Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

Allmänhetens frågestund inleds klockan 18:00 med information av närpolischef Peter Saarman Läs mer... om hur situationen varit i stadsdelen under sommaren och hösten.
Mellan 18:20 och 19:00 kan allmänheten ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Grimsta naturreservat, kulturtorp och skjutfält. Dnr 1.2.4-384-2014

3:b Verksamhet för barn och äldre. Dnr 1.2.4-387-2014

3:c Två medborgarförslag angående skatepark i Västerort och Nälsta

Dnr 1.2.4-336-2014 och Dnr 1.2.4-327-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3:d Medborgarförslag angående ombyggnad ab bl a Bibblerians entré samt bättre skyltning ab Bibblerian i Hässelby Gårds centrum. Dnr 1.2.4-317-2014

3:e Medborgarförslag angående höst- och vårröj på Hässelby Gårds torg.

3:f Medborgarförslag angående aktiviteter för ungdomar i Hässelby-Vällingby.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport september 2014 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1-425-2014

5 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - 1:a hemtjänstkompaniet AB.

6 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Vårdliljan AB. Dnr 1.2.1-414-2014

7 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Omsorgshuset i Stockholm AB.

8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - AB OmsorgsCompagniet i Norden. Dnr 1.2.1-416-2014

Remisser och yttranden

9 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-895/2014. Dnr 1.5.1-314-2014

11 Uppföljning och utvärdering av vård inom äldreomsorgen.

Svar på skrivelse från (V), (S) och (MP). Dnr 3-245-2014

12 Fairtrade-diplomera stadsdelen.

13 Anmälan av PRIO-medel för barn och unga med psykisk ohälsa samt vuxna med omfattande psykisk funktionsnedsättning. Dnr 6-412-2014

15 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

16 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

17 Uppdragslista. Dnr 1.1-426-2014

18 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-427-2014

19 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§1:a Anmälan beslut 2014-10-20 från kommunfullmäktige angående val av nytt presidium enligt 6 kap 15§ andra stycket kommunallagen.

§1:b Beslut angående avsägelse och fyllnadsval för ordförande/vice ordförande i socialdelegerade

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Grimsta naturreservat, kulturtorp och skjutfält

§3:b Medborgarförslag om verksamhet för barn och äldre på arabiska

§3:c Två medborgarförslag om skatepark i Västerort och Nälsta

§3:d Medborgarförslag om ombyggnad av bl a Bibblerians entré samt bättre skyltning av Bibblerian i Hässselby gårds centrum

§3:e Medborgarförslag marknadsdag med höst- respektive vårröj på Hässelby gårds torg

§3:f Medborgarförslag om aktiviteter för ungdomar i Hässelby-Vällingby

§4 Månadsrapport september 2014

§5 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst -­ 1.a hemtjänstkompaniet AB

§6 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst ­- Vårdliljan AB

§7 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst ­- Omsorgshuset i Stockholm AB

§8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst -­ AB OmsorgsCompagniet i Norden

§9 Rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och dagverksamhet Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-845/2014

§11 Uppföljning och utvärdering av vård inom äldreomsorgen Svar på skrivelse från (V), (S) och (MP)

§12 Fairtrade-diplomera stadsdelen Svar på skrivelse från (MP)

§13 Anmälan av PRIO-medel för barn och unga med psykisk ohälsa samt vuxna med omfattande psykisk funktionsnedsättning

§15 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§16 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§18 Anmälan inkomna handlingar

§19 Förvaltningens information