ekonomiskt bistånd minskar ej i takt med neddragningar i resurserna,
utan snarare ökar (sid 17).

· Omsorg om personer med funktionsnedsättning är inte tillräckliga (sid18).

· Lönejusteringar och kostnadsökningar pga inflation skall täckas via effektiviseringar och minskad personal (sid17).

Vi tycker att förvaltningens kommentarer är viktiga och hoppas att Alliansen skall ta detta underlag till sig vid nästa års budgetdiskussioner.

Övriga punkter som vi anser behöver läggas in i underlag för budget är

Marknadsandelar inom vård och omsorg

För att förvaltningen skall kunna nå sina mål om världsklass inom vård och som arbetsgivare behövs mål sättas upp om vilken marknadsandel som förvaltningen bör ha inom äldreomsorg, förskole- och fritidsverksamhet. Utifrån dessa mål och brukarundersökningar, skall förvaltningen sträva efter att ha mest nöjda brukare av alla de konkurrerar med. Vår syn är – till skillnad från Alliansens – att förvaltningen alltid skall kunna erbjuda vård och omsorg i egen regi.

Utan att ha egen verksamhet kommer man inte att kunna bli duktiga på att driva verksamhet och därför inte heller vara en bra köpare av verksamhet. Utan kommunalt erbjudande kan vi man inte hävda att valfrihet råder för brukare.

Förskoleverksamhet

I planen räknar förvaltningen med att det skall finnas plats för 90 % av stadsdelens barn. För att täcka upp för planerad inflyttning av c:a 300 barn till behövs därmed 270 nya platser i förskolan. Barntätheten skall inte överstiga den målsättningen som staden har och rekrytering av förskoleutbildad personal blir viktiga mål att uppnå.

Äldreomsorg – funktionshindrades omsorg

Pensionärsrådet anser att Skolörten skall bibehållas som servicehus och inte byggas om till trygghetsboende. Brukarnas perspektiv skall vara viktigt och vi menar att verksamheten skall utvecklas i den organisationsform den nu har. Vi ser det också som viktigt att privatiseringar för privatiseringens skull måste upphöra och fokus vara på att de verksamheter som drivs uppfyller alla krav som skall ställas. Kontrollen över de privatas verksamhet skall vara minst lika noggrann som de eget drivna.

Förbättrade kontroller

När en stor del av budgeten – och idag ökande del – gäller inköp av tjänster från leverantörer måste kunskap om avtalsuppföljning, förhandling och administrativa processer förbättras så att förvaltningen får det jobb utfört som brukare har rätt till. Förvaltningen skall enligt Alliansens förslag inte kompenseras för inflation och löneökningar utan man skall klara ökad volym med effektiviseringar. Vi förutser då att samma krav ställs på de privata leverantörerna av tjänster till förvaltning så att verksamheterna kan drivas på samma villkor.

Den gröna stadsdelen måste lyftas fram

Det saknas visioner om hur vår stadsdel skall utveckla de gröna områdena så att stadsdelen fortsätter att vara ett attraktivt område att bo i. Hur kan naturreservatet Grimsta utvecklas, hur kan vi ta tillvara på Kyrkhamn, Lövsta och Riddersvik samt alla de större och mindre parkerna. Hur kan vi ta oss till dessa områden till fots, kollektivt och med cykel. En uppdatering av parkplanen som är tänkt är ett bra första steg men bör utökas med ett stadsmiljöråd som planerar in hela stadsdelens område.

Hur kan stadsdelen bidra till hälsosammare och miljöbevarande livsstil?

Stadsdelen är bland de sämre i Stockholm vad gäller inköp av ekologisk mat, energieffektiviseringar och miljövänlig fordonspark. I underlaget saknas målsättningar om hur detta skall förbättras och vi förväntar oss att målsättningar sätts upp för detta.

IT satsningar måste ge resultat

Under de senaste åren har kostnaderna för IT ökat dramatiskt och dessa kostnader har tagits från verksamheten i stort. I underlaget skissas för ytterligare IT satsningar som staden (Stokab) måste göra för att stadsdelen skall kunna utnyttja dessa IT verktyg.

Det är positivt att IT verktygen används och att dessa är med i verksamheterna men dess ökande del av kostnaderna måste också kunna redovisas i förbättrad effektivitet eller kvalitet.

Det måste dock också finnas ett fördelningsperspektiv i vilka som kan använda dessa hjälpmedel där barn/ungdomar/ vuxna som har sämre förutsättningar hemma skall få mer kvantitet tilldelat till sig.

Investeringar/ Lokalförsörjning

I behovsanalysen måste det tydligt anges hur marknadsandelar är tänkta att utveckla sig när nya byggnader/ombyggnader planeras. Var skall kommunen planera sina investeringar och varför och var förväntas det privata att investera i?

Eftersom stadsdelsförvaltningen har det slutgiltiga ansvaret att det finns plats för alla sökande, oavsett om privata har verksamhet eller inte, måste hela planeringsarbetet styras av förvaltningen och redovisas för nämnden.

Förvaltningen som arbetsgivare

Vi ser positivt på alla de planerade aktiviteterna för att utveckla anställda och se till att deras kompetenser tas till vara samt att arbetet med att få ner sjukskrivningar är fokuserat. Med en större andel personer i stadsdelen som har utländsk bakgrund räknar vi även med att detta kommer att synas vid rekryteringar av nya anställda i alla positioner i förvaltningen

Slutord

Ökad invånarantal bör innebära ökade kostnader att driva samma eller utökad verksamhet. Alliansen har en annan åsikt och menar att förvaltningens resurser inte behöver förstärkas i detta läget.

Miljöpartiet menar att den befolkningsökning som är planerad kommer att innebära att totala kostnader i förvaltningen kommer att öka. Förvaltningen pekar ut ett antal områden som idag ser problematiska ut. Fokus måste nu vara att först säkerställa att de behov människorna har skall säkerställas och att detta är långt mer viktigt än att stärka ekonomin till dem som redan finns högst upp på Maslows behovshierarki.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningens skrivning är i många delar förtjänstfull, då den skissar på satsningar och framtida behov av service. Vänsterparitet vill dock att passusen om Förbifarten som något önskvärt i något som helst sammanhang tas bort i texten. Vänsterpartiet vill att fler sommarjobb tilldelas stadsdelens ungdomar. I övrigt instämmer vi i (S)+(MP)s särskilda uttalanden.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom (C+M+FP)s särskilda uttalande”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§12 Koppargården – Kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 mars 2011.

Dnr 1.2.1-194-2011.

Sammanfattning

MAS har enligt avtal ett ansvar för uppföljning av hälso- och sjukvården i verksamheter som faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. De områden som verksamheterna behöver utveckla eller vidta åtgärder inom är palliativ vård och vård i livets slut, inkontinens, vårdplanering och vårdplaner samt dokumentation. Riskbedömningar har utvecklats och utförs i hög utsträckning. Planerna behöver dock utvecklas. Dessa innehåller oftast endast problembeskrivning och mål men inte vilka åtgärder som ska vidtas eller uppföljning. Vid journalgranskning framkom olika kvalitet på dokumentation och en del brister. Dokumentationen hade dock som helhet förbättrats. Framkomna förbättringsbehov redovisas under respektive område.

__________________

Ordförande Fredrik Bojerud (C ), ledamot Bo Arkelsten m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att följa upp den i rapporten presenterade åtgärdsplanen och redovisa resultatet under september 2011.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi uppskattar möjligheten att med hjälp av QUSTA på ett enkelt sätt kunna följa ut­vecklingen av kvaliteten inom vård- och omsorgsboenden. Vi noterar att mycket har förbättrats sedan 2008, men även att vissa områden försämrats. Det är därför mycket viktigt att de åtgärder som presenterats i åtgärdsplanen verkligen genomförts”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne (S) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordfö­rande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till enligt föl­jande:

Kvalitetsuppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården 2010 på Koppargården

Stadsdelens medicinskt ansvarige sjuksköterska [MAS] har ansvaret att uppfölja stads­delens kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheter och de verksamheter som genom avtal faller inom stadsdelens ansvarsområden. Detta sker genom kontinuerliga kvalitets­uppföljningsrapporter. I ärendets sammanfattning framkommer att ”… verksamheterna behöver utveckla eller vidta åtgärderna inom palliativ vård och vård i livets slut, inkon­tinens, vårdplanering och vårdplaner samt dokumentation.” Syftet med kvalitetsuppfölj­ningen är att vårdtagarna får en god och säker vård som håller en hög kvalitet i enlighet med SOSFS 2005:15, att riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård efterlevs samt att lokala rutiner upprättas för att säkra vården i det särskilda boendet. I denna kvalitetsupp­följningsrapport framkommer många brister som råder på Koppargården. Av den maximala poängsättningen, det vill säga om behoven inom kvalitetsområdet i sin helhet uppfylls, finns det områden som uppnår ett resultat om 14 poäng (läkemedelshantering & trycksår), 11 poäng (mun- och tandhälsovård) samt 6 poäng (inkontinens) vilket vi ser mycket allvarligt på. Utöver detta framkommer att Koppargården har allvarliga brister avseende dokumentationen vilket verksamheter inom hälso- och sjukvård borde prioritera, trots den förbättring som förvaltningen lyfter i ärendet.

Vi menar att Koppargården måste åtgärda de förbättringsbehov som MAS:en framställer i kvalitetsuppföljningen, ärende 12, snarast. Detta då risken för allvarliga konsekvenser föreligger när man inte tar dokumentation, läkemedelshantering och avvikelsehantering på största allvar. Att personalen får genomgå utbildningar eller att en bättre kommuni­kation sker inom områdena palliativ vård/ vård i livets slutskede, inkontinens, trycksår, fall och fallskador, demens, rehabilitering samt mun- och tandhälsovård är ett måste för att våra äldre ska få den vård som staden enligt riktlinjer och lag ska erhålla.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom (C+M+FP)s förslag till beslut och särskilda uttalande”

§13 Hässelgårdens och Skolörtens vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2010

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 1 april 2011.

Dnr 1.2.1-195-2011.

Sammanfattning
Från 1 januari 2011 har en ny lag, Patientsäkerhetslagen(2010:659) trätt i kraft.

I denna ställs krav på att vårdgivaren årligen till den 1 mars ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. För år 2010 redovisas en kortfattad information om patientsäkerhetsarbetet inom äldreomsorgen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket :

”Vi noterar med oro det stora antalet rapporterade fallolyckor på både Hässelgården och Skolörten. Även om relativt få fallolyckor leder till frakturer vill vi se att man genom ett proaktivt och förebyggande arbete minskar det totala antalet fallolyckor i framtiden.”

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot
Lars Jakobsson m fl (MP) ansluter sig till (C+M+FP)s särskild uttalande.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom (C+M+FP)s särskilda uttalande”

§14 Programsamråd för Grimsta 1:2 samt Råcksta 1:21, förslag till nya bostäder vid Råckstavägen, inom stadsdelen Råcksta S-Dp-2010-04206-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 mars 2011.

Dnr 1.5.3-149-2011.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförandet av ca 40 st kedjehus.

Förvaltningen är trots planens hänsynstagande till kulturmiljövärden tveksam till

försla­get som innebär målkonflikter. Planområdet ligger inom Nälstastråket som är

en viktig del av Stockholms övergripande grönstruktur och väsentlig som biologiskt spridningsstråk och som idag utnyttjas för motion och rekreation. Förvaltningen vill dessutom informera om, med anledning av stadens ambitioner beträffande utbyggnads­behovet av gruppbostäder, att i det område som i planförslaget anges som en eventuell etapp 2-utbyggnad av kedjehus, är i gällande detaljplan avsedd för gruppbostäder/behandlingshem.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss i allt väsentligt bakom stadsdelsförvaltningens bedömning och vill i övrigt anföra följande:

Vi noterar det höga exploateringstrycket inom våra stadsdelsområden. Även om vi förstår behovet av ytterligare bostäder i Stockholm är det av yttersta vikt att även kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas i motsvarande grad för att bibehålla, och helst förbättra, tillgängligheten.Vi vill särskilt trycka på principen att ersätta ianspråktagna gröna ytor, och vi utgår ifrån att detta klaras ut innan byggandet påbörjas. Den föreslagna bebyggelsen är planerad att ske inom och/eller i omedelbar anslutning till en grön kil inom stadsdelsnämndens område. I just detta specifika fall kan vi, med viss tvekan, acceptera bebyggelsen, men vill samtidigt uppmana till stor försiktighet när exploatering och bebyggelse planeras i närheten till våra gröna kilar.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

"Vi menar att förutom vad som anges i förvaltningens rapport, måste även hanteringen av transformator stationen och dess konsekvenser på boende utredas.

Området bör EJ bebyggas "

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom (C+M+FP)s särskilda uttalande”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 19 april 2011.

Dnr 1.1-196-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Anmälan beslut tagna i delegation

Anmäldes förteckning över beslut tagna i delegation under perioden första kvartalet 2011.

Dnr 1.1-197-2011.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 3 januari 2011 om delegation till tjänsteman av beslutsgrupper inom sitt kompetensområde samt rutiner för anmälan av besluten.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 IT-kostnader

Svar på skrivelse från (V+S+MP).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 mars 2011.

Dnr 2.5-055-2011.

Sammanfattning

Författarna till skrivelsen önskar en redogörelse för IT-kostnaderna i form av en jämförelse mellan de gamla och nya IT-systemen uppdelat på central- och avdelningsnivå. En jämförelse mellan år 2009, 2010 och 2011 visar att kostnaden för verksamhetssystem och applikationer har ökat, främst på grund av den satsning på e-tjänster som staden gjort. Införandet av Gemensam IT-service har medfört en högre kostnad för arbetsplatssystem jämfört med tidigare system, men också gett staden en modernare IT-plattform.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen från (V+S+MP).

§18 Om lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Svar på skrivelse från (M+FP+KD).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 mars 2011.

Dnr 6-349-2010.

Sammanfattning

Om kriterierna för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte är uppfyllda fyller mellantvånget ingen annan funktion än vad insats enligt SoL gör, eftersom det i båda fallen krävs att ungdomen medverkar till att behandlingsplanen följs. Av etiska och av integritetsmässiga skäl är frivillig vård enligt SoL givetvis att föredra. Om kriterierna för vård enligt LVU är uppfyllda, innebär det ett ganska stort risktagande att i stället pröva mellantvång. Situationen för den unge riskerar att under tiden allvarligt försämras.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen från (M+FP+KD).

§19 Anmälan beslut från Skolinspektionen

Anmäldes beslut 2011-03-21 (dnr 41-2010:3889) från Skolinspektionen ”Anmälan angående plats i förskoleverksamhet för barn i Vällingby i Stockholms kommun.”

Dnr 4.1-279-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan av skrivelser

§20 Kanadagäss

Anmäldes skrivelse den 19 april 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 3.2-258-2011.

§21 Förebyggande satsning på barn och familj

Anmäldes skrivelse den 19 april 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 4.5-259-2011.

§22 Ändrade rutiner vid snöröjning i Hässelby inför 2011/12 vintern

Anmäldes skrivelse den 19 april 2011 från ledamot Lars Jakobsson m.fl. (MP).

Dnr 1.2.3-260-2011.

§23 Stor snittkostnad på samma tjänst - orsak

Anmäldes skrivelse den 19 april 2011 från ledamot Lars Jakobsson m.fl. (MP).

Dnr 1.2.1-261-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.