Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 18:30 kan allmänheten komma och ställa
frågor och prata med stadsdelsn Läs mer...ämndens politiker i Medborgarcaféet
som ligger i anslutning till sammanträdesrummet. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

Mellan kl 18:30 - 19.00 Information om Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

3 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Ordförandens och förvaltningschefens information

5 Redovisning av synpunkter mm från Medborgarcaféet.

6 Inkomna Medborgarförslag och övriga inkomna handlingar.

Anmälan protokoll från nämndens råd

7 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

8 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

Anmälan månadsrapport

10 Månadsrapport maj 2012 - ekonomi och verksamhet.

Beslutsärenden

11 Omstrukturering Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

12 Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning - Redovisning av vidtagna åtgärder.

13 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen.

14 Översyn av styrnings- och ledningssystem i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Rapport från Förnyelseavdelningen, SLK, Stockholms stad.

15 Vita Villan och parklek i Smedshagen.

Dnr 7-742-2011 och 5-744-2011
Återremitterat ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

16 Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012.

Remiss från Trafiknämnden, dnr T 2010-313-01743.
Dnr 1.5.3-219-2012

17 Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 316-259/2012.
Dnr 1.5.1-135-2012

18 Organisatorisk placering av heminstruktörer.

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 327-408/2012.
Dnr 1.5.1-270-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR).

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 327-409/2012.
Dnr 1.5.1-269-2012

20 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016.

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 307-643/2012.
Dnr 1.5.1-298-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Detaljplan för Svalörten 26 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-12231-54.
Dnr 1.5.3-300-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Detaljplan för Strandviolen 6 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-20521-54
Dnr 1.5.3-333-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan om alkoholserveringstillstånd - Svea Pizza Direkt, Silversmedsplan 14, Grimsta.

Remiss från Tillståndsutskottet, dnr 9.1-05785/2012.
Dnr 1.5.2-323-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Ansökan om alkoholserveringstillstånd, Restaurang Husman, Vällingbyplan 10, Vällingby.

Remiss från Tillståndsutskottet, dnr 9.1-05849/2012.
Dnr 1.5.2-289-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

25 Uppdragslista.

26 Anmälan delegationsbeslut.

27 Lex Sarahanmälningar.

Svar på skrivelse från (MP).
Dnr 1.2.1-009-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Bättre framkomlighet till naturreservatet Kyrkhamn-Lövsta.

Svar på inkommet medborgarförslag.
Dnr 1.2.4-193-2012

29 Uppföljningsrapport gällande utredningstid i barnavårdsärenden - uppdrag från stadsdelsnämnden.

Remisser (forts.)

30 Detaljplan för Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2019-16694-54.
Dnr 1.5.3-346-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden (forts.)

31 Ansökan om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

32 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Dnr 1.2.6-353-2012
Övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (165 kb)

§1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande Fredrik Bojerud förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske

den 19 juni 2012.

§4 Ordförandens och förvaltningschefens information

· Ordförande Fredrik Bojerud hälsade Marie Janemar, övergripande strateg, välkommen till stadsdelen.

Ulla Thorslund informerade om:

· Att det anordnas många aktiviteter för ungdomar i sommar. Broschyr utdelades.

· Att förvaltning och polis haft möte för att stämma av inför sommaren.

· Att stadsdelen erhållit pengar för ytterligare 100 platser avsedda för sommarjobbare för ungdomar.

§5 Redogörelse av frågeställningar som har tagits upp från allmänheten vid caféträffen före sammanträdet

· Personal från Koppargårdens vård- och omsorgsboende lämnade i namnlistor angående personalens oro inför Koppargårdens framtid.

· Boende på Lambarö diskuterade frågan om alternativa överfarter mellan ön och fastlandset.

· Frågor om Allhuset MittiByn och bibliotek i Hässelby Gård.

· Frågor om varför Medborgarhuset Trappan inte öppnat.

§6 Inkomna medborgarförslag - Inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby
stads­delsförvalt­ning.

Dnr 1.6-324-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 4 juni 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde

den 4 juni 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Anmälan protokoll från Näringslivsrådet

Anmäldes protokoll från Näringslivsrådets sammanträde den 3 maj 2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Månadsrapport maj 2012

Ekonomi och styrning

Ekonomichef Lena Nevbrandt lämnade en muntlig månadsprognos per maj 2012. Prognosen visar ett underskott på 50 miljoner kronor.
Dnr 1.2.1-325-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger den muntliga informationen till handlingarna.

§11 Omstrukturering av Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet utgår då det inte färdigberetts av stadsdelsförvaltningen.

Dnr 7-291-2012.

§12 Kostnadsanalys av enheten för funktionsnedsättning – Redovisning av vidtagna åtgärder

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 18 maj 2012.

Dnr 1.2.1-723A-2011.

Ärendet återremitterat vid nämndens sammanträde 2012-03-20, § 34.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden beslutade 2012-03-20 att godkänna den redovisning som förvaltningen lämnat avseende ”Kostnadsanalys av enheten för Funktionsnedsättning – en granskningsrapport”. Stadsdelsnämnden beslutade samtidigt att uppdra till förvalt-ningen att återkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder. Förvaltningen har vidtagit ett flertal åtgärder som sammantaget innebär att arbetssätt, uppföljning och kontroll har utvecklats och förbättrats. Detta gäller såväl handläggning av enskilda ärenden som ekonomisk uppföljning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder inom enheten för Funktionsnedsättning.

§13 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 14 maj 2012.

Dnr 1.4-062A-2012.

Ärendet återremitterat vid stadsdelsnämndens sammanträde 2012-03-20, § 26.

Sammanfattning

Förvaltningen redogjorde i nämndsammanträde den 20 mars 2012 för Revisions-kontorets granskningsrapport om hur nämnderna i Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör styr, följer upp och kontrollerar beviljade insatser på vård och omsorgsboende. Den samlade bedömningen påvisade att nämndernas styrning, upp-följning och kontroll av insatserna inte är tillräcklig. Nämnden återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att initiera kontakter med staden för att utveckla enhet-liga och centrala riktlinjer samt att snarast åtgärda framkomna brister med redovisning till nämnden. Förvaltningen redogör för Äldreförvaltningens och förvaltningens genom-förda och planerade åtgärder i utvecklingsarbetet utifrån Revisionskontorets rapport.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning med åtgärder för att förbättra styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser.

§14 Styrnings- och ledningssystem Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning – rapport av översyn

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 25 maj 2012.

Dnr 1.2.1-326-2012.

Sammanfattning

Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd visade i verksamhetsberättelsen för 2011 ett underskott om 35,6 mnkr. Med anledning av detta fick Ramböll Management i upp-drag av Stadsledningskontoret att genomföra en analys av stadsdelsförvaltningens övergripande styrnings- och ledningssystem. Ramböll Management sammanfattar deras värdering och bild av vad som måste vara på plats för en effektiv och funge-rande ledning och styrning av förvaltningen. Utifrån rapporten kommer förvaltningen ta fram och genomföra nödvändiga justeringar för att få en verksamhet med budget i balans och hög kvalitet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Vice ordförande Leif Larsson (V) meddelade att han ej deltog i beslutet då det inte utreds om nämnden får tillräckligt med medel för verksamheten.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till:

”Detta ärende baseras på en rapport från Ramböll och liksom tidigare rapporter från dem saknas dels

· konkreta förslag som förvaltningen själva inte har meddelat nämnden

· statsledningskontorets åsikt om rapporten i egenskap av beställare av rapporten.

Några exempel ur rapporten där tänkt mervärde totalt saknas;

Ramböll påstår att det inte finns ”tydliga evidens på att budgeten varit otillräcklig och detta inte kan vara orsak till budget underskott”. Man kan då undra sig varför SLK planerar förändringar i resursfördelningssystemet och att en enig nämnd påtalat detta till

våra respektive partier i Stadshuset- speciellt områdena som analyserats av Ramböll. Hur kan Ramböll förhålla sig till att budgeten är rätt när ingen annan gör det.

De förslag som framkommer är enligt oss mer nedskrivna som generella åtgärder från skolboken och tar avstamp i en budget som är realistisk och hur man skall jobba mot en budget i balans. Om budgeten är orealistisk, som hela nämnden anser och vilket tydligt kan utläsas i både oppositionens som alliansens kommentarer på de ekonomiska rapporterna under 2011 samt innevarande år, blir Rambölls förslag intetsägande

Vi anser inte att rapporten på något sätt har gett något mervärde och inte håller sådan kvalitativ nivå som kan efterfrågas och anser att man antingen gör om rapporten eller krediterar staden för de fakturor man har skickat.”

§15 Vita Villan och parklek i Smedshagen

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 15 maj 2012.

Dnr 5-744-2011.

Dnr 5-742-2011.

Sammanfattning

Vita villan hyrs och används idag av förskoleavdelningen som kontor, öppen förskola och samlingsplats för familjedaghem. Villan är trång och inte tillgänglighetsanpassad, lokalen lämpar sig inte för att bedriva traditionell parklek eller verksamhet för större grupper. Förvaltningen förordar en utomhusprofilerad öppen verksamhet under tidig kväll med en begränsad inomhusverksamhet i undervåningen. Verksamheten kan bedri-vas i samverkan med föreningslivet, skolan, frivilligorganisationer, fastighetsägare m.fl. intressenter i området. Då finansiering inom ordinarie budget i dagsläget är omöjlig förslår förvaltningen att utvecklingen av ”Vita villan” tas med i arbetet med västerorts-lyftet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar om fritidsverksamhet i ”Vita villan” i Smedshagen.

§16 Cykelplan för Stockholms stad 2012

Remiss från trafik och renhållningsnämnden, dnr T2010-313-01743

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 15 maj 2012.

Dnr 1.5.3-219-2012.

Sammanfattning

Trafikkontorets remissversion Cykelplan 2012, är ett förslag till underlag för stadens planering av cykelåtgärder, både med avseende på drift- och underhåll, kommuni-kations, - och infrastrukturella frågor. Cykelplan 2012 är indelad i två delar. Strategi-delen beskriver förutsättningar, mål och vad som kan bidra till att nå målen.

Handlingsplanen beskriver de åtgärder som föreslås under planens genomförandetid fram till 2030. Förvaltningen är positiv till samrådsunderlaget som är mycket visionärt och helt i linje med ”Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm” samt övriga berörda styrdokument. Förvaltningen välkomnar förslaget att en huvudman har ansvaret för drift och underhåll för hela det föreslagna pendlingsnätet. Det innebär en ansvarig beställare med ett antal entreprenörer till sitt förfogande, men med samma standardkrav.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till trafik- och renhållningsnämnden som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helene Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till:

”Att skapa förutsättningar för att få fler att välja cykeln framför andra fortskaffnings-medel är bra på flera sätt. Bland annat avlastar det bil- och kollektivtrafiken, bidrar till positiva hälsoeffekter och minskar miljöpåverkan från förbränningsmotorer. Vi delar förvaltningens synpunkter och vill passa på att lyfta fram ett antal punkter som är särskilt viktiga ur perspektivet att Hässelby-Vällingby hör till ytterstaden.

Vi vill se en utbyggnad av cykelbanor på tvären, som till exempel Hässelby-Barkarby-Kista som har en stor trafik till och från arbetsplatser och kollektivtrafik. Cykelbanor skulle kunna reducera trafiken på Skälbyvägen. Idag saknas säkra cykelvägar på stora delar av dessa sträckor. Här bör samordning med Järfälla kommun ske.

En viktig aspekt är tillgången till cykelparkeringar. Om det finns goda cykelstråk men

få parkeringar kommer det inte leda till en önskad ökning av andelen cyklister, utan stråk och parkering måste gå hand i hand. Därför behövs det ett stort utbud av flexibla och varierande cykelparkeringar. I Hässelby-Vällingby tänker vi främst nära kollektiv-trafikens bytespunkter. Där bör det byggas större cykelgarage i likhet med det som byggs i Älvsjö.

Vid sidan om Stockholm stads egen utbyggnad av cykelparkeringsinfrastrukturen är

det viktigt att utforma incitament för att skapa privata cykelparkeringar för arbetande och boende i lämpliga utrymmen inomhus och utomhus. Detta har prövats i andra städer i både kommersiellt och icke-kommersiellt syfte.

Cykelparkeringar är även en stor fråga när om vi ska få fler att välja kombinations-resor där resenären enkelt kan kombinera olika typer av färdmedel inom kollektiv-trafiknätet. Här ser vi stor utvecklingspotential, sett ur ett ytterstadsperspektiv.

Det ska vara möjligt att cykla till buss, tunnelbana, tvärbana eller båt och parkera där, samtidigt som möjligheten för pendlare att ta med sig cykeln när de byter till ett annat färdslag ska förbättras. Här kommer det krävas en noggrann översyn av både cykelpar-keringssituationen vid olika noder samt cykelförvaringssituationen. Detta ställer även nya krav på samordningsmöjligheterna mellan staden och kranskommunerna samt mellan staden och aktörer såsom SL och Jernhusen (SJ).

Vi är positiva till att utforma ett lånecykelsystem som möter ytterstadens behov. Lånecyklar kan helg- och sommartid vara ett utmärkt sätt för besökare i stadsdelen att ta sig till våra strandbad, naturreservat och liknande resmål, där kollektivtrafiken ibland är gles eller obefintlig.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till:

”Vi instämmer i förvaltningens beröm av cykelplanen och dess visioner samt förvaltningens kommentarer

 • Att ha en huvudman för pendlingsstråken
 • Att uppgradera Nälstastråket till pendlingsstråk
 • Att gångtrafikanternas behov av yta inte glöms bort

Men vi vill skicka med följande kommentarer på tankar där vi anser att man bör fundera vidare

 • Planen måste utveckla diskussionen och tankar på hur gångtrafikanter och cyklister
  på ett bättre sätt kan samsas på utrymmena i pendlingsstråken och främst vid de
  större trafikerade lederna.
 • ha cykelleder i röd färg där och inte bara i innerstaden

 • utvärdera möjligheter att ha gående och cyklister på varsin sida om vägen och möta samma ”trafikslag”
 • var kommer man att behöva skapa tvåplanslösningar i ytterstaden för att både cykel- och biltrafik skall öka framkomligheten (alla rondeller utmed Bergslagsvägen kan komma att bli ett stort problem)?
 • Var skall handikapp fordon få framföras och hur skall dessa kombineras med cykel-
  trafik om de skall finnas på cykelbanan?
 • Kommer motordrivna el-cyklar att få framföras på cykelbanorna eller bara de cyklar
  som man ”trampar” med?
 • Parkeringstal för cyklar för fastigheter, detta måste bli en del i detaljplaner på samma
  sätt som parkeringstal för bilar och det måste bli gällande regler för både allmän-
  nyttiga som privata fastighetsägare.
 • Att kopplingar till kollektivpunkter och skolor/förskolor också skall kompletteras
  med större arbetsplatsområden som t.ex. industriområden
 • Regionvis pendelstråk från Vällingby- Hässelby mot Barkarby t.ex.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§17 Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 316-259/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 10 maj 2012.

Dnr 1.5.1-135-2012.

Sammanfattning

Emilia Bjuggren, Karin Hanqvist, Leif Rönngren samt Tomas Rudin (S) har i sin motion tagit upp problematiken runt bostadsbristen i Stockholm och då främst hur det drabbar unga människor. Motionärerna yrkar att staden utreder möjligheterna att inrätta kombolägenheter med uttalat syfte att möjliggöra eget hyreskontrakt för flera unga och studerande stockholmare.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§ 18

Organisatorisk placering av heminstruktörer

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-408/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 15 maj 2012.

Dnr 1.5.1-270-2012.

Sammanfattning

En heminstruktör har till uppgift att ge hjälp till självhjälp och stödja förmågan hos personer med syn- och/eller hörselnedsättningar att klara eget boende och att leva ett så självständigt liv som möjligt. I remissen föreslås att funktionen heminstruktör organiseras i tre regioner varav Hässelby-Vällingby ingår i ”Västra staden” tillsammans med stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Bromma. Det är upp till regionerna själva att besluta om var inom regionen heminstruktörerna ska vara placerade. Förvaltningen föreslår placering inom Hässelby-Vällingby och anser att Växthuset som har andra uppdrag med samma syfte är en lämplig organi-sation för tjänsterna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen med undantag av andra stycket under rubriken ”Förvaltningens synpunkter och förslag” på sidan 3.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade

bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§19 Organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 327-409/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 15 maj 2012.

Dnr 1.5.1-269-2012.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen begär in yttrande från samtliga stadsdelsnämnder i stadslednings-kontorets förslag om en regionalisering av funktionerna MAS och MAR. Stads-ledningskontoret föreslår att genomförandet av ett regionaliserat arbetssätt och organisatorisk placering av MAS och MAR överlämnas till stadsdelsnämnderna. Stadens MAR arbetar idag redan regionalt. Förvaltningen ser likt stadslednings-kontoret en samordningsvinst med regionalisering av MAS samt en högre grad av överensstämmelse i utövandet av det lagstadgade ansvaret vilket är bra ur likställig-hetsperspektiv. MAS organisatoriska placering i regionen diskuteras inrymmas inom Bromma eller Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

Vi föreslog att nämnden godkänner följande uttalande som svar på remissen.

Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att se över MAS/MAR organisationen i staden med inriktning central eller regional placering. Förslaget som stadslednings-kontoret landat i är regional placering.

Av de vård- och omsorgsboenden för äldre som finns i staden utförs ca 70 procent i privat regi och 30 procent i egen regi. Entreprenörer och privata vårdgivare som driver äldreboende har egen MAS funktion med ansvar enligt 24 § HSL. Uppföljning av hälso- och sjukvårdskvalitet åligger stadsdelsnämnderna. Uppföljningen görs av verksamheter i både egen och annan regi.

Stadsledningskontoret konstaterar att då stadsdelsnämnderna har ett huvudansvar för

planering, bedömning och uppföljning bör även rådgivningsfunktionen ha en lokal

förankring. MAS och MAR’s lokalkännedom är en förutsättning för en bra och fungerande samverkan. Stadsledningskontoret konstaterar vidare att erfarenhetsutbytet och samverkan mellan stadsdelsnämndernas MAS:ar fungerar bra.

Det finns även ett system där stadsdelsnämnderna täcker upp för varandra vid sjukfrånvaro och semester vad gäller MAS. Vi delar inte slutsatsen att en regiona-lisering skulle formalisera och säkra detta samarbete som ju redan är på plats och

inte motiverar någon organisationsförändring.

Vänsterpartiet menar tvärtom att det är viktigt att MAS forsätter att vara placerad ute i stadsdelsnämnden. Vi avråder därför från en regionalisering av MAS-funktionen, vilket skulle öka avståndet till verksamheterna och därmed försvåra nämndens uppföljningsansvar. Fokus måste vara patientsäkerhet och kvaliteten i verksamheterna.

Ett näraliggande exempel på vikten av att ha en lokalt placerad MAS fick vi i Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd i samband med händelserna på Koppargården.

Vid liknande händelser i framtiden är det viktigt att stadsdelsnämnden som har uppföljningsansvaret också har tillgång till en kunnig och lokalt insatt MAS som resurs. Viktigt är även att MAS alltid skall kunna rapportera direkt till nämnden.”

Reservation

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Vi föreslog att

• MAS skall finnas kvar på stadsdelsnivå

• MAR skall på sikt flyttas till stadsdelsnivå

• MAS/MAR skall ha rapporteringsskyldighet till stadsdelsnämnden

Kommunstyrelsen har begärt in synpunkter på en centralisering alternativt en regionalisering av funktionerna MAS och MAR. MAR är idag regionaliserad och kan inte jämföras med funktionen MAS pga dess olikheter i ansvar och omfång, dessutom är MAR en relativt ny funktion i uppstartfas vilket kan då betjänas av en regionalisering men vi ser även att denna funktion allteftersom uppgifternas ansvar och omfång växer ska vara en stadsdelsangelägenhet.

Att kommunstyrelsen har begränsat placeringsalternativen till centralt eller regionalt har sitt ursprung i politisk vilja och inte i vad som är bäst för invånarna.

Idag är MAS i Hässelby/Vällingby placerad i stadsdelen vilket vi i stadsdelsnämnden känner oss mycket trygga med. En fristående och medicinskt kunnig MAS är en viktig resurs för oss lokala politiker, vi har egen erfarenhet av detta.

Underlaget till beslut i frågan saknar väsentliga inslag för att detta ska kunna göras utifrån ett rättssäkert och patientsäkert perspektiv.

• Ingen risksäkerhetsinventering för patienterna finns presenterad!

• Vem har ansvaret för vad?

• Dokumentet påtalar att en regionalisering kräver tydliga rutiner, finns de?

• Väsentliga processer och kommunikationsvägar ska vara tydligt dokumenterade, är
detta klart?

Vi kan idag inte se att detta finns på plats och att då föreslå en regionalisering utan att dessa förutsättningar är framtagna är att sätta förslaget före individers väl och ve.

De fördelar en regionalisering skulle medföra är till stor del baserad på antaganden. Den sårbarhet som påtalas i underlaget är idag redan reglerad av MAS och fungerar utmärkt bra. Ökad specialisering och spetskompetens ska förslaget leda till och vi undrar på vad? MAS måste ha den kompetens som funktionen kräver och vad skulle specialisering och spetskompetens (vad är skillnaden?) utgöras av?

Avlastningen mellan MAS är en tänkt att fungera men hur då om hänsyn tas till det personliga ansvar MAS har? Den ”opartiska” granskning som MAS ska utföra på varandras bedömningar vad ska den leda till? Vems uppfattning kommer att gälla? Osäkerhet av sådant slag kan leda till ett politiserande av funktionen vilket skulle vara förödande för rättssäkerheten. En redan hårt arbetsbelastad funktion skulle få ytter-ligare arbetsuppgifter till ringa nytta. Den ökade samsyn som förslaget ska leda till finns redan idag. Idag sammanträder samtliga MAS i kommunen varje 6:e vecka samt Västerort och Ekerö MAS varje månad.

Samordningsvinster är det svårt att se någon effekt av p g a verksamheternas olika förutsättningar och en organisationsförändring i sig skulle inte nämnvärt påverka detta.

Ett syfte med förslaget är att åstadkomma ökade kunskaper och metod- och kvalitets-

utveckling vilket är en bra intention men kan inte vägledas ur förslaget. Utan veder-lagda fördelar så är förslaget en försöksverksamhet som inte är till fördel för MAS eller medborgarna.

Idag har staden inget hälso- och sjukvårdsansvar för personer med hemtjänst men

kommer troligen redan 2015 att ha det och då kommer ytterligare krav att ställas på MAS och antalet MASar kommer att behövas utökas vilket talar mot en regiona-lisering. Den fysiska närheten behövs vad gäller kommunikation- och kontaktnätverk och insyn i de lokala verksamheternas specifika egenskaper. Det är MAS uppgift att se till att god och säker hälso- och sjukvård bedrivs och den lokala placeringen är avgö-rande för att uppnå detta mål.

Visserligen bedrivs, allt mer äldreomsorg i privat regi och idag har oftast i de mindre entreprenaddrivna äldreomsorgsverksamheterna stadsdelsnämndens MAS det lagstadgade ansvaret.

Vad gäller entreprenaddrivna LSS- och socialpsykiatri verksamheter kvarstår stadsdelsnämndens MAS med ansvaret i övervägande del. Vi anser att även i framtiden behöver stadsdelsnämnderna en lokalt förankrad MAS som kan området och dess entreprenörers verksamhet och som ett stöd till lokala politiker med bl.a. en ”second opinion” på entreprenörers rapportering.

En regionalt placerad MAS anser vi ger negativa effekter vad gäller lokal kunskap om verksamheterna. Enligt HSL är just närheten till praktiska hälso- och sjukvårds-verksamheter viktig för att MAS ska kunna utöva sitt ansvarsområde och bli en del av verksamheten. Samarbetet mellan MAS och ledningen inom stadsdelsförvaltningen och nämnden försämras i och med en regionalisering. Eftersom stadsdelsområdet har huvudansvaret för bedömning, planering och uppföljning bör även dess rådgivande funktion vara placerad där. Samarbete med primärvården och lokalkännedom är centrala ingredienser för att MAS ska kunna utföra ett bra arbete. Uppföljning av individer underlättas av lokal förankring och lokala kontakter. SoL och HSL kräver gemensamt helhetsperspektiv och lokalt samarbete vilket också talar mot regiona-liseringen.

MAS ska ha kvar sin placering inom varje stadsdelsområde och att MAR på sikt blir placerad inom varje stadsdelsområde så att trygghet och omsorg om våra medmänniskor kan bibehållas och förbättras.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud m fl (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) lade fram

ett eget gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Leif Larsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade

bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M +FP):s yrkade om bifall till förvaltningens förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Ordförande utsåg (C+M +FP):s förslag som huvudförslag. Ordförande ställde (MP+S):s förslag och (V):s förslag mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

Stadsdelsnämnden beslöt att utse (MP+S):s förslag som motförslag till huvudför­slaget.

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (C+M +FP):s förslag till beslut (huvudförslag).

Nej-röst för bifall till (MP+S):s förslag till beslut (motförslag).

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen

av­slutad och anmälde att med 7 ja-röster/ Bo Arkelsten (M), Elias Granqvist (M),

Per Hallberg (M), Elisabeth Bäckström (M), Jennyfer Valgelata (M), Helen Jäderlund Eckardt (FP), Fredrik Bojerud (C) mot

6 nej-röster / Bengt Roxne (S), Seyfi Dogan (S), Ingrid Carlsson (S), Lars Jakobsson (MP), Britta-Karin Tafra (MP), Leif Larsson (V) har stads­delsnämnden beslutat enligt (C+M +FP):s förslag till beslut.

§20 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 307-643/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 18 maj 2012.

Dnr 1.5.1-298-2012.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Trygghets- och säkerhetsarbetet leds av kommun-styrelsen och kommer att vara stadsövergripande. Förslaget till program omfattar stadens samtliga nämnder och bolag. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till programför-slaget som känns ambitiöst och genomarbetat. Vidare föreslår förvalt-ningen att fler utbildningsinsatser om stadens trygghets- och säkerhetsarbete anordnas till verksam-hetsansvariga politiker och tjänstemän. Integreringen av trygghets- och säkerhets-programmet i stadens verksamheter är en förutsättning för att intentionerna i detta ganska omfattande program ska bli möjliga att genomföra.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

§21 Detaljplan för Svalörten 26 i stadsdelen Hässelby villastad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-12231-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 4 maj 2012.

Dnr 1.5.3-300-2012.

Sammanfattning

Planområdet består av fastigheten Svalörten 26, med adress Berghamnsvägen 61 inom stadsdelen Hässelby Villastad. Detaljplaneförslaget syftar till att ändra användning från vårdhemsändamål till bostadsändamål samt att därutöver möjliggöra ny bostads-bebyggelse i form av två nya parhus. Förvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan under förutsättning att bevarandet av huvudbyggnaden och dess kultur-historiska värden säkerställs samt att skydds- och varsamhetsbestämmelser skrivs in i planen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§22 Detaljplan för Strandviolen 6 i stadsdelen Hässelby villastad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2010-20521-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 22 maj 2012.

Dnr 1.5.3-333-2012.

Sammanfattning

Planområdet ligger i stadsdelen Hässelby Villastad och har tidigare varit bebyggd med en mindre förskola som revs år 2003. Syftet med detaljplanen är att tillåta ett grupp-boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningen är positiv till den föreslagna detaljplanen. Området lämpar sig för uppförande av bostäder eftersom ljudnivåerna från trafik är förhållandevis låga i planområdet. Detta gör det möjligt att skapa bra ljudmiljöer både inom- och utomhus. Stadens planering och bygglovsgivning ska främja bostäder med god boendemiljö och energieffektiva hus både i den befintliga bebyggelsen och i nya projekt. Under förutsättning att så sker, anser förvaltningen att planförslaget innebär en lämplig avvägning mellan ett effektivt markutnyttjande och behovet av en hälsosam boendemiljö.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§23 Ansökan om alkoholserveringstillstånd – Svea Pizza Direkt, Silversmedsplan 14, Grimsta

Remiss från Tillståndsutskottet, dnr 9.1-05785/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 14 maj 2012.

Dnr 1.5.2-323-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Socialförvaltningens tillståndsenhet överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande samt tillstyrka att
Pizzaguld Express Handelsbolags ansökan beviljas för alkoholserverings- tillstånd till allmänheten avseende spritdrycker, vin, starköl, och spritdrycker i restaurangen och på uteserveringen från klockan 11.00 fram till klockan 22.00, i Restaurang Svea Pizza Direkt, Silversmedsplan 14, alla dagar i veckan.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§24 Ansökan om alkoholserveringstillstånd – Restaurang Husman, Vällingbyplan 10, Vällingby

Remiss från Tillståndsutskottet, dnr 9.1-05849/2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 14 maj 2012.

Dnr 1.5.2-289-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Socialförvaltningens tillståndsenhet överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande samt tillstyrka att Kordholmen Restaurang AB:s ansökan beviljas för alkoholserveringstillstånd till allmänheten avseende spritdrycker, vin, starköl, och spritdrycker från klockan 11.00 fram till klockan 22.00, i Restaurang Husman, Vällingby torg 10, alla dagar i veckan.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§25 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 12 juni 2012.

Dnr 1.1-327-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarn.

§26 Anmälan tjänstemannabeslut tagna i delegation

Anmäldes tjänstemannabeslut tagna i delegation, kvartal 1:2012.

Allmänna ärenden.

Dnr 1.1 -328-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarn.

§27 Lex Sarahanmälningar

Svar på skrivelse från (MP)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 15 maj 2012.

Dnr 1.5.1-009-2012.

Sammanfattning

(MP) framför i en skrivelse att man önskar en redovisning av hur Hässelby-Vällingby omsorg arbetar med Lex Sarah. (MP) önskar vidare en redogörelse för hur många anmälningar som inkommit till enhetscheferna i Hässelby-Vällingby samt hur många av dessa som lett till anmälningar till Socialstyrelsen. (MP) önskar även få dessa frågor besvarade av de verksamheter inom social omsorg som bedrivs i privat regi. (MP) önskar även ett tvärsnitt av de frågor som ej lett till anmälan enligt Lex Sarah. Äldreomsorgen har fått uppdraget att besvara skrivelsen.

_____________________________

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade på återremittering av ärendet för svar

på samtliga frågeställningar i (MP):s skrivelse.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att besvara samtliga frågor i skrivelsen från (MP).

§28 Bättre framkomlighet till naturreservat i Kyrkhamn-Lövsta

Svar på inkommet medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 16 maj 2012.

Dnr 1.2.4-223-2012.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att bereda medborgarförslaget ”Bättre och säkrare framkomlighet till naturreservatet Kyrkhamn-Lövsta. Stadsdelsförvaltningen kommer att i dialog med berörda förvaltningar verka för att medborgarförslagets frågor kommer att tas i beaktande i arbetet med att inrätta ett naturreservat i Kyrkhamn. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget även skickas vidare till SL och Trafikkontoret för beredning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner samt översänder förvaltningens tjänsteutlåtande och medborgarförslag för vidare beredning hos SL och Trafikkontoret.

§29 Uppföljningsrapport gällande utredningstid i barnavårdärenden - uppdrag från stadsdelsnämnden

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 16 maj 2012.

Dnr 6-332-2012.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde 7 februari 2012 förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 12 juni 2012 återkomma med en uppföljningsrapport gällande utredningstid i barnavårdsutredningar. Vid senaste mätperioden januari - april 2012 har 59% av utredningarna avslutats inom lagstadgad tid. Det är ofta utrednin-garna för mindre barn som tar längre tid. Utredningarna för äldre barn avslutas till 80% inom fyra månader. Åtgärder har vidtagits i form av nya arbetsrutiner för hand-läggarna. Effekterna av dessa förändringar kommer att redovisas i samband med Tertialrapport 2.

_______________________

Ordförande Fredrik Bojerud ( C ), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade på återremittering av ärendet till vilket

vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar svaret till stadsdelsförvaltningen för att komplettera med effekterna som den nya blanketten för utredningstid kan tänkas visa så att junisiffrorna även kommer med.

2. Stadsdelsförvaltningen återkommer med en förnyad rapport som ett särskilt ärende i samband med tertialrapport 2.

3. Nämnden anför därutöver följande
Nämnden, och då särskilt dess socialdelegerade utskott, har under en längre tid med stigande oro noterat att stadsdelsförvaltningen har haft svårigheter med att utreda barnavårdsärenden inom den tid som lagen stipulerar.
Det är anmärkningsvärt att förvaltningen inte kan visa på en positiv trend i dessa frågor och att de åtgärder man säger sig ha vidtagit fortfarande inte kan spåras som positiv utveckling i statistiken. Oaktat lagkravet har även nämnden ett krav på förvaltningen att handlägga barnavårdsärenden så snabbt det går. Att hålla sig innanför lagens krav borde vara en självklarhet.

I de fall som fördröjningen är orsakad av omständigheter utanför förvalt-ningens, och därmed även nämndens, kontroll är det viktigt att detta tydligt går att spåra och att det framgår att alla rimliga åtgärder har vidtagits.
I den mån som förvaltningen behöver ytterligare stöd eller beslut från nämnden för att kunna komma tillrätta med dessa frågor uppmanar vi för-valtningen att snarast lägga fram sådana förslag. Då nämnden är ytterst politiskt ansvarig för dessa frågor har vi svårt att bara ”hoppas på det bästa”, vi vill se verklig förbättring och bistår gärna med det som står i vår makt.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut.”

§30 Detaljplan för Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2009-16694-54

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 29 maj 2012.

Dnr 1.5.3-346-2012.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 vid Blodboksgränd i Hässelby Villastad överföra parkmark till kvartersmark och gatumark samt medge uppförande av 9 stycken radhus på vardera två våningar, grupperade tre och tre. Förvaltningen har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen. Planområdet har dock ett rekreationsvärde på lokal nivå, området utnyttjas idag till lek och spontanidrott för barn. Om föreslagen exploatering genomförs bör grönkompensation för ianspråk-tagen parkmark förläggas till den närliggande parkleken Gulsippan som är i behov av upprustning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet avslår förslaget till byggande vid Blodboksgränd i Hässelby Villastad . Läget är perifert i staden och i stadsdelen och har otillräcklig kollektivtrafikförsörjning. Detta leder till ytterligare biltrafik, något som inte är förenligt med antagna klimatmål.

Att ta parkytor i anspråk som dessutom är använda av områdets barn för spontanidrott och lek är direkt olämpligt.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§31 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 31 maj 2012.

Dnr 1.2.6-352-2012.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län

om projektmedel om 840 00 kronor för perioden 2012-08-31- 2014-05-31 för genomförande av projektet ”Att vara förälder i Sverige del 3”.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§32 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 31 maj 2012.

Dnr 1.2.6-353-2012.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker hos Socialstyrelsen om 1 048000 kronor för 2012 avseende utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den till tjänsteutlåtandet bilagda ansökan till Socialstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

Anmälan av skrivelser

§33 Öppen frågestund

Anmäldes skrivelse den 12 juni 2012 från vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 1.2.4-371-2012.

§34 Flexbuss till trygghetsboendet Fästmanssoffan

Anmäldes skrivelse den 12 juni 2012 från vice ordförande Leif Larsson (V)

Dnr 3-372-2012.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.