Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

Sammanträdet hålls i Cronqvistsalen. Lokalen är utrustad med hörselslinga.

ALLMÄNHETENS Läs mer... FRÅGESTUND
Klockan 18:00 – 18.45 är det frågestund för allmänheten då du kan ställa frågor inom nämndens ansvarsområden och diskutera med politikerna. Informationen och frågestunden hålls i sammanträdeslokalen dit du också är välkommen att stanna kvar och lyssna på stadsdelsnämndens sammanträde

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

1:a Godkännande av dagordning

2 Sammanträdestider 2015.

Medborgarförslag

3:a Marknadsdag med höst- och vår-röj på Hässelby Torg Dnr 1.2.4-368-2014

3:b Utegym i trakten kring Lövsta/Kyrkhamn/Riddersvik. Dnr 1.2.4-430-2014

3:c Möjlighet att återvinna på Lövsta återvinningsstation. Dnr 1.2.4-484-2014

3:d Badvakter vid stadsdelens strandbad. Dnr 1.2.4-471-2014

3:e Hundrastgård i Hässelby Strand/Hässelby Gård. Dnr 1.2.4-441-2014

Beslutsärenden

4 Månadsrapport oktober 2014 - ekonomi och verksamhet.

5 Förslag till lokala rutiner för lex Sarah-rutiner.

9 Uppföljning av LSS verksamhet - Praktikcentrums dagliga verksamhet

10 Uppföljning av LSS verksamhet - Spegelns dagliga verksamhet

Remisser och yttranden

11 Ansökan om serveringstillstånd ICA Kvantum Åkermyntan.

Remiss från Socialnämnden, Tillståndsdelegerade, dnr 9.1-09073/2014. Dnr 1.5.2-433-2014

Anmälningar och Redovisningar

12 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 3:2014.

13 Anmälan av Stockholmsenkäten 2014.

14 Redovisning av brukarenkät inom äldreomsorg 2014.

15 Brukarundersökning socialpsykiatrin 2014.

16 Redovisning av brukarenkät inom funktonsnedsättning 2014.

17 Anmälan av Trygghetsmätningen 2014.

18 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

19 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

20 Uppdragslista.

21 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

22 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (255 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§1:a Godkännande av dagordning

§2 Sammanträdestider 2015

§3:a Medborgarförslag marknadsdag med höst- respektive vårröj på Hässelby torg

§3:b Medborgarförslag om utomhusgym i trakten kring Lövsta/Kyrkhamn/Riddersvik

§3:c Medborgarförslag om möjlighet att återvinna vid Lövsta återvinningstation

§3:d Medborgarförslag om badvakter vid stadsdelens strandbad

§3:e Medborgarförslag om hundrastgård i Hässelby strand/Hässelby gård

§4 Månadsrapport oktober 2014 Ekonomi och styrning

§9 Uppföljning av LSS verksamhet -­ Praktikcentrums dagliga verksamhet

§10 Uppföljning av LSS verksamhet ­- Spegelns dagliga verksamhet

§11 Ansökan om alkoholserveringstillstånd ­ ICA Kvantum Åkermyntan Remiss från socialnämnden, tillståndsdelegerade, dnr9.1-09073/2014

§13 Anmälan av Stockholmsenkäten 2014

§14 Redovisning av brukarenkät inom äldreomsorgen

§15 Redovisning av brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2014

§16 Redovisning av brukarenkät inom funktionsnedsättning 2014

§17 Anmälan av Trygghetsmätning 2014

§18 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§21 Anmälan inkomna handlingar

§22 Förvaltningens information