Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om verksamheterna under år 2011.
Stadsdelsdirektören att berättar om det gångna verksamhetsåret.

1 Öppnande av sammanträdet

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

Beslutsärenden

10 Flyttning av sammanträdesdag. Från 15 maj 2012 till 22 maj 2012.

12 Kvalitetsgarantier 2012.

13 Trygghetsökande åtgärder.

Återremitterat ärende. Dnr 4.4-436-2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av redovisning gällande utredningstid i barnavårdsärenden och redovisning av orsaker till beslut om förlängd utredningstid.

15 Kostnadsanalys av äldreomsorg Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

16 Uppföljning av verksamheter som drivs av Aleris Omsorg AB i Hässelby-Vällingby.

17 Uppföljning av verksamheter som drivs av Carema Orkiden AB i Hässelby-Vällingby.

18 Uppföljning av verksamheter som drivs av Attendo LSS AB i Hässelby-Vällingby.

19 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdom.

20 Ramavtalsuppföljning av hemtjänstverksamheter med lokal inom Hässelby-Vällingby.

21 Projektrapport till Socialstyrelsen, Interventionssamtal för våldsutövande män i Hässelby-Vällingby.

Remisser

22 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 024-2011/2011.
Dnr 1.5.1-713-2011

23 Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén, Motion (2011:75).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 312-2327/2011.
Dnr 1.5.1-751-2011

24 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2364/2011.
Dnr 1.5.1-750-2011

25 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Remiss från Stadsrevisionen, dnr 420-139/2011.
Dnr 1.4-705-2011

Anmälningar och Redovisningar

26 Uppdragslista.

27 Anmälan delegationsbeslut.

28 Svar skrivelse Kulturvision 2030.

Svar på skrivelse från (MP).
Dnr 5-696-2011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 14 februari 2012.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

Stadsdelsdirektör Leif Spjuth och avdelningschef Annica Dominius informerade om arbetet med övergången av driften till kommunal regi av Koppargården. Övergången skedde den 1 februari 2012.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· Representant från teatergruppen ”Lyft en stol” väckte idén om att starta upp en teatergrupp. Skrivelse överlämnades.

· Några boende framförde att det är viktigt att hyreslägenheter finns kvar så att det finns ett blandat bestånd av fastigheter.

· Frågan togs upp om Cosmo som nu driver Hässelgården har några anmälningar noterade hos Socialstyrelsen eller Länsstyrelsen. Har förvaltningen undersökt detta?

Förvaltningen svarar att detta kontrolleras av staden centralt eftersom det är en central upphandling som skett av Hässelgården.

· Synpunkter framfördes på låg inflygning över stadsdelen med destination Bromma och Arlanda.

· Medborgare efterlyser att vägar och kollektivtrafiken byggs ut i samma utsträckning som bostäder byggs i stadsdelen.

· PRO-pensionärsförening framförde stor oro över att kontraktet inte förlängs av föreningens möteslokal vid Solursparken/Duvedsvägen i Vällingby. Lokalen ska bli förskola. PRO söker nu nya lokaler.

· Synpunkter på att basmobilmast ska sättas upp vid Oxtungans parklek. Förvaltningen tittar närmare på frågan. Nämnd och förvaltning har inte blivit informerade om detta.

· En person som är brottsoffer beklagar sig över hur svårt det är att få hjälp med de rättigheter som hon/han har.

· Simklubbar i Västerort blir utan träningsbassäng när Åkeshovs och Vällingbys simhallar ska renoveras framöver. Finns det någon möjlighet att på nytt lyfta frågan om att täcka över Nälstabadet?

· Boende i Grimsta anmärker på att det är för få papperskorgar i Grimsta. De som finns är ofta överfyllda med nedskräpning runt omkring.

· Önskemål om återinförandet av ”öppen frågestund” med nämnden i plenum.

· Medborgare undrar om det finns några planer för ett bibliotek eller bokbuss till Hässelby gård. Förvaltningen svarade att frågan om bibliotek i Hässelby Gård diskuteras med berörda parter.

· Några personer efterlyser aktiviteter för ensamma män. Hur ser framtiden ut för Allhuset var också en fråga som ventilerades.

· Idén om ett ”Almedalen” i Vällingby centrum framfördes.

· Togs upp funderingar om vad som händer med marken där trädplanteringen fanns i Riddersvik .

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby stads­delsförvalt­ning.

 

Dnr 1.6-016-2012.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade att medborgarförslaget om Boulhall överlämnas

till förvaltningen för beredning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslag om Boulhall, dnr 1.2.4-24-2012 till förvaltningen för beredning.

2. Stadsdelsnämnden lägger för övrigt anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 30 januari 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) ställer sig bakom rådets uttalande i § 7 om

”Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd”.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde

den 30 januari 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m

fl (MP) ställer sig bakom rådets uttalande i § 6 om indragning av en heminstruktör samt rådets

uttalande i § 5 om FUB:s kritik rörande bristande anpassning av enkät.

§9 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Näringslivsråd

Anmälan protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 17 november 2011.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Flyttning av sammanträdesdag

Togs upp frågan om flyttning av sammanträdesdagen den 15 maj 2012 till den 22 maj 2012 med anledning av behandling av Tertialrapport 1:2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att flytta sammanträdesdagen tisdagen

den 15 maj 2012 till tisdagen den 22 maj 2012.

§11 Verksamhetsberättelse 2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 januari 2012.

Dnr 1.2.1-018-2012.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget ILS-webb.

Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar och samordnats av staben samt av ekonomiavdelningen avseende bokslutsuppgifter. Information har skett i förvaltningsgruppen den 2 februari 2012.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 0,3 mnkr till resultatfonden.

3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr till 2012 avseende stadsmiljö investeringar.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till:

”Alliansen lovar utan att hålla löften

Att hålla vad man lovar är en viktig princip och vi kan konstatera att Alliansen inte håller vad man lovar vad gäller vår stadsdel. Under året har vi otaliga gånger från nämndens allianspolitiker fått höra att Stadshuset skall ersätta stadsdelen för underskott om de uppkommer under posten ekonomiskt bistånd. Finansborgarrådet har dessutom både i media och i Kommunfullmäktige lovat detta. Men tji fick vi- detta betyder att förvaltningen nu måste spara i 2012 års verksamhet. De krav som alliansen ställt på att få besparingsåtgärder presenterade kan vi räkna med att snart behöva diskutera igen.

Sammanfattning

Rapporten är inte lättläst och det saknas referenser i texten till de nyckeltal som presenteras. Nyckeltal är väldigt olika år från år men det saknas resonemang och förklaring till dessa. Vi ser detta som ett förbättringsområde.

Generellt sett har förvaltningen uppfyllt mindre antal mål i sin helhet i år jämfört med året före och vi ser en stor anledning till detta är att förvaltningen inte har tilldelats de resurser i form av budget som behövs för en växande stadsdel. Ett antal förändringar i organisation och arbetssätt har gjorts, konsulter har anlitats (ofta av Stadshuset) med fokus att hitta de fel som förvaltningen anses göra. Sådana analyser kan vara bra om de görs i utvecklande form och som innebär at man får support med att genomföra even-tuella brister, vi upplever dock att så inte är fallet utan Stadshuset ger inte förvaltningen möjlighet att utvecklas då resurser konstant är för snålt tilltaget.

Bland de områden vi ser att förvaltningen har gjort ett bra jobb är kulturen där mycket görs med små resurser, sjukskrivelsetal bland anställda har minskats, olika projekt/ initiativ med goda resultat har genomförts (bra kvalitet i maten, god demensvård, äntligen fredag, extra skuldrådgivare, eget boende för hemlösa som inneburit att fem personer fått 1:a handskontrakt, OSA projekt, mer ungdomar som fått sommarjobb i år, aktiva i Ljusruset som resulterat i en förbättrad belysning i Grimsta, hittat plats där ny förskola snabbt kan bygga, VISTETS verksamhet i samarbete med frivilligorgani-sationer, vilket tyder på att förvaltningen kan och vill förbättra sig själva. Vi anser även att MAS funktionen har fungerat bra och att denna måste förstärkas med ytterligare resurser.

Områden vi ser är problematiska och som måste förbättras är

Arbetsmarknadsåtgärder

Utveckla samarbete med stadsdelens arbetsgivare och med arbetsförmedling/jobbtorg/ försäkringskassa med mål att bygga upp kompetens om var förvaltningen bäst kan stödja människor i att hitta rätt kanal att hitta sysselsättning.

Hållbar livsmiljö

Tyvärr får vi konstatera att Hässelby-Vällingby återigen är bland de sämsta i stan på detta område. Matavfall sorteras för lite, andel ekologiska livsmedel är för låga, elförburkning/kvm för hög är några områden som måste förbättras.

Känslan av trygghet

Förvaltningen anser att alla mål uppfyller helt men när medborgarmöten hölls under hösten var bilden från medborgare an helt annan. Antal incidenter som rapporterats in är klart högre än årsmålet och här behövs mer åtgärder och lyssnande på vad medborgarna anser och inte bara fokus på vad förvaltningen gör.

Valfrihet och mångfald (med fokus på bättre kvalitet)

Målet, som är ett politisk satt mål för att driva en viss typ av politik, är mindre relevant när dessa inte knyts till kvalitets – eller ekonomiska förbättringar. Kvalitetsbrister i privat regi i stadsdelen har inneburit att Koppargården har blivit synonym för dåligt driven äldrevård i privat regi och stadsdelen har därigenom fått ett dåligt rykte. Att ha 86 olika hemtjänst företag att välja på är inte rätt modell.

När dessutom rapporter visar att förvaltningens kostnader minskar mindre än vad man för betala till privata aktörer för den verksamheten, kan vi bara fråga oss när alliansen skall fatta beslut utifrån ” evidensbaserad forskning ” som visar motsatsen av den politiskt förda ideologin.

Förskolan

Vi anser inte att målen uppfylls till sin helhet som förvaltningen skriver. I de mål för antal barn i varje grupp som är satta överstiger de målen i c:a 20% av grupperna och målet är ingen grupp skall vara för stor. Antalet nöjda föräldrar är långt under målen, förskolebarn per anställd är högre än mål, antal förskollärare är under årsmål. Vi kan ju dock konstatera att andelen utbildad personal är högre i den kommunala verksamheten än i den privata och andelen barn per anställd är lägre i den kommunala verksamheten.

Socialtjänsten

Utredningstiderna hålls bara i 64% av fallen vilket är klart under målsättningen. Orsakerna anses vara många men det är viktigt att hitta nya angreppssätt på denna problematik. I Stadsdelen har också barn och barnfamiljer vräkts vilket är emot den nollvision som finns för detta.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§12 Kvalitetsgarantier

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 januari 2012.

Dnr 1.2.1-020-2012.

Sammanfattning

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola, socialtjänst, äldreomsorg

och teknik och miljö har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2012. Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi. Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden stämmer väl överrens med fullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.

__________________

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade avslag på yrkandet om återremiss.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om avslag på yrkandet om återremiss.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet.

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier för 2012.

Vice ordförande Leif Larsson (V) deltog inte i beslutet.

Reservation

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Förslag till beslut

Förslaget vi ställde föregående år vad gäller rapportering av kvalitetsgarantier har inte inneburit att uppställningen ändrats och vi vill därför

· Att ärendet återemitteras och tas upp vid nästa nämndmöte där text bör omstruktureras i enlighet med nedan

· Att man byter namn till ambitionsmål från kvalitetsgaranti – en garanti innebär att man skall kunna få motprestation om garantin inte uppfylls och dessa garantier är inte sådana

Inom likartade verksamheter (förskolor, biståndsenhet, hemtjänst etc.) förmodar vi att det finns generella kvalitetsgarantier som gäller samtliga enheter och vi vill att dessa redovisas separat i ingressen. De specifika garantier som sedan gäller en enhet pga dess speciella inriktning är sedan de som skall stå upptagna i respektive ruta

När det gäller förskolorna ser deras kvalitetsgarantier olika ut. Man satsar på barnens förståelse för naturvetenskap. Endast ett par förskolor har skrivit direkt att man satsar på en hållbar miljö och en hållbar framtid. Vi tar för givet att alla förskolar har detta ambitionsmål men det verkar inte så.

Exempel

· Barnen utvecklar en förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter - är en generell garanti som gäller alla förskolor enligt oss.

· Den står dock ej uppsatt på alla förskolor vilket innebär

· Det inte är ett mål för alla

· De redan uppfyllar denna garanti och därför behövs den inte skrivas ut

· Barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och utforska matematik och naturvetenskap

· Exempel på en garanti som är specifik för denna förskola och del i dess profilering

För att kunna ta ställning till ärendet vill vi att dokumentet förtydligas och blir mer lättläst för oss.”

§13 Trygghetsökande åtgärder

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 januari 2012.

Dnr 4.4-436-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet om trygghetsökande åtgärder vid sitt sammanträde den 25 oktober 2011, § 20, med uppdrag till stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett fördjupat svar angående positiva, konkreta, exempel på hur andra kommuner och/eller stadsdelar har av lyckade föräldravandringar (motsvarande). Förvaltningen har varit i kontakt med flera stadsdelsförvaltningar och kranskommuner för att få kännedom om hur de arbetar kring vuxenvandringar. Alla har funnit sin egen modell utifrån rådande förutsättningar. Förvaltningen föreslår nya samverkansformer och flera intressenters engagemang för att få en mer kontinuerlig vuxenvandring under helger. Förvaltningen ser också nya möjlighet genom den nya satsningen på ytterstaden. Därför föreslår förvaltningen att en plan för vuxenvandring arbetas fram i samverkan med övriga intressenter och utifrån ytterstadssatsningens riktlinjer.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och förslag vad avser trygghetsökande åtgärder.

§14 Uppföljning av redovisning gällande utredningstid i barnavårdsärenden och redovisning av orsaker till beslut om förlängd utredningstid -

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 11 januari 2012.

Dnr 6-135-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde 17 maj 2011 förvaltningen i uppdrag att inom ett halvår återkomma med en redovisning av utredningstid i barnavårdsutred-ningar. Efter en förbättring under sommaren 2011 har det under hösten 2011 skett en återgång till nivån runt 65% vad gäller avslutad utredning inom fyra månader i barna-vårdsärenden. Orsakerna till detta är flera. Under 2011 har antalet barnutredningar
(0-12 år) i stadsdelen ökat med 24%. I budgeten för 2012 har medel avsatts för en extra anställning i syfte att förstärka utredningsarbetet inom enheten där det bäst behövs vid varje tillfälle.

Ledamot Bo Arkelsten (M) lade fram ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en ny uppföljningsrapport till nämndsammanträdet den 12 juni 2012.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Av förvaltningens redogörelse framgår att situationen för barn och unga i vår stadsdel är allvarlig och blir värre. Ökningen under 2011 av 24% fler anmälningar om barn som far illa är en ökning från en redan hög nivå. Likaså ökningen 12% av anmälda unga

13-20 år är hög och anmärkningsvärd. Detta vittnar om att den borgerliga politiken sedan drygt 5 år resulterat i en accelererande utslagning.

Fattiga och arbetslösa föräldrar som har svårt att se något framtidshopp för egen del får även svårigheter i sin föräldraroll. Då många barn har stora behov leder det ofta till att miljön på förskolor, skolor och fritids blir starkt påverkad i form av oro i grupperna och negativa spiraler i form av t ex inlärningssvårigheter. Det är en situation som ofta sliter på den pedagogiska personalen och för att kunna bryta negativa spiraler i fråga om pedagogiska förutsättningar och arbetsmiljö ställer det krav på goda resurser ifråga om tillräcklig personal, personal med adekvat utbildning och kunskaper och att personalen får möta en lyhörd och stödjande ledning.

Den socioekonomiska strukturen i stadsdelen motiverar att ett riktat budgetstöd i första hand ser till att antalet socionomer i utrednings- och fältarbete är i nivå med behoven.”

§15 Kostnadsanalys av äldreomsorg i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 januari 2012.

Dnr 1.2.1-724-2011.

Sammanfattning

Med anledning av den kostnadsökning som skett inom förvaltningens beställarenheter år 2011 har konsultföretaget Ramböll på uppdrag av stadsledningskontoret gjort en kostnadsanalys med förslag till årgärder. Analysen av äldreomsorgens beställarenhet påvisade att insatserna inom särskilt boende, servicehus inkluderat, har ett underskott

på -5,2 mkr (- 16,8 mkr exkl. vitesföreläggande) och hemtjänst - 1,6 mkr. Den oväntat kraftiga ökningen av platser och kostnader inom sjukhem har visat sig vara den största bakomliggande faktorn till underskottet. Ramböll bedömer att äldreomsorgens beställar-enhet har en välfungerande ledning och ekonomisk uppföljning samt att redan vidtagna och planerade åtgärder för att nå en budget i balans är adekvata. Rambölls samman-fattade rekommendationer till äldreomsorgen är dock att jämföra sig med andra beställarenheter, utöka uppföljningen av beslutade insatser och värdera effekterna av de olika kostnadsåtgärderna för att se vad som gett resultat.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning samt påbörjade och planerade åtgärder.

§16 Uppföljning av verksamheter som driva av Aleris AB i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 januari 2012.

Dnr 1.2.1-034-2012.

Sammanfattning

Aleris Omsorg AB driver tre verksamheter i Hässelby-Vällingby på uppdrag av stadsdelsförvaltningen, Ekeby gruppbostad, Paradsängens gruppbostad och Säteritakets stödboende. Utifrån uppföljningen 2011 bedöms samtliga verksamheter som drivs av Aleris Omsorg AB arbeta utifrån gällande lagar, föreskrifter och avtal. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheterna vara av god kvalitet men dokumentationen är generellt ett utvecklingsområde. Utföraren bör fortsätta arbeta för ”den aktiva dagen” och skapa förutsättningar för aktiviteter utifrån varje brukares förutsättningar och önskemål samt arbeta för att öka brukarnas inflytande över sin vardag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

§17 Uppföljning av verksamheter som drivs av Carema Orkiden AB i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 januari 2012.

Dnr 1.2.1-035-2012.

Sammanfattning

Utifrån uppföljningen 2011 bedöms samtliga verksamheter som drivs av Carema Orkidén AB arbeta utifrån gällande lagar, föreskrifter och gällande avtal. Verksamheterna har ett ledningssystem med rutiner som säkerställer god kvalitet Brukarna har möjlighet att påverka insatsens utförande. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheterna vara av god kvalitet men dokumentationen är ett utvecklingsområde.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder vidtas inom utsatt tid.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt tilläggsförslag att förvaltningen skulle återkomma till nämndens sammanträde den

12 juni 2012 med en ny redovisning angående personalsituationen vid Caremas verksamheter.

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett tilläggsförslag till och yrkade

bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§18 Uppföljning av verksamheter som driva av Attendo LSS AB i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 10 januari 2012.

Dnr 1.2.1-036-2012.

Sammanfattning

Attendo LSS AB driver verksamheter på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdels-förvaltning. Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Den enskilde eller dennes ställföreträdare har möjlighet att ha inflytande över insatsens utförande. Organisationen är tydlig. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheterna bedrivas utifrån gällande lagar, föreskrifter och avtal. Verksamheterna bedöms vara av god kvalitet men dokumentationen behöver generellt förbättras.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att åtgärder
vidtas inom utsatt tid.

§19 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdom

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 januari 2012.

Dnr 7-037-2012.

Sammanfattning

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden beslutade kommunfullmäktige i budget för 2011 att under perioden 2011-2013 tillföra 150 mnkr för ökad bemanning i demens-boenden. I budget för 2012 har ytterligare 50 mkr tillförts för år 2014. Äldrenämnden har i uppdrag att fördela 50 mnkr år 2012. Enligt fastställd fördelningsmodell har alla boenden, oavsett regiform, inom stadens valfrihetssystem möjlighet att få ta del av de medel som avsatts för att höja kvaliteten inom demensboenden i Stockholms stad. År 2011 beviljades Hässelgårdens vård- och omsorgsboende och Skolörtens vård- och omsorgsboende medel á 157,5 tkr per avdelning och totalt 1,733 mnkr. Villa Vesta vård- och omsorgsboende ansökte och beviljades också medel för år 2011. För år 2012 söks medel för ökad bemanning på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende, Skolörtens vård- och omsorgsboende samt Koppargårdens vård- och omsorgsboende, plan 1-4 som är demensenheter.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan till äldreförvaltningen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

§20 Ramavtalsuppföljning av hemtjänstverksamheter med lokal inom Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 januari 2012.

Dnr 1.2.1-038-2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2005 om en uppföljningsmodell för äldreomsorgen som innebär att alla verksamheter som är belägna inom stadsdels-nämndens verksamhetsområde ska följas upp av respektive äldreomsorgs lednings-grupp. Följande verksamhetsuppföljningar presenteras i detta tjänsteutlåtande: Big Care AB, Carema äldreomsorg AB, Freja assistanstjänst AB, FSB Finsk hemtjänst AB, Hemtjänsten centrala Vällingby, Hemtjänsten Hässelby gård, Hemtjänsten Hässelby seniorboende, Hemtjänsten Hässelby strand, Hemtjänsten Råcksta/Grimsta /Vinsta, Demensenheten, Legevisitten AB, Noviis hemtjänst, OmsorgsCompaniet i Norden AB, Omsorgshuset AB, Olivia hemtjänst, Proffskraft i Stockholm AB, Schanar vård och omsorg.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ramavtals-uppföljning avseende hemtjänst.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp att bedömda avvikelser åtgärdas inom tidsangivelse.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är påfallande stor skillnad mellan de hemtjänstverksamheter kommunen ansvarar för och de privata utövarna då det gäller andelen tillsvidareanställda. Kommunen har nära nog 100 % tillsvidareanställda, mycket bra! Andel utbildad personal är genomsnittligt mer än 80% . Detta avspeglar sig även i den höga andelen nöjda kunder.
De privata utövarna har mycket lägre andel såväl tillsvidareanställda som andel utbildad personal genomsnittligt. Detta syns även i bedömningen av hur pass nöjda kunderna uppger sig vara. Skillnaden i kvalitet är påtaglig i de flesta fall.

Några utövare som utmärker sig för riktigt låga prestationer avseende ovanstående parametrar är : Big Care, Omsorgshuset AB- Väst, Proffskraft i Sthlm AB- Hässelby Vällingby, Lege Visitten hemtjänst, HSB Omsorg AB.

Mot denna dominerande bild finns två avvikelser:

Finsk hemtjänst visar lika goda värden i dessa avseenden som de flesta kommunala enheter.

Kommunala Hässelby Strands hemtjänst avviker så markant i fråga om utbildad personal, kontinuitet och kundernas nöjdhet att det är tydligt att något inte har fungerat på samma nivå som de övriga kommunala enheterna. Med det chefsbyte som skett måste förvaltningen följa enhetens fortsatta utveckling i enlighet med avvikelseplanens föreskrifter.

Denna samlade bild av de hemtjänster som opererar inom samma stadsdel är mycket värdefull och ger en pedagogisk illustration av ihåligheten i valfrihetsretoriken.

Då andelen anställda med rimliga arbetsvillkor, trygghet i anställningen och en adekvat utbildning för jobbet inte får vara underlag för kundernas val i en offentlig redovisning ställs de inför en orimlig valsituation med listan på 80 villiga utövare. Att köpa grisen i säcken är det alternativ denna marknad erbjuder vårdbehövande gamla. Vänsterpartiet anser att systemet är ovärdigt och ineffektivt.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi menar att man skall göra sammanställning av totalt kommunala och total privata aktörer för att kunna se om det finns olikheter mellan kommunal och privat hemtjänst och hur den över tiden utvecklas.”

§21 Projektrapport till Socialstyrelsen, Interventionssamtal för våldsutövande män i Hässelby-Vällingby

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 januari 2012.

Dnr 1.2.6-013-2012.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sökte och beviljades 500.000 kronor i projekt-bidrag av Länsstyrelsen i Stockholms län för genomförande projektet Interventions-samtal för våldsutövande män. Rapporten omfattar tiden 1 oktober 2010 till 1 oktober 2011. Projektet har haft kontakt med 29 våldsutövande personer. VASKA-samtal genomfördes fullt ut med åtta personer. Samtal har även förts med ytterligare 17 våldsutövande personer. En slutsats är att det är viktigt att samtalen kan komma igång så snart som möjligt efter en våldshändelse. Det finns behov av att utveckla en längre samtalsserie då beteendeförändringar oftast tar tid att åstadkomma. Vidare behövs mer kompetensutveckling för handläggare. Socialstyrelsen har beviljat ytterligare projekt-medel fram till och med 30 september 2012, vilket möjliggör ett fortsatt utvecklings-arbete inom området.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och överlämnar densamma till Socialstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 024-2011/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 januari 2012.

Dnr 1.5.1-713-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har ombetts yttra sig kring stadens positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Syftet med stadens positionspapper om ”EU, staden och stockholmarna” är att klargöra sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.

Tre ömsesidigt förstärkande principer ska vägleda stadens EU-arbete:

1. Beslut ska fattas på rätt politisk nivå.

2. Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö.

3. EU:s politik ska vara välavvägd och välunderbyggd.

Förvaltningen ställer i huvudsak positiv till stadsledningskontorets förslag.

______________

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till (MP):s yrkande.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M), och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade avslag på yrkandet om återremiss.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om avslag på yrkandet om återremiss.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet.

Reservation

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi föreslår att nämnden beslutat

att återemittera ärendet och att nedanstående skall tas i beaktning i nästa förslag.

EU bildades som ett fredsprojekt och det är fortfarande EUs huvuduppgift.

Den ekonomiska målformulering är en del i att skapa fred och vi anser att stadens positionspapper skall ha det först nämnda perspektivet när EU-positionen fastställs. Som medel att nå fred i Europa är de fyra friheterna för rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor de centrala. Hur Stockholm skall ställa sig till dessa anser vi bör vara det centrala temat.

Med utgångspunkt från detta och subsidiaritetsprincipen bör Stockholms positions papper utforma hur Stockholm kan bidra till att säkerställa freden. Då kan följande bli delmål

Rörlighet av varor och tjänster som medel att knyta starka relationer mellan medlemmarna i unionen

* Fokusera på att stärka rättvis handel genom att ge uppdrag till företag som ger sina anställda rättvisa arbetsvillkor och värnar om miljön.

* Göra det lätt för företag från olika länder att kunna bli kontrakts part med Staden.

* Främja handelsutbyte genom att stödja de som jobbar med att få Internationella mässor till staden.

* Samarbete mellan offentliga organisationer och näringsliv för att utveckla innovativa produkter och tjänster som kommer att behövas för att skapa ett framtida klimatsmart samhälle.

* Genom att köpa miljövänliga lösningar till staden bidra till att EU blir mera klimatsmart och att Stockholm fortsätter att vara miljöstaden nummer 1 i EU och ett gott föredöme för alla städer.

Rörlighet för människor för att förstärka medmänskliga relationer

* Bli en turiststad alla vill komma till tack vare miljön

* Ha snabba processer för att utländsk arbetskraft skall kunna etablera sig i Stockholm

* Motarbeta alla slag av utnyttjande av utländska medborgare och skapa bra skyddsnät för de som utnyttjas. Exempel på utnyttjande kan vara dåliga arbetsvillkor, trafficking, tiggeri etc.

* Skapa förutsättningar för stora studentutbyten vid Stockholms lärosäten genom att bygga studentbostäder och stödja skolor med att ha utbildning på andra språk än svenska. Många utländska studenter hit och många svenska ungdomar ut.

Rörlighet för kapital men försvårar för illegala finanstransaktioner

* Stockholm skall i sin finanspolicy ha regler om att inte placera pengar i s.k. skatteparadis

* Stockholm skall inte skriva kontrakt med företag som bedriver ”aggressiv skatteplanering” som en del i sin verksamhetsutövning.

Med denna utgångspunkt kan vi skapa ett Stockholm, som blir ett exempel och där vi kan visa att genom att konsekvent jobba med de fyra rörligheterna kan vi skapa en fredssam stad i en fredsam region.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) deltog inte i beslutet.

§23 Motion (2011:75) om uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 312-2327/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 januari 2012.

Dnr 1.5.1-751-2011.

Sammanfattning

I motionen föreslås att en plats i Hammarby uppkallas efter författaren och pionjären Emelie Flygare-Carlén, för att uppmärksamma hennes författarskap och liv. Förvaltningen har ingen åsikt på motionens förslag då frågan saknar anknytning till Hässelby-Vällingby.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Beslutsgången

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) yrkade bifall till förslaget i den remitterade motionen.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§24 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2364/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 januari 2012.

Dnr 1.5.1-750-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker den föreslagna kvalitetsgarantin och bedömer den vara realistisk och möjlig att uppfylla. Det är positivt om staden i sin helhet försöker hitta en så lika hantering som möjligt. Förvaltningen har sedan flera år en egen kvalitetsgaranti som riktar sig till målgruppen unga vuxna i ålder 18-25 år. Ofta är också särskilt motivationsarbete nödvändigt för att kunna genomföra utredningar.

En utredningsprocess tar 3-4 veckor att genomföra och bygger på att den sökande deltar och känner sig motiverad att bryta med sitt missbruk/beroende.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi hänvisar till (S+MP+V):s reservationstext i Socialnämndens protokoll den 24 november 2011, § 12.”

§25 Yttrande över revisionsrapport angående Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Remiss från Stadsrevisionen, dnr 420-139/2011.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 januari 2012.

Dnr 1.4-705-2011.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen delar i stort det som framförs i revisionsrapporten. Men vill framhålla att stadsdelen redan 2009 tog initiativ till aktiv samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Ett avtal finns som är undertecknat av stadsdelsdirektör och grundskolechef. Åtgärder har nu påbörjats för att implementera stadens riktlinjer i de rutiner i anmälningsärenden som funnits sedan 2009. Förvaltningen framhåller även vikten av att fristående skolor och förskolor kommer med i samverkan. Sådana initiativ har tagits och frågan om generell samverkan med gymnasiekolan kommer att övervägas. Det behövs årliga träffar mellan rektorer, förskolechefer och socialtjänsten för att utveckla samverkan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen,

Revisorsgrupp 1, som sitt yttrande över revisionsrapporten.

Särskilt uttalande

Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet instämmer i förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver tillägga att stadsdelen har utvecklat ett viktigt och förtjänstfullt samarbete mellan socialtjänsten och de andra lokala aktörerna kring barn i riskzonen. Det är viktigt att detta arbete utvecklas vidare i riktning mot de förbättringar som revisionsrapporten pekar på; såsom ett utvecklat samarbete med förskolan därutöver är problematiken kring återkoppling av socialtjänstens utredningsarbete är ett angeläget utvecklingsområde. Det är önskvärt att nämnden även får översiktliga rapporter om detta viktiga samarbete någon eller några ggr år.”

§26 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 7 februari 2012.

Dnr 1.1-023-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger med vissa uppdateringar anmälan till handlingarna.

§27 Anmälan tjänstemannabeslut tagna i delegation

Anmäldes tjänstemannabeslut tagna i delegation, kvartal 3 och 4 2011.

Allmänna ärenden

Dnr 1.1-021-2012.

Sammanfattning

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Svar skrivelse Kulturvision 2030

Svar på skrivelse från (MP).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 januari 2012.

Dnr 5-696-2011.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämnden sammanträde 22 november 2011 inkom (MP) med skrivelsen ”Kulturvision 2030”. Där frågar man hur förvaltningen praktiskt ska genomföra kulturverksamhet för att uppnå målet i kulturvisionen 2030. Om förvaltningen planerar att samverka med nya Trappan och hur deras verksamhet ska utformas. Det finns en oändlig idérikedom hos våra invånare, med många goda tankar kring kultur. För förvaltningen är det mycket en fråga om att lyssna, stötta, samordna, engagera och i samverkan genomföra så många som möjligt av alla bra idéer som förs fram.

Förvaltningen kommer fortsätta arbeta utifrån nätverk i olika samverkansformer med bla områdesgrupper, föreningslivet och verksamheter. För att nå unga verkar förvaltningen redan enligt den kulturstrategiska planen Kultur i ögonhöjd ”för, med och av barn och unga”. Bla via en ungdomsreferensgrupp och kulturbidragscoacher (fd snabbslant-coacher) stöttas ungas egna engagemang och initiativ. Samverkanskoncept kan ut-vecklas ytterligare och innefatta innerstadens kultur såsom t ex museer och teatrar. Detta bygger på flera intressenters samverkan och resurser vilket förvaltningen ser positivt på. För, med och av stadsdelens egna kreatörer och invånare, så når vi ”Kulturvision 2030”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

skri­velsen.

Anmälan av skrivelser

§29 Utveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga

Anmäldes skrivelse den 7 februari 2012 från vice ordförande Leif Larsson (V), till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till

Dnr 6-094-2012.

§30 Miljöpartiet föreslår följande kvalitetshöjande åtgärder!

Anmäldes skrivelse den 7 februari 2012 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP).

Dnr 1.2.1-095-2012.

§31 Musikavlyssning i Koppargårdens bibliotek

Anmäldes skrivelse den 7 februari 2012 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP).

Dnr 7-096-2012.

§32 Uppsägning avtal Carema gällande Koppargården

Anmäldes skrivelse den 7 februari 2012 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP).

Dnr 7-097-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.