Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Utseende av protokollsjusterare

Medborgarförslag

4 Medborgarförslag om farthinder vid Sörgårdsskolan, förändra i Hässelby Strands centrum samt intill liggande rondell

5 Medborgarförslag om bättre belysning inom delar av stadsdelsområdet

6 Medborgarförslag om pulkabacke i Hässelby Villastad samt en sammanhängande gångpromenad längs mälaren från Riddersvik till Malteholmsbadet.

7 Medborgarförslag om fritidsaktiviteter i Hässelby-Vällingby med mera

Beslutsärenden

8 Månadsrapport Maj 201

9 Revisorernas årsrapport 2017

10 Revidering av delegationsordning

10:a Förlängning av avtal gällande driften av Bergmyntegränds gruppbostad,Ullvidevägens gruppbostad och Spegelns dagliga verksamhet

Remisser och yttranden

11 Remiss om uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende

12 Remiss av Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas

13 Remiss om fossilbränslefri organisation 20

Anmälningar och Redovisningar

14 Anmälan av deltagare till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

15 Skrivelse med anledning av försämrad nöjdhet med belysning och minskad trygghet kvällstid

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Anmälan av nya, registrerade ärenden

19 Uppdragslista

20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

21 Förvaltningschefen informerar

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§4 Medborgarförslag om farthinder vid Sörgårdsskolan, förändra i Hässelby Strands centrum samt intill liggande rondell Svar på medborgarförslag

§5 Medborgarförslag om bättre belysning inom delar av stadsdelsområdet Svar på medborgarförslag

§6 Medborgarförslag om pulkabacke i Hässelby Villastad samt en sammanhängande gångpromenad lämngs mälaren från Riddersvik till Maltesholmsbadet Svar på medborgarförslag

§7 Medborgarförslag om fritidsaktiviteter i Hässelby-Vällingby med mera Svar på medborgarförslag

§8 Månadsrapport maj 2018

§10:a Förlängning av avtal gällande driften av Bergmyntegränds gruppbostad, Ullvidevägens gruppbostad och Spegelns dagliga verksamhet

§11 Remiss om uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/751

§12 Remiss av motion om ett bättre djukskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/411

§13 Remiss av fossilbränslefri organisation 2030 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/000015

§14 Anmälan av deltagare till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

§15 Skrivelse med anledning av försämrad nöjdhet med belysning och minskad trygghet kvällstid

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium)

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§21 Information från stadsdelsförvaltningen