Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Alla boende på Liviagården ska uppleva mat- och måltidsglädje

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från lokala Handikapprådet.

Anmälan månadsrapport

9 Månadsrapport november 2011 - ekonomi och verksamhet.

11 Avtals- och ramavtalsuppföljning Koppargårdens vård- och omsorgsboende 2011.

12 Projektrapport till Länsstyrelsen, Föräldrastödslinjen i Hässelby-Vällingby.

Remisser

13 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

14 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014.

15 Skolans dokument- insyn och sekretess (SOU 2011:58).

16 Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion från (S).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-2036/2011.
Dnr 1.5.1-591-2011

17 Fler bänkar i stadsmiljö. Motion från (MP).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-1610/2011.
Dnr 1.5.1-592-2011

Anmälningar och Redovisningar

18 Uppdragslista.

19 Sopigt vid våra återvinningsstationer.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 3-551-2011

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif

Larsson att justera dagens protokoll.

 

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 20 december 2011.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Personalchef Ulla Cadwalader informerade om genomförd medarbetar enkät 2011 avseende Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· En medborgare tyckte att förvaltningen ska se över värdegrunden på förskolorna. Kristendomen måste få större plats.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-650-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 5 december 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Handikappråd

Anmäldes protokoll från Handikapprådets sammanträde den 5 december 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Månadsrapport november 2011

Ekonomi och verksamhet

Ekonomichef Lena Nevbrandt lämnade en muntlig månadsprognos per november

2011. Prognosen visar samma resultat som i tidigare prognos, dvs ett underskott strax under 40 miljoner kronor.
Dnr 1.2.1-651-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger den muntliga informationen till handlingarna.

§10 Verksamhetsplan för 2012 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 6 december 2011.

Dnr 1.1-652-2011.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer i huvudsak verksamhetsplan för år 2012 enligt förvaltningens förslag till beslut och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 104,8 Mkr i omslutningsökningar enligt bilaga 6 till tjänsteutlåtandet.

3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilagorna 6 och 8 till tjänsteutlåtandet.

4. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheter och andra intäktsfinansierade utförare enligt bilaga 10 till tjänsteutlåtandet.

5. Stadsdelsnämnden inrättar resultatenheten Profilboendet Liviagården.

6. Stadsdelsnämnden beslutar att justera Driftbudget Netto bilaga 9 till tjänsteutlåtandet, genom att föra över 500.000 kr från ”Ej fördelat” till ”Kultur och konsumentvägledning”. Detta innebär att ”Ej fördelat” ska uppgå till 14 Mkr och ”Kultur och konsumentvägledning” ska uppgå till 3,5 Mkr för verksamhetsåret 2012.

7. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen:

a. Att senast den 1 maj 2012 återkomma till stadsdelsnämnden med en skriftlig beskrivning av hur förvaltningen kommer att arbeta med nedanstående uppdrag och uppgifter.

b. Att prioritera rekrytering och vidareutveckling av chefer och mellanchefer inom förvaltningen. Nämnden anser att bra chefer och ett gott ledarskap kommer bidra till att hjälpa förvaltningen att nå de övriga målen i verksamheten.

c. Att fortsätta utveckla trygghetsarbetet inom stadsdelen. Utöver målet att öka invånarnas upplevda trygghet vill nämnden att förvaltningen, genom samverkan med andra myndigheter och lokalsamhället i övrigt, arbetar med olika brottsförebyggande projekt som även syftar till att kunna mätas i minskat antal brottsanmälningar. Exempelvis avseende inbrott i bostäder och företag samt personrån.

d. Att genom relevant samverkan särskilt utveckla tryggheten i anslutning till tunnelbanestationerna i stadsdelen i allmänhet och Vällingby i synnerhet. Resenärernas trygghet är avgörande för stadsdelens långsiktiga attraktionskraft både ur ett boende- och näringslivsperspektiv.

e. Att genom, bland annat, samverkan med stadens övriga stadsdelsnämnder och lokala behovsanalyser skapa en långsiktig resursplanering avseende socialpsykiatrin.

f. Att å nämndens vägnar på tjänstemannanivå hålla tät och regelbunden kontakt med ansvariga förvaltningar inom staden i syfte att identifiera större exploaterings- och byggärenden inom stadsdelen så tidigt som möjligt. Särskilt skall så kallade ”gröna lungor” inom stadsdelen bevakas, så att de kan bevaras.

g. Att låta de äldres efterfrågan styra utbudet av olika boenden.

h. Att erbjuda sommarjobb till våra ungdomar – både inom förvaltningen samt i samarbete med bostadsbolag och lokala företag, i enlighet med stadens riktlinjer. Här gäller det att ta till sig av erfarenheterna från tidigare år i syfte att undvika en upprepning av beslut som i efterhand har identifierats som mindre lyckade. Extra medel för en utökad sommarjobbssatsning ska sökas i god tid och de medel som avsätts ska oavkortat gå till sommarjobb och inte administrativa kostnader. I första hand ska ambitionen vara att erbjuda samtliga sökande sommarjobb. I andra hand sträva efter att erbjuda tre veckors anställning.

i. Att säkerställa att biståndsbedömningen i Hässelby-Vällingby är jämförbar med resten av Stockholm. Det ska inte vara någon skillnad på att söka bistånd i Hässelby-Vällingby eller någon annanstans i Stockholm.

j. Att utveckla funktionerna för kvalitetssäkring och utvärdering i syfte att skapa en bättre bild av verksamheterna och kunna agera snabbare i de fall fel och brister upptäcks.

k. Att kraftfullt öka insamlingen av matavfall inom de verksamheter som stadsdelsförvaltningen råder över. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ska inom ett år ligga i täten bland stadsdelsnämnder vad avser insamling av matavfall i de mätningar som Stockholms stad genomför.

l. Att avsätta 500.000 kr ur budget för ”Kultur och konsumentvägledning” till kultur och aktiviteter särskilt riktade mot målgrupperna äldre tonåringar och unga vuxna. Aktiviteterna bör bland annat syfta till att stärka individens självkänsla och erbjuda alternativ till ”att hänga på stan” under kvällar och helger.

m. Att förvaltningen via nämnden ansöker om extra medel för de merkostnader som de strandbad som finns inom nämndens område innebär.

n. Att förvaltningen via nämnden ansöker om extra medel för de merkostnader som de naturreservat som finns inom nämndens område innebär.

o. Att snarast återkomma till nämnden med information kring ytterstadssatsningen inriktad bland annat på att motverka utanförskap. Ge exempel på lyckade satsningar i andra stadsdelsnämnder och ge Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd möjlighet att på ett tidigt stadium i processen kunna prioritera vilka områden som ska bearbetas först.

Samt uttala att:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.

Våra satsningar på rent, tryggt och snyggt ska fortsätta. Mycket bra har redan åstadkommits, men vi är inte nöjda. Tryggheten – både den reella och den upplevda – måste öka, särskilt i anslutning till stadsdelens kommunikationsknutpunkter och affärscentrum där många människor rör sig.

Samarbete ska fortsätta med våra kommunala och privata bostadsbolag och fastig­hetsägare, polis, frivilliga krafter som t ex nattvandrare och föreningsliv, facknämn­der som Trafiknämnd, Stadsbyggnad och Exploatering, SL och alla våra engagerade medborgare och företag. Här är det viktigt att redan påbörjade insatser inte tappar kraft.

Vi vill söka särskilda satsningar på att tidigt identifiera och hantera ungdomar i riskzonen att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Här behövs proaktiva åtgärder som sätts in innan vi har en tonåring som blir ett fall för socialtjänsten och/eller polis. Här finns sannolikt möjligheter för de extramedel som ytterstadssatsningen kan innebära att komma till nytta.

Stockholm växer. I Hässelby-Vällingby märks detta bland annat genom att det byggs nya bostäder på olika platser i stadsdelen. Befolkningstillväxten skapar många möjligheter men är även förknippat med stora utmaningar. Det är viktigt att infrastrukturen utvecklas i jämn takt med exploateringen.

Redan idag upplevs många vägar och kollektiva färdmedel till och från stadsdelen under rusningstid vara nära sina kapacitetstak. Detta riskerar att långsiktigt skada Hässelby-Vällingbys attraktionskraft. Förbifart Stockholm kommer på sikt kräva en rejäl upprustning av Bergslagsvägen och Lövstavägen så att framkomlighet och trafiksäkerhet ökar. Utöver infrastrukturen måste givetvis övrig planering för service – såväl social som kommersiell, butiker, kultur och rekreation måste gå hand i hand med bostadsbyggandet.

Stadsdelen behöver fler arbetsplatser för i framtiden vara en attraktiv och levande stadsdel. Alla initiativ som på ett realistiskt sett kan antas leda till fler arbetsplatser inom stadsdelen skall uppmuntras.

Vi ska fortsätta att söka nya och bättre lösningar för att göra våra verksamheter och miljöer mer till­gängliga. Det handlar om både psykiska och fysiska funktionshinder.

Vi ska även fortsätta arbetet med att effektivisera energian­vändningen, välja miljövänlig teknik när vi utvecklar verksamheterna och skapa en bättre miljö

genom väl fungerande kollektivtrafik. Det är inte acceptabelt att Hässelby-Vällingby är bland de sämsta stadsdelarna när det gäller insamling av matavfall. Detta måste rättas till under 2012.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Vi anser att ett tydligt och professionellt ledarskap inom förvaltningens olika verksamheter är avgörande för att öka kvaliteten, effektiviteten, medarbetarnöjdheten och minska sjukfrånvaron. Många goda insatser görs redan idag, och nämnden är införstådd i de kommande utmaningar som finns i frågan. Vi vill dock verkligen trycka på hur avgörande vi anser att denna fråga är.

Vi vill fortsätta att utveckla vår vård och omsorg – våra äldre ska känna trygghet och trivsel. Verksamheterna ska noggrant, regelbundet och självkritiskt granskas, följas upp och utvärderas. Det som inte håller måttet ska snarast åtgärdas. Bygg vidare på de för förvaltningen och brukarna positiva erfarenheterna från den särskilda granskningen av till exempel hemtjänsten.

Det är beslutat att Skolörten även fortsättningsvis ska vara servicehus. Eventuellt tomma platser kan göras om till mellanboendeformer i servicehuset. Servicehuset ska renoveras för att kunna erbjuda en bra miljö.

Äldreomsorgen ska präglas av inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Den enskilde ska kunna påverka utformningen av det stöd som ges.

Inom vår förskoleverksamhet fortsätter vi att utveckla våra förskolor enligt föräld­rarnas önskemål. Hässelby- och Vällingbyborna skall kunna välja bland förskolor med olika pedagogisk inriktning och olika driftsformer. Samarbetet mellan de kommunalt och de enskilt drivna för­skolorna och familjedaghemmen ska fortsätta.

Stadsdelens roll som beställare inom olika verksamheter fortsätter att utvecklas. Vi har många entreprenörer inom såväl barnomsorg, fritidsområdet, handikappomsorg som äldreomsorg där vi ska ställa tydliga och uppföljningsbara krav, och i en aktiv dialog säkerställa en god kvalitet överallt.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Det är aldrig försvarbart att förbruka mer av skattebetalarnas pengar än absolut nödvändigt för att kunna leverera den service och tjänster som medborgarna har rätt till. All verksamhet skall präglas av kontinuerlig utvärdering, uppföljning och utveckling. Nämnden ser gärna att man söker nya lösningar och vågar ifrågasätta gamla metoder i syfte att finna enklare och billigare vägar fram till samma eller bättre resultat.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m.fl. (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram följande förslag till beslut och yrkade

bifall till detta;

”1) Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2012

2) Förvaltningen återkommer med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån
vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

Därutöver vill vi framföra följande:

Stockholm Stads ekonomi är god och genererar stora överskott. Att lägga ett förslag

till budget med ett underskott på 7 miljoner är därför inte ansvarsfullt.

I föreliggande förslag till budget där varken kompensation för pris- eller löneökningar är täckta finns det en välgrundad farhåga att underskottet ökar.

I Hässelby Vällingby sker en stor inflyttning och då kostnaderna för nya lägenheter är höga och andelen barnfamiljer bland de nyinflyttade är betydande, vet vi av erfarenhet att det för med sig behov av stöd bla i form av ekonomiskt bistånd.

Det behövs en beredskap att möta den sortens strukturella förändringar. Vänsterpartiets budgetförslag ger nära 47,7 miljoner mer än det föreliggande förslaget

och ger en sådan beredskap.

Vi har också lagt förslag till särskilda lönesatsningar för gruppen kommunalanställda som bär upp en stor del av den service som stadsdelen erbjuder invånarna. De som sliter inom äldrevården och förskolorna förtjänar både erkännande och kompensation för eftersläpningen lönemässigt.”

Ledamot Bengt Roxne m.fl. (S) lade fram följande förslag till beslut och yrkade bifall

till detta.

”Att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2012.

Att återkomma med budget och verksamhetsplan utifrån Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.

Därefter anföra följande:

Vi Socialdemorater har i våran budgetreservation högre ambitioner än den moderat ledda majoriteten. Vi sätter kvaliteten i välfärden som fokus för medborgarna i Hässelby/Vällingby.

Det handlar om barna i förskolan, de äldres trygghet och omsorg och ungdomars väg mot vuxenlivet. Det handlar om att gemensamt bygga en stadsdel som håller ihop och är till för alla.

Vi vill stärka kvaliteten i välfärden. En väl fungerande välfärd med hög kvalitet är viktigt för att människor ska känna sig trygga och vilja bo längre i våran stadsdel.

Vi vill ha en effektiv skött och väldigt bra service för medborgarna. Vi vill förbättra den så att den också når fler.

Alla barn ska uppmuntras att växa till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller tjocklek på föräldrarnas plånbok. En av de viktigaste uppgifterna är att utplåna barnfattigdomen (orättvisor) i barns förutsättningar i Hässelby/Vällingby. Barngrupperna i förskolan växer samtidigt som behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Många får inte plats på en förskola nära hemmet och det är alltför ofta som besked om förskoleplatser drar ut på tiden, Man måste bygga ut förskolan och öka antalet förskoleplatser så att barngrupperna minskar samtidigt som personaltätheten bibehålls,

barnomsorgsgarantin skall hållas och att dessutom blir möjligt att garanterad en förskoleplats i närheten av hemmet. Hässelby/Vällingby måste också öka antalet förskolelärare i verksamheten.

Inom äldreomsorgen vill vi kunna garantera hög kvalitet. Äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina önskemål och på ett sätt man själv vill ha det. Nu när tjänsten ”Pelle fixaren” dras in av ekonomiska skäl blir vi mycket oroande då det flesta fall olyckor händer i hemmet och kostar samhället och stadsdelen i rehabilitering mycket stor kostnad samt ett onödigt lidande för den drabbade. Vår insyn i verksamhet gällande omsorgen i verksamheten är bland annat våran MAS ( medicinsk ansvarige sjuksköterska) och hennes rapporter till nämnden, det viktigaste som nu sker med all upphandling är att vi måste ha en mycket effektiv uppföljning på all upphandlade omsorger, därför måste MAS roll förstärkas under året. Vi vill ha kvar Servicehusen då det är stor efterfrågan på sådant boende. Den snäva tids schablonen som införts inom hemtjänsten måste ses över och tiden bedömas utifrån vad den äldre behöver för just den insatsen som skall ges, och även tiden med förflyttningar för våra hemtjänstpersonal måste ses över.

När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Denna solidaritet ska bidra med stabilitet och trygghet för alla. Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till trygg och säker uppväxt.

Då krävs ett välutbyggt, tidigt och målinriktad förebyggande arbete men också hjälp till människor att hitta tillbaka när det väl har gått snett.

Gällande barn och ungdomsenheten känner vi stark oro när det gäller arbetsmängden av inkomna anmälningar som ökar och blir mer komplicerade och att ärenden inte hinner bli klara inom utsatt tid på grund av för stor arbetsbelastning.

Särskilt i arbetsmarknadsåtgärder prioriterar vi målgrupp ungdomar och långtidsarbetslösa. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatsnig, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Sommarjobb för ungdomar är bra av många anledningar, det är bra för deras framtida möjligheter att få jobb, de får möjlighet att tjäna egna pengar och ta ansvar samt de får sociala kontakter med människor de annars inte skulle träffa. Sommarjobb vill vi att alla som söker detta skall få ett sommarjobb som bor i Hässelby/Vällingby.

Vi anser att kulturen är en viktig del i välfärden både centralt men fram för allt föra kulturen ut i ytterstaden. Alla skall ges möjlighet både att uppleva kulturen och själva kunna pröva på att utöva kultur i olika former. Det är därför mycket oroande att Kulturskolan fått minskande resurser under den moderatstyrda ledningen. Avgifterna har höjts så många inte har längre råd att låta sina barn delta. Kulturen berikar människors liv, ger bättre välfärd och är också bra för hälsan och välbefinnandet. Det skapar också fler jobb och kan tillsammans med näringslivet ge ytterliga lyft åt vår

stadsdel. Det oroar oss är att vi har kämpat för att få ett bibliotek i Hässelby Gård inte har infrias ännu men som vi i stadsdelsnämnden har varit helt överens om.

På sikt vill vi få en teaterscen till våran stadsdel, scenen i före detta S:t Jacobi gymnasium skull mycket väl vara en tänkvärd plats för att föra kulturen ut till ytterstaden och berika kultur i vårat område.

Våra mötesplatser i Allhuset och Trappan bör också ges resurser till att bli ett nav för kulturen och mötesplatser mellan boende i stadsdelen. Ett sätt att stödja Trappan vore att efter ombyggnaden förlänga stadsdelsnämnds möten dit.

Vi säger nej till fler upphandlingar i Hässelby/Vällingby stadsdel.”

Ledamot Lars Jakobsson m.fl. (MP) lade fram följande förslag till beslut och yrkade bifall till detta;

”Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012

2 återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2012 som grund

3. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 riskerar – trots en ökad budget- att nedskärningar i nämndens kärnverksamheter kan bli följden. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 54,1 Mkr mer för Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

Stadsdelen växer kraftigt och det är många som flyttar in till stadsdelen. Det gör att det finns ett stort tryck på att hitta platser där det kommer att planeras för bostadsbyggande och kommunikationslösningar. Miljöpartiet vill att byggandet skall göras på i första hand redan exploaterad mark och nära kollektivtrafikpunkter för att skydda de fina grönområden som är stadsdelens unika tillgång. Kollektiva trafiklösningar som utbyggd tunnelbana, busstrafik och andra lösningar tror vi är bättre för stadsdelen än Förbifarten som ytterligare kommer att leda bilburen trafik till vår stadsdel och ta pengar från utbyggnad av kollektivtrafiklösningar.

Den planen som Alliansen har att bebygga Riddersvik med bostäder är vi starkt emot och ser hellre att det området utvecklas till ett friluftsområde med olika typer av aktiviteter så att vi alla kan få tillgång till detta område i framtiden.

KLIMAT och MILJÖ

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas. Tidigare krav från Miljöpartiet att skapa ett lokalt Stadsmiljöråd kommer att drivas vidare.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina behov av bilar via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Insamling av matavfall behöver förbättras så att

vi inom staden kan skapa egen biogas med eget avfall och därmed minska CO2 utsläpp samtidigt som vi tar hand om en avfallsprodukt. Om staden beslutar att bygga en biogasanläggning menar vi att vår stadsdel skall var med i utvärdering om var denna skall placeras.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

LIKA RÄTT FÖR ALLA

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskriminerings-klausul som Miljöpartiet införde under tidigare mandatperiod och som alliansen har tagit bort, ska återinföras. Föreningar som diskriminerar, ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuld-rådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuld-rådgivare ska inte vara mer än en månad

BARN och UNGDOM

Barngruppernas storlek ska inte överstiga 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

UPPHANDLING och VALFRIHET

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i Hässelby-Vällingby finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst, äldreboende, förskola och fritidsverksamhet eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta. Stadsdelsförvaltningens kompetens på respektive område måste också säkerställas och att driva verksamheten är det bästa sättet att skapa sig sådan kompetens.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck

får användas av dem som utför transporter. Staden ska också säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt. Stadsdelens måste även förstärka och utveckla sin kompetens inom upphandling så att bättre avtal skrivs och förvaltningen blir bättre på att följa upp uppköpt verksamhet.

ÄLDREOMSORG

Inom äldreomsorgen behövs fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Innan fler servicehus omvandlas till trygghetsboenden ska en utvärdering göras. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Vi anser att det behövs mer personal inom äldreomsorgen och är beredda att satsa mera resurser på detta.

ARBETE

Stadsdelen har för lite arbetsplatser i förhållande till sin befolkningsmängd. Inom stadsdelen finns företagsanpassade områden och de måste säkerställas att de kan utvecklas vidare och ges den support som behövs vid detaljplanearbeten. Projekt som har fokus på att skapa arbetstillfällen och nya företag till stadsdelen skall prioriteras när projektpengar från ytterstadssatsningar kommer att sökas.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 24,4 mkr för Arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

KULTUR

Kultur i stadsdelen behöver både bevaras och utvecklas och vi anser att stadsdelen behöver ytterligare ett bibliotek och att arbetet med att utveckla Allhusets verksamhet i Hässelby Gård skall intensifieras. I Vällingby finns både en teaterscen och Trappans lokaler som kan utnyttjas bättre och stadsdelen bör aktivt ta ansvar för att dessa lokaler kan utnyttjas mer.

Samarbete med stadsdelens alla föreningar och företag som driver kulturverksamhet skall bejakas och stimuleras så att alla gemensamma resurser kan utnyttja på bästa sätt.”

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s förslag.

§11 Avtals- och ramavtalsuppföljning Koppargårdens vård- och omsorgsboende 2011

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 november 2011.

Dnr 1.2.1-706-2011.

Sammanfattning

Förvaltningen har under hösten 2011 genomfört avtals- och ramavtalsuppföljning på Koppargårdens vård och omsorgsboende med syfte att kontrollera verksamhetens följsamhet avseende avtal, ramavtal, lagar, föreskrifter och riktlinjer. Verksamhetens seriositet följs upp av äldreförvaltningen. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning och funnit att verksamheten i stort sett fungerar väl. De bedömda avvikelser och utvecklingsområden som identifierats har förvaltningen förmedlat till Carema med en tidsplan för åtgärdande. Förvaltningen kommer att följa upp att bedömda avvikelser åtgärdas inom utsatt tid.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens avtalsuppföljning av Koppargårdens vård och omsorgsboende och överlämnar den till Socialstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ramavtalsuppföljning av Koppargårdens vård och omsorgsboende och överlämnar den till stadens äldreförvaltning.

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att bedömda avvikelser åtgärdas inom utsatt tid.

§12 Projektrapport till Länsstyrelsen, Föräldrastödslinjen i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 november 2011.

Dnr 1.2.6-653-2011.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sökte och beviljades 1,0 mkr i projektbidrag av Länsstyrelsen i Stockholms län för genomförande projektet föräldrastödslinjen. Projektrapporten omfattar tiden 1 september 2010 till 31 oktober 2011. De viktigaste delarna i projektet har bestått i familjestödstelefonen och fältförlagd socialsekreterare. Utfallet har hittills varit positivt med ökad tillgänglighet och snabbare insatser i familjevården. Då projektet bedöms behöva löpa även under 2012 för att nå ett mer genomgripande gott resultat, har medel sökts hos Folkhälsoinstitutet för en fortsättning. Den ekonomiska redovisningen av projektet uppvisar att alla projektmedel tagits i anspråk.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och överlämnar densamma till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S), lämnade följande särskilda uttalande till vilket

vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Vi vet alla hur viktigt det förebyggande arbetet är för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och missbruk. Varje barn som räddas sparar både mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Därför är det både upprörande och skrämmande att läsa att när förvaltningen startar ett projekt som har möjlighet att nå många unga och deras föräldrar tidigt förkortar länsstyrelsen det tvååriga projektet med ett år. Förklaringen är att det saknas pengar.

Forskningen visar att om man når barn som har normbrytande beteende redan före 12 års ålder minskar risken för kriminalitet och missbruk längre upp i åldern. Det är precis det som projektet handlar om. Alltför mycket resurser inom det sociala arbetet används för behandling när barnen redan hamnat snett i livet.

Föräldrastödstelefon och socialsekreterare på fältet

Projektet gör att oroliga föräldrar nu snabbt kan nå professionella rådgivare via föräldrastödstelefonen och att de även kan få tid till stödsamtal. En socialsekreterare har arbetat utåtriktat tillsammans med fältassistenter, i skolan och på andra platser där barn vistas. Hon har fått kontakt med barn som inte har någon vuxen att prata med och har en ovärderlig funktion i projektet där det gäller att nå barn som ingen tidigare sett så att de får en tidig chans till hjälp.

Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att med det förebyggande arbetet att nå barn som riskerar att bli missbrukare eller kriminella. Projektet visar att det med inte alltför stora kostnader finns möjligheter att arbeta förebyggande på ett sätt som är bra för många familjer.

Projektet måste få fortsätta så att fler föräldrar och barn kan få hjälp och stöd. Många föräldrar har inte förmågan att ta kontakt och kräver mer tid för att nå. En uppgift för oss alla lokala på politiker är att se till att få frivilliga organisationer och föreningar i vårt område att inrikta sig på insatser för barn och unga. Det är något man efterlyser i projektet. Hoppet står nu till att Folkhälsoinstitutet beviljar medel så att projektet kan fortsätta.

På sikt vill vi att projektet ska permanentas och bli en del av den ordinarie verksamheten inom förvaltningen. Med fler liknande insatser kan vi se fram mot ett samhälle där en större del av socialarbetet inriktas på förebyggande arbete och mindre av det behandlande arbetet. Därmed skulle vi få ett tryggare samhälle med mindre missbruk och kriminalitet.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket

vice ordförande Leif Larsson (V) anslöt sig till:

”Utifrån rapporten får Miljöpartiet intrycket att detta projekt har gett ett positivt resultat och föreslår att förvaltningen bör arbeta vidare med föräldrastödslinjen. Följande vill vi att förvaltningen tittar närmare på.

· Hur säkerställer man att igångsättandet sker snabbt och med rätt bemanning.
I aktuellt fall tog det 4 månader innan projektet var fullt bemannat.

· Tänkta mål som inte uppfylls bör analyseras och kommenteras och vilka slutsatser
man skall dra av detta. Antalet anmälningar till BUP enheten minskade inte, varför?

Om förvaltningen inte får ytterligare projektpengar externt, vill vi att förvaltningen
gör en analys av hur man på egen hand kan finansiera verksamheten så att den kan
finnas kvar och utvecklas inom förvaltningen.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1826/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 november 2011.

Dnr 1.5.1-506-2011.

Sammanfattning

Den 1 augusti 2010 har en ny paragraf införts i Föräldrabalken som reglerar det som tidigare var domstolens beslut om kontaktperson vid umgänge. Av den anledningen har Socialförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Stadsdelsnämnden föreslås besluta att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ansluter oss till (MP):s särskilda uttalande i socialnämndens protokoll 2011-08-30, § 15.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2183/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 24 oktober 2011.

Dnr 1.5.1-547-2011.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ställer sig bakom förslaget till program för kvinnofrid. Programmet är bra och fokuserar på de viktiga målgrupperna och de åtta målen för det praktiska arbetet är väl formulerade. Förvaltningen föreslår dock en kompletterande formulering i programmet i den del som gäller ”våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Den skulle göra programmet mer offensivt.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m.fl. (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram följande förslag till beslut till vilket ledamot Bengt Roxne m.fl. (S) och ledamot Lars Jakobsson m.fl. (MP) anslöt sig till, och yrkade bifall till detta.

”1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Hässelby Vällingby har ett välfungerande kvinnofridsteam , detta anser vi att alla stadsdelar i Stockholm skulle ha. Detta bör inrättas på permanent basis, då en kunskapsuppbyggnad är särskilt viktigt inom detta område.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-2134/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 november 2011.

Dnr 1.5.1-637-2011.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har utrett lagstiftningen om sekretess och offentlighet inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden och inom vissa andra områden. I flera fall föreslås stärkt sekretess inom skolan. Skillnaden i sekretess mellan skolan och förskolan föreslås oförändrade. Förvaltningen delar utredningens uppfattning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-2036/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 november 2011.

Dnr 1.5.1-591-2011.

Sammanfattning

I motionen av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S) påtalas att för 50 år sedan var Vällingby en nytänkande och världsberömd ABC-stad. Under tidens gång har stora delar av den forna visionen gått förlorad, och utbudet av kultur i den tidigare visionära ABC-staden är idag magert. Utifrån detta föreslår man i motionen att kommunfullmäktige beslutar

att vidta åtgärder för att starta en teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby.

att undersöka förutsättningarna för att Stockholms stadsteater förlägger en lämplig del av sin verksamhet till teaterscenen i S:t Jacobi skola.

Stadsdelsförvaltningen stöttar helt tanken att förbättra förutsättningarna för professionell kultur i stadsdelen Hässelby-Vällingby. En etablerad scenverksamhet i S:t Jacobi skulle vara värdefullt på många sätt för stadsdelen. Dock måste aktuella förutsättningar med nuvarande hyresgäster klargöras helt.

BESLUT

Stadsdelsnämnden stöder förslaget i den remitterade motionen.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Motion (2011-53), Fler bänkar i stadsmiljön (MP)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-1610/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 november 2011.

Dnr 1.5.1-592-2011.

Sammanfattning

Åke Askensten (MP) framhåller i sin motion att det råder stor brist på avgiftsfria sittplatser i gatumiljö, och menar att man inte ska vara hänvisad till uteserveringar för att få sitta ned i stadsmiljön. I motionen föreslås att konkreta mål för bänktäthet i stadsmiljö bör utarbetas och att stadsdelsnämnden och invånarna har den största kunskapen om var behoven finns och att ansvaret för utplacering av bänkar i gatumiljö bör övertas av stadsdelsnämnden. Förvaltningen ställer sig tveksam till att stadsdelsnämnden bör överta ansvaret för utplacering av bänkar i gatumiljön, men har i övrigt inget att invända mot de yrkanden som Åke Askensten framställer i sin motion.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m.fl. (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Lars Jakobsson m.fl. (MP) lade fram följande förslag, till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m.fl. (S) anslöt sig till,

och yrkade bifall till detta;

Vi ansluter oss till motionärens förslag. Vi förstår förvaltningens oro över att få mera ansvar utan att det säkerställs ekonomiska resurser till detta men anser att man kan tänka vidare i frågan om bänkar i gatumiljön som t ex.

· Under vissa tider ha extra bänkar att placera ut (sommartid, helger) och att man kan alternera platserna där extra bänkar sätts ut.

· Undersöka möjligheten att ha fasta enklare vilomöjlighetsanordningar uppsatta på väggarna.

Att det finns mera människor ute i stadsmiljön är bra för ökat trygghet, välbefinnande och hälsa. Vi har ett gemensamt ansvar att säkerställa att alla – utan extra kostnad – ska ha möjlighet att ta en paus och förhoppningsvis starta ett samtal och skapa nya bekantskaper.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§18 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 13 december 2011.

Dnr 1.1-654-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Sopigt vid våra sopstationer

Svar på skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 november 2011.

Dnr 5-551-2011.

Sammanfattning

Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för tömning och renhållning vid återvinningsstationerna. Det är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Trafikkontoret har hand om markupplåtelser för återvinningsstationer och miljö-förvaltningen har hand om tillsynen vid stationerna. Påtalade brister skall åtgärdas inom 24 timmar annars utdelas vite. Stadsdelsförvaltningens uppdrag är att i första hand hänvisa medborgarna till Förpacknings och Tidningsinsamlingen för att göra felanmälan och lämna synpunkter.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

Anmälan av skrivelser

§20 Matinköp till förskolorna

Anmäldes skrivelse den 13 december 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 4-740-2011.

§21 Upphandling med etiska och ekologiska hänsyn

Anmäldes skrivelse den 13 december 2011 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 2.2.2-741-2011.

§22 Angående anhörigkonsult

Anmäldes skrivelse den 13 december 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), till vilket vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till.

Dnr 7-743-2011

§23 Medborgarförslag om Parklek i Smedshagen

Anmäldes skrivelse den 13 december 2011 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP).

Dnr 5-742-2011.

§24 Medborgarförslag om Vita Villan i Smedshagen

Anmäldes skrivelse den 13 december 2011 från ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP), till vilket ledamot Bo Arkelsten m fl (M) anslöt sig till.

Dnr 5-744-2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.