Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19 Hässelby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3:a Friidrottshall. Dnr 1.2.4.487-2013

3:b Fler datorer (internet) i biblioteken. Dnr 1.2.4.491-2013

Beslutsärenden

4 Månadsrapport oktober 2013 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-492-2013

5 Sammanträdestider 2014. Dnr 1.1-493-2013

Remisser och yttranden

6 Reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

7 Motion (2013:30) om internetaccess i stadens parker.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 317-862/2012. Dnr 1.5.1-436-2013

8 Motion (2012:43) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-1257/2012. Dnr 1.5.1-426-2013

9 Motion om kulturhusfilialer.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 328-307/2013. Dnr 1.5.1-450-2013

10 Detaljplan för kv Balsaminen 10, Åbroddsvägen 45 inom stadsdelen Hässelby Villastad.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2013-11705-54. Dnr 1.5.3-464-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om alkoholserveringstillstånd - Gotland kött & deli AB i Hässelby.

12 Promemorian Vissa skollagsfrågor-del 1 (U2013/62778S).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-1596/2013. Dnr 1.5.2-501-2013

Anmälningar och Redovisningar

13 Svar på skrivelse angående uppföljning av placerade barn mm.

Svar på skrivelse från (MP). Dnr 6-307-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 3:2013. Dnr 1.2.1 -494-2013

15 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

16 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

17 Uppdragslista. Dnr 1.1.-495-2013

18 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-496-2013

19 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (66 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Friidrottshall Medborgarförslag

§3:b Fler datorer (internet) i biblioteken Medborgarförslag

§5 Sammanträdestider 2014

§6 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1319/2013.

§7 Motion (2013:30) om internetaccess i stadens parker Remiss från kommunstyrelsen, dnr 317-862/2012.

§8 Motion (2012:43) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1257/2012.

§9 Kulturhusfilialer Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-307/2013.

§10 Detaljplan för kv Balsaminen 10, Åbroddsvägen 35 inom stadsdelen Hässelby Villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2013-11705-54.

§11 Ansökan om alkoholserveringstillstånd - Gotland kött & deli AB, Hässelby Remiss från tillståndsdelegerade, dnr 9.1-05849/2013.

§12 Promemorian Vissa skollagsfrågor - del 1 (U2013/62778S) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1596/2013.

§13 Svar på skrivelse angående uppföljning av placerade mm

§14 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS ­ kvartal 3:2013

§15 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§16 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§18 Anmälan inkomna handlingar

§19 Förvaltningschefens information

§20 Stadens byggnader i förfallet skick. Anmäldes skrivelse den 28 november 2013 från Leif Larsson (V). Dnr 2.6-552-2013.

§21 Kulturen i och föreningslivet i strykklass i Hässelby-Vällingby Anmäldes skrivelse den 28 november 2013 från Leif Larsson (V).

§22 Samlad bild av äldreboende i vår stadsdel Anmäldes skrivelse den 28 november 2013 från Bengt Roxne m fl (S).

§23 Ungdomsråd Anmäldes skrivelse den 28 november 2013 från Bengt Roxne m fl (S), Lars Jakobsson m fl (MP) och Leif Larsson (V).