Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Fritidsgården Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

3 Månadsrapport februari 2013 - ekonomi och verksamhet.

Remisser och yttranden

4 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling.

5 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

6 Om att anslå resurser så Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 336-1610/2012.
Dnr 1.5.1-031-2013

Anmälningar och Redovisningar

7 Anmälan kvalitetsgarantier 2013.

Dnr 1.2.1-089-2013
Pärmar med enheternas kvalitetsgarantier finns tillgängliga vid sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan brukarundersökning inom socialpsykiatrin år 2012.

Dnr 1.6-095-2013
Pärmar med under -sökningarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Behovet av regnskyddade cykelställ.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 3-472-2012

10 Översyn och upprustning av små bollplaner lämpliga för spontanidrott.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 3-523-2012

11 Om redovisning av åtgärder för att bryta långvarigt stöd av försörjningsstöd.

Svar på skrivelse från (S) Dnr 6-071-2013

12 Om åtgärder för att ta emot individer som är drabbade av tvångs- och barnäktenskap.

Svar på skrivelse från (S) Dnr 6-674-2012

13 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

14 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

15 Uppdragslista.

16 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 27 mars 2013.

§2 Godkännande av dagordning, protokollsjustering och tid för justering

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Månadsrapport februari 2013

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 mars 2013.

Dnr 1.2.1-108-2013.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 66,8 mnkr mot beräknad budget före pågående budgethållningsåtgärder. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Pågående budgethållningsåtgärder om sammanlagt 31,3 mnkr gör att förvaltningen prognostiserar ett underskott om 35,5 mnkr. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2013 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport februari 2013.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”I samband med den ekonomiska rapport vi nu fått ta del av redovisas mycket riktigt nuvarande läge gällande budgethållningsåtgärder. Det är bra och i enlighet med den beslutade Verksamhetsplan 2013[1].

Då rapporten endast omfattar 2 av 12 månaders utfall avvaktar vi i nuläget att dra allt för långtgående slutsatser. Vi ser tertialrapport 1 som ett lämpligare tillfälle att mer grundligt se över om åtgärderna beslutade i Verksamhetsplan 2013 är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder behövs.

En förutsättning att målen ska nås är att förvaltningen fortsätter och utvecklar det viktiga arbetet med att nå en budget i balans och håller nämnden informerad om hur detta arbete fortskrider.”

Se nämndens beslut 2012-12-11.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer sig bakom C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med tidigare yrkande som lades tillsammans med (MP) och (S) .

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och

ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lade fram följande förslag till

beslut och yrkade bifall till detta. Vice ordförande Leif Larsson (V) och

ledamot Bengt Roxne m fl (S) anslöt sig till (MP):s förslag.

”Att förvaltningen, vid utformandet av T1,hemställer till statsledningskontoret, att de budgetöverdrag som beror på volymrelaterade orsaker inom områdena socialpsykiatri, hemtjänst inom äldreomsorg och stöd till funktionsnedsatta samt ekonomiskt bistånd, ska förvaltningen kompenseras för.

Att i övrigt godkänna månadsrapport.

Samt att ta i beaktande följande

För tredje året i rad ser det ut som om att vår stadsdel kommer att avsluta året med ett underskott. De budgetåtgärder som förvaltningen har startat och kommer att starta baserat på den handlingsplan som beslutades i Verksamhetsplanen för 2013 kommer inte att räcka för att få en budget i balans. Vi befarar att detta kommer att få negativa konsekvenser för stadsdelen och att ytterligare besparingar gör att vår stadsdel kommer att få en sämre utveckling än den förtjänar. En budget som har fel i sig ska kunna justeras, speciellt som staden visar överskott. Vår stadsdel ska ej behöva spara mer än vad som beslutats i verksamhetsplanen.”

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Votering

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Följande propositionsordning godkändes:

Ja-röst för bifall till (C+M +FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifall till (MP+V+S):s förslag till beslut.

Votering genomfördes genom upprop, varefter ordförande förklarade omröst­ningen
av­slutad och anmälde att med

7 ja-röster/ Bo Arkelsten (M), Elias Granqvist (M), Per Hallberg (M), Elisabeth Bäckström (M), Jennyfer Valgelata (M), Helen Jäderlund Eckardt (FP), Fredrik

Bojerud (C) mot

6 nej-röster/ Bengt Roxne (S), Ingrid Carlsson (S), Seyfi Dogan (S),
Britta-Karin Tafra (MP), Birger Nord (MP), Leif Larsson (V) har stads­delsnämnden beslutat enligt (C+M +FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag .

§4 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-442/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 februari 2013.

Dnr 1.5.1-737-2012.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i budget för 2012 att ge
Kommunstyrelsen och Stockholms stadshus AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå det nationella målet om insamling av matavfall för biologisk behandling. Handlingsplanen beskriver hur stadens arbete med matavfallsinsamling ser ut idag, vilka åtgärder som föreslås vidtas för att målet ska nås, samt vilken roll och uppdrag stadens egna nämnder och bolag förväntas ha under perioden fram till och med 2018. Förvaltningen är positiv och välkomnar förslaget till handlingsplan som är ambitiöst och helt i linje med de nationella miljökvalitetsmålen. Det kommer emellertid att innebära ökade investeringskostnader för stadsdelsnämnden i samband med lokalanpassning,
ny- och ombyggnationer av soprum och tekniska installationer vid förskolor, äldre-boenden m.m.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) reserverade sig mot beslutet i enlighet med tidigare yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag.

Det nationella målet för matavfallsinsamling har satts till 50% från år 2018. Den här handlingsplanen är framtagen för att beskriva de åtgärder och delmål som krävs för att nå det övergripande nationella målet. För Stockholms stads egna drivna verksamheter är målet 100% matavfallsinsamling samma år, dvs 2018. På så vis kan staden agera som ett föredöme, vilket är en förutsättning för att det övergripande målet ska nås i tid.

Syftet med insamlingen är att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling med bland annat produktion av biogas som resultat. På senare år har efterfrågan på biogas ökat och det är då viktigt att produktionen håller jämna steg. I Henriksdalsverket finns teknisk kapacitet att röta de avfallsmängder som krävs.

De föreslagna åtgärderna med målet 50% respektive 100% insamling kommer att medföra kostnadsökningar beräknade till ca 23%. Konsumenterna måste därvid bereda sig på en viss kostnadsfördyring men då det organiska avfallet bland annat skall användas till framställning av biogas är det inte rimligt att hela insamlingskostnaden överförs på konsumenten genom en ökad taxa. Prissättningen blir därmed skev. Det bör klargöras vilken andel av insamlingskostnaderna som ska hänföras till kunderna och vilken andel som ska ses som råvarukostnad och transportkostnad för råvara i biogasframställningen. Ambitionsnivån är hög och kräver att minst 83% av flerbostadshusen och 60% av villahushållen ansluter sig. För det krävs en personlig motivation både hos tjänstemän och hos konsumenter vilket förutsätter utbildning respektive information till allmänheten, samt att stadsdelarna inrättar en tjänst som miljöansvarig. Möjligen kan anföras att denna höga anslutningsgrad kan visa sig vara orealistisk i vart fall om anslutningen förblir frivillig.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ansluter mig till reservationerna från (V) vid trafik- och renhållningsnämndens behandling av ärendet vid sitt sammanträde 2013-03-14, § 21.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och

ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättare Birger Nord m fl (MP) lade fram följande förslag till

beslut och yrkade bifall till detta.

”Att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen

Att utöver detta göra följande tillägg i texten

Andelen förnybar energi ska öka och staden ska bli bättre på att framställa biogas av matavfall. Stockholms avfallshantering behöver klimatanpassas. Att hushålla med resurser är nödvändigt för en hållbar utveckling. Matavfallet i staden är en värdefull resurs som behöver användas i en ökad produktion av biogas. Biogas tillhör de minst miljöpåverkande fordonsbränslena. Det råder stor brist på biogas i hela Stockholms-regionen och medborgarna kräver att staden ska samla in betydligt mer matavfall.

Målet bör vara att år 2015 ska Stockholm samla in 70 procent av stadens matavfall från storkök, restauranger och hushåll. Staden ska satsa på avfallskvarnar i en del områden och hämtning av kärl i andra. Stockholm Vatten ska framställa mer biogas och staden ska bygga en ny biogasanläggning.

I handlingsplanen finns inga siffror på intäkter som en kommande produktion av biogas innebär vilket är ett annorlunda sätt att redovisa en handlingsplan om produktion av ett drivmedel. Enligt uppgifter så skulle en insamling av 48 000 ton matavfall per år kunna ge biogas motsvarande cirka 3 216 000 liter bensin dvs ett marknadsvärde på ca 48 mkr/år. Det allra bästa är om staden själv kan utnyttja all biogas som produceras från stadens insamlade matavfall.

Det ska vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och staden ska verka för en fastighetsnära insamling. För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som stockholmarna lämnar till förbränning minska. Det ska vara ekonomiskt lönsamt att sortera och återvinna i förhållande till att inget göra.”

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§5 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1895/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 februari 2013.

Dnr 1.5.1-032-2013.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen ställer sig bakom förslagen i de reviderade riktlinjerna. Det är mycket positivt att den stadsdel som fattar beslut om att utanför lagen om valfrihet (LOV, inom verksamhetsorådet funktionsnedsättning), köpa plats i boende belägen utanför den egna stadsdelen, föreslås behålla såväl ärende- som kostnadsansvar utan tidsbegränsning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Britta-Karin Tafra m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi anser att det är ett väl genomtänkt förslag och ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut. Vi instämmer också i att förvaltningens egen fråga bör förtydligas: Vilken stadsdel ska en hemlös med umgängesbarn övernattandes hos sig (om de hade bostad) tillhöra ?

Förslag till åtgärd angående personer med skyddad adress:

Inrätta ett speciellt nationellt organ som handhar endast dessa frågor.

Det finns många fall där skyddet har fallerat och fått olyckliga konsekvenser.

Ju färre stadsdelsnämnder och personer som är inblandade i ett fall desto bättre.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§6 Om att anslå resurser så Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 336-1610/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 februari 2013.

Dnr 1.5.1-031-2013.

Sammanfattning

Kaj Nordquist (S) har inkommit till kommunstyrelsen med en motion gällande finansiering för fortsatt drift av föreningen MittiByns allhusverksamhet i Hässelbygård. Föreningen MittiByns ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt drift av allhusverksam-heten har avslagits av stadsdirektören då verksamheten ej uppfyller uppsatta kriterier för ytterstadsarbete. Stadsdelsförvaltningen har sökt och erhållit medel för ytterstadsarbete. Bla kommer förvaltningen i samarbete med bibliotek och Jobbtorg starta ett lärande-projekt.

Förvaltningen har fått beviljat medel för tre projekt:

· Sociala insatsgrupper

· Lärandeprojekt med bibliotek och Jobbtorg i Hässelbygård

· Trygghetsskapande aktivteter i Hässelbygård

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Britta-Karin Tafra m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Allhuset har stängt – Leve Allhusets idé om att ha öppna mötesplatser för att stads-delens invånare. Att skicka ut denna motion på remiss till vår Stadsdel när kommun-styrelsen redan fattat sitt beslut, till stor del baserat på vår egen Stadsdelsförvaltningens analys känns som ett hån till alla de som gjorde Allhuset till ett bra exempel.

Alliansens syn på att bara de åtgärder och idéer som kommer från dem är värda att stödja, samt deras metod att bakom stängda dörrar och inte i öppen demokratisk ordning sätta upp regler som stryper medborgerliga initiativ upplever vi är en felaktig väg gå. Mer öppna mötesplatser där alla kan mötes är vad som behövs och inte speciella platser för vissa.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och

ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Bengt Roxne m fl (S) yrkade att nämnden skulle ställa sig bakom förslaget i den remitterade motionen.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§7 Anmälan kvalitetsgarantier 2013

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2013.

Dnr 1.2.1-089-2013.

Sammanfattning

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning har tagit fram kvalitetsgarantier för 2013 utifrån sina verksamhetsplaner. Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi. Förvaltningens bedömning är att enheternas garantier är trovärdiga och föreslår att nämnden lägger anmälan om kvalitetsgarantierna till handlingarna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av kvalitetsgarantier för 2013 till handlingarna.

Tjänstgörande ersättare Birger Nord (MP) deltog inte i beslutet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Anmälan brukarundersökning inom socialpsykiatrin år 2012

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 februari 2013.

Dnr 1.6-095-2013.

Sammanfattning

Stockholms stad genomför varje år brukarundersökningar inom olika verksamhetsom-råden. Denna undersökning avser socialpsykiatri och insatserna boendestöd, syssel-sättning och gruppbostad. Resultatet av brukarundersökningarna för staden som helhet visar att brukarna är mer nöjda 2012 än när undersökningen genomfördes första gången 2011. Svarsfrekvensen är dock något lägre. För Hässelby-Vällingby stadsdelsförvalt-

ning är 93% nöjda med sin sysselsättning, 82% nöjda med sitt boendestöd och 74% nöjda med sin gruppbostad. Resultatet av brukarundersökningarna analyseras och utvecklingsområden tas fram som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Behovet av regnskyddade cykelställ

Skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 februari 2013.

Dnr 3-472-2012.

Sammanfattning

Leif Larsson (V) har inkommit med en skrivelse som lyfter frågan om behovet av regnskyddande cykelställ. Enligt Cykelplan 2012 för Stockholms stad, ska bättre möjligheter för medborgarna att parkera sin cykel i anslutning till kollektivtrafik möjliggöras genom behovsstudier vid hållplatser/stationer/båtlägen och föreslå kompletteringar av cykelparkeringar där så behövs. Fler cykelparkeringar behövs i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde, särkilt vid trafikknutpunkter som Vällingby. Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Förvaltningen avser med anledning av stadens mål, att kontakta Trafikkontoret för att i samråd inventera behovet av fler säkra samt nederbördsskyddande cykelparkeringar inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (V).

§10 Översyn och upprustning av små bollplaner lämpliga för spontanidrott

Skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 februari 2013.

Dnr 3-523-2012.

Sammanfattning

Vänsterpartiet vill att förvaltningen ska göra en översyn och upprustning av bollplaner lämpliga för spontanidrott. Förvaltningen utför årligen besiktning av samtliga bollplaner och de i sämst skick väljs ut för en större upprustning. Under året kommer ytterligare bollplaner att väljas ut för upprustning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (V).

§11 Om redovisning av åtgärder för att bryta långvarigt stöd av försörjningsstöd

Skrivelse från (S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 februari 2013.

Dnr 6-071-2013.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med de målgrupper där det finns behov av mer intensivt förändringsarbete. Försörjningsstödsenheten har nära samverkan med Arbetsforum, jobbtorget i Vällingby, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd. Stöd kan också erbjudas den enskilde via olika pågående stadsövergripande projekt som syftar till att grupper som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (S).

§12 Om åtgärder för att ta emot individer som är drabbade av tvångs- och barnäktenskap

Skrivelse från (S).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 februari 2013.

Dnr 6-674-2012.

Sammanfattning

Om en person är under 18 år och gifter sig utomlands och sedan återkommer till Sverige är det äktenskapet ogiltigt. Kommer det till socialtjänstens kännedom och det finns risk för att personen far illa, utreds det om det föreligger behov av insats och om personen är utsatt för hedersrelaterat förtryck. För den som är över 18 år finns stöd och hjälp att få via kvinnofridsteamet som kan ge insats, t ex i form av skydd och stöd och hjälp med att ansöka om skilsmässa.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (S).

§13 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 11 februari 2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ställer mig bakom rådets skrivning angående Allhuset.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde den 11 februari 2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 21 mars 2013.

Dnr 1.1-109-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S), vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Britta-Karin Tafra m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Det är inte ovanligt att handläggningen av uppdragen tar sex månader. Vi yrkar att handläggningstiden för uppdragen får ta högst tre månader. Blir handläggningstiden mer än tre månader skall det redovisas varför.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Anmälan inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar.

Dnr 1.6-110-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Yttrande till Kommunfullmäktige över revisorernas bedömning i årsrapport för 2012

Kommunfullmäktige har genom sin ordförande i skrivelse 2013-03-14 (dnr 1.2.4-425/2013) begärt yttrande av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med anledning av revisorernas bedömning i årsrapport för 2012.

Dnr 1.4-149-2013

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Bengt Roxne m fl (S), vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Britta-Karin Tafra m fl (MP) anslöt sig till (C+M+FP):s förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande till Kommunfullmäktige över revisorernas bedömning i årsrapport för 2012:

Kommunfullmäktige har efterfrågat förklaring från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med anledning av att revisorerna i revisorsgrupp 3 har beslutat rikta anmärkning mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd avseende bristande styrning och ledning i samband med årsrapport 2012.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ser allvarligt på den framförda kritiken och instämmer i revisorernas slutsatser.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har utifrån ett antal utredningar under 2012 tagit fram besparingsåtgärder och genomfört en översyn av organisationen. Åtgärderna har beaktats i verksamhetsplanen för 2013. Effekterna av dessa åtgärder kommer att följas upp löpande i nämndens ekonomiska rapporter.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade ett ersättaryttrande enligt följande:

”Jag ställer sig bakom nämndens beslut.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

Anmälan av skrivelser

§18 Bristande underhåll vintertid

Anmäldes skrivelse den 21 mars 2013 från vice ordförande Leif Larsson (V)

Dnr 3-169-2013.

§19 Konsekvenser av nedskärningen på Kompassen

Anmäldes skrivelse den 21 mars 2013 från vice ordförande Leif Larsson (V)

Dnr 6-170-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.