Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2011-01-13

Sammanträde 2011-01-13

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Kerstin Hållbus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Val av mötesordförande och justering

Kerstin Hållbus utsågs till ordförande och Elena Pembrink till justerare.

§3 Val av ordförande och vice ordförande för rådet

Kerstin Hållbus valdes till ordförande och Laila Kinnander till vice ordförande i handikapprådet.

§4 Sammaträdesstider 2011

Rådet fasställde följande sammanträdestider för 2011, samtliga torsdagar:

10 februari, kl 14:30-16:00

10 mars kl 14:30-16:00

14 april kl 15:30-17:00

12 maj kl 14:30-16:00

9 juni, kl 14:30-16:00

18 augusti, kl 14:30-16:00

22 september, kl 14:30-16:00

27 oktober, kl 15:30-17:00

17 november, kl 14:30-16:00

8 december, kl 14:30-16:00

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Medborgarkontakt

Ingrid Widebäck informerade om stadsdelsnämndens medborgarkontakt. Innan varje nämndsammanträde hålls en öppen frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Nämndärenden

Ingrid informerade om aktuella ärenden till nämndens möte 20 januari. Bland annat beslutas det om nämndens verksamhetsplan 2011. Normalt fattas beslut om planen i december men eftersom det är ny mandatperiod och ny sammansättning av ledamöter och ersättare i nämnden från årsskiften fattas beslut i januari. Nämndens verksamhetsgrenar är förskola, äldreomsorg och social omsorg. Till dessa finns avdelningarna administration, ekonomi och samhällsplanering med parkansvaret i stadsdelen.

Enheternas kvalitetsgarantier 2011 beslutas och enheternas verksamhetsplaner anmäls.

Den sista brukarundersökningen som gjordes 2010 från socialpsykiatriska utförarenheten anmäls. Brukarundersökningar görs varje år inom alla enheter. Med anledning av detta togs problemet upp med att alla inte kan fylla i enkäter själv utan behöver hjälp med detta. Det framkom även synpunkter på frågorna vad gäller beställarenheten, funktionsnedsättning. Förvaltningen tar gärna emot synpunkter från rådet på frågorna i enkäterna inför årets brukarundersökning. Rådet kommer att ta upp detta på ett senare möte.

Alla nämndhandlingar finns att tillgå på webben. Adressen är www.insyn.stockholm.se

Övrigt

Funktionshindersombudsmannen för Stockholms stad, Riita-Leena Karlsson, kommer på rådets begäran att bjudas in för att berätta om hennes roll och uppdrag.


§6 Övriga frågor

Rådet tog upp problemet med framkomligheten på gatorna. Ingrid informerade om att det är Trafikkontoret som ansvarar för all snöröjning på gator och torg förutom på gång- och cykelbanor i parker. De sköts av stadsdelsförvaltningarna.

Liljeholmsgallerian

Rådet tog upp frågan om vem som egentligen godkänt Liljeholmsgallerians utformning. Tillgängligheten i Liljeholmstorgets galleria är ett bekymmer och har diskuterats i rådet länge. Anna Ambjörn från avdelningen för samhällsplanering kommer att bjudas in till rådet med anledning av detta.