Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

Klockan 18 kommer Sofi Simonsen, enhetschef för medborgarservice och fritid, och berättar Läs mer...om stadsdelens sommarlovsprogram. Därefter kan allmänheten ställa frågor till politikerna i stadsdelsnämnden. Allmänheten har sedan möjlighet att stanna kvar och lyssna på
nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Organisation kring modulhusen i Grimsta

3:b Badbussar till Lövstabadet

3:c Bajamajor vid fotbollsplaner

3:d Parkbänkar

3:e Pumptrack vid Oxtungans lekpark

3:f Utveckla Nälstastråket till rekreationsområde

Beslutsärenden

4 Månadsrapport maj 2017 - ekonomi och verksamhet.

5 Ny förskola Abiskovägen 8 Ärendet utgår.

6 Ny förskola Ivarkärrsvägen 119 Ärendet utgår.

6:a Deltagande i projektet förbättrad dokumentation. Utgår

Remisser och yttranden

7 Reviderade riktlinjer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 123-609/2017.

8 Motion (2017:3) om en policy för stadens torg och parker. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-219/2017.

9 Revisorernas årsrapport 2016 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Remiss från stadsrevisionen 3.1.2-31/2017

10 Remissvar på kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 179-2103/2016.

11 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen 171-803/2017.

Anmälningar och redovisningar

12 Anmälan av deltagare i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2017

13 Anmälan av rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden.

14 Redovisning av medarbetarenkäten 2017

15 Anmälan av förskoleundersökningen 2017. Ärendet utgår.

16 Uppföljning av Attendo Bättringsvägen som drivs i enskild regi

17 Anmälan översyn av stadens budget - och skuldrådgivning

18 Redogörelse av vidtagna åtgärder och resultat efter Skolinspektionens granskning av förskolan Grönkulla.

19 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

20 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

21 Uppdragslista.

22 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

23 Anmälan av lokalt samverkansavtal mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Vällingby

24 Förvaltningschefens information

Slutna delen. Sekretessärenden

26 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet.

27 Yttrande till Förvaltningsrätten i enskilt ärende - beställarenheten äldreomsorg

28 Anmälan IVO beslutar att avsluta ärende

29 Attendo Frösunda vård- och omsorgsboende - information om anmälan enligt Lex Maria

30 Skolörtens vård- och omsorgsboende - information om anmälan enligt Lex Maria

31 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8a § FB

32 Umgängesinskränkning enligt 14 § LVU. Utgår.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Organisation kring modulhusen i Grimsta Svar på medborgarförslag

§3:b Badbussar till Lövstabadet Svar på medborgarförslag

§3:c Bajamajor vid fotbollsplaner Svar på medborgarförslag

§3:d Parkbänkar Svar på medborgarförslag

§3:e Pumptrack vid Oxtungans lekpark Svar på medborgarförslag

§3:f Utveckla Nälstafältet till rekreationsområde Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport maj 2017 ­ ekonomi och verksamhet

§5 Ny förskola Abiskovägen 8 Dnr 2.6.238-2017

§6 Ny förskola Ivarkärrsvägen 119 Dnr 2.6.239--2017

§6:a Deltagande i projektet förbättrad dokumentation Dnr 1.2.6-254-2017

§7 Reviderade riktlinjer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter, genomförandebeslut.

§8 Motion (2017:3) om en policy för stadens torg och parker

§10 Remissvar på kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 179-2103/2016

§11 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-803/2017

§12 Anmälan av deltagare i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2017

§13 Anmälan av rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden.

§15 Anmälan av förskoleundersökningen 2017 Dnr 4.235-2017

§16 Uppföljning av Attendo Bättringsvägen 7 som drivs i enskild regi

§17 Anmälan av översyn av stadens budget ­ och skuldrådgivning.

§18 Redogörelse av vidtagna åtgärder och resultat efter Skolinspektionens granskning av förskolan Grönkulla

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§20 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§22 Anmälan inkomna handlingar

§23 Anmälan av lokalt samverkansavtal mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Vällingby

§24 Förvaltningschefens information