Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-22

Sammanträde 2011-11-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Representanter för Kommunalarbetareförbundet
i Hässelby-Vällingby besöker Stadsdelsnämnden.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport oktober 2011 - ekonomi och verksamhet.

Beslutsärenden

10 Sammanträdestider för år 2012.

11 B Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 1.2.1-627b-2011
Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Remisser

12 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 050-2895/2010.
Dnr 1.5.1-478-2011

13 Evenemangsstrategi för Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 053-1394/2011.
Dnr 1.5.1-477-2011

14 Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-1965/2011.
Dnr 1.5.1-574-2011

15 Förslag till Kulturvision 2030.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-1850/2011.
Dnr 1.5.1-562-2011

16 Motion (2011:38) från (S) om införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-1067/2011.
Dnr 1.5.3-428-2011

Anmälningar och Redovisningar

17 Uppdragslista.

18 Parkeringsproblematik vid byggen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 29 november 2011.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Ordförande Fredrik Bojerud informerade från gruppledarnas möte denna dag med stadens revisorer med anledning av

  • Koppargården
  • Stadsdelsnämndens ekonomi.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

Yttre miljö

Medborgare lämnade synpunkter

· Att det är bra beslut att Lövstaområdet blir Naturreservat / Naturvårdsområde

· Snöskottningen i början av året var bra i Nälsta men parkvägarna blev skadade och behöver åtgärdas.

· Fotbollsplanen i Smedshagen är i dåligt skick.

Övrigt

· Önskemål att nämnden återinför den öppna frågestunden.

Koppargården – vad händer nu? Hur gör förvaltningen med återtagandet.
Måste bli bra.

· Väntar på bibliotek i Hässelby gård! När kommer det?

· Synpunkter på bastu som tillhör Nälstabadet har lämnats tidigare. Medborgare undrar hur det blir?

· Att en tjänst som anhörigkonsulent på Växthuset i Vällingby upphör.

Förvaltningen svarar att tjänsten upphör men innehållet i tjänsten kommer att ingå i uppsökarverksamheten. Det blir en kombinationstjänst.

· En medborgare tyckte att förvaltningen ska se över värdegrunden på förskolorna. Kristendomen måste få större plats.

· Ett Lekpalats där både barn och vuxna kan ha roligt skulle kunna inrättas på lämplig plats i Hässelby-Vällingby

· Barn/ungdomar från Smedshagsskolan önskar en parklek. Skulle kunna ligga i Vita Villan. Ett medborgarförslag lämnades in.

· Inget bra med det tilltänkta höghuset i Hässelby strand/Strandliden, kv Triglyfen 1.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby
stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-625-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 14 november 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) ställer sig bakom pensionärsrådets uttalande om

”En bättre äldreomsorg med högre kvalité och mer resurser i Stockholms kommun”.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 14 november 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport oktober 2011

Ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 15 november 2011.

Dnr 1.2.1-626-2011.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen månadsrapporter, som ut­gör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och presta­ti­ons­utveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom tertialrappor­ter ut­förlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvalt­ningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret. Enligt före­liggande rapport redovisas en prognos på netto 1498,2 mnkr vilket är ett underskott på 39,9 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bok­förda värden under januari-oktober 2011 samt prognostiserade värden för reste­rande del av året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi förväntar oss att förvaltningen gör allt för att försöka vända den ekonomiska ut­vecklingen. Vi vill samtidigt poängtera vikten av att ha en bra kommunal service och

att ge stöd till de som har rätt till det. I de fall här finns en målkonflikt ska medbor-garens behov särskilt beaktas. Den ansträngda ekonomin är djup olycklig av flera skäl. Utöver de uppenbara effekterna av att inte ha ekonomin i balans tillkommer även andra oöns­kade effekter. Förvaltningen riskerar att hamna i ett läge där så mycket energi läggs på att jaga kostnader att till exempel uppföljning och utveckling av kvaliteten på verk-sam­heten kan hamna i skymundan på ett sätt som på sikt kan påverka verksamheten nega­tivt. Underskottet inom försörjningsstöd ska inte påverka hanteringen av den övriga budgeten.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till:

”Skolörten ska även fortsättningsvis vara servicehus enligt tagna politiska beslut. Uppstår tomma platser kan t ex mellanboendeplatser skapas i servicehuset.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§10 Sammanträdestider för år 2012

Stadsdelsnämnden fastställde sammanträdestider för år 2012 enligt nedan;

datum

veckodag

klockslag

notering

3 januari

tisdag

09.00

slutet, formaliaärenden

7 februari

tisdag

19.00

20 mars

tisdag

19.00

17 april

tisdag

19.00

15 maj

tisdag

19.00

12 juni

tisdag

19.00

juli

sommaruppehåll

28 augusti

tisdag

19.00

25 september

tisdag

19.00

23 oktober

tisdag

19.00

20 november

tisdag

19.00

11 december

tisdag

19.00

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

§11 Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 november 2011.

Dnr 1.2.1-627a-2011.

Sammanfattning

I detta ärende redovisas verksamhetsövergången av Koppargården från kommunal regi till Caremas entreprenad. Förvaltningen redogör även för de avtalsuppföljningar som gjorts på Koppargården sedan 2008, brukarundersökningar, medarbetarenkät och övrig dialog med Carema. Förvaltningen bedömer att verksamheten utvecklats i positiv rikt­ning sedan 2008 och att avtalet följs i de delar som rör socialtjänstlagens område och när det gäller personaltäthet. Mindre brister finns dock exempelvis när det gäller kom­petenskrav vid rekrytering av legitimerad personal och kompetensutvecklingsplan för verksamheten. I dessa frågor pågår dialog. Enligt Mas har Carema gjort en del förbätt­ringar inom flera områden men det finns också allvarliga brister inom hälso- och sjuk­vården. Stadsdelsnämnden har beslutat att dessa ska vara åtgärdade senast den 20 november 2011 och förvaltningen har tillskrivit Carema med krav på rättelse inom denna tid. Stadsdelsnämnden fattade den 25 oktober 2011 beslut att meddela kommun­styrelsen att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd önskar att nuvarande avtal med Carema Care gällande Koppargårdens vård- och omsorgsboende sägs upp.

Under rådande omständigheter är det inte minst med hänsyn till de boende och an-höriga sär­skilt viktigt med frekventa uppföljningar så länge avtalet består.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra frekventa uppfölj-ningar i syfte att säkerställa avtalsuppfyllelse.

§11 Koppargårdens vård- och omsorgsboende 2008 - 2011

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 7 november 2011.

Dnr 1.2.1-627b-2011.

Sammanfattning

MAS har enligt avtal ett ansvar för tillsyn av hälso- och sjukvården i verksamheter som drivs på entreprenad inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. På Koppargården har det sedan övertagandet varit en stor personalomsättning, låg sjuksköterskebeman­ning, bristfällig kontinuitet, bristfälligt med inkontinensskydd och skyddsutrustning för att säkra en god hygien och förhindra smittspridning, vilket är allvarligt för patient-sä­kerheten. Detta har medfört ett utökat tillsynsarbete. Verksamheten har dock utveck-lats inom vissa områden medan andra områden har kvarstående brister. Av ärendet framgår en kort redovisning av resultat på de uppföljningar och tillsynsbesök som medicinskt ansvarig sjuksköterska genomfört samt kort redogörelse av avvikelser som MAS funnit vid journalgranskningar samt av läkare inlämnade avvikelser/brister.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport.

§12 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 -2015

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 050-2895/2010.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 24 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-478-2011.

Sammanfattning

Ett kommunikationsprogram har tagits fram för att ersätta kommunikationspolicyn som slutar gälla vid årsskiftet 2011/2012. Det nya styrdokumentet ska genom att innehålla mål och förslag till indikatorer vara ett långsiktigt måldokument som anger önskvärd utveck-ling för stadens kommunikation. Bland annat har visionen om ett Stockholm i världsklass, som antogs 2007, tillkommit sedan kommunikationspolicyn skrevs. Kopplingen till visionen är bredvid mål och förslagen till indikatorer den största utvecklingen av styrdo-kumentet. I programmet beskrivs även kommunikationens syfte och mål, visionen om ett växande Stockholm i världsklass, stadens varumärke, strävan mot en kommunikativ organisation m m. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till nytt kommunikations-program samt kompletteringen med konkreta mål och indikatorer. Ett tydligt program ökar förutsättningar för Stockholms stad att utvecklas som kommunikativ organisation.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

” Folkpartiet liberalerna vill avstyrka förslaget i den del som handlar om att S:t Erik-loggan ensamt ska marknadsföras som varumärke.

Det är problematiskt att kommunikationsprogrammet inte innehåller undantag för verk-samheter som idag har ett starkt varumärke och som ligger utanför koncernen vad beträffar varumärkeskommunikation. Bland dessa kan bl a nämnas Kulturhuset, Södra Latin, Östra real, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken. Att införliva dessa varumärken i stadens koncept innebär stora risker för verksamheterna och det är uppseendeväckande att ingen konsekvensanalys av detta har gjorts. Många aktörer använder sig av en varumärkesstrategi med s.k. dotter-modermärke. Så borde även staden arbeta.

En liknande förändring för staten eller landstinget, som före­slås i kommunikations-programmet skulle få till följd att t.ex. Dramaten, Operan, Naturhistoriska riksmuseet och Skokloster skulle se likadana ut och Konserthuset och Huddinge Sjukhus skulle ha samma profil. Det är långt ifrån världsklass. Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart torde det vara att fortsätta använda inarbetade varumärken vid sidan om, som fallet är idag.

Det föreligger en stor risk att arbetet med att finna externa finansiärer genom olika typer av sponsring försvåras om kommunikationsprogrammet i sin nuvarande form antas. Sponsorarbetet skulle lida stor skada då företag vill hitta en specifik avsändare att asso­ciera sig med snarare än Stockholms stad som kommunal organisation. Möjligheten för Stockholms stads organisation med sin mångmiljardbudget att finna sponsorer bör nog anses vara begränsat. Om staden ska nå evenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och de attraherar turister och andra i konkurrens med andra stora städer. Då går det inte att kommunicera genom ett varumärke. Att överge de väl inarbetade varumärken som ryms inom stadens organisation idag skulle innebära förluster som går att mäta i ansenliga ekonomiska summor. Detta är ett slöseri som med kraft bör ifrågasättas.

Det är avslutningsvis bra att stadens bolag ska ha fortsatt möjlighet till att profilera sig genom egna varumärken, men detta måste även gälla för andra verksamheter som ligger utanför koncernen och har ett behov av detta.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Kommunikationsstrategi

Vi tycker förvaltningens kommentarer - speciellt förvirring i begreppet invånare, medborgare, stockholmare, personer – är relevanta och att detta behöver bearbetas noggrannare. Dessutom menar vi att följande bör ändras/ gås igenom innan slutgiltigt dokument skapas:

Generellt ges ett intryck, att målet är att ALLA skall övertalas till att gilla den vision som staden har. Visionen är den enda rätta och alla skall också tycka så. Speciellt målet att attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden skall vara positiv, vi anser att detta kan drivas till att målet helgar medlen och det finns en risk för att staden blir okänslig för kritik. Speciellt farligt blir detta när ett nyckeltal föreslås vara ”andelen medarbetare som har en positiv attityd till visionen”. Vi tycker, att varje medarbetare och medborgare istället ska uppmuntras att komma med förslag på hur staden skall bli bättre och inte att Staden redan har bestämt hur det skall vara. Om man vill uppmuntra till dialog men samtidigt vill att alla skall ha rätt attityd till redan bestämd vision blir detta motsägelsefullt.

Det finns också en otydlighet om vad Stockholm är och vad som menas med Stockholm

· Ibland är det Stockholm Stad och den service staden ger med egna resurser, men ibland ingår externa utförare. Begreppet verksamheten som skall mätas i olika nyckeltal anger dock inte om det är bara egen regi eller om det även inkluderar externa utförare.

· Ibland är ordet Stockholm lika med regionen.

De tre olika varumärkena som behandlas behöver förklaras bättre vad de står för, vilket värde som skall förknippas med just detta varumärke och i vilka sammanhang de skall användas. Detta för att alla som skall jobba med varumärkena använder rätt märke vid rätt tillfälle.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 053-1394/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-477-2011.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret initierade våren 2010 en process för att ta fram en långsiktig och samlad strategi för evenemang i Stockholm stad. Evenemangsstrategin bygger på vikten av tydliga mål och riktlinjer, enhetligt och kraftfullt uppträdande som aktör, arbeta lång­siktigt genom att ta till vara tillgängliga resurser, samverka genom att involvera besluts­fattare, näringsliv och stockholmarna. Detta är grunden i handlingsplanen med syfte att utveckla Stockholm till ”en av de främsta mötesplatserna i världen”. För att kunna pro­filera och marknadsföra Stockholm som ”en evenemangs- och upplevelsestad i världs­klass” krävs en samlad strategi som involverar medborgarna. Därför förordar förvalt­ningen en styrning av stadens större ”egen regi arrangemang” så de även involverar och engagerar ytterstadsområdena.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

Vi tycker att förvaltningens kommentarer om att evenemang skall inkludera ytterstaden på ett mera påtagligt sätt än idag så att HELA Stockholm kan vara med och bidraga är bra. Vi ser två områden där detta skulle vara lämpligt.

Barnkulturens Stockholm

Eftersom evenemangsstrategin kräver tydliga mål och riktlinjer vill vi här påminna om att barnens bästa är många människors mål i hela världen. Alla föräldrar vill att deras barn ska ha det bra. Barnkonventionen hjälper oss att tänka i de banorna. Hur fint skulle det inte vara om Stockholm hade evenemang om Barnkultur. Det infattar så mycket att föreläsningar och jippon aldrig skulle tryta, samtidigt som hela världen får upp ögonen för det dyrbaraste vi har och som representerar vår framtid.

Biblioteksvärlden är redan van vid litteraturdagar och seminarier om barn- och ung­domslitteratur.

Det finns berättardagar, teater av och för barn, musik av och för barn, vetenskapliga föreläsningar om barns utveckling, både vad gäller kropp och själ.

Listan kan göras lång. Detta evenemang skulle kunna samordnas med utdelningen av ALMA-priset. Junibacken finns och Palatset bl a som goda referensplatser. Skola och förskola även i ytterstadsområdena skulle mer än gärna haka på. I kölvattnet skulle han­deln blomstra och innefatta även allt som gäller barn. Liksom Nobelpriset har som för­tecken mänsklighetens bästa skulle ett evenemang om barnkultur förstärka den positiva andan och bilden av Sverige och Stockholm. Lägg detta evenemang gärna på försom­maren!

Edinburgh är vant vid litteraturfestivaler, kontakta dem för att få uppslag och inblick i deras erfarenheter! Gör något bra av evenemangsstrategin!! Tänk också på att ekono­miskt stötta ytterstadsområdena så att de kan bidra till evenemangets och Stockholms bästa! Glöm inte att barn alla dagar om året och då inte bara barn i innerstaden utan även barn i ytterstadsområdena behöver kultur i alla dess former!”

Miljöstaden Stockholm

Stockholm blev utsedd till Europas första miljöstad och det anser vi att man kan bygga vidare på, så att det varje år ordnas event kopplade till miljörelaterade frågor – både lokala, nationella och internationella. Låt oss förbli Europas bästa miljöstad! Kopplat till Stockholm Water price, men där ytterstaden skapar egna arrangemang runt det vatten som finns i respektive stadsdel. Här kan man inkludera kollektivtrafik på vatten i stor skala, som gör att Stockholmare vattenvägen kan förflytta sig till ytter­sta­den. I vår Stadsdel kan man ordna temat rund Råcksta Träsk och anläggningen vid Golfbanan till exempel. Kanske vi kan få Hesselby Slott att skapa en miljöprofil och vara centrum i vår Stadsdels miljö profil.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Rätten att få åldras tillsammans (DS 2011:33)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-1965/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-574-2011.

Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag till ändring i socialtjänstlagen som syftar till att klargöra att äldre människor som har levt och bott ihop under en lägre tid ska kunna fortsätta att leva och bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i en särskild boende­form. Enligt förslaget ska det för den som beviljats boende i en särskild boendeform för äldre personer anses ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. Registrerade partners likställs med makar. Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Äldre människor ska kunna fortsätta leva och bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Stadens parboendegaranti ska garantera att makar som så önskar får hjälp att hitta en lämplig boendelösning efter deras önskemål och för­utsättningar. Flexibla lösningar måste finnas enligt olika behov. T.ex. kan staden hjälpa till att finna lämplig bostad i nära anslutning till ett demensboende.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Parboendegaranti

Äntligen kan vi ge de äldre dvs personer över 65 år trygghet så de som vill kan få leva hela livet tillsammans under ett tak. Tyvärr kan vi konstatera att boendet för demens och psykisk funktionsnedsättning är undantagna i Alliansen styrda Stockholms kommun vilket leder till en ökad stigmatisering av dessa åkommor. Alla som är insatta i proble-matiken vet att beträffande just dessa sjukdomar är närmiljön och de käraste av väsentlig vikt för de drabbades välbefinnande.

Även dessa sjukdomstillstånd (demens och psykisk) bör inkluderas i parboendegarantin vilket vi anser är för handen i skrivelsen från Socialdepartementet. Användandet av 4:1 samt 5:5 SoL i kombination är en bra juridisk lösning, vilket leder till att beslut kan överklagas via förvaltningsbesvär och ej som nu endast via kommunalbesvär vilket gör att rättssäkerheten för individen åter är på plats. Ärende av detta slag är avgörande för människor och ska kunna prövas av rätt som kan avgöra om förvaltningens bedömning lever upp till uttalad riksgaranti. Att förvaltningen kan komma att fatta dessa beslut med förbehåll, talar än mer för att ge de behovsprövande möjligheten att få sin sak prövad.

Vi föreslår

att Rätten att få åldras tillsammans – fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen (Ds 2011:33) får mycket väl godkänt.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Förslag till Kulturvision 2030

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-1850/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-562-2011.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen fick 2007 i uppdrag att ta fram en strategisk plan för kulturen i Stockholm. Ett första förslag på en strategisk plan och kulturvision lades fram våren 2011 till kulturnämnden, men ärendet återremitterades. Kulturförvaltningen föreslår i ärendet att en kulturvision tas fram i dialog med stadens övriga förvaltningar och bolag för att sedan införlivas i kommande budgetprocesser. Kulturvisionen beskriver att Stockholms kulturliv ska växa, medborgarnas engagemang och nätverk ska uppmuntras, barn och ungdomars möjlighet att ta del och själva utöva kultur ska stöttas. För detta krävs att professionella kulturutövare och institutioner etablerar sig i ytterstadsområ­dena. Det måste finnas flexibla flerfunktionella mötesplatser där alla kan mötas i en växande stad. Med allt större stadsdelscentra måste förutsättningar ges för ett starkt kulturliv även utanför city.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till:

”Vi ställer oss bakom de synpunkter som framfördes i s, v och mp s förslag till beslut vid kulturnämndens möte den 14 juni 2011 och vill för övrigt framhålla följande.

Det är bra att även ytterstaden finns med när Stockholm blir en stad för kultur i världs-klass. Vi ser fram emot att kulturutövare och kulturinstitutioner etablerar sig i vårt område. Vi håller med om att lokala initiativ och eldsjälar ska uppmuntras men håller inte med om att föreningslivet på något sätt skulle vara förlegat. I Hässelby-Vällingby har vi ett rikt föreningsliv med många livaktiga föreningar. Hässelby Hembygds-förening med sina hundratals medlemmar har bevarat vår historia och håller den levande, Kyrkhamnsföreningen har gjort mycket för att bevara och upprusta den historiska miljön och Kyrkhamn utvecklas och är nu en levande kultur- och mötesplats. Medborgarhusföreningen Trappan har betytt mycket för att Trappan finns kvar som kulturell mötesplats.

För att kulturvisionen ska kunna förverkligas krävs satsningar redan nu. Vi vill ha en miljö där kulturen har stor plats och räknas som en del av välfärden. Det uppväxande släktet behöver få tillgång till kultur i förskolan, skolan och på fritiden. Kulturskolan måste få mer resurser så att det är billigt för barnen att gå där. Tidigare har den varit en plantskola för blivande artister och konstnärer men nu är det många barn som stängs ute därför att det har blivit för dyrt.

I skolan och förskolan kan alla barn utvecklas om kulturen tillåts att ta en större plats där. Kulturen berikar oss som människor. Även som äldre ska man kunna ta del av kultur i olika former i sin närmiljö.

Vi kräver att en större del av våra skattepengar används till kulturen istället för till skattesänkningar. Stadsdelsnämnden ska också använda en större del av budgeten till kulturell verksamhet och för att kunna stödja de projekt och förslag som kan komma från enskilda medborgare och föreningar. Kulturen kan förena människor, bryta segregationen och få människor att känna gemenskap. Då krävs det att det finns mötesplatser och arenor för kultur. Gemensamma upplevelser förenar oss människor och är en väg att bryta segregationen. Trots tekniken och den digitala utvecklingen är fortfarande det personliga mötet viktigt för oss människor. Biblioteket är en viktig mötesplats, böcker ska vara tillgängliga för alla. Vi vill inte ha ett bibliotek light där det kostar att låna böcker. Likaså vill vi att stadens museer ska ha gratis inträde.

Slutligen instämmer vi i handikapprådets synpunkt att det är viktigt att ha tillängliga evenemangsplatser och det måste finnas fler bokningsbara åskådarplatser som är reserverade till personer med funktionsnedsättning.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Införande av obligatorisk matavfallsinsamling, motion (2011:38)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-1067/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 oktober 2011.

Dnr 1.5.3-428-2011.

Sammanfattning

Jan Valeskog (s) föreslår att staden ska följa riksdagens beslut att samla in minst 35 procent av matavfallet, att samtliga fastighetsägare med fler än fyra hushåll ska ha utrymmen för matavfall samt att nödvändiga informationsresurser tillsätts. Förvaltningen anser inte att förslaget om obligatorisk insamling av matavfall från alla flerbostadshus med fler än fyra lägenheter är realistiskt. Förvaltningen anser däremot att det bör vara rimligt att införa obligatorisk insamling av matavfall från verksamheter, restauranger och butiker som har mängder av matavfall över en viss nivå.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S), ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) och vice ordförande Leif Larsson (V) uttalade att de ställer sig bakom motionen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 22 november 2011.

Dnr 1.1-628-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Om parkeringsproblematik vi byggen

Svar på skrivelse från (KD).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 28 oktober 2011.

Dnr 5-346-2011.

Sammanfattning

Fredrik Wallén (KD) har inkommit med en skrivelse. I skrivelsen behandlas frågan om parkeringsproblematik i samband med nybyggnationer inom stadsdelsområdet.

Alla som avser att utföra trafikstörande arbeten ska söka tillstånd hos Trafikkontorets Tillståndsavdelning. Upplåtelseenheten står för den samlade bedömningen när offentlig plats ska användas till något annat än vad den är avsedd för i detaljplanen. För detta behövs polistillstånd enligt Ordningslagen, SFS 1993:1617, även för ytor som disponeras utöver arbetsområden vid vägarbeten etc. Upplåtelseenheten bedömer lämpligheten med hänsyn till skötsel av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Synpunkter inhämtas från övriga enheter på Trafikkontoret och andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare och organisationer. När arbeten inkräktar på parkmark kontaktas stadsdelsförvaltningen som då har möjlighet att lämna synpunkter.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

Anmälan av skrivelser

§19 Förstärkning av MAS-funktionen

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 7-688 -2011.

§20 Övertagandet av Koppargården

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 7-689-2011.

§21 Fortsatt drift av Koppargården med lugn, ro och trygghet

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 7-690-2011.

§22 Biblioteksstart

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 5-691-2011.

§23 Uppsägning av förskoleplats

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 4.1-692-2011.

§24 Tillgång till ILS systemet för politiker

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 2.1-693-2011.

§25 Förbättrad ekonomiredovisning

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), till vilket ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP), vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 2.1-694-2011.

§26 Koppargården

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 7-695-2011

§27 Kulturvision 2030

Anmäldes skrivelse den 22 november 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 5-696-2011

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.