Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

3:a Plaskdammen Ådalen - reinvestering.

3:b Gång- och cykelinstruktion.

Dnr 1.2.4-392-2015 Beslutsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Månadsrapport november 2015 - ekonomi och verksamhet.

5 Verksamhetsplan 2016 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

6 Tillagningskök Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

6:a Ombyggnation till 3-avdelningsförskola Astrakangatan 125,

kv Astrakanen, Hässelby gård. Dnr 2.6-426-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av dagverksamhet som drivs på entreprenad-

Starbogården. Dnr 1.2.1-400-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av avtal Parkleken Gulsippan.

Dnr 2.2-417-2015 Remisser och yttranden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm stad.

Remiss från trafiknämnden, dnr T2015-02541
Dnr 1.5.1-357-2015

10 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-435/2015 Dnr 1.5.1-342-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Program för upphandling och inköp samt klausul om

antidiskriminering och meddelarfrihet. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-850/2015 Dnr 1.5.1-367-2015

12 Motion (2015:46) om förebyggande arbete mot

våldsbejakande extreism. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1030/2015 Dnr 1.5.1-325-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Motion (2015:39) om inkluderande design.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-925/2015 Dnr 1.5.1-297-2015 Anmälningar och Redovisningar
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser.

Svar på skrivelse från (M FP KD C). Dnr 2.2.2-366-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Redovisning av brukarenkät äldreomsorg 20.

16 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

17 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor

18 Uppdragslista.

19 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

20 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Medborgarförslag om Plaskdammen Ådalen - reinvestering Svar på medborgarförslag

§3:b Medborgarförslag om Gång- och cykelinstruktion Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport november 2015 - ekonomi och verksamhet

§5 Verksamhetsplan 2016 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§6 Tillagningskök vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende

§6:a Ombyggnation till 3-avdelningsförskola Astrakangatan 125, kv Astrakanen, Hässelby Gård Inriktningsärende

§7 Uppföljning av dagverksamhet som drivs på entreprenad - Starbogården

§8 Förlängning av avtal med Backlura Fritid AB, Parkleken Gulsippan

§9 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad Remiss från trafiknämnden, dnr T2015-02541

§10 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-435/2015

§11 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-850/2015

§12 Motion (2015:46) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1030/2015

§13 Motion (2015:39) om inkluderande design Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-925/2015

§14 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser Svar på skrivelse från (M L KD C)

§15 Redovisning av brukarenkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2015

§16 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§17 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§19 Anmälan inkomna handlingar

§20 Förvaltningschefens information

§21 Fråga om Näringslivsrådets protokoll