Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

Kl 18.00 sker en presentation av stadens trygghetsmätning 2017.
Efter det finns tillfäll Läs mer...e för allmänheten att ställa frågor till politikerna i
Stadsdelsnämnden fram till kl 18.50.
Därefter ges möjlighet att stanna kvar och lyssna på
nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

4 Uppföljning av LSS verksamhet - Sequiturs dagliga verksamhet

4:a Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Remisser och yttranden

5 Remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten SoN Dnr 9.1-07610/2017, Ansökan om alkoholserveringstillstånd, Gnarly Market

6 Motion om brottsförebyggande åtgärder i skolan

7 Remiss, Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

8 Remiss, Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns utryck 2018-2022

9 Remiss, Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.

10 Remiss, Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.

12 Angående remissen Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

13 Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun

14 (SOU 2017:51) Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola

14:a Remiss från Stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2016-18237 Detaljplan för fastigheten Luktresedan 41 i Hässelby Villastad

Anmälningar och Redovisningar

15 Anmälan av socialförvaltningens årsrapport för personligt ombud 2016.

16 Skrivelse om neddragning av fältassistenter i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (M), (L), (C), (KD)

17 Skrivelse om Sambafotbollen i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (M), (L), (C), (KD)

18 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

19 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

20 Uppdragslista.

21 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

22 Förvaltningschefens information. Bland annat presentation av satsningen ”Fritid för framtid”.

22:a Avtackning av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§4 Uppföljning av LSS verksamhet ­ Sequiturs dagliga verksamhet

§4:a Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§5 Ansökan om serveringstillstånd Gnarly Market Remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten: SoN , dnr 9.1-07610/2017

§6 Motion om brottsförebyggande åtgärder i skolan Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 106-625/2017

§7 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 105-1044-2017

§8 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 171-116/2017

§9 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 171-1526/2016

§10 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 434-21/2017

§11 Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap (IOP) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 171-84/2017

§12 Så stärker vi den personliga integriteten Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 110-1170/2017

§13 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun Remiss från Stockholm Vatten och Avfall AB, dnr 15NM4

§14 Utbildning, undervisning och ledning ­ reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 110-1165/2017

§14:a Detaljplan för fastigheten Luktresedan 41 i Hässelby Villastad Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr S-Dp 2016-18237

§15 Anmälan av socialförvaltningens årsrapport för personligt ombud 2016

§16 Neddragning av fältassistenter i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (M) (L) (C) (KD)

§17 Sambafotbollen i Hässelby-Vällingby Svar på skrivelse från (M) (L) (C) (KD)

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§21 Anmälan inkomna handlingar

§22 Förvaltningschefens information

§22:a Avtackning av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund