Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

Klockan 18.00-18.20 Information om sommaraktiviteter. Presentation av enhetschefen för par Läs mer...klekar och öppen förskola.

Klockan 18.20-18.45 Allmänhetens frågestund.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Medborgarförslag angående ljudstörningar från bollplan invid Grimstagatan 116. Dnr 1.2.4-217-2014

3:b Medborgarförslag angående belysning på fotbollplan i Vällingby. Dnr 1.2.4-139-2014

3:c Medborgarförslag angående en "Vinsta Gårdsförening". Dnr 1.2.4-231-2014

3:d Medborgarförslag angående inrättande av mötesplats och musikstudio för ungdomar 15-25 år. Dnr 1.2.4-135-2014

3:e Förbättring av Starbo bikepark. Dnr 1.2.4-237-2014

Beslutsärenden

4 Månadsrapport mars 2014 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1.-224-2014

5 Verksamhetsrapport - avstämning av projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby Gård. Dnr 1.2.1.-176-2014

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Skolörtens korttidsvård. Dnr 1.2.1.-201-2014

7 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Skolörtens servicehus. Dnr 1.2.1.-202-2014

8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice inom LSS - Shanar vård och omsorg AB. Dnr 1.2.1.-203-2014

9 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboende - Sjöberga Gård. Dnr 1.2.1.-214-2014

10 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice inom LSS - Big Care Hemservice AB. Dnr 1.2.1.-220 2014

Remisser och yttranden

11 Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Yttrande till stadsrevisionen, dnr 3.1.2-43/2014. Dnr 1.4-123-2014

Anmälningar och Redovisningar

12 Medborgarnytt i stadsdelen. Svar på skrivelse från (MP). Dnr 1.6-058-2014

13 Giftfri förskola. Svar på skrivelse från (MP). Dnr 4-146-2014

14 Projektrapport "Att motverka långvarig hemlöshet". Dnr 1.2.6-221-2014

17 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

18 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

19 Uppdragslista. Dnr 1.1.-225-2014

20 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-226-2014

21 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (255 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Medborgarförslag angående ljudstörningar från bollplan invid Grimstagatan 116

§3:b Medborgarförslag angående belysning på fotbollsplan i Vällingby

§3:c Medborgarförslag angående Vinsta Gårdsförening

§3:d Medborgarförslag angående inrättande av mötesplats och musikstudio för ungdomar 15-25 år

§3:e Medborgarförslag angående förbättring av Starbo bikepark

§4 Månadsrapport maj 2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§5 Verksamhetsrapport ­ avstämning av projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi ­ Skolörtens korttidsvård

§7 Uppföljning av servicehus som drivs i egen regi ­- Skolörtens servicehus

§8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst samt avlösare- och ledagarservice inom LSS -­ Shanar vård och omsorg AB

§10 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice inom LSS -­ AB Big Care Hemservice

§11 Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Yttrande till stadsrevisionen, dnr 3.1.2-43/2014

§12 Skrivelse angående startande av digital informationsblad "Medborgarnytt" Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP)

§13 Att verka för en giftfri förskola Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP)

§14 Projektrapport "Att motverka långvarig hemlöshet

§17 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§18 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§20 Anmälan inkomna handlingar

§21 Förvaltningens information

§22 Skyndsam uppföljning av parkskötsel med mera

§23 Bristande sekretess och integritet vid kontakt med socialförvaltningen om ekonomiskt bistånd.