Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Riddersviks trädskola. Dnr 1.2.4.-062-2014

3:b Vändplan vid hamn för Grimsta Båtsällskaps. Dnr 1.2.4.-079-2014

3:c Spontanfotboll. Dnr 1.2.4.-565-2013

3:d Frilufts- och kulturliv vid Kanaanbadets kafé. Dnr 1.2.4.-089-2014

4 Månadsrapport mars 2014 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-122-2014

5 Underlag till budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Dnr 1.2.1-123-2014

6 Ny förskola, Ritbordet 2, Jämtlandsgatan 118, Vällingby. Dnr 2.6-153A-2013

Återremitterat ärende från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Remisser och yttranden

7 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015.

Remiss från trafikkontoret, dnr T2014-00369. Dnr 1.5.1-101-2014

8 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 329-49/2014. Dnr 1.5.1-082-2014

9 Vägledning kiosker - Arkitektur Stockholm.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2014-2636-570. Dnr 1.5.3-120-2014

10 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-1952/2013. Dnr 1.5.1-018-2014

11 Riktlinjer för serveringstillstånd.

12 Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 201-128/2014. Dnr 1.5.1-080-2014

13 Krav- och behovsanalys, gemensam IT-service (GSIT).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 031-961/2013. Dnr 1.5.1-083-2014

14 Detaljplan avseende bostäder i Vinsta 5:1 mfl i stadsdelarna Hässelby Gård, Hässelby Villastad och Vinsta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2009-924-54. Dnr 1.5.3-102-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Kajstrategi för Stockholms hamnar.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 319-392/2014. Dnr 1.5.1-121-2014

16 Styrning av lokalförsörjning.

Yttrande till stadsrevisionen, dnr 313-123/2013. Dnr 1.4.-060-2014

Anmälningar och Redovisningar

17 Anmälan av granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Dnr 1.2.1-068-2014

18 Anmälan av granskning i insatsen bostad med särskild service inom socialpsykiatrin. Dnr 1.2.1-594-2013

19 Förskolebarns rätt att vistas i fri natur på regelbunden basis. Naturbussen. Svar på skrivelse från (V). Dnr 4-570-2013

20 Könsuppdelad statistik.

21 Praktikplatser (prova på) för grund- och gymnasieelever.

22 Anpassa förvaltningsbyggnaden vid Hässelby Gårds torg.

23 Kulturen och föreningslivet i Hässelby-Vällingby.

24 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

25 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

26 Uppdragslista. Dnr 1.1.-124-2013

27 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-125-2013

28 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Medborgarförslag angående Riddersviks trädskola Medborgarförslag

§3:b Medborgarförslag angående vändplan vid hamn för Grimsta båtsällskap Medborgarförslag

§3:c Medborgarförslag fotbollshallar

§3:d Medborgarförslag angående frilufts- och kulturliv vid Kanaanbadets café

§4 Månadsrapport februari 2014 Ekonomi och verksamhet.

§5 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

§6 Ny förskola, Ritbordet 2, Jämtlandsgatan 118, Vällingby Återremitterat ärende

§7 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Remiss från trafikkontoret, dnr T2014-00369

§8 Strategi för ökad cykling i Stockholm stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-049/2014

§9 Vägledning kiosker ­ Arkitektur Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2014-2636-570

§10 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001952/2013

§11 Remissvar om ändrade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholm stad. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-210/2014

§12 Remissvar angående likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsförvaltning, fackförvaltning eller bolag. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 201-128/2014

§13 Krav- och behovsanalys, gemensam IT-service (GSIT). Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-961/2013

§14 Detaljplan avseende bostäder i Vinsta 5:1 m fl i stadsdelarna Hässelby gård, Hässelby villastad och Vinsta Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2009-924-54

§15 Kajstrategi för Stockholms hamnar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-392/2014

§16 Styrning av lokalförsörjning. Yttrande till stadsrevisionen, dnr 313-123/2013

§17 Anmälan av granskning av social barn- och ungdomsvård

§18 Anmälan av granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin - uppföljning av insatser

§19 Skrivelse Förskolebarns rätt att vistas i fri natur på regelbunden basis - Naturbussen. Svar på skrivelse från (V)

§20 Skrivelse angående könsuppdelad statistik. Svar på skrivelse från (MP)

§21 Praktikplats (prova på) för grund- och gymnasieelever Svar på skrivelse från (S) och (V)

§22 Anpassa förvaltningsbyggnaden vid Hässelby gårds torg Svar på skrivelse från (V)

§23 Kulturen och föreningslivet i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (V)

§24 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§25 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§26 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§27 Anmälan inkomna handlingar

§28 Förvaltningens information