Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Kulturen i Hässelby-Vällingby. Information om kulturlivet i stadsdelen samt pågående och planerade aktiviteter

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

- Information om aktuella stadsdelsmiljöfrågor.
-

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

11 Namnändring av Hässelgårdens profilboende till Liviagården.

13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för genomförande av interventionssamtal med våldsutövande personer i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor.

14 Handlingsplan för minskat alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar och unga vuxna.

Remisser

15 Detaljplan för del av fastigheten Triglyfen 1 inom stadsdelen Hässelby Strand.

17 Om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm - motion från (S).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-431/2011.
Dnr 1.5.1-142-2011

18 Om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd - motion från (V).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-311/2011.
Dnr 1.5.1-106-2011

Anmälningar och Redovisningar

19 Uppdragslista.

20 Redovisning av antalet beslut om förlängd utredningstid i förhållande till antalet inledda utredningar samt orsaker till besluten om förlängd utredningstid - uppdrag från stadsdelsnämnden.

21 Svar på skrivelse från (V), (S) och (MP) om gratis larminstallation till alla medborgare inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som är över 80 år.

22 Ansökan om plats på servicehus.

23 Föreningsdriven verksamhet i Allhuset MittiByn.

24 Brandskydd.

Återremitterat ärende från nämnden.
Dnr 302-647-2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif

Larsson att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 24 maj 2011.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Koppargårdens vård- och omsorgsboende - Medarbetarenkät

Personalchef Ulla Cadwalader informerade översiktligt om genomförd medarbetar-undersökning vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Enkätsvaren delades ut.

Medarbetarundersökningen kommer som ärende vid nämndens sammanträde den 14 juni 2011.

Sommarjobb

Avdelningschef Ingrid Brännström informerade om det pågående arbetet med sommarjobb 2011.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Stadsplaneärendet Triglyfen inom stadsdelen Hässelby Strand
Flera synpunkter på förslaget om att uppföra en byggnad i 11 våningar och hur detta påverkar befintlig byggnation när det gäller utsikt och solljus.

Vita villan i Smedshagen
Lämnades in medborgarförslag om att driva en öppen förskola i Vita villan i Smedshagen.

Stadsplaneärendet Korthållaren inom stadsdelen Vällingby

Synpunkter på befarade svårigheter med parkeringsmöjligheter i området då det i de planerade byggnaderna inte ingår inrättande av garage.

Råcksta Gård istället för Vällingby Parkstad

Synpunkter på att det planerade området med bostäder vid vattenfallsområdet bör heta Råcksta Gård istället för namnförslaget Vällingby Parkstad.

Hässelby strandbad

Anmäldes att bryggan vid Hässelby strandbad är trasig och att en elkabel för belysning är trasig.

Förvaltningen undersöker saken.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-243-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 9 maj 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 9 maj 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Näringslivsråd

Anmäldes protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 7 april 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Tertialrapport 1/2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 maj 2011.

Dnr 1.2.1-244-2011.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2011 till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 29,6mnkr.

3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 3,0 mnkr i investeringsmedel för sanering av mark för lekpark i Nälsta.

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,0 mnkr avseende insatser för hemlösa.

5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor med 1,6 mnkr.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Inom Alliansen noterar vi att huvuddelen av de uppsatta målen i verksamhetsplan/ budget för 2011 bedöms uppfyllas till fullo. Detta är förstås tillfredsställande.

Vi noterar också utmaningen i att hålla en budget i balans. Här vill vi uppmana förvaltningen att fortsätta det viktiga arbetet som redan pågår med att utveckla arbetsmetoder och rutiner inom olika områden som både ökar kvaliteten och långsiktigt sänker kostnaderna.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer sig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Årets första tertialrapport påvisar ett ekonomiskt utfall som förväntas innebära ett underskott om 24,5 miljoner kronor beroende på ökande kostnader för socialbidrag, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. När det gäller det ekonomiska biståndet har antalet bidragshushåll ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår i vår stadsdel till 1099. Vi visste att den minskning som man beräknade skulle utebli och förbytas till motsatsen. Vi vet att vår stadsdel har bidragshushåll som präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa påverkas inte i stor utsträckning av en bättre arbetsmarknad vilket Alliansen beräknade och beslutade i sin oansvarsfulla budget för staden. Vår förvaltning måste arbeta, med anledningen av underskottet om 24,5 miljoner kronor, mycket kostnadseffektivt. Vi menar att kostnadseffektivt arbete genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar innebär hög arbetsbelastning på våra tjänstemän som i sig kan leda till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Att befinna sig i underskott om 24,5 miljoner redan i Tertialrapport 1 påvisar en oansvarsfull budgetplanering i staden liksom stadsdelen Hässelby- Vällingby. Av den anledningen menar vi i likhet med förvaltningen att vår stadsdel är i stort behov av ökad omslutning från kommunstyrelsen samt att kostnadseffektivt arbete inte borde vara utgångspunkten för en stadsdel i början av året. Detta resulterar i strama beslut som kan leda till att alla våra medborgare får en sämre levnadsstandard och att klyfterna mellan människor ökar.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Tertial 1

Rapporten belyser ett antal framtida problem (förutom att budgeten för ekonomiskt bistånd inte kommer att hålla) som vi menar att förvaltningen och Alliansen behöver fundera över hur man skall lösa.

Livsmiljöområdet

Stadsdelen ligger fortfarande långt under målen för hantering av matavfall, typ av bilar och dess miljöprofil, andelen ekologiska livsmedel som köps in samt minskad elförbrukning. MP menar att detta är viktiga framtidsfrågor och orsaker till att målen inte uppnås enligt förvaltningen är samma som tidigare år. Vi förväntar oss en starkare press på leverantörer att uppfylla uppställda krav, samt att förvaltningen kan visa på nya aktiviteter som kan förbättra situationen.

Nöjda med städning och renhållning

Målen bedöms att uppfyllas helt men inga resultat visas. Den kraftigt nedskurna budgeten för dessa ändamål ifrågasattes av både nämnd och förvaltning i början av året. Vi har haft en väldigt snörik vinter och förvaltningen presenterar nu överskott i prognos för helåret. Vi kan ej se att detta hänger ihop och skulle gärna få en bättre förklaring på detta.

Förskolor

Hur kan målet (0% grupper mer än x barn) anses uppfyllt helt som det står när barngrupper till mer än 80% är större än de mål som satts upp? Även om genomsnittstal kommer att användas kommer målet 0 aldrig att uppnås. Stadsdelen växer och vi kan se ett framtida behov av ytterligare platser i förskolan - kommer vi att klara av 2012 och framåt? Förskoleverksamheten går dock med plus (är orsaken för stora grupper) tack vare att lokalkostnaderna är lägre än budget (sid 36) men samtidigt vill förvaltningen ha 1.7 miljoner från stadshuset för att hyran är för hög? Var finns logiken?

Socialtjänsten

Trots att väldigt få resultat redovisas anses de flest mål uppfyllas helt vilket vi finner märkligt. Problemen med att utredningar inte slutförs i tid är fortfarande klart under de mål som satts. De förändringar som gjorts i processer och mer resurser har gett vissa resultat men hur kan vi nå målet. Vi ser positivt på alla de projekt som påbörjats, men är trots detta osäkra på om målen på sikt verkligen kommer att hållas - trots att rapporten säger detta.

Sammanfattning

Stadsdelen kommer att få svårt att nå den av Alliansen satta budgeten då verkligheten ser annorlunda ut och främst då på Ekonomiskt bistånd och övriga omsorgsenheter. Vi upplever dock att rapporteringen inte visar detta utan att förvaltningen tror sig uppnå de mesta av målen till fullo trots ett relativt stort budgetunderskott. Vi menar att Stadsdelen behöver mer resurser för att kunna uppnå målen.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§11 Namnändring av Hässelgårdens profilboende till Liviagården

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 april 2011.

Dnr 7-246-2011.

Sammanfattning

Hässelgårdens profilboende vill genomföra en namnändring med anledning av att verksamheten flyttat från Hässelgårdens äldreboende och byggt upp en egen verksamhet som är belägen inom Bromma sjukhusområde. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att Hässelgårdens profilboende byter namn till Liviagården. Namnändringen innebär ingen förändring av verksamheten. Namnändring på äldreboenden beslutas av respektive stadsdelsnämnd.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att ändra namn för Hässelgårdens profilboende till Liviagården.

§12 Redovisning av stimulansmedel 2010 inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 april 2011.

Dnr 7-248-2011.

Sammanfattning
Regeringen har avsatt stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Äldreomsorgen har under 2010 drivit projekten Bra kvalitet på mat och måltider, Matskola för äldre, Demensprojektet – God vård och omsorg i äldreomsorgen, Växthuset, Värdig omsorg av äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt läkemedelsgenomgångar. Målet är att samtliga projekt ska bli en del av ordinarie verksamhet och leda till beständig kvalitetshöjning

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer och överlämnar den till Socialstyrelsen.

§13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för genomförande av interventionssamtal med våldsutövande personer i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 april 2011.

Dnr 1.2.6-261-2011.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel om 851.000 kronor för perioden 2011-10-01 – 2012-09-30 för genomförande av interventionssamtal för våldsutövare i nära relation samt stöd till våldsutsatta kvinnor. Syftet är att kunna erbjuda våldsutövande personer i nära relationer en samtalsserie med fokus på att våldet ska upphöra. Ansökan omfattar också medel för att utveckla ett mer långsiktigt stöd till de våldsutsatta kvinnorna. Av tidsskäl har ansökan sänts in före den 20 april 2010 men gäller endast under förutsättning av nämndens beslut.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Handlingsplan för minskat alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar och unga vuxna

Ärendet utgår då det ännu inte färdigberetts av förvaltningen.

Dnr 6-050-2011.

§15 Detaljplan för del av fastigheten Triglyfen 1 inom stadsdelen Hässelby Strand

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-11956-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 april 2011.

Dnr 1.5.3-203-2011.

Sammanfattning

Planområdet omfattar del av fastigheterna Triglyfen 1 och Grimsta 1:2. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad i maximalt elva våningar, innehållande ca 50 lägenheter. Förvaltningen är i huvudsak positiv till den föreslagna detaljplanen. Planförslaget innebär dock ingrepp inom strandskyddsområde. Förvaltningen anser att en förtätning av området innebär ett ytterligare ökat tryck på Strandliden som i översiktsplaneringen anges som ett viktigt samband för den regionala grönstrukturen. I övrigt anser förvaltningen att planområdet är lämpligt för uppförande av bostäder eftersom ljudnivåerna från trafik är låga. Detta gör det möjligt att skapa bra ljudmiljöer både inom- och utomhus.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen ställer sig bakom förvaltningens bedömning.

Vi vill samtidigt passa på att belysa behovet av utveckling av den sociala infrastrukturen kring Hässelby strand. Dagens brist på utveckling av området är mycket olycklig.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer sig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet instämmer i förvaltningens förslag till beslut och önskar tillägga att en utredning av hur skuggförhållandena påverkar den befintliga bebyggelsen är relevant, då byggnaden blir hög och huslängorna norr och nordöst om nybyggnaden kan riskera förlora tidigare solläge. I hur hög grad behöver utredas innan planen antas.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Gällande byggnationen i Hässelby Strand är vi socialdemokrater för en byggnation på angiven mark men storleken av detta med ett 11-våningshus tycker vi är för högt och kommer att medföra för dom som bor runt omkring ett stort avbräck gällande solljus och utsikt. Man måste också tänka på en helhetsbild gällande den kommande byggnationen i Hässelby Strands centrum med planerat höghus, där platsen för ett höghus lämpar sig bättre i ett centrum. Därför förordar vi en minskning av antalet våningar.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiets syn på bostadsbyggandet i Stockholm är att vi bör bygga på redan exploaterad mark, förtäta och bygga på höjden samt att bygga på områden som har utvecklad eller planerad utveckling för bra kollektivtrafik. Detta för att dels kunna bevara grönområden men även för att kunna skapa energieffektiva bostadslösningar.

Förslaget i detta ärende passar bra in i detta och vi ser i grunden positivt till ett byggande på platsen. Förvaltningens skrivelse om att skyddet på Strandliden behöver stärkas med ett ökande boende är också viktigt att det säkerställs.

MEN- vi menar att innan detta hus planeras och godkänns måste status på redan planerade byggnationer i Hässelby Strand uppdateras. Den planerade utvecklingen av Hässelby Strands Centrum och de höghus som planeras av Skanska måste planeras i samklang med detta ärende. Dessa hus kommer att ha en fin utsikt över vattnet och för att inte detta planerade hus skall förstöra andra lägenheters möjlighet till fin utsikt bör detta hus höjd planeras så att så många som möjligt skall få ta del av den fina utsikten över mälarens vatten.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Detaljplan för fastigheten Korthållaren 5 mm i stadsdelen Vällingby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-00135-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 april 2011.

Dnr 1.5.3-229-2011.

Sammanfattning

Svenska Bostäder har begärt detaljplaneändring i syfte att förtäta fastigheten Korthållaren 5 med nya bostäder. Planförslaget innebär ca 60 lägenheter i ett punkthus samt totalt ca 35 lägenheter i tre mindre stjärnhus. Under förutsättning att behovet av förskoleplatser i området kan tillgodoses har förvaltningen i övrigt inget att erinra, utan ser som helhet positivt på det aktuella planförslaget. Enligt stadens mål ska planering och bygglovsgivning främja bostäder med god boendemiljö och energieffektiva hus både i den befintliga bebyggelsen och i nya projekt. Förvaltningen välkomnar därför byggherrens ambition att genom klimatsmarta lösningar minska energianvändningen i de nya bostäderna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Alliansen ställer sig bakom förvaltningens bedömning.

Vi vill samtidigt passa på att framhålla att denna typ av exploatering är att föredra framför många av de andra förslag vi haft anledning att ta ställning till de senaste åren.

Genom att förtäta redan exploaterad mark, genom att bygga på höjden och göra detta i närheten av väl utbyggd kollektivtrafik har man minimerat många av de problem vi ofta ser i samband med exploatering och byggen i Hässelby-Vällingby.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer sig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Punkthuset kan behållas enligt förslaget men placeringen av de tre stjärnhusen i planens norra del skall utgå. De är olämpligt placerade och försämrar boendemiljön för befintligt höghus, då ett av husen placeras på och alldeles intill den lilla gård o uteplats som de boende nu har tillgång till. Då det gäller husen intill Lyckselegatan är de förlagda i en norrsluttning, där inte många av lägenheterna torde få en solglimt. Dessa hus kommer inte heller att få tillgång till en acceptabel utemiljö. Vi har all anledning att slå vakt om Vällingbys särmärke, den höga kvaliteten på och tillgången till välplanerad, tillräcklig och hälsosam utemiljö i anslutning till flerfamiljsbostäderna. Att göra avkall på stadsdelens främsta tillgång, är att anträda ett sluttande plan!”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiets syn på bostadsbyggandet i Stockholm är, att vi bör bygga på redan exploaterad mark, förtäta och bygga på höjden samt att bygga på områden som har utvecklad eller planerad utveckling för bra kollektivtrafik. Detta för att dels kunna bevara grönområden men även för att kunna skapa energieffektiva bostadslösningar.

Förslaget i detta ärende passar bra in i detta och det höga punkthuset passar bra in i siluetten av höga hus som de senaste åren har byggts i Vällingby. ABC stadens 50-tals arkitektur i området kommer att ändras men vi ser inget negativt i detta då det kan och bör ses som en förnyelse av 2010- talets ABC stad och nu med energieffektivitet som en ledstjärna. Förutom att B (bostad) och C (centrum) under senare år fått förnyelse behöver nu A:et (arbete) förstärkas i en snar framtid.

Förvaltningens skrivelse angående förskoleplatser i området är viktigt att ha med i förvaltningens nästa budgetplanering.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm – motion från (S)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-431/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 april 2011.

Dnr 1.5.1-142-2011.

Sammanfattning

Vid hemlöshetsärenden råder ofta en oklarhet kring personens senaste stadigvarande vistelse, vilket påverkar stadsdelarnas överväganden om stödinsatser. Införandet av ett ”peng”- system eller tydligare lagstiftning skulle kunna innebära snabbare insatser. Det bör övervägas om de höga krav som idag ställs för erhållande av förstahandskontrakt, kan förändras för att undvika inlåsning i boendetrappssystemet. Det är av stor vikt att stöd finns i form av bra boendeformer för personer som inte haft en egen bostad på länge. Det behövs också en medvetenhet om att förebygga hemlöshet och vägleda tillbaka till ett ”normalt” liv är resurskrävande och att det behöver beaktas i budgetsammanhang

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ledamot Britta-Karin Tafra m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Miljöpartiet ställer sig bakom idén med en ”peng” som följer ett hemlösärende. Det är också bra att det i stadsdelen finns en plan för att undvika vräkning av utsatta individer, särskilt familjer där barn är inblandade.

Det finns många olika orsaker bakom hemlöshet. Gemensamt är att det rör sig om personer som har svårt att föra sin egen talan mot myndigheter. En oberoende instans med personliga ombud skulle vara en synnerligen välkommen resurs till denna utsatta grupp. Visst är det också bra att det finns ett motivationsarbete med tydliga mål för att förebygga att klienten blir ”beroende” av socialtjänsten. Det arbetet blir på inget sätt motarbetat av att den hemlöse har ett ombud som hjälper den hemlöse med dennes rättigheter och möjligheter.

En oberoende konsult skulle behövas för att göra stickprov av överklagade beslut så att kvaliteten bibehålls och att samma bedömning görs inom hela staden.

Kyrkorna är behjälpliga på många sätt, inte bara materiellt. Sociala Missionen, en frivilligorganisation inom Missionskyrkan, arbetar med professionell råd- och stödverksamhet för människor i utsatta livssituationer. De erbjuder bl a psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Där hamnar de personer som verkligen behöver ett personligt ombud och de är inte få. Detta borde vara kommunens ”bord” och inte som nu dumpas på frivilligorganisationerna.

Alla människors lika värde ska genomsyra förvaltningens verksamheter och det är viktigt att individen går före strama budgetramar.”

§18 Om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd – motion från (S)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-311/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 april 2011.

Dnr 1.5.1-142-2011.

Sammanfattning

Stadsdelen har inte längre någon egen gruppverksamhet för barn till missbrukare eller psykiskt sköra föräldrar. Ett samarbete sker dels med Ersta vändpunkten och dels har ett avtal ingåtts med ett flertal andra stadsdelar i Stockholm samt Ekerö kommun om att samordna gruppverksamhet och därmed kunna rekrytera gruppledare och deltagare från flera stadsdelar. Frågan om central samordning i staden är intressant och bör utredas och prövas. Frågan om stadsgemensam policy för hur förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska agera vid misstanke om att barn far illa, bör prövas men en sådan policy bör också kunna kompletteras lokalt inom varje stadsdel utifrån lokala förutsättningar.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 17 maj 2011.

Dnr 1.1-247-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Redovisning av antalet beslut om förlängd utredningstid i förhållande till antalet inledda utredningar samt orsaker till besluten om förlängd utredningstid – uppdrag från stadsdelsnämnden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 april 2011.

Dnr 6-135-2011.

Sammanfattning

Av de barn- och ungdomsutredningar som avslutats hittills under 2011, har 65% avslutats inom 4 månader. Ärendenas komplexitet och svårighetsgrad samt införandet av BBIC som utredningsmetod påverkar behovet av utredningstid. Svårighetsgraden har ökat under senare år. En mottagningsfunktion har införts för att öka rättsäkerheten och effektiviteten. Samtidigt har antalet utredande personal utökats inklusive arbetsledning och den tidigare höga personalomsättningen har gått ner. Introduktionen för ny personal har förbättrats och tydligare arbetsrutiner har tagits fram. Ytterligare personalförstärkningar pågår.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till:

”Miljöpartiets uppfattning är att utredningar när det gäller barn- och ungdomar har

en prioriterad plats i förvaltningen uppdrag för att fullgöra en god kvalitet mot medborgarna i stadsdelen.

Idag klaras endast 65 % av utredningar inom stipulerad tidsram dvs 4 månader. Förvaltningen upplever att komplexitet och införande av BBIC (utredningsmetod) är huvudorsakerna därtill samt att antalet utredningar per anställd är över acceptabel nivå. Visserligen ligger dagen resultat betydligt högre än för fyra år sedan vilket är bra men resultatet är dock fortfarande klart otillfredsställande. Framtidsprognoserna om ökad inflyttning och ökade sociala problem i stadsdelen leder till att vi måste förändra situationen omgående om vi ska kunna erbjuda medborgarna och de anställda i förvaltningen en kvalitativ framtid.

Enligt gjord utredning (BUSS -08) framkom att barn- och ungdomssektion inom förvaltningen jämfört med andra stadsdelar är underbemannad.

Enligt förvaltningens rapport är orsaken till den höga arbetsbelastning en brist på resurser. Idag är arbetsmängden 23 - 25 st. ärende per handläggare mot den målsättningen att varje handledare ej ska ha mer än 20 st. ärenden. Med enkel matematik kan man se att enheten har ett akut resursbehov av att nyanställa minst 3 stycken medarbetare.

Det som idag förhindrar detta är den merkantilt styrda alliansbudgeten där humana värden och prioriteringar kommer i andra hand. Centralt i kommunen sitter alliansen på en kassakista med stora överskott och i SDN Hässelby - Vällingby sitter barn- och ungdomar och väntar på hjälp medan förvaltningens personal sliter ut sig. Denna syn är oförenlig med vad Miljöpartiet vill göra för invånarna i Hässelby-Vällingby så ni som sitter i stadsdelsnämnden slut upp bakom oss och ändra på denna människosyn och ge förvaltningen mer resurser!

Tänk på att vi är till för människorna, det är ej tvärtom!”

§21 Svar på skrivelse från (V), (S) och (MP) om gratis larminstallation till alla medborgare inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som är över 80 år

Svar på skrivelse från (V+S+MP).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 april 2011.

Dnr 7-188-2011.

Sammanfattning

(V), (S) och (MP) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till gratis larminstallation för alla medborgare inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som är över 80 år. Stockholms stads tillämpningsanvisningar innehåller regler som ska gälla för avgiftsberäkning för alla medborgare bosatta inom Stockholms stad. Likställighetsprincipen gäller det vill säga att man som brukare ska ha samma förutsättningar och möjligheter till äldreomsorg oavsett var i staden man bor. Inga lokala riktlinjer får förekomma.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen från (V+S+MP).

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vänsterpartiet vill understödja Pensionärsrådets förslag innebärande att stadsdelsnämnden vidarebefordrar till kommunfullmäktige frågan om gratis trygghetslarm i hemmet för medborgare över 80 år.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade

bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om plats på servicehus

Svar på skrivelse från (V+S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 april 2011.

Dnr 7-186-2011.

Sammanfattning

I en skrivelse till stadsdelsförvaltningen framför (v) och (s) att man vill att stadsdelen ska ta större hänsyn till de äldres egna önskemål vid ansökan om servicehus. Skäl som ensamhet, oro, bostadens beskaffenhet och möjligheten att ta sig ut på egen hand ska vägas in i behovsbedömningen. Förvaltningen följer stadens riktlinjer och grundar besluten på en helhetsbedömning av den enskildes ålder, känsla av otrygghet och allmänna hälsotillstånd. Förvaltningen anser inte att nuvarande bedömningsgrunder behöver förändras då de följer gällande riktlinjer och går väl i linje med socialtjänstlagens krav på ”skälig levnadsnivå”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen från (V+S).

§23 Föreningsdriven verksamhet i Allhuset MittiByn

Svar på skrivelse från (V+S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 26 april 2011.

Dnr 5-185-2011.

Sammanfattning

Förvaltningen avser att i utvecklingsarbetet av ”det nya Allhuset” föra en dialog med de olika intressenterna och tillvarata tidigare erfarenheter samt involvera unga vuxna i utformandet.

__________________

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade avslag på yrkandet om återremiss.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om avslag på yrkandet om återremiss.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen från (V+S).

Ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§24 Brandskydd – utredning om sprinklers

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 april 2011.

Dnr 302-647-2009.

Sammanfattning

På uppdrag av stadsdelsnämnden har förvaltningen utrett förhållandena hos andra stadsdelsförvaltningar när det gäller installerade sprinklers och hur fastighets-ägaren Micasa ser på frågan. Resultaten anger att det endast finns sprinklers i nybyggda eller nyligen ombyggda äldreboenden. På gruppbostäder angav ingen av de svarande förvaltningarna att de har sprinklers. I Hässelby-Vällingby är det endast Skolörtens äldreboende som ännu inte har sprinklers. Enligt Micasa är det mycket olämpligt och kostsamt att installera sprinklers då boende bor kvar i fastigheten. Förvaltningens uppfattning är att man bör vänta med installation av sprinklers tills mer omfattande underhållsåtgärder planeras i fastigheten.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag tackar för svaret och instämmer i stort i förvaltningens förslag till beslut. Jag vill dock särskilt nämna möjligheten till att installera begränsade ”boendesprinklers”. Vid behov även i enskilda lägenheter (motsvarande). Dessa boendesprinklers kan kopplas till det vanliga hushållsvattensystemet. Inom äldre- och även handikappomsorg kan

de användas som ett sätt att på vissa ställen förebygga brandskador på person och egendom. Boende sprinkler i enskilda bostäder är enkla att installera, jämförelsevis billiga och kan även vid behov förhållandevis lätt tas bort.”

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) anslöt sig till (KD):s ersättaryttrande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

Vi förslår att förvaltningen tillsammans med Micasa tar fram en flerårsplan för att installera sprinklersystem i alla äldreboenden och gruppboenden så att alla brukare
få ett fullgot brandskydd.”

Anmälan av skrivelser

§25 Hundzoner

Anmäldes skrivelse den 17 maj 2011 från ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och

Dnr 3-312-2011.

§26 Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Anmäldes skrivelse den 17 maj 2011 från ledamot Leif Larsson (V).

Dnr 7-313-2011.

§27 Öppna upp trädplanteringen i Riddersvik för allmänheten!

Anmäldes skrivelse den 22 mars 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) och

Dnr 3-314-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.