Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

Klockan 18.00-18.15 informerar SL om förestående renovering av "gröna tunnelbanelinjen"
Läs mer...Klockan 18.15-18.30 lämnas information om Hässelby-Vällingby parkplan.
Allmänhetens frågestund klockan 18.30-19.00

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Medborgarförslag angående byggande av bollplan i Grimsta på plats som ej stör närboende. Dnr 1.2.4-174-2014

3:b Medborgarförslag angående kombinerad basket- och bollplan i Grimsta. Dnr 1.2.4-175-2014

3:c Medborgarförslag angående gång- och cykelväg mellan Vinsta och Vällingby city. Dnr 1.2.4-178-2014

3:d Medborgarförslag angående soffa vid Växthuset mm. Dnr 1.2.4-164-2014

5 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden-Safiren. Dnr 1.2.1.-165-2014

6 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Olivia hemtjänst. Dnr 1.2.1.-166-2014

7 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi -Skolörtens gruppboende. Dnr 1.2.1-167-2014

8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - FSB Finska hemtjänst. Dnr 1.2.1-185-2014

9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 1.2.1.-200-2014

Remisser och yttranden

10 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst - (Dp 2014:9).

11 Programsamråd om förslag till nya bostäder på fd trädskolan i Riddersvik, Hässelby Villastad 36:1 m fl.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2013-11692. Dnr 1.5.3-161-2014

Anmälningar och Redovisningar

12 Anmälan stadsrevisionens årsredogörelse 2013. Dnr 1.2.1-209-2014

13 Hårt tryck på Västerorts kuratorer.

15 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

16 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

17 Uppdragslista. Dnr 1.1.-189-2014

18 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-190-2014

19 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:A Medborgarförslag angående byggande av bollplan i Grimsta på plats som ej stör närboende

§3:B Medborgarförslag angående kombinerad basket- och fotbollsplan i Grimsta

§3:C Medborgarförslag angående gång- och cykelväg mellan Vinsta och Vällingby city

§3:D Medborgarförslag angående verksamheten vid Växthuset mm

§5 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Safiren

§6 Uppföljning av privata utförare av hemtjänsten - Olivia hemtjänst

§7 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Skolörtens gruppbostad

§8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänsten - FSB Finsk hemtjänst

§9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Koppargådens vård- och omsorgsboende

§11 Programsamråd om förslag till nya bostäder vid f.d. trädskolan i Riddersvik, Hässelby Villastad 36:1 m fl. inom stadsdelen Hässelby Villastad

§12 Anmälan av Stockholms stads stadsrevisions årsredogörelse 2013

§15 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§16 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§18 Anmälan inkomna handlingar

§19 Förvaltningens information

§20 Fortlöpande och månadsvis rapporter socialsekreterarnas arbetssituation

§21 Inköp av närproducerat vid våra förskolor

§22 Skrivelse till Hässelby/Vällingbys stadsdelsnämnd om att Fairtrade-diplomera stadsdelen

§23 Samsas om yta - idrottare, boenden m fl.

§24 Uppföljning och utvärdering av vård inom äldreomsorg